Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.04.06 rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.04.06 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 6/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. április 6-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (3 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag                                     (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (7 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

  1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István és Laposa Bence bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2017. (IV.06.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 4 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vagy a sorrendiségre vonatkozóan van-e javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző 5. napirendként javasolja megtárgyalni a Klastrom utca felújítási munkái tárgyú előterjesztést.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért az előterjesztés napirendként történő tárgyalásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

114/2017. (IV.06.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága a 2017. április 6-i rendkívüli ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi a „Klastrom utca felújítási munkái”tárgyú napirendet.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az öt napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

115/2017. (IV.06.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. április 6-i rendkívüli ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

  1. 1. Tatay Sándor Általános Iskola 30 éves jubileumi ünnepségéhez támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

  1. 2. Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Római út felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. Szalai Péter kérelme romos kőkerítés elbontásáról, és árok meder helyreállításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 5. Klastrom utca felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja Forintos Ervin bizottsági elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola 30 éves jubileumi ünnepségéhez támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tatay Sándor Általános Iskola

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgatót, kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy a kérelméhez a program előzetes költségvetését mellékelte. Egyik napra a versenyeket tervezték, a másik napon várják vissza a 30 év alatt végzett diákokat.  Kéri az önkormányzatot, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassa a jubileumi ünnepség megrendezését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 1 millió forinttal javasolja támogatni a rendezvényt. Az előzetes számítások szerint még szükséges 750 eFt-ot a környező önkormányzatok, a Badacsonytomajért Alapítvány, a Szülői Munkaközösség, illetve a Minisztérium várhatóan biztosítani fogja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 1 millió forint önkormányzati támogatással elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

116/2017. (IV.06.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tatay Sándor Általános Iskola 30 éves jubileumi ünnepségéhez támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a Tatay Sándor Általános Iskola 30. éves jubileumi rendezvényéhez 1 millió forint erejéig járuljon hozzá. 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Folly Arborétum képviselője levéllel fordult az önkormányzathoz, melyben a HÉSZ módosítás idejére kérte a területüket is érintően a változtatási tilalom elrendelését. A kérelmet a főépítész úrnak megküldtük, segítségével került kidolgozásra a mellékletben szereplő rendelet tervezet. A változtatási tilalmat addig kell fenntartani, amíg a HÉSZ foltszerű módosítása le nem zárul, illetve max. 3 évig. Az Arborétum több hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el, néhány nem Arborétum övezetbe van sorolva. Ez különböző jogi problémákat vethet fel, azt szeretnék, ha a teljes terület Arborétum elnevezéssel szerepelne.  Egy korábbi ülésen felmerült a változtatási tilalom elrendelése a Badacsonyörsi Kempingre vonatkozóan is, de emlékezete szerint a főépítész úr ezt nem támogatta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a foltszerű HÉSZ módosítás a főépítész úr szerint is pozitív tájképi és idegenforgalmi hatást eredményezhet. Fontos, hogy addig visszafordíthatatlan és a folyamatokat gyengítő változás ne történhessen. Ismerteti a március 21-én érkezett kérelmet a változtatási tilalom bejegyzésére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelettervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

117/2017. (IV.06.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Római út felújítási munkáiról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Hősök kertje és a Gyurkovics köz közötti 200 méteres szakaszon és a Művelődési Ház felé kb. 300 méteres szakaszon szegély és járdaépítésre 5 vállalkozótól kértünk be árajánlatot. Mindössze egy ajánlat érkezett 6.952.361,- Ft összegben, a PRO-DI-GE Kft-től, Balatonedericsről. Az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodás alapján még vállalja 300 tonna aszfalt beszerzését, mely az előterjesztésben szereplő 20 eFt + ÁFA helyett 15.500 Ft + ÁFA összegre redukálódott. Javasolja a szegély lerakásához az április 18-i határidő meghatározását a szerződésben, a teljes munka befejezésére pedig május 3-i időpont kitűzését. Javasolja napi 50 eFt kötbér megállapítását. Kérdezi, hogy az ajánlattevők tudtak-e arról, hogy a gépkocsi bejárók alatti szakaszra CK betont kell beépíteni. Szerepel-e ez a kiírásban.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nem írtuk elő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy fontos megérteni a folyamatokat. Közel 20 millió forintot kifizet az önkormányzat erre a programra egy olyan időszakban, amikor nem szabadna. De a testület fontosnak tartja, hogy a Római út ebben a ciklusban megújuljon. Ehhez a Magyar Közút Zrt. évi 150 tonna aszfaltot rak le térítésmentesen, az önkormányzat szintén vállalást tett évi 150 tonnára. Közben megállapítást nyert, illetve a szabályok is előírják, hogy bizonyos szakaszokon a szegélyt ki kell építeni. Tavalyelőtt elkészült a Kisfaludy út egy része, tavaly elmaradt a fejlesztés. Most a két évre 300 tonnás felajánlást tettek. Néhány képviselő jelezte, hogy a Hősök kertjétől Bolláékig terjedő szakasz is rossz állapotban van, meg kellene csinálni. Ha április 18-ig elkészül a szegély, utána megkezdhető ezen szakaszok aszfaltozása.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja az aszfaltozás előtt darált aszfalttal a Római út tavaly elkészített szakaszának folytatásában az út alapját stabilabbá tenni. A Hősök kertjétől egyik oldalon Balaton hullámkővel történne a járda újjáépítése, a másik oldalon egyelőre fel kellene tölteni, majd jövőre történne a burkolás. Számításai szerint akár a Művelődési házig elég lehet az aszfalt.

 

Bolla József ügyvezető szerint a Gyurkovics közt most kell megcsinálni, mert ha elmarad, hosszú évekig nem lesz szilárd burkolattal ellátva. Felhívja a figyelmet arra is, hogy sok helyen nem egyforma az aszfalt színe, megfontolásra javasolja, hogy a jövőben ennek elkerülése érdekében egy helyről szerezzük be az aszfaltot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Közútkezelővel azonos helyről fogjuk beszerezni az aszfaltot, így most nem áll fenn ez a probléma. Kérdezi, hogy hogyan áll a Balaton utcai útlejegyzés, az ÁBC melletti kisajátított út ügye.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az építési engedély még nem jogerős. El kell készíteni a költségvetést, árajánlatokat kell bekérni. Elvileg elkészülhet a szezonra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy legalább egy hónap a jogerő, utána pályáztatni kell. A költségvetési kiírás elkészíthető, az árajánlatokat be lehet kérni most is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy hivatali dolgozó intézkedéséből adódóan kerültünk ilyen helyzetbe. Felajánlotta, hogy a kapu áthelyezés ügyében a Bazalt Kőbányák Kft. illetékesével egyeztet. Az ajánlatokat a mai napon be fogjuk kérni, az építési engedély birtokában kezdhető meg a munka. A vállalkozási szerződésről a testület fog dönteni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a volt Keresztúry házzal szemben pár évvel ezelőtt beszakadt az aszfalt, a Hősök kertjétől a Kultúrházig szintén lehetnek hatalmas kráterek az út alatt. Ezt meg kell nézetni az aszfaltozás előtt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy régebben az újonnan aszfaltozott utakat bizonyos ideig nem engedtük felbontani, kivéve a havária helyzeteket. Ezt javasolja most is átgondolni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Római út bizonyos pontjai minden évben megsüllyednek, a Sport utca végénél szintén ilyen gond van. Megjegyzi, hogy Badacsonyban a Szombathelyi ház körül két helyen is felbontották az új aszfaltot közműbekötések miatt, erre jobban oda kell figyelni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a szegély kialakításának határideje április 18., a járda elkészítésének határideje május 6. legyen. A kötbért 50 eFt/munkanapban javasolja meghatározni. Javasolja a 300 tonna aszfalt beszerzését 15.500 Ft/tonna áron.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a határidő szűk. Az ajánlattevő ilyen kötbér mellett nem biztos, hogy aláírja a szerződést. Kérdezi, hogy le van-e szabályozva, hogy mennyi lehet a maximális kötbér.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kedvezményes aszfaltra csak telefonon tett ígérvényünk van. A kötbért a Ptk. szabályozza. Általában 0,3 %-os kötbért szoktak alkalmazni, de lehet 0,5 % is. A kötbér az eddigiek alapján az összberuházási érték 30 %-át nem haladhatja meg.

 

Bolla József ügyvezető szerint két hetet tolni kellene a határidőn. Legalább 1 hónap szükséges a burkolásra, a szegély lerakása is eltart két hétig.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy maradjanak a határidők, és a 0,5 %/nap kötbér. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

118/2017. (IV.06.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Római út felújítási munkáiról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:

-        a szegély kialakításának határideje április 18.

-        a járda befejezésének határideje május 6.

-        a kötbér 0,5 %/munkanap

-        a 300 tonna aszfalt beszerzésére javasolja a keretösszeg elfogadását az írásban megerősítendő kedvezményes árral.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Szalai Péter kérelme romos kőkerítés elbontásáról, és árok meder helyreállításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyalt Szalai Péterrel, aki elmondta. hogy a kertje végében lévő bástya nagyon rossz állapotban van, életveszélyes. A bástya mellett van az önkormányzati tulajdonú Szombat árok. A kérelmező több alternatívát jelölt meg. Vagy azt kéri, hogy az önkormányzat javítsa meg, ami azt jelenti, hogy újra kell építeni, ami több millió forint lenne. A következő verzió szerint a költségek egy részét felvállalná, a másik érintett magántulajdonos valószínűleg nem.  Harmadik ajánlata szerint az építkezése kapcsán a saját költségén ezt a helyzetet kezeli oly módon, hogy a műszaki osztállyal egyeztetve az árkot betonelemekkel burkolná ki. Ezzel az árok szélessége kb. a felére csökkenne. A többi részt pedig befüvesíteni. Az objektumban április végétől vendégeket várnak, addigra ezt szeretné befejezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint a Szombat és Péntek árkoknak komoly eszmei értéke van, ezért inkább az önkormányzat hozza helyre a bástyát.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy jelezték felé, hogy az érintett úton és más építkezéseknél is több teherautó parkol, akadályozva a közlekedést. Az útra rakják le az építőanyagokat is. Kérdezi, hogy a megkérték-e a közterület használatára az engedélyt, illetve a közlekedés akadályoztatása a rendőrség hatáskörébe tartozik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kérelmező által épített panzió jelentős többletbevételre ad lehetőséget az önkormányzatnak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag jó ötletnek tartja a Horgász paradicsom kialakítását, mely egész évben bevételt fog generálni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat nem fogja a bástyát megcsináltatni. Nem lát abban semmi problémát, ha kulturált módon a kérelmező megcsinálja, lefedi az árkot a saját költségén. Javasolja ennek jogi formáját rendezni, hogy ne tudja elbirtokolni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Használati megállapodás, vagyonkezelői jog nem alapítható árokra. A szerződést arra kötjük, hogy a felújítási munkát a saját költségén elvégezze, de utána semminemű jogot nem formálhat az ingatlanrész birtoklására, illetve használatára.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a bástya jelenleg nem tudja betölteni a funkcióját, főként a felső részen van szétdőlve. Megérti az építtető problémáját. El kell dönteni, hogy az önkormányzat több millió forintért bazaltból mindkét oldalon újra rakatja a bástyát, vagy sem. Korrektnek tartja, ha Szalai úr a saját költségén rendbe rakatja az ingatlana melletti részt, mert jelen állapotában nem hagyható.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy az árok felső része teljesen feltöltődött földdel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ott gyerekek fognak játszani, vendégek tartózkodnak. Az önkormányzat bástyája miatt baleset történhet. A második variációt, a költségek közös felvállalását javasolja elfogadni. Javasolja az árkot kiméretni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy olyan megállapodásra gondoltunk, hogy a VN. Kft-vel, mint vagyonkezelővel kell szerződnie a kérelmezőnek, a vagyonkezelő hozzájárulásával teheti meg a felújítási munkákat a szerződésben rögzítettek szerint. Megjegyzi, hogy az is problémát okoz, hogy most az árkon keresztül mennek fel a hegyre az emberek.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a rács ennek megakadályozására van ott.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy műszaki szempontból Orbán Péter alpolgármester kövesse végig a felújítási munkát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szalai úr nem állította, hogy egyedül megújítja a bástyát, hanem azt kérte, hogy az önkormányzat tegye meg. Felajánlotta, hogy a költségekhez hozzájárul. A harmadik verzió szerint az épület felé eső bástyát lebontaná, az árkot fix betonelemekkel kirakná, és addig befüvesítené a területet, ezzel fizikailag növelve a sajátját.

 

Nagy Lajos bizottsági tag a műszaki osztályt javasolja a felügyelettel megbízni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 9.40 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 9.50 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri kikötni, hogy a burkoláshoz bazaltkövet kell használni.

 

Bolla József ügyvezető szerint a megmaradó másik bástya a telkeket elválasztja. Ha a kérelmező a vízlefolyót dekoratív módon megcsinálja a saját költségén, az miért nem felel meg az önkormányzatnak. A Római útról nézve kulturáltabb lenne, mint most, nem kell ragaszkodni a két oldali bástyához. A jelen állapot balesetveszélyes.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

119/2017. (IV.06.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szalai Péter kérelme romos kőkerítés elbontásáról, és árok meder helyreállításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

Klastrom utca felújítási munkái

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy két árajánlat érkezett, melyek bontására az ülést megelőzően került sor. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Elmondja, hogy a SO-TAVIA Kft. Mindszentről 5.969.254,- Ft bruttó ajánlatot adott, 5 cm-es aszfaltréteggel, de nem szerepel az alap előkészítése az ajánlatban.  A Kis-Csicsi Építő Kft. Kunmadarasról 4.838.700,- Ft bruttó ajánlatot adott, 4 cm-es aszfalttal. Ők A munkát kézi bedolgozással végeznék, ők csinálták a Varga Kft-nél a 3 ezer m2-es burkolást is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kis-Csicsi Kft. képviselője szerint az út jelentősen lejt, csak kicsinyenként tudják az aszfaltot bedolgozni.

 

Bolla József ügyvezető szerint lehet kézzel is jó minőségű utat csinálni, a Nagykör úton, a Rózsa közben is így történt az aszfaltozás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

120/2017. (IV.06.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Klastrom utca felújítási munkái

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy megérkezett a hivatalos ajánlat az aszfaltra, 15.000,- Ft/tonna + ÁFA összeggel.

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 10.05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                         Nagy Lajos

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő