2024.05.07 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 7/2024.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2024. május 07.-én (kedd) 14.03 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:    Borbélyné Galambos Gabriella         bizottság elnöke

                           Hartai Béla                                        bizottsági tag

                           Mékli Bernadett                                bizottsági tag               (5 fő)

                           Takács Lajos                                     bizottsági tag

                           Vercz Attila                                       bizottsági tag

                                                                        

Tanácskozási joggal jelen van:

                           Krisztin N. László                           polgármester

                           Török Zoltán                                  alpolgármester

                           Dr. Bodnár Attila                            jegyző                                (3 fő)

                           

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

                           Tóth Zsuzsanna                                osztályvezető-helyettes

                           Gyimesi Mónika                                műszaki-igazgatási ügyintéző

                           Molnár Mihály                                   pályázati referens

                           Dr. Végh József                                 ügyvéd

                           Csík Bertold                                      Laposa Fesztivál Kft. ügyvezető

                           Németh Gábor                                  Káli Home Kft. ügyvezető

                           Brájer Éva                                         BTTF

                           

                                                                                                         

                          

  Lakosság részéről megjelent:  (…) fő

                                                              

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat, valamint a hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy 7 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vercz Attila bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Ágnest javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

117/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottsági elnök javaslatára Vercz Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kovács Ágnest jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a meghívóban a nyílt üléshez 8 napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki egyetért a 8 napirend tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

118/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendek és napirendi sor elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a 2024. május 07.-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 8 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Laposa Fesztivál Kft. ügyvezetője, Káli Home Kft. ügyvezetője

  1. Horváthné Danyi Julianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Horváthné Danyi Julianna

  1. Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése – beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

  1. Mejlinger és Társa Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Mejlinger és Társa Kft. Mejlinger László ügyvezető

  1. TOP Türen Kft. ingatlan vételi kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

  1. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzetben” című pályázati felhívására pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

  1. Kert utcában parkolók építésére vonatkozó beszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

  1. Tátika épület emeleti vendéglátóhelyének bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Határidő:  Azonnal

Felelős:     Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

  1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Laposa Fesztivál Kft. ügyvezetője, Káli Home Kft. ügyvezetője

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök üdvözli az érintett megjelenteket, s kérdezi, hogy kívánnak-e pár szót mondani.

 

Németh Gábor ügyvezető köszöni a szót, majd elmondja, hogy ők szeretnék üzemeltetni a továbbiakban az érintett ingatlant. Az előterjesztés anyagában minden le van írva.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi az előkészítő ügyintézőt, van-e kiegészítése a napirendhez.

 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy szerinte az ügyvédi állásfoglalás alapján egyértelmű a helyzet.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy a kiírásban szerepel-e, hogy harmadik félnek nem adható tovább? Ebben benne van? Ha benne van, akkor nem lehetne módosítani. A másik kérdése pedig, hogy az ügyvéd úr hivatkozik, hogy nem áll rendelkezésre a két fél közötti szerződés, ezt megkaphatják?

 

Németh Gábor ügyvezető kérdezi, hogy milyen szerződésre gondol? A háromoldalú megállapodás még nem készült el.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi a polgármester urat, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem vitatja az ügyvéd úr véleményét. Azt gondolja, hogy amennyiben azt írja, hogy ez lehetséges, akkor nem vitatkozik. A város érdeke, hogy jogszerűen üzemeljen az ingatlan. Köszöni szépen.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy akkor a kiírás szerinti időpontig lenne?

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök válasza, igen, addig.

 

Németh Gábor ügyvezető elmondja, ha az önkormányzatnak megfelel, akkor igen.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy ugyanazt szeretnék folytatni, amit most is végeznek?

 

Németh Gábor ügyvezető elmondja, hogy a kínálatukat szeretnék bővíteni. A fő profil maradna, delikátesz jelleggel szeretnék folytatni. A működés engedélytől is függ természetesen.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

 

119/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Bazaltcsepp háromoldalú megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

2./ Napirendi pont

Horváthné Danyi Julianna kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Horváthné Danyi Julianna

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendet, majd megadja a szót a polgármester úrnak.

Krisztin N. László polgármester elmondja, a történet mindenkinek ismert. Annyit szeretne elmondani, hogy az elmúlt ülésen nem tudott rész venni, de ott foglalkoztak az üggyel. Építkezni szeretne a badacsonyörsi temető közelében a kérelmező. Viszont a korábban meghozott határozat ebben meggátolja. Írt a hölgy egy kérelmet, mely az előterjesztés része. Személyesen is bent volt nála és átbeszélték az egészet. A kivitelező képviselője is jelen volt ezen a beszélgetésen. Bemutatta, hogy milyen megoldással szeretnék védeni az érintett szakaszt és így igénybe venni. Van egy minta is az anyagból, melyet ide is elhozott, ennek lefektetésével oldanák meg a súly problémát. Ez az anyag 150tonna teherbírású, ezt tennék arra a részre, ahol az örsi vízhálózatot érintenék a járművekkel. Abban az esetben, ha lenne kár, akkor annak javításáról, finanszírozásáról gondoskodnak. Megígérte, hogy a testület elé hozza a kérelmet, ezért van most a napirendek között. Köszöni szépen.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy amennyiben a testület elfogadja a kérelmet, akkor a korábban meghozott határozatot vissza kell vonni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy a március 27.-i határozatot?

Gyimesi Mónika ügyintéző válasza, igen.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni.

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy ezzel az anyaggal kapcsolatban van tapasztalat, hogy bírja-e a terhelést?

Gyimesi Mónika ügyintéző válaszában elmondja, nincs ezzel kapcsolatban információja.

Török Zoltán alpolgármester hozzászólásában elmondja, már találkozott ezzel a megoldással.

Dr. Végh József ügyvéd 14,14 órakor megérkezik az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

Az érintett szakaszra egyben teszik le és így védik az utat. Nagyon bírja a terhelést.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, utána érdeklődött az anyagnak. Annyit mondtak, hogy akár 150tonnát is elbír.

Németh Gábor ügyvezető és Csík Bertold ügyvezető 14,17 órakor távozik az ülésről.

Szavazásra jogosultak száma 5 fő.

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal - a korábban meghozott határozat visszavonásáról - egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

120/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2024. (III.27.) sz. határozatának visszavonása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2024. (III.27.) képviselő-testületi határozatát vonja vissza.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, most a kérelem elfogadásával kapcsolatban kell dönteni. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal a kérelem elfogadásáról, egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

121/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Horváthné Danyi Julianna kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Horváthné Danyi Julianna kérelmének támogatását.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése – beszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester 

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti a napirendi pontot, s megadja a szót az előkészítő kollégának.

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy árajánlatokat kértek be és beszerzési eljárást folytattak le a szennyvíz csatorna kivitelezési- és engedélyezési tervének elkészítésére. Három ajánlat érkezett, melyek az előterjesztés részei.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, a legjobb ajánlat Lasancz Tamástól érkezett. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

122/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Kisörshegyi vízellátási területen keletkező szennyvizek elvezetését biztosító szennyvíz közcsatornahálózat engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése – beszerzési eljárás lezárása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

4./ Napirendi pont

Mejlinger és Társa Kft. kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Meghívott: Mejlinger és Társa Kft. Mejlinger László ügyvezető

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, majd hozzáteszi, hogy az ügyvédi állásfoglalást látták.

Dr. Végh József ügyvéd állásfoglalását fenntartja.

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd urat, hogy foglalja nekik össze.

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a szerződés 8. és 9. pontja egymással szemben ellentmondásokat tartalmaz. A 8. pontban köteles nyitva tartani, míg a 9. pontban szerepel, hogy 2021. évtől jogosult a bérbeadó szűkíteni a nyitvatartást, de bővíteni nem jogosult. Jelenleg saját jogköre, hogy rövidít a nyitvatartáson a szerződés szerint. A hivatalos időszak május 15. és szeptember 15. között nincs. Rakics Anna a VN Kft-től már elmondta, hogy hivatalosan akkor van nyitva a strand, ha a pénztár nyitva van. A kezdete változó. Kicsit érdekes a két pont. A bérbeadó jogosult rövidíteni az időtartamot, mert nem május 15.-től van rögzítve, hiszen időjárás függvénye a nyitás.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy mikortól van hivatalosan nyitva a strand?

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy május 15.-től, de ha a testület engedi, akkor eltérhet ettől az üzemeltető.

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, hogy Rakics Annának megengedték, hogy döntsön a nyitásról.

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy akkor mikortól?

Gyimesi Mónika ügyintéző rövid válasza, május 15.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy jól értette, hogy eltérhet az üzemeltető? Hivatalos május 15. és szeptember 15. között van?

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, a bérleti szerződés alapján május 15. és szeptember 15, de a bérbeadó lerövidítheti. A kötelező nyitvatartás a pénztár nyitásával értendő. Előtte, ha akar nyit, ha akar akkor nem. Nem tudja másként értelmezni.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy akkor mi a gond?

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, szerinte egyértelmű, hogy a pénztár nyitásával hivatalos az üzemeltetés.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdése, hogy akkor mit kér?

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, azt, hogy legyen benne a szerződésben.

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy ez nem módosult. Lehet, hogy nem olvasta el? A háromoldalú megállapodás ezt nem érintette. A 8. és 9. pont hatályban maradt.

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, az ügyvédi állásfoglalást támogatják. Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek.

 

123/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mejlinger és Társa Kft. kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a jogi állásfoglalás elfogadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

5./ Napirendi pont

TOP Türen Kft. ingatlan vételi kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést, majd felkéri a polgármester urat a részletek ismertetésére.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, röviden annyi, hogy megkereste a cég, hogy fejlesztési céllal megvenné a régi hivatal épületét a területtel együtt. Megkérdezték, hogy mit szeretne megvalósítani. Ami fejtörést okozott, hogy a döntés azzal kapcsolatban lesz, hogy az önkormányzat kezd-e valamit az ingatlannal és pályázatot ír ki a vételre, vagy nem kezd vele semmit. Kértek a bontásra árajánlatot már korábban, melyre helyi vállalkozótól 2x25milliós ajánlat érkezett. Az épület egyre romlik, hullik a vakolat, ezzel problémát okozva a szomszédnak. Február körül közel állt ahhoz, hogy a lapos épületet bontsák el. Ez az egyik gond. A másik, hogy ennek az épületegyüttesnek a hasznosítási irányítása a korábbi testület ötlete volt. Például, hogy kultúrházat építenek itt. Viszont döntéskor, hogy mit valósítanak meg, nem kapott többséget. Ha jól emlékszik, akkor a területnek a jogi helyzete úgy van alakítva, hogy egy közösségi ház pályázatra jó legyen. A lenti parkoló is hozzá lett csatolva. Ha egyszerű lenne a helyzet, akkor a parkoló és a sarokban kis zöld terület maradna meg. Több gond is van. A Coop-nak átjárási szolgalmi joga van az áruszállításra. Ezt figyelembe kell venni. A vevőknek is meg kell tudni közelíteni, melyet az önkormányzatnak kell biztosítani. Jelenleg nem javasolt értékesíteni. Véleménye szerint egy Földhivatali eljárás kell, hogy a telket átalakítsák és minden működni tudjon. Viszont kb. 10-12 éve keresik a megoldást az épületre, aminek az állaga romlik, ez egy lehetőség is. Annyit szeretne még, hogy a maga részéről minden fejlesztés esetén javasolja, hogy a Fő utca arculatának érdekében a fő épület az mindenképpen olyan fejlesztés legyen, hogy a Fő utca kialakítását is vegye figyelembe. A fejlesztőnek szerinte le kell bontani az épületet. Véleménye szerint az épületnek szigetelése nincs. A pince rész nincs a legjobb állapotban.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni, s kérdezi a jegyző urat, kíván-e mondani valamit ezzel kapcsolatban.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző köszöni, nincs mit mondani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, mivel van érdeklődés a terület iránt, csak fejlesztési céllal javasolja kötelmekkel együtt. Például, hogy bizonyos idő alatt be kell fejezni a kivitelezést. Városképileg fontos lenne itt a beruházás. Az önkormányzat jelenleg ide elképzeléssel nem rendelkezik és forrás sincs rá.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzátenné, hogy a parkolót válasszák le és legyen belőle nyitott parkoló kialakítva. Bele tenné eladáskor azt is a szerződésbe, hogy ha három éven belül nem építi meg, akkor az önkormányzathoz vissza száll az épület. Ne legyen az, hogy nem történik semmi. Volt már sajnos ilyen. Köszöni.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök annyit szeretne kérdezni, hogy versenyeztetni kell?

 

Krisztin N. László polgármester válasza igen, pályáztatni lehet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök véleménye, hogy jó dolog, de nem biztos, hogy nyerni fog az illető.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy akkor a 107. hrsz ingatlan legyen értékesítve?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy az is csonkítva legyen, valamint Földhivatali munka előzi meg.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy arról döntsenek, hogy értékesítésre kerüljön pályázat útján?

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a 107. hrsz ingatlan beépíthetősége hány százalék?

 

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy 50% a beépíthetőség.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, lehetne még csökkenteni a területet. Ezért kell a Földhivatali folyamat is. Az első kérdés ez lenne.

 

Hartai Béla bizottsági tag módosító indítványa, hogy a 107. hrsz ingatlan csökkentett kimérése legyen meg, hogy mi oldható meg és értékesíthető legyen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a helyrajzi szám azért szerepel, mert a mostani vevő megvenné az egészet, csak az önkormányzatnak nem érdeke az egészet eladni. Egyetért, hogy Földhivatali munka készüljön, amely tartalmazza, hogy a HÉSZ szabályok legyenek figyelembe véve, valamint legyen a terület leválasztva és amennyiben a testület szeretné, akkor legyen egy pályázati kiírás előkészítve.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni szépen.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag elmondja, nem szeretné, ha eladnák. Arról beszéltek, hogy olyan ingatlant adnak el, amelyet mindenki támogat. Azt gondolja, hogy a város szívében egy ilyen épületet, ha eladnak, nem tudni mi lesz ott. Nagyobb értéket képviselne, ha az önkormányzaté maradna. Később lehet, hogy lenne pályázat erre az épületre, ami megoldás lenne. Fél, hogy olyan megjelenés lesz, amivel nem tudna azonosulni. Elfogadhatóbb úgy, hogy a parkolót nem adják hozzá. Így egy fokkal jobban tetszik. Megvennék a parkoló nélkül is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy akkora területet kellene kialakítani, hogy az épület kétszerese lenne a pályázat része, valamint ragaszkodnának ahhoz, hogy a Fő utca felől üzletek legyenek kialakítva.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag egyetért, ő is azt szeretné. Ne panzió legyen a város szívében.

 

Krisztin N. László polgármester hozzáteszi, azért van itt a téma.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzászólásában elmondja, hogy kapott telefonhívást azzal kapcsolatban, hogy miért akarják az utolsó hónapban megoldani? Nem az a cél, hogy gyorsan eladják. Régóta gond, hogy mi legyen ezzel az épületegyüttessel. Arról kell dönteni, hogy támogatják-e, hogy kiméretik a hozzá tartozó lekisebb területet, hogy megoldható legyen és a pályázat kiírását. A következő testület döntései lesznek már. Fontos részleteket lehet majd megfogalmazni. Arról kell most dönteni, hogy akarnak-e megoldást vagy nézik, hogy összedől az épület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha lefut egy ilyen pályázat, akkor is lehet nemet mondani. Viszont, ha ilyen helyzet alakul ki, akkor a majdani döntéshozók tartsák szem előtt, hogy az alsó épület nagyon rossz állapotban van. Véleménye szerint nem lenne baj, ha nem az önkormányzatnak kellene megoldani.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a bontás akkor 2x25millió.

 

Krisztin N. László polgármester pontosít, hogy csak az alsó épületről beszélt az előbb.

 

Török Zoltán alpolgármester hozzáteszi, hogy az az ár már négy évvel ezelőtti.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy csak bontani lehetne?

 

Török Zoltán alpolgármester válaszában elmondja, hogy nem. Meg lehet menteni, de az sem olcsó és az önkormányzatnak nincs rá pénze.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, a lapostetős rész véleménye szerint 100%, hogy bontani kell. A másikat nem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a fő épület – ami neki tetszik – sokszor felázott már. A tető sincs szigetelve. Lehet, hogy statikailag nem kellene lebontani, de azt meg kell oldani, hogy szigetelve legyen. De ettől még messze vannak. Arról kell dönteni, hogy a Földhivatali átalakítás után próbálják meg az épületet hasznosítani vagy várjanak egy pályázatra.

 

Brájer Éva BTTF hozzászólva elmondja, szerinte nem lesz ilyen pályázat. Bizonyos célra ki lehet pontosan írni, hogy mit gondol az épülettel kapcsolatban az önkormányzat. Város arculatot szem előtt kell tartani. Piaci fejlesztésre önkormányzat részére szerinte nem lesz pályázat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy akkor arról kell dönteni, hogy egyetértenek abban, hogy a Földhivatalon keresztül a terület megosztását megindítják az alapterület kétszereséig, valamint a parkoló marad az önkormányzat tulajdonában. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

 

124/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TOP Türen Kft. ingatlan vételi kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartási hatóságon keresztül a terület telekalakítási engedélyezési eljárását folytassa le, azzal a kiegészítéssel, hogy az alapterület kétszeresével számoljanak a tervezett telekalakítás során. Előbbieken túl javasolja, hogy a régi községháza előtti parkoló ne kerüljön értékesítésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

 

6./ Napirendi pont

Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt üdülőkörzetben” című pályázati felhívására pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri a pályázati referens kollégát a részletek tájékoztatására.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy megjelent a kiírás. Az elképzelés alapján a 120/4.hrsz ingatlan kerülne a pályázati anyagba. Engedélyes és kiviteli szintű. Jól illik a Fő utcai elképzelésekhez. Alul üzlet, az emeleten pedig egy lakás kialakítása lenne. A pályázat részét az emelet képezné. A maximális pályázati összegre alakították ki az anyagot, 52,7m2 lakásra, mely bruttó 48.680.700,-Ft érték. A támogatás mértéke 29.208.420,-Ft, amire pályázni lehet. Az önerő 19.472.280,-Ft. A fenntartási időszak 10 év. A döntést a  leírtak alapján kell meghozni és vállalni a kötelmeket.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a kollégát, hogy a számokat még egyszer legyen szíves elmondani.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy az elszámolható költség bruttó 48.680.700,-Ft, a támogatás mértéke 29.208.420,-Ft, az önerő nagysága 19.472.280,-Ft.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni. Elmondja, hogy átnézték, mi a legjobb a városnak. Ez a lehetőség kínálkozott szinte magától, hiszen a tervek készen vannak. Az engedélyt kell frissíteni. Kialakítható a lakás, valamint keletkezik egy üzlet is. Ezzel több legyet ütnek egy csapásra. Az üzletet a városnak kell megépíteni. Ha társas házban gondolkodnak, mielőtt a lakást megoldják, akkor arra is gondolni kell, hogy szerződni kell majd valakivel. Ha van jobb ötlet szívesen fogadja.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, hogy a pályázat elindításra kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással meghozza:

 

125/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Szolgálati lakások kialakítása a Balaton kiemelt      üdülőkörzetben” című pályázati felhívására pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

7./ Napirendi pont

Kert utcában parkolók építésére vonatkozó beszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismereti az előterjesztést, majd megadja a szót a polgármester úrnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a műszaki részt majd a kolléga részletezi. Annyit szeretne ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a parkolóépítés már korábban felmerült a testületnél. Ezeknek a parkolóknak a terveztetése megtörtént. Egyedül a Művelődési ház előttinek az engedélyezése még nem zárult le. Ezek a parkolók megépíthetők. Azt gondolja, hogy mivel a Fő utcára nem terveztek parkolókat, így itt és a tomaji állomás melletti részen lehetne megoldani. Ezek a kisebb parkolók is segítenének, jól illenének ide.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy 16, 9 és 7 férőhelyes parkolók kialakítását tervezik. A legolcsóbb ajánlatot Balassa Kornél vállalkozó adta. Javasolja mind a három parkoló kialakítását, hogy rendezett legyen a helyzet. A pontos összeget az előterjesztés tartalmazza.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy a közvilágítás kiépítése ezen összegen felül van?

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy igen. Azt is meg kell oldani, plusz költséget jelent.

 

Mékli Bernadett bizottsági tag kérdezi, hogy egyéb plusz költség lesz még?

 

Molnár Mihály pályázati referens válaszában elmondja, nem tud róla, hogy lenne.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdezi, hogy a 2023. évi maradvány hogyan áll, hiszen folyamatosan döntenek és költenek.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válaszában elmondja, hogy készül folyamatosan a legújabb számokkal. Jelenleg a szabad összeg 216.885.000,-Ft. A jelenlegi döntések még nincsenek benne.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy akkor durván 80milliót használtak fel eddig?

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. válaszában elmondja, hogy nem, eddig 55millió forintot használtak fel.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 14,56 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozza:

 

126/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Kert utcában parkolók építésére vonatkozó beszerzési eljárás

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Borbélyné Galambos Gabriella elnök

 

8./ Napirendi pont

Tátika épület emeleti vendéglátóhelyének bérbeadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Molnár Mihály pályázati referens

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök ismerteti az előterjesztést.

 

Krisztin N. László polgármester szót kér, hogy elmondja, mióta az épület 2023. november 30.-án átadásra került folyamatosan azon gondolkodnak, hogyan tudják hasznosítani. Sok véleményt hallgattak meg ezzel kapcsolatban. Az egyik ilyen vélemény, hogy az önkormányzat minden létező hasznot húzzon

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 14,58 órakor visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

ki belőle. Ezzel kapcsolatban merültek fel félelmek. A másik, hogy az önkormányzat tartsa saját kézben az üzemeltetést. Jelenleg a BTTF a gazdája az üzemeltetésnek június 30.-ig. Javalatot tett le a BTTF, ami a jelen anyag része. A főépület működik. Ezt anyagilag megteremtette a testület, valamint a tisztántartási részt is. Az ehhez kapcsolódó személyi állomány még nem alakult ki. Van egy kis üzlet alul, aminél az eredeti funkciót nem tartják jónak. Erre kell majd üzemeltetési módot találni. A felső szint és a terasz üzemeltetéséről kell most dönteni.

 

Brájer Éva BTTF elmondja, volt szó arról, hogy az önkormányzati vagyon használatáról szóló törvény lehetővé teszi, hogy 90 napig az üzemeltetést megoldhatja pályáztatás nélkül is. Erre az időszakra, hogy ne legyen üres az épület, tesznek le javaslatot.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 15,01 órakor kimegy az ülésről. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

A LaTéne Kft. javasolják ebben. Szakmai munkájuk ismeretében gondolják így, illetve másik indok, hogy a minőség is megjelenik a vállalkozásnál. Badacsony számára sokat jelentene. Nem látják értelmét annak, hogy egy melegkonyhás étterem üzemeljen az emeleten. Egy bisztró, kávézó szélesebb körben tudná a vendégeket fogadni. A bérleti szerződés-tervezet helyrajzi szám szerint pontosan jelzi a bérbe vehető területet. A földszint azért jelenik meg, mert a vendéglátó rész egy helyen központosul. A szerződés-tervezetben még a szeptember 14. időpont szerepel, de mivel június 15.-én a NABE egésznapos programja az épületet is érinti, így egy nappal módosítani kell. Tehát a 90 nap 2024. szeptember 13. 24,00 órakor érne véget. Előtte és utána van egy be- illetve kiköltözési időszak, melyben néhány dolgot meg kell oldani. Például a kávégép alatt van a mosogatógép, tehát hozzá kell nyúlni. Leírták a bérbeadó kötelességeit is. Az önkormányzat adott be árambővítési kérelmet az EON felé. De sajnos még mindig nincs benne előre lépés. Akkor lesz gond, ha a lenti büfét is meg akarják nyitni, abban az esetben már szükség lesz rá. Minden fontos adatot, kötelezettséget tartalmaz az anyag. Előírásokat is. A melegkonyha kizárását is. Az ellenértéket is tartalmazza havi 1millió forint + ÁFA összegben az anyag. A kaució 1millió forint, mely letétre kerül. A mellékletben szerepelnek a rajzok is. Készül majd egy átadás-átvételi jegyzőkönyv és készült házirend is, amit kifüggesztenek az épületben a vendégek részére. Valamint a dolgozóknak is készült házirend. Köszöni szépen és ha van kérdés szívesen válaszol.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök köszöni szépen.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy az ügyvéd úr látta-e a szerződést?

 

Dr. Végh József ügyvéd válasza, nem látta.

 

Hartai Béla bizottsági tag elmondja, hogy 1millió kaució van a szerződésben, de általában óvadékot fogalmaznak meg. Mi a különbség?

 

Dr. Végh József ügyvéd elmondja, hogy az óvadék jogi kifejezés, a kaució a köznyelvben egy szleng.

 

Dr. Bodnár Attila jegyző 15,05 visszatér az ülésre. Szavazásra

jogosultak száma 5 fő.

 

Az önkormányzat szerződéseiben óvadék szerepel.

 

Brájer Éva BTTF kérdezi az ügyvéd urat, hogy olyan különbség nincs a két kifejezés között, hogy az egyik vissza adható a másik pedig nem?

 

Dr. Végh József ügyvéd válaszában elmondja, hogy vissza kapható. A szerződő felek rendelkezéseitől is függ. Szerződési biztosíték. Meg kéne néznie a szerződés-tervezetet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök felkéri az ügyvéd urat, hogy nézze át.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy volt arról szó, amikor ötleteltek a hasznosítással kapcsolatban, illetve igény volt rá a borászatok részéről, hogy borkóstolókra igénybe is vennék majd az épületet. Ebben a jogi megoldásban van erre lehetőség? Vagy ilyenkor a LaTéne adja majd tovább?

 

Brájer Éva BTTF válaszában elmondja, nem. Bérbe nem adhatja tovább. A főszezonban az önkormányzat által havi egy alkalommal befogadja hétköznap és nem hétvégén. A borászokkal egyeztettek, s nem a nyári hónapokban, hanem szeptembertől vennék igénybe májusig. Az egész éves nyitvatartást kell megoldani. A fő időszak, amikor a vállalkozó tud termelni és bérleti díjat fizetni, de havi egy rendezvény szerepel benne.

 

Krisztin N. László polgármester hozzászólásában elmondja, hogy volt szó arról, hogy egy ATM-nek is helyet keresnek. A bank arról tájékoztatta, hogy folyamatban van.

 

Brájer Éva BTTF válaszában elmondja, hogy igen, folyamatban van. Elmondja, hogy úgy tudja már szerződést is kötöttetek.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, szerződés-tervezetet küldtek.

 

Brájer Éva BTTF köszöni a választ, majd elmondja, hogy kérte a bankot, hogy minden más fontos adatot is küldjenek meg.

 

Krisztin N. László polgármester köszöni, majd hozzáteszi, hogy átnéznek mindent.

 

Brájer Éva BTTF még elmondja, hogy folyamatban van az ügy és lesz ATM.

 

Hartai Béla bizottsági tag kérdése, hogy a közönség WC bevétele kié?

 

Brájer Éva BTTF válaszul elmondja, hogy az önkormányzaté. Volt már kétszer ürítés is, melyről jegyzőkönyv is készült. Egyszer ez a beléptető rendszer már elromlott, a nem megfelelő használat miatt. Most nagyobb táblákat készíttetnek, hogy mindenki lássa. Ezért is fontos, hogy az emeletnek legyen bérlője. Május 1.-jén jelen voltak a rendőrök is rendezvények miatt, melyet köszönnek szépen. Sajnos használni kellett a segélyhívó rendszert is, de egyúttal kiderült, hogy tökéletesen működik, ennek köszönhetően a rendőrök hamar a helyszínre értek. A mosdóval kapcsolatban elmondja, hogy volt takarító hölgy is, aki 12-19 óra között volt jelen. Az illemhelyél a beléptető kapura visszatérve, úgy tudja, hogy a VN Kft. fogja üríteni, de a bevétel az önkormányzaté. Az emeleti vendégeknek pedig tudomásul kell majd venni, hogy csak pénzért tudnak bemenni. Az önkormányzati rendezvényekhez vannak kártyák is. Csak akkor használják ezeket, ha az önkormányzat például vendégeket hív egy rendezvénye.

 

Tóth Zsuzsanna pü-i.oszt.vez.h. elmondja, hogy a bérleti díjra az önkormányzat nem számol ÁFÁ-t.

 

Molnár Mihály pályázati referens elmondja, hogy bérbeadásnál nincs ÁFA. Mindenképpen nettó 3millió, ez pontosítva lesz.

 

Brájer Éva BTTF kéri az ügyvéd urat, hogy még beszéljenek.

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Mivel nincs, akkor kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, hogy nettó 3millió forint bérleti díj 90 nap időtartammal és a LaTéne Kft. a bérlő, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza:

 

127/2024. (V.07.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika épület emeleti vendéglátóhelyének bérbeadása

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozatot.

 

 

Borbélyné Galambos Gabriella elnök elmondja, hogy a bizottság nyílt ülése véget ért, azt 15,21 órakor lezárja. Mindenkinek köszöni a munkát.

 

 

K.m.f.

 

 

 

              Borbélyné Galambos Gabriella                                             Vercz Attila

                       bizottság elnöke                                                                bizottsági tag

                                                                                                            jegyzőkönyv hitelesítő              

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!