Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.03.27. soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.03.27. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 5/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (3 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag                                     (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            BVÖKI igazgató

Perger János               munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

Békássy János            CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                           (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István és Laposa Bence bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

83/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 26 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy plusz napirend felvételére vagy a sorrendiségre vonatkozóan van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

84/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. március 27-i soros ülésének napirendjét 26 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

 1. 2. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

 1. 3. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Békássy János CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

Borbély Tamás Badacsonyi Hegyközség elnöke

Csanádi Csanád Hegyközség

 1. 4. Szőlő és Bor éve 2017. Badacsonytomaj története könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 5. MÁV ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 6. BAHART Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. „Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Szerződéskötésről tájékoztatás – Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A József Attila úti járda felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. VE-0185 Badacsonytomaj Telenor Állomás állomásépítési kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Energia-megtakarítási intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Közbeszerzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. TÁTIKA üzletház idei szezonra való hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj 2927, és 0186/24. hrsz-ú ingatlanok felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A Balatoni Futár régiós magazin támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Nők a Balatonért Egyesület a település életének aktív része, nem kell részletezni, hogy mit tettek. Kérelmükben 150 eFt-ot kérnek a 20 éves jubileumuk méltó megünneplésére. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szeretné tudni, hogy az északi parton hány ilyen csoport működik, a többiek is kérnek-e támogatást az önkormányzatoktól. A helyi szervezet mire akarja fordítani ezen összeget, a helyi csoportot vagy a többi szervezetet is meg kívánják-e prezentálni belőle. A helyiek támogatásával egyetért.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja meghívni a Képviselő-testületi ülésre a csoport vezetőjét, ott adjon választ a felmerült kérdésekre.

 

Békássy János CÉH elnök elmondja, hogy az első szervezet Balatonfüreden alapult, tudomása szerint a Balaton körül mintegy 15 szervezet működik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Ábrahámhegyen 15 taggal működik a csoport, faluszépítéseket, rendezvényeket szerveznek, az önkormányzati programokon is részt vesznek. Ott nem kapnak pénzügyi támogatást, de szabadon használhatják a közterületeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a helyi csoport vezetője a testületi ülésen nyújtson tájékoztatást a támogatásként kért összeg felhasználásáról, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

85/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri Farkas Éva csoportvezetőt, hogy a testületi ülésen nyújtson tájékoztatást a támogatásként kért összeg felhasználásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízottat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Perger János elmondja, hogy a beszámolójában mindent leírt. Javasolja az üzletbérleti szerződésekben rögzíteni a jövőben, hogy az épületek munka és tűzvédelmi helyzetéért ki a felelős.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy konkrétan mit jelent az, hogy a veszélyes munkát végzőknek egyéni védőeszközöket kell biztosítani. A VN. Kft. dolgozóinak, akik a füvet nyírják, illetve a közmunkásoknak kötelező-e felvenni a mellényt. A dolgozók és pld. a rendőrök is sárga mellényben vannak. Ennek színén lehet-e változtatni.

 

Perger János elmondja, hogy kockázat elemzés alapján vannak meghatározva a védőeszközök, a főbb kritériumokat emelte ki. Ha nem a szabványnak megfelelő, minősített a védőeszköz, akkor baleset esetén a munkaadó a felelős. A mellényt a munkavédelmi törvény előírásai alapján viselni kell. A sárga színt a munkavédelmi hatóság és egyéni védőeszközöket minősítő hatóság fogadta el, a változtatás lehetőségére nem tud egyértelmű választ adni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását és a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

86/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Békássy János CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy 2014. és 2016. között a rendezvényt a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület szervezte az önkormányzattal kötött rendezvényszervezői szerződés keretében. Az önkormányzat biztosította a közterületet, illetve 5 millió forint támogatást, melynek 90 %-át minden év július 5-ig átutalt a szervező felé. Most ez a szerződés lejárt. A Részvételi Szabályzat tekintetében Borbély Tamás a Hegyközség képviseletében tett néhány észrevételt, melyek ismertetésére felkéri a Jegyző asszonyt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 27-én érkezett emailben javaslat olvasható a megjelenés egységesítésére. A bortermelőknek lehetősége van kisüzemi bortermelő státuszba átjelentkezni, elszámolási kötelezettséggel a Hegyközséghez tartoznak, ezt jelezni kell a Szabályzatban is. Javasolja 2011-2016. évekre pontosítani az utolsó öt év részvétele utáni plusz pontok lehetőségét. Elmondja, hogy a 14. pont f) és g) alpontjában megfogalmazottakat a testületi ülésig a Szabályzatban pontosítani fogja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a Gesztenyesor alatti önkormányzati területek egységesítésére is törekedni kell.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint az Egyesület oldaláról kell elsősorban tisztázni az egységes álláspontot.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy a vezetőség fenntartja, hogy a rendezvényt szívesen megszervezi, ahogy azt már jelezte az önkormányzat felé. A Polgármester úr és Laposa képviselő úr jelenlétében tartott megbeszélésen a keretek rögzítésre kerültek, viszont a rendelkezésre álló összeg nem. Új elemként megjelent az Akció Kft. stratégiai és marketing tanácsadóként. Nincs tudomásuk arról, hogy hogyan fognak beilleszkedni a rendszerbe. Tavaly ősszel a fix időpontokat már kiközölték. Természetesen a testületnek szuverén joga, hogy hogyan dönt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy évek óta félreértés az, hogy az önkormányzat a Borhét rendezőjének biztosította a badacsonyi park térítésmentes használatát, illetve a Badacsony közigazgatási területén lévő közterületek kiadásáról az önkormányzat hivatala gondoskodott. A szervező pénzt nem kérhet a közterületért, ezzel a jogszabályi előírásokat megsérti. Magát a boros pavilonokat hasznosíthatja csak. Elmondja, hogy jelenleg a Borhét rendezvény szervezői szerződése 1 éves időtartamot feltételez 2017. évre. Az előző hároméves együttműködést ölelt fel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a közterület térítésmentes használatát biztosítani a Borhét tekintetében a rendezvényszervező felé. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

87/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-      a Bor7-en a Badacsony Park térítésmentes használatának biztosítását,

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a bizottság javasolja-e átadni a 14 + 1 férőhelyet és a bruttó 5 millió forint támogatást.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy nem véletlenül tért ki az Akció Kft-re. Kérdezi, hogy a támogatás összegébe beleértendő-e a Kft. költsége, vagy efelett kapják a külön támogatást.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy az eredeti elképzelés szerint ezen kívül kapnának 1 millió forintot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az Akció Kft-vel két szerződés köttetik, az egyik a kommunikációra és stratégiára, ami havi finanszírozással aláírásra került. A másik esetben a Pincefeszt időpontjáról volt vita. A pénteki megbeszélésen úgy értette, hogy a Kft. szervezné a Borhétre is a programokat, így csökkenthető lenne a támogatás összege.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a külön szerződés ügyében az egyeztetések megkezdődtek, most nem erről van szó.  Elmondja, hogy a Céh Turisztikai Egyesületnek van egy kérelme a Borhét megrendezésére. Mivel a bizottsági ülésen csak hárman vannak jelen, praktikusnak tartaná, hogy ebben a testület döntsön. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a Képviselő-testület a 14 + 1 férőhelyet továbbra is engedélyezze, és az 5 millió forint támogatást biztosítsa a szervező felé a pénzmaradvány terhére, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja a határozati javaslatba belefoglalni, hogy a bizottság tudomásul veszi, hogy a Céh Turisztikai Egyesület is vállalná a rendezvény szervezését.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-      a 14+1 férőhelyet engedélyezni és az 5.000.000 Ft-ot biztosítani támogatásként a Bor7 szervezőjének a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére, illetve tudomásul veszi, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület is vállalná a rendezvény szervezését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke a Részvételi Szabályzatba javasolja belefoglalni, hogy az a borász, aki nyilatkozatban vállalja, hogy a szüreti felvonuláson részt vesz, plusz 10 pontot kapjon.

 

Békássi János elnök jónak tartja a gondolatot, de a pontszámon javasolja elgondolkodni. Tavaly fordult elő először, hogy több jelentkező volt, mint ahány kiállítási hely a Borhéten. Egy-két ponton múlott, hogy melyik borászat kap helyet. A 10 pontot ezért soknak érzi. Rögzíteni kellene, hogy mi a minimális elvárás a megjelenésre, szánjon rá pénzt és személyzetet, kínálja a saját borát a felvonuláson, emelje annak színvonalát.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja behatárolni az elvárt színvonalat.

 

Berecz Nikolett intézményvezető szerint vállalja a beöltözéshez kapcsolódó költségeket, saját költségén bort kínál, névtáblát készíttet, traktorral vagy fogattal vonul fel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy aki így jön, az kapjon 10 pontot, az a borászat, amely nem rendelkezik külön fogattal, de a többi feltételt vállalja, 5 pontot kapjon.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a szabályzatban megadott időpontig igazolt előzetes regisztráció is feltételként szerepeljen.

 

Békássy János elnök ismét elmondja, hogy a javasolt plusz pontokat soknak tartja. A minőségi bort domináns tényezőként kellene megőrizni.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy a Részvételi Szabályzat 11-es pontja szerint az Ellenőrző Bizottság összetételével egyetért-e a bizottság.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy igen. Kéri, hogy aki a pluszpontokra vonatkozó javaslattal egyetért, miszerint a Bor7 Részvételi Szabályzat pontozásos rendszerében rögzíteni, hogy az a résztvevő, aki külön vállalja előzetes regisztráció alapján (amelyet hitelt érdemlően igazol) a 2017. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést, illetve a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket és traktorral vagy lovasfogattal vonul ki, valamint saját költségére bort kínál, felvonul, névtáblát készíttet az 10 pontot kapjon, illetve a Bor7 Részvételi Szabályzat pontozásos rendszerében rögzíteni, hogy az a résztvevő, aki külön nyilatkozatában vállalja a 2017. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést és a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket, és a 2017. évi Badacsonyi Szüreten felvonul, névtáblát készíttet, az 5 pontot kapjon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

89/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-      a Bor7 Részvételi Szabályzat pontozásos rendszerében rögzíteni, hogy az a résztvevő, aki külön vállalja előzetes regisztráció alapján (amelyet hitelt érdemlően igazol) a 2017. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést, illetve a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket és traktorral vagy lovasfogattal vonul ki, valamint saját költségére bort kínál, felvonul, névtáblát készíttet az 10 pontot kapjon.

-      a Bor7 Részvételi Szabályzat pontozásos rendszerében rögzíteni, hogy az a résztvevő, aki külön nyilatkozatában vállalja a 2017. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést és a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket, és a 2017. évi Badacsonyi Szüreten felvonul, névtáblát készíttet, az 5 pontot kapjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Szőlő és Bor éve 2017. Badacsonytomaj története könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy újabb árajánlatok érkeztek be a Badacsony története című könyv elkészítésére, 420 oldalon, ezer példányban való megjelenítésére. Ha a bővített kiadásról dönt majd a testület, akkor ez tovább növeli a költségeket. Megjegyzi, hogy Kalmár György a bővített kiadásra adta be ajánlatát, ez + 50 oldalt jelent.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a beérkezett ajánlatok összehasonlíthatók-e.

 

Kalmár György elmondja, hogy először abban gondolkodott, hogy külön jelenteti meg a síremlékes részt, de az eredeti könyvben már Kalmár László ezt is elkezdte. A munkát ő folytatta, fotókat készített, megcsinálta hozzá a szöveges részt. Az árajánlatok tekintetében úgy képzeli el, hogy a 2,5 millió forint egy keretösszeg, maximum határ. Ha a könyv újbóli kiadását támogatná a testület, akkor további árajánlatokat lehetne bekérni az ár csökkentése érdekében.

 

Wolf Viktória jegyző ezt nem javasolja, mert a verseny tisztasága sérül. A költségeket nem véletlenül választották szét előterjesztés szinten.

 

Berecz Nikolett intézményvezető kérdezi Kalmár Györgyöt, hogy mennyi lenne az ajánlata az alapkönyvre.

 

Kalmár György elmondja, hogy a tördeléssel együtt bruttó 1.760 eFt.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a tördelésre mindenki 300 eFt körüli ajánlatot adott, így ez a legolcsóbb ajánlat.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a testületi ülésre a határozati javaslat 6 pontja szerint 3 ajánlatot bekérni ugyanazon műszaki tartalommal a bővített könyv és az alapkönyv kiadására is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a könyveket szuvenírként akarjuk-e kiosztani, vagy meg lehet vásárolni őket.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint néhány 100 db-ot meg lehet tartani erre a célra, de mintegy 2/3 részét értékesíteni kellene, hogy a nyomtatási költségek megtérüljenek, ne legyen veszteséges.

 

Berecz Nikolett intézményvezető megjegyzi, hogy az előző időszakban nem igazán vásárolták meg a mintegy 20 éve kiadott könyvet. Ha most a költségek visszanyerésében gondolkodunk, akkor 2 eFt/db áron kellene adni. Ennyiért nem fogják ebben a kivitelben megvenni. Úgy gondolja, hogy dizájnolni kellene, de ennek komoly költségei vannak. Bemutatja Hévíz és Salföld települések által kiadott könyveket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy akkor támogatja a Badacsonytomaj könyv kiadását, ha hasonló megjelenésű lesz, mint a most bemutatott könyvek.

 

Kalmár György elmondja, hogy az általa javasolt kivitellel szebb lenne a kiadvány a jelenleginél. A papír alkalmas fotók elhelyezésére is.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint fontosabb lenne egy stílusos, eladható könyv összeállítása, inkább most költsünk rá többet. Jó grafikára, szerkesztésre van szükség, hogy eladható legyen, annak nincs értelme, hogy megint 20 évre csináljunk ezer darab könyvet. Egyelőre a kiadvány megjelenéséről kellene beszélni, nem az árajánlat a legfontosabb szempont.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a következő soros ülésre előkészíti az anyagot az elhangzottak szerint.

 

Kalmár György a Króm nyomdát javasolja, ők szerkesztik a Badacsony régiós kiadványt is.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Berecz Nikolett intézményvezető az Akció Kft. és Kalmár György bevonásával részletes árajánlatkérést dolgozzon ki a következő soros ülésre, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

90/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szőlő és Bor éve 2017. Badacsonytomaj története könyv újrakiadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja részletes árajánlatkérő kidolgozásába bevonni az Akció Kft-t és Kalmár Györgyöt, Berecz Nikolett intézményvezető közreműködésével, melynek kidolgozására és előkészítésére javasolja a testület soron következő ülését.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

5./ Napirendi pont

MÁV ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a szerződéstervezetben látható, hogy mit várnak el a Kft-től 600 eFt + ÁFA összegért. Számára a tervezet elfogadhatatlan. Évente nyolc alkalommal nyírják a területet a tervezetben szereplő kettő helyett, ezt ezután is megteszik. Ha a testület úgy dönt, pályáztassa meg a felsorolt feladatokat, ők nem fognak pályázni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a testület a zöld területek karbantartásának körülményeit szeretné rendezni a MÁV-val, nem a szerződéstervezetben szereplő dolgokat kérte. Nem javasolja jelen szerződéstervezet aláírását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a határozati javaslat ne kerüljön elfogadásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 


91/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MÁV ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

BAHART Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a testület korábbi határozatában kérte a kavicsos terület térkővel való burkolását, ez nem történt meg. A BAHART az idei szezonra 3 millió forint + ÁFA bérleti díjért ajánlotta fel az önkormányzatnak a badacsonyi kikötő területén található 2559. hrsz-ú ingatlanból 1.169 m2 szabad területet.  Az illetékessel beszélt, aki elmondta, hogy sok a jelentkező, ha az önkormányzat nem veszi bérbe, akkor kiadják másnak. Április 1-től szólna a bérleti szerződés.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy tavaly mennyit fizettünk és mennyi bérleti díjat kaptunk vissza. Megjegyzi, hogy nem sokat változott a kép, minden a régiben maradt, csak a pónilovagoltató vállalkozó nem kapott lehetőséget.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 3 millió + ÁFA összegért vettük bérbe, és mintegy 2 millió forint bérleti díjat tudtunk beszedni a területből. Különösebben nem tudtunk válogatni a jelentkezők között. Ha lenne elegendő bérlő, akkor lehetne meghatározni, hogy kit engedünk be a területre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja ismét tárgyalni a BAHART-tal, hogy mennyi az a minimális összeg, amiért bérbe adnák az önkormányzatunknak.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a vállalkozók szebb környezetet teremtenének, de 1 éves bérlet esetén ezt nem vállalják be.

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 10.27 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.40 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a szünetben tárgyalt a BAHART illetékesével, minimális bérleti díjként 2,5 millió forint + ÁFA összeget fogadnak el.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a területet bérbe venni fenti összegért.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja 2.500 eFt + ÁFA bérleti díjjal, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

92/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását 2.500.000 Ft + ÁFA összegű bérleti díjjal.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

„Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti az előterjesztés lényegét.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pénteki egyeztetésen elhangzott, hogy a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0009 kódszámú pályázathoz kérjünk be három ajánlatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását és a három árajánlat bekérését az ITS-re, az Akcióterületi terv elkészítésére és a közbeszerzési eljárás lefolytatására támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

93/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

„Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá ugyanezen TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó ajánlatok bekérését az ITS-re, az Akcióterületi terv elkészítésére és közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslat szerint a Masszi Építész Iroda Kft-vel kötött szerződés módosulna úgy, hogy az I. pont 1.3. pontja kiegészül a „Fő utca lakóházainak villamosenergia bekötésére vonatkozó tervdokumentáció” szövetrésszel. A II. pont 2.a./ pontja szerint a vállalás határideje az építési és forgalomtechnikai beavatkozásokat érintő tervdokumentációkat illetően 2017. március 27-re, a b./ pont a Fő utcai lakóingatlanokhoz történő villamosenergia bekötéshez kapcsolódó tervdokumentációt illetően 2017. április 30. lenne. A III. pont 3. pontja szerint a vállalkozó díja bruttó 19.926.300 Ft, ebből a tanulmányterv bruttó 4.165.600,- Ft, a szerződés 1.1. és 1.2. pontja szerinti tervek bruttó 12.712.700,- Ft, az 1.3. pont szerinti tervek 3.048.000,- Ft-ba kerülnének.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

94/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Szerződéskötésről tájékoztatás – Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tervezési feladat szorosan kapcsolódik a strandfejlesztésre benyújtandó pályázatunkhoz, melynek benyújtási határideje április 1. A Masszi Építész Iroda Kft-vel a tervezési feladatra a szerződést bruttó 381 eFt összegben megkötöttük. A Polgármester 1 millió forint összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet a testület utólagos jóváhagyása mellett.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

95/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szerződéskötésről tájékoztatás – Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terve

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

A József Attila úti járda felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a beruházáshoz szükséges fedezet biztosítását a 2017. évi költségvetés felhalmozási keretének terhére rendeli el.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy többen megkeresték azzal, hogy szeretnék a kapubejárójukat is leburkoltatni. Erre saját költségen van lehetőség, az igényeket jelezni kell a kivitelező felé.

 

Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy eddig ketten keresték meg ezzel a kéréssel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a VN. Kft. árajánlatának elfogadásával egyetért azzal, hogy a szükséges fedezet a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére legyen biztosítva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

96/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A József Attila úti járda felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

 1. 1. a József Attila út melletti járda, Bercsényi u. és Sport u. közötti szakaszának felújítását a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítani
 2. 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Badacsonytomaj VN. Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.), 4.577.925,- Ft vállalási összegű ajánlatát elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

VE-0185 Badacsonytomaj Telenor Állomás állomásépítési kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérlő 550 eFt/év bérleti díjat ajánlott meg. Javaslatuk a bérleti szerződés megkötése a Telenor Magyarország Zrt-vel a határozat 1. mellékletét képező tartalom szerint legalább 800 eFt/év bérleti díj megfizetése esetén.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot legalább 800 eFt/év bérleti díj ellenében elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

97/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

VE-0185 Badacsonytomaj Telenor Állomás állomásépítési kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja legalább 800 ezer Ft /év bérleti díj összeg ellenében.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Energia-megtakarítási intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jogszabály valamennyi közintézmény tekintetében előírta a terv készítését, mely érinti a Hivatalt, az Óvodát és a Művelődési házat. Az enetgia megtakarítási intézkedési terv elkészítésére 75 eFt/épület árajánlattal rendelkezünk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

98/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Energia-megtakarítási intézkedési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


13./ Napirendi pont

Közbeszerzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy amennyiben előre nem látható okból közbeszerzési igény vagy változás merül fel, van lehetőség a közbeszerzési terv módosítására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közbeszerzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a megállapodást minden évben tárgyalják az Intézményi Társulásban résztvevő önkormányzatok, hogy a normatíva leigényelhető legyen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


100/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

TÁTIKA üzletház idei szezonra való hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a beérkezett pályázat érvényes, a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ha a bérlő további bérletbe kívánja adni a helyiségeket, ahhoz meg kell-e kérnie az önkormányzat hozzájárulását.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy igen.

 

Bolla József ügyvezető kéri, hogy a szerződéskötés előtt feltétlenül mutassa be a bérlő az NHSZ-el kötött szemétszállítási szerződést, ez vonatkozik a további albérletbe adásokra is.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a helyszínt megnézték. Sok hiányosságot tapasztaltak. A bérlő a kerítés elbontásáról érdeklődött, de elfogadta, hogy arra nincs lehetőség.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az üzletház bérbevétele megtekintett állapotban történik, a szerződéskötést követően nem fogadunk el reklamációt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a bérlő a megtekintett állapot szerinti ingatlant veszi bérbe, melyre a szerződés tartalmazzon előírást. A bérleti díjat a pályázat szerinti 7.500.000 Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj összegében javasolja elfogadásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

101/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

TÁTIKA üzletház idei szezonra való hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a bérlő a megtekintett állapot szerinti ingatlant veszi bérbe, melyre a szerződés tartalmazzon előírást. A bérleti díjat a pályázat szerinti 7.500.000 Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj összegében javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az üzlet bérletét a bérlő felmondta, a bérleti szerződés 2017. április 28-ával megszűnik. Az üzletet 20 eFt/hó összegért bérelte, horgászcikkek árusítására.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

102/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírásra 1 pályázat érkezett, mely érvényes, a pályázati feltételeknek megfelel. Szalai Zoltán pályázó 1.400.000,- Ft/szezon + rezsiköltség megfizetését vállalta.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja 1.400 eFt/szezon + rezsiköltség bérleti díjjal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

103/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 1.400.000 Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlan kikiáltási árát a testület már 35 millió forintra csökkentette. Az ingatlan forgalmi értékét az értékbecslő 33,5 millió forintban határozta meg. Javasolja ugyanezen feltételekkel tovább hirdetni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a terület iránt érdeklődő vállalkozónak a főépítész úr ismertette a konkrét beépítési előírásokat. A dokumentációt, mellyel az ajánlatot tették, át kellene terveztetniük.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja fotódokumentációval kiegészíteni a pályázati kiírást. Úgy gondolja, hogy értékes területről lévén szó, a kikiáltási árat fel lehetne emelni az előző szintre.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy az ingatlant fotódokumentációval együtt kell hirdetni, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

104/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá az ingatlant fotódokumentációval együtt hirdetni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázati felhívásra most sem érkezett ajánlat. Javasolja az ismételt közzétételét.

 

Orbán Péter alpolgármester a Badacsonyörsi Fűzfa utcai telekkel kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy korábban volt egy komoly érdeklődő az ingatlanra, melyet az értékbecslő 28 millió forintra értékelt fel. A telekbe ékelődött egy szennyvíztisztító átemelő rendszer, mely a DRV tulajdona. Ez nem került leválasztásra a telekből, holott a DRV. felvállalta. A vázrajzok elkészültek, azt várjuk, hogy az ingatlan nyilvántartásban átvezessék. Az átvezetést követően kerülhet sor az újabb pályázati felhívás közzétételére.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2927, és 0186/24. hrsz-ú ingatlanok felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy az ingatlanokat Tóth Józsefné ingyenesen ajánlotta fel az önkormányzatnak.  Kérdezi, hogy hol vannak ezek a területek.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy volt szennyvíztisztító telep és a Kisörsi út közötti mocsaras terület egy része. Pár éve volt ott egy hasonló felajánlás, melyet a testület nem fogadott el. Mindkét területnek a fele a belterületbe, másik fele a külterületbe tartozik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a felajánlás elfogadását támogatja az I. számú határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

106/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2927, és 0186/24. hrsz-ú ingatlanok felajánlása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, a Felvidéken magyar iskolák támogatására, ösztöndíj programokhoz kérnek támogatást, konkrét összeget nem jelöltek meg.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 50 eFt támogatást javasol biztosítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki 50 eFt támogatással egyetért a határozati javaslatban foglaltak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

107/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft támogatási összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

A Balatoni Futár régiós magazin támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy tavaly nem kaptak támogatást, de az újságot azóta is hozzák. A testületnek az volt a véleménye, hogy a település keveset szerepel az újságban. Korábban 50 eFt/év támogatást kaptak.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem javasolja a támogatásukat. Az újságokat átolvasta, sok polgármesterrel készítettek interjút, de Badacsonytomajról nem írtak semmit.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

108/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Balatoni Futár régiós magazin támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy tavaly 50 eFt-ot kaptak. Nagyon hálásak voltak a kapott támogatásért. Badacsonytomaj Önkormányzata által adott pénzből a Veszprémi Állatkertbe vitték el a gyerekeket, voltak a salföldi majorban is. Ábrahámhegy önkormányzata pedig ingyen beengedte a strandra a hátrányos helyzetű gyerekeket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy Pordán Katalinnal tárgyalt. A Társuláshoz tartozó településekről származó gyerekek részére különböző programokat szerveznek. Javasolja a támogatásukat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az 50 eFt-os támogatás biztosításával a határozati javaslatban foglaltak szerint egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft támogatási összeggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző elmondja, hogy az előterjesztésben 6 db határozati javaslat szerepel. A könyvtárra vonatkozó EFOP pályázat esetében a Kulturális Intézmény lenne a pályázó.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy elsősorban informatikai, technikai eszközökre lehet pályázni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a MENÜ Kft-re vonatkozó pályázattal mi a helyzet.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy folyamatban van. A strandos pályázatról nincs újabb információja, a kiírás még nem jelent meg. Az új EFOP-os pályázat a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben témakörben megjelent, a konzorciumban benne vagyunk, elő kellene készíteni. A Zöld Város pályázattal kapcsolatosan is határozni kell. Elmondja, hogy megjelentek az új TOP-os pályázati lehetőségek, a tavalyihoz hasonló célokkal, más keretösszegekkel, melyet az előterjesztésben részletezett, szeptemberi beadási határidővel. A Világörökség ügyében hivatalos értesítést még nem kaptunk a további teendőkről. Megjelent egy GINOP-os turisztikai pályázat is, melyet május 2-től június 30-ig lehet benyújtani. Az önkormányzat pályázik, a konzorciumi partner a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.  A Balaton kiemelt üdülőkörzetre ebben a pályázati konstrukcióban 8 milliárd forint van elkülönítve.

 

Wolf Viktória jegyző felveti, hogy ebbe a pályázatba beleférhet-e a Fő utca rekonstrukciója, legalább előkészítési szinten. A komplett tervdokumentáció két héten belül rendelkezésre áll.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy minden előkészítési szinten maradt. Megterveztettük a látogató központot is. Amiről tervünk van, arról hallani sem akarnak, de nem mondják meg, hogy mire pályázhatunk. Ha ez a továbbiakban is így lesz, akkor nem támogatja az ezirányú pályázatban való részvételt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatóban foglaltakat az elhangzottak szerint elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

110/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-       az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra elrendelni, hogy Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye nyújtson be pályázatot a könyvtár számára IKT eszközök beszerzése céljából a határozati javaslat szerint.

-       elrendelni pályázat előkészítését a Badacsonyi, a Bányász és a Badacsonytomaji strand fejlesztése céljából.

-       EFOP 1.5.2-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívásra

-       a GINOP 7.1.9-17 pályázat előkészítését és

-       a pályázatokról szóló beszámoló elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke a Nyugdíjas Egyesületről és a csónakveszteglőkkel kapcsolatos helyzetről kér tájékoztatást.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy az Egyesület jelenlegi elnöke lemondott, mely 60 nap után lép érvénybe.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a másik témáról a tervezővel beszélt, a terv véglegesítését végzik.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaj 225. és 226. hrsz-ú ingatlanokra ingatlanárverési hirdetmény jelent meg, melyben a végrehajtást az OTP Faktoring Zrt. kérte. Az ingatlanokat egyes képviselők javasolták a VN. Kft. új telephelyének. Az ingatlanokról értékbecslés készült. Ha licitre kerülne sor, akkor a megadott értéken kezdődhet a licit, kérdés, hogy milyen összeget lehet maximálisan megajánlani. Másik megoldás lehet, ha vételi ajánlatot írunk végrehajtást kérő felé.  Ha a testület ezzel egyetért, a levelet megírja a hirdetményben megjelölt becsértéken.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja – amennyiben ezt a végrehajtást kérők nem fogadják el – meghatározni a licitálható felső értékhatárt. Úgy gondolja, hogy ez akár 15 milló forint is lehet a két ingatlan tekintetében, ennél olcsóbban a VN. Kft-nek nem található jobb telephely.

a szükséges, egy másik értékbed

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy régen ott volt a telephelyük. A két külön hrsz-ú ingatlant össze kellene vonatni, az épületek rendbetétel után használhatók, maximálisan ki tudnák használni, műhelyre, raktárra, szociális helyiségekre van szükségük. A mellette lévő telket 30 millió forintért árulják, nincs rajta épület sem.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a becsült érték + 15 %-a lehet a felső határ az értékbecslés szerint. Elmondja előbbieken túl, hogy a Klastrom utca felújítására megérkeztek az árajánlatok, jelentősen nőttek a rezsióradíjak és egyéb költségek.  Nettó 5,6 millióra adtak ajánlatot.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint lehet csökkenteni az összeget, pld. nem kérünk annyi szegélyt, a kátyúzást aszfalt helyett murvával is meg lehet oldani.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy ha esetleg a bruttó összeget megkapná a VN. Kft?

 

Orbán Péter alpolgármester nem támogatja a Kft. bevonását. A költségvetést 4,6 millió forintra ő számolta ki, a különbséget tegyék hozzá az érintettek. Vagy kérjünk be más műszaki tartalomra ajánlatot, nem kell 5 cm-es aszfalt, mindkét oldalon szegély.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy egy tapolcai cég újrahasznosított aszfaltból készít jó minőségű utakat, jóval olcsóbban. Javasolja felvenni velük a kapcsolatot.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy ehhez komoly referencia kellene.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a badacsonytomaji strandi járda felújítására három árajánlat érkezett, melyek közül VN. Kft. ajánlata bruttó 2.204.545 Ft összegben a legkedvezőbb az eredeti 1.841.500 Ft-tal szemben.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ha a József Attila utcai járda burkolását befejezik, a nyári előkészületeket kell megkezdeniük. Ezért kénytelenek kiadni a munkát alvállalkozónak. A 207 m2 burkolását a Szőlő és Kert Szervíz Sipos Zsolt végzi el.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, illetve javasolja a badacsonytomaji 226 hrsz-ú és 225 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az árverésen történő részvételt és előzetes regisztrációt az EÁR-ben, illetve az érintett ingatlanok vonatkozásában a hirdetményben szereplő becsértéken történő ajánlattételt a végrehajtást kérő OTP Faktoring Zrt. és NAV felé. Javasolja abban az esetben – ha a becsértéken történő értékesítéshez a végrehajtást kérők nem egyeznek bele – az ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslését figyelembe véve a licitálható felső értékhatárt megjelölni és felkérni a polgármestert a liciten való részvételre. Az ehhez szükséges forrást a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére javasolja biztosítani. Javasolja a badacsonytomaji strandi járdafelújítást a 2017. évi költségvetésben elfogadott felhalmozási kiadások terhére a VN Kft-től megrendeli 2.204.545 Ft összegben, kiegészítésekkel elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

111/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

-       az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

-       javasolja továbbá a badacsonytomaji 226 hrsz-ú és 225 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az árverésen történő részvételt és előzetes regisztrációt az EÁR-ben, illetve az érintett ingatlanok vonatkozásában a hirdetményben szereplő becsértéken történő ajánlattételt a végrehajtást kérő OTP Faktoring Zrt. és NAV felé. Javasolja abban az esetben – ha a becsértéken történő értékesítéshez a végrehajtást kérők nem egyeznek bele – az ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslését figyelembe véve a licitálható felső értékhatárt megjelölni és felkérni a polgármestert a liciten való részvételre. Az ehhez szükséges forrást a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére javasolja biztosítani.

-       javasolja a badacsonytomaji strandi járdafelújítást a 2017. évi költségvetésben elfogadott felhalmozási kiadások terhére a VN Kft-től megrendeli 2.204.545 Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

26./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke a reklámtáblákkal kapcsolatosan kér tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy fizetési felszólítást küldünk az elmúlt években nem fizetők részére. A közterületekből származó bevételeink is csökkentek, nem tudtuk az évek óta elvárt bevételt hozni. A táblák után fizetendő 36-40 eFt nem olyan nagy összeg, két személyről tud, aki nem fizette be, a többiek igen.  A reklámtörvény életbelépését követően nem lesz mód ilyen reklámokra, illetve nem ilyen összegért.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

112/2017. (III.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 12.10 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                        Nagy Miklós

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő