Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.08.28 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 17/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 28-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                  jegyző                                    (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Krisztin N. Lászlóné                        igazgató

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető                 (3 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

280/2019. (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 20 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy napirendi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés napirendjét 20 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

281/2019. (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 28-i nyílt ülésének napirendjét 20 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

 1. 2. Hegyi irányjárat közterület ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

 1. 3. Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonytomaj Város önkormányzat Kulturális Intézménye vezetőjének jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. BAHART Alaptőke emelés és Alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. 899/11. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Folly Ágnes kérelme Kápolna utca meghosszabbítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz-ú ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Egészségház, ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkái – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Útkopró Építőipari Kft. felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II.  határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A III. határozati javaslat okán javasolja az intézményvezető asszony meghívását a testületi ülésre.

Krisztin N. László polgármester kéri az iskola igazgatóját, hogy foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy tavaly működött a kosárlabda szakkör, melynek versenyeztetési rendszere is van. A színjátszó szakkörrel és a nyári üdültetéssel összefüggésben is tájékoztatást kér a bizottság.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy tavaly 5 szakkörhöz kérték az önkormányzat támogatását. A kosárlabda szakkör később került be a rendszerbe, amit hatodikként támogatott a testület. Az előzetes felmérésben a színjátszó szakkör még nem szerepelt. A judo, a szivacs kézilabda, az asztalitenisz és az acro dance foglalkozásokon 15-20 gyerek vett részt rendszeresen. A kosárlabdára tavaly 11 gyerek jelentkezett, de csak kilencen maradtak. Az előzetes felmérések alapján a kosárlabdára most sem volt elég jelentkező, ha ez változik, akkor pótlólag be fogják terjeszteni. Az sem biztos, hogy a kosárlabda edző meg tudja oldani a szakkör megtartását, még nem adott választ. Az iskola költségvetéséből az idén tudnák működtetni. A színjátszó szakkör a szülők részéről merült fel, ez segíthetné a különböző műsorokat, színesítené az iskola palettáját. Egy nemrégen ideköltözött drámapedagógiát, pszichológiát és színjátszást tanult, művészeti munkájáért kitűntetett hölgy vállalná a szakkör vezetését. A nyári bevétel jól alakult, a végleges eredményt még nem tudja. Kb. 2,7 millió bruttó bevétel keletkezett az idegenforgalmi díjon felül, ebből kell leszámítani a rezsiköltségeket.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a szülők hozzájárulnak-e a szakkörök működtetéséhez.

 

Krisztin N. Lászlóné polgármester elmondja, hogy 2,5 eFt-ot fizetnek be félévente, mely a Badacsonytomajért Közalapítvány számlájára kerül.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a szeptemberi soros ülésen már tudható lesz, hogy melyik szakkörre hány jelentkező van. Akkor még lesz lehetőség a támogatási összeg módosítására.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy elhangzott, hogy a testület néhány tagja egy lejárató levelet írt az iskoláról. Ez biztosan nem igaz, ő a helyi iskolás gyerekeket támogatja. Ha személy szerint neki problémája van, akkor személyesen elmondja. Kéri ezt az ügyet tisztázni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy bizonyos oldalon megjelent az iskolát és a gyerekeket, az iskola igazgatóját lejárató cikk. Aki ebben részt vett, az nagyon szégyellheti magát. Az iskolák versenyeznek a gyerekekért, egy település vezetői ilyen nem tehetnek. Az intézményvezetői értekezleten többször is elhangzott, hogy az iskola jól működik, jelentős sikereket értek el ebben az évben, a szülők szeretik az iskolát.

 

