Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal

weboldalára

 

 

 

 1. Bevezetés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme tekintetében, ezért kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek személyes adatai feletti önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon, annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

 

1.1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

Képviselője: Dr. Bodnár Attila jegyző

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

E-mail címe: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Telefonszáma:             +36 87 571 270

Weboldal címe: www.badacsonytomaj.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Itjump Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9700 Szombathely, Katona József utca 1

Adószám: 24087357-2-18

Elérhetőség:

Tóth Szilárd Ügyvezető: +36304115217

dr.Viniczay Zsolt kapcsolattartó: +36209730759

Email: szilard.toth@itjump.hu

 

 

A weboldal működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

Az Önkormányzat és a Hivatal a www.badacsonytomaj.hu weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát illetően a törvényekben és a helyi rendeletekben meghatározottak figyelembevételével jár el.

Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon szereplő személyes adatokat a Hivatal által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra, ehhez a Hivatal semmilyen más szervezet szolgáltatását nem veszi igénybe.

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatás során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldaltól, az oldal látogatottságát mérő külső, független szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A WEBOLDALI ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Érintett által önként megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük, (amíg nem kéri az általa megadott adatok törlését) A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

 

 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal adatkezelési folyamatai:

Adatkezelési folyamat Adóigazgatási ügyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Adóalanyok nyilvántartása

Adatkezelés célja: Adóbevételek biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat Egészségügyi igazgatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatások megszervezésével biztosításával kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés célja: preventív és reparatív egészségügyi szolgáltatás

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Szociális igazgatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Segélyezésre, szociális ellátásokra jogosultak nyilvántartása

Adatkezelés célja: Segélyezés, szociális ellátások biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályok

 

Adatkezelési folyamat: Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Helyi jelentőségű természetiértékek megóvása, fenntartása, védelme.

Adatkezelés célja: a jogszabályi környezetben meghatározott kötelező önkormányzati feladok

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat Településrendezés, területrendezéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése. Egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése. A karbantartási feladatok ellátásának irányítása.

Adatkezelés célja: A település fejlesztési stratégiáinak megvalósítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat Építési ügyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Építésügyi hatósági feladatok ellátása

Adatkezelés célja: Jogszabályban meghatározott esetekben szakhatósági hozzájárulás kiadása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. Részvétel a település rendezési tervének előkészítésében.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Kommunális ügyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: közvilágítás, temető és útfenntartás, lakásgazdálkodás, városüzemeltetés

Adatkezelés célja: az állampolgárok kommunális igényeinek biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Közlekedés igazgatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: a település közúthálózatával és közlekedésével, tömegközlekedéssel kapcsolatos adatok kezelése.

Adatkezelés célja: A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak szervezése

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Vízügyi igazgatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Vízgazdálkodással, települési ivóvíz ellátás, vízkár elhárítással, árvízvédelem szervezésével kapcsolatos adatok kezelése

Adatkezelés célja: Az állampolgárok és a természeti környezet fenntartható vízellátásának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Anyakönyvi és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések biztosítása. Családi eseményeket (házasságkötés, névadó) megelőző eljárás adatkezelése. Anyakönyvi kivonat és másolat biztosítása.

Adatkezelés célja: Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Polgárok adatait tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás biztosítása. Közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról. Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről, lakcímlétesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Adatkezelés célja: személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Választásokkal kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Közreműködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

Adatkezelés célja: A zökkenőmentes választói akaratnyilvánítás biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Telephely engedélyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Telephely engedély bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységek engedélyezésével és nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés célja: Engedélyek kiadása és nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Óvodai, bölcsődei ellátással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú nyilvántartási adatok kezelése

Adatkezelés célja: Gyermekvédelmi, családtámogatási szolgáltatások biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Lakás- és helyiséggazdálkodás, vagyongazdálkodással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Az önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok adatainak nyilvántartása

Adatkezelés célja: Az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása, vagyon megóvása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelemmel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelemmel nyilvántartások

Adatkezelés célja: jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek ellátása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Közfoglalkoztatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: A közfoglalkoztatással kapcsolatos munkavállalói és foglalkoztatási, segélyezési adatok kezelése

Adatkezelés célja: Az önkormányzati vagyon karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, közterületek, parkok karbantartása, gondozása önkormányzati alkalmazottak és közfoglalkoztatottak igénybevételével.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Közterület-felügyelettel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: A közterületek rendjének, tisztaságának vonatkozó jogszabályok betartásának biztosítását, a tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszüntetését, szankcionálását biztosító adatkezelési folyamat.

Adatkezelés célja: A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Képviselő-testület működésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: A képviselő-testület, a polgármester, alpolgármester, valamint a bizottságok működésével összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges adatkezelési folyamat.

Adatkezelés célja: A döntéshozatal átlátható támogatása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat Szervezet, működéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: A Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott intézményekhez, tevékenységekhez  a szervezeti felépítéséhez, működés belső rendjéhez, a belső- és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezésekhez kapcsolódó adatok kezelése tárolása.

Adatkezelés célja: A szervezet átlátható, ellenőrzési nyomvonalat támogató működés biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Adatkezelési folyamat: Pénz- és vagyonkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés leírása: Az Nvt által meghatározott önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodáshoz szükséges adatok kezelése és nyilvántartása.

Adatkezelés célja: az önkormányzati vagyonnak közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és védelme.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi jogalap

 

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus esetén, a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve 2018. május 25. napjától az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő jogokkal és az ott meghatározott módon élhetnek az érintettek.

 • Hozzáférés joga
 • Helyesbítés joga
 • Törlés joga
 • Adatkezelés korlátozásának joga
 • Adathordozhatóság joga
 • Tiltakozás joga 

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
 • Hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
 • A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha
  • annak kezelése jogellenes,
  • azt hozzájárulás jogalapon került kezelésre és tárolásra és az érintett kéri, a törlést
  • az adatkezelés célja megszűnt,
  • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy
  • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Adatvédelmi hatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!