Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.01.30 soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.01.30 soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 2/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. január 30-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (5 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        műszaki ügyintéző

Bolla József                 VN. Kft. ügyvezető

Berecz Nikolett            BVÖKI igazgató

Bedő Lajos                   Leader szervezet elnöke

Békássy János            CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                          (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós bizottsági tag jelezte, hogy késni fog. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Kun István bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 25 nyílt napirendi pont szerepel. Javasolja két napirend felvételét, az alábbiak szerint:

 1. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása
 2. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

16/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a 2017. január 30-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez felveszi

 1. 1. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása
 2. 2. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

tárgyú napirendeket.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy sorrendiségre vonatkozó módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kiegészített napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

17/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. január 30-i soros ülésének módosított napirendjét 27 napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

 1. 2. Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. BVÖKI 2017.évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 4. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bedő Lajos elnök

 1. 5. CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János egyesület elnöke

 1. 6. Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 1. 7. A települési adóról szóló 26/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. 2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. MÁV Zrt-vel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Segítség nyújtása a Kommandó települési leégett iskola újjáépítéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott   döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 27. Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 28. Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas László projektvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a Társuláshoz Sümeg is csatlakozott, ennyi változás történt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a beszámolóval egyidejűleg megküldésre került a Közszolgáltatási Szerződés módosító dokumentuma is, mely Sümeg városon kívül a többi települést nem érinti.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kérii, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

18/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

2./ Napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a tervezetet az elmúlt évek hagyományai szerint állították össze. A Városnapot ismét május utolsó hétvégéjére tervezték, mivel ez az iskola tanulói részére is megfelelőbb.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvényen a fellépőkkel történt-e megegyezés. A színházi operett előadás felvetésként szerepel-e.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy előzetesen meg lettek kérdezve, de természetesen még módosítható a program. A Magyar Kultúra napjára tavaly szervezett ingyenes operett előadáson telt ház volt. Ez egy próba lenne, hogy fizetős rendezvényként van-e igény hasonlóra a településen.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a Lányi emlékművel kapcsolatban lesz-e változás, a környezetét fel kellene újítani és megfelelően karbantartani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az emlékmű át lesz helyezve, ezt követően célszerű a környezetét is rendezni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató Badacsonytomaj Város 2017. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról, a rendezvények részletes költségvetéséről, rendezvényterv elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

BVÖKI 2017. évi továbbképzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a 7 éves továbbképzési tervük szerint az idén két dolgozó kötelezett az előterjesztésben szereplő képzés teljesítésére, a könyvtáros és ő. A harmadik kolléga már védett korban van.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a könyvtáros kollégát be lehetne-e vonni egyéb feladatokba.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a könyvtáros nem vesz részt semmiféle ünnepségen, rendezvényen. Javasolja bevonni a honlap karbantartásába, marketing munkákba, illetve rendezvényszervezésbe is.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a könyvtár szombaton is nyitva van. Azt is figyelembe kell venni, hogy nem helyi lakosról van szó, ha vasárnapi munkavégzésre hívjuk be, még az útiköltségtérítésre is igényt tarthat. Elmondja, hogy meg fogja vizsgálni a kolléga egyéb munkákba való bevonásának lehetőségét.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVÖKI 2017.évi továbbképzési tervének elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

4./ Napirendi pont

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bedő Lajos elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti az Egyesület elnökét, Bedő Lajos urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bedő Lajos elnök elmondja, hogy az előző ciklusban a járás területén lévő önkormányzatoknak és vállalkozóknak több mint 1,5 milliárd forintot tudtak lehívni. Most a rendszerben 188 millió fejlesztési pénz van, egy településre 6-8 millió forint jut. A hatóságtól nem kapnak megfelelő finanszírozást a Leader szervezetek, tavaly júliusban elfogyott a pénz. Ezért fordultak kérelemmel a térség nagyobb önkormányzataihoz, Lesencetomaj, Zalahaláp és Badacsonytomaj önkormányzatához, segítségüket kérve az átmeneti időszakra. Lesencetomajról 1,5 millió forint, Zalahalápról 2 millió forint kölcsönre van ígérvényük. Szeretné, ha Badacsonytomaj 3 millió forint támogatást tudna adni, így fél évre megoldott lenne a működésük. Jelenleg három dolgozójuk van, illetve a dologi kiadásokat kell finanszírozniuk. Senkinek nem lenne jó, ha a szervezet gyorsan megszűnne.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy mindenképpen visszatérítendő támogatást tud csak elfogadni, viszont semmiféle garancia nincs arra, hogy visszakapjuk a pénzt. Ezért személy szerint kisebb összegre gondol.

 

Nagy Lajos bizottsági tag egyetért a javaslattal. Kiemeli, hogy a kérelem előkészítője nem jól fogalmazott, mivel nyomatékosan – parancsként – kéri az önkormányzati támogatást.

 

Bedő Lajos elnök elnézést kér a megfogalmazásért. Megjegyzi, hogy az egyesületnek nincs vagyona, korábban volt hitelgarancia, most már nincs ilyen.  Az uniós pénzek lehívására a Kormány hívta életre a szervezeteket, támogatói okirattal rendelkeznek, melyben a pénzösszeg biztosított. Az uniós pénzek lehívására továbbra is a szervezeteken keresztül van lehetőség. Ha megkapják az állami támogatást, a visszatérítendő kölcsönt vissza fogják fizetni.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy nem érzi az önkormányzat felelősségét ebben az ügyben. Miért az önkormányzatoknak kell megoldani ezt a problémát úgy, hogy gyakorlatilag kiüresedett a kassza. Egy pályázatunk nagyobb, mint az egész Leader költségvetés. Nem ért egyet azzal, hogy 6 millió forint várható pályázati forrás ellenében vállaljunk fel 3 milliós hitelt.

 

Bedő Lajos elnök sajnálja, hogy a képviselők így gondolják, nem kötelező az egyesületnek működni. Nem tudják pontosan, hogy milyen pénzforrások lesznek. A beígért 188 millió forint nem sok, de vannak a Leader szervezeten átívelő, még ki nem írt pályázatok. A környező települések életében 6-7 millió forint nem kevés, lehet, hogy egy város tekintetében nem sok. Az államtitkár aláírásával van egy érvényben lévő támogatói okirat, ezért úgy gondolja, hogy vissza tudja fizetni a kölcsönt. A Leader szervezetek folyamatosan tárgyalnak a Kormánnyal, a vidékfejlesztési pénzeket csak rajtuk keresztül lehet lehívni.

 

Kun István bizottsági tag 1,5 millió forint visszatérítendő támogatást javasol biztosítani.

 

Laposa Bence bizottsági tag javasolja, hogy majd a testület hozzon döntést az ügyben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy a kért 3 milliós támogatás helyett 1,5 millió forint visszatérítendő támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

21/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága nem támogatja, hogy a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület a kért 3 millió forint visszatérítendő támogatás helyett 1,5 millió forint visszatérítendő támogatást kapjon Badacsonytomaj Város Önkormányzata részéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását – a kért 3 millió forint biztosítását - támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 tartózkodással, igen szavazat és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

22/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Nagy Miklós bizottsági tag 9.26 órakor érkezett meg a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő

5./ Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János egyesület elnöke

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy e tárgyban több levelet váltottunk az ügyvéd úrral. Január 1-től nincs finanszírozási kötelezettsége az önkormányzatnak a CÉH Turisztikai Egyesület felé, ezért került benyújtásra a támogatási kérelem részükről. A Képviselő-testület és az egyesület elnöke többször tárgyalt az Egyesület jövőjéről. Elképzelhető a jövőben a jelenlegi együttműködési keretmegállapodás módosítása a felek közös akaratából. Elmondja, hogy az Egyesület a 2016. évi működésre átadott 11.550 eFt-os támogatással elszámolt.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a tárgyalások folyamatban vannak a keretmegállapodás témájában, de nem fog holnapra megszületni a döntés. A most kért összeg a mindennapi működéshez szükséges.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy az egyesület ezt a támogatást eddig is megkapta, mely a bérekre és a rezsire elegendő. A kért támogatás összege havi 962.500 Ft, a reális időtartama három hónap lenne.

