Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.04.04 soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.04.04 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 5/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2018. április 4-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag

Nagy Miklós                bizottsági tag                                     (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   bizottsági tag                                     (1 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás       műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            igazgató

Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezető

Bolfné Tóth Melinda     óvodavezető

Dr. Gáli Mihály             ügyvéd

Perger János               munkavédelmi megbízott

Cseh Ervinné               kuratóriumi elnök

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (12 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István bizottsági tag bejelentette távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

102/2018. (IV.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 18 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére, illetve a sorrendiség módosítására vonatkozóan van-e javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi pont elsőként történő tárgyalását kérte a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, mivel fontos elfoglaltsága miatt mielőbb el kell mennie a bizottsági ülésről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme elsőként kerüljön megtárgyalásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2018. (IV.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi sor –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság dönt arról, hogy a „Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme” elsőként kerül megtárgyalásra.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a meghívó szerinti és sorrendiségében módosított 18 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

104/2018. (IV.04.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2018. április 4-i soros ülésének napirendjét 18 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 2. „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető Menü Kft.

 1. 3. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János

 1. 5. BVÖKI 2018. évi beiskolázási tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 6. Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 7. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 8. „Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 408/2017(X.25), és a 6/2018.(I.26) KT határozatok módosítása és többlettámogatás kérés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 9. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 10. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 – projektmenedzsmenti szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Balatoni Bringakör tervezési projekt – tervek véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Cseh Ervinné kuratóriumi elnököt. Elmondja, hogy a Kuratórium támogatására a költségvetésben egymillió forint áll rendelkezésre. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Cseh Ervinné kuratóriumi elnök elmondja, hogy a támogatási kérelmüket novemberben már beadták. 2017-ben 30 kérelem érkezett az alapítványhoz, ebből 23-at tudtak támogatni. Nagy részük szociális jellegű, megélhetésre, a számlák fizetésére, tüzelő vásárlásra kérték, illetve a részoruló általános iskolás gyerekek sítáborban való részvételét segítették. A pszichológus munkabérét is ők fizetik, leigazolt számla alapján. A tavaly kapott egymillió forinttal elszámoltak. Ezen felül az SZJA 1 %-ából  91.629,- Ft-ot kaptak, amit minden támogatónak ezúton is megköszön. Az Összeröffenés rendezvényből 30 eFt támogatást kaptak, amit a Pipitér Óvodának ajánlottak fel játékok vásárlásához.  Kéri, hogy ha van rá lehetőség, akkor a költségvetésben szereplő tételen felül 500 eFt plusz támogatást kaphassanak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a testület szociálisan érzékeny, maximálisan támogatja a gyerekek sítáborozását is, de most nehéz helyzetben van a beruházások miatt, mivel nem láthatók az elkövetkezendő időszak lehetőségei.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a felsorolt célokat az önkormányzat más forrásból is támogatja, így esetenként többes finanszírozás történhet.

 

Cseh Ervinné elnök elmondja, hogy sok olyan rászoruló van, aki az állami támogatásból kiesik, mivel a jövedelemhatár nagyon alacsonyan van megállapítva. A Kuratórium 4 tagja személyesen ismeri a kérelmező családok helyzetét, valóban szükség van a szociális támogatásra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alapítvány létrehozásának időszakában még alacsonyabb volt a jövedelemhatár, ezért kerültek be a szociális célok. Az alapítvány azt a szegmenst is tudja kezelni, amit az önkormányzat nem. A gyerekek esetében a szülők a szakköri részvételért térítési díjat fizetnek, mely az alapítványhoz kerül. Az alapítvány ezt is visszaforgatja, például a sítáborra. Az önkormányzatnak van pénze, de a pályázatok miatt nem adhatja ki. Javasolja a költségvetésbe beállított 1 millió forint támogatás megszavazását. A nyár végén újra vissza lehet térni erre a témára, akkor jobban látható, hogy hogyan alakulnak a beruházások. Várhatóan nem lesz elegendő a pályázatban biztosított pénz, az önkormányzatnak ki kell egészíteni, hogy a kivitelezés megvalósulhasson.

 

Cseh Ervinné elnök elmondja, hogy a kérelmek többsége az őszi fűtési szezon megkezdése előtt érkezik. A nyár végén jelentkezni fog a kérésével.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

„Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető Menü Kft.

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy tegnap megkapta a Magyar Államkincstár állásfoglalását, melyben elfogadták a módosítási kérelmét, például az autóval kapcsolatban.  A pályázatot ebben a hónapban teljes mértékben le fogja tudni zárni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a megállapodás megkötését, a főkönyvi rögzítések megtörténtek, az eszközök leltárban vannak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

106/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” – megállapodás megkötéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

107/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Perger János munka-, tűz és balesetvédelmi megbízottat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Perger János elmondja, hogy a művelődési ház elektromos rendszere és tűzivíz rendszere nagyon elhasználódott. Ha lesz rá lehetőség, ezeket a jövőben fel kell újítani. Javasolja a művelőségi házban egy tűzjelző központ és füstérzékelő rendszer kiépítését is.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Badacsonytomajon és Ábrahámhegyen vizsgálta a dohányzással kapcsolatos feltételek biztosítását, az előírásoknak a két település megfelelt. Az év elején átfogó tűzvédelmi ellenőrzést végeztek az Önkormányzati Hivatal esetében a választással összefüggésben. A hivatal minden vonatkozásban megfelelt az előírásoknak.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

108/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

BVÖKI 2018. évi beiskolázási tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Berecz Nikolett igazgatót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a beiskolázási tervet minden évben el kell készíteni, és a továbbképzési tervet felül kell vizsgálni. A következő 5 évben ő és Kovács Krisztián könyvtáros kötelezett a továbbképzésre. A képzések nem járnak költséggel, a könyvtáros esetében útiköltség merül fel. Nyugdíj előtt 5 évvel már nem kötelező a továbbképzés, illetve a középfokú végzettségű kolléga esetében sem.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

109/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI 2018. évi beiskolázási tervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a Részvételi Szabályzat átdolgozása az elmúlt testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően megtörtént, véleményezésre tovább küldtük a Céh Turisztikai Egyesület, a Borút Egyesület és a Hegyközség részére. A Hegyközség részéről elsősorban szakmai észrevételek érkeztek, a másik két szervezettől az előterjesztések kiküldése után érkezett meg a válasz. Kérik a 14/J pont javítását a pohár használattal összefüggésben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri megvizsgálni, hogy a pohármosóhoz szükséges víz költsége kit terhel, kinek a tulajdonában van a vízóra. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 14/J. pont javítása mellett az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

110/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 14.j) pontban „A rendezvényen a – szervezők által meghatározott –„Badacsony Folyékony szerelem” logo-val ellátott üvegpohár használata kötelező.” szövegrész szerepeljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bányász strandon komoly játszótér fejlesztés történik. Nagy luxus lenne, ha csak kevesen, a belépőt megváltó gyerekek vehetnék igénybe. Ki kell dolgozni a játszótér használatának rendszerét.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a tervezetben szereplő Szörf klub tagjai részére történő belépődíj vonatkozásában a mértékre tegyen javaslatot a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a játszóteret nem erre a strandra kellett volna megépíteni. A strandon új bérlő lesz, a büféjegyről vele kell egyeztetni. A Szörf Klub tagjai egyre többen vannak, ezért javasolja 15-20 fős limit meghatározását. A kedvezményes jegyeket névre szólóan kell kiadni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a strandüzemeltető döntse el, hogy mit tud vállalni a kedvezményes jegyek terén. Tavaly a klubtól 2 vizilabda kapu érkezett, most egy stéget ígértek.

 

Rakics Anna a VN. Kft. képviseletében elmondja, hogy a Szörf klub taglétszáma meghaladja a 200 főt. Nem tudják igazolni magukat, igazolványuk nincs, csak egy névsor áll rendelkezésre. A strandeszközöket a strand területén is használják, nem lehet kordában tartani őket. A büféjegyekkel kapcsolatban nincsenek jó tapasztalatok, az új bérlő még nem nyilatkozott erről. A Kft-nek, mint üzemeltetőnek, csak konfliktusai adódtak ebből.  Ha a jövőben is lesz, akkor le kell egyszerűsíteni a rendszert.  A strandokon sokféle kedvezményes jegy van. A Bányász strand esetében új szolgáltatásokat tudunk adni, de így sem ér fel a másik két stranddal. Kérdezi, hogy az új játszótér miatt legyen-e új jegyár. A strandokon az önkormányzat állapítja meg a belépő összegét, a rendeletben a Bányász strand is szerepel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet hatálya alá tartozik mindhárom strand.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja megadni a lehetőségét annak, hogy bizonyos százalékban eltérhet a Bányász strand bérlője a jegyárakat illetően, mert a strand iszapos.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a játszótér igénybevételéhez karszalag bevezetését javasolja, melyhez a feltételek kidolgozása a bérlő feladata legyen.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint, ha ingyenes lesz a játszótér igénybevétele, akkor túlzsúfolt lesz. Javasolja, hogy erről a bérlő döntsön.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a büféjegy megszüntetését.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy a Szörfklub tagjai ne kapjanak kedvezményt, esetleg az elnökség kaphasson néhány VIP jegyet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat az ún VIP jegyek megtérítésére kötelezettséget vállalhat a VN. Kft. felé. A VIP jegyek eddig is sorszámozottak voltak, azokról nyilvántartás készült a VN Kft. tájékoztatása szerint.  A rendelet úgy fogalmaz, hogy az iskolásokon kívül rendkívül indokolt esetben van ilyenre mód.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a helyi lakosok egy szezonra 2 eFt-ért bérletet vásárolhatnak. Ebből kiindulva javasolja a kedvezményes igazolványt biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy legyen a polgármester jogkörében 100 jegy, amit az önkormányzat 200.000,- Ft értékben kifizet a VN. Kft-nek.

 

Nagy Miklós bizottsági tag legfeljebb 100 darabot javasol, ami mindhárom strandra érvényes.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

111/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

a) a büféjegyet szüntesse meg,

b) a Szörfklub tagjai részére nem javasol külön díjazást megállapítani.

c) a 10.§ (8) bekezdés módosítását javasolja úgy, hogy „Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott, vonalkóddal ellátott további kedvezményes belépőjegyet, vagy igazolványt biztosítson, legfeljebb 100 darabot, melyet az üzemeltető részére az önkormányzat 200.000 Ft értéken megtérít.”

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

„Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 408/2017(X.25), és a 6/2018.(I.26) KT határozatok módosítása és többlettámogatás kérés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a pályázat vonatkozásában a 20 % visszatartott támogatás megérkezik, azt a VN. Kft. köteles visszaadni az önkormányzatnak, illetve a szezon után az ÁFA vonatkozásában szintén. A műszaki átadás-átvétel időpontja április 20, a támogatási szerződés szerinti befejezés április 30, ezt követően 30 napon belül kell elszámolni.

 

Rakics Anna elmondja, hogy 2.542.252 Ft-ot kértek. A pályázatot a badacsonyi összes büfére 1 éves időtartamra újra kiírták, bízik benne, hogy lesz jelentkező.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a badacsonytomaji strand kerítése rossz állapotban van, meg kell nézni az alapját, mert ki fog dőlni.

 

Rakics Anna elmondja, hogy ezt jelezték az alpolgármester, a műszaki ellenőr, illetve a kivitelező felé is. Bízik benne, hogy határidőre befejeződik az építkezés, a terület helyreállításának időben neki tudnak állni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a szezon előtt a horgászok által a vízmederben bent hagyott horgokat el kell távolítani.

 

Rakics Anna elmondja, hogy ezt minden évben megcsinálják, a horgászokkal együtt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

112/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 408/2017(X.25), és a 6/2018.(I.26) KT határozatok módosítása és többlettámogatás kérés

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II-III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a településbejárás megtörtént. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy Badacsonyörsön a 71-es útra ráhajló fákkal kapcsolatban történt-e intézkedés.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a műszaki osztállyal egyeztettek, folyamatban van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Rizling sori üzlettulajdonosok által kirakott szeméttel kapcsolatosan van-e megoldás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az NHSZ telepvezetőjével egyeztetett, javaslatait továbbítja a VN. Kft. felé. Egy zsákos rendszer bevezethető, melyhez a következő soros ülésen a köztisztasági rendeletet módosítani kell. A lakosság tájékoztatásához kaptunk anyagot, illetve ígéretet arra, hogy a vendéglátó egységek vezetőivel is készek az egyeztetésre, mert a szezonban mindenképpen változtatásra van szükség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az utak javítását mindenképpen meleg aszfalttal kell megoldani. A Fő utcán a zúzalékot és a hideg aszfaltot nem tudja elképzelni.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a Fő utcát és a Római utat a Közútkezelő javítja. A Kft. a kátyúk javításához szabályos területet aszfaltoz le, nagyon jó minőségű hideg aszfaltot használ, ami egy szezont biztosan kibír. A foltozásokat nem ők csinálták.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsonyörsi stranddal kapcsolatosan érkezett-e kérelem a vizesblokkal összefüggésben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvéd úr által készített és a BÖÉE-vel egyeztetett megállapodás tervezetet a képviselők megkapták, a partnernek is megküldtük. 2-3 hónappal ezelőtt történt egyeztetésen elhangzott, hogy az idei fürdőszezont a program nem érinti. Az örsi lakosság a tavalyihoz hasonló feltételekkel szeretne fürödni az idén is, de írásos megkeresés még nem érkezett.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint az örsi kemping átadásának határideje 2020. lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Badacsonyban a nagy parkoló és a 71-es út közötti rész durva bazalttal van leterítve, ezt nem tartja megfelelőnek, a gyalogosok nehezen közlekednek rajta. Kérdezi, hogy a hirdető táblák mikor készülnek el.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hirdetőtáblákról a testületi ülésen fog tájékoztatást adni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

113/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előirányzat módosítások, pótelőirányzatok, az EFOP és szociális konyha pályázat került be, illetve az elfogadott testületi döntések. Az Államkincstár részéről a múlt héten megkaptuk a jelzést, hogy a pályázati előlegek megérkeztek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

114/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Wolf Viktória jegyző javasolja a pályázat benyújtását. Tavalyelőtt mintegy 1,4 millió forintot kapott az önkormányzat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

115/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt a napirendet akkor tudja tárgyalni a Képviselő-testület, ha a vonatkozó rendelet kihirdetésre került és hatályba lép.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

116/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy április 30-án lejár a Badacsony Média szerződése, ezért ajánlati felhívást küldtünk a Kalmár György EV., a Sümeg Média Centrum Kft. és a Tapolca TV. részére. Egy pályázat érkezett Kalmár Györgytől, havi, éves és öt éves időartamra vonatkozóan, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A Sümeg Média Centrum Kft. jelezte, hogy nem áll módjában ajánlatot adni, a Tapolca TV. nem válaszolt. A szerződésben foglaltaktól eltérően az ajánlati felhívásban bővítettük a feladatsort, kérve, hogy a média újuljon meg.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja az 5 éves verzió elfogadását. Úgy gondolja, hogy értékben, minőségben és árban nincs jobb a környéken. A Keszthely TV. sem adna korrektebb és jobb feltételeket.

 

Laposa Bence bizottsági tag egyetért Nagy Miklós képviselővel.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szintén egyetért.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felmérni, hogy az emberek mit gondolnak erről a tevékenységről. Az újság minden házhoz eljut, fontosnak tartja. A TV. esetében sok csatorna közül lehet válogatni, kérdéses, hogy szükség van-e a Badacsony TV. fenntartására. A településen sok rendezvény van, de a műsorok egy része ismétlődik. Nem tudható, hogy kik nézik és mit gondolnak róla. Ugyanez vonatkozik a képújságra is. Ha úgy látja a testület, hogy ez a rész nem annyira fontos, akkor a pénz átcsoportosítható lenne az újságra.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint sokan nézik a televízióban a helyi közvetítéseket, visszajelzéseket kap a testületi ülésekkel kapcsolatosan is.

 

Kalmár György elmondja, hogy az újságon keresztül próbálkozott már hasonló felméréssel, 40-50 válasz érkezett vissza. Nincs ellene semmiféle változásnak. Ha a szerződéskötés létrejön, szeretne fejlesztéseket tenni, mely pld. lehetővé teszi, hogy a képújság élőben menjen az interneten. A facebook mellett ezzel is lehetne élni. Három évre visszamenőlegesen a honlapon megnézhető az összes adás. Megjegyzi, hogy hiába fogható sok csatorna, csak egy foglalkozik a helyi eseményekkel, programokkal.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem történt meg az archiválás, a képújság átalakítása, pedig a testület biztosított hozzá fedezetet. Szerkesztett műsorokról is szó volt.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja Kalmár György ajánlatának elfogadását, ha kell, akkor változtasson a testület az elvárt feladatokon. Az internetben nagy lehetőségek vannak, a facebookkal is foglalkozni kell.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy egyetért azzal, hogy a facebooktól a televízió el van maradva, úgy érzi, hogy az interaktivitás hiányzik, kicsit kommunikatívabbnak kell lenni. Vannak olyan programok, melyeket a helyi lakosságnak szánunk elsősorban, pld. a városnap. Javasolja, hogy a programokhoz készüljön rövid kedvcsináló, ami felkerül a facebookra. Ez jobb, mintha az adott rendezvényről kiadunk egy kis füzetet.

 

Kalmár György elmondja, hogy ehhez szükség van még egy munkatársra és egy szerkesztőre is, ez egyszemélyes médiával nem tud működni. A facebookra korrekt módon megszerkesztett munkát tesz csak fel.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti az ajánlattételi felhívás szerint az ajánlatkérés tárgyát. Megjegyzi, hogy hiányolják a kisfilmeket, riportokat, az utolsó szerződésmódosításra is emiatt került sor. Az ajánlattevő a felhívásban szereplő feladatokra kötelezettséget vállal, a szerződést be kell tartania.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy az a probléma, hogy nincs, aki az egészet koordinálná, egyeztetné az aktuális igényeket. Ha nincs a megbízó részéről egy aktív együttműködés és nyomon követés, akkor a megbízottól függetlenül alacsony lesz az intenzitás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez volt érezhető az Akció Kft-vel való együttműködés során is.  Helyi kontaktra lenne szükség, de a Hivatalban nincs sajtóreferens, nem tudják önmaguk ellátni a feladatot.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy a képviselők közös álláspontját képviselve rendszeresen történjen egyeztetés Kalmár Györggyel. Javasolja megbízni a Turisztikai Egyesülettől Vízkeleti Dórát, legyen az ő felelőssége a programokról emlékeztetőt készíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most is havonta, kéthavonta megtörténik egyeztetés.

 

Kalmár György megjegyzi, hogy informális ülés vagy intézményvezetői ülés keretében is át lehetne beszélni a dolgokat.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az intézményvezetői ülésekről emlékeztető készül, melyet fel tudna használni. Meghívja Kalmár urat a mai intézményvezetői ülésre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke egyetért azzal, hogy a Badacsony újság a kezdetektől alig változott, egysíkúnak tartja.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy egy szerkesztőség több millió forintból gazdálkodik, több újságíró és szerkesztő alkalmazásával. Ha a TV. közvetítést a testület megszüntetné, az összeget átcsoportosítva az újságra, az nagyobb terjedelemben, új, színesebb formátumban jelenhetne meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem azt mondja, hogy nem kell a TV, de bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak az emberek.

 

Wolf Viktória jegyző szerint ne a hirdetmények kerüljenek be az újságba elsősorban. A szerkesztő felelőssége a programokon részt venni, az újságcikket megírni, az újságot megszerkeszteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a településen lakó embereket ismeri, ha kell szívesen segít az interjúk szervezésében.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja egy koncepciót bekérni Kalmár Györgytől arról, hogy hogyan képzeli el a megújulást, mely a városmarketinggel kapcsolatosan is jelentős értékkel bír.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meglévő struktúra nehezen tartható fenn. Egy profi irányba való elmozduláshoz viszont nem érzi sem a technikai, sem az intellektuális kapacitást.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a szülei például annak örülnek a legjobban, ha az unokáikat láthatják a televízióban szerepelni, vagy a nevüket olvashatják az újságban. El kell dönteni, hogy mi a cél. A helyi lakosságnak szól, vagy Badacsonyt akarjuk reklámozni. A település nagy része idős ember, ők nem fognak internetezni. A Badacsony Újságot elolvassák, kíváncsiak a határozatokra, pályázatokra is.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy erre szakosodott cég készítsen közvélemény kutatást ebben a témában.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért Rakics Annával. Sok a nyugdíjas a településen, ők a tévét nézik. Sokan nem tudják személyesen megnézni a folyamatban lévő fejlesztéseket, erről is szeretnének tájékoztatást kapni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a közvélemény kutatással a média tekintetében, esetlegesen szakértők bevonásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

117/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Média

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja közvéleménykutatás lefolytatását - esetlegesen szakértők/közvéleménykutatók - bevonásával a média tekintetében.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 – projektmenedzsmenti szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a projektmenedzser azt kéri, hogy havi díjazásban részesüljön. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

118/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 – projektmenedzsmenti szerződés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Balatoni Bringakör tervezési projekt – tervek véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az építési engedély nélküli beruházási elemeket tudjuk egyelőre véleményezni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag a kapott terveket felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, látszatberuházásnak tekinti. A Képviselő-testület nincs abban a helyzetben, hogy több 10 millió forintot sárga vonalak felfestésére költsön el. Ezt kéri határozatilag is megerősíteni, és megküldeni a Veszprém Megyei Közgyűlésnek és egyéb szereplőknek. Nagyon határozott és egyértelmű állásfoglalást javasol.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a témával kapcsolatosan kb. 10 alkalommal volt Budapesten egyeztetni.

 

Wolf Viktória jegyző a határozati javaslatot a vitában elhangzottak szerint az alábbiak szerint javasolja megfogalmazni: A bizottság az előzetes és személyes egyeztetéseken elhangzottak ismeretében nem ért egyet az eddig megérkezett tervdokumentumokkal, a beérkezett anyagok tartalmával. Kéri, hogy a látszatmegoldások helyett valós műszaki tartalom szülessen. Nem tartja elképzelhetőnek valós infrastruktúra fejlesztések nélkül a helyzet megoldását, a vonalak felfestése és táblák nem számítanak valós műszaki tartalomnak. Javasolja a kerékpárút balesetveszélyessé vált badacsonyörsi szakaszának felújítását, újra aszfaltozását és korlátok elhelyezését. A bizottság javasolja a határozati javaslatot megküldeni a projektben eddig résztvevők részére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Jegyző asszony által összefoglalt határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

119/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatoni Bringakör tervezési projekt – tervek véleményezése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

-        az előzetes és személyes egyeztetéseken elhangzottak ismeretében, nem ért egyet az eddig megérkezett tervdokumentációkkal és beérkezett anyagokkal, illetve azok tartalmával, mely javaslatot javasolja megküldeni az eddig a projektben részt vevő partnereknek, tervezőknek.

-        Kéri, hogy valós műszaki tartalom szülessen a Badacsonyi és Római úti szakasznál a tervezés folyamán. Valós infrastruktúrafejlesztés nélkül nem tartja megvalósíthatónak (táblák, felfestések, utcabútorok nem számítanak valós műszaki tartalomnak) a beruházást.

-        Javasolja a Badacsonyörsi szakasznál a balesetveszélyes kerékpárút felújítását és korlátok kihelyezését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Laposa Bence bizottsági tag 11.15 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

16./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ABC parkoló esetében tegnap volt a pályázat leadásának határideje. Három pályázat érkezett, az előzetes átnézés alapján hiánypótlásra lesz szükség. Ajánlatot adott be a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó, a Szorgos Fuvar Kft. és a Gádor Kft, melyek közül a legkedvezőbb a Szorgos Fuvar Kft. 31.978.186,- Ft-os ajánlata. A hiánypótlás teljesítése után lehet a döntést meghozni. A kiviteli tervdokumentációk elkészülte után lehet a többi pályázatot kiírni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy tegnap megküldte az ABC parkolóra beérkezett pályázatokat a közbeszerzőnek. Egyéb pályázat most nincs.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyi strand esetében a Wéber Építész Iroda a terveket elkészítette, a műszaki ellenőr áttekinti, mivel több 100 milliós eltérés van. Ennek egy része kezelhető, a köztéri térplasztika nem fog elkészülni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az MLSZ korszerűsítési programja hogyan áll.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az együttműködési megállapodás megkötésre került, az önrészt elutaltuk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az óvoda fejlesztés kapcsán az időpontokról mit tudtunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ütemtervet megkaptuk. Az óvoda júliusban be lesz zárva. A projekt május közepén kezdődik, befejezésének határideje augusztus vége. 3-7 nap közötti időszakban a legzajosabb munkák idején az egy hónapon túl is be kell zárni az óvodát. Erről szülői értekezleten a szülők tájékoztatást kaptak. Kérdezi, hogy a nyári 1 hónapos bezárásról készült-e felmérés.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető elmondja, hogy most hozzák vissza őket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a világörökséggel kapcsolatos pályázatról érdeklődik.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a megállapodást megkötöttük, a tervek véglegesítése folyik. A vízvezeték bonyolítja a helyzetet, próbáljuk a költségeket csökkenteni. Az egészségház esetében két hét múlva kezdődik a fűtési rendszer korszerűsítése. A villamos hálózathoz megérkeztek a tervek, de meghaladják az 5 milliós pályázati összeget. Kérte a tervezőt, hogy bontsa meg a költségvetést, hogy látható legyen, hogy mi hagyható el.  A kapcsoló szekrényt mindenképpen bővíteni kell. A vezetéket külső kábelcsatornákban viszik, hogy kevesebbet kelljen bontani.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása projekthez beérkezett ajánlatokat felbontottuk. A megalapozó dokumentum elkészítésére a Geoplaner Kft-t javasoljuk megbízni 571.500,- Ft összegben, a projektben elszámolható keret terhére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Tájház udvari pályázat hogyan áll.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Nagy Anita féle üzlettel kapcsolatosan a rendkívüli ülésen el kell indítani a kisajátítást, ha nem jön létre a megegyezés. Két értékbecslés készült, 3,9 – 4 millió forint összegben határozták meg az ingatlan értékét. Ők 8 milliót szeretnének kapni. Feladták a szolgáltatás jövőbeni folytatásának a lehetőségét. Fontos, hogy a szolgáltatások megmaradjanak, három üzletet építünk azért, hogy a jelenlegi üzleteket ki lehessen váltani. A kiviteli terv és költségvetés elkészülte után indulhat a közbeszerzés, a kezdés várható időpontja október. Úgy látja a közbeszerző, hogy az ABC parkoló és a Tájház udvar meghívásos lehet, a park és a strand esetében viszont nyílt eljárást kell lefolytatni. A Tájház udvarral kapcsolatosan tartott lakossági fórumon az üzlettulajdonosok intenzíven érdeklődtek, de vannak még nyitott kérdések.  Készített egy Tájház udvari fejlesztés facebook oldalt az üzlet tulajdonosokat becsatolva. Tevékenységüket folytatni akarják, az építkezés alatt az üzletek működtetését ideiglenes jelleggel meg kell oldani. Ha fel kellene adni a működésüket akár 5 hónapra, az a vállalkozásuk végét jelentheti. Az új üzletekre pályázatot kell kiírni, nem tudjuk garantálni, hogy biztosan a jelenlegi vállalkozók fogják megkapni. Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a szolgáltatások megmaradjanak, a vállalkozások működjenek a jövőben is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy konzorciumi partnerként hátrányos helyzetbe kerülhet-e az önkormányzat a világörökség pályázat kapcsán, ha nem tudunk a kerethatáron belül maradni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy van lehetőség a műszaki tartalom csökkentésére a kivitelezővel egyeztetve, melyet az MTÜ-nek is jóvá kell hagyni. A Zöld Város II. felső bazársor esetében véglegesíteni kell, hogy mit tervezzen meg a tervező. A kapott anyagot megküldte a képviselők részére, 1 javaslat érkezett, jégpálya kialakítására Laposa Bence képviselőtől.

 

Nagy Miklós bizottsági tag jónak tartja az ötletet, javasolja megvizsgálni a lehetőségét. Ha a költsége jelentős, akkor nincs realitása.

 

Krisztin N. László polgármester szerint kicsi hozzá a tér, de döntsenek a tervezők. Horváth Ottó jelezte, hogy szeretne ebben a programban részt venni, akár a saját pénzén is megépítené az objektumot a volt Inter-Tourist boltra vonatkozóan, ha ez kezelhető lenne. Földhasználati jog iránti kérelmet nyújtana be az önkormányzathoz. A Csülök csárda tulajdonosával még nem tárgyaltunk.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy a jégpályára vonatkozóan készüljön költségbecslés.

 

Krisztin N. László polgármester nem zárkózik el a jégpálya megvalósításától, de nehezen megvalósíthatónak érzi. Az iskolai jégpályát is egy nagy szerkezet működteti, ehhez egy külön helyiségre van szükség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

 

120/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódó Megalapozó dokumentum elkészítésére a Geoplaner Kft-t kapjon megbízást bruttó 571.500,- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

121/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó Megalapozó dokumentum elkészítésére a Geoplaner Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2/D) kapjon megbízást bruttó 571.500,- Ft összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig. Javasolja felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint javasolja felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a települési támogatások kapcsán a környezettanulmányok készítése megkezdődött. Olyan döntés nem született, ahol a környezettanulmány ellenére támogatást kapott volna a kérelmező.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

122/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az üzletbérleti szerződések megkötése is a hatáskörébe tartozik. Több jelentkező van, mint amennyi hely. Egyelőre a helyiek igényét próbáljuk kielégíteni. Utána azok élveznek előnyt, akikkel már volt korábbi kapcsolata az önkormányzatnak és a rendeletben meghatározott terméket árusítják.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a gesztenye soron az árusításra kijelölt helyek növelését. Ne utasítsunk el kérelmezőket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a terepviszonyok miatt nincs a bővítésre lehetőség.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vállalkozók a főbb közlekedési területen, a Rizling soron és a Dísztéren szeretnének lenni. A Dísztéren most nem engedélyezett az árusítás, de egységes arculat megkövetelése mellet így a parkolás megszüntethető lenne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a végső cél egy kulturált épített üzletben történő árusítás, az alsó és a felső bazársoron is 2-2 üzletet tervezünk. Elmondja, hogy a HÉSZ szerint az alsó WC és üzlet, illetve a járda között újabb négy üzlet van kijelölve. Ezt a területet most parkolónak használják.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy beépíthető területként van felparcellázva. A közparkba hulladéksziget van tervezve.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem szabad a hulladékszigetet a tér közepére elhelyezni. A parkoló megújul, a színpad megszűnik, egy kulturált terület alakul ki.

 

18./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy lesz-e az idén Keszeg Fesztivál.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület meghatározta a Kulturális Intézmény szervezésében a programokra szánható összeget. Ilyen sor nincs a költségvetésben. A BVKI biztosíthat rá fedezetet, vagy megrendezheti a Horgász Egyesület.  Mivel a NÉBIH ellenőrzéseket végez, ezt nem akarják felvállalni. Harmadik út, hogy vállalkozót keresünk hozzá, biztosítva a területet. A költségvetésbe a Rózsakő Fesztiválra, a Sajt és bor ünnepre és egyebekre sincs támogatás beállítva. A szüreti rendezvényre, a Borhétre és kisebb önkormányzati rendezvényekre van fedezet.  A Horgász Egyesületnek több száz tagja van, de a rendezvény megtartásában néhányan vállaltak szerepet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Tájház udvar 3-as üzletre, illetve a Bányász strandra vonatkozóan megtörtént-e a bérleti szerződés megkötése.

 

Rakics Anna elmondja, hogy a Bányász strand esetében a bírálat megtörtént, a szerződéskötés még nem. A badacsonyi üzletekre újra kiírták a pályázatot, mivel első körben nem volt pályázó.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Tájház udvari üzlettel kapcsolatosan a testületi ülésen ad választ.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Római úton mi lesz az útbeszakadással.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 9-10 milliós költségvetés érkezett. Az előző megbeszélésen a cég vállalta, hogy saját tervezővel elkészítteti a terveket és beköltségeli. Újabb egyeztetést kértek a tekintetben, hogy ki mit vállal ebből.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a vállalkozó nem tudja a parkosítást megcsinálni, amíg a támfal helyreállítása, a bástya megépítése nem történik meg, ezért érdekük a mielőbbi helyreállítás. Talán visszafogottan érdemes lenne támogatni őket, adót fognak fizetni a településnek, forgalmat generálnak az üzleteknek és vendéglátó egységeknek. A Közúttal is tárgyalni kell újra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyeztetést a közeljövőben ismét megszervezi.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

123/2018. (IV.04) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Bolfné Tóth Melinda óvodavezetőt, aki korábban jelezte, hogy kérése lenne a bizottsághoz.

 

Bolfné Tóth Melinda óvodavezető elmondja, hogy a költségvetésében a munkaruha nem szerepel, az SZMSZ szerint viszont biztosítani kell a dolgozóknak. A továbbképzés költsége sincs benne a költségvetésben. Kérdezi, hogy a bölcsődei dolgozókkal kapcsolatos pályáztatás kinek a feladata lesz. Költségtakarékos megoldás lenne Kissné Németh Valéria pedagógiai asszisztens beiskolázása. A bölcsödei étkeztetésről is beszélni kell, napi négyszeri, a gyerekek korának megfelelő étkeztetésre van szükség. A Menü Kft. által biztosított étel a felnőtt korosztálynak jó, de nagyon kevés a zöldség és gyümölcs az óvodások számára is. Elmondja, hogy óvodavezetőként annyi a fizetése, mintha intézményvezető-helyettes lenne. A gyerekek között is dolgozik, nem kérte plusz óvónő felvételét.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a pályáztatással még várni. A közlekedési költségtérítés kivételével 40 eFt lett lehúzva az óvoda költségvetéséből, a béren kívüli juttatásban maradtak pénzek. A mintaétrendről az élelmezésvezetővel kell egyeztetni. A költségvetés tervezésekor visszatetsző béremelésre láthattunk javaslatokat. Az óvodavezető illetményemelése beállításra került, de nem a maximum értékkel.

Forintos Ervin bizottság elnöke több hozzászólás és napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.25 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                        Nagy Miklós

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő