Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.12.17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.12.17-én

10,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                     polgármester

Folly Péter                                képviselő

Dr. Magó Ágnes                       képviselő

Rajzó Ildikó                              képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

Tamás Lászlóné                        osztályvezető

Székely István                          könyvvizsgáló

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőket, meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóthné Sáfár Zsuzsát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Rajzó Ildikó képviselőtársait megválasztani. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, szavazzon:

 

A személyekre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester: A meghívóban óvatosságból egy vegyes ügyek napirendi pontot is bekerült. Mivel olyan téma nem érkezett, amit tárgyalni kellene, ezért a 2. napirendi pontot visszavonja.

Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 1. napirendi javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendre vonatkozó javaslatot.

1./ Napirendi pont:

Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy dr. Weller-Jakus Tamás a témát vezesse fel.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Polgármester úrnak tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen –Polgármester úr kivételével- ugyan ebben a körben voltak jelen, ezért nem ismételné meg az ott elmondottakat.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri  a Pénzügyi Bizottság napirendre vonatkozó határozatának ismertetését.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat adósságkonszolidációjáról szóló előterjesztést a Pénzügyi osztályvezető asszony által elmondott számadatokkal kiegészítve, elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi a Képviselőket, hogy kérdésük van-e a napirenddel kapcsolatban? (nincs) Hozzászólás?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A határozati javaslat ismertetésekor kimaradt, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a kötvényre kiterjedően is ki kell egészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a határozati javaslatba belekerültek-e amik előírások?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy természetesen belekerültek.

 

Székely István könyvvizsgáló: Felhívja a figyelmet arra, hogy amikor lezárul a teljes pénzügyi rendezés az ügyben, a beszámolóban figyelembe kell venni, hogy árfolyam veszteség volt könyvelve.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy további észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? (nincs) A Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki azt elfogadja kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

283/2012. (XII.17.) számú határozatot:

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 76/C §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az Állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a Költségvetési Törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
  2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
  3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az Önkormányzat helyett az Állam közvetlenül megfizesse hitelezőnek, kölcsönnyújtónak.
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében:

a)      hitelező, kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja az alábbi tartalommal:

aa) OTP Bank Nyrt-nél 12.11480006218 szerződés azonosító számú folyószámla hitel, melynek szerződéses összege 78.000.000 Ft., melynek 2012. december 12-én tőke része: 77.998.071 Ft., 2012. december 28-án napján a tőkerészlet kamata: 825.964 Ft., rendelkezésre tartási jutaléka: 45.950 Ft., kezelési költség 52.632 Ft.

ab) Raiffeisen Bank Zrt.-nél HU0000341797 szerződés azonosító számú kötvény, melynek szerződéses összege: 2.990.000 CHF, melynek 2012. december 12-én a tőke része: 2.990.000 CHF., 2012. december 28. napján a tőke kamata: 11.379,94 CHF. A kötvényhez tartozó óvadéki betét összege 2012. december 28. napján 238.894.774,12 Ft.

b)      A költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,

c)      A költségvetési törvény 76/C 10 bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az Államháztartásért felelős Miniszter kezdeményezi.

  1. a) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-nél rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét vagy számlakövetelés összegét –legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig- 2012. december 28-i dátummal, az Állam által megjelölt számlára utalja.

b) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-nél nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.

 

6. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C § szerinti adósság konszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: Azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy van-e a Képviselők részéről olyan közérdekű téma, amiről beszélniük kell.

 

Rajzó Ildikó képviselő: A Humán Bizottság ülésén határozatot hoztak arról, hogy már most tájékozódjanak arról, hogy kiket érinthet, ha bekövetkezik a tavalyi esztendőhöz hasonlóan  az időjárással kapcsolatban kialakult havaria helyzet. Nem tudja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan lesz-e olyan személy, aki az ezzel kapcsolatos feladatokat el tudná látni.

 

Krisztin N. László polgármester: A tavalyi évben 1 fő volt alkalmazva, 2 hónap időtartamra, kormányzati utasításra. 12.19-én (szerdán) 8.00 órakor lesz egy megbeszélés, ahol az átalakuló szociális rendszer változásával kapcsolatos teendőket fogják megbeszélni. Kéri a Humán Bizottság elnökét, ha teheti, vegyen részt ezen a megbeszélésen. Tájékoztatásul elmondja, hogy rendkívüli időjárás esetén a polgárvédelmi rendszert is tudja mozgósítani. Jelenleg egy badacsonyörsi dialízises beteg szállításában kell segítséget nyújtania az Önkormányzatnak, hogy téli időjárási körülmények között is a 71-es számú főközlekedési útvonalig lejusson a betegszállító autóhoz, illetve a kezelést követően hazajusson. Saját hatáskörben a beérkező tüzelőtámogatási kérelmeket tudja intézni, csak amikor meghaladott egy bizonyos nagyságrendet, akkor vitte a Testület elé. Köszöni a Humán Bizottság javaslatát. Kiadja majd a kollégáknak, hogy végezzék el ezt a felmérést. További észrevétel?

 

Rajzó Ildikó képviselő: Javasolja, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztató jelenjen meg a Badacsony Újság januári számában.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel, hozzászólás van-e a Képviselők részéről? (nincs)  Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület munkáját és az ülést, 10.50 órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                 dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                                   jegyző

 

Folly Péter

 

 

 

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítők

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!