 

Nagy Lajos bizottság elnöke kérdezi, hogy ha most nem szavazzák meg a támogatást, akkor úgy értendő-e, hogy a dolgozóknak nem lesz fizetése.

 

Békássy János elnök elmondja, hogy igen. A keretmegállapodás a testület előtt van, javaslataikat átadták. Korábban a testület úgy döntött, hogy jelen ülésen a keretmegállapodás tárgyalásra kerül.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy néhány hónapig el fog tartani a tárgyalás folyamata. Az lenne a korrekt, ha a tárgyalás idejére biztosítja a testület a finanszírozást. Javasolja kitűzni, hogy mi a megállapodás végső határideje. Ha megszületik a megállapodás, onnantól az lép életbe.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

23/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelme

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN. Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a VN. Kft. ügyvezetőjét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület három fordulóban tárgyalta az üzleti tervet, mely legutóbb jóváhagyásra került.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a határozati javaslat 2/.a) pontjának módosítását február 8-i határidővel, mert a VN. Kft. likviditási tervében az önkormányzati támogatás első része február hónapra van tervezve.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 4,5 millió forintot tudtak áthozni a tavalyi évről, melyből a január havi munkabért és a február 12.-ig esedékes járulékot talán ki tudnák fizetni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy tavaly a Kft. megkezdte az elhanyagolt, fás, bokros területek kitisztítását. Kérdezi, hogy most melyik részek fognak következni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy tavaly a kemping bejárat melletti középső rész maradt el, szerdán végeznek a teljes terület kitisztításával. 8-10 ember folyamatosan ott dolgozik. Badacsonyi strandon és a Halászkert mellett kivágták a megjelölt fákat, most fognak nekiállni a Klub Tomajtól a vasútig terjedő részen az ecetfás részek kipucolásának. Mivel közútkezelőhöz tartozik a terület, az engedélyt megkérték.  Ezt követően fog történni az önkormányzati utak gallyazása. Az üzleti terv szerint a ligetes részt a nyár folyamán két alkalommal fogják tisztítani. Nagyon jó, hogy a vasút melletti lámpatestek átvilágítanak a kerékpárútra.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a volt járdaszakaszon a Kempingig miért nincs közvilágítás.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az EON még nem kötötte rá a rendszerre ezt a részt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy többen kifogásolták felé, hogy az örsi részen a kerékpárúthoz közeli fák miért nincsenek kivágva.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a Nemzeti Park nem járul hozzá. A településen mindent ellenőriznek, mindenhez kell az engedélyük. Azokhoz a fákhoz, melyek átmérője meghaladja a 10 cm-t, nem lehet hozzányúlni. Október 1-től február 8-ig lehet fát kivágni, az engedély beszerzése után.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot a jelzett módosítással – 2.a) pont február 8-i határidővel – elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

24/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj VN KFT 2017. évi üzleti tervéhez igazodó támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozati javaslat 2.a) pontját módosításra javasolja: „2.a) 10.310 ezer Ft 2017. február 8. napjáig” szövegezéssel.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

A települési adóról szóló 26/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az előkészítőt, hogy ismertesse a rendelet módosítás lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt. A hibákat a Kormányhivatallal leegyeztetve kijavítottuk. Megjegyzi, hogy érdemben nem történik változás, a települési adórendelet él. Megköszöni a testület segítő hozzáállását. Az e tárgyban panasszal élő ügyfelet a rendelet kihirdetését követően tájékoztatjuk, hogy a nyelvhelyességi hiba korrigálása megtörtént, illetve a melléklet is tartalmaz magyarázatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

25/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A települési adóról szóló 26/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy miből adódnak a problémák, amiért a határidőt március 27-re kell módosítani. Megjegyzi, hogy a pályázatot májusban kell beadni. Javasolja, hogy lakossági fórumra is kerüljön sor.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szakági tervezők miatt kell a határidőt módosítani. A tervezők a szükséges egyeztetéseket lefolytatják, lakossági fórumon is bemutatásra kerül a tervezet.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

26/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

9./ Napirendi pont

2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlatokat bekérte, a három árajánlat elektronikus úton határidőre beérkezett. Az egyik ajánlattevő nem járult hozzá az ajánlatuk nyilvános közléséhez, de a képviselők megkapták a projekt anyagokat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri az anyaggal kapcsolatos véleményeket.

 

Kun István bizottsági tag az Akció Rendezvényügynökség anyagát tartja a legjobbnak, a leírtak alapján, nem vizsgálva a pénzügyi részét.

 

Laposa Bence bizottsági tag megjegyzi, hogy a szervező a Pincefeszthez 5 millió forint támogatást kér. Ezt külön kellene biztosítani, a többi szerinte rendben van.

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a kiemelt borászatok és éttermek helyett az összes badacsonyi borász legyen érintett., illetve csak a badacsonyi éttermek bevonására terjedjen ki. A Pincefeszt keretösszegéhez 5 milliót javasol a 9 millió helyett.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy úgy képzeli el, hogy minden egyes rendezvény paramétereit a kiválasztott szervezővel pontosítják. Nem javasolja a nevesítést. Az előzetes egyeztetések alapján látható, hogy a fonyódi cég más áron dolgozik. Javasolja, hogy a Keszegfesztivált, az őszi Gasztrofesztivált és a Disznólkodást ők szervezzék, a Pincefesztet pedig az Akció Rendezvényügynökség 5 millió forinttal. A marketing vonatkozásában úgy gondolja, hogy az árajánlatok nem az összes rendezvényre szólnak, de javasolja az Akció Rendezvényügynökség ajánlatát elfogadni 6.864 eFt-tal. Megjegyzi, hogy volt egy komplex kommunikációs terv, mely a jövőben használható lenne.

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az Ügynökség egyeztessen a Kulturális Intézmény vezetőjével, ők már sokat dolgoztak rajta.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a marketing stratégiához a Céh Turisztikai Egyesület és a Kulturális Intézmény adja a tartalmat, az Ügynökség pedig összefogja, mivel ők nem tudják a tartalmat meghatározni. Azt vállalják, hogy a kapott anyagot a megfelelő csatornákon keresztül eljuttatják az emberekhez, egész éven át a teljes rendendezvény csomagot marketing nézőpontból összefogják. A webes megjelenés lenne a fő irány, hiszen a TV reklám ezen összeg többszöröse lenne.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy valóban fontos lenne a reklám. Észrevette, hogy pld. a Balaton rádióban nem említik Badacsonyt, javasolja felvenni velük a kapcsolatot.

 

Kun István bizottsági tag szerint úgy lehet bejutni a médiába, ha valamilyen módon támogatjuk őket.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy a jelzett cég ki szokott települni egy nagy kamionnal a nagyobb rendezvényekhez.  A kitelepülési díj ellenében meghatározott alkalomal bemondják a rendezvényt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ajánlatban volt tervezett időpont, ezeket kellene majd egyeztetni. A szerződéskötéshez partnert és összeget kellene javasolni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a

-       Magyar Tenger.com-mal történjen meg a szerződéskötés „Keszegfesztivál” rendezvény szervezésére bruttó 3.200.000 Ft, a „Gasztrofesztivál” rendezvény szervezésére bruttó 2.000.000 Ft, a Disznólkodás” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft összegben,

-       az Akció Rendezvényszervező Kft-vel a „Pincefeszt” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 5.000.000 Ft összegben,

-       a 2017. évi rendezvényekre vonatkozóan – melybe beletartoznak az önkormányzati nagy rendezvények is – a kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában az Akció Rendezvényszervező Kft-vel kerüljön sor a szerződéskötésre bruttó 6.864.350 Ft összegben,

kézfelemeléssel jelezze.

 

Kéri a szavazásból való kizárását. Kéri, hogy aki támogatja a kizárását, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

27/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szavazásból való kizárás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Forintos Ervin bizottsági elnököt kizárja a szavazásból.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az összefoglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

28/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2017. évi rendezvények szervezése, valamint kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a

 1. 1. a 2017. évi rendezvények szervezése tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést javasolja

a) a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Keszegfesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 3.200.000 Ft, azaz hárommillió-kettőszázezer forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít

b) az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) a „Pincefeszt” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít

c) a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Gasztrofesztivál” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít

d) a Magyar Tenger.com-mal (8640 Fonyód, Jókai u. 14.) a „Disznólkodás” rendezvény szervezésével kapcsolatosan bruttó 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít.

 1. 2. a 2017. évi kommunikációs és stratégiai szaktanácsadás tárgyában beérkezett ajánlatok szerint az arra vonatkozó szerződéskötést javasolja az Akció Rendezvényszervező Kft-vel (1137 Bp., Szent István krt. 8.) bruttó 6.864.350 Ft, azaz hatmillió-nyolcszázhatvannégyezer-háromszázötven forint összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzat keret terhére biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

10./ Napirendi pont

MÁV Zrt-vel kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a MÁV 3.300 eFt-ot kér az utasellátó büfé és a vele szemben lévő két árusítóhely bérleti díjaként. Nem javasolja a bérletet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérleti szerződések határozatlan idejűek. Az ingatlankezelési szerződést még nem kapta meg, de a 19 m2-es épület és a mellette lévő 62,5 m2-es burkolt felület bérletéről van szó.

 

Laposa Bence bizottsági tag kérdezi, hogy mi lesz, ha valaki felújítja az épületet. Mit jelent az ingatlankezelési szolgáltatás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy lelakható a befektetett összeg, ha tovább értékesítésre kerülne sor. Fontos lenne, hogy esztétikailag javuljon az épület és környéke. A MÁV közös költséget is kér, tehát fizetnénk 3,3 millió forint + ÁFA bérleti díjat inflációval változtatva, 3.931,- Ft/hó + ÁFA összeget ingatlankezelési szolgáltatásként havonta, illetve 1.062.727,- Ft-ot óvadékként.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint meggondolandó, hogy ennyit fizessen érte az önkormányzat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ő nem támogatja. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

29/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

MÁV Zrt-vel kötendő megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag soknak tartja a 895 db lámpatestet a EON tulajdonában. Kérdezi, hogy van-e erről pontos kimutatásunk. Megjegyzi, hogy saját oszlopra és saját lámpára nem kell fizetni, egyébként igen.

 

Nagy Miklós bizottsági tag kérdezi, hogy lehet-e méltányosságot kérni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy ez már méltányos összeg, plusz 1 millió forintos karbantartást végeztek el.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a javítási határidő túl hosszú, 25 munkanap, az EON munkája nem pontos.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy ha legalább 6 oszlopon nem ég a lámpa, akkor azonnal kötelesek megjavítani, mert az már rendszerhibának számít.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

30/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj város közvilágítás aktív eszköz használat elszámolása 2013-2015. évre vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

12./ Napirendi pont

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is tárgyalni kell a jövő évi villamos energiai beszerzésről, mivel meghaladja a jogszabályban rögzített közbeszerzési értékhatárt. Most Isaszeg Város Önkormányzata a gesztor.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdez, hogy van- még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

31/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésre a 2018-2019. évre

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal kérésére a testület már döntött e témában. Változott a köznevelési törvény, a Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala kéri a testület döntését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

32/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy el kell mennie, de a 17. Napirendi pont tárgyalásán szeretne jelen lenni. Kéri ezért későbbre halasztani.

 

Nagy Lajos bizottsági tag 10.23 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

 

14./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja megpróbálni egy évre, a 2016. évihez hasonló koncepcióval. Bízik benne, hogy jövőre hosszabb távra is lesz jelentkező.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja az ingatlan további hirdetését az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Nagy Miklós bizottsági tag felhívja a figyelmet arra, hogy a tavalyihoz hasonló hangos zenét jövőre nem szabad megengedni, mert a környéken pihenőket éjszaka nagyon zavarta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy éjszakai közterület felügyeleti szolgálatot is elrendelt a beérkező panaszok kivizsgálására.  Ők három különböző ponton zajszint méréseket is végeztek, elméletileg a zajhatárszintet nem sértette a zene. Közös szolgálatot kért a rendőrséggel, de nem jöttek.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.25 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 3 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a leendő főbérlő vállalja a felelősséget, ha további albérletbe kívánja adni az ingatlant, vagy annak egy részét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg nem érkezett pályázat, sőt érdeklődő sem volt. Most bérbeadásról, illetve értékesítésről szól az előterjesztés. Mindkét határozati javaslatra vonatkozóan kéri a bizottság állásfoglalását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

33/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

15./ Napirendi pont

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem érkezett pályázat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

34/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

16./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a pályázat a korábbi tartalommal kerüljön újra kiírásra. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

35/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Forintos Ervin bizottság elnöke képviselői kérésre javasolja a 17. Napirendi pontot „Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról” a napirendek végén tárgyalni. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

36/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend sor módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a meghívó szerinti 17. napirendi pontot „Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról” a napirendi sor végén tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

17./ Napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

37/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

18./ Napirendi pont

Szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy tavaly kevesebb szúnyog volt, hatékony volt az irtás.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi,. hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

38/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szúnyoggyérítésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

 

 

 

19./ Napirendi pont

Segítség nyújtása a Kommandó települési leégett iskola újjáépítéséhez

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelem a pápai polgármester úr javaslatára érkezett, a Veszprém Megyei Közgyűlés is tárgyalta. Kommandó település Kovászna megyében található, ami Veszprém megye testvérmegyéje, Pápa testvárvárosa pedig a szomszédos Kovászna település. A Megyei Önkormányzat önálló számlaszámot hozott létre, de nincs információja arról, hogy mennyi pénz gyűlt össze.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja egy kisebb összeget átutalni támogatásként.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 100 eFt-ot javasol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 150 eFt támogatást javasol a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Segítség nyújtása a Kommandó települési leégett iskola újjáépítéséhez

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 150.000 Ft pénzeszközátadással az önkormányzat 2016. évi várható pénzmaradványának terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésénél azokat a bérjellegű többleteket terveztük, amit a minimálbér emelkedése okozott. Tavaly 24 fővel terveztünk az elfogadott átlaglétszám alapján, az idén egyenlőre 23 fővel. Jelenleg 19 fővel működik a hivatal, de több fő létszámhiányunk van. A dologi kiadások terén szigorú takarékossággal kevesebbet terveztünk a tavalyinál, elsősorban a papír és közműköltségek tekintetében. A postaköltséget nem tudjuk csökkenteni, a posta ismét emelte az árait. Tárgyi eszköz beszerzésre 200 eFt-ot, informatikai eszközökre 508 eFt-ot terveztünk. Az ASP keretein belül próbáljuk az informatikai fejlesztést megoldani.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy felvetődött, hogy a Képviselő-testületnek jogában áll eltéríteni a köztisztviselői alapot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg 2 kolléga van minimálbéren foglalkoztatva, ebből 1 fő köztisztviselő. A kollégákat plusz képzettség megszerzésére aggitálja inkább.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben mindent részletesen leírtunk. A képviselő-testületi kötelezettségvállalásokat tartalmazza, az intézményi költségvetések is igazodnak hozzá. A költségvetés intézményi szinten nem számol létszámnövekménnyel. A közterület felügyelő kolléga egyedül nem tud intézkedni megfelelően, a szezonban a közterület felügyelet megerősítésére szükség lesz. A rendőrségtől tavaly is ígéretet kaptunk, hogy a hétvégén közös szolgálatot fognak teljesíteni a közterület felügyelővel, de erre nem került sor. Azt az információt kaptuk hogy a határmenti problémák miatt jelentős erőt vontak el. Kéri az idén is a rendőrség fokozott közreműködését, Badacsony területén megerősített szolgálatot, és a beosztási terv folyamatos egyeztetését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy a beruházások, felújítások terén lesznek még olyan javaslatok, melyet fedezete nincs beépítve a költségvetésbe.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a testület kéri, akkor feladatmeghatározással, összegszerűen a költségvetésben megjeleníthetők. Megjegyzi, hogy a jogszabály szerinti egyeztetések megtörténtek a költségvetés vonatkozásában.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

41/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

22./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a BFT-s központi parkra vonatkozó pályázatról dönteni kell, a testületi ülésre már a pontos összeget és az önerőt mértékét tudni fogja. A kőműves munkákra még nem érkezett be az árajánlat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a csónakveszteglő kialakítása hogyan áll.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a terveket jóváhagytuk, a tervező véglegesíti. A hatástanulmányokra árajánlatot kell kérni, ezt követően lehet beadni engedélyeztetésre. A csónakkikötő építése miatt a 3/A. típusú nádