Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.04.13. rendkívüli PÜBi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.04.13. rendkívüli PÜBi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 7/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. április 13-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                    bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Nagy Lajos bizottsági ülés levezető elnöke, korelnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin bizottság elnöke jelezte, hogy késni fog, illetve Kun István bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

121/2017. (IV136.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Nagy Lajos korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

Nagy Lajos levezető elnök elmondja, hogy a meghívóban 2 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vagy a sorrendiségre vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

122/2017. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. április 13-i rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Tátika üzletház szezonális bérletéről és ahhoz kapcsolódó kérelemről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Tátika üzletház szakértő felkérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Nagy Lajos korelnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos korelnök

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tátika üzletház szezonális bérletéről és ahhoz kapcsolódó kérelemről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Nagy Lajos korelnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend sürgősségét indokolja, hogy a kiválasztott bérlő szeretné mielőbb megnyitni az üzletet. Az önkormányzatnak fontos, hogy a szerződés véglegessé váljon, mivel az aláírása még nem történt meg. Horváth László bérlő Szebellédi Ferenc társaságában jelezte, hogy sok minden javításra szorul, az épületet így nem lehet használni. A pályázat benyújtása előtt, csütörtökön helyszíni szemlére került sor, ahol az alpolgármester úr, Nagy Lajos képviselő és a műszaki osztály munkatársa is jelen volt. A bérlő kérte, hogy a kerítés a strand felé legyen nyitható. Az önkormányzat részéről elmondták, hogy erre nem lesz mód. Ennek ellenére a pályázatot beadták, az érvényes, a testület döntött a bérlőkről. Viszont, ha nem sikerül kompromisszumra jutni, valószínűleg nem írják alá a szerződést. Kérelmükben vannak olyan elemek, mint például az érintésvédelmi vizsgálat és egyebek is, melyet az önkormányzatnak kellene rendezni. Ezek költsége durván 500 eFt. Utólagosan nincs mód ezen összeg beszámítolására, a pályázati eljárás lezajlott. A szezonkezdésig rövid idő áll rendelkezésre, nem biztos, hogy jelentkezik másik bérlő, és nem tudható, hogy mennyiért. Megoldás lehet, ha a pályázattól függetlenül külön megállapodást kötünk a bérlővel ezen munkák elvégzésére. Ez azért lenne célszerűbb, mert előfordulhat, hogy az önkormányzat által megbízott vállalkozóval nem értenek egyet. Azt tartaná jó megoldásnak, ha a javítást a bérlőre bízná az önkormányzat úgy, hogy felügyeli a folyamatokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvéd úr külön megállapodást készített, melynek lényege, hogy annak aláírása után átutalják a 7,5 millió forint bérleti díjat, az elvégzendő munkára pedig megkapják az előirányzott fél millió forintot.

 

 

 

 

Nagy Lajos bizottsági ülés levezető elnöke elmondja, hogy sok fénykép készült az ingatlanról, az épület valóban rossz állapotban van. A vízvezeték, a villanyvezeték több helyen ki van szedve a falból, a mosdók nem használhatók, beázik az épület, minden penészes. A bérlők szerint közel hárommillió forintot kellene rákölteni, hogy üzemeltetésre alkalmas legyen.  Kérték az épület előtti mederrész rendbetételét, a korábban ott lévő nádfedeles kiülő és a vasmacska visszahozatalát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 8.15 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a kérelemben jelzett alapfeltételeket az önkormányzatnak biztosítani kellene.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy nem tudja elfogadni, hogy olyan ember legyen az önkormányzat partnere, aki komoly károkat okozott a településnek. Ez a történet számára minősíthetetlen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Horváth úr megküldte az albérlők listáját, erről a bizottságnak, illetve a testületnek állást kell foglalnia. Tavaly elfogadta és tudomásul vette a testület az albérlők körében Szebellédi Ferencet. Erről ismét dönteni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat jóváhagyásával lehet albérletbe adni az épület részeit, ugyanazon feltételek vonatkoznak rájuk, mint a pályázóra. A feltételek között szerepel az adó és köztartozás mentesség, perben nem állt és nem az áll a bérlő az önkormányzattal, stb.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint valóban sok kellemetlenséget okozott, jogosak a fenntartások, de nagyon rövid az idő a szezonkezdésig. Ezzel már nem foglalkozna az idén, tavaly is elfogadta a testület a személyét.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a főbérlőnek Szebellédi Ferenc a legnagyobb albérlője. Ha nem árusíthat ott, másnak nem fogja tudni a bérlő továbbadni. A diszkórészt sem tudja további bérletbe adni. A 7 millió forint bérleti díj fontos lenne az önkormányzatnak.

 

Nagy Lajos levezető elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a megállapodástervezet jóváhagyását és a főbérlő által bejelentett albérlők személyének tudomásulvételét javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

123/2017. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház szezonális bérletéről és ahhoz kapcsolódó kérelemről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a KORREKT-N 2010. Kft.-vel kötendő - „Tátika” üzlethelyiség bérletére vonatkozó - megállapodás tervezet jóváhagyását és főbérlő által bejelentett albérlők személyének tudomásulvételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Tátika üzletház szakértő felkérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy a peres eljáráshoz kapcsolódóan az ügyvéd úr újabb szakértői vélemény beszerzését látja szükségesnek.  Fel kell mérni, hogy 2015. előtt mit valósított meg valójában a másik fél, mely alapján esetlegesen mód lesz egy ellenkereseti kérelem benyújtására is. Elsőként megkerestük Nikl Katalin szakértőt, aki nem tudta a megbízást elfogadni. Ezt követően ajánlatot kértünk a Pannon-Justitia Kft-től, akik nagyon elismertek állítólag a szakmában. A szakértő úr 650 eFt + Áfa szakértői díjat irányozott elő.  A Kft. komoly csapattal dolgozik, felszámolásokat, végelszámolásokat is végeznek, így a múltbeli és jelenlegi költségeket jobban meg tudják becsülni. A perösszeg mintegy 33 millió forint. A szakértői díj vélhetően csekély összeggel bír ahhoz képest, amit a szakértő bevonásával az ellenérdekű feleken vissza tudnánk perelni. Úgy ítéljük meg, hogy a bíróság által utoljára kirendelt szakértő által leírtak nem igazán fogadhatók el, leírta és elfogadta a másik fél által becsatoltakat. A következő tárgyalás május 11-re van kitűzve, legkésőbb május 3-ig meg kellene érkezni a szakértői véleménynek.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

124/2017. (IV.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház szakértő felkérése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 8.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Forintos Ervin                               Nagy Lajos                                     Laposa Bence

bizottság elnöke                             korelnök                                   jegyzőkönyv hitelesítő