Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2012. október 29. rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyv

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Sorszám:38/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október
29.-én
09.27 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                    polgármester

Forintos Ervin                          képviselő

Orbán Péter                             képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet              képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

Székely István                          könyvvizsgáló

Tasner Mónika                         Céh Turisztikai Egyesület

Laposa Bence                          Céh Turisztikai Egyesület

Borbélyné Galambos Gabriella CéhTurisztikai Egyesület

Part Imre                                  Céh Turisztikai Egyesület

Nagy Miklós                            Céh Turisztikai Egyesület

Weller Andrásné                       Céh Turisztikai Egyesület

Békássy János                          Céh Turisztikai Egyesület

Istvándi Gergely                        Céh Turisztikai Egyesület

Kárpáti Lajos                           T.E.T.T. Fórum Egyesület

 

Távolmaradását bejelentette:

dr. Magó Ágnes                       képviselő

 

Képviselői mandátumáról lemondott:

Csanádi Csanád                       alpolgármester

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a Hivatal munkáját segítő alkalmazottait, az egyes napirendnél érintett megjelenteket és az érdeklődőket.

 

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását bejelentette 1 fő, dr. Magó Ágnes képviselő.

 

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóth Lászlónét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Forintos Ervin és Orbán Péter képviselőket megválasztani.

 

A személyekre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban öt napirendi pont szerepel.  A Vulkán kötvénnyel kapcsolatos napirendet visszavonja, a VN Kft napirendjét tárgyalják, csak a bizottság nem tárgyalta.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy ezzel kapcsolatban lenne egy javaslata: Tekintettel arra, hogy pályázat van kiírva az ügyvezető állás betöltésére, célravezetőbbnek tartaná ezt a napirendet akkor tárgyalni, ha meglesz az ügyvezető igazgató. Javasolja ezt a napirendet elhalasztani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy logikus, amit mond, de ők szerették volna ezt a napirendet a következő soros ülésen tárgyalni, – éppen az említett ok miatt, hogy már legyen vezetője a szervezetnek, és alaposabban fel lehet készülni – de a testület hozott egy határozatot, hogy rendkívüli ülésen tárgyalják.  Ez a határozat addig él, amíg vissza nem vonják.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy az erre vonatkozó döntést vonják vissza és tárgyalják a következő soros ülésen.

Krisztin N. László polgármester: Aki egyet ért azzal, hogy a VN  Kft. további működésének felülvizsgálata című napirend okán, azt a Testületi határozatot  - amiben arról döntöttek, hogy rendkívüli ülésen tárgyalják – vonják vissza, és a VN Kft. ügyvezetői pályázat elbírálását követő soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalják a napirendet, kéri, támogassa szavazatával:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

239/2012. (X.29.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 223/2012. (X.11.) sz. határozatát visszavonja és a VN Kft. további működésének felülvizsgálata című napirendet a  VN Kft  ügyvezetői pályázat elbírálását követő soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: Azonnal ill. 2012.december 31.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy zárt ülésen már túl vannak. Elmondja, hogy három napirend lesz a mai munka alapja:

 

Napirendi javaslat:

 1. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatása
 2. 2013. évi folyószámla hitelkerettel kapcsolatos döntés
 3. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

 

Aki egyetért a napirendi javaslat napirenddé való emelésével, kéri, szavazzon:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a három napirend tárgyalását.

 

 1. Napirendi pont: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatása (előterjesztés 1. sz. melléklet)

 

Krisztin N. László polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent elnökségi tagokat.

A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottsági elnökét, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hívjon össze a társ-önkormányzatokkal egy együttes ülést a Céh Turisztikai Egyesület további támogatása tárgyában.

 

Krisztin N. László polgármester a jegyzőkönyv miatt szeretné elmondani, hogy az okozta a mai napirend megjelenését, hogy az elmúlt soros Testületi ülésen az Önkormányzat Képviselő-testülete a Céh Turisztikai Egyesület részére a költségvetéskor tervezett összeget tartalékba helyezte mindenféle címke nélkül. Ezért úgy látszik pillanatnyilag, hogy a Céh Turisztikai Egyesületnek a további támogatása nem létezik. A Pénzügyi Bizottsági ülésen úgy érzi, mindenki elmondta részletesen a gondolatait. Az ülés előtt konzultáltak, és arra a megállapításra jutottak, hogy azt a javaslatot, amit a Pénzügyi Bizottság nem támogatott, most újra előhozzák, aminek a lényege, hogy a 3.5 M Forintot a Testület biztosítja november-december hónapra és ezzel párhuzamosan kezdeményezi egy együttes testületi ülés tartását a másik három partner önkormányzattal együtt. Ezen az ülésen az elkövetkezendő időszak együttműködése lenne a téma, ill. különböző olyan kérdések, amelyek felmerültek az elmúlt időszakban és a Pénzügyi Bizottság ülésén is. Pl.: folyamatosan probléma, hogy az Önkormányzat támogatást szerepeltet a költségvetésében, holott az Egyesületnek tagjai vannak, akik tagdíjat fizetnek, ezt a helyzetet jogilag rendezni kell. Azt várják a partner önkormányzatoktól, hogy arányosabb teherviselés legyen a vállalás keretein belül, az Egyesülettől pedig azt, hogy beszéljék át, milyen működési takarékossággal lehet az összeget csökkenteni. Ez lenne a feladata az együttes ülésnek, ez a határozati javaslat. Neki az a véleménye, hogy ennek az összegnek a biztosítása becsületbeli kérdése a Képviselő-testületnek, hiszen a költségvetés tárgyalásakor kölcsönös kompromisszummal jutottak el addig, hogy a 6 M Forintot és a további résznek a finanszírozását pedig - oly módon, ahogy akkor szerepelt – biztosítani kell. A jövőre nézve pedig az a javaslata, ami az imént elhangzott. Megkérdezi, hogy véleménye van-e valakinek?

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy az ülés kezdetekor kiosztásra került a „Képviselő-testület és/kontra BCTE” című lap. Véleménye szerint az ilyen fajta kommunikáció végképp nem segíti elő a két szervezet közötti kapcsolat javulását. Úgy vette észre, hogy az utóbbi időben a Céh-nek a Testület felé eléggé számon kérő és fenyegetőző a hangneme. Ő szerepcserét lát. Ha támogatást ad valaki, akkor a támogatónak volna lehetősége számon kérni, nem pedig fordítva. Elmondja, hogy a Testület hitelkeretből gazdálkodik, de nem azért mert meggondolatlan döntéseket hoztak, hanem a korábbi Testület rossz gazdálkodása miatt kellett hitelt felvenniük. A 2012.-es évben egy egyensúlyban lévő költségvetést sikerült megalkotniuk, ami teljesülni látszik. A hitelkeret elment arra, hogy a TÁMASZ és a hozzá hasonló büntetéseket fizessék ki és ehhez hozzáadódott az a 10 M Ft-os költség is, amit a hitelkeret felvétele okozott. Ez a probléma nem az új Testület döntéseiből fakadt. Úgy érzi, hogy a Céh nagyon egyoldalúan tekint dolgokat. Az érthető, hogy a gazdálkodásukhoz szükség van a pénzre, de ők maguk is takarékoskodnak és mástól is takarékos gazdálkodást várnak.

 

Laposa Bence Céh Turisztikai Egyesület vezetőségi tagja elmondja, hogy a településfejlesztési koncepció kapcsán kétszer 4 órás egyeztetésen vettek részt. Ott a koncepciót tervező cég azt szűrte le a kérdésekből, hogy a település jövőképét a turizmusra, azon belül a borászatra építi az Önkormányzat. Véleménye szerint ez jó irány és ez mindenki számára elfogadható. Az utóbbi években Badacsonyban átalakult a turisztikai szervezet és kialakult a Céh, amely eredményeket tud felmutatni és pozitív példa a településen. Az Önkormányzat szinte az összes saját forrását megszüntette a támogatásra és már csak ez maradt, ami a Turisztikai Egyesületnek kerül kifizetésre. Ha megnézik, Badacsonyban milyen eredmények köthetőek a Turisztikai Egyesülethez, akkor látszik, a jelen költségvetésből, hogy egész egyedülálló és kimagasló. Minden Önkormányzat által adott 1 Ft támogatás 3 Ft-tal jelentkezik az Önkormányzat bevételi oldalán. Ha csak a TDM szervezet miatti plusz 20 %-ot számolja, az 4 M Ft, ami a Turisztikai Egyesület munkájának köszönhető. Azoknak az önkormányzatoknak van esélye a jövőben eredményesen és jól működni, akik tudják növelni a bevételeiket, és le tudnak szakadni az állam támogatásáról.  Badacsonyban ennek egy eszköze van, a turizmus. Ebből a szempontból az a munka, amit a Turisztikai Egyesület végez, felbecsülhetetlen. Az Önkormányzatnak a mai nap ez az egyetlen olyan befektetési lehetősége, amiből pluszt tud létrehozni. Ha ezt ellehetetlenítik, akkor az egész badacsonyi turizmust lehetetlenítik el, ami nagyon komoly bevételcsökkenést fog okozni az Önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ülés előtt ő is ezzel érvelt képviselőtársainak, hogy most az állam próbálja elvinni a finanszírozást a feladat finanszírozás irányába. Ők a Hivatal vezetésével kidolgoztak egy olyan költségvetési tervezetet, amely hasonló szerkezetre épül. Ebben úgy érzi, hogy ezek megtalálhatók lesznek. Átlátható lesz, így egyértelművé válik,  hogy annak a feladatnak, amit éppen megnéz, látja, mi lesz az egyenlege. Vannak olyan önkormányzati feladatok is, aminél nem az egyenleg az érdekes. Pl. az Óvodát fenn kell tartani. Ennek a tevékenységnek az eredményessége, majd a következő generációban mérhető. Az igaz, amit Laposa úr mond, hogy az erre fordított pénz, az többleteredményt hoz az Önkormányzatnak nemcsak marketing, hanem pénzügyi vonatkozásban is.  A 2010-es választások környékén elég messze került a Céh az Önkormányzattól, de az elmúlt időszakban úgy érzi ezt sikerült valamennyire közelíteni. Itt a pénzügyi kérdések miatt nehezedik el az együttműködés. A Képviselő-testület sincs egyszerű helyzetben, de egyelőre szeretné megkérdezni, hogy ez a javaslat elfogadható-e a partnerüknek? Ez egy kicsivel több a 3,5 M Ft-nál. Mennyire sürgős ennek az első részlete, ha jól érzékelte, akkor nagyon sürgős.

 

Békássy János Céh Turisztikai Egyesület elnökségi tagja elmondja, hogy a vezetőség érti a Testület helyzetét. A kommunikáción javítani kell, mert az nem megoldás, hogy a TV-ben látják meg, hogy törölte a Testület a támogatást, mindenféle figyelmeztetés nélkül. Azt kéri a Testületi tagoktól, ha ilyen gondok vannak, akkor akár telefonon egyeztessék le, és így rengeteg kellemetlenséget el tudnak kerülni. Ők támogatólag állnak hozzá mindenhez, nekik ez a feladatuk. Az ő részükről, ha a Testület megszavazza ezt az összeget, akkor köszönettel elfogadják és rendezik a kérdést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy született egy emlékeztető tavaly novemberben, amiben benne volt, hogy figyelemmel kísérik egymás munkáját, részt vesznek egymás rendezvényein. Ha Békássy úr lett volna itt, akkor biztos rákérdezett volna, mert nem arról volt szó, hogy az Önkormányzat nem kívánja az Egyesületet a jövőben támogatni, hanem volt egy javaslat, amiről szavaztak. Nem volt itt semmiféle eltitkolás, és hátsó szándék, csak kevés támpontot kaptak, hogy ennek mi lesz a következménye. Amikor a Pénzügyi osztályvezető asszony megerősítette, hogy sajnos ennek a folyamatnak ez a következménye, akkor ő maga terjesztette elő a napirendet.

 

Borbélyné Galambos Gabriella Céh Turisztikai Egyesület elnökségi tagja elmondja a kommunikációval kapcsolatban, valóban meg kell oldaniuk, hogy valaki részt vegyen a Képviselő-testületi ülésen, de az ő üléseiket is nagyon ritkán látogatja meg valaki az Önkormányzat részéről. Ők úgy gondolják, hogy társadalmi munkában  nagyon sok munkát belefektetnek a turizmusba. Mindenképpen közös a jövőjük és ezt csak megfelelő kommunikációval tudják biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az átalakított költségvetési gondolkodást, - amit a novemberi Testületi ülésen tárgyalnak - segíti az az anyag, amit ő elküldött részükre. Abban vannak olyan kérdések, amelyek alátámasztják, hogy megpróbálnak más szemlélettel közelíteni  a dolgokhoz. Nyilván lesznek ebben áldozatok, de az állami folyamatok alásegítenek ennek. Pl. központilag lesz megszabva, hogy a Polgármesteri Hivatal tevékenységét hány fő végezheti, pontosabban hány főt finanszíroz ebből. Ha a 8,2  személynél többre van szükség, akkor saját zsebből kell fizetni. Szükség van arra, hogy együttműködjenek. Ugyanakkor más távlatok nyílhatnak azzal, hogy az Önkormányzat adósságát átvállalja az állam. Ezzel a vitát lezárja. Megfogalmazza a határozati javaslatot: Az Önkormányzat Képviselő-testülete az előző soros ülésen tartalékba helyezett 5,5 M Ft-ból 3,5 M Ft-ot a Céh Egyesület támogatása címen beemel a költségvetésébe oly módon, hogy két részletbe fogja folyósítani november-december hónapban az Egyesület felé. Ez az 1. pontja a határozati javaslatnak, aki ezt támogatja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a javaslattal.

 

A 2. pontja pedig az, hogy kezdeményezik egy együttes testületi ülés létrehozását, amelyen a Céh Egyesület jövője, finanszírozása kerüljön átbeszélésre. Ennek november hónapban meg kellene történnie, ha komolyan gondolják azt, hogy nem futnak majd az események után, hanem előre akarnak tekinteni. November 30. legyen a határideje. Akkor részletezik majd a tartalmát, benne lesz a tagdíjtámogatás is és újabb kérdések is előjöhetnek addig. Aki a 2. feltételt elfogadja, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

240/2012. (X.29.) határozatot:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülésen tartalékba helyezett 5,5 M Ft-ból 3,5 M Ft-ot a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület működésének támogatása címen beemel a 2012. évi költségvetésébe oly módon, hogy két részletben folyósítja november-december hónapban az Egyesület felé.

A fenti tartalmú  pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elkészítésére felhatalmazza a Jegyzőt, annak aláírására pedig Krisztin N. László polgármester urat.

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi egy együttes testületi ülés létrehozását a társ önkormányzatokkal, amelyen a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület jövője, finanszírozása kerül napirendi pontként megvitatásra.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 1. Napirendi pont: 2013. évi folyószámla hitelkerettel kapcsolatos döntés (előterjesztés 2. sz. melléklet)

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottsági elnököt, ismertesse határozati javaslatukat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 1.sz. és a 2. sz. Határozati javaslat A.) pontját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, vegye fel mindkét hitelt az OTP Bank Nyrt-től a zavartalan működés érdekében.

 

Krisztin N. László polgármester: Kérdése van-e valakinek? Hozzászólása? Amennyiben nincs, aki támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, kérem, szavazza meg:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

241/2012. (X.29.) sz. határozatot:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel kiváltására 45.000.000,- Ft összegű max. 5 év futamidejű adósság megújító amortizálódó célhitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 107 hrsz.-ú, Régi Városháza megnevezésű ingatlanát.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó biztosítéki szerződések, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás aláírására az Önkormányzat képviseletében.

2.   Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében 2013. január 2.-től. 33.000.000,- Ft összegű  éven belüli futamidejű folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a

futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Badacsonytomaj Város  Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi az állami támogatásból és hozzájárulásból, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi, a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Badacsonytomaj   Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Határidő: 15 nap

 

 

 1. Napirendi pont: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása (előterjesztés 3.  sz. melléklet)

 

 

Krisztin N. László polgármester: Tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottsági elnököket, ismertessék határozati javaslataikat.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottság elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2012. november 30-án (pénteken) 18.00 órai kezdettel kerüljön sor a Közmeghallgatásra.

A közmeghallgatás témái:

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

- Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatója

- Egyedi szennyvíztisztító berendezések létesítése külterületen

A közmeghallgatást a Badacsony TV. felvételről közvetítse.

 

Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közmeghallgatás időpontjának 2012. november 26.-át, hétfő 18 órát határozza meg.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy a nem helyben élők részéről valaki el akar jönni, úgyis eljön. Vannak érdekvédelmi szervezetek, amelyeknél a problémák összegyűlhetnek és ők tudják ezt képviselni.

További észrevétel az időpont tekintetében?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy szerinte a hétfői napon a 16 óra jobb lenne, hogy a vidékiek az utolsó busszal el tudjanak menni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt ő is el tudja fogadni, különösen azért mert lesz egy-két tájékoztató. Ez volt az utolsó módosító indítvány, ezt teszi fel szavazásra: Aki egyetért azzal, hogy 2012. november 26. hétfő 16 óra, Egry József Művelődési Ház, kéri, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

A közmeghallgatáson a jogszabályokban előírtakon kívül a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója, a Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatója, Egyedi szennyvíztisztítók elhelyezésének lehetőségei című napirendek is megtárgyalásra kerülnének, ő javasolja, hogy a tájékoztatások időpontját korlátozzák, mert akkor nem jut idő a saját közösségi problémáik felvetésére. Aki azzal egyetért, hogy ez 15 perc legyen, kéri, szavazza meg:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért abban, hogy a tájékoztatók időtartamát 15 percre korlátozzák.

A hosszú távú fejlesztési koncepció időpontját kérték, hogy módosítsák, tegyék későbbre az alaposabb előkészítés érdekében. November 7.-e lett volna az időpont, ezt kérték, hogy tolják el.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy ez nem lehet a közmeghallgatáson napirend?

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy neki jó, csak ez olyan súlyú téma, hogy lehet, hogy az egész közmeghallgatást kitölti. Ezzel az lehet a probléma, hogy mindenképpen kell decemberben egy ülést tartani, mert december 31-ig el kell fogadni. Felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy az előző 3 mellé emeljék be a koncepció vitáját, kéri, szavazza meg:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatot.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az alábbi:

242/2012. (X. 26.) sz. határozatot:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dönt arról, hogy 2012. november 26.-án (hétfőn) 16.00 órai kezdettel az Egry József Művelődési Házban közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás témája:

1.  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

2.  Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatója

A Képviselő-testület a tájékoztatók időtartamát 15 percben korlátozza.

3.  Egyedi szennyvíztisztítók elhelyezésének lehetőségei

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a:

4.  Hosszú távú fejlesztési koncepció vitája legyen.

A közmeghallgatást a Badacsony TV felvételről közvetíti, élő adás nem lesz.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a közmeghallgatást készítse elő.

 

Felelős: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. november 9.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az volt a tervük, hogy a településfejlesztési koncepció tárgyalását Badacsonyörsön tartják, mivel az SZMSZ-ben azt vállalták, hogy tartanak lakossági fórumot a településen.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy egy települési fórum megtartása már megtörtént, az állattartási rendelettel kapcsolatban. Így ez rendben van.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy november 7.-én szerdán lenne mind a két bizottságnak az ülése: 8.00 órakor a Pénzügyi Bizottságé, 13.00 órakor a Humán Ügyek Bizottságáé. A Testületi ülés 16.-án, pénteken lesz. Megköszöni Simonné Visi Erzsébet képviselőtársának a helytállását az október 23.-ai rendezvényen. Ismerteti a halottak napi koszorúzás időpontját a Hősök kertjénél. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 10.09 órakor bezárja.

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Krisztin N. László                                                             dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                 jegyző

Forintos Ervin

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Zárt ülés határozata:

238/2012. (X.29.) határozat:

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező - a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására, valamint annak mellékletét képező teljességi nyilatkozat megtételére.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a megállapodásban szereplő ingatlanrészre vonatkozó használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges „bejegyzési engedélyt” írásbeli nyilatkozat formájában megadja, az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingóságok vonatkozásában a megállapodás mellékletét képező eszközkartont aláírja.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a megállapodásból következő és a határozatban nem rögzített valamennyi, - a járási hivatalok kialakításához szükséges – nyilatkozatot megtegye.
 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Jegyző bevonásával tegye meg mindazon előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, - a vagyon, a köztisztviselők – járási hivatalnak történő zavartalan átadásának előkészítése érdekében szükségesek (személyi anyagok, vagyon- és eszközleltár, irattár, nyilvántartások stb. rendezése).

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr.Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő: 2012. október 31.

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!