Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012.11.16.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Sorszám:39/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november
16.-án
08.12 órai kezdettel megtartott soros nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

dr. Magó Ágnes                       képviselő

Folly Péter                               képviselő

Forintos Ervin                          képviselő

Orbán Péter                             képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet              képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

Tamás Lászlóné                        Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          Vagyongazdálkodási és Ép. Hatósági oszt. vez.

Szabó István                             Választási Bizottság elnökhelyettese

Horváth Ottó                            Club 67 Bt. képviselője

Székely István                          könyvvizsgáló

Rakics Anna                             VN Kft. mb. ügyvezető

Csizmarik Béláné                      iskolaigazgató

Nagy Lászlóné                          óvodavezető

Lukács Antalné                         Menü Bt. vezetője

Sall Csaba                                Kiss József Alapítvány Kuratórium elnöke   Kárpáti Lajos   T.E.T.T. Fórum Egyesület

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület soros nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő munkatársait, az egyes napirendi pontok kapcsán megjelent érdeklődőket, valamint a Televízió nézőit. Külön tisztelettel köszönti Szabó Istvánt a Választási Bizottság elnökhelyettesét.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóth Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőtársait megválasztani.

 

A személyekre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 25 napirendi pont szerepel. Ebben már nem szerepel az a zárt ülés, amit a bizottságok javasoltak levenni. Továbbá a visszaérkezett képviselői vélemények alapján a meghívóban 6. sorszám alatt szereplő napirendet visszavonja. A lejárt határidejű határozatok tárgyalásakor fognak kitérni arra, hogy mikor lenne ennek a témának a rendkívüli ülésen történő tárgyalása. Így a napirendek száma 24-re csökkent. Javasolja, hogy miután Horváth Ottó úr a 4. napirend kapcsán érintett ügyvezető jelen van, ezért 3. napirendnek vegyék előre. Aki ezzel egyetért, kéri, támogassa szavazatával.

 

A napirend sorrendjére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Egyéb észrevétel nem lévén, aki elfogadja a 24 napirendi pontot a mai munkájuk alapjának, kéri, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 24 napirend nyilvános ülésen való tárgyalását.

 

Napirendi javaslat:

 1. Folly Péter eskütétele
 2. Helyi Választási Bizottság megbízólevél átadása
 3. Club 67 Bt. kérelme a Felső-bazársori területtel kapcsolatosan
 4. Bíró Zoltán kérelme Felső-bazársor hasznosítására
 5. Együttműködési megállapodás tervezet a Badacsony Hegyért Alapítvánnyal
 6. Badacsonytomaj VN Kft. folyószámla hitelszerződés engedélyeztetése
 7. Badacsonytomaj VN Kft. 2012. I-VIII. hónap gazdálkodásáról beszámoló
 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervének III. n. évi teljesítése
 9. Helyi adókról szóló Önkormányzati rendelet felülvizsgálata

10.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Bahart részvényeinek eladására javaslat

11.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi koncepciója

12.  2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés

13.  2012. évi közbeszerzési terv módosítására javaslat

14.  Nagy Sándor hozzájárulási kérelme Köbölkúti út felújításához

15.  Földi István esperes, plébános kérelme a templom kivilágításával kapcsolatban

16.  Köztemetők rendjéről szóló rendelet módosítására javaslat

17.  Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló rendelet tervezet

18.  Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata

19.  Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető támogatásokról szóló rendelet tervezet.

20.  Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

21.  Beszámoló Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

22.  Badacsony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

23.  Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

24.  Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

 1. Napirendi pont: Folly Péter eskütétele

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a Televízió nézőket, hogy a Képviselő-testület életében változás történt a közelmúltban. Csanádi Csanád alpolgármester úr lemondott képviselői mandátumáról. Jelenleg 6 fővel dolgozik a Képviselő-testület, így szükségessé vált a kiegészítése. A vonatkozó szabályok szerint ilyenkor a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül felkérésre. Folly Péter úr kapta a legtöbb szavazatot. Megkérdezték és azt válaszolta, hogy szívesen ellátná ezt a feladatot. A Helyi Választási Bizottság sem látta akadályát annak, hogy Folly Péter a mai testületi ülésen letegye a képviselői esküt. Az esküt követően Szabó István elnökhelyettes úr át fogja adni a megbízólevelet, így azt követően Folly Péter részt vesz a képviselői munkában.

Felolvassa az eskü szövegét, - Folly Péter leteszi a képviselői esküt.

Gratulál  Folly Péternek,  jó egészséget és sok türelmet kíván ehhez a felemelő, de gyakran nehéz munkához

 

 1. Napirendi pont: Helyi Választási Bizottság megbízólevél átadása

Krisztin N. László polgármester felkéri Folly Pétert, vegye át Szabó Istvántól a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesétől a megbízólevelet.

Szabó István elnökhelyettes önkormányzati képviselővé választása alkalmából átadja Folly Péternek a megbízólevet. A Választási Bizottság nevében gratulál, sok sikert kíván a további munkához a Képviselő úrnak, és kéri, hogy legjobb szaktudásával szolgálja Badacsonytomaj lakosságát.

 

Szavazók száma 7 főre emelkedett.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni Szabó István elnökhelyettes közreműködését és rátér a harmadik napirendi pont tárgyalására.

 

 1. Napirendi pont: Club 67 Bt. kérelme a Felső-bazársori területtel kapcsolatosan (előterjesztés: 1. sz. melléklet)

Simonné Visi Erzsébet képviselő 08.23 órakor elhagyja a helyiséget. Szavazók száma 6 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, de most először az anyag vitája zajlik, utána ismertetik a bizottság véleményét. A kérelem összefüggésben van a negyedik napirenddel, mivel a Felső-bazársor területére vonatkozóan Horváth úr együttműködést ajánl az Önkormányzatnak. Kéri, hogy ezt bővebben fejtse ki, mivel az anyagból nem derülnek ki a részletek. Továbbá szeretné, hogy a bérleti dolgai rendeződnének az üzletre vonatkozóan. Elmondja, hogy hosszú évek óta bérleti jogviszonyban vannak a Club 67 Bt-vel, a Horváth úr vezette céggel. Ezt a bérleti jogviszonyt nemrégiben Horváth úr szerette volna földhasználati joggá alakítani, amihez a Képviselő-testület az előzetes beleegyezését meg is adta. De közben az Önkormányzat egy hasonló ügy miatt bírósági perbe keveredett, ahol éppen a földhasználat okozott problémát és kárt az Önkormányzatnak, ezért villámgyorsan felfüggesztették ennek a határozatnak a végrehajtását. A Képviselő-testület tudomása szerint bérleti együttműködést kíván folytatni ezzel a céggel. A Felső-bazársor egy sajátos képződmény, amelyen két felépítmény van, ami nem az Önkormányzat tulajdona, de az alatta lévő terület az igen. Az épület fennállásáig Horváth úrral egy bérleti jog köttetett. Ennyi az előzmény, kérdezi Horváth urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 08.28 órakor visszaérkezik. Szavazók száma 7 fő.

 

Horváth Ottó Club 67 Bt. ügyvezetője elmondja, hogy 1995-ben kötöttek az Önkormányzattal egy területbérleti szerződést, amely az épület alatti 40 m2  földre és az előtte lévő 10 m2 közterületre vonatkozott. Az ezt követő időszakban kb. 20 alkalommal kezdeményezték, hogy változtassák meg a területbérleti szerződésüket. Ezt azért tették, mert most, a 2012-es évre a 40 m2  földre és az előtte lévő 10 m2 területre 600 e Ft-ot kellene fizetniük. Az 1995-ben kötött szerződés szerint minden évben az infláció mértékével fel lett szorozva, így most érte el a 600 e Ft-ot. A Felső-bazársoron ez az összeg kitermelhetetlen. Megváltoztak a gazdasági körülmények, a bevételeik az inflációt meghaladóan csökkentek. Ezért kezdeményezték, hogy történjen valami ebben az ügyben. Elmondja, hogy mindig mindent befizettek az Önkormányzat felé, a családtagokon kívül egy badacsonytomaji lakost is foglalkoztattak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdése van-e valakinek Horváth úrhoz? Véleménye?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ő alaposan körbejárta a földhasználat kérdéskörét. Kérdezi Horváth urat, van-e arról tudomása, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint a földhasználati jogot egy összegben kellene kifizetni?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van részletfizetési lehetőség, de a peres ügyüknél – a Csülök Csárdánál - is az volt a probléma, hogy nem határozott időre lett meghatározva a részletfizetés. Így az épület fennállásáig továbbviszi a szerződést, mint egy bérleti díjat. Ez a megoldás semmiképpen sem jó az Önkormányzatnak. Két út lehetséges, hogy megállapítják a földhasználat ellenértékét, Pl. 10 M Ft-ot, és az illető ezt egy összegben befizeti, ezzel bejegyződik a földhasználati joga. Vagy azt mondja az illető, hogy 4-5 részletben befizeti az ellenértéket.  A földhasználat, nagyon erős jog, csak saját elhatározás alapján lehetne törölni. A bérleti jog felmondható, de az elég érdekes eset lehet, hogy van egy épület és nem adnak az alatta lévő területre bérleti jogot. Ilyenkor csak az lehet a megoldás, hogy az egyik, vagy a másik fél él az elővásárlás jogával. Erre vonatkozó javaslat született a Pénzügyi Bizottság ülésén. Kéri az elnökhelyettes asszonyt, hogy ismertesse határozati javaslatukat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy éljen vételi ajánlattal a Club 67 Bt. Felső-bazársoron lévő  40 m2 alapterületű épületére vonatkozóan.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kössön új bérleti szerződést a Club 67 Bt. Felső-bazársoron lévő  40 m2-es épületére vonatkozóan.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel van-e? Kéri Horváth Ottó urat, hogy a hasznosítással kapcsolatban mondja el, hogy miben gondolkodik.

 

Horváth Ottó Club 67 Bt. ügyvezetője elmondja, hogy gyakorlatilag hasonlóan azokhoz, akik bérleti igényt terjesztettek be, termelői piac, üzlethelyiség stb. Üzleti szempontból nem jó ez a felső rész, de ha maradnak, akkor érdemes lenne az egész területtel foglalkozni. Ezért szándékában áll egy bérleti kérelmet benyújtani. Az épületen fejlesztéseket kellene végrehajtani, de akkor tenne bele több pénzt, ha rendeződne ez a helyzet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt elfelejtette említeni, hogy Horváth úr szeretné az épületet felújítani, csak 2009 óta folyamatosan téma, hogy ezt a területet valaki globálisan megújítja, - erre több ajánlat is érkezett – de addig nem akartak ebbe belemenni, amíg ez a helyzet nem rendeződik.

 

Horváth Ottó Club 67 Bt. ügyvezetője elmondja, hogy ő szívesen meg is vásárolná az épület alatti földterületet. Előfordulhat, hogy a szomszédos Csülök Csárda tulajdonosai is – akikkel perben áll az Önkormányzat - megvásárolnák a területet és akkor ezt a közel 100 m2-t le is lehetne választani a 1237 hrsz-ú telekről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jó is lehetne az időzítés, mivel a rendezési terv felülvizsgálata zajlik, de ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a Képviselő-testület nem kívánja értékesíteni ezt a területet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő azt javasolja, hogy vizsgálják meg a földhasználati szerződés lehetőségét, egy új bérleti szerződés helyett. Ennek a feltételeit kellene megbeszélni, továbbá döntést hozni a Testületnek arról, hogy meg kívánják-e vásárolni az épületet. Szeretné tudni, hogy milyen értéket képvisel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági határozat ismeretében ő kérte Horváth urat, hogy készüljön fel ennek a kérdésnek a megválaszolására.

 

Horváth Ottó Club 67 Bt. ügyvezetője elmondja, hogy 1995-ben 3 M Ft-ért vásárolták meg az üzlethelyiséget. 2008-ban az Önkormányzat már jelezte vásárlási szándékát, akkor ő 20 M Ft + ÁFA  ajánlatot tett, amivel nem élt az Önkormányzat. Minden eladó, ha megfelelő ajánlatot kap, természetesen nyitott erre is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ő esetükben ez csak úgy képzelhető el, ha készül egy értékbecslés, és annak alapján keletkezik egy új napirendi pont valamelyik Testületi ülésre. A vételnél maradjanak, ezt zárják le, ehhez kéri a hozzászólásokat, ha van.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy van az Önkormányzat részéről egy olyan elképzelés, hogy foglalkozzanak a vételi ajánlattal, ha az elfogadható és megvalósítható, akkor azzal éljenek. Ugyanakkor van Horváth úr részéről egy olyan kérelem, hogy hosszú távú bérleti szerződést kötne a Felső-bazársorra. Mivel ez a téma egy másik napirendi pontnál pályázati kiírás formájában zajlik, összefutnak a szálak, ezt Horváth úrral kellene újra tárgyalni. A vételi ajánlatot zárt ülés keretében kellene megtenni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint most nem az ajánlatot fogják megtárgyalni, hanem abban döntenek, hogy tesznek-e ilyen ajánlatot. Ez csak a felépítményre vonatkozik, a terület egyéb hasznosításával összefüggő, másik napirend, ezt nem zavarja. Ehhez a témához van-e még vélemény? Amennyiben nincs, ebben szavazást kér. A határozati javaslat a következő: az Önkormányzatnak szándékában áll megfelelő ár esetén ezt a felépítményt megvásárolni, ehhez a Hivatal bízzon meg olyan szakértőt, aki tud értékbecslést készíteni erre vonatkozóan és ezt a következő Képviselő-testületi ülésre terjesszék be. Aki ezt támogatja, kéri, szavazza meg:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

243/2012. (XI.16.) sz. határozatát:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy megfelelő ár esetén megvásárolja a Club 67 Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) a badacsonytomaji 1239. hrsz-ú ingatlanon lévő 40 m2 alapterületű üzlethelyiségét.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a 23/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően a vételi ajánlat tárgyát képező ingatlanra vonatkozóan ingatlanforgalmi szakértő bevonásával készítsen értékbecslést.

Az értékbecslést terjessze elő a soron következő Képviselő-testületi ülésre.

A vételi ajánlatot a Képviselő-testület az elkészült értékbecslés alapján teszi meg.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: A januári Képviselő-testületi ülés

 

A másik kérelme Horváth úrnak, hogy új szerződést kössenek a 40 m2-re, akkor lesz aktuális, ha ez a döntés megszületik, hogy meg tudnak-e állapodni a vételárban, és élnek-e vele, vagy sem. Azt megígéri, hogy amikor behozzák azt a döntést, akkor ez az anyag, egy új bérleti szerződés tervezete is mellette lesz, hogy ne húzódjon megint hónapokig. A Felső-bazársorra vonatkozó hosszú távú hasznosítással kapcsolatban elgondolkodtató, hogy két cég ugyanarra a területre tesz ajánlatot, akkor érdemes megpályáztatni. Annak a lehetőségét pedig, hogy az Önkormányzat a továbbiakban ne adjon szabad kezet vállalkozóknak közterületek kiadásához, vizsgálja a Képviselő-testület folyamatosan. Változtatni szeretnének a tavalyi negatív tapasztalatok alapján. Ma is téma lesz a közterület-hasznosítási rendelet. Horváth úr első kérése is ezzel van összefüggésben.

 

Forintos Ervin képviselő kiegészíti, hogy bár egyetért Horváth úr kérésével, de úgy érzi, hogy az Önkormányzat rá lesz kényszerülve, hogy azokat a közterületeket is kiadja.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet, hogy a kérés arra vonatkozott, hogy vállalkozóknak ne adják ki további hasznosításra.

 

Horváth Ottó Club 67 Bt. ügyvezetője elmondja, hogy neki az volt a problémája, hogy míg neki ki kell fizetni a 600 e Ft-ot, addig vele szemben 6-8 konkurenciát odatettek, akik csak a szezonra vették ki a területet. Szerinte az Önkormányzatot hátrány érte, hogy nem ők adták ki ezeket a területeket. Vállalja fel az Önkormányzat, hogy saját maga adja ki a saját területeit.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő úgy gondolja, hogy nem biztos, hogy a vételi szándékból lesz is vétel, ezért javasolja, a földhasználati szerződést kössék meg.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az első lépés az értékbecslés, annak alapján  keletkezik egy szám, amelyikkel megkeresik Horváth urat, megállapodás születik és akkor már nem kell szerződéseket kötni, csak az adás-vételit. Ha olyan nagy számok jönnek ki, hogy nem tudják megvenni, akkor vizsgálják, hogy földhasználat, vagy bérlet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy őt az zavarja, hogy erre az évre még nem fizetett a kérelmező.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez direkt összefüggésben van az elhangzottakkal.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Horváth úrnak jelen pillanatban érvényes bérleti szerződése van az Önkormányzattal, ezért törvényi kötelezettsége az idei bérleti díjat az Önkormányzat felé megfizetni. Amennyiben nem fizeti meg, arra meg vannak a megfelelő lépések. Abban az esetben, ha meg szeretnék venni az épületet, és a szerződés a napirend tárgya, akkor a szerződés tervezetet kell az előterjesztés mellé csatolni a Képviselő-testületi ülésre. Ha elkészül a vételi ajánlat alapját képező értékbecslés, akkor annak alapján el lehet készíteni a szerződés tervezetet. Két dologról van szó, ez a terület az 1239 hrsz-ú ingatlan része és nem kapcsolódik hozzá közterület.

 

Horváth Ottó Club 67 Bt. ügyvezetője elmondja, hogy ő a 10 m2 közterületet kifizette. Ők májusban adták be a földhasználati kérelmet. Szeptemberben kapták meg az Önkormányzatnak a visszavonó határozatát. Ezért nem fizette be, és így tartotta korrektnek.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ki kellett volna fizetni az egészet, mert van szerződés és van díj. Az új helyzet új jogviszonyt eredményezett volna.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a 10 m2 nem közterület, hanem az Önkormányzat tulajdona.

Krisztin N. László polgármester egyetért, hogy a Felső-bazársor az Önkormányzat területe és nem közterület, de nem gondolja, hogy most erről hosszas vitát kellene nyitni. Ezt a napirendet lezárja.

 

 1. Napirendi pont: Bíró Zoltán Attila kérelme a Felső-bazársor hasznosítására vonatkozóan  (előterjesztés:  2. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri, ismertessék a határozati javaslatukat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 28/2004. önkormányzati rendeletét vizsgálja felül a Nemzeti Vagyonról szóló törvény alapján.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a Bíró Zoltán által benyújtott kérelmet, azt felolvassa. Megkérdezi, kérdése van-e valakinek? Hozzászólása?

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy írják ki a pályázatot, mert nekik is érdekük, hogy megújult formában fogadhassa a vendégeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomása szerint nem volt ott megjelölve semmi cél, nem kell újratárgyalni a pályázati kiírást.

 

Folly Péter képviselő véleménye szerint figyelembe kell venni, hogy mit tervez a koncepció.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy van arra vonatkozó javaslat, hogy december 31-ig elfogadják. Ennek a nyilvános vitája a Közmeghallgatás 4. pontjában lesz. Tájékoztatja a TV nézőket, hogy a badacsonytomaj.hu honlapon megtalálható a koncepció. Kéri, hogy minél többen jöjjenek el, és segítsenek közösen megálmodni a település jövőjét. Folly képviselő úr javaslatát figyelembe véve ő azt javasolja, hogy a januári Képviselő-testületi ülésre tegyék át ennek a végleges döntését.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a másik oldalról nézve viszont szorít az idő, mivel ott nyárig még műszaki feladatokat is meg kell oldani a győztes pályázónak, nem is keveset. Az időpontokkal kapcsolatban ezt is figyelembe kell venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy december 31. a sarokpont, mivel akkor fogadják el a koncepciót, ezért gondolt a legközelebbi soros ülésre, de természetesen rendkívüli ülést is lehet tartani. Azzal lehetne rövidíteni, ha meghívásos pályázatot hirdetnének meg, amennyiben létezik ilyen a joggyakorlatukban. Bíró úr elmondta, hogy ez nem egy olyan nagy horderejű ajánlat, csak igyekszik barátságosabbá tenni a területet növényekkel, árnyékolókkal, zúzalékkal. Van-e más vélemény? Amennyiben nincs, ezt tenné fel szavazásra, hogy jelenleg ne döntsön a Képviselő-testület. Várják meg, hogy a Településfejlesztési koncepció milyen javaslatokat tesz erre a területre, és ennek figyelembe vételével a januári Képviselő-testületi ülésre hozzák vissza.

 

Folly Péter képviselő kiegészíti azzal, hogy akkorra már megfelelően előkészített anyagra van szükség, amiből akár döntést lehet hozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a Műszaki Osztály segítségét kérik. Ez azért is fontos, mert ha valami általánosat fogalmaz meg a terv, akkor tudják, hogy kik a potenciális partnereik, de ha valamilyen nagyobb volumenű, a jelenlegitől teljesen eltérő  cél fogalmazódik meg, Pl. lebontani az összes épületet,  akkor az egy teljesen más irány lehet. Aki ezzel egyetért, kéri, támogassa szavazatával:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen hoztak egy javaslatot, kérik,  hogy aktualizálják a 28/2004. sz. Önkormányzati rendeletet.

 

Krisztin N. László polgármester akkor a következő ülésre kerüljön előkészítésre ennek a rendeletnek a módosítása, amely a lakás és egyéb helyiségek bérbeadásáról szól. Aki ezzel egyetért, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

244/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Bíró Zoltán Attila vállalkozónak a Felső-bazársor hasznosítására vonatkozóan tett ajánlatával kapcsolatosan a döntést elnapolja a készülő Településfejlesztési koncepció elfogadásának időpontjáig. Felkéri a Képviselő-tesület a Műszaki Osztályt, hogy a már elfogadott Településfejlesztési koncepciónak az érintett területre vonatkozó javaslatainak figyelembe vételével készítse elő a kérelemre vonatkozó előterjesztést.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004. sz. Önkormányzati rendeletét vizsgálja felül és a következő testületi ülésre a rendelet módosításáról szóló tervezetet készítse elő.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta Műszaki osztályvezető

Határidő: 2013. januári soros Képviselő-testületi ülés

 

5.  Napirendi pont: Együttműködési megállapodás tervezet a „Badacsony Hegyért” Alapítvánnyal (előterjesztés: 3. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Együttműködési megállapodás tervezetet a „Badacsony Hegyért” Alapítvánnyal.

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem tudott javaslatot hozni ez ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek?

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a testületi ülésen arról nem esett szó, hogy az Alapítvány ilyen formában kíván-e együttműködési megállapodást kötni. Az Alapítványnak az Alapító Okiratában utalás van egy ilyen jellegű megállapodásra. Kérdezi, hogy a megfogalmazott szabályok rónak-e kötelezettséget az Önkormányzatra?

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az érintett fél is megkapta az anyagot és meghívták őket. Egy megállapodás akkor jön létre, ha mindkét fél magára nézve elfogadja. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ezzel az anyaggal kapcsolatban az Alapítványtól visszajelzést nem kaptak. Ha a Testület el is fogadja az Együttműködési megállapodást, az attól függetlenül nem fog automatikusan létrejönni, ahhoz az Alapítvány Kuratóriumának a véleménye is szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez nem zárja ki, hogy ők elfogadják a maguk részéről, hogy ezen keretek között el tudnak képzelni együttműködést, az Alapítvány pedig nyilatkozik, hogy ő is akarja-e.

 

Forintos Ervin képviselő szerint furcsán hangzik a megállapodás 2.2 pontja, nem tartja szükségesnek, mivel az Önkormányzat Műszaki Osztálya ezeket a dolgokat kézben tartja. Azt megköszönné, ha források biztosításában segítséget nyújtanának. Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület döntse el továbbra is a fontossági sorrendet, mert nem szeretné, ha egy lobbytevékenység alakulna ki ezzel kapcsolatban. Kéri, hogy ez kerüljön ki a 2. pontból.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő további veszélyre hívná fel a figyelmet: az Együttműködési megállapodás 1.4. pontja szerint az Egry József Művelődési Házat ingyen kellene rendelkezésükre bocsátani. Ha téli hónapokban szeretnének ott valamit rendezni, akkor azzal tisztában vannak, hogy egy felfűtés 30 e Ft. Az Önkormányzat szerinte nincs olyan helyzetben, hogy bármilyen Alapítványnak ilyen nagylelkű ajánlatot tegyen. Ezt ő nem tudja elfogadni. A Képviselő úr által mondottakkal is teljes mértékben egyetért. Ő egy olyan megállapodás megkötését javasolja, hogy az Alapító Okiratukban megfogalmazott célkitűzésekkel kapcsolatban működnének együtt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ő javaslatuk arra vonatkozott, kifejezetten az utak tekintetében működjenek együtt. Nem is erre vonatkozott az együttműködési igény. Van konkrét javaslat?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: A konkrét javaslat az, hogy az Alapítvány célkitűzésével  összefüggő együttműködési megállapodás szülessen, ne ezzel a tartalommal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy most nincs döntés, csak ez, és egy új napirend következik ebből.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Amire jó lenne, ha ők is eljönnének.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy ők is úgy támogatták a szerződés létrejöttét, hogy majd most személyesen átbeszélik a pontokat.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a „Badacsony Hegyért” Alapítványnak a tevékenységi köre máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység. Ez nagyon széles kategória, ebbe a közutak is beleférnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő azért támogatta ennek az Együttműködési megállapodásnak a megkötését, mert egy kifejezett célterületre, a közutakra koncentrált. Ilyen alapon több olyan civilszervezet is van, amelyik az Alapító Okirata szerint a közösségért tevékenykedik. Annak nem látja értelmét, hogy akkor mindegyikkel ilyen megállapodást kössenek. Ettől függetlenül Simonné képviselőasszony javaslatát felteszi szavazásra, amely úgy szól: Ebben most szövegszerűen ne döntsenek, hanem készüljön egy olyan együttműködési megállapodás tervezet, amelyik a „Badacsony Hegyért” Alapítvány Alapító Okirata szerinti tevékenységet is beemeli az együttműködési megállapodásba. Aki ezt elfogadja, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

245/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Badacsony Hegyért” Alapítvány együttműködési megállapodásával kapcsolatban a döntést elnapolja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, készítsen elő egy olyan együttműködési megállapodás tervezetet, amelyik a „Badacsony Hegyért” Alapítvány Alapító Okirata szerinti tevékenységet is beemeli az együttműködési megállapodásba.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Következő soros Képviselő-testületi ülés

 

6.  Napirendi pont: Badacsonytomaj VN Kft. folyószámla hitelszerződés engedélyeztetése (előterjesztés: 4. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. folyószámla-hitel szerződés kérelmének ügyében nem döntött.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdjen tárgyalást a számlavezető bankkal a folyószámla hitelszerződés feltételeiről. Továbbá kezdjen tárgyalást az E.ON képviselőjével a közvilágítás fizetési átütemezését kérve, hivatkozva arra, hogy nem rendszeresen keletkeznek a Kft. bevételei.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi a mb. ügyvezetőt, hogy szóbeli kiegészítése van-e?

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy eleget tettek a felkérésnek és ezt tegnap el is küldték írásos formában. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy felkeresték a jelenlegi számlavezető pénzintézetüket. Abban segítettek, hogy az Önkormányzat kezességvállalása nélkül is adnak folyószámla-hitelt. Ennek a lényege, hogy a meglévő eszközeikre történne egy felértékelés, ennek alapján határoznák meg, hogy mekkora az az összeg, amely megfelelő fedezetet biztosítana a hitelösszegnek. A hitelnek vannak egyszeri díjai, ha aktuális lesz, akkor tudnak majd pontos számokat mondani. Megkeresték az E.ON ügyfélszolgálatát, ott azt a tájékoztatást kapták, hogy ebben az évben már éltek azzal a lehetőséggel, hogy a téli hónapokban keletkezett két havi számlát részletekben teljesítették, ezért erre az idén már nincs lehetőség. A cégnek mindenképpen szüksége van folyószámla hitelre, ugyanis nem tud tovább úgy működni, ha nem kap valamilyen támogatást, vagy hitelt. A közvilágításnak a díja nagy terhet ró rájuk, és ezt nem tudja támogatás nélkül kifizetni a VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet, hogy január 1-től már nem tud kezességvállalást adni a Képviselő-testület.

Kérdése van-e valakinek?

 

dr. Magó Ágnes képviselő szeretné meghallgatni a könyvvizsgáló úr véleményét az ügyben, hogy kezesség nélkül is kapna hitelt a VN Kft.

 

Székely István könyvvizsgáló véleménye szerint ebben a helyzetben zálogjog biztosítással, kezesség nélkül kellene kérni a hitelt. Az Önkormányzatnak úgyis - mint tulajdonos - mellé kell állni.

 

Forintos Ervin képviselő tart ettől, hogy kezességvállalás nélkül, az eszközök jelzálogba vételével adnának hitelt. Szeretné az időpontokat meghatározni, hogy mihez kötik, egy vagy két hónap múlva, vagy most stb.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy biztosan szükség van arra a 9 M Ft-ra, mert  nem feltétlen kellene annyit felvenni, ha megoldható kevesebből is. A tegnap elküldött anyagban azt írja, hogy közel 15 M Ft-ja van a Kft-nek. Akkor ez van, vagy nincs? Jelen pillanatban mennyi pénze van a Kft-nek? Szeretne tisztán látni ez ügyben.

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezetője elmondja, hogy a mai nappal a folyószámlán 1.708.313,- Ft-tal rendelkezik a VN Kft, továbbá van lekötött betétjük, ami 5.008.153,- Ft. Még 3 havi közvilágítást kell kifizetniük, mintegy 7 M Ft-ot. Ezen kívül ott van 2.900 e Ft bér és járulékok,  amit ki kell fizetni. Ezen kívül is vannak egyéb költségeik, amit minden hónapban fizetnek. Jelenleg kb. 7 M Ft-tal rendelkeznek, de már nagyobb bevétel nem várható. Az Önkormányzati támogatásból 3,2 M Ft nem került kifizetésre, ha ezeket összesítjük, akkor látszik, hogy mindenképpen kellenek ezek a plusz pénzek, hogy befejezzék az évet és a 2013. évet el tudják kezdeni. Jön a tél, amikor szintén költségeik keletkeznek a hóeltakarítás és a síkosság mentesítés miatt.

 

dr. Magó Ágnes képviselő úgy gondolja, jó lenne, ha egy ilyen hitelfelvételhez  részletes pénzügyi terv készülne.

 

Vargáné Szőke Judit VN Kft. munkatársa elmondja, hogy ezek csak tájékoztató jellegű adatok, a Bank felé nekik biztosítani kell a mérleget, a beszámolót és a cég gazdasági helyzetét bemutató beszámolót.

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy a Munkaügyi Központtal beszéltek, ők azt mondták, hogy a bértámogatási pályázatokra nagy esélyük van, de csak januártól válik esedékessé, akkor adható be.

 

Forintos Ervin képviselőnek határozati javaslata van: Megtárgyalták a VN Kft támogatási kérelmét és a Bank ajánlata alapján szeretné, ha a Képviselő-testület elé visszahozná.

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy a pontos összegre azért nem adtak választ, mert előbb fel kell becsülni az eszközeiket. A 9 M Ft-ot mindenképpen biztosítja a bank.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő ismételten megkérdezi, hogy mindenképpen szükség van 9 M Ft-ra?

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy januárban nyílik a hitelkeret, akkor erre az időszakra áll fenn. Ha májusban már nem szükséges, akkor fel is mondható és megszűnik. A szerződés időszakára vonatkozik.

 

Vargáné Szőke Judit VN Kft. munkatársa elmondja, hogy csak akkor nyúlnak hozzá, ha szükség van rá, és csak a felvett összegre fizetik a kamatot. Amit nem vesznek fel, arra nem kell fizetni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 3,2 M Ft visszatartott támogatást fizessék ki, mert ez költségvetési kötelezettségük. Még akkor is, ha folyószámlahitelből lesz kifizetve. Egészen biztos, hogy a hitelátvállalásnál az állam vizsgálódni fog. Ha megvizsgálják is, - hogy az utolsó 1,5 hónapban nem történt-e olyan kifizetés, amelyik a folyószámlahitel teljes kimerítését eredményezi az Önkormányzatnál -  ez az összeg védhető, mert a költségvetésben megszavazott 10 M Ft-ból tartották vissza ezt az összeget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Három határozati javaslat hangzott el:

 1. Forintos képviselő úr indítványa az volt, hogy adja meg a VN Kft.-nek a felhatalmazást a bankkal való tárgyaláshoz, és amikor megvan a konkrét szám, hozza vissza a Képviselő-testület elé. Ha ez nem kap többséget, akkor a
 2. határozati javaslat: megadják a felhatalmazást, hogy készfizető kezesség nélkül, eszközei igénybe vételével maga tárgyaljon és kössön megállapodást max. 9 M Ft erejéig.
 3. Kérelme alapján a Képviselő-testület a készfizető kezességet megadja ehhez a programhoz.

 

Először, aki az 1.) határozati javaslatot támogatja, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1  tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

246/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Badacsonytomaj VN Kft. mb. ügyvezetőjét, hogy a számlavezető Balaton-felvidéki Takarékszövetkezettel tárgyalásokat folytasson, folyószámlahitel felvétele céljából. A tárgyalások eredményeként megszületett ajánlatot a VN Kft terjessze be a tulajdonos felé.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. december

 

Többséget kapott a határozati javaslat, így a másik két javaslatról nem szavaznak.

 

 1. 7. Napirendi pont: Badacsonytomaj VN Kft. 2012. I.-VIII. hónap gazdálkodásáról beszámoló (előterjesztés: 5. sz. melléklet)

 

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. 2012. I-VIII. hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. az I-IX hónap gazdálkodásáról készítsen beszámolót a jövőben.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. I.-VIII. hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el az alábbi kiegészítésekkel:

- A VN. Kft. a novemberi testületi ülésre dolgozza ki, hogy az erdőgazdálkodási tevékenysége eredményes-e.

- A VN. Kft. készítsen összehasonlító anyagot, hogy a VN. Kft. által, vagy vállalkozó által gazdaságosabb a téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt az anyagot tegnap megkapták. Kérdezi az ügyvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése?

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezetője elmondja, hogy ma reggel elküldte a vállalkozó ajánlatát is. Az ő számításaik szerint a fakitermelés a bevételek alapján gazdaságosabb, ha a VN Kft végzi a munkát, mert ők nem csak fakitermelést végeznek, hanem elvégzik az erdőgazdálkodás egyéb kötelező feladatait is. A hó eltakarításnál is ez a helyzet, ugyanis jelenleg ők egy keretösszeggel rendelkeznek az üzleti tervükben, ami egy átlagos téli szezonra vonatkozik. Úgy számolták, hogy ha 10 napig intenzív hóesés van és mind a 10 napban napi 5 órát kell síkosság mentesíteni a vállalkozó bevonásával. Ez a költség ez akkor ennyi, ha a vállalkozó is mind a 10 napban dolgozik. Tavaly kisebb havazásnál saját gépeikkel dolgoztak takarékossági szempontból. A vállalkozó árajánlata az csak a hótolásra vonatkozik, síkosság mentesítést ő nem vállalt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő a beszámolóhoz szeretne hozzászólni. Úgy hallotta, hogy valamilyen törvényességi vizsgálat zajlik a Kft-nél. Erről szeretne hallani.

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezetője elmondja, hogy a Veszprémi Törvényszéktől kaptak egy levelet, mert olyan hiányosságot fedeztek fel a működésükben, hogy nincs letétbe helyezve a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság javadalmazása az esetleges jogviszony megszűnéséhez egy ilyen anyagot kell elkészíteni. Amikor megkapta a levelet, értesítette az Ügyvéd urat, hogy 30 napjuk van ennek a pótlására. Az Ügyvéd úr továbbküldte a Jegyző úrnak. Eddig nem rendelkezett a Kft ilyen irattal, de most pótolni fogják.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Felügyelő Bizottság ezeket a hiányosságokat sosem észrevételezte?

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezetője elmondja, hogy erről nem esett szó, még ő sem tudott arról, hogy erre szükség van. De ha 30 napon belül ezt pótolják, nem terheli semmiféle költség őket.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel? Amennyiben nincs, a vitát lezárja. Az első szavazás arról szól, hogy az erdőgazdálkodási és a sikosságmentesítési beszámolót, aki elfogadja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az erdőgazdálkodási tevékenységről és a téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés gazdaságosságáról szóló beszámolót.

 

A Badacsonytomaj VN Kft. 2012. I.-VIII. hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót aki elfogadja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

247/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. 2012. I.-VIII. hónap gazdálkodásáról készült beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az erdőgazdálkodási tevékenység, továbbá a téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés gazdaságosságáról szóló beszámolót.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető

Határidő: Azonnal

 

8.  Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetési tervének III. n.évi teljesítése (előterjesztés: 6. számú melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményeinek 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy az intézmények vezetői, illetve a Menü Bt. vezetője a 2012.11.16-i testületi ülésen számoljon be arról, hogy működési bevételei a III. negyedévre miért így alakultak.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rövid időn belül hívjon össze együttes ülést az iskolai költségvetés tárgyában.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Székely István könyvvizsgálót a Menü Bt. könyvvizsgálatára.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolót fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester a Könyvvizsgáló urat szeretné kérni, hogy szóljon hozzá a napirendhez.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, az Iskolával kapcsolatosan szól hozzá először. A gázszolgáltatási szerződést nem ismeri, de megfelelően tájékoztatták az Iskolát, hogy mintegy 56 %-kal növekszik az alapdíj és a gázdíj. Ez több millió forintos költség. Ennek a részletes kielemzésére további vizsgálatot javasol hozzáértő személyek bevonásával. A Menü Bt annyiban érintett, hogy megugrottak a felé való számlázások is. Ennek a tisztázását tovább kell vizsgálni. Kellett vizsgálnia a Menü Bt gazdálkodását is, de kevés volt az idő, ezért küldte ma az anyagot. A költségnövekedéseit nem tudta továbbhárítani a Bt., a térítési díjak nem növekedtek arányban a költségnövekedéssel. Bevételei maradtak el a nyári időszakban. Az alapanyag költségei is növekedtek az inflációnál jobban. Bár látszanak hatékonysági intézkedések, mert az összköltségei nem nőttek. Továbbá a vizsgálat során olyan adatok kerültek elő, hogy a személyi jellegű kiadásokban jelentős növekedés van. Ez egy 3 M Ft-tal nagyobb költség. Ilyen jellegű bérköltséget nem bír el a Bt., csak veszteség lehet ebből.

 

09.38 órakor Krisztin N. László polgármester elhagyja a helyiséget. Szavazók száma 6 fő

Meg kell vizsgálni a vezetés jövedelmét is, ami egy nagy költség, 11 %, ami azt hozza, hogy a bevétel nem elég ilyen mértékű bérfizetésekre. Folyamatosan nő a szállítók felé a kötelezettség, az Adóhivatal is az elmúlt két évben folyamatosan inkasszált. Az Iskola felé 430 e Ft, az Önkormányzat felé 1,7 M Ft a tartozás. Ebből 1,5 M Ft 2010-2011-es. A vevői követelések állománya szintén mozgott. A házi pénztárban a szükséges pénzeszköz duplája van. Mindenképpen rendezni kell a tőke helyzetet. Ő javasolja, hogy ezt 1 M Ft-tal javítsa. Ha nem javul a helyzet, akkor a követelésállományából apportál, vagy elengedi. A költségei magasabbak, mint amit elbír. Javasolja, hogy a szállítókat ne készpénzzel fizessék, hanem 15 napos határidővel. Lépéseket kell tenni a bevételek növekedésére.

 

dr, Magó Ágnes korelnök megköszöni a Könyvvizsgáló úr hozzászólását. Sajnálja, hogy nem volt idejük ezt áttanulmányozni. Az év elején csak azzal a problémával találkoztak, hogy az iskola felújításával kapcsolatosan a közmű számla problémák vetődtek fel. Az egyéb problémákról nem tudja miért nem kaptak tájékoztatást, hogy ekkora a probléma. Kérdezi az ügyvezetőt, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. A könyvvizsgáló elmondása szerint ez 2010-től görgetett probléma. Nem az a helyes megoldás, hogy az Önkormányzat a zsebébe nyúl és fizet.

 

09.44 órakor Krisztin N. László polgármester visszaérkezik. Szavazók száma 7 fő

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy a Bt. így tovább nem működhet. Felvetődött az is, hogy szakfeladatként kellene tovább működtetni. Az étkeztetés kötelező feladat, azt el kell látni. Úgy gondolja, hogy olyan módon lehetne csökkenteni a kültag felé a tartozást, hogy az eszközöket leltár szerint átadja. A feladatot, javasolja, hogy szakfeladatként működtessék tovább. Pályázatot hirdetve azt a szakembert kiválasztják, aki el tudja látni ezt a feladatot. Az élelmiszer árak csökkentése érdekében a VN Kft megművelhetné a parlagon fekvő önkormányzati területeket.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mi indokolta a létszámnövekedést, hiszen a bevételek nem növekedtek?

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője nem tudja miért beszélnek létszám növekedésről. Egy dolgozó nyugdíjba ment, ő helyette vettek fel újat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy neki annyi problémája van, hogy a könyvvizsgálói anyagot most nézte át. Ez nem olyan anyag, hogy 5 perc alatt át lehetne tekinteni. Több irányú és széleskörű javaslatokat tesz a helyzet megoldására.  Nem tudja, hogy vannak-e abban a helyzetben, hogy most ebből szavazgassanak. Neki még egyszer át kellene olvasni.

 

Rajzó Ildikó képviselő, bár őneki volt konkrét javaslata is, de  jó ötletnek tartaná, ha egy külön napirendi pont keretében a következő rendkívüli ülésen tárgyalják meg, annak ismeretében, hogy az összes anyagot át fogják nézni.

 

Krisztin N. László polgármester ezt mindenképpen jobb ötletnek tartaná, mint most esetleg szakfeladattá minősítenék, mert keserves élményeik vannak egy korábbi gazdasági társaság megszüntetésével kapcsolatban. Elfogadja Rajzó képviselőasszony javaslatát, egy olyan anyagot kellene készíteni, ami kimutatná, hogy milyen fizetési kötelezettségek keletkeznek egy ilyen váltással. Ennek már a könyvvizsgálói anyag is része, kitér arra, hogy szakfeladatként milyen helyzet adódik, és kitér arra, hogy a meglévő helyzetet a könyvvizsgáló javaslatai alapján milyen módon lehet kezelni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy az egész napirendet hozzák be újra, mert ennél a napirendnél az Iskola költségvetésébe bele kell nyúlniuk. A Menü Bt tartozása jelentős része az Iskola kintlévőségének.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért mindennel. A lejárt határidejű témánál megbeszélik a november 28-ra tervezett rendkívüli ülést. Arra javasolja ezt a témát is beterjeszteni kicsit jobban előkészített állapotban.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri a Menü Bt vezetőjét, hogy készítsen egy tételes listát az eszköztárról.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kéri az Iskola tételes kimutatását is a kiadásairól, hogy miből adódnak ezek az eltérések.

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője elmondja, hogy 5 fő dolgozik a Bt-ben. Amikor veszteséges volt a Bt., ő azokban az években nem kérte a tagi jövedelmének az emelését. 15 éve vette át a céget, azoknak az eszközöknek az értékét, ami már amortizálódott, hogyan írja be? Az állam meghatározza a minimálbér összegét. Az Adóhivatal nem fogadja el csak a minimálbért. A dolgozói most nettó 70 e Ft-ért dolgoznak.

 

09.56 órakor Folly Péter elhagyja a helyiséget. Szavazók száma 6 fő

 

A munkát reggel 6 órakor kezdik, és megállás nélkül dogoznak. A 15 év alatt az Önkormányzatnak mindig önköltségi áron dolgozott. Civil szervezetek és szülői munkaközösségek rendezvényeket tartanak a Bt-nél, annak a rezsiköltsége mindig az övé.  Ezt eddig nem vették figyelembe, kéri ezt most tegyék meg. Sok példát sorol fel arra, hogy ő mindig segítő szándékkal volt mindenkihez. Fájlalja, hogy most senki nem áll melléje. Javaslatot kér, mit csináljon ezután: szóljon a szülői munkaközösségnek, hogy kér 20 e Ft-ot rezsiköltségre és a többi szervezetnek is?

 

09.58 órakor Folly Péter képviselő visszaérkezik. Szavazók száma 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy a Bt. vezetője látta-e a könyvvizsgáló jelentését? Nem érti, mi a problémája? Ő, miután áttanulmányozta a jelentést, egyetlen olyan körülményt, ami bűncselekményre, hanyag kezelésre utalna, azt nem látott. Egyetlen olyan pont van, amiben változásra van szükség, az a létszám. Ő úgy gondolja, hogy ez kezelhető. A bizottságoknak az a feladata, hogy alternatívákat vázoljon egy adott probléma megoldására, hogy a Testület tudjon ezek közül választani. Rajzó képviselőasszony azért tette a javaslatot a szakfeladatra. Sok olyan körülmény fog előjönni a téma előkészítése során, ami ellene szól a szakfeladatnak. (Ha nem így lenne, akkor már korábban is azt választották volna.) Korainak érzi az elkeseredést és az indulatot, mert egyelőre a téma vizsgálata zajlik. Az tény, hogy ezt a helyzetet mielőbb rendezni kell. Azt pedig nem hiszi, hogy bárki elmulasztotta volna megköszönni a felajánlásokat.

 

Folly Péter képviselő megkérdezi, mi az oka annak, hogy az anyagot a Testületi ülés napján kapták kézhez?

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy a bizottsági ülésen elmondta, hogy nincs rá ideje, mert minden napja terhelt. Végül szombaton mégis időt szakított rá, de ez 16 órás munka volt. Ez egy információs jelentés volt, aminek a megállapítása az, hogy van egy 5 M Ft-os veszteség, amit rendezni kell.

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy készült egy engedményezési nyilatkozat részéről, hogy az Önkormányzattól november 3.-áig járó előlegét, amit nem kapott meg, kéri, hogy az Iskolának utalják, ennyivel is csökkenjen az adóssága. Azt nem tudja, ez megérkezett-e?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megköszöni a Könyvvizsgáló úrnak, hogy szakított időt arra, hogy a jelentést térítésmentesen elkészítette.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, súlyos gondokat okoz most is, mi lesz akkor, amikor állami kezelésben lesz az Iskola és nekik gondoskodni kell a Menü Bt. közműelszámolásairól. Meg kellene valahogy oldani a leválasztást, mert így belesodródnak egy örökös vitába. Kéri, hogy hozzáértő személy járja körül, ez hogyan lenne megoldható.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy még ebben az évben rendezzék a helyzetet, mert a gyermekétkeztetés január 1-től is önkormányzati feladat marad.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a társasház ügyében született annak idején határozat?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem kell ezt a határozatot végrehajtani, mert az Általános Iskolának az állami fenntartásba vétele nem tulajdonjogot érint, csak ingyenes használati jogot képez rá az állam.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozatba bele fogja venni Magó képviselőasszony által javasolt közművek kiváltását, almérők beépítését. Legyen része az előterjesztésnek, ha ezzel megoldható lenne a probléma.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, tudomása szerint annyira bonyolult a rendszer, hogy előfordulhat, új vezeték kiépítése lesz szükséges.

 

Csizmarik Béláné iskolaigazgató elmondja, hogy nem elég az almérők felszerelése, mert sajnos vannak közös vezetékek.

 

Krisztin N. László polgármester: Akkor ezt majd kimutatja a vizsgálat. Kíván még valaki szólni?

 

Lukács Antalné Menü Bt vezetője elmondja, hogy reméli a képviselők megkapták a rezsi kiadásokról szóló kimutatást. Ő ugyanolyan nagyfogyasztói díjat fizet, mint az Iskola, pedig ő kisfogyasztó.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy további hozzászólás nincs? Amennyiben nincs, ő elmondja, hogy az anyag része a Menü Bt-vel összefüggő javaslatcsomag, ezt szavaztatja először. Ebben olyan elemek lennének, hogy kérnek egy anyagot, amely a könyvvizsgáló úr véleménye alapján kiutat mutat a jelenlegi helyzetből. Ennek legyen része annak a vizsgálata is, hogy szakfeladati rendszerben milyen változásokra lenne szükség és annak milyen anyagi és egyéb konzekvenciái vannak. Kérnek egy eszközlistát, amelyben a beszerzés éve szerepel. Az Iskola részéről kérik ehhez az anyaghoz a Képviselő-asszony által javasolt tartozások listáját, illetve kérik a Műszaki Osztályt, - aki majd nyilván koordinálja ennek az előterjesztésnek a készítését - hogy az említett közüzemi kérdésekre tegyen javaslatot, lehetőleg költségekkel együtt, több féle verzióban.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az Iskola részéről a III. negyedéves tételes kiadás kimutatást kéri,  nem csak a tartozásokról. Nem a Menü Bt-hez kapcsolódóan, hanem a III. negyedévi teljesítéshez.

 

Krisztin N. László polgármester elnézést kér, mert akkor ő félreértette. Aki ezt a határozati javaslatot tudja támogatni, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a határozati javaslatot.

Akkor vizsgálják az anyag további részét is, Magó képviselőasszony javaslatát beépítik a határozati javaslatba. További észrevétel?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az anyag mellékletét képezte a főkönyvi kivonat. Ennek ő mögéje tette a ¾ éves teljesítést, ebben megtalálhatók a kérdések, amelyek felmerültek. Többek között az is, amit Magó képviselőasszony kér.

A határozati javaslat az anyag elfogadására vonatkozó lesz.

 

Székely István könyvvizsgáló véleménye szerint a 2012. évi III. negyedévi költségvetési tervének teljesítéséről készült előterjesztés összhangban van a jogszabályi előírásokkal, a költségvetési egyensúly biztosított. Nem merült fel olyan lényeges információ, ami a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének megalapozottságát érintené, az előterjesztés elfogadását javasolja.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, az Iskolával kapcsolatban megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a költségvetésben megtervezett főösszegekből kicsúszik az intézmény (ehhez valószínűleg hozzájárul a Menü Bt is). Nem tudta tartani magát 2011. évben az előirányzatokhoz, 10 M Ft-tal túllépte. Nem tudja, hogyan kerülhette el ez a figyelmét. Ezek szerint megint egy ekkora túllépésre kell számolniuk év végén?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a túllépésnek számtalan oka lehet. Ha nyer az intézmény egy pályázatot, akkor annak az összege beépül a kiadási és a bevételi oldalon is, a főösszeget megnöveli. Lehet olyan oka is, hogy alul-, vagy felülteljesítés van. Kérdezi Tamás Lászlóné Pénzügyi osztályvezetőt, tud-e rá most válaszolni?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az ÖNHIKI pályázatnál a teljesítések meg az előirányzatok nem a teljes összeget veszik figyelembe, csak a támogatás szempontjából kiválogatottakat. Ha a 2011. évi tényleges beszámolót nézi meg, akkor nem volt túllépés.

 

Krisztin N. László polgármester: Szavazás következik, aki a III. negyedéves teljesítésről szóló beszámolót – figyelembe véve a könyvvizsgáló úr véleményét is – elfogadja, kéri szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

248/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított, 4/2012. (III.09.) rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés   III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Menü Bt-re vonatkozóan Székely István könyvvizsgáló úr által elkészített vizsgálati anyag alapján a Menü Bt gazdasági helyzetének  stabilitása céljából előterjesztés összeállítását határozta el.

Az előterjesztés térjen ki, hogy a Menü Bt által ellátott kötelező önkormányzati feladatok szakfeladatként történő ellátása esetén annak milyen anyagi és egyéb vonzatai vannak. Az anyag mellékletét képezze évek szerinti bontásban az eszközbeszerzésről szóló kimutatás.

Az anyag mellékletét képezze az Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatának részletes kimutatása a III. negyedéves teljesítésre vonatkozóan, hogy a keletkezett hiány miből fakad.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályát, hogy a fenti előterjesztéshez kapcsolódóan tegyen javaslatot az Általános Iskola és a Menü Bt által üzemeltetett konyha közműveinek külön mérhetőségére vonatkozóan, a témával kapcsolatosan az összes lehetőséget megvizsgálva.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Határidő: Azonnal ill. a januári soros Képviselő-testületi ülés

 

 

Krisztin N. László polgármester 10.16 órakor rövid szünetet rendel el.

