Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.04.24 soros PÜB jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.04.24 soros PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 8/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. április 24-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                    bizottsági tag                                     (1 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            BVÖKI igazgató

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Krausz Noémi              családgondozó

Rausz István                r.alezredes

Sztrik Ákos                   c.r.főhadnagy

Mórocz István              PEB elnök

Vargáné Szőke Judit   könyvelő

Székely István             könyvvizsgáló

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (15 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

125/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 21 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vagy a sorrendiségre vonatkozóan van-e javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a bizottságot, hogy „Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme” tárgyú előterjesztést vegye fel a napirendjére, melyhez az anyagot előzetesen már kiküldtük.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki „Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme” tárgyú napirenddel kiegészített napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

126/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. április 24-i soros ülésének napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családgondozó

 1. 2. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Sztrik Ákos c.r.főhadnagy, Mórocz István PEB elnök

 1. 3. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű.ezredes, Molnár Péter tű.alezredes

 1. 4. Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. MENÜ Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit VN Kft.

 1. 6. VN Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit VN Kft., Székely István könyvvizsgáló

 1. 7. A strandfürdőkről, azok használatáról szól 9/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj magánélete elvi támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 9. Szőlő és Bor éve 2017. - Badacsonytomaj története című könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 10. Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázatról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családgondozó

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Krausz Noémi családgondozót. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krausz Noémi családgondozó elmondja, hogy sok jogszabályi változás történt a szociális szférában. A legtöbb probléma a családokban anyagi jellegű, a szülők közti konfliktusokból, az iskolai igazolatlan hiányzásokból ered. Az esetkezelés tanácsadói, egyszeri vagy komplex családgondozás keretében történhet. A településen komplex családgondozásra ritkán van szükség, a problémák megoldása terén jó eredményeket értek el. Megköszöni az önkormányzatnak a gyerekek számára szervezendő programokhoz nyújtott segítségét. Tavaly 5 napos, tartalmas tábort tudtak a rászorulók részére biztosítani. Badacsonytomajon jól működési a települési támogatás rendszere is, a család szép összeget kapnak segítségként.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy az idén is 50 eFt támogatásról döntött a testület a rászoruló gyerekek programjainak támogatásához. A beszámolót elfogadásra javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző megköszöni a Szolgálat dolgozóinak a munkáját, mellyel elérték, hogy a gyerekvédelem terén a feladatok ellátása problémamentes. Elmondja, hogy 2016-ban nem volt szünidei étkeztetés, 2017-re már többen igényelték.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

127/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Sztrik Ákos c.r.főhadnagy, Mórocz István PEB elnök

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Horváth József r.őrnagy és Sztrik Ákos r.főhadnagy urakat. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth József r.őrnagy kiegészítésként elmondja, hogy 2016-ban a rendőrség az államhatár őrzésében is részt vett, a szükséges létszámot egyéb szakfeladatok munkatársaival pótolták. Törekedtek arra, hogy azonnal reagáljanak és a szükséges intézkedéseket megtegyék például a pincefeltörések és egyéb sorozatelkövetők esetében is. Ezen a téren komoly eredményeket értek el, az elkövetőket elfogták. Informatikai rendszerük jó, a lakosság túlnyomó többsége és egyéb hatóságok is segítik munkájukat. Az idegenforgalmi szezonra kiemelten odafigyelnek. A szezont követően a nyaralóingatlanok felügyelet nélkül maradnak, ezért a külterületekre fordítanak nagyobb figyelmet. Egy rendezvényhez a háttérfeltételeket is biztosítani kell, a Balaton átcsúszás rendezvénnyel kapcsolatosan a parkolás terén hiányosságok merültek fel. A jövőben ilyen esetekben az együttműködésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Kéri, hogy a szervező mindenképpen vegye fel velük a kapcsolatot. Munkájukhoz a polgárőrök komoly segítséget nyújtanak. A területen 13 vagyonelleni bűncselekmény történt, betöréses lopás 2 volt, a személy elleni bűncselekmények száma csökkent, a balesetek száma viszont nőtt. Összességében Badacsonytomaj nyugodt, kiegyensúlyozott településnek mondható. Megköszöni az önkormányzat és a polgárőrség segítségét, példaértékű együttműködését.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a Balaton átcsúszás rendezvényen a rendőrség részéről rossz volt a helyzetértékelés. Forgalomirányító tevékenységet kellett volna végezniük, nem pedig megbüntetni a parkoló autósokat. Ilyenkor mérlegelniük kellene, és más szerepet betölteni.

 

Horváth József r.őrnagy szerint nem volt megfelelő az együttműködés és előregondolkodás a témában. A rendőrség felhívta az autósok figyelmét, hogy ne álljanak meg ott, de hiába. A kollégák csak akkor szabtak ki bírságot, ha a parkoló autó zavarta a közlekedés biztonságát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az április 1-i autósnap példaértékű volt. A rendezvényen a rendőrség és a polgárőrség is jelen volt, ezúton is megköszöni a munkájukat.  Köszönti Mórocz István PEB elnököt, kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Mórocz István PEB elnök elmondja, hogy a Balaton átcsúszás rendezvényen ő is jelen volt a polgárőrség képviseletében. Badacsonytomajtól Badacsonylábdihegyig minden létező helyen parkoltak, nem lehetett közlekedni. Egyetért a rendőrkollégával, jobban elő kellett volna készíteni a rendezvényt. A jövőben ez csodálatos turisztikai esemény lehet, de jobb együttműködés szükséges. A polgárőrök önként, fizetés nélkül végzik tevékenységüket, munkahelyi és családi elfoglaltságuk mellett. A rendőrséggel minden hónapban egyeztetnek a feladatokról, eszerint állítják össze a szükséges szolgálatokat. Sok feladatuk van, igyekeznek mindenütt helytállni. Elmondja, hogy a polgárőrség szolgálati feladatként, hivatalos formában vállalja a rászorulók szakrendelésre, vizsgálatokra való szállítását, ha ezt jelzik feléjük. Többek között ebben az évben segítették a Balaton átcsúszás, a veterán autósnap, a Folly Arborétum nyílt napja, futóversenyek és egyéb rendezvények lebonyolítását. Több helyről kaptak anyagi támogatást, mellyel elszámoltak. Pályázatokon is részt vesznek. Bejelenti, hogy a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésére május 6-án kerül sor. Az egyesület nevében megköszöni mindazok támogatását, akik céljaikkal egyetértve az emberek nyugalmának biztosítása érdekében segítették őket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

128/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű.ezredes, Molnár Péter tű.alezredes

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a tűzoltóparancsnok úr jelezte, hogy az idén Mészáros András tűzoltó őrmester részére, - aki a helyi tűzoltóság tagja - szeretnék adományozni a Badacsonytomaj Város év tűzoltója címet, melyhez kérik az önkormányzat támogatását. A kitűntetés átadására Veszprémben, Szent Flórián napon kerül sor. Tavaly 50 eFt támogatást biztosított önkormányzatunk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja és a kért támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

129/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, az Év Tűzoltója díjra Mészáros András tűzoltó őrmester személyével javasol egyet érteni és javasolja részére 50.000 Ft összegű pénzeszköz átadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Kiserdő utcai ivóvíz gerincvezeték építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére három ajánlat került bekérésre, melyek közül a legolcsóbb bruttó 488.950,- Ft. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg Társulás keretében biztosítják a vizet, de szeretnék a fővezetéket kiépíteni. A Magyar Állam 2017. július 1-gyel az önkormányzatok viziközmű vagyonát a víz és szennyvíz vonatkozásában közcélú adományként, térítésmentesen átveszi. A magánerős beruházásokra vonatkozó rendeletünk még hatályban van. Meggondolandó viszont, hogy ha július 1-jével a vagyonátháramlás megtörténik, a testület kívánja-e a költségek legfeljebb 75 %-át biztosítani egy olyan beruházáshoz, mely semmiképpen nem kerül az önkormányzat tulajdonába.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy többen jelezték felé, hogy tudomásuk szerint a Kisörshegyi úton elzárják a vizet, mert ismét komoly tartozás halmozódott fel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy bízunk abban, hogy a Fővárosi Bíróság döntésével elősegíti, hogy a rendszert viziközművé kell nyilvánítani. A képviselet a tulajdonosi kör részéről már biztosított, a felelősség íg e tekintetben rájuk hárul. Az önkormányzat többet megtett az ügyben, mint ami elvárható lett volna álláspontjuk szerint.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy régóta fennálló problémáról van szó. Az ingatlantulajdonosok korábbi képviselete képzett egy olyan alapot, aminek segítségével a problémákat meg tudták oldani, a rendszer működött. Az őket követő vezetőség miatt állt elő a jelen helyzet. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy az AQUA DROP Mérnöki Iroda Kft. kapjon megbízást a tervezésre bruttó 488.950 Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

130/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az AQUA DROP Mérnöki Iroda Kft-t (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24.) bízza meg a tervezéssel bruttó 488.950 Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit VN Kft.

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy április 10-től az ételkiszállítást teljes mértékben a Menü Kft. végzi, a gondozónők és az önkormányzat nem végez ilyen tevékenységet.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy milyen a Kft. anyagi helyzete.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy jelenleg stabil.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a konyha állapota rendezett, teljesen megfelel az előírásoknak. Az új vezetőnek meg kellett oldania korábbi problémákat, ezért volt szüksége az önkormányzati támogatásra. A jelenlegi helyzettel elégedett, az étel minősége jó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy szándékában áll-e a nyáron táborozókat fogadni, illetve a nyaralótulajdonosokat bevonni az étkeztetésbe.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy eddig 2-3 ajánlata van a táboroztatás kapcsán. A szabadságokat a dolgozóinak nyáron tudja kiadni, ezért nem tudja folyamatosan biztosítani az étkeztetést.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő kéri, hogy a határozati javaslatban szerepeljen a mérlegszerinti eredmény a Menü Kft. és a VN. Kft. esetében is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a mérlegbeszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

131/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MENÜ Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 3.080 ezer Ft mérlegszerinti eredménnyel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

VN Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit VN Kft., Székely István könyvvizsgáló

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a Kft. ügyvezetőjét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy minden évben törvényi kötelezettsége a mérlegbeszámoló elkészítése. A kiküldött anyag tartalmazza a 2016. évi közhasznúsági jelentést, az éves beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, a felügyelő bizottság jegyzőkönyvét és Dr. Kocsis József ügyvéd úr jogi teljességi nyilatkozatát.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a Sportpálya nagyon elhanyagolt, körülötte nagy a fű. Kéri mielőbb rendbe rakni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a pályát a VN. Kft. üzemelteti, 4 órában 1 rehabilitációs foglalkoztatott felel a karbantartásáért. Elsőként a frekventált részeken nyírják a füvet, a pályát és környékét is rendezni fogják.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a mérlegbeszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

132/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VN Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 223.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke 10.20 órakor szünetet rendel el

A bizottsági ülés 10.35 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

7./ Napirendi pont

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 9/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a rendelet módosításának lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a módosítás a rendelet 1. § (2) bekezdését érinti az előterjesztés szerinti tartalommal, illetve a strandbelépőknél az állandó lakos kártya regisztráció strand + parkoló esetén 4.000 Ft-ra, strand kártya esetén 2.000 Ft-ra, gyerekek esetében 1.000 Ft-ra való emelését javasolja. Tartalmazza egy büfé jegy bevezetésének lehetőségét 2 óra időtartamra 200 Ft áron, 500 Ft-os kaució befizetése mellett.

Nagy Miklós bizottsági tag a 200 Ft-ot kevésnek tartja, 2 óra alatt fürdésre is lehetőség van.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a büfések részéről érkezett a megkeresés, mert az utca felé nem tudnak árusítani. Ez a Kft.-nek plusz munkát, de plusz bevételt is jelent. A büfés köteles leigazolni a blokkot, az étel árából 10 % kedvezményt biztosítva. Ha nincs leigazolva a fogyasztás, a kauciót nem kapja vissza. A helyieknek kiadandó kártya díja évek óta nem változott, úgy gondolja, hogy a tervezett emelés nem lesz megterhelő senki számára, inkább kerekítés jellege van. Elmondja, hogy egyre több a bojlis horgász, a badacsonyi strandon nemzetközi pontyfogó verseny zajlik. Előfordult, hogy több napra sátorral települtek be a strandra.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a strand közterület, ott szálláshely szolgáltatásra nincs lehetőség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelettervezet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

133/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A strandfürdőkről, azok használatáról szól 9/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj magánélete elvi támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy mondja el az előterjesztés lényegét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két fiatal azzal kereste meg, hogy könyvet szeretnének kiadni, melyhez fotókat és interjúkat készítettek Badacsonytomajon is. Kérik a testület elvi támogatását a könyv kiadásához annak reményében, hogy ez pozitív tény lesz a a különböző szponzor szervezetek megkeresése során. Pénzbeli támogatást nem kérnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

134/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj magánélete elvi támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Szőlő és Bor éve 2017. - Badacsonytomaj története című könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a szerzői jogdíj 200 eFt. Kéri, hogy erről beszéljen a bizottság.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt a szerző testvére kéri. Először a javaslat arra irányult, hogy a Badacsony története című könyv ismét jelenjen meg az elmúlt 20 év történetével kibővítve. Erre kértünk be árajánlatokat. Közben különböző vállalkozások más jellegű könyvek kiadásának lehetőségét ajánlották, mivel a turisták számára azok jobban eladhatók. Dönteni kell, hogy melyik irányt választja a testület. A régi kiadvány színvonalasabb megjelenéssel is megszerkeszthető. Személy szerint a Badacsony története bővített kiadásával azonosulna és keresné a pályázati lehetőséget a turisztikai kiadvány készítéséhez.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a település 1020. éves ebben az évben. Az eredeti könyv, a benne lévő fotók nincsenek meg elektronikus, digitalizált formában. Aki javasolta a könyv újbóli kiadását, visszalépett. Az ajánlatok az eredeti könyv kiadására vonatkoznak, jobb minőségű papíron, kemény táblás kötéssel. Az ajánlattevők új fotókat készítenének, és új polgármesteri előszót kérnek a könyvhöz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a jelenlegi formájában nem lenne szerencsés kiadni a könyvet. Ha lesz megfelelő pályázat, azon vegyünk részt egy színvonalas könyv kiadása érdekében. Az árajánlatokat köszönjük, de tovább kell gondolkodni a kiadványról.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy 10 év alatt csupán 100 könyv fogyott el, ezért ebben a formában nem javasolja.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint piaci alapon kell könyvet kiadni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ebben a formában nem támogatja a könyv újrakiadását, inkább pályázati források felkutatásával ért egyet egy piaci alapon megjeleníthető kiadványhoz, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

135/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szőlő és Bor éve 2017. - Badacsonytomaj története című könyv újrakiadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez a Badacsonytomaj története című könyv újrakiadását ebben a formájában nem támogatja, felkéri az intézményvezetőt pályázati források felkutatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közterületi hirdetőtáblák után jelenleg minden megkezdett m2 után kell fizetni. Ezzel kapcsolatosan több javaslat hangzott el az érintettektől. Javasolja, hogy ebben a témában az önkormányzat legyen következetes. Két sablon méretű táblánk van, mindegyikre vonatkozóan konkrétan legyen meghatározva a fizetési kötelezettség. Elhangzott, hogy legyen más a díj a szezonban és szezonon kívül, némely táblának mindkét oldala hasznosítható hirdető felületként.  Dönteni kell arról, hogy a mólónál lévő közterületet bérbe adja-e a testület, illetve a MÁV területtel mi a szándéka. A móló kapcsán tavaly módosította a vonatkozó rendeletet, csökkentve a bérleti díjakat. El kell dönteni, hogy ezt a területet az idén bérbe kívánja-e adni magasabb díjtétellel, vagy újra egy zsúfolt rész alakul ki, esetleg nem adja tovább, elfogadva a bevétel kiesést.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha elkészül az új arculati kézikönyv, a reklámtáblák kérdéskörével ismét foglalkozni kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint néhány reklamáció miatt nem kell mindent megváltoztatni. Az útbaigazító táblának minősíthető nyilak után nem javasolja a fizetési kötelezettséget, egyéb esetekben igen.

 

Wolf Viktória jegyző szerint az egységet kell képviselni, az összes táblát felülvizsgálva. Javasolja a módosítással a városarculati kézikönyvet megvárni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról dönteni kell, hogy egy tábla után mennyit kelljen fizetni.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy 1 m2 alatti hirdetőfelület esetében 25 eFt/év, 1 m2 felett 44 eFt/év legyen a díjtétel.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy van, aki évek óta nem fizet a táblája után, a díjat 5 évre visszamenőlegesen be lehetne hajtani.  Javasolja, hogy visszamenőlegesen ne követeljük meg, csak január 1-től. Kérdezi, hogy e tekintetben a helyi vállalkozásokat meg lehet-e különböztetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez véleménye szerint diszkriminatív. Elmondja, hogy a molófejen lévő közterületre több jelentkező van, mint amennyi kiadható hely. Erről dönteni kell. Badacsonyban a Rizling soron, a Dísztéren és a Felső bazársoron is autók parkolnak, valamint tenni kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag nem javasolja kiadni a mólófejet, tavaly döbbenetes állapotok voltak. Badacsonyban rendet kell teremteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint legalább annyi pénzt be kellene szedni a bérbeadásból, amiből a járda megépíthető. Ne maradjon üresen a terület.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja egy főbérlővel egyeztetni. Tavaly az egyik vállalkozás 4 helyet is bérelt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint az idén még a Tátika üzletház és a Bíróék féle üzlet sem olyan, ahogy a testület elvárná. Javasolja a kavicsos rész bérbeadását.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy a BAHART területének gondozására nem kötöttek szerződést, fűnyírási kötelezettségük a Tátika vonalában befejeződik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásra javasolja azzal, hogy a reklámtáblák díja 1 m2-ig 25.000 Ft/év, felette 44.000 Ft/év legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

136/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja azzal, hogy a reklámtáblák/hirdetőberendezések díja 1 m2-ig 25.000 Ft/év, 1 m2 feletti 44.000 Ft/év legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a mólófej kerüljön bérbeadásra az elhangzottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

137/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Mólófej előtti kavicsos terület hasznosítását.

Kéri, hogy a testületi ülésig Végh Tamás vállalkozóval történjen egyeztetés a főbérlői témában.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottság javasolja Krisztin N. László polgármesternek, hogy átruházott hatáskörében eljárva vizsgálja felül a Műszaki Osztály bevonásával a település közigazgatási területén elhelyezkedő reklámtáblákat, hirdetőberendezéseket és a szükséges intézkedéseket tegye meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

138/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja Krisztin N. László polgármesternek, hogy átruházott hatáskörében eljárva vizsgálja felül a Műszaki Osztály bevonásával a település közigazgatási területén elhelyezkedő reklámtáblákat, hirdetőberendezéseket és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervező kezdeményezte a szerződés módosítását, mert a forgalomtechnikai és építészeti munkarészek elkészítésének határidejét április 24-re kéri módosítani. A villamosenergia bekötéshez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésének határideje 2017. június 30.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyi, hogy Masszi úrnak kell egy lakossági fórumot is tartani a Fő utca témájában. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

139/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a szerződés 2. pont a) és b) alpontjait az alábbiak szerint javasolja módosításra:

„2. a) Vállalás határideje az építési és forgalomtechnikai beavatkozásokat érintő tervdokumentációkat illetően: 2017. április 24.

b) Vállalás határideje az a Fő utcai lakóingatlanokhoz történő villamosenergia bekötéshez kapcsolódó tervdokumentációt illetően: 2017. június 30.”

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázatról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület tavaly nyár óta foglalkozik a témával, a pályázat tartalma időközben változott. Kezdetben a Kisfaludy utca és a Látogatóközpont megvalósítására volt az elképzelés, később a Látogatóközpont helyett a Fő utca és a Hősök tere rekonstrukciója merült fel. A pályázat kiírója jelezte, hogy ez határeset, de befogadta a javaslatot. 1 hónappal ezelőtt a Magyar Turizmus Ügynökség képviselője elmondta, hogy nem vállalják a felelősséget a Fő utca miatt. 7-8 település közösen pályázik, ha emiatt bukik el a pályázat, akkor mindenki bukik. A helyzet megosztja a testületet, vannak, akik ármánykodást vélnek felfedezni. A Kisfaludy utcai programot befogadják, csütörtökig kellett volna választ adni, hogy részt kívánunk-e venni így is a pályázatban. Ha nem, akkor az ide szánt pénzt más fogja megkapni. El kell dönteni, hogy helyes megoldás-e visszautasítani az egészet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy azzal nem ért egyet, hogy más mondja meg, hogy mit kell tennünk. Kérdezi, hogy az ügynökség szakemberei voltak-e itt helyszíni bejáráson.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Gönczi Tibor volt itt legelső alkalommal. Általában a pályázat kiírója határozza meg, hogy a pályázat keretében mire lehet pályázni. Már először is megmondták, hogy a Fő utca nem illeszkedik a pályázati kiíráshoz, viszont a Látogatóközpont és a Kisfaludy utca igen. Más dolog, hogy hosszú ideig hitegették azzal az önkormányzatot, hogy mehet a Fő utca is. A pályázati kiíráshoz igazodni kell.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint el kell dönteni, hogy szeretné-e a testület, hogy Badacsony részt vegyen ebben a pályázatban. Ha most nem születik határozat, akkor késő lesz.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint látható, hogy nem szakmai szempontokról van szó, nem érvekkel cáfolták meg az önkormányzat tervét, ezért a lelkiismerete szerint fog szavazni, de a többség döntését elfogadja. Megjegyzi, hogy csak Badacsonytomajon szabták meg, hogy mire lehet pályázni, másutt a települések érdekét nézte az Ügynökség.  Mindenre terv készül, ha ez így megy tovább, a ciklus végére nem marad semmire pénz.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy az hogyan számol el a lelkiismeretével, aki visszautasítja a lehetőséget, azt mondja, hogy ne jöjjön pénz a településre. Elmondja, hogy őt is zavarja, hogy sok pénz áll a tervekben. A Fő utca tervezését azért szavazta meg, mert bízott abban, hogy lehet rá pályázni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Római úti munkát sem szabadott volna ezen az elven megrendelni, de a Közútkezelő is tett mellé felajánlást, így az önkormányzat belesodródott, hiszen az út felújítása a céljai között szerepel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat adja be a Kisfaludy útra vonatkozó fejlesztésre – a konzorciumban való részvétellel – a pályázatot, a projekt előkészítő munkát haladéktalanul kezdje meg, egyeztetve a turisztikai ügynökséggel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

140/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázatról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a következők szerint:

-       a Kisfaludy utca és környéke fejlesztését elrendeli

-       a konzorciumban részt vesz

-       a projekt előkészítő munkákat haladéktalanul megkezdi egyeztetve a turisztikai ügynökséggel

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

141/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az épület birtokbaadása április 3-án megtörtént. A szerződés aláírása folyamatban van. A pályázati kiírás előkészítését feladatként kapta, dönteni kell az induló bérleti díj mértékéről. Az önkormányzat határozatlan időre 3 millió forint + járulékos költségek – bruttó 4,2 millió forint - éves bérleti díjat fizetett ki a MÁV. részére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy ez az összeg szerepeljen a pályázati kiírásban.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy összeg nélkül írná ki, licitet javasol.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért vette bérbe az önkormányzat a MÁV-tól, mert a Dísztér és a kikötő között zavarta a közlekedést a kipakolás. Két véglet lehetséges. Vissza lehet mondani a MÁV-val a szerződést, vagy nem adjuk további bérletbe, tiszta felület marad. A kettő között bármi elképzelhető.

 

Nagy Lajos kérdezi, hogy a régi formájában, a régi funkcióval visszaállítható-e az épület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy abban reménykedünk, hogy lesz olyan pályázó, aki azzal a céllal veszi bérbe.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja a bérleti díjat 3.300 eFt-ban meghatározni, hiszen a közterületekből kevés pénz folyik be. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, a bérleti díj összegét nem javasolja 3.300.000 Ft-ban meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

143/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

144/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Mékli Károlyt, az ingatlantulajdonos képviselőjét. Kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy a vételi ajánlat 9 millió forint. Kérdezi, hogy készült-e értékbecslés, ez végleges árnak tekinthető-e.

 

Mékli Károly elmondja, hogy 3 évvel ezelőtt szóbeli értékbecslést kért, 10 millió forintra értékelte az értékbecslő az üzletet.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy az új értékbecslést az önkormányzat rendelje meg, ami kb. 30 eFt-ba kerül.

 

Krisztin N. László elmondja, hogy előtte el kell dönteni, hogy a testület meg akarja-e venni. Nagyságrendileg valószínűleg nem fog eltérni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy független értékbecslő alátámasztott véleménye után lehet dönteni. Általában a vételárnak 8-10 év alatt kell megtérülni. A tulajdonos engedélyt kért a felújításra, nyitott kérdés, hogy ez meg fog-e történni. A VN. Kft. ügyvezetőjeként több hasonló, kisebb volumenű dolgot felvállalt, például a stég kialakítását, mert tudja, hogy meg fog térülni. Folyamatosan visszás helyzetet okoz, hogy az önkormányzati strandon van egy más tulajdonú épület.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy az üzlet funkciója meg van-e határozva.

 

Mékli Károly elmondja, hogy az üzletre van bérlője és vevője is. A közművek ott vannak, lehet más funkciója is, büfé üzemeltetésére is alkalmas. Az üzlethez földhasználati jog tartozik, az előtte lévő területet bérelni kellene.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy térítésmentesen vagy térítéssel adhatja a testület, de nem tagadhatja meg, ha azt a felépítmény tulajdonosa kéri.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a tulajdonost, hogy az értékbecslést hajlandó-e mindenképpen kifizetni.

 

Mékli Károly elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az adás-vétel alapját a testület teremtette meg, mivel megadta a felújításhoz a hozzájárulását, elismerve, hogy az épület létezik. Az épület nem volt feltűntetve, ez jelentősen rontotta az értékesítés lehetőségét. Kérdezi, hogy az eladó értékeli-e az önkormányzati gesztust, vagy tisztán piaci alapon lehet tárgyalni.

 

Mékli Károly elmondja, hogy igen, értékelhető részükről.

 

Laposa Bence bizottsági tag 13.40 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az értékbecslés elkészíttetését a testületi ülésre, illetve a költségek felvállalását. Az értékbecslés így lesz független.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy azt a Képviselő-testület rendelje meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy rendelje el értékbecslés készíttetését a Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-ú ingatlanon levő üzlethelyiségről.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat 43 millió forintra adható be, melyet a  DRV. beépít lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjába.  Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Laposa Bence bizottsági tag 13.44 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyörsi küldöttséggel Siófokon tárgyalt. Április 20-án 2.145 eFt volt újra a Kisörshegyi ívóvízrendszerre vonatkozó tartozás. Megegyezés született arra, hogy a DRV. júniusig nem korlátozza az ivóvíz szolgáltatást, addigra várható a viziközművekről a döntés.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

147/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a csónakveszteglőkkel mi a helyzet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervezés folyamatban van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

148/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy foglalja össze a pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a GINOP-7.1.9-17 olyan turisztikai pályázat, melyben a pályázat előkészítése során egyeztetni kell az MTÜ-vel arról, hogy mit szeretne az önkormányzat megvalósítani. Fontos a pályázat során az egységes arculat megvalósítása.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy ennek lehet az alapja a városarculati terv.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a TOP második körös pályázatok beadási határideje szeptember. Ezekről is egyeztetni kell, bár még az első körben beadott pályázatok eredményéről sincs még információnk. Ide kapcsolhatók lennének az épületenergetikai fejlesztések, a Tátika üzletház, a Kisfaludy út felújítása, a művelődési ház, a strandbejárt folytatása. Durván fele a rendelkezésre álló keret, mint az első körben.

 

Laposa Bence bizottsági tag kéri a pályázati ügyintézőt, hogy készítsen a lehetőségekről egy listát a testületi ülésig, mely alapján tovább tudnak lépni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a strandos pályázatok ügyében a badacsonyi strandra a közbeszerzést el kell indítani. Ez nem elszámolható tétel, külön lehet kezelni. Pénteken feladható három pályázat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a konyhai fejlesztésre vonatkozó pályázat előkészítésébe külső céget vonunk be. Kérdezi, hogy a világörökségi témában történt-e írásban egyeztetés a BFT. szakemberével. A pályázati ügyintéző elmondta, hogy szerinte nem fér bele. Kérdezi, hogy mi volt a BFT. válasza.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy azt mondták, hogy előkészítési szakaszban van. Nyugodtan be lehet küldeni, majd meglátják.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja megnézni, hogy a GINOP és TOP2 pályázatokon milyen projektekkel indulhat az önkormányzat. A GINOP esetében a városarculati programot kell alapul venni, a TOP2 esetében azokat a meglévő projekteket kell megpróbálni bevonni, ahol gyorsabban tudunk haladni. Mindkét esetben meg kell vizsgálni, hogy a Fő utca rekonstrukciója, vagy annak részeleme bekerülhet-e a pályázati anyagba.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a GINOP pályázatba a leírás alapján beleférne, de az MTÜ-vel egyeztetni kell.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a GINOP-7.1.9-17 és TOP második üteme pályázati kiírás szerinti előkészítését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

149/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a GINOP-7.1.9-17 és TOP második üteme pályázati kiírás szerinti előkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

150/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalomal elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Tapolcai Mentőállomás eszközfejlesztést tervez 7 millió forintért, a szükséges eszközök listája a kérelmükben szerepel. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja a Városnapon ehhez kapcsolódó gyűjtés szervezését.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy a szervező a BVKI legyen.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem támogatja a javaslatot. Az önkormányzat a civil szervezeteket is támogatja. A mentőkre szükség van, fontos a felszereltségük, ezért 500 eFt támogatást javasol részükre biztosítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy beszélni fog a Tapolcai Mentőállomás vezetőjével, hogy hogyan látják az esetleges támogatás jövőjét. Javasolja, hogy ezt követően történjen a döntéshozatal. Megjegyzi, hogy az orvosok ügyeletellátásával kapcsolatos tárgyaláson részt vett, hozzáállásukat nem tartotta megfelelőnek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az 500 eF támogatással egyetért, amennyiben a beszerzendő eszköz a Tapolcai Mentőállomásra kerül, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

151/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 500.000 Ft támogatási összeggel, ha és amennyiben a beszerzendő eszköz a Tapolcai Mentőállomásra kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottsági tag felveti, hogy az Egészségház külső faburkolata nagyon rossz állapotban van, így nem maradhat.

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a külső faburkolat cseréjére árajánlatok bekérését a testületi ülésig. Megjegyzi, hogy nem szeretne részt venni a felújításában.  Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

152/2017. (IV.24.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Egészségház külső faburkolatának felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az Egészségház külső faburkolatának felújítása vonatkozásában javasolja árajánlatok bekérését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13.05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                         Nagy Lajos

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő