Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pan10000/honlapok/badacsonytomaj.hu/templates/untitled/functions.php on line 188

2019.01.22 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 2/2019.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január
22-én 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                     képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                          (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Lajos                                      képviselő                         (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                  jegyző

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető           (2 fő)

Lakosság részéről megjelent:  0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Lajos képviselő távolmaradását bejelentette. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

4/2019. (I.22.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirend szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5/2019.(I.22.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 22-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja

  1. 1. Óvoda melletti terület felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Hatéridő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

  1. II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Óvoda melletti terület felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház udvaron felszedett kő itt lesz hasznosítva. Kéri Orbán Péter alpolgármestert, hogy a munkálatokat kísérje figyelemmel. A terület az óvoda kerítése mellett lévő 52 x 5 m-es területen helyezkedik el. A felújításra legkedvezőbb ajánlatot a VN. Kft. adta 2.580.366,- Ft értékben. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

6/2019. (I.22.) Képviselő-testületi határozat

Óvoda melletti terület felújítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. az óvoda melletti terület felújítását a Badacsonytomaj VN Kft-től (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) a beérkezett és elfogadott árajánlat szerint bruttó 2.580.466 Ft összegben megrendeli. Az összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.
  2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Felelős:                 Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 10.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                       Wolf Viktória

polgármester                                                                                  jegyző

Kun István

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése


Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Borbarangolás és Régiós Buszjárat

Önkorm. szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!