Krisztin N. László polgármester szerint erről nem ezen a fórumon kell beszélni.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy elhatárolódik a zánkai újságban megjelent lejárató cikktől, nem tudja, hogy ki írta azt. Nagyon sok szülő megkereste. Jelezte a Jegyző asszony felé, hogy ha valóban hiány van szaktanárokból, akkor a képviselők felajánlják támogatásukat az iskolának, szolgálati lakást is biztosítanak a tanár részére. Beszélni kell arról, hogy a táblázat a valóságot, vagy torzított tükröt mutat.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a szülők őt is megkeresték és mélységesen fel voltak háborodva. Ők tisztában vannak a helyzettel. Minden évben van egy országos kompetencia mérés matematikából és magyarból. A cikkben a 2017. évi teljesítést emelték ki. Vannak erősebb és gyengébb évfolyamok, ez az évfolyam valóban ezt teljesítette. De ha 4-5 évre vetítjük az eredményeket, akkor 100 ponttal veri az iskola az országos átlagot. Az eredmények általában minden év februárjában megjelennek az Oktatási Hivatal oldalán, melyet meg lehet nézni. Az aktuális eredmények Badacsony újságban is olvashatók.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy azt hallotta, hogy több elsőst iratnak be Szigligetre, mint Badacsonytomajra.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy vannak olyan gyerekek a körzetben, akiket máshová iratnak be. Akik Badacsonytördemicről ide jártak óvodába, azok itt lesznek iskolások is. Tavaly 28 olyan diák volt, akik nem a mi beiskolázási körzetünkből járt be. Jó az iskola híre, még Tapolcáról is hoznak ide gyerekeket. A nevelőtestület aktív, fiatalos, óriási lendülettel dolgoznak. Az iskolában 18 sajátos nevelésű gyerek jár. Ez azt jelenti, hogy pld. rossz olvasási készséggel bír, vagy matekból felmentést kap, de más téren kiemelkedő lehet. Az SNI-s gyerekek száma tavaly országos szinten 1700 fővel nőtt. Az iskolában főállású gyógypedagógus dolgozik, heti két óra fejlesztést kapnak ezek a gyerekek, ami nagyon fontos számukra.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a Balaton-felvidéki iskolák összehasonlítása a KLIK-en belül ró-e felelősséget az iskola igazgatójára.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy ha megérkezik az adott évben az eredmény, akkor a nevelő-testület értékeli és meghatározza a feladatokat. Például előkészítő szakkörök működnek a 7-8. osztályosok részére, melyeket a KLIK finanszíroz.  Az 5 önkormányzati támogatással működő szakkörön kívül még 10 iskolai szakkör van. Három új pedagógust vettek fel, kémia, biológia, fizika és technika szakkal. 100 %-ban mindent szakos tanár tanít, akik az iskola állományában vannak.

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy minden vezetőnek kötelessége az intézményt megvédeni. A számok viszont megmutatják, hogy 25-ből a 23. helyen van az iskola. Elmondja, hogy az általa szervezett jótékonysági futással kapcsolatosan – melyből az elmúlt időszakban jelentős összegű támogatást kaptak – úgy beszélt az igazgató asszony a kollégájával, ami teljesen elfogadhatatlan. Felelős vezetőként ezt nem teheti meg, felháborító az általa írt email. Ezzel nyíltan szembement az iskola érdekeivel.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy leírta, hogy aki akar, vegyen részt, személy szerint nem szeretne. Az iskola honlapjára is feltette azzal, hogy a gyerekek menjenek el a rendezvényre.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja lezárni ezt a témát, majd a választások után, aki akarja, folytatja. Fél órája beszél a testület egy olyan cikkről, ami nyilvánvalóan az ő lejáratásáról is szól. De senkit nem vádol a testületből azzal, hogy benne van a megjelentetésében.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az intézményt mindenben segítették, nem hátráltatták a munkáját.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri befejezni ezt a vitát, illetve kéri a képviselőket, hogy a tanévnyitón vegyenek részt, a továbbiakban is támogassák az iskolát.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy szeretettel várnak mindenkit, a meghívókat kiküldik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Tapolcáról bejáró 10 gyermek bérlet költségének átvállalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

282/2019 (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, bejáró gyermekek bérletének átvállalásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskolába Tapolcáról bejáró 10 fő gyermek bérlet költségét átvállalja. A fedezetet 123.600,- Ft összegben  a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
 2. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a soron következő ülésen gondoskodjon.
 3. felkéri a Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy teljesítést követően, gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő: elfogadás azonnal

előirányzat módosítás a soron következő ülésen.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Badacsonyörs, Badacsony településrészekről bejáró gyermekek önkormányzati gépjárművel való szállításával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

283/2019 (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, Badacsony és Badacsonyörs településrészről gyermekek szállításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 2019/2020. tanévre biztosítja önkormányzati gépjárművel Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a bejáró gyermekek intézménybe, valamint haza történő szállítását az előző évek gyakorlatának megfelelően.

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az iskolai szakkörök működtetéséhez az 1,7 millió forint biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

284/2019 (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme, szakkörök biztosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. megtárgyalta és biztosítja az iskolai szakkörök 2019/2020 tanév I. féléves működtetéséhez szükséges fedezetet 1.700.000,- Ft összegben, amelynek 50%-át a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére, 50%-át pedig kötelezettségvállalásként a 2020. évi költségvetés terhére.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
 3. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.

 

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

2./ Napirendi pont

Hegyi irányjárat közterület ügyéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bíró László, Demjén Tamás, Szántai Zoltán, Szőke Gábor, Vízkeleti István

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy tartson informális fórumot a napirend tárgyában az érintettek részvételével.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy amennyiben eredményes lesz az informális fórum, utána rendkívüli ülés keretében történjen meg a döntés, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

285/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Hegyi irányjáratok közterület ügyéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli informális fórum megtartását a napirend tárgyában az érintettek részvételével, azt követően rendkívüli ülésen hozza meg döntését, amennyiben a fórum eredményes.

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

286/2019. (VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztatás Badacsonytomaj Város önkormányzat és intézményei  2019. I. félévi gazdálkodásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetőjének jutalmazására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság levette a napirendről, azt nem tárgyalta meg. Kérdezi, hogy ilyen esetben mi a teendő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tárgyalható, csak a bizottság vette le a napirendjéről, a testületi ülésen nem került le a napirendek elfogadásakor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézményvezető asszony távozott, egy másik állást fogadott el Ajkán. Különösen most, a távozását követően érzékelhető, hogy sokat és eredményesen dolgozott. Az előterjesztéssel annak a lehetőségét vetette fel, hogy ha a testület gondolja, akkor ismerje el a munkáját jutalom megállapításával. Korábban egy másik kolléga esetében már elhangzott, hogy közalkalmazottak esetében a jutalom maximuma az éves bérkeret 30 %-a lehet, az előterjesztésben ez a szám szerepel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az érintett édesanyja telefonon érdeklődött, hogy miért vették le a napirendről az ügyet. Elmondta neki, hogy sajnálja, hogy csak az 5. év végén jött ez a jutalmazási javaslat, eddig elmaradt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly a szüreti rendezvényt követően a testület jutalmazta az intézményvezetőt a színvonalas szervezésért, illetve évente, karácsony előtt kapott jutalmat az intézményvezető és a dolgozók is. Most lezárul egy együttműködési időszak, globálisan kell értelmezni a javaslatot.

 

Laposa Bence képviselő úgy érzi, hogy olyan jellegű jogviszony megszűntetés történt, melyhez nem kellene jutalmat adni. Az intézményvezető nem nyugdíjba vonult, hanem egy jobb, számára kedvezőbb lehetőség miatt köszönt el.  Ez nem jelenti azt, hogy nem kell a munkáját megköszönni, bár a versenyszférában biztosan más a logika.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy nem kevés emberrel dolgozunk együtt, nemcsak ő dolgozott jól. Ha egy jobb jövő reményében munkahelyet váltott kolléga ilyen összegű jutalmat kap, akkor hogyan várható el a többiektől, hogy ugyanolyan odaadással végezzék a munkájukat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a VN. Kft. és a MENÜ Kft. vezetője tavaly bérfejlesztésben részesült, illetve minden évben jutalmat is kapnak. Általában nyugdíjazással távoznak a kollégák, ilyenkor igyekeztünk jutalmat adni, vagy más módon honorálni a tevékenységüket. Egyetért azzal, hogy más is végez jó munkát.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy számára rossz az üzenete annak, ha valaki felmond, és utána még jutalmat kap.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további vélemény. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy először arról döntsön a testület, hogy az itt töltött 4,5 év munkájáért kívánja-e jutalmazni az intézményvezetőt, aki a Badacsony újság szerkesztését is – egy funkció kivételével – térítésmentesen végezte, többletfeladatként.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az intézményvezető asszony kezdeményezte-e a kinevezés szerinti havi illetményének a módosítását, emelését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem tud ilyenről.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Kulturális Intézmény vezetőjének jutalmazásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

287/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kultúrális Intézménye vezetőjének jutalmazására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja jutalmazni Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének vezetőjét az elmúlt 4,5 éves munkájáért.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

5./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Napirendi pont

BAHART Alaptőke emelés és Alapszabály módosítás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap részt vett a BAHART rendkívüli közgyűlésén, ahol megtörtént a tőkeemelés, a tulajdonosi kör az ezzel kapcsolatos döntéseket meghozta. Egyik önkormányzat vezetője felvetette, hogy fontolja meg az állam, hogy az önkormányzatokat kivásárolja a rendszerből, mert a jövőben nem lesz értelme a közgyűléseknek sem az állam meghatározó többségi tulajdona miatt. Az állam képviselője ígéretet tett arra, hogy tovább viszi a kérést. Badacsonytomaj Önkormányzata a tulajdonában lévő részvényeket már korábban elkezdte értékesíteni, az ebből befolyó pénz a város fejlesztését szolgálta.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

288/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Bahart ZRt. alaptőke emelés és alapszabály módosítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Bahart Zrt. előterjesztését, a Társaság alaptőkéjének felemelése tárgyában a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.
 2. a Bahart Zrt előterjesztését, a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása tárgyában, a határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnali

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

7./ Napirendi pont

HÉSZ módosításról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy szakrális projekt előkészítése – kálvária körút kialakítása a bazalt templomtól a Szent István kápolnáig, illetve az egykori kolostor romjaihoz - van folyamatban, melyhez szükséges a HÉSZ módosítása. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

289/2019.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök módosításának elhatározása – 229/2019.(VI.26.) határozat kiegészítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 229/2019.(VI.26.) határozatának 1. mellékletének 1. pontját {1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és szabályozási terveket egyaránt érintő módosítások} a következő c) alponttal egészíti ki:

„c) Szent Imre templom és Szent István kápolna között egy szakrális, Kálvária út létesítése, útkorrekcióval és parkoló építésével.”

Az alaphatározat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

8./ Napirendi pont

2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatot minden évben benyújtja a Kulturális Intézmény. A kapott néhány százezer forintot a könyvtár és a közművelődési tevékenység feltételeinek javítására használják fel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

290/2019.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján, a 2019. évi közművelődési és érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. a pályázathoz szükséges önrészt, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/B mellékletében a K64 soron szereplő előirányzat terhére 350.000,- Ft összegben biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, pályázat benyújtására 2019.szeptember 9.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

9./ Napirendi pont

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakra.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

291/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 1. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 1. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakban javasolja kiírni.
 2. felkéri a Műszaki Osztály az előterjesztés előkészítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázati kiírás előkészítésére az önkormányzati választásokat követően

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

10./ Napirendi pont

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakra.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy még nincs meg az üzletek használatbavételi engedélye, mely nélkül nem lehet birtokba adni az ingatlanokat. Úgy gondolták, hogy bölcsebb lenne várni és az új testület kezébe adni a döntést, mivel vélhetőleg semmi kár nem éri az önkormányzatot a késlekedés miatt.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

292/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Tájház udvari 2. sz. üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/2 helyrajzi számú ingatlanon levő ún. Tájház udvari 2. sz. üzletet, és a hozzátartozó helyiségekre vonatkozóan pályázat kiírását az önkormányzati választások utáni időszakban javasolja kiírni.
 2. felkéri a Műszaki Osztály az előterjesztés előkészítésére

 

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázati kiírás előkészítésére az önkormányzati választásokat követően

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 120/4. hrsz. telek hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-          a pályázat részletes kidolgozását az ügyvéd úr bevonásával,

-          értékbecslés bekérését,

-          a szerződéstervezet képezze a pályázati kiírás részét, melynek előkészítésére felkéri ügyvéd urat.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a napirendi vita értékesítésről szól, elírás történt a pályázati kiírás tervezetében. Értékesítés útján történő hasznosítást dolgozunk ki.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel a kiegészítéssel a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

293/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú telek hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan – értékesítés útján történő – hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen területre vonatkozó pályázat kiírásának előkészítését rendeli el az alábbiak szerint:

-       a pályázati kiírás részletes kidolgozása az ügyvéd úr bevonásával,

-       értékbecslés bekérése,

-       szerződéstervezet előkészítése ügyvéd úr bevonásával, mely tervezet képezze a pályázati kiírás részét.

Felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat és a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk és az előterjesztés előkészítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben soron következő ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

899/11. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

294/2019.(VIII. 28.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 899/11 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 899/11 hrsz-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű 653 m2 területű „műemlék jellegű” besorolású belterületi ingatlan, természetben 8261 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi u. 12. szám alatt található ingatlan ½ tulajdoni hányad tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

13./ Napirendi pont

Folly Ágnes kérelme Kápolna utca meghosszabbítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

295/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Folly Ágnes kérelme Kápolna utca meghosszabbítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte Folly Ágnes 8258 Badacsonytomaj, Római út 141. szám alatti kérelmező a Kápolna utca meghosszabbítására vonatkozó kérelmét.
 2. dönt abban, hogy megkereséssel él a Kápolna utcai érintett ingatlantulajdonosok – Badacsonytomaj 969 helyrajzi számú, 968/1 helyrajzi számú, Badacsonytomaj 964 helyrajzi számú, Badacsonytomaj 963 helyrajzi számú – felé egy tájékoztató levél, és szándéknyilatkozat formájában a Kápolna utca meghosszabbításához való hozzájárulás érdekében.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki osztályát az erre vonatkozó dokumentáció előkészítésében.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben a következő soros ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

14./ Napirendi pont

Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14. hrsz-ú ingatlan vételi szándéka

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy azért döntött-e így a bizottság, mert nem lehet kiszabályozni és összevonni a területeket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

296/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14 hrsz. ingatlan vételi szándéka

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megismerte a Holub Péterné Badacsonytomaj 0163/14 helyrajzi számú ingatlan vételi szándékával kapcsolatos előterjesztést.
 2. 2. dönt abban, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában levő Badacsonytomaj 0163/14 helyrajzi számú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

15./ Napirendi pont

Egészségház, ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkái – ajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek:

-          a ravatalozó és hivatal felületkezelésére Török Zoltán egyéni vállalkozót megbízni ajánlati ár szerinti összegen;

-          az egészségház vonatkozásában Gaál Arnold műszaki szakértőt javasolja felkérni az asztalos és bádogozási és egyéb munkák felmérésére, majd erre javasolja újabb ajánlatok bekérését.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyeztetett a műszaki ellenőrrel, a helyszíni bejárás megtörtént. A műszaki ellenőr leírta az észrevételeit, miszerint a lapos tető a napkollektorok helyén jelentős mértékben benyomódott, illetve a tetőkamra zárása, víztisztítása nem történt meg, pára, gőz jelenléte tapasztalható, stb. A lakásokban található beázásokról fényképet csatolt be.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy társasházról van szó, a többi tulajdonosnak is hozzá kell járulnia a költségekhez. Ennek tisztásához a jegyző asszony segítéségét kéri.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jogi kérdésekről van szó. Nem tudja pontosan, hogy milyen tulajdoni hányaddal rendelkezik a két lakásingatlan tulajdonosa. A műszaki ellenőrrel egyetértésben a tető javítás költségét fel kell mérni, a beázásokat megszüntetni, a műszaki tartalom ismeretében az ajánlati felhívást kiküldeni, illetve megnézni, hogy az érintettek milyen arányban kötelesek hozzájárulni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd úr bevonását.

 

Forintos Ervin képviselő a bejárati ajtóknál a tetőről leömlő víz károkozására hívja fel a figyelmet. Kéri, hogy ezzel kapcsolatosan a műszaki ellenőr személyesen mondja el a megoldás lehetséges módját. Kérdezi, hogy a faburkolat cseréje mennyiben az önkormányzat feladata, és ez szerepel-e az ajánlatkérésekben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az egészségházat érintően kértünk ajánlatot.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a garázsokat is érinti a probléma.  Úgy gondolja, hogy a garázs különálló épületrész, a tulajdonosok dolga a felújításuk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy meg kell nézni a társasházi szerződést.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a ravatalozó és a hivatal tekintetében hozzon döntést a testület. Kéri a jegyző asszonyt és a műszaki ellenőrt, hogy a taxisok ügyét kezelendő rendkívüli ülésre készüljön egy anyag, mely az egészségház felújításával összefüggésben a költségeket és a pontos műszaki tartalmat is tartalmazza. Tisztázza le az ügyvéd úr a tulajdoni viszonyokat, a garázs ügyét és csinálja meg a szükséges papírokat. Kéri a közműveket is hozzávenni. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a ravatalozó és a hivatal vonatkozásában a felületkezelési munkákra Török Zoltán egyéni vállalkozó árajánlatát, - mint legkedvezőbb ajánlatot - elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

297/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkáira – ajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az „Egészségház, ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkáira – ajánlatok elbírálása” tárgyában készített előterjesztést megismerte.
 2. a benyújtott árajánlat alapján a Török Zoltán egyéni vállalkozót (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 6.) bízza meg bruttó 1.830.000 Ft összegen a ravatalozó, hivatal falfelületeinek felületkezelési munkáival, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlattevőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzottakkal az egészségház vonatkozásában egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

298/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

Egészségház munkáiról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy vizsgálja meg a társasházi szerződés és tulajdoni viszonyok ismeretében, hogy a felújítás tekintetében a tulajdonosok mire kötelezettek. Ugyanezen kör vonatkozásában felkéri a közműszerződések tekintetében is a felülvizsgálatra.
 2. 2. felkéri Gaál Arnold műszaki közreműködőt, hogy az Egészégház épületét érintő felújítás tekintetében (asztalosmunka, felületkezelés, beázás megszüntetése, lapostető javítása, stb.) készítsen árazatlan költségkiírást.
 3. 3. felkéri a hivatalt a fentiek birtokában ajánlatok bekérésére és az előterjesztés előkészítésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben testület következő ülése

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gaál Arnold műszaki szekértő

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

 

 

16./ Napirendi pont

Útkopró Építőipari Kft. felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

299/2019.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Útkopró Építőipari Kft. felajánlása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. megismerte Útkopró Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1035 Budapest, Polgár utca 5.) képviseletében Tatai Tibor jelen előterjesztés mellékletét tartalmazó felajánlását, és dönt abban, hogy a felajánlást köszönettel elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert Tatai Tiborral való további egyeztetésre az ajánlat elfogadásával kapcsolatban.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a felajánlót értesítse a döntésről.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

tájékoztatásra 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Javasolja a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában a BVKI-t ajánlat szerinti áron megbízni

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00095 kódszámú „Badacsonytomaj klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemléletformálása” című projekthez kapcsolódóan a projekthez kapcsolódó (tematika szerinti) programsorozat lebonyolítása feladatok ellátása tárgyában a döntést a testületi ülésen meghozni.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a KEHOP pályázathoz 3 ajánlat érkezett, melyek közül a legkedvezőbb a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft ajánlata, bruttó 17.399.000,- Ft összegben.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

300/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot, a vadvédelemmel kapcsolatos pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

301/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 255/2019. (VII.18.) Képviselő-testületi határozatot kiegészíti/módosítja az alábbiak szerint:

 1. 1. elrendeli az Agrárminisztérium által kiírt pályázaton a 1.) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút fejlesztések, illetve a 4) vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése célterület tekintetében támogatásra pályázat benyújtását a kiskerti ingatlanok védelme érdekében, melyhez kapcsolódóan

a) pályázat költségét összesen:                     10.000.000,- Ft-ban,

b) az igényelt támogatás összegét (100%): 10.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a III. határozati javaslatnak megfelelően egyetért azzal, hogy a GINOP projekthez kapcsolódóan a nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményével történjen meg a szerződéskötés bruttó 937.260,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

302/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP -7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. nyilvánosság biztosításához szükséges feladatok ellátása tárgyában Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) szerződést köt bruttó 937.260,- Ft (azaz bruttó kilencszázharminchétezer-kettőszázhatvan forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a KEHOP projekthez kapcsolódóan a programsorozat lebonyolítása tárgyában a legkedvezőbb ajánlatot adó TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.-vel a szerződés megkötését támogatja bruttó 17.399.000,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

303/2019.(VIII.28.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemléletformálása” című, KEHOP-1.2.1-18-2018- 00095 kódszámú projekthez kapcsolódó ajánlatok elbírálásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEHOP-1.2.1-18-2018-00095 kódszámú „Badacsonytomaj klímastratégiájának kidolgozása klímatudatosságot erősítő szemléletformálása” című projekthez kapcsolódóan a

 1. projekthez kapcsolódó (tematika szerinti) programsorozat lebonyolítása feladatok ellátása tárgyában TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet) szerződést köt bruttó 17.399.000,- Ft (azaz bruttó tizenhétmillió-háromszázkilencvenkilencezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester az ülés vezetését 9.06 órakor átveszi.

18./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

304/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

19./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerint javasolja a képviselő-testületnek

-          a határozati javaslatot elfogadásra.

-          Városarculati Bizottság létrehozását, tagjainak Kun István, Laposa Bence, Nagy Miklós képviselőket, Bérczi Lászlót kültagnak javasolja és kezdeményezi az SZMSZ módosítását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elnézést kér, hogy a rendelet módosítását nem készítette elő, elmondja, hogy az SZMSZ módosításának tervezetét a rendkívüli ülésre előkészíti.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Horgászegyesület vezetője kérte az önkormányzati busz biztosítását, mivel Zalaújlakra meghívták az egyesület vezetőségét. Nagy Lajos képviselőt kérték fel sofőrnek. Kéri, hogy a testület engedélyezze a busz használatát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elnök úrral mindent megbeszélt, a buszt rendelkezésre bocsátjuk. Megjegyzi, hogy ő is meghívást kapott a rendezvényre.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy nem szeretne a lehetőséggel élni, nem kívánja vezetni a buszt, mellyel 4 éven keresztül szállította az időseket vásárolni a település központjába. Nem szeretne senkit megsérteni az Egyesület tagjai közül, de így döntött.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy nem tudott erről. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel a napirendet illetően. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

305/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. 2. javasolja Városarculati Bizottság létrehozását. Javasolja tagjainak Kun István, Laposa Bence, Nagy Miklós képviselőket, kültagjának Bérczi Lászlót.
 3. 3. Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse elő a képviselő-testület rendkívüli ülésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

20./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kéri a polgármester urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legtöbb teendő az elmúlt időszakban a 2,5 milliárd forintos GINOP pályázati programmal kapcsolatban merült fel, jelenleg a tervezés közbeszerzése zajlik. Az MTÜ által készített, a kamarai díjszabásra alapozott költségvetés szerint a tervezési költség meghaladja azt a számot, mely lehetővé tenné a program ajánlatkéréssel történő bonyolítását, ezért nyílt európai uniós eljárás indult. Két állami kontroll van beépítve, az I. rendben volt, a II. esetében hiánypótlást írtak elő. Az MTÜ-vel folyamatos az egyeztetés, azt a tájékoztatást adták, hogy nagyon sok program csúszik. Javasolták, hogy akkor kérjünk határidő módosítást, ha a tervezési szerződésben már van dátum megjelölve. Azt is javasolták, hogy vonjuk vissza a közbeszerzést és indítsunk ajánlatkérési eljárást. Javasolták indikatív ajánlat bekérését, hogy reális-e a 110 milliós költségvetés. Nem kívánunk indikatív ajánlatot kérni, nincs olyan, aki vállalná. A mi szakértőink azt javasolják, hogy a kamrai díjszabásra hivatkozva tartsuk fenn továbbra is a folyamatban lévő eljárást. Elmondja, hogy tárgyalt Csák és Schmidt úrral, a nagy fejlesztési csomag mentoraival, melyről a képviselőket tájékoztatta. Az MTÜ létrehozott egy szervezetet, mely kordinálja és lebonyolítja a badacsonyi fejlesztéseket. Bérczi László aláírásával érkezett egy levél arról, hogy a szervezet megkezdte a munkáját. Elmondja, hogy részt vett a BÖÉE közgyűlésén, ahol több javaslat hangzott el a jövőre vonatkozóan, melyekkel a következő testületnek kell foglalkoznia. Az elmúlt két hónapban lezajlott a BAHART átalakítása, melyet az tett lehetővé, hogy az állam 10 milliárd forint fejlesztési pénzt tett bele. A vezérigazgató bizakodó volt, új távlatok nyílhatnak meg a cég előtt. Ezek voltak a legfajsúlyosabb ügyek, várja a jelenlévők további kérdéseit.

 

Forintos Ervin képviselő a Badacsonyi szüret rendezvény előkészítéséről kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Nagy László intézményvezető helyettes kapott megbízást az új vezető kiválasztásáig a Kulturális Intézmény vezetésére. Több alkalommal konzultáltak. A plakátterv és a programfüzet elkészült, a facebook kampány elindult. A tájékoztatás zajlik.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

306/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 9.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László                            Orbán Péter                          Nagy Miklós

polgármester                              alpolgármester                          képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!