10.29 órakor a Képviselő-testületi ülés folytatódik

 

9.  Napirendi pont: Helyi adókról szóló Önkormányzati rendelet felülvizsgálata

(előterjesztés: 7. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint alkossa meg helyi adórendeletét.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Jegyző urat, van-e szóbeli kiegészítése?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a helyi adók körében adóemelést a Polgármesteri Hivatal nem tart célszerűnek. Sajnos, az Országgyűlés most tárgyalja a 2013. év költségvetését, ezért egy önkormányzat sem tudja még, hogy alakul a 2013. évi költségvetésének bevételi oldala. Ez egy fura helyzet, mert az adóemelést december 2.-áig ki kell hirdetni. Egy változás van, hogy a műhely,  garázs, pince esetében egységesen 600 Ft legyen. Tavaly úgy változott a helyi adóról szóló rendelet, hogy a műhely, garázs, pince 500 Ft-tal adózzon, de a helyi adórendelet szerint ez csak azokra vonatkozott, akiknél az ingatlan-nyilvántartás szerint ezen a címen volt bejegyezve az adótárgy. Ez nem szerencsés megoldás, ezért az előterjesztés szerint minden garázs, műhely és pince egységesen 600 Ft-tal adózna január 1-től. Ez 61 adótárgy esetében jelent adómérték változást, a többit nem érinti.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, az ő értelmezésében lesz adóváltozás, mivel az összes garázs, műhely és pince 600 Ft-tal fog adózni. Ezzel a döntésükkel módosítani fognak, ha ezt elfogadja a Képviselő-testület. Jól tudja, amennyiben ezt a Képviselő-testület nem fogadja el, akkor jövőre vissza kell állítani 500 Ft-ra?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Igen, akkor jövőre minden garázs, műhely és pince 500 Ft-tal fog adózni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mennyi lenne az az összeg, amitől akkor esnének el, ha ez a 600 Ft le lenne csökkentve 500-ra, hiszen egységesen kellene kezelni a garázsokat. Azt látják, hogy 61 db építményről van szó, aminek emelkedne 100 Ft/m2-t a fizetendő díja, de nem látják, hogy mennyi lenne a kiesés, ha 500 Ft-ra csökkenne le a másik 519 db. Legközelebb az ilyen előterjesztéshez kérik, számokban mutassák ki, milyen következménnyel járna a változtatás, hogy a döntést megalapozottan tudják meghozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a problémakört az okozta, hogy másként adózott az, akinek a lakása alatt volt a garázs és nem külön. Többet fizetett az, akinek az épületben van. Tájképileg meg éppen az lenne a jobb, ha az épület alatt lenne a garázs. Azon gondolkodott, hogy az építményadó tekintetében a környező önkormányzatokhoz képest évek óta nagyon minimális adótételt alkalmaznak, ez által több 10, megközelítőleg százmillió forintot hagyott az önkormányzat az állampolgárok zsebében. Az ilyen típusú adók tekintetében elgondolkodtató, hogy nagymértékben esik vissza a vállalkozások tevékenysége az egész országban. Ma kaptak egy levelet az Iparkamarától, hogy csökkentsék az iparűzési adót, segítsék a vállalkozásokat. Ő el tudna képzelni egy olyan típusú megkülönböztetést, ha abban az objektumban ténylegesen is vállalkozói tevékenység zajlik, akkor ő alacsonyabb adótétellel adózzon.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a 2 e Ft-os emelés nem egy nagy összegnek hangzik, de ha most ezt a rendelet tervezetet elfogadják, akkor arra az autószerelőre és lakatosra is gondolni kell, aki 2-300 m2-es csarnokban végzi a tevékenységét, hiszen évi 20-30 e Ft-os plusz kiadást akasztanak a nyakába.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő is arra tett javaslatot, hogy az udvarokban, ház alatt ténylegesen működő műhelyek, pincék után kevesebbet fizessenek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a borászokkal kapcsolatban ő is erre gondolt. Szerinte még nem késnek el, ha még ezt is átszámíttatják a Hivatallal. Ne felejtsék el azt sem, mekkora gondot okozna, ha milliós összegekkel csökkenne a bevétel, hiszen ez a bevételi forrása az Önkormányzatnak az, amiből él. Jövőre az iskolafinanszírozásra az állam elviszi a gépjárműadó 60 %-át és az SZJA 8 %-át. Nagyon nehéz év áll előttük, és ha csökkentenek adót, akkor azt is vizsgálják meg, milyen feladatokat fognak elhagyni, hiszen feladat finanszírozás lesz. Míg nem látnak egy tiszta képet, hogy hány millió forinttal csökkenne a bevételük, ha lecsökkentenék az adót, - csak azt látják, hogy 122 e Ft-tal nőne az összbevételük, ha ez a 61 db kivetés lenne csak átszámolva, - akkor felelős döntést most ebben nem lehet hozni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, meggyőződése, hogy csak megszorításokkal nem lehet kitörni a jelenlegi helyzetből, hanem fejlesztés és az említett vállalkozások valamilyen mértékű támogatása is szükséges a megszorítások mellé. Ezért tette a javaslatot. Számszakilag, ha hozzáadja az 519 objektumhoz azt a 61-et, akkor ennyi műhely, pince és garázs van, ezekből csak töredékében zajlik vállalkozói tevékenység.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, az érintettek más bevételt is hoznak a kasszába, az iparűzési adót, és ez az, ami miatt ez további sújtása lenne ennek a rétegnek.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, az anyag nem tartalmazza, hogy milyen plusz adóbevétel emelkedés lenne, ha 600 Ft-ra emelnék a hivatalosan műhelynek nyilvántartott épületek után fizetendő építményadó bevételüket. Az milliós tétel lenne, csak az köztudott, hogy Badacsonytomajon, egy-két kivétellel kényszervállalkozások működnek. Ő ebben a gazdasági helyzetben ezt nem fogja támogatni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy ne most döntsenek, hanem november 28.-ai rendkívüli ülésre hozzák be ezt a témát újból, de úgy hogy lássanak egy kimutatást, hogy mi lenne, ha csökkentenék, és mi lenne, ha csak a vállalkozók által ténylegesen használtat csökkentenék le. Neki ez a javaslata.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja a figyelmet, hogy a 4. oldal elején szerepel az előterjesztésben, hogy amennyiben az 519 adótárgy esetében lecsökkentenék 500 Ft-ra, akkor megközelítőleg 1 M Ft bevételkieséssel számolhatnak. Ezek az épületrészekben lévő garázsok.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Közéleti Fórum elnöke elmondja, hogy egyetért azzal, hogy a kis- és középvállalkozások terheit enyhíteni kell. Javasolja, hogy annyival csökkentsék a vállalkozók terheit, amennyivel növelik a garázs céljára használt épület tulajdonosainak.  A 61 emelés előtt álló épület tulajdonosából, ha van annyi vállalkozó, - beleértve a borászokat-  akit esetleg kompenzálni lehetne a beszedett összegekből.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, az előterjesztés szerint 122 e Ft plusz bevételt jelentene, ha a 61adótárgynál emelkedne az építmény adó. Ő kiszámolta, ezzel az összeggel 6 db 200 m2-es csarnokkal rendelkező vállalkozót tudnának kompenzálni.

 

Krisztin N. László polgármester: Ez igaz, de ez a 61 az a szám, akinek külön volt ilyen objektuma a telkén. Nyilván az 519 között is van olyan, aki vállalkozást üzemeltet akár a lakása alatt. Őket is figyelembe kell venni, ha ilyen kedvezményrendszert dolgoznak ki, hogy adót csökkentenek. Ő azt javasolja, hogy a többi adónem tekintetében hozzon a Képviselő-testület döntést, e tekintetben pedig kérjenek be adatokat a Pénzügyi Osztálytól. Nevezetesen, hogy az 519-ből hányra van bejelentve ténylegesen működő vállalkozás, és ezekből mennyi összeg az, amennyi befolyik építményadó és iparűzési adó címen. Akkor lesznek kiindulópontjaik ehhez a vizsgálódáshoz. A november 28.-ai ülésen csak ezt az egy témát rakják véglegesen rendbe.

 

dr. Magó Ágnes képviselő ha már vállalkozások támogatásáról beszélnek, akkor akinek nem pincében van a vállalkozása akkor az nem lesz támogatva? Kérdezi, hogy a föld feletti vállalkozásoknak marad a 600 Ft/m2? Nem lehet egy szegmenst kiszakítani a vállalkozói körből.

Székely István könyvvizsgáló véleménye szerint adórendeletet lehet módosítani év közben is, ha nem hátrányos. Semmiképpen visszafelé adóban nem szabad lépni, azért ez 1 M Ft-os nagyságrendű. Azt javasolja, hogy fogadják el a 600 Ft-ot azzal, hogy a későbbi gazdasági helyzet függvényében visszatérnek egy komplettebb vállalkozás-ösztönzési kérdésre, mert ez érintheti akár az adósságrendezést követően az iparűzési adókérdést is, illetve a vállalkozások építményadóval történő támogatását is. Erre lehet hozni januárban is rendelkezést, mivel csökkentésről lenne szó.

 

Folly Péter képviselő véleménye az, hogy bérleti jogviszony is lehet. Az ingatlan a cég nevén van, akkor lehet, hogy adnak neki adókedvezményt. De az is lehet, hogy magánszemély nevén van, ahol bérel egy cég. Ez egy olyan plusz munka, hogy célszerűbb sokkal iparűzési adóval, vagy építményadó tekintetében előnyhöz juttatni, gazdasági szempontból támogatni, mint egy ilyen módszerrel. A céget szerinte iparűzési adó változtatásával lehetne támogatni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az a probléma, hogy erre december 2.-áig van lehetőségük.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy adót csökkenteni év közben is lehet. Most konkrétan építményadóról van szó. Itt az adó tárgya az építmény. Építmény és építmény között nem lehet különbséget tenni az szerint, hogy vállalkozás használja, vagy magánszemély. A helyi vállalkozások részére, - akik megtermelik az iparűzési adót – a törvény előírásai szerint lehet támogatást adni, de ezt megfelelően elő kell készíteni. Ezeknek a szabályait a helyi adókról szóló törvény meghatározza.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy egységben gondolkodjanak, jónak tartja, hogy az iparűzési adó kapcsán támogassák a vállalkozókat.

 

Forintos Ervin képviselő szerint, ahogy Jegyző úr mondta, a törvényi előírások ismerete nélkül nem tartja helyesnek, hogy döntsenek az adóemelésről.

 

Folly Péter képviselő véleménye szerint, ha Jegyző úr korábban mondja, - hogy összegszerű megkülönböztetést nem lehet tenni építmény és építmény között a szerint, ki használja – akkor ez az egész vita nem alakult volna ki.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tavaly adómérték változásról döntött a Képviselő-testület, azt mondta, hogy a műhely, pince, garázs esetében 600 Ft-ról 500 Ft-ra változott az adó mértéke. De volt egy olyan kitétel a jogszabályban, csak az az adó alapja, amelyik ingatlan nyilvántartásban benne szerepel. Így az az állapot alakult ki, hogy 61 db külön helyrajzi számon szereplő garázs, műhely, pince 500 Ft-tal adózott, a többi, 519 db adótárgy maradt a 600 Ft-osban. Ez jogalkotási szempontból sem jó, mivel ugyanarról az adótárgyról beszélnek, nem lehet közte különbséget tenni. A mai ülés előterjesztése is azt tartalmazza, hogy három fajta döntést tud hozni a Testület:

 1. A 61 adótárgy esetében 500-ról 600-ra emeli. Ebben az esetben a költségvetési hatása 122 e Ft plusz bevétel a jövő évre vonatkozóan.
 2. Abban az esetben, ha azt mondja a Testület, hogy minden garázs, pince és műhely esetében 500 Ft-ra leviszi, akkor kb. 1 M Ft bevételkiesés fog származni az Önkormányzat költségvetésében.
 3. Van egy harmadik döntés is, hogy maradjon így, ahogy van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy négy határozati javaslatot fogalmaz meg:

 1. Aki egyetért azzal, amit Folly képviselő úr és a Könyvvizsgáló úr is javasolt, hogy a Képviselő-testület foglalkozzon egy vállalkozás ösztönzési csomag kidolgozásával és azt egy későbbi testületi ülésen tárgyalja meg. Aki ezzel egyetért, kéri, szavazza meg:

 

dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy ez akkor legyen, amikor ismerik a jövő évi költségvetési alapokat.

 

Krisztin N. László polgármester: Aki ezzel kiegészítve támogatja, kérem, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatja a javaslatot.

 1. Mielőtt döntenének, kérjenek adatokat a Pénzügyi Osztálytól és ezzel összefüggésben november 28.-án döntsenek e tekintetben. Aki ezt támogatja, kéri, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül támogatja a javaslatot.

 

 1. Szavazzanak a többi adónemről: Az előzőekből adódóan az építményadóról nem tudnak döntést hozni. Idegenforgalmi adó tekintetében, aki javasolja a 390 Ft-ot, tehát nem javasol emelést, kéri, tegye meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a javaslatot.

 1. Iparűzési adó tekintetében, aki az állandó tevékenység után az adóalap 2 %-át javasolja, az kéri, szavazzon, vagyis ne legyen változás benne. Emelni nem is lehet, mert ez a plafon, csökkenteni lehetne, de arra meg nem érkezett javaslat.

 

Forintos Ervin képviselő: Most érkezik. 1 %-ra való csökkentést javasol.

 

Krisztin N. László polgármester: Azt próbálta érzékeltetni az előző téma utolsó perceiben, ha elfogadják a 2 %-ot, majd meglátják a költségvetési számokat, ennek alapján megtárgyalják a vállalkozás ösztönzési csomagot. Akkor meglátják a mozgásterüket, az adórendeletet lefele lehet módosítani. Lehet, hogy február 20.-án lesznek abban a helyzetben, hogy ezt a 2 %-ot 1 %-ra csökkentsék, mert ez is része lesz a vállalkozásösztönzési csomagnak. Pillanatnyilag az a javaslat, hogy ez ne változzon. De természetesen módosító indítványnak befogadja Forintos képviselő úr javaslatát.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja a Képviselő-testület figyelmét, hogy erre sem voltak előzetes számítások, de azt figyelembe kell venni, hogy az iparűzési adó 100 %-a az állandó jellegű iparűzési adóból jön be, ami 30-40 M Ft-os átlag éves szinten, akkor ennek felével lehet számolni, amennyi kiesés lenne. Ez egy jelentős összeg, amit szerinte nem lehet bevállalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő az említett okok miatt nem fogja támogatni a módosító javaslatot. Bár ő is tett javaslatot a vállalkozók támogatására, de a feltételeit még nem látja. A módosító indítványt teszi fel szavazásra: aki az iparűzési adót az adóalap 1 %-ában javasolja megállapítani, kéri, támogassa javaslatával:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 3 ellenszavazattal elutasítja a javaslatot.

Aki javasolja, hogy az iparűzési adó az adóalap 2 %-a maradjon, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

Aki az ideiglenes iparűzési tevékenység esetén 5 e Ft/nap adót javasol, - tehát maradjon meg a régi – kéri szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenszavazattal elfogadja a javaslatot.

A gépjárműadó tekintetében nem kell rendeletet alkotni. A telekadó van még vissza. A telekadónál van változtatási javaslat? Négy pontban van összefoglalva. Amennyiben nincs más javaslat, aki a tervezetben szereplő számokkal el tudja fogadni a telekadó mértékeket, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal , 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az alábbi:

249/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára készített előterjesztést megvitatta és az alábbi módosításokkal elfogadja:

 • 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a jövő évi költségvetési alapok ismeretében egy vállalkozásösztönzési csomagot dolgoz ki, amelyet egy későbbi testületi ülésre előterjeszt.
 • 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az építményadó mértékéről való döntést elhalasztja a november 28.-ai rendkívüli ülésre. Adatokat kér be a Pénzügyi Osztálytól, nevezetesen, hogy az 519 épületen belüli műhely, pince és garázs adótárgyból hányra van bejelentve ténylegesen működő vállalkozás, és ezekből mennyi összeg az, amennyi befolyik építményadó és iparűzési adó címen.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. november 28.

 

10.  Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Bahart részvényeinek eladására javaslat (előterjesztés:  8. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslatukat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben a BAHART részvények értékesítéséről dönt, azt az alábbi kiegészítéssel tegye:

-   A vagyontárgy értékesítéséből befolyt összegből ki kell váltani a folyószámlahitelt,

- A fennmaradó összeget el kell különíteni és szigorú szabályok között kell termelő beruházások céljára fordítani.

- Működésre a részvények ellenértékét felhasználni nem szabad.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek?

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az elmúlt alkalommal azért napolták el a döntést, hogy tudomásukra jutnak további információk. Kérdése az, hogy miután az adósságrendezésre nagy esélyük van, ebben a szituációban milyen indokokat sorolnának fel az eladást támogató képviselőtársai.

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy erről már határozat született, hogy az adósságot az állami  kötelezettségvállalás rendezi? Adott dátumig, vagy azt jelenti, hogy december 31-ig még lehet felvenni?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről már határozat született. De korábban erre mondta, hogy nem volna szerencsés nagy költekezésbe kezdeni. A VN Kft-t és a CÉH-et viszont kifizethetik, mert azok benne voltak a költségvetésben.

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, némi ellentmondást lát a határozati javaslatban. Azt mondja, hogy a folyószámlahitelt váltsák ki és ne lehessen a működésre használni. Jelenleg is folyószámlahitelből működnek, így működésre lenne kifizetve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem csak a működésre használják a hitelt, hiszen a pályázataik önrészét is ebből finanszírozták. Ő két éve mondja, hogy ezt a részvényt el kell adni. A Siófoki Polgármester urat folyamatosan keresi, de nem nagyon válaszol. Egyszer már kijelentette, hogy megvan a szükséges százalékuk, többet nem vásárolnak.

 

11.13 órakor Forintos Ervin képviselő elhagyja a helyiséget. Szavazók száma 6 fő

 

Ha megvan a vásárlási szándéka bárkinek, akkor viszont most azt mondja, hogy december 31-et meg kellene várni.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy ő mindig az értékesítés mellett volt a piaci érték miatt. December 31-ig nem szabad most eladni, ez az ő szakmai véleménye is. A döntést meghozhatják, hogy ismerjék meg a vételi szándékot és árat, és a döntést majd annak az ismeretében tegyék meg.

 

11.15 órakor Forintos Ervin képviselő visszajön. Szavazók száma 7 fő

 

Folly Péter képviselő szerint a BAHART-on keresztül az is egy szempont lehet, hogy van-e érdekérvényesítő képességük. Van egy kikötőjük, és úgy gondolja, hogy a részvények eladásával ez az érdekérvényesítő képességük csökkenne. Szívesen megismerné a pro és kontra érdekeket.

 

Krisztin N. László polgármester pár szóban bemutatja Képviselőtársának a BAHART részvénycsomagjaik történetét. Elmondja, ha ott maradnak a közgyűlésben, akkor érdekeiket tudják érvényesíteni.

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Közéleti Fórum elnöke elmondja, hogy ők mindig ellenezték a részvénycsomagok eladását. Véleményük szerint ez vagyonvesztés lenne az Önkormányzatnak. Ennek az ára üzemeltetésre és lyukak befoltozására lenne felhasználva, hamar elfogyna. Már másodszor adott az állam 5 év haladékot a tőkeemelésre.  Szerinte ezt előfordulhat, hogy  ingatlannal is ki lehetne fizetni. Abban egyetért a Polgármester úrral, hogy most nem szabad eladni. Siófok sem vesz több részvényt. Az eladással illő lenne megvárni a kompot is, mert nem mindegy, hogy mibe tudnak beleszólni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jelenleg nincs tőkejuttatási kötelezettségük,

mert az a csomagot eladták, ami ezt keletkeztette. Annyi kötelezettségük van, hogy vállvetve kell helytállni, ha valamelyik önkormányzat nem teljesít. Ők aláírták az egyetemleges felelősséget.

 

Kárpáti Lajos T.E.T.T. Fórum Egyesület elnöke szerint a BAHART-tal való szoros kapcsolattartás miatt sem javasolják a részvények eladását. Ők 2/3 részben tulajdonosai a partszakasznak, ezért érdemes velük a jó kapcsolatot tartani. Ha megvalósul a komp, akkor lehet velük alkudozni. A Benzinkút alatti parkolórészt  megtartva, akár telekcserével meg lehetne oldani a vitorláskikötő bejáratát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a komppal összefüggő helyzetet taglalja a tanulmány, ami – ha felhatalmazást kap rá – felkerül a honlapra és ott megtekinthető. Ebben egyértelmű, mi az, amit a település kap. A park rész megújítása rájuk vár, de ebben partner a BAHART. A cseregondolattal addig várni kell. Abban egyetért, hogy az együttműködés mindkettőjük érdeke. A vagyonvesztéssel nem ért egyet, mert ha az fejlesztésre fordítódik, akkor nem lesz vagyonvesztés.

Ezek alapján a határozati javaslat a következő:

1.) az Önkormányzat a Bahart részvények eladásával egyetért

2.) az értékesítés részleteivel a januári Képviselő-testületi ülésen foglalkozik.

 1. Aki egyetért azzal, hogy ezeket a részvényeket értékesíteni kell, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

250/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonában lévő BAHART részvénycsomagot nem kívánja értékesíteni.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

Ebben az esetben a 2. szavazásnak nincs értelme.

11. Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Intézményei 2013. évi koncepciója (előterjesztés 9. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének koncepcióját fogadja el azzal, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény átstrukturálásának lehetőségét gondolja át.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének koncepcióját a határozati javaslatban foglaltak szerint, tényadatok nélkül fogadja el.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy gondolja át a bevételt hozó intézkedéseket: a VN. Kft. szerepe, vagyongazdálkodás, Céh Turisztikai Egyesület vonatkozásában.

 

Krisztin N. László polgármester: kérdezem Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Amennyiben nem, akkor megkérdezem Tamás Lászlóné osztályvezetőt, mint másik előkészítőt, ő kívánja-e kiegészíteni?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Nem kívánja

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetési koncepció megalkotását nehezíti, hogy egy más típusú költségvetési tervezésre fog 2013-ban sor kerülni, amely közelít a feladatfinanszírozásos munka felé. Az állam, csak a kötelező feladatokat fogja támogatni, és azon belül is megmondja konkrétan, hogy az adott feladat ellátásának támogatására hány személy bérét, járulékát finanszírozza. Eddig, nem ilyen típusú tervezés volt. Érdeklődéssel várják, ezt a végleges költségvetési anyagot, mert annak ismeretében tudnak majd a saját költségvetésükkel foglalkozni. Az előterjesztés hátlapján szereplő táblát ők is azért készítették el, hogy mik a kötelező feladatok, hogy kövessék az állami törekvéseket. Konkrétan legyen kimutatva, mik a kötelező és mik az önként vállalt feladatok, hogy a Képviselő-testület megmondhassa, hogy az önként vállalt feladatok közül saját bevétele terhére milyen feladatokat emel kötelezővé, vállalva, hogy terheit saját maga finanszírozza. Hitellel, tartozással nem lehet tervezni. 2013. évtől, ami bizonyos problémákat is okoz. Saját bevételeik májusig elenyészőek, nyáron magas, év vége felé szintén alacsony.  Ezt eddig hitelfinanszírozással oldották meg, most másképp kell gondolkodni. A Vagyongazdálkodást hatékonyabbá kell tenni az Önkormányzatnál. A VN Kft sorsa nagyon fontos lehet munkahely-teremtési és gazdálkodási szempontból is. Erről majd a 28.-ai rendkívüli ülésen fognak dönteni. A Turisztikai Egyesület jelentős támogatást kap egy korábbi szerződés értelmében. A négy önkormányzat egy együttes ülés keretében megtárgyalja, milyen módon lehetne átalakítani a jövőt. A közterületek hasznosításának a jövője is olyan, amiben állást kellene foglalni.

 

Rajzó Ildikó képviselő  elmondja, hogy a Városnapi rendezvényre pályázaton nyertek el bizonyos összegeket, ebből a testvérvárosi  kapcsolatokat tudnák támogatni. Érdeklődik, hogy a városnapi sportrendezvényekre, a kitüntetésekre és reprezentációs költségekre kiterjeszthető-e a tervezés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy érti a felvetést, de még összegekről nem beszélhetnek. Minden egyes pont, amit felvetett a képviselőasszony, testületi döntést igényel.

A végén teljesen tisztán fogják látni a működésüket. Az ifjúsági és sportalap eddig kötelező feladat volt, de arra nincs kimutatás, hogy ezután ez meddig megy el. Nagyon nehéz időszak lesz, mire a költségvetést össze tudják rakni.

 

Rajzó Ildikó képviselő szeretne arra reagálni, hogy a Vagyongazdálkodást esetleg nonprofit céggel végeztetnék, de ő ezt veszélyesnek tartja, mert a vagyontárgyaik értékesítéséről ők rendelkeznének, és nem vennék figyelembe a testületi határozatokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt csak ötletszerűen vetette fel, mert van erre példa. Nem lenne értékesítési joga, az más dolog, ha letenne egy olyan tanulmányt, hogy ezt a 6 objektumot értékesítésre javasolná. A Képviselő-testület döntene. További észrevétel?

 

Székely István könyvvizsgáló javasolja, hogy az állami adósságátvállalás részletes szabályainak ismeretében kezdjenek tárgyalásokat a kötvényhez tartozó óvadéki betét feloldásának ügyében. A 2013. évi feladat meghatározásban vizsgálják felül a költségvetés struktúráját, a nem kötelező feladatok elhagyásának lehetőségét. Az intézményi feladatok változásával (iskola finanszírozás változása) az Önkormányzat és a város érdekeit tekintsék továbbra is első helyen. Az elkövetkezendő években a helyi adóbevételek súlya a gazdálkodásban meghatározó lesz. Az adóbevételek egyes tételeinek csökkentése veszélyezteti a biztonságos adópolitika fenntartását. A várható 2013. évi költségvetési bevételek még bizonytalanok, mivel az ország költségvetése még nincs elfogadva. Az önkormányzatok adósságállományának állami átvállalásának részletes szabályai még nem ismertek. Mindezek alapján az elkészített költségvetési koncepció megfelel a törvényi előírásoknak, tartalmazza a legfontosabb költségvetés készítési alapelveket.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a jövőben a könyvvizsgálói jelentéseket küldjék meg részükre, mert ez is segítség lehet, mivel sok javaslat van benne.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Könyvvizsgáló urat, hogy ezentúl küldje meg a Titkárságra és ők továbbítják a képviselőknek. Kérdezi, hogy az óvadéki betéttel kapcsolatban  az a javaslata, tárgyaljanak, hogy még december 31-ig engedjék felszabadítani és költsék el?

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy nem tudja a részletes szabályt. Lehet, hogy éppen levonásra kerül ez belőle. Ha már ismertek lesznek a részletes szabályok, annak függvényében, ha rendeződik az Önkormányzat adósságállománya, akkor mindenképpen fel kellene szabadítani.

 

Krisztin N. László polgármester biztos benne, hogy ezt levonja belőle, de szerinte érdemes lenne kettéválasztani, legalább a kamataival foglalkozni. Példának említi, hogy a Pincegazdaságot meg kellene venniük 32,5 M Ft-ért, mert volt egy per, amit felfüggesztettek és meg kellene vásárolni. Ennek a fedezete volt az óvadéki betét. Kérdezi, hogy mennyi az óvadéki betét kamataival együtt.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy összesen 238 M Ft, ebből a kamat 50 M Ft.

 

Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy erről már a Pénzügyi Bizottság ülésén is beszélt, hogy van egy 50 M Ft-os kamatbevétel, amely lehet, hogy éppen levonásra kerül. Ugyanakkor kamatkötelezettségeket pedig fizetni kell. A probléma itt az, hogy ami bevétel, az ne legyen elvonva.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, tegnap olvasta, hogy az Önkormányzatokhoz utalja le az állam a tartozás összegét és azt nekik kell továbbküldeni a bank felé.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő tudja, nem jár ez pénzmozgással, hanem csak belép az állam kedvezményezettként az önkormányzat helyett. Belefoglalja a határozatba, hogy tegyenek kísérletet a kamat leválasztására. Ezt az óvadéki betétet bevételtermelő beruházásra fel lehet használni, másra nem.  Ezért volt lekötve, mert eddig senkinek sem volt bátorsága nekilátni egy beruházásnak. Van-e valakinek javaslata?

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az óvadéki kamatokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az óvadéki betétre?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy amit említett Polgármester úr, a 32,5  M Ft-ot - ami nevesítve volt, hogy a Pincegazdaságot meg kell venni – ezt az előző rendeletmódosításnál kivette a Képviselő-testület a költségvetésből. Eddig ott volt a felhalmozási kiadásoknál a Pincegazdaságra nevesítve, a múltkor kivette, és tartalékba helyezte.

Krisztin N. László polgármester: Tehát nincs ilyen döntés, hogy a Pincegazdaságot meg kell venni. Nem szégyelli bevallani, hogy a múltkor félreértelmezte a helyzetet a CÉH témájában is. Azzal, hogy tartalékba helyezték az összeget, nem változott a további finanszírozásra tett vállalásuk. (Folly képviselő urat pár szóban tájékoztatja a CÉH finanszírozásával kapcsolatos történésekről.) Kéri, hogy gondolkodjanak azon, hogy mire tudnák az óvadéki kamatot felhasználni. További észrevétel?

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az IFA többletbevételhez nagyban hozzájárult az, hogy újra van ellenőrzés. Ez is pénzbe kerül, de látható, hogy megtérül a befektetett pénz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgy lett volna teljesen korrekt, hogy 5,5 M többlettámogatás, de abból vegyék le az ellenőrzésre fordított 1,8 M-t. A 60 % azt jelenti, mintha azt levonták volna. Az önkormányzati törvény nem nevesíti a turizmust kötelező feladatnak, de azt nem tudja elképzelni, hogy ők ne emelnék azzá. További észrevétel? Amennyiben nincs, akkor döntsenek. A bizottsági javaslatoknak megfelelően javasolja az anyag elfogadását, kiegészítve azzal, hogy a stratégiai területek jövőjével foglalkozzon a Képviselő-testület és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményét építse be a részletes költségvetésébe. A könyvvizsgáló javaslatát, az óvadéki betét kamat részének a felhasználására, fogadják be és tegyenek lépéseket a bank felé, hogy ennek az 50 M Ft körüli összegnek a rendelkezésükre bocsátását engedélyezzék. Közben még a célt, amire felhasználják, ki kell találni. Aki ezt el tudja fogadni, kéri, szavazzon:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

251/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetésének koncepcióját – mint a költségvetési tervezés alapját – megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltak szerint, tényadatok nélkül elfogadja.

A Képviselő-testület átgondolja a bevételt hozó intézkedéseket: a VN Kft. szerepe, vagyongazdálkodás, Céh Turisztikai Egyesület vonatkozásában. Továbbá átgondolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye átstrukturálásának lehetőségét.

 

1,) 2013. évben is biztosítani kell a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ennek megtörténtét az intézményi költségvetések egyeztetése során érvényesíteni kell.

 

2.) Felül kell vizsgálni a 2012. évben tett kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett előző évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.

További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervez, ha kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható.

 

3.) A Képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges fedezetet önkormányzati támogatásként  költségvetés készítés során a lehetőségekhez mérten  biztosít. Felkéri a KFT Ügyvezetőjét, hogy a 2013. évi üzleti terv javaslatot a költségvetési rendelettervezet tárgyalásával egyidejűleg terjessze elő.

Az üzleti terv javaslat részletesen tartalmazza a közhasznú feladatellátáshoz szükséges létszámigényt, és az ehhez szükséges bér és dologi előirányzatokat.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2013. évi költségvetést tárgyaló testületi ülés

12.00 órakor Krisztin N. László polgármester ebédszünetet rendel el.

12.49 órakor az ülés folytatódik. Forintos Ervin képviselő nem érkezett vissza. Szavazók száma 6 fő

12. Napirendi pont: 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról előterjesztés (előterjesztés: 10. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló előterjesztést fogadja el.

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi költségvetés átmeneti szabályozásáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Nem kíván

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

41/2012. (XI.29.) sz.

Önkormányzati rendeletét

a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról

(Jegyzőkönyv: 11 sz. melléklete)

13.  Napirendi pont: 2012. évi közbeszerzési terv módosítására javaslat (előterjesztés:       12. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a napelemes pályázathoz szükséges 15 %-os forrást 2013. évi költségvetésében szerepeltesse.

Krisztin N. László polgármester: Kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja a módosítási javaslat Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott formáját, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

252/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi Közbeszerzési terv módosítását elfogadja, a napelemes pályázathoz szükséges 15 %-os forrást a 2013. évi költségvetésében szerepelteti.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetés tárgyalása

14. Napirendi pont: Nagy Sándor hozzájárulási kérelme Köbölkúti út felújításához  (előterjesztés 13. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslatukat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem tudott döntést hozni az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem lényege, hogy utat szeretnének felújítani. Akkor az volt a javaslat, hogy a BEFAG bevonására is kerüljön sor, és most kérelmezik újra annyiban, hogy 600 e Ft-tal hozzájárulnak az ingatlantulajdonosok, ugyanennyivel támogatja a BEFAG is a munkálatokat. Még 300 e Ft biztosítását kérik a Képviselő-testülettől, annak ellenére, hogy nem önkormányzati tulajdon az ingatlan, viszont helyi emberek is használják.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megnyugtatóbbnak látná, ha több ajánlatot is látna, mert akkor tudna dönteni. Az útalapban már gyűlik a pénz, esetleg erre elég is lenne, de szeretné látni az árajánlatot.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy itt van a tél a nyakukon, nem tartja valószínűnek, hogy még az idén ez elkészülne.

 

Horváth Márta Vagyongazdálkodási és Ép. hatósági oszt.vezető megjegyzi, hogy a munka már biztos készen van, mert látta, amikor végezték.

 

Krisztin N. László polgármester: Bizonyára valaki személyesen hitelezte meg az árát.  Az aszfaltkeverő telepek november 15-ig tartanak nyitva.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az egy dolog, hogy támogatják, csak a legnagyobb igénybevevő a BEFAG, aki ugyanannyival támogatja, mint az ott lakók? És újra tönkremegy a BEFAG jóvoltából.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy helyezzenek ki az első, rövid szakaszra súlykorlátozó táblát.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Ha már elkészült a munka, szeretné látni a számlát. Ő így nem tud dönteni, hogy az nincs a kezében.

 

Krisztin N. László polgármester: Határozati javaslat a következő – a 300 e Ft-ot biztosítja a Képviselő-testület és egyúttal felkéri Jegyző urat vizsgálja meg az útnak a tulajdonviszonyát a bevezető szakaszon és amennyiben önkormányzati, akkor helyeztessen ki súlykorlátozó táblát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3  tartózkodással, 1 ellenszavazattal elutasítja a javaslatot.

253/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Sándor (8258 Badacsonytomaj, Táncsics Mihály u. 6.) a Köbölkúti út felújításához való hozzájárulási kérelmét elutasítja, mivel a felújítás tárgyát képező út nem önkormányzati tulajdon.

Felkéri a Jegyzőt, a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 15.

15. Napirendi pont: Földi István esperes, plébános kérelme a templom kivilágításával kapcsolatban (előterjesztés: 14. sz. melléklet

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri, ismertessék a határozati javaslatukat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a templom éjszakai kivilágítása csak a turisztikai szezonban, illetve állami és egyházi ünnepeken működjön.

 

13.00 órakor Forintos Ervin képviselő visszaérkezik. Szavazók száma 7 fő.

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Kérdezi Horváth Márta osztályvezetőt, hogy van-e arra számítás, hogy mennyi megtakarítást eredményez ez az időkapcsoló, mert a városban olyan hírek keringenek, hogy 1-2 e Ft.

 

Horváth Márta Vagyongazdálkodási és Ép. hatósági osztályvezető elmondja, hogy  200 e Ft éves szinten a megtakarítás.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel? A határozati javaslat szerint visszalépnek még a mostani helyzettől is ugye?

 

dr. Magó Ágnes képviselő szerint konkrét időpontra meg kellene határozni, mert advent idején elképzelhetőnek tartja, mivel van díszkivilágítás is.

 

Krisztin N. László polgármester az egyházi ünnepek szerinte elég sűrűn vannak.

 

Folly Péter képviselő szerint a 200 e Ft nem olyan jelentős összeg, főleg, ha a képviselőasszony javaslata alapján puhítanák.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a plébános úr kérelme arra vonatkozik, hogy vegyék le azt az időkapcsolót.

 

Folly Péter képviselő összegzi: tehát 360 e Ft körül volt az összeg és 200 e Ft az éves megtakarítás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint a bizottság javaslata alapján többet meg lehetne spórolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ő örömét is szolgálja ez a kivilágítás, nem csak a turistáét. Ő nem tudja támogatni a bizottság javaslatát.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ennek technikai akadálya is van, mert egy kapcsolónak nem tudja megmondani, hogy egyházi ünnepkor kapcsolja be. Ezt nem lehet szabályozni, akkor egy embernek kellene állandóan ki-, be- kapcsolgatni.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy neki már volt olyan javaslata, hogy mivel ilyen magasak a közvilágítás költségei, éjfélkor kapcsolják ki és hajnali 4 óráig ne legyen közvilágítás. Olyankor nincsenek az utcán emberek, esetleg turisztikai szezonban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ez nem megoldható, már sokszor elmagyarázták. Minden település egybehangzó nyilatkozata kellene ehhez, nem lehet csak őket leválasztani.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, üljenek le a környező településekkel, hogy egybehangzóan javasolják, hiszen mindenhol gondok vannak.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy nincs semmi pályázat jelenleg, a napelemes világításra?

 

Krisztin N. László polgármester figyelik az ajánlatokat és ha értékelhető lesz, azonnal reagálnak rá. Először a Pénzügyi Bizottság határozatát teszi fel szavazásra, hogy csak turisztikai szezonban és állami és egyházi ünnepeken kerüljön sor a kivilágításra. Aki ezzel egyetért, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasítja a javaslatot.

A következő szavazás a módosító indítványról lesz, a kérést figyelembe véve szereljék le az időkapcsolót és álljon vissza az eredeti állapot. Aki ezt támogatja, kéri, szavazzon most:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 nem szavazattal meghozza az alábbi:

254/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Földi István esperes plébános a badacsonytomaji templom éjszakai megvilágítása iránti kérelmét elutasítja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 1.

Ezek alapján marad a mostani állapot.

 

16. Napirendi pont: Köztemetők rendjéről szóló rendelet módosítására javaslat (előterjesztés: 15. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a köztemetők rendjéről, használatuk, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004.(IV.05.) önkormányzati rendeletmódosításról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köztemetők rendjéről szóló rendelet tervezetet az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

- Azok a hősi halottak, akik polgári áldozatok voltak a II. Világháborúban Badacsonytomajon, mentesüljenek a sírhely megváltás alól

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a határozati javaslatot  ő vitte be a bizottság elé, de ebből még hiányoznak az I. világháborúnak a polgári áldozatai. Emberségből, úgy érzi, kellene ezzel foglalkozni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészíti a rendelet tervezetet, úgy, hogy az I. és II. Világháború polgári áldozatoknak a síremlékei mentesüljenek a sírhely megváltás alól.

 

Krisztin N. László polgármester javasol ehhez egy listát összeállítani, hogy melyek azok a családok, akiktől ne kérjék az ilyen típusú díjakat.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy akinek már nincs hozzátartozója, akkor a fenntartó gondozza a sírhelyet.

 

Krisztin N. László polgármester: Ezzel ki fogják egészíteni. Elmondja, elég régen történt köztemető bővítés. Ahol az új területet létrehozták 2006 körül, ott még két parcella bevonására van lehetőség. Foglalkozni kell ezzel, figyelni kell a pályázatokat és elővenni ezt a régi tervet.

 

Rajzó Ildikó képviselő egyetért a temető bővítéssel, de  a fák kivágásával nem ért egyet. Az nem probléma, ha ligetes egy temető.

 

Rakics Anna VN Kft. mb ügyvezető elmondja, hogy ez a bővítés egy erdőterületet érint. Itt komplett erdő irtásról lenne szó.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy amennyiben rendelkeznek ezekkel a tervekkel, küldjék át a képviselőknek.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint megvizsgálhatnák, hogy van-e olyan új terület, amelyik alkalmas lenne temetőnek. Régen a település határán voltak a temetők.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem jó megoldás, mert a tervek nagyon sokba kerültek. Összefoglalja: A köztemetők rendjéről szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elfogadja azzal, hogy készüljön felmérés azokról a személyekről, sírokról akik hősi halált haltak, illetve polgári áldozatai voltak az I. és II. világháborúnak. Ezen lista alapján a VN Kft., mint a temető gondnoka mentességet adjon ezekre vonatkozóan, ill. ahol már nincs hozzátartozó, a gondozását a síroknak végezze el. A Képviselő-testület a 2013. évben vegye napirendre a köztemetők bővítésével kapcsolatos lehetőségek vizsgálatát, ill. az eddig ebben a témában meglévő anyagokat tanulmányozza át.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

 

42/2012. (XI. 29.)

Önkormányzati rendeletét

a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló 14/2004. (IV. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(Jegyzőkönyv: 16. sz. melléklete)

17. Napirendi pont: Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló rendelet tervezet (előterjesztés: 17. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék a határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályairól szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet tervezetet az alábbiak szerint fogadja el:

A rendelet tervezetből a 3. § kerüljön ki.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Kérdezi Jegyző urat, hogy kívánja-e kiegészíteni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ez a rendelet-tervezet azt tartalmazza, amennyiben a Képviselő-testület ezzel a tartalommal ezt a rendeletet elfogadja, akkor a rendelet életbelépésétől kezdve az építéshatósági, kereskedelmi és birtokvédelmi ügyekben az ügyintézési költségek, levelezési és eljárási költségek az ügyfelet terhelik a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint. A 3. § nem módosítja, mert az az önkormányzati hatósági ügyekben az eljárás felfüggesztésére illetve az újrafelvételi eljárásokat szabályozta volna, de az a javaslat, hogy ne legyen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő tudomása szerint az Építéshatóság is el fog kerülni a Járási Hivatalba. Ha most elfogadják a rendeletet, akkor azonnal így lesz?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy legkorábban december 1-től lesz. A rendelet költségeket állapít meg, azt visszamenőleg nem lehet. Dokumentumtovábbítási költségekről van szó. Egy adott ügyben keletkezett postaköltség az üggyel sújtott felet terheli, ha jogtalan volt a birtokvédelem, akkor az eljárást indítót terheli. Ha részarányos döntés született, akkor a költség arányaiban fog megoszlani.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy ez nem érinti pl. az adóívvel kapcsolatos postaköltségeket? Csak azokat a dolgokat érinti, amit az ügyfél kérelmez.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel? Amennyiben nincs, aki a Bizottság módosító javaslatával el tudja fogadni, hogy a 3. § kerüljön ki, kérem, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megalkotja az alábbi:

43/2012. (XI. 29.)

Önkormányzati rendeletét

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás helyi szabályairól

(Jegyzőkönyv: 18. sz. melléklete)

18. Napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata (előterjesztés: 19.  sz. melléklete)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2012.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat – Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslata című előterjesztést fogadja el.

Javasolja továbbá, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/767/2012. számú Mötv. 133. § (2) bekezdése alapján tett javaslatával értsen egyet, azt fogadja el.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/767/2012. sz. levelében foglalt javaslatot fogadja el.

1. A jövőben döntéshozatali eljárások során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vegye figyelembe a Képviselő-testület

2. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket a képviselő-testületi ülésen hozza meg. Továbbá javasolja, hogy a jövőben a Pénzügyi bizottság soros ülésére szerdán 8.00 órakor kerüljön sor, ez kerüljön a SZMSZ-ben rögzítésre.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki ehhez hozzászólni? Kérdezi Jegyző urat, van-e arra lehetőség, hogy Folly Péter helyét megtalálják most a bizottsági rendszerben?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy elméletileg van rá lehetőség, hiszen a bizottságok összetételének a tartalma az SZMSZ-re tartozik. Felhívja a figyelmet, hogy az alpolgármester személyét is pótolni kell, mert az Ötv előírja, hogy egy alpolgármester megválasztása kötelező. Záros határidőn belül ezt meg kell tenni.

 

Orbán Péter képviselő javasolja, hogy Folly Péter képviselőt a Pénzügyi Bizottságba válasszák be. Simonné Visi Erzsébet eddig mind a két bizottságban dolgozott, az egyikről mondjon le.

 

Krisztin N. László polgármesternek is az a véleménye, hogy az egyik bizottsági tagságról Simonnénak le kellene mondania, és Folly képviselő úr oda menne a helyére. Van más javaslat?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy ő annak a bizottságnak az elnökhelyettese volt, akkor azt is meg kell változtatni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Folly képviselőt, hogy melyik bizottságban szeretne dolgozni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, ha választhat, akkor inkább a Pénzügyi Bizottságban.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Pénzügyi Bizottság tagjai közé Folly Pétert és egyben az elnökhelyettesi teendőket is lássa el. Simonnét kéri, hogy ezután a Humán Bizottság munkáját segítse és a Pénzügyi Bizottságbeli tagságáról mondjon le.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megkérdezi Folly Péter képviselőt, - mivel választásról van szó – elfogadja-e a nyilvános ülésen való tárgyalást?

 

Folly Péter képviselő elfogadja.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megkérdezi Simonné Visi Erzsébetet, hogy elfogadja-e a Pénzügyi Bizottságban való tagságáról való lemondást?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő: Szomorú szívvel hagyja ott a Bizottságot, de elfogadja.

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a megváltozott tagság miatt, maradjon az ülés időpontja szerda 8 óra?

Krisztin N. László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy úgy módosuljon az SZMSZ-ben a Pénzügyi Bizottság működése, hogy szerdán 8.00 órakor tartja az ülését, ugyanazon a napon, mint a Humán Bizottság.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése szerdán 8 órakor legyen, ugyanazon a napon, mint a Humán Bizottság.

 

Aki az SZMSZ módosításával egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

255/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/767/2012. sz. levelében foglalt javaslatot elfogadja.

 1. A jövőben döntéshozatali eljárások során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe veszi.
 2. A Képviselő-testület hatáskörébe  tartozó döntéseket a képviselő-testületi ülésen hozza meg.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

256/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Simonné Visi Erzsébet önkormányzati képviselőnek  a Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságának tagságáról és az elnökhelyettesi tisztségéről való lemondását elfogadja, egyúttal a bizottság elnökhelyettesi tisztségére Folly Péter képviselőt választotta meg 2012. november 16. napjával.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Folyamatos

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

44/2012. (XI. 29.)

Önkormányzati rendeletét

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010. (XII.13.)  önkormányzati rendelet módosításáról

(Jegyzőkönyv: 20. sz. melléklete)

 

19. Napirendi pont: Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető támogatásokról szóló rendelet tervezet (előterjesztés: 21. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető támogatásokról szóló rendelet tervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2012.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki elfogadja a két bizottság javaslatával, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi:

45/2012. (XI. 29.)

Önkormányzati rendeletét

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 32/2012. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Jegyzőkönyv: 22. sz. melléklete)

20. Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása (előterjesztés 23. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Humán Ügyek Bizottsága, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célokat az előterjesztésben leírtak szerint határozza meg azzal, hogy a 3.) pont kerüljön kibővítésre:

 

 1. Javasolja, hogy a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntést szakmailag alapozza meg.
 2. Javasolja a bizottságok működésének koordinálását, működésükre vonatkozó dokumentumok elkészítését.
 3. Javasolja az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítását, eljárási határidők szigorú betartását.
 • Javasolja továbbá a képviselő-testületi határozatokban megjelölt határidők szigorúbb betartását.
 • Javasolja, hogy a szó szerinti képviselő-testületi határozatok az ülést követő három napon belül készüljenek el.
 1. A költségvetés végrehajtásával összefüggésben nyújtson szakszerű tájékoztatást. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontokat folyamatosan érvényesítse.
 2. Javasolja a fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítését, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzését.
 3. Javasolja a kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtételét.
 4. Javasolja továbbá a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek egységes szerkezetbe foglalását.
 5. Javasolja még a város külső arculatának javítását, a helyi rendeletek – állattartási, közterület, környezetvédelmi rendelet – következetes betartásával.
 • Javasolja, kérje fel a Polgármestert, hogy 2013. március 25. napjáig gondoskodjon a Jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
 • Javasolja, kérje fel a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célokat valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter a teljesítményértékelés lefolytatásának elősegítése érdekében a módszertani ajánlást figyelembe véve a polgármester által a jegyző számára meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 2013. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
 • Felelősnek Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, határidőnek 2013. március 31. napját javasolja

 

Krisztin N. László polgármester: Ha jól érti, annyi változás van, hogy a jegyzőkönyvvezető ezután a határozati kivonatok elkészítésével foglalkozzon először. Aki a Humán Ügyek Bizottság elnök asszonya által felolvasott határozati javaslatot el tudja fogadni azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati kivonatok 3 munkanapon belül készüljenek el, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

257/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2013. évi célokat a következők szerint határozza meg:

1.) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

2.) A bizottságok működésének koordinálása, működésükre vonatkozó dokumentumok elkészítése.

3. ) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. A Képviselő-testületi határozatokban megjelölt határidők szigorúbb betartása. A Képviselő-testületi határozatoknak az ülést követő 3 munkanapon belüli elkészítése.

4. ) A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatásnyújtás. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése.

5.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő pályázatok elkészítése, ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt hatékony végzése.

6.) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.

7.) A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.

8.) A város külső arculatának javítása, a helyi rendeletek – állattartási, közterület, környezetvédelmi rendelet - következetes betartásával.

Felkéri a Polgármestert, hogy 2013. március 25. napjáig gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célokat valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter a teljesítményértékelés lefolytatásának elősegítése érdekében módszertani ajánlást figyelembe véve a polgármester által a jegyző számára meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával 2013. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2013. március 31.

21. Napirendi pont: Beszámoló Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról (előterjesztés 24. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi Jegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Amennyiben nem, megkérdezi kérdése van-e valakinek? Hozzászólása?

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy szeretné megvédeni a Hivatal becsületét. A bizottsági ülésen Horváth Ferenc kültag elosztotta az iktatott iratok számát percre pontosan. Szerinte 6 főre lenne szükség az ő számítása szerint. Megjegyezné, hogy pl. egy építéshatósági határozat elkészítése nem felel meg egy adóügyi  tértivevényes csekk feladásával.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy kapott egy levelet a hivatalból, amelyik október 8.-ai keltezésű volt. A levelet november 13.-án kapta kézhez. Ez egy hónap különbség. Ennek mi lehet az oka, az iktatás, vagy mi?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, attól függ, hogy milyen tárgyú levél volt. Volt-e ügyintézési határidő, valószínű, hogy az ügyintéző szabadságon volt, vagy nem tudták kézbesíteni, de utána tud nézni, hogy mi volt az oka.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy végül is csak a közgyűlésükön felmerült kérdésre adott válasz volt, de ez felmerült benne, hogy mi lehet ennek az oka.

 

dr. Magó Ágnes képviselő egy etikai kérdést vet fel. A bizottsági üléseken való témák, - bár nyilvánosak a bizottsági ülések – pletyka szinten kerülnek ki a településre. Ha lehetséges, ezt a fajta hírvivőséget a bizottsági tagok és a Hivatal dolgozói mellőzzék. Szeretné, ha nem az kerülne be a  köztudatba, hogy a bizottsági tag azonnal viszi tovább.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy egy kategóriát kifelejtett: az érdeklődő állampolgárt. Az sem kizárt, hogy éppen ők azok, akik esetleg nem megértve a hozzászólásokat vagy a témát, rosszul kommunikálnak. Ezt megtiltani nem lehet, de kérni, hogy ne tegyék, azt lehet. Megkérdezi Jegyző urat, hogy látott-e már olyan hivatalos iratot, ahol az Építéshatóság sorsáról kinyilatkoztatás történt?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy még nem látott, de a Hivatallal kapcsolatban elmondja, még nem tudják, hogyan fog működni a jövő évben. Nem tudja, hogy az Építéshatóság marad, vagy megy. Az biztos, hogy kevesebb létszámmal a hatáskörök átszervezésével fog működni a Hivatal. De ezt át kell alaposan gondolni annak érdekében, hogy a kevesebb fővel, de megfelelő hatékonysággal tudjon működni.  A Hivatal működési szabályzatát is felül fogják vizsgálni, de ehhez szükséges, hogy minden kérdésre konkrét választ kapjanak a jövőre vonatkozóan.

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel?  Amennyiben nincs, a ki elfogadja a Hivatal munkájáról szóló beszámolót, kérem, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

258/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Azonnal

 

22. Napirendi pont: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve (előterjesztés 25. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2013. évi munkatervét az alábbi változtatással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

Javasolja, hogy a 2013. október 10-ei ülés időpontjánál szereplő 9.) pont – a VN. Kft. 1-8. havi gazdálkodásáról beszámoló – kerüljön át a 2013. november 14-ei ülés tervezett napirendjeihez azzal a változtatással, hogy az 1-9. havi gazdálkodásról készüljön a beszámoló.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2013. évi munkaterv elfogadását.

A bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal javasolja, hogy: a 2012. május 9. napirendi pontok között szereplő VN. Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló kerüljön ki a munkatervből. Az I-VIII. havi beszámoló október hónapról kerüljön át november hónaphoz.

 

Krisztin N. László polgármester: Észrevétel?  További javaslat?

 

dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy tavaszra, márciusra tervezzenek be egy település bejárást a korábbi  gyakorlatnak megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester: Három módosítással teszi fel szavazásra:

1. Március hónapban település bejárásra kerüljön sor a képviselők részvételével

2. Május hónapban az I. negyedévi VN Kft-s gazdálkodás ne szerepeljen témaként

3. Októberi ülésről novemberire kerüljön át a VN Kft I.-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy Február elejére tegyék át a bejárást.

 

Krisztin N. László polgármester:  Aki így el tudja fogadni a munkatervet, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

259/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi munkatervét az alábbi módosításokkal elfogadja:

 1. Február hónapban település bejárásra kerül sor a képviselők részvételével
 2. Május hónapban az I. negyedévi VN Kft-s gazdálkodás nem szerepel témaként
 3. Novemberi ülésre kerül át a VN Kft. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület munkatervét az SZMSZ-ben foglaltak szerint küldje meg az érintett szervezetek képviselőinek.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. december 31.

23. Napirendi pont: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról (előterjesztés 26. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola jövőbeni működtetésével kapcsolatban, határozatban erősítse meg döntését, hogy nem vállalja az intézmény fenntartását, működtetését.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola alkalmazotti létszám növelésére vonatkozó kérelmét együttes ülés keretében tárgyalja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálják meg a 2012. évi pályázatok esetében fordulhatnak-e az EU. Önerő Alaphoz pályázattal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörsi Kisörshegyi Vizi társulat 5 legmagasabb összegű tartozással rendelkező ingatlana kerüljön levágásra a rendszerről.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek?

 

Orbán Péter képviselő úgy érzi, át kellene gondolni azt, hogy vállalják-e az iskola fenntartását, mert a környező településeken mindenhol felvállalták. Szerinte így meg van a lehetősége annak, hogy a badacsonytomaji Iskolát fogják bezárni. Ha szavaznak, név szerinti szavazást kér.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap lejárt a határidő, de ő előtte mindent megtett, hogy tájékozódjon ebben az ügyben. E-mail-t küldött képviselőtársainak, de csak ketten jeleztek vissza. Közben megjelent egy tervezet, hogy milyen körzethatárokat javasol megállapítani a jogalkotó. Nyilatkozni kell, hogy ezt elfogadják-e. Több település esetében a Tatay Sándor Általános Iskolát jelöli meg, mint befogadó intézményt. Nem tudják mi fog történni, de a nyilatkozatot leadta a Képviselő-testület, a határidő lejárt, további intézkedésnek nincs helye.

 

Rajzó Ildikó képviselő véleménye szerint a kisebb települések azért vállalták az iskola fenntartását, hogy ne derüljön ki, gazdaságtalan az üzemeltetése.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vizsgálhatja azt is az állam, hogy hol kerül kevesebbe a fenntartás. Ott kerül kevesebbe, ahol az önkormányzat az üzemeltetést elvégzi. Amit képviselőasszony mond, azt alátámasztja az a tegnap megjelent jogszabály módosítás, ami arról szól, hogy ez az önkormányzati kinyilatkoztatás úgy kezelendő, mint egy pályázat.

Bejelentik, hogy szívesen üzemeltetnék, az állam kivizsgálja és elbírálja, üzemeltetheti-e. Ha ezt megadja, akkor számol az iskola megtartásával is.

 

Rajzó Ildikó képviselő kéri a Jegyző urat, tájékoztassa a TV nézőket, hogy a 15/2 és a Göttli féle útelzárási ügyükkel mi a helyzet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2 hrsz.-ú üggyel kapcsolatban nincs változás, a másikkal pedig december 4.-én kell a Bíróságra menni.

 

Orbán Péter képviselő kérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint az örsi Vízi társulásnál aki nem fizetett vízdíjat, annak vágják le a csatlakozását a rendszerről, van az Önkormányzatnak erre hatásköre?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ettől ő is szeretné megóvni a Képviselő-testületet, hogy ebben testületi döntés szülessen. Kéri a Jegyző urat, mondja el, mi a helyzet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az ivóvízhálózat, amely 1992-ben épült, 156 ingatlant lát el. Akik alapították PJT-ként működtek, megszűnt ez a jogi formula. A vagyontárgy létrejött, de engedély nem lett rá kérve. Osztatlan közös tulajdon jogszabályai vonatkoznak rá. Az Önkormányzat úgy kapcsolódik ehhez, hogy a badacsonyörsi temető ivóvíz ellátása erről a hálózatról van megoldva, ezért résztulajdonos. Az osztatlan közös tulajdon szabályaival egyetemlegesség áll fenn. Sajnos vannak olyan tulajdonostársak ezen a vezetéken, akik nem fizetik már nagyon hosszú ideje a vízdíjat. A vízórákat sem teszik hozzáférhetővé. Július 1-vel életbe lépett egy törvényi változás, amely kimondja, hogy a közműveket az állam tulajdonába át kell adni. Októberben kapták meg a rendelkezést az átadás-átvételről. Volt egyeztető tárgyalás a DRV Zrt-vel több alkalommal. Nekik is érdekük, hogy ne legyen kintlévőségük, kérték, hogy oldják meg. Az Önkormányzatnak erre vonatkozóan nincsen sem tárgyi, sem személyi feltétele. Jelentős kintlévőség halmozódott fel, ezért a Btk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai szerint azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy indítsanak birtokvédelmi eljárást, kérjenek birtokvédelmet azokkal a társtulajdonosokkal szemben, akik fizetési kötelezettségüknek a mai napig nem tettel eleget és ezzel az ivóvíz hálózat működését veszélyeztetik.  Mert ha a DRV azt mondja, hogy ő tovább nem hitelez, és behajtja a kintlévőségeket, bármelyik társtulajdonos számlájára inkasszót helyezhet el. Egy önkormányzat számlájára a legkönnyebb inkasszót elhelyezni, ezért van szükség a birtokvédelemre.

Krisztin N. László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy birtokvédelmet kérjenek, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a javaslattal.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ki kell térni még az iskolai karbantartó, portás segédmunkakörrel kapcsolatban arra, hogy az iskola fűtő karbantartója praktikai okokból a VN Kft. alkalmazottja, de a munkát az iskolában végzi. Ha ez így marad, és megtörténik az állami átvétel és az üzemeltetést mivel ők nem vállalták, ezért úgy tűnik majd az államnak, hogy nincs ilyen státusz. A javaslat lényege, hogy a Képviselő-testület helyezze át azt az egy személyt az iskola állományába. Akkor biztosítani kell a hátralévő 1,5-2 hónapra a bért és járulékot is. A másik megoldás, hogy biztosítson a létszámban egy fő növekedést egyelőre betöltés nélkül, hogy az december 31-ig úgy mutatkozzon az állam felé, hogy van ilyen feladat. Ebben kéri a véleményt.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja a figyelmet, hogy mivel a létszámot és költségvetési rendeletet érinti, ezért együttes ülés keretét képezi.

Krisztin N. László polgármester elmondja, már van egy-két téma, ami rendkívüli ülést indokol. A CÉH Egyesülettel kapcsolatos együttes ülés, ezzel össze lehetne vonni az iskolával kapcsolatos együttes ülést. A VN Kft ügyvezetői és az Aljegyzői pályázatok témaköre és ma is mondtak egy-két témát, ami becsatlakozna ide. A javaslat november 28., szerda. Akkor először egy együttes ülés lenne iskola és CÉH ügyben, itt nem kell megelőzni bizottsági ülésnek. Utána fél 10-től együttes Humán és Pénzügyi Bizottsági ülésre kerülne sor, ahol a VN Kft és Aljegyzői pályázók lennének meghallgatva.

Ma 19 órakor lenne egy Humán ülés, amelynek témája annak kiválogatása, hogy a VN Kft ügyvezetői helyre érkező pályázatokból kiválogassák azokat, akiket behívnak meghallgatásra. Ezt ő furcsának tartja, mert a Humán Bizottság nem is kompetens ebben.

Fél egyre tervezi a Rendkívüli testületi ülést, amelynél egy javaslata van. Először azt kell megtárgyalni, mi lesz a VN Kft-vel. Ha a VN Kft megszűnik, akkor olyan döntést kell hozni az ügyvezető esetében is. Ha a VN Kft. működik tovább, akkor van értelme vezetőt választani. Egy másik témában is kellene ma dönteni. Az Alsó-bazársorra van egy bontási határozat, már végre kellett volna hajtani, de nincs rá pénzük. Erre még visszatérnek.

Összefoglalja: 8 órakor Együttes testületi ülés – CÉH és az Iskola karbantartói állás ügyében

09.30 órakor Együttes bizottsági ülés – VN Kft sorsa, VN Kft ügyvezetői       pályázatok, Aljegyzői pályázatok témában, ill. az ide sorolt témákban, ha szükséges

12.30 órakor Rendkívüli Testületi ülés

Aki ezt a programtervet el tudja fogadni, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a programtervet.

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a rendkívüli ülésen csak azok a jelöltek lesznek meghallgatva, akiket mindkét bizottság arra érdemesnek tart.

Krisztin N. László polgármester: Igen, akkor majd finoman meg kell köszönni azoknak, akik eljöttek és ki kell hirdetni kik azok, akik várjanak a Testületi ülésre is.

Az Alsó-bazársorra visszatérve az volt a Testületi határozat, hogy a 71-es úttal párhuzamos ágát bontsák le, a merőleges maradjon meg, és várja a felújítását. A boros pavilonok gondolatát elvetették. Mindig az a probléma, hogy előjön egy másik gondolat. Most a komp elérhető közelségbe került.  2013 első félévében megszületnek a döntések. 2014 szeptemberében indul a beruházás és 2015 áprilisában le is zárják a projektet. A CÉH ülésén vett részt, ahol felmerült, hogy a bazársor, amit most el akarnak bontani, az nem kínál-e üzleti lehetőséget, ami bevételt hozna az Önkormányzatnak. A jobb Balatonra való rálátás miatt pedig le kellene bontani.

 

14.15 órakor Rajzó Ildikó képviselő elhagyja a helyiséget. Szavazók száma 6 fő

Utoljára meg kellene határozni, az óvadéki betéttel összefüggésben, hogy mit tárgyaljanak a bankkal? Eszébe jutott, hogy esetleg az Alsó-bazársor megújítását is meg lehetne oldani, ha elég rá az 50 M Ft.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az ő gondolataiban is felmerült az Alsó-bazársor, de arra is gondolt, hogy Közmeghallgatáson fel lehetne vetni, hogy a régi Városházával kapcsolatban, ha nem muszáj, ne adják el. Meg kellene vizsgálni, hogy érdemes-e pénzt ráfordítani, hogy esetleg egy inkubátorházat lehetne ott kialakítani. Még egy témát vetne fel, hogy többen jelezték neki, hogy kérje meg a Testületet, hogy a december 15.-én lenne a Fő téri ünnepség, ezt helyezzék át 22.-ére, mert az ünnepváráshoz az jobban kapcsolódik.

 

14.18 órakor Rajzó Ildikó képviselő visszaérkezik. Szavazók száma 7 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Fodor igazgató úrral ő beszélt erről, aki azt mondta, hogy 22.-e már túl közel van a szentestéhez, ezért félő, hogy nem jönnek el az emberek. Nagyon sok program van ebben az időszakban, és mindegyik úgy lett szervezve, hogy ez az időpont lett figyelembe véve. Annyit tehetnek, hogy tolmácsolják Fodor igazgató úrnak, hogy van egy ilyen kívánság, vizsgálja meg, át tudja-e helyezni egy héttel későbbre. Egy szimpátia szavazást kér, aki el tudja fogadni, hogy átkerüljön 22.-ére a Fő téri ünnepség időpontja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadja a javaslatot.

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy 15.-e munkanap lesz.

Krisztin N. László polgármester elmondja a napelemes pályázathoz az ajánlattételi felhívások kimentek. A következő téma az önerő alap pályázatok csak jelenleg futó pályázatok önerejére lehet igénybe venni. Továbbá igénybe lehet venni az önerő biztosításához szükséges hitel kiváltására. Ha az adósságállományt az állam átvállalja, és ha pályáznának erre, akkor a folyószámla hitelt ezzel csökkentenék. Nem látja értelmét, hogy egyik zsebből áttegyék a másikba.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ha előbb kapják meg a kiegyenlítését az adósságuknak, mint a pályázat megindítása, akkor mi történik?

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy döntsenek és a kollégák elkészítik a pályázatot. Aki javasolja, hogy az önerő alapra pályázzanak - az említett projekt kapcsán - az önerőre felvett hitel kiváltására, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyetért a javaslattal.

Másik téma, hogy a régi Városháza épületének pályáztatása során az alatta lévő parkoló is pályáztatásra került, holott ez nem lehetett képviselői szándék. Furcsán vannak elosztva a telkek, az út, a garázs egy helyrajzi szám alatt van, a Hivatal épülete és a parkoló egy másik alatt. Az a parkoló kellene nekik, ezért egy telekalakítási eljárást kell indítaniuk, hogy keresztben le tudják választani a parkoló részt. Vélemény van-e ezzel kapcsolatban?

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a településfejlesztési koncepció tárgyalása során volt-e szó ennek a hasznosításáról? Milyen lehetőségek vannak erre?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap kapta meg a koncepció anyagát, de még nem volt ideje áttanulmányozni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a koncepció célokat határoz meg, konkrét dolgokat nem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a régi koncepciójukat meg azért szidta mindenki, mert az általános rész hiányzott. Ott a konkrét területek voltak kiemelve. Itt meg csak azt mondják meg, hogy át kellene alakítani, de nem mondják meg, hogy mivé.

Aki egyetért azzal, hogy ezt a telekalakítási eljárást folytassák le, kéri, szavazza  meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a javaslatot.

A következő téma a Városháza építése során folyamatosan jogvitájuk volt dr. Benczúrné szakértői jogával, hogy a garanciális munkákra vonatkozik-e az ő megbízása vagy nem. Az ő véleménye az volt, hogy arra nem, ők meg szerették volna elérni, hogy igen. Visszatartották az erre vonatkozó 220 e Ft megbízási díjat, amiért Benczúrné perre megy. Ő kikérte dr. Gáli ügyvéd úr véleményét, aki azt válaszolta, azért, hogy a bírósági eljárást elkerüljék, javasolja kifizetni ezt az összeget. Aki ezzel egyetért, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal támogatja, hogy az ügyet lezárva, fizessék ki ezt az összeget.

14.31 órakor Rajzó Ildikó elhagyja a helyiséget. Szavazók száma 6 fő

…………………………..

Rajzó Ildikó jkv. hitelesítő

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, beszéljenek arról, hogy a Kormányhivatal november 30-ig kéri a határozat visszajuttatását az Iskolával kapcsolatban. A javaslatban az szerepel, hogy a badacsonytomaji iskolához, mint központi településhez a Badacsonytördemic és Salföld településen élő tanköteles korú gyerekek körzet szerint ide tartoznak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tudomásul veszik, hogy ezek a körzetek alakulnak ki, és remélik, hogy ez azt jelenti, hogy az ő iskolájuk biztos, hiszen ide van betagozódva több település. Aki támogatja, hogy ez a körzethatár így legyen kijelölve, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a javaslatot.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felolvassa a Magyar Államkincstártól november 13.-án kapott tájékoztatást az Önkormányzatok adósságát keletkeztető ügyletek engedélyezésével kapcsolatosan. Az 5 ezer fő alatti települések esetén nem javasolt a likvid hitelek éven túli hitellé való átalakításának kezdeményezése, mivel azokat az állam a tervek szerint még az idei évben át fogja vállalni. Ez annyit jelent, hogy a 241/2012. (X.29.) hozott határozat 1. pontját hatályon kívül kell helyezni. Ebben 45 M Ft összegű, max. 5 év futamidejű, adósságmegújító amortizálódó célhitelt vettek volna fel az OTP-től. Ezt nem indítják el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogyha december 31-ig a folyószámlahitelük nem nullázódna, akkor ezzel a fordulónappal átváltozik egy rövid határidejű hitellé. Erre írta a Kormányhivatal, hogy ezt ne vegyék bele, mert nem lehetséges. Aki ezt elfogadja, az 1. pont hatályon kívül helyezését, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a 241/2012. (X.29.) sz. határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezését.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tegnap Magó képviselőasszony megkereste azzal kapcsolatban, hogy a Felső-kolóniában az ingatlanokat az Egyházközségnek átadták. Azóta az engedélyek megvannak, de az történt, hogy a tervező a 038/14 helyett a 038/15-re tervczte  a kápolnát. Az építéshatóság addig nem tudja kiadni az engedélyt, amíg ezt nem módosítják.

 

Krisztin N. László polgármester: Aki ezt támogatja, hogy a 038/15 hrsz-on legyen a kápolna, kérem, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a javaslatot.

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tisztázni kell, hogy a dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral a VN Kft-nek van-e lehetősége megbízást végeztetni, mert az ügyvéd úr azt mondja, hogy nem őrá tartozik a dolog. Ezt rendezni kell.

 

Rakics Anna VN. Kft mb. ügyvezető elmondja, hogy a májusi testületi ülésen született egy olyan döntés Simonné képviselőasszony kérésére, hogy a VN Kft jogi ügyeit is vegye át Gáli ügyvéd úr az Önkormányzat keretösszegén belül. Az Alapító Okiratot és az egyéb módosításokat már ő végezte el a nyár folyamán. Azért keresték meg most is, de ő azt kérdezte, hogy ki fogja neki ezt kifizetni. Ők abban a hitben voltak, hogy nekik minden jogi ügyletet Gáli ügyvéd úr rendez és az Önkormányzat költségvetésében ez benne van.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ezt azért vetette fel, mert itt volt az ügyvéd úr, és azt mondta, hogy ő ezt nem vállalja abból a keretösszegből.

 

Rakics Anna VN. Kft mb. ügyvezető elmondja, hogy amennyiben úgy dönt a Testület, hogy ezt nekik nem kötelező igénybe venni, akkor ők ezt elintézik a régi ügyvédjükkel, akit egyedi megbízás útján szoktak igénybe venni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindent abba az összegbe nem lehet belenyomni. Már vita volt az útiköltség megtérítése, bár az a szerződésben nem szerepel.

 

dr. Magó Ágnes képviselő hasznosnak tartaná, ha az összes szerződést átvizsgálnák. Valóban volt egy ilyen javaslat, de testületi döntés nem született. Ezért kellene felülvizsgálni a szerződéseket. Praktikusabbnak látja, ha ugyanaz az ügyvéd látja el az Önkormányzat és a cégének a képviseletét, de ő nem jártas peres ügyekben.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés tervezésénél is fog ez problémát okozni, mert a jogi tevékenység sem kötelező feladat, ezt is nehéz lesz előteremteni.

 

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy annak idején meg lett kérdezve az ügyvéd úr és akkor azt nyilatkozta, hogy térítésmentesen elvállalja a Kft. képviseletét.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ezt bízzák a mb. ügyvezetőre.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy az Önkormányzat előző ügyvédjével nem voltak megelégedve, ő javasolja, hogy ne őt bízzák meg az ügyek intézésével. Azt javasolja, hogy akkor inkább Gáli ügyvéd urat kérje fel, alkalmi megbízással.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő arról nem tud, hogy ne lettek volna megelégedve az előző ügyvéd úrral, ő nem minősítené a munkáját, de úgy tudja, hogy az olcsóbb megoldás lett választva.

Aki azt mondja, hogy az ügyvezető oldja meg ezt a problémát saját hatáskörben, kérjen be ajánlatot és az olcsóbb ajánlat tevővel végezze el, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenszavazattal nem hozott döntést.

Aki azt mondja, hogy Simonné képviselőasszony javaslata mentén ezt az Önkormányzat jogi képviselőjével, Gáli ügyvéd úrral végeztesse el, pénzért, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 nem szavazattal nem hozott döntést

Simonné Visi Erzsébet képviselő úgy emlékszik, hogy az Alapító Okiratot és SZMSZ módosítását vállalta el ingyen és el is végezte.

 

Folly Péter képviselő kéri, hogy a 2. javaslatot tegye fel Polgármester úr még egyszer, mert nem értette.

Krisztin N. László polgármester:  A Gáli ügyvéd urat bízza meg az ügyvezető térítés ellenében ennek a feladatnak az ellátására.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 nem szavazattal nem hozott döntést

Rakics Anna VN Kft. mb. ügyvezető elmondja, hogy ő átküldte Jegyző úrnak áttekintésre, de biztos nem volt rá még ideje. Ha ő azt mondja, hogy ehhez nem is kell ügyvéd, akkor ez megoldódott, a későbbiekben pedig majd eldöntik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ettől függetlenül úgyis le kell ülni az ügyvéd úrral a költségvetés tárgyalásakor, akkor meg tudják beszélni, mennyiért vállalná a képviseletet.

Beszéltek az óvadéki betét kamat témáról. Elmondja, hogy nyertek egy 10 éve húzódó pert, 16,5 M Ft-ot, amelyet a nyáron a MOL ki is fizetett. Az ÁSZ intézkedési tervet várt tőlük, akkor a Képviselő-testület azt vállalta, hogy ebből 15 M Ft-ot leköt és elkülöníti biztonsági tartaléknak. Ha ő lenne az állami átvevő, aki a hiteleket átveszi, akkor megnézné, hogy milyen kósza pénzek vannak és levonná belőle. Kérdezi Jegyző urat, van-e arra mód, hogy ezt az összeget valamilyen módon maguknál tartsák. Az ÁSZ a hitelállomány és az Önkormányzat rövidtávú finanszírozása miatt tette ezt annak idején, de ezek a veszélyforrások most eltűnnek, így jó lenne ez a pénz más célra is.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az Önkormányzat egész évben folyószámla hitelből gazdálkodott, és most is mínuszban vannak. Ez a MOL-pénz papíron létezik, ami annyit eredményezett, hogy 15 M Ft-tal közelebb kerültek a nullához. Ez majd zárszámadáskor meg fog jelenni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha ez az összeg papíron van, akkor, ha elköltik, akkor tovább növeli a hitelt?

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tartalékba van helyezve, és ha a felhasználásról döntenek, akkor odateszik a felhalmozási kiadásokhoz, és ha megvalósítják a célt, akkor annyival több lesz a folyószámla hitel.

 

Krisztin N. László polgármester kéri Jegyző urat és Osztályvezető asszonyt, hogy folyamatosan figyeljék és tegyenek javaslatot a felhasználásra vonatkozóan. Van-e még észrevétel?

 

Folly Péter képviselő egy állampolgári észrevételt szeretne tolmácsolni, hogy az Önkormányzat épületén kérik a magyar zászló és az EU-s zászló helyét cserélni.

Krisztin N. László polgármester: Aki a beszámolót a felvetett kiegészítésekkel együtt el tudja fogadni, kérem, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

260/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

 1. 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül birtokvédelmi eljárást indít, birtokvédelmet kér a Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízhálózat azon résztulajdonosaival szemben, akik az általuk elfogyasztott ivóvíz díjának nem fizetésével az ivóvíz hálózat működését veszélyeztetik.
 2. Telekalakítási eljárást folytat le a régi Városháza és a Parkoló külön helyrajzi számra helyezése érdekében.
 3. 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-009/00600-2/2012 sz. megkeresésében szereplő tapolcai járásban a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak meghatározásával.
 4. Hatályon kívül helyezi a 241/2012. (X.29.) sz. határozatának 1. pontját, amely az adósság megújító amortizálódó célhitel felvételéről szól.
 5. Hozzájárul ahhoz, hogy a Felső-kolónia területén épülő Kápolna a 038/15 hrsz-ú ingatlanra kerüljön át - az elkészült terveknek megfelelően -  a megállapodásban szereplő 038/14 hrsz. helyett.
 6. 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 2012. november 28.-án rendkívüli ülést tart, mely során dönt az aljegyzői, a VN Kft ügyvezetői pályázatokról, illetve a VN Kft-vel kapcsolatban függőben lévő ügyekben. Ugyanezen a napon a pályázatot benyújtó személyeket együttes bizottsági ülésen meghallgatja. Ezen a napon az Általános Iskola költségvetésének módosításával kapcsolatban, illetve a CÉH Turisztikai Egyesület jövőbeni működésével együttes ülést tart.
 7. Felkéri Fodor József BVKI igazgatóját, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a december 15.-ére tervezett Fő téri ünnepséget át tudná-e helyezni december 22.-ére.
 8. Pályázatot nyújt be az Önerő Alaphoz a 2012. évben folyamatban lévő pályázatoknál az önerőre felvett hitel kiváltása céljából.
 9. 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül dr. Benczúrné Lázár Éva a Városháza beruházás műszaki ellenőr megbízása díjából visszatartott pénzösszeg kifizetését engedélyezi

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: Azonnal

24. Napirendi pont: Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (előterjesztés: 27. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Dr. Magó Ágnes Humán Ügyek Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Simonné Visi Erzsébet Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, a két bizottság egybehangzó javaslatával, aki egyetért, kéri, kézfelemeléssel jelezze:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

261/2012. (XI.16.) sz. határozatot:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

25. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a napirend lemaradt a napirendi sorról. Tegnap eljuttatta a képviselőtársainak az anyagot, kérdezi, kérdése van-e valakinek?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő szeretne valamit hallani Szebellédi Ferenccel való tárgyalásáról.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szebellédi úrral van 5-6 vitás ügy, amelyek közül van olyan amely perben csúcsosodik ki. Ebben egyeztettek Jegyző úr jelenlétében, és elfogadtak egy olyan javaslatcsomagot, amelyből előterjesztést fognak generálni a következő Testületi ülésre. Ha ezt elfogadja a Képviselő-testület, akkor perek szűnhetnek meg, jelenleg szünetelő perek fejeződhetnek be, és olyan kérdések oldódhatnak meg, amelyek hosszú ideje feszítik az Önkormányzat és Szebellédi úr kapcsolatát. Egyéb kérdés?

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy a Tapolcai Kórházzal kapcsolatosan van valami változás?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy részt vett egy megbeszélésen. Nem derült ki, hogy van egy új helyzet, összefogásra van-e szükség. Az lett belőle, hogy Császár László polgármestert a jelenlévők erőteljesen támadták, számon kérték, viszonylag kevés operativítás volt a megbeszélés során. Kaptak egy olyan lehetőséget, hogy 700 karakterben leírhatják a véleményüket, ez megjelent az újságban. Ő a testületi határozat szellemében cselekedett, kérte, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy ez az ellátás visszakerüljön.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, a fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban van-e már valami?

 

Krisztin N. László polgármester: Még nincs információ. További észrevétel?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselőt meg az érdekelné, hogy Margittai Elemér úrral miről egyeztetett?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kistérségi turisztikai térképeket átvették, elkészültek. A másik a Kistérség megszűnése okán, a területfejlesztés, mint feladat. A társulást, csökkentett alapokkal, de fenn kellene tartani. Ilyen feladat lenne a szociális ellátás, a házi segítségnyújtás és a belső ellenőrzés. Ők azt nyilatkozták ki, hogy szociális ügyekben szívesen társulnának valakivel. Arról egyeztettek, hogy Margittai úr véleménye szerint a területfejlesztést nem szabadna hagyni, hogy kimaradjon a fennmaradó társulási feladatok közül. Beszéltek települési ügyekről is. Elmondta a véleményét arról a helyzetről, ami kialakult az Önkormányzat és a CÉH Turisztikai Egyesület között. Javaslatokat adott arra vonatkozóan, hogyan lehetne ebből előrelépni. Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal állományából jelöljenek ki egy turisztikai referenst. Úgy látja, szükség lenne egy kapocsra az Önkormányzat és az Egyesület között. További kérdés esetleg? Aki elfogadja a beszámolót, kéri, szavazzon:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

262/2012. (X.16.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester úr tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezzel az előre tervezett napirendek végére értek. Mindenkinek megköszöni a segítségét, a televíziónézőknek pedig a türelmét. Mielőtt a záró mondatot elmondaná, szót ad Forintos képviselő úrnak, hogy elmondja a vegyes ügyekhez tartozó mondandóját.

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy közeleg a Karácsony a díszkivilágításra kapcsolatban készüljenek fel. A másik témája, hogy az óvodai Szülői Munkaközösség megkereste, mert a Fodor úrhoz mentek a Mikulásváró rendezvénnyel kapcsolatban, de  Fodor úr teremfelfűtési díjról beszélt, mert nem tudja felfűteni a termet, mert a költségvetésében nem szerepelt. A Katalin bál sem szerepel sehol, és mégis meg lesz rendezve, miért nem lehetett ezt a kettőt összevonni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem ugyanaz a kategória. A Katalin bálból bevétel keletkezik, amiből finanszírozni tudja a felfűtést. A Mikulásváró pedig olyan esemény, amelyik a közösségi tér használatáról szól, annak pedig van egy költsége. Saját hatáskörben nem adhat erre mentességet.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a következő Testületi ülésen Fodor úr számoljon be a Katalin bál bevételéről.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 24.-én lesz a Katalin bál, 26.-án Közmeghallgatás és vasárnapra is van valami. Erre a három napra fűti fel a termet. Az SZM kérését majd ő megoldja, saját hatáskörben.

 

Rakics Anna VN Kft mb. ügyvezetője a díszkivilágításról elmondja, hogy tavaly 3-400 e Ft-ban volt decemberben. Az idén olcsóbb lesz, mivel tavaly ledes lámpákat sikerült beszerelni. A beszerelési költség is 200 e Ft volt. Ezzel kapcsolatban megpróbálnak felajánlást kérni a vállalkozótól. Az megoldható, mivel egy oszlopról megy a díszkivilágítással, hogy ezt is rákötik az időkapcsolóra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megérkezett Sall Csaba a Kiss József Alapítvány Kuratóriumának elnöke, akit egy korábbi testületi határozat értelmében meghívtak, hogy tájékoztassa őket az Alapítvánnyal összefüggő dolgokról.

 

Sall Csaba Kuratóriumi elnök elmondja, hogy 2011. március 10.-én alapította az Angliában élő, Badacsonyörsön ingatlannal rendelkező Kiss József úr 50 e angol fonttal ezt az Alapítványt.  Az Alapítvány célja, a Badacsonytomaj Városban lakó hátrányos helyzetű gyermekek általános-, közép- és felsőfokú oktatásának támogatása, valamint az itt élő idősek szociális ellátásának segítése. A Kuratóriumnak három tagja volt dr. Gelencsér Ottó, Tölli Ferenc és ő. Alapítói jogokra, cselekvőképtelensége vagy halála esetén Krisztin N. László polgármester urat hatalmazta fel, ez az Alapító okiratban rögzítve van. Az angol font átváltásra került, így a számlára 15.176.906 Ft került. Ez az összeg nem használható fel, csak a kamatai. A pénz lekötésre került. Az első évben 10 gyermek pályázatát fogadták el továbbtanulásuk támogatására és 1.078 e Ft került kifizetésre. Ez járulék és adóköteles, így a diákok 724.180 Ft-ot kaptak kézhez. A járulékokat és az Szja-t átutalták a NAV részére. 2011 év decemberében és az idei év elején is többször kereste Kiss József urat sikertelenül. Levelet írt, de arra sem kapott választ. Ezután e-mailben érdeklődött a londoni Követségen. Visszahívták, és közölték, hogy november 19.-én elhunyt Kiss József. 2011. március 24-én szabályszerű végrendeletben Kiss József úgy rendelkezett, hogy a Londonban lévő két bérlakása és a Tapolcai OTP-nél vezetett számlán lévő pénzét szintén az Alapítványra kívánja hagyni. A hamvai kívánsága szerint haza lesz szállítva. Hagyatéki eljárással megbíztak egy ügyvédi irodát, akinek van angliai kapcsolata. Ez nem egyszerű dolog. Az angol eljáró szervek 5 M Ft-ot kértek az ügyintézésért. A lekötött összeget fel kellett bontani. Időközben Tölli Ferenc felmondta a kuratóriumi tagságot, helyette Török Zoltánt választották be.  A pénz jelenleg is kamatozik, de mivel fel kellett bontani az 5 M Ft kifizetése miatt, illetve csökkent az alap, így nem egy nagy kamat volt rajta. A Polgármester hozzájuk fordult azzal a kéréssel, hogy a csoportbontást az Iskolában támogassák. A pénz átutalása 1-2 nappal ezelőtt megtörtént. Jelenleg a számlán 10 M Ft körüli összeg van, így ebben az évben nem tudnak kiírni pályázatot.  Olyan kis összegű a kamat, hogy abból nem tudják támogatni a pályázókat.  A hagyatéki eljárás elég bonyolult Angliában, az örökösödési illeték 40 %. A két lakásról vannak adataik, információik. Reményeik szerint jövő év elején befejeződik a hagyatéki eljárás és akkor egy jelentősebb összeghez jut hozzá a Kuratórium, amivel tud gazdálkodni. A Kuratórium tagjai térítésmentesen végzik a feladatot.

Krisztin N. László polgármester megköszöni a beszámolót, megkérdezi, van-e valakinek kérdése a Kuratórium vezetőjéhez? Mivel nincs, ismételten megköszöni a jelenlévők munkáját és a mai ülést 15.22 órakor bezárja.

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László                                                             dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                 jegyző

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!