Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.02.27 soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.02.27 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 3/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. február 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (4 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Laposa Bence             bizottsági tag                                     (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            BVÖKI igazgató

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Horváth Gábor             elnök

Mórocz István              elnök

Koós Péter                   elnök

Lesz Ferenc                 elnök

Fekete Ferenc             elnök

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                          (14 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Laposa Bence bizottsági tag jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


48/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Lajos bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 27 nyílt napirendi pont és 1 zárt napirendi pont szerepel. Javasolja plusz napirendként felvenni a „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése – Konzorciumi megállapodásról” tárgyú előterjesztést. Kéri, hogy ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a 2017. február 27-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

-       Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése – Konzorciumi megállapodásról

tárgyú napirendet.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy sorrendiségre vonatkozó módosító javaslat van-e.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a 17. napirendi pont „Szőlő és Bor városa 2017.” elsőként történő tárgyalását. A jelenlévő civil szervezetek vezetői által benyújtott javaslatok közül a bizottsági javaslat figyelembevételével a testület fogja kiválasztani, hogy mit kíván megvalósítani. Logikusnak tartaná, hogy a napirend tárgyalásán még jelen legyenek az egyesületek vezetői.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a sorrendi javaslat figyelembevételével a 28 nyilvános és 1 zárt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


50/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. február 27-i soros ülésének módosított napirendjét 28 nyílt és 1 zárt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Szőlő és Bor Éve 2017.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök

 1. 3. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

 1. 4. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 5. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

 1. 6. Badacsonytomaj Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

 1. 7. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

 1. 8. Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc  elnök

 1. 9. Badacsony Média – megbízási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kalmár György

 1. 10. BVKI Alapító Okirat és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc  elnök

 1. 11. Csatlakozás a Klassz a parton programsorozathoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 12. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Közművelődési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. A Badacsonyörs kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése –   Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. 1. Kitűntetési javaslatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Szőlő és Bor Éve 2017.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beérkező ajánlatokat táblázatban foglalta össze, melyek megvalósításáról a Képviselő-testület dönt. A felsorolásban szerepelnek térítésmentes felajánlások, vannak olyan tételek, melyek költségvonzatát nem ismerjük. A Turisztikai Egyesület javaslatai között szerepel az új borkapu, melyre bruttó 450 eFt-os árajánlatot kaptak. Ehhez az önkormányzat pénzügyi támogatását is kérik. A Nyugdíjas Egyesület anyaggyűjtést és a központi rendezvényen szereplést vállalna. Az óvoda javaslatainak két pontja szintén érinti a költségvetést. Boráruda létrehozására tesznek javaslatot, ezt értelmezi kellene. Dr. Májer János Kiss Ervin emléktábla elhelyezését javasolja a Kutatóintézetnél. A táblát a Kutatóintézet finanszírozná, de a környezetének kialakításában számítanak az önkormányzatra. Tóth Mariann szintén anyaggyűjtést és kiállítást javasol. A NABE többek között szintén boráruda kialakítását veti fel, a többi javaslatuk nem érinti a költségvetést. Jeck Tibor emléktábla készítését javasolja Kozáry Gézának, melynek felavatására a Kéknyelű Virágzás ünnepén kerülhetne sor. Dr. Faragó Sándor emléktábla felállítását javasolja Chernelházi Chernel István emlékére, melynek szintén lenne költsége. Dr. Szabó Gábor a bor és szőlő témájában egy szobor felállítását ajánlja fel a Badacsonyi Dísztéren lévő kút helyére, itt a költségeket az önkormányzatnak kellene felvállalni. Kalmár György és Berecz Nikolett javaslatainak nincs pénzügyi vonzata. Ő javasolta a Badacsonytomaj története könyv aktualizált kiadását. Az anyag Kalmár Györgynél van, tavaly már adott árajánlatot is, kb. 2 millió forint összegben.  Az elismerést kapott települések meghívását összekapcsolhatjuk egy meglévő rendezvénnyel, például a Borhéttel. Így kisebb a költsége, mintha önálló rendezvény keretében emlékeznénk meg. Javasolja azon felajánlások befogadását, melyek az emberek jószándékán alapulnak. A javaslatok másik részénél dönthet úgy a bizottság, hogy elfogadja a feladatot, de kéri a költségek pontos kidolgozását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke egyetért a javaslattal. Kérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy a testületi ülésig a költségek kerüljenek kidolgozásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

51/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szőlő és Bor Éve 2017.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a testületi ülésig kerüljenek bekérésre a költségek.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Knolmajer Ferenc elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök elmondja, hogy Jeck Tibor, a borrend alapító tagja, örökös nagymester azzal kereste meg, hogy a Szőlő és Bor Nemzetközi Városa cím elnyerésének 30. évfordulója jegyében a rendezvényre a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselőjét is meg kívánják hívni, ezért 300 eFt támogatást szeretnének kérni az önkormányzattól. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki a módosító javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

52/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 300.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Gábor elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti Horváth Gábor elnök urat. Kérdezi, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Horváth Gábor elnök elmondja, hogy a támogatást a Hősök napi rendezvényükhöz kérik, melyet ebben az évben új alapokra kívánnak helyezni. Összevont rendvédelmi napot terveznek, melybe bekapcsolódik a Megyei Rendőrkapitányság és a Katasztrófavédelem is, hogy a lakosság jobban megismerje az általuk végzett munkát. Egy mobil laborkocsi és egy védelmi gyakorlat bemutatását tervezik, világháborús eszközöket vonultatnak fel, egy ágyú teljes felszereltségét és működését mutatják be. Kérik a város támogatását, ellentételezésként a városi rendezvényeken besegítenek, rendhagyó történelemórát, hadtörténeti előadásokat tartanak. Közölték vele, hogy a füredi tartalékosoknak is le kell menniük augusztustól a határra. Ha valaki szeretne a határvédelem területén dolgozni, szívesen várják, a toborzó felhívást meg tudja küldeni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, 100 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

53/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 100.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy tudomása szerint tavaly egymillió forintot kapott a Közalapítvány. Kérdezi, hogy most miért 2.500 eFt-ról szól az előterjesztés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy előző évben is ezt az összeget, 2.500 eFt-ot kértek. A testület 1.000 eFt-ot szavazott meg vissza nem térítendő támogatásként, melyet a rászoruló gyerekek támogatására és kulturális célokra használt fel az Alapítvány.

 

Kun István bizottsági tag a tavalyi évnek megfelelően most is egymillió forintot javasol megszavazni.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért a javaslattal, ha kevés, akkor év közben ismételt kérelmet nyújthatnak be.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja 1 millió forint vissza nem térítendő támogatással, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 1.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatással.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

5./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti az elnök urat. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Mórocz István elnök elmondja, hogy az Egyesület minden tagja önként vállalja a közösség érdekében a bűnmegelőzési tevékenységét, szorosan együttműködve a rendőrséggel. Kéri, hogy az önkormányzat a kért összeget biztosítsa a működésükhöz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a mobil garázs elhelyezése megtörtént-e.

 

Mórocz István elnök elmondja, hogy a pályázat benyújtása előtt minden szükséges dokumentumot beszereztek, a mobilgarázst megépítették, az elnyert támogatással elszámoltak. Ekkor kereste meg a Nemzeti Park helyi képviselője, és szóban felszólította, hogy 1 héten belül bontsák le, helyezzék át máshová, mert külterületen nem engedélyezhető a fennmaradása. Azért vették a mobilgarázst, hogy az új, 6 millió forintos autó állagát védjék, biztonságban tudják. A pályázatban feltételként szerepelt, hogy külterületen használható az autó, nem tudja a városban elhelyezni. Kérte a polgármester úr közbenjárását, hogy lehetőség szerint maradhasson, illetve, ha erre nincs lehetőség, az elszállítására hosszabb határidőt kaphassanak. Esetleg az örsi játszótér hátsó részén tudnák felállítani a mobil garázst, de ott az autó őrzése nem biztosított.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi történik, ha nem szállítják el.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hatóság építési bírságot szabhat ki. Kéri, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat az Egyesület vezetője mutassa be.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a játszótéren sem állítható fel a mobil garázs. A Nemzeti Parkkal egyeztetni kellett volna a garázs megvásárlása előtt.

 

Mórocz István elnök elmondja, hogy valóban így van, de ez elkerülte a figyelmüket.

 

Kun István bizottsági tag javasolja megvárni a Nemzeti Park írásbeli felszólítását. Kérdezi, hogy a Polgárőr Egyesület tud-e segítséget adni a közterületfelügyelet munkájához.

 

Mórocz István elnök elmondja, hogy igen, együttműködési megállapodást is kötöttek az önkormányzattal.  Gépkocsijuk karitatív célra, a szolgálatok teljesítésével összhangban a lakosság részére is igénybe vehető.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a kérelemnek megfelelően a 350 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

55/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Koós Péter elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi az Egyesület elnökét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Koós Péter elnök a korrekt döntés érdekében elmondja, hogy 2017. I. 26-án nyilatkozott az egyesület tagjai előtt, hogy elnöki megbízatásáról lemond január 31-i hatállyal. Lemondó nyilatkozatát az alelnök, illetve a jelenlévő tagság nem vette át. Kérte, hogy a közgyűlés összehívásáról és az új elnök megválasztásáról a tagság gondoskodjon, de eddig nem történt előrelépés. Úgy döntött, hogy amíg a támogatáskezelő irányába az elszámolás nem történik meg, tovább végzi az elnöki feladatokat, mert az elszámolást nem fogja más megcsinálni. Április 1-el a lemondása hatályosul a Ptk. 325. §-a szerint. Ha addig nem történik semmi, az Egyesület valószínűleg feloszlik. Szívesen végezte feladatát, minden erejével azon volt, hogy az Egyesület jól működjön. Viszont a sorozatosan kapott bírálatokat nem vállalja fel tovább, úgy gondolja, hogy e téren nem fog változni semmi. A tagságot próbálta bevonni a munkába, de többen ezt személyes sértésnek vették. Felajánlja segítségét, ha egyéb vonalon az önkormányzatnak szüksége lenne rá.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint a támogatási kérelemmel az új elnök megválasztása után kellene foglalkozni.

 

Kun István bizottsági tag szerint az egyesület belső dolgaival nem kell a testületnek foglalkoznia. Amíg nincs új vezető, javasolja a kérelem elutasítását. Ha az idősek egyesületi kereten kívül akarnak kirándulni menni, akkor is szívesen támogatná őket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Nyugdíjas Egyesület létezik, köztartozásmentes, átlátható szervezet. A Törvényszéken bejegyzett elnökként gyakorolja Koós Péter a tevékenységét. Az elnök személyének átvezetése 45-60 napot vesz igénybe, ha mindent hiánytalanul becsatolnak, egyébként ennél hosszabb időbe is telhet. Javasolja a támogatási szerződés aláírását. Ellenkező esetben pénzügyi nehézségek jelentkezhetnek, ha a tagság rendezvényt szeretne szervezni.  A pénz felhasználása a vezetőségi tagok felelőssége.

 

Nagy Lajos bizottsági tag két részletben javasolja a kért támogatás utalását. Úgy gondolja, hogy Koós Péter végzi legjobban az elmúlt időszak elnökei közül a feladatát.

 

Wolf Viktória jegyző az első részletet április 20-ig, a másodikat augusztus 20-ig javasolja kifizetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy a támogatás két egyenlő részletben kerüljön kifizetésre, az első részlete április 20-ig, a második részlete augusztus 20-ig kerüljön átutalásra, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

56/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja két egyenlő részletben történő kifizetéssel a következők szerint:

a) 115.000 Ft-ot 2017. április 20. napjáig

b) 115.000 Ft-ot 2017. augusztus 20. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az Egyesület elnökét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Lesz Ferenc elnök elmondja, hogy a Szőlő és Bor Nemzetközi Városa 30. évfordulója alkalmából pályázati támogatással március 3-án labdarúgó tornát szerveznek az U 13-as korosztálynak. A pályázat eredményét március 15-tel hozzák nyilvánosságra. A tornát pályázati pénz bevonásával és 100 eFt önkormányzati támogatással tervezte. Emlékként minden játékosnak egy ajándék mágnest készíttetett. A következő tornát, ahová Marcellháza is meghívást kap, június 12-re tervezik. A TAO pályázattal kapcsolatosan a polgármester és alpolgármester urak közbenjárásával LIPÓT Tófürdővel tervezik a kapcsolatot felvenni. A villanyvilágítás rekonstrukciója megtörténik, meszelőkocsit, 15 db labdát is kaptak. 15 millió forintos támogatási igényt nyújtottak be, amit az MLSZ is jóváhagyott. Ebből a pálya felújítását szeretnék megoldani, mert 12 éve nem történt komolyabb fejlesztés a pályán. Elképzelhető lenne egy szint ráépítése a meglévő épületre, ott öltöző, iroda, elektronikus eszközök tárolása lenne megoldható. A tavaszi szezon tegnap indult.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, a támogatás két részletben történő – április 1.-i és július 1. -i - kifizetésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

57/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

8./ Napirendi pont

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fekete Ferenc  elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi az Egyesület elnökét, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Fekete Ferenc elnök elmondja, hogy az elnökségük stabil, a küldöttgyűlésen és a testület felé is megtörtént az elszámolás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a pünkösdi Keszegfesztivál szervezésébe egy rendezvényszervező cég is be lesz vonva. Kérdezi, hogy erről tud-e az Egyesület vezetője.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről a szombati küldöttgyűlésen tájékoztatást adott a jelenlévőknek. A Képviselő-testület pályáztatás útján egy fonyódi rendezvényszervező céget vont be a rendezvények szervezésébe. A testület kéri, hogy az együttműködés alapköve a Horgászegyesület legyen. Az együttműködés részleteit a héten konkrét szerződésbe foglaljuk.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a Horgász Egyesület rendezvényein jelen volt, semmi kifogást nem tud megemlíteni a tevékenységükkel kapcsolatosan. Támogatja kérelmüket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

58/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

Badacsony Média – megbízási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kalmár György

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Ábrahámhegy vonatkozásában a facebookon rövid videó összefoglalók jelentek meg bizonyos eseményekről, melyek iránt nagy érdeklődés tapasztalható, amit a komoly látogatószám bizonyít. Megkérdezte a helyi média szerkesztőjét, hogy ilyen irányban tudna-e fejleszteni, mivel meggyőződése szerint az emberek inkább megnézik a videót, mint elolvassanak egy cikket. Kalmár Györgynek ez nincs benne a szerződésében, eddig ingyen bevállalta. Most az előterjesztésben szereplő összegről kellene dönteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződésben szerepel az infláció követés, ezért 345 eFt/hó lenne a megbízási díj bruttó összege.

 

Kalmár György kérdezi, hogy mikortól lép életbe a módosítás. Polgármester úrral úgy beszélték meg, hogy január 1-től.

 

Wolf Viktória elmondja, hogy a szerződés aláírásától.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy most éves szinten mintegy 20 eFt-ról beszélünk. Mint az önkormányzat régi média partnere, neki kellett volna felvetni az összefoglaló videó készítésének ötletét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 2018. április 30-ig van érvényben a szerződés, jövőre mindenképpen tárgyalni kell róla. A módosítással 356 eFt/hó a bruttó megbízási díj.

 

Kun István bizottsági tag ebben az évben ezen összeget, 2018-ban a szerződés érvénye alatt pedig 345 eFt/hó összeget javasol elfogadni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy az eseti megbízási díj bruttó összege 2017. december 31. napjáig 356.000 Ft/hó, az azt követő időszakban – 2018. április 1. és április 30. napja között – bruttó 345.000 Ft/hó legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsony Média – megbízási szerződés módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az eseti megbízási díj bruttó összege 2017. december 31. napjáig 356.000 Ft/hó, az azt követő időszakban – 2018. április 1. és április 30. napja között – bruttó 345.000 Ft/hó.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

BVKI Alapító Okirat és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az intézménynél az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Helyettes Államtitkára által felkért szakértő ellenőrzést végzett.  Megállapította, hogy a könyvtári és levéltári tevékenység hiányzik a kormányzati funkciók között, ezért az Alapító Okirat és az SZMSZ módosítása szükséges. A szakma részéről az észrevételt elfogadjuk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a könyvtáros kolléga jobban bevonható lenne-e a programszervezésbe és egyéb feladatokba. Úgy látja, hogy nem igazán törekszik erre, ezen változtatni kellene. Ettől függetlenül a könyvtárosi munkájára nem hallott a lakosságtól negatív véleményt.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a munkaköri leírása kibővíthető-e.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a munkaköri leírások felülvizsgálata most van folyamatban.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I., II., III. határozati javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

60/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI Alapító Okirat és SZMSZ módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I., II., III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Csatlakozás a Klassz a parton programsorozathoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bizonyos anyagi támogatás esetén klasszikus zenei programokat hozna a településre a szervező. Javasolja az intézményvezető véleményét meghallgatni.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a szervező cég az önkormányzatokkal szerződik le, a művelődési központok töltik be a kapcsolattartó szerepét. Földi István atya nem zárkózott el, hogy a koncertek a templomban legyenek megtartva, de meghatározza, hogy kit enged fellépni. A fellépő művészek időközben módosultak. A szervezők részére a művelődési ház is megfelelne. A rendezvény ingyenes lenne. A támogatási összeg fejében a média reklámot biztosítanák.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Kolping Egyesület adott-e be támogatási kérelmet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi az intézményvezetőt, hogy véleménye szerint lenne-e igény a komolyzenei programokra.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy eddig bármilyen jellegű komolyzenei program volt hirdetve, inkább csak a környékbeli városokból volt mérsékelt érdeklődés.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a belépődíj kizárt-e.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy előzetesen azt mondták, hogy a rendezvény ingyenes. Erről még egyeztetni fog.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a kérelem mérlegelését bízza a testület az igazgató asszonyra. Ő döntse el, hogy a költségvetésébe be tudja-e építeni, legyen-e ilyen rendezvénysorozat a településen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy a BVKI biztosítsa a szükséges forrást a saját költségvetésében, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Csatlakozás a Klassz a parton programsorozathoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy támogatja a település csatlakozását a Klassz a parton elnevezésű programsorozathoz és a programsorozathoz szükséges forrást, bruttó 381.000 Ft-ot (azaz háromszáznyolcvanegyezer forintot) a BVKI 2017. évi költségvetésének működési kiadásai keret terhére rendelheti meg, amennyiben az intézményvezető saját hatáskörében dönt a csatlakozásról

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

12./ Napirendi pont

Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

62/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a MENÜ Kft. ügyvezetője benyújtotta ajánlatát. A gyermekétkeztetésről a helyi önkormányzat alkot rendeletet, Ábrahámhegy és Salföld jóváhagyásával. A rendelet április 1. napján lépne hatályba, minden évben felülvizsgálható.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető megjegyzi, hogy tavaly a környékben minden közétkeztető megemelte a normát, ő nem.

 

Krisztin N. László polgármester szerint azt kell mérlegelni, hogy pályázunk vagy normát emelünk. Látszólag a két dolog nem függ össze. Viszont az önkormányzat milliárdos nagyságrendű fejlesztési program előtt áll, melynek megvalósítása során előfordulhat, hogy váratlanul több tízmilliós kiadások keletkeznek.  A Városkapu projekt kapcsán nem minden fért bele a pályázatba, önerőre is szükség lesz. Mindkét dolgot tudja támogatni, de kérdezi, hogy mennyi többlet terhet jelentene éves szinten ez az önkormányzatnak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a testületi ülésre pontosan kiszámolja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tavalyi adatokra szükségünk van, tudni kell a havi átlag étkezők számát, stb. Ehhez kéri az adatszolgáltatást az ügyvezető részéről.

 

Kun István bizottsági tag szerint éves szinten kb. 1 millió forintról lenne szó. Kérdezi, hogy a konyhai pályázat teljes támogatottságú-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy 75 %-os, 25 % önrészt kell hozzá biztosítani.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy 20 millió forintig lehet pályázni. A beadási határidő április közepe. Két éve nem volt normaemelés. Tavaly is szeretett volna, de csak március 31-ig lehetett kérelmezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a polgármester úr által elmondottakkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

63/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja és kéri, hogy a testület ülésére a hivatal mutassa ki a normaemeléssel kapcsolatos önkormányzati kiadásokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

14./ Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a fogorvos tekintetében van-e arra szabály, hogy milyen időpontokat kell betartania egy-egy kezelés során.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kötelező rendelési ideje van meghatározva, a többi véleménye szerint szakmai kérdés.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a magánpraxis után az orvosok fizetnek-e bérleti díjat, fűtési költséget, stb.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen, fűtési díjat a szezon végén számlázzuk ki részükre, m2 arányos megosztással.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

64/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

15./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy az igénylést a Társulás nyújtja be. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

65/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület befogadott két magánkezdeményezést a Varga Kft. és a Folly Arborétum részéről. Időközpont néhány önkormányzati probléma is felmerült. A tervezőktől árajánlatot kértünk. A beérkezett ajánlatok közül a bizottságnak kell javaslatot tenni arra, hogy ki vigye végig a folyamatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy aki megbízást kap, az fogja megmondani, hogy mennyi költség esik egy-egy kérelmezőre. Egységes ajánlatkérést küldtünk ki az egész tervezési folyamatra a főépítész úr által javasolt tervezőknek, 30 napos határidővel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a Planteus Kft. Németh Ferenc megbízását javasolja. Az ő ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek, 1.100 eFt + 121.500 Ft ÁFA összeggel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a cég készítette az előző HÉSZ-t. A folyamat végén problémák merültek fel, melyek miatt a HÉSZ módosítás lehetőségét Klie Zoltán kapta meg. A főépítész úr jelenlétében a korábbi problémákat tisztázták, megnyugtató választ kapott arra, hogy nem Németh úr volt a hibás, bizonyítani tudta, hogy nem rajta múlott.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

66/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a Planteus Kft-t (8273 Monoszló, Fő utca 23.) bízza meg a településrendezési eszközök foltszerű módosításának tervezési feladataival 1.100.000 Ft+ÁFA összegben, mely összeget az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványa keret terhére biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Közművelődési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy milyen időtartamra szólna a megállapodás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a 6. pont szerint az aláírás napján lép hatályba, határozott időtartamra, 2018. április 30-ig szól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azoknak a szervezeteknek, akik kulturális közfoglalkoztatottakat akarnak foglalkoztatni, az önkormányzattal együttműködési megállapodást kell kötniük. Ez alól kivételt képeznek az önkormányzati fenntartású intézmények.  Felesége által ügyvezetett cég is alkalmaz kulturális közfoglalkoztatottat. Ahhoz, hogy ezt a jövőben is megtehesse, az önkormányzattal megállapodást kell kötnie. A Bétakris Kft. bizonyos közművelődési feladatokat is ellát, kiállításoknak ad helyet, stb.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

67/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Közművelődési megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Nemzeti Regattáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly is részt vett az önkormányzat a rendezvényen. Most két napos lesz, első nap az előfutamokra, második nap a döntőre kerül sor. A nevezési díj 50 eFt, de egyéb költségek is felmerülnek. Várhatóan nem fogják az előterjesztésben szereplő 200 eFt-os keretet kimeríteni, de javasolja elfogadásra.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e helyi gasztro dolgokat bevonni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ehhez megfelelő ételkülönlegességre és egyenruhára lenne szükség, mellyel nem rendelkezünk.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Nemzeti Regattáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

19./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlan ezévi hasznosítása nem megoldott. Képviselő-társaival folytatott megbeszéléseken megfogalmazódott az a vélemény is, hogy a tavalyi problémák és konfliktusok miatt inkább legyen zárva. A szomszédos vitorláskikötő vezetője úgy nyilatkozott, hogy többen elhagyták a hajnalig tartó hangos zene miatt a kikötőt. Viszont tavaly 7,5 millió forint bevétel keletkezett a bérbeadásból, ami most is szükséges lenne a költségvetéshez. Felmerült annak vizsgálata is, hogy a VN. Kft. hogyan tudná hasznosítani az épületet. Ettől függetlenül a hosszú távú bérleti, illetve értékesítési kiírásokat is meg kellene jelentetni, legfeljebb annak megjelölésével, hogy a szezon utáni időszakról van szó. A testület úgy látja, hogy az idei szezon miatt már most intézkedni kell. A Tátika megvételéről tárgyalt egy nagy vállalkozó építésszel, akit Váli Péter úr ajánlott. A környező településeken vannak befektetései, ő vette meg Nemesgulácson az Aqua Víz céget, Badacsonytördemicen panziót épít. Jelen formájában nem megfelelő számára az épület. Elmondta neki, hogy e téren kicsi a mozgásterünk. Egy pályázatunk társadalmi véleményeztetésen van, a Zöld Város pályázatot is ki fogják írni második körben is. Egy hozzáértő – Lantai Adrienn – azt mondta, hogy a Tátika felújítása egy várható pályázatba beilleszthető. Az épületre legalább 150 millió forintot rá kell költeni, plusz a belső berendezés költsége mintegy 50 millió forint. Ez a vállalkozók szerint nem térül meg.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint amíg ilyen rövid a szezon, nem térül meg, így senki nem fog beinvesztálni.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ha pályázunk rá, akkor egy ideig nem adhatjuk bérbe sem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy így van. Ebbe a kategóriába sorolható be az új művelődési ház, illetve Kisfaludy ház is.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy az új művelődési ház esetében nem várunk bevételt, de a Tátika esetében igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld Város pályázat második körében a jelenlegi 1,1 milliárdos támogatás fele várható, így kicsi az esélye, hogy nyertes pályázat esetén a Tátikát teljes mértékben bele tudjuk tenni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint most kellene dönteni az objektum bérbeadásáról. Jogilag szabályozható, hogy éjfél után nem lehet hangos zene, a bérlőnek meg kell keresnie az egyéb lehetőségeket.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint, ha nem adja az önkormányzat bérbe a Tátikát, akkor a BAHART területtel együtt közel 10 milliós bevétel kiesés várható. Tavaly bérbe vettük a Baharttól 4 millió forintért a területet, amiből csupán kb. 1 milliós bevételünk lett. Ha a fejlesztések beindulnak, jelentős önerőt kell a pályázati pénzhez hozzátenni, ezért javasolja átgondolni az épület bérbeadását a szezonra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy arról volt szó, hogy a BAHART-nak le kell térköveznie a Moló egy részét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BAHART az önkormányzattól 700 eFt támogatást kért. A testület úgy döntött, hogy ezt akkor szavazza meg, ha a helyi kikötőre költi. A BAHART által küldött válaszlevélben felsorolják, hogy milyen összegű fejlesztést tettek eddig. A leírtak 80 %-a karbantartási feladat, nem voltak konkrét, látható fejlesztések. Az egyeztető tárgyalások még nem zárultak le.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy ebből kifolyólag a támogatást még nem utalták át.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja éjfélig engedélyezni a zeneszolgáltatást. Többször hallotta már, hogy „Badacsony a világ kocsmája”. Tudomásul kell venni, hogy az emberek ide enni, inni és szórakozni jönnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben van igazság, de van más vélemény is, - különösen a Turisztikai Egyesület részéről – miszerint a minőség irányába kell elmozdulni. Nehéz helyzetben vagyunk, részben egyetért azzal, hogy nincs más lehetőség Badacsonyban az embereknek arra, hogy szórakozzanak. Az objektumnak 2 óráig volt működési engedélye, viszont 22.00 órától életbe lépett az önkormányzat csend rendelete, melytől való eltérést a polgármester engedélyezheti.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a rendeletben lehet-e övezeti változtatást tenni.  Lehet-e egy olyan szórakozási övezet, melyre nem vonatkozik a csendrendelet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendeletben a zajhatás DB-ben van meghatározva. Tavaly többször végeztek éjszaka is ellenőrzést, nem volt hangosabb a zene a megengedett határértéknél.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a víz felé fordítanák a hangszórókat, nem lenne probléma, viszont ott nagyon kicsi a tánctér.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint kötelezni kellene a bérlőt, hogy zárt térben csinálja. Korábban az emeleti részen diszkó volt, de rossz állapota miatt rengeteget kellene rákölteni. Ha nincs szórakozási lehetőség, a vendégek elmennek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelet szerint közterületen, nyitott helyen 22.00 óra után nem lehet hangoskodni. Zárt térben igen, de most nincs ilyen Badacsonyban. Őt nem kereste meg senki, hogy bérbe kívánja venni a nyári szezonra az épületet.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nála a tavalyi bérlő érdeklődött.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javaslatot kér az induló bérleti díjra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jogilag keretek közé van szorítva az önkormányzat. 1,5 éve beszélünk valamiről, a jó döntéshez nem gyűjtjük be időben az információkat. Amikor a szerződés aláírására kerülhetne sor, akkor találjuk ki, hogy miért nem lesz így jó.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 6 millió forint induló bérleti díjat javasol azzal, hogy csak az önkormányzat hozzájárulásával adhatja a főbérlő további bérletbe. Licitlépcsőnek 300 eFt-ot javasol meghatározni, az óvadék 10 % legyen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy péntek-szombat éjszakára kérte az üzemeltető a hosszabbított nyitva tartást, a többi napon éjfél körül bezártak.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy több éve problémát jelent a Tátika hasznosítása. A testületnek az lenne a legegyszerűbb, ha sikerülne vevőt találni rá. Véleménye szerint az épület túl van értékelve. Javasolta, hogy készüljön újabb értékbecslés, alacsonyabb összeggel. Mivel nagyon sokat kellene rákölteni, a piac nem fogadóképes. Minden ingatlan annyit ér, amennyiért el lehet adni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nem befolyásolhatja az értékbecslőt, ennek a látszata is elkerülendő. Az érdeklődőkkel történő tárgyalásokon szembesül azzal, hogy a reális értéke 70-80 millió forint körül lenne.

 

Orbán Péter alpolgármester ellenpéldaként hozza fel, hogy a szemben lévő faépítményért 35 millió forintot kérnek. Ezt figyelembe véve még többet érhet a Tátika.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a 6.000 eFt/szezon bérleti díjjal, 300 eFt licitlépcső és 10 % óvadék meghatározásával, egyebekben az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat, illetve a második határozati javaslat elfogadását is támogatja az üzletház tulajdonjogának átruházására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

69/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az induló bérleti díj összege 6.000.000 Ft/szezon+rezsiköltség, a licitösszeg emelésének mértéke 300.000 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy befektetői oldalról az az információ, hogy itt is magas a meghatározott 45 millió forintos érték.  Pályázat nem érkezett, viszont egy 35 milliós vételi ajánlat igen. Az értékbecslés 33,5 millió forintra szó.

 

Kun István bizottsági tag szerint a garanciális elemeket be kell építeni. Mi történik, ha valaki megveszi, a fejlesztést megkezdi, de az nem valósul meg, ezért visszaszáll az önkormányzatra az ingatlan. Kérdezi, hogy ilyen esetben az elvégzett fejlesztéseket ki kellene-e fizetnünk.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint a vállalkozónak nem lehet érdeke, hogy a megkezdett fejlesztést félbe hagyja. Olyan bankgaranciát kell igazoltatni, hogy megfelelő tőkeerős vállalkozóról van szó, aki a fejlesztést meg tudja csinálni. Úgy gondolja, hogy örülni kell az ajánlatnak.  Nem lehet előrelépni akkor, ha a vállalkozótól olyan dolgokat várunk, amit nem tud teljesíteni.  Javasolja a feltételeket a lehető legjobban megfogalmazni. Ha a vállalkozó komolyan gondolja, akkor alá fogja írni a kötelezettségeket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződésbe bele szokás írni a beruházás befejezésének határidejét, ezt követően kötbérezésre van lehetőség. Úgy gondolja, hogy érdemes elgondolkodni azon is, hogy pályázati forrás elnyeréséhez kell az ajánlattevőnek a telek. Lehet olyan konstrukció is, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, előszerződést köt, melyben hozzájárulását adja, hogy a pályázatot beadja és az ingatlanon a fejlesztés létrejöjjön. A pályázatot áprilisban kell beadni. Ha a pályázat nyer, csak akkor megy teljesedésbe az ügylet. Gondolni kell arra is, hogy mi történik, ha nem nyer. Ha eladtuk az ingatlant, utána magasabb áron továbbadhatja, vagy telkeket alakíthat ki a vevő. Ez nem érdeke az önkormányzatnak.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, ha ily módon lekötjük a területet, akkor más jelentkezővel már nem tárgyalhatunk.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint ez a pályázat nincs is. Elvileg az ajánlattevő meg tudná finanszírozni, de kérdés, hogy a megfelelő garanciákat össze tudjuk-e rakni és meg tudja-e győzni a testületet arról, hogy a fejlesztést megvalósítja így is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzati szőlőt is ő vette bérbe. Elképzelhető az a törekvés is, hogy körülötte tiszta legyen a terep.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy polgári peres eljárás esetén csak a számlával igazolt költségeket tudja megtéríttetni az önkormányzattal. A mérföldkövek meghatározhatók. Ha a szerződésbeli követelményeket nem teljesíti, akkor szerződésszegés áll be. A szerződésnek érvényt szerezni egyezségi alapon vagy bírósági úton lehet, mely jelen esetben törvényszéki hatáskör, másodfokon az Ítélőtábla jár el.

 

Nagy Miklós bizottsági tag egyetért azzal, hogy maximálisan mindent meg kell tennie az önkormányzatnak, hogy a fejlesztés megvalósuljon. De miért hinne egy idegennek jobban, mint annak, akinek van már itt egy előélete. Véleménye szerint nem tett negatív dolgot a jelentkező. Érzelmi alapon, ide kötődve jobban megvalósítja a fejlesztést egy helyi vállalkozó.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az járható lenne-e, hogy az önkormányzat a nyertessel előszerződést köt. Ha a turisztikai projektet megvalósítja, akkor a folyamat végén jönne létre az adásvételi szerződés, akkor adjuk el a telket. Bár ebből is baj lehet, ha nem fejezi be, és félkész épület marad a területen.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a terület megosztható. Ha darabonként továbbadja a vevő, akkor ez számára jó üzletet jelenthet. Ha a testület elfogadja a vételi ajánlatot, akkor leköti a területet és a fejlesztés vagy megvalósul, vagy nem. Ezt garantálni nem lehet. A másik megoldás, hogy tovább hirdetjük 45 millió forintért. Ha valaki komoly fejlesztést tervez, akkor 10 millió forint nem jelenthet számára problémát.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a telek csak két részletre osztható tovább.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy törvényes-e, ha 45 millió a telek vételi ára, de ha megvalósul a fejlesztés, akkor 10 millió forintot támogatásként visszakap az önkormányzattól a vevő.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy hozzátenne még 1-2 év üzemeltetést is. Kérdezi, hogy ha a fejlesztés félbemarad, akkor mit tudunk tenni.

 

Wolf Viktória elmondja, hogy földhasználati jogot kérhet a felépítményre, melyet az önkormányzat köteles megadni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ennek ellenértékét az önkormányzat szabhatja meg, akár lehet a vételi ár is.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint alaposan meg kell vizsgálni a jogi lehetőségeket.

 

Nagy Lajos bizottsági tag javasolja még egyszer 45 millió forintért meghirdetni.

 

Kun István bizottsági tag egyetért a javaslattal.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki egyetért azzal, hogy a területet 45 millió forint vételáron hirdessük tovább, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

70/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra azzal, hogy a kikiáltási ár 45.000.000,- Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a képviselők gondolják át, mit szeretnének kikötni, majd a javaslataikat összegezve megküldi az ügyvéd úrnak.

 

 

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a licitnyertes Bíró István tapolcai lakos, aki 461 eFt/év bérleti díjra tett ajánlatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződést 15 napra ki kell függeszteni. Ezen idő alatt jelentkezhet az, akinek előbérleti joga van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pályázati úton történt az ingatlan bérbe adása. Nem érti, hogy ezesetben miért nem vesz részt a liciten az, aki igényt tart rá.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő ingatlan hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a felhívásra most sem érkezett pályázat. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy tőle érdeklődtek a telek után.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

72/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök elmondja, hogy tavaly 1.420 eFt-ért vették bérbe az üzletet. Most a kiírásban 1.400 eFt + rezsiköltség induló bérleti díj van megjelölve, 50 eFt licitlépcső mellett, 2017. április 10.  - október 10. közötti bérleti időtartamra.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy előfordulhat, hogy a tervezett fejlesztés szeptember 1-én megkezdődhet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ebben az eseten 1 hónapra fel lehet mondani a bérletet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a badacsonyi üzletek bérlete meddig tart.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 1 évre szól a szerződés, idén szeptember 13-ig tart.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírást holnap a helyben szokásos módon közzétesszük.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

A Badacsonyörs kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a kizárást támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

szavazásból való kizárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Kun István képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Orbán Péter alpolgármester a 3 ajánlat közül a legolcsóbb ajánlatot adó Ondok Ernő villanyszerelő mester ajánlatának elfogadását javasolja. Elmondja, hogy az ajánlatokat mindig zárt borítékban kell benyújtani, melyet egy több tagú bizottság bont fel. Hozzáteszi, hogy az önkormányzati munkában és fejlesztésekben vállalkozóként, illetve más vállalkozó családtagjaként sem kíván részt venni a jövőben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A Badacsonyörs kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Menü Kft. konyhafejlesztési pályázata szerepel a határozati javaslatok között, melynek előkészítését javasoljuk. A Civil ház felújítására vonatkozó pályázat előkészítéséről döntött a testület, most a benyújtásáról kell határozni, melynek határideje március 31.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Menü Kft. esetében látni kell, hogy milyen feladatok vannak, utána lehet dönteni. A NÉBIH vizsgálat során feltárt hiányosságokat kiemelten kell kezelni. A pénzügyi lehetőségek függvényében javasolja a pályázat benyújtását, melynek önrésze 25 %.

 

Orbán Péter alpolgármester a Városkapu pályázattal kapcsolatosan kérdezi, hogy a költségvetésben mi szerepel és mi nem. Tudomása szerint a bontás nincs benne, ez mintegy 15 millió forint. Várhatóan az önkormányzatnak itt komoly összegeket kell hozzátennie.

 

Kun István bizottsági tag javasolja hozzáértővel megnézetni. A szöveges anyag szerint a két önálló büféépület nem része a pályázatnak.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a költségvetésben viszont szerepelnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a projektek gond nélkül lebonyolódjanak. Javasolja megfontolni előzetes közbeszerzések lefolytatását időnyerés céljából. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat olyan közbeszerzőkkel dolgozzon, akik képesek ilyen volumenű projekteket lebonyolítani.  A pályázat előkészítőjével bizonyos nézeteltérések miatt a testület jelentős része nem szeretne együttműködni. De felmerült az is, hogy talán szerencsés lenne, ha az általa összerakott anyagot végig vinné, mert nehezen igazodunk el rajta. Nyilvánvalóan felvetődött a beszélgetések alatt, hogy van-e olyan szervezet, aki képes rövid idő alatt áttekinteni a dokumentációt. Erre kapott javaslatot. Akivel beszélt, vállalta, hogy 3 nap alatt áttekinti a dokumentációt és elvégzi, ami rá vonatkozik. El kell dönteni, hogy milyen módon valósuljon meg a projekt. Jogszabályi változások miatt a projektmenedzsmenti munkát nem lehet teljes egészében kiszervezni, legalább 1 főnek önkormányzati alkalmazásban, vagy önkormányzati cég alkalmazásában kell állnia. Egyik javasolt cég vezetője szerint több megoldás lehetséges. A projektmenedzseri feladatokra alkalmas személyt felveszi az önkormányzat vagy annak cége a projekt időszakára. Technikai megoldás lehet, hogy aki elnyeri a munkát, annak egy embere kerül alkalmazásba. Megoldás lehet, hogy a projektmenedzser helyben van, a pénzügyi részt szervezzük ki. Talán ezt választaná. Olyan céggel kellene megegyezni, ha szükséges pályázat útján, aki a pénzügyi menedzsmentet vállalja. Úgy látja, e téren vannak a nagyobb problémák, a beruházás felügyeletére fogunk helyben találni megfelelő személyt. Napokon belül szükség lesz egy rendkívüli ülésre, ahol 6-8 feladatot el kell indítani, de még mindegyikben van bizonytalansági tényező. Például van olyan pályázatunk, ami jó eséllyel versenyezne, - a felső bazársor – de nincs rá tervünk.  Masszi úr munkatársa holnap fog jönni a Tájház udvarra vonatkozó részletes költségvetéssel. Vannak olyan telek problémák is, melyek a HÉSZ módosításba most kerülnek bele.

 

Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy a Tájház udvari két lakás építését az önkormányzatnak kell bevállalni 28 millió forintért, ez nem elszámolható költség.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a lakásokat nem kellett volna beletenni a pályázatba. Felveti, hogy mi történik, ha azokat akkor csinálja csak meg az önkormányzat, ha lesz rá pénze.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megoldás lehetne, hogy az elmúlt két évben feltárt összes hiba nyertes pályázat esetén kijavítva kerüljön bele a támogatói szerződésbe. Sajnos ezt a MÁK nem engedi, az eredeti módon kell megkötni a támogatói szerződést, majd később kezelni a felmerülő problémákat.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy eszerint meg kell építeni a lakásokat is.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a szöveges rész vagy a költségvetés bír nagyobb nyomatékkal.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szöveges részre adják a pontokat, ehhez irányul a költségvetési rész. A szövegezésben nem igazán szoktak módosítások előfordulni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kötöttünk egy együttműködési megállapodást egy évre az Első Magyar Adósságkezelővel. Ők alkalmasak lehetnek a pénzügyi áttekintésre és menedzselésre.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy korábban ez ingyenes volt velük, általános pályázatfigyelésre, projektmenedzselésre kötöttük.  Most egy-egy projektre külön megállapodás köthető.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy hallott arról, hogy eseti bizottságot hoztak létre erre a feladatra, pld. Sopronban.

 

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy a javaslattétel során a bizottság az előterjesztésben lévő mindhárom határozati javaslatra térjen ki.

 

Kun István bizottsági tag 12.44 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti I., II., III. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

76/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I., II. és III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi történik akkor, ha megkeresi az önkormányzat az Első Magyar Adósságkezelő céget, és megrendeljük a projekt pénzügyi áttekintését úgy, hogy ezt a munkát kifizetjük.  Saját hatáskörben meg tudja rendelni, ha a testület támogatja ezt a javaslatot. Ha nem vállalják, akkor kereshetünk mást, így a teljes projektre nem köteleződnénk el.

 

Kun István bizottsági tag 12.46 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

26./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnök kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Tóth Róbert -  aki a Keresztúri házban konditermet működtet -, azzal kereste meg, hogy be fogja perelni az önkormányzatot. Azt állítja, hogy volt szerződése, de az önkormányzat ezt nem ismeri el. Kéri, hogy egy másik helyet biztosítsunk számára, hogy legálisan végezhesse a tevékenységét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre több kísérlet is történt, de nem fogadta el a felajánlott helyeket.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a volt Pártházat javasolja felajánlani. Elmondja, hogy a települési adó bevezetésére rendeletet alkotott a testület, de sokan kimenekülnek a fizetési kötelezettség alól. Felmerül, hogy volt-e értelme bevezetni ezt az adónemet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület egyhangú szavazással döntött róla. A hozzáértők ezt javasolták, tudjuk a célt, amiért bevezetésre került. A volt Pártházra építési engedély van, bár ezévben lejár. Odaadhatjuk az ott lévő nagyobb helyiséget, de statikailag meg kell vizsgálni, alatta pince van. Javasolja a testületi ülésig ezt a témát átgondolni. A civil házban való működést akadályozza, ha a látogató központ megvalósítására irányuló pályázat eredményes lesz.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

77/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

28./ Napirendi pont

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése –   Konzorciumi megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző a megküldött konzorciumi megállapodás elfogadását javasolja azzal, hogy két projektelem esetében még egyeztetésre van szükség, de ez a megállapodás szakmai tartalmát nem érinti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2017. (II.27.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése –   Konzorciumi megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 13.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                         Nagy Lajos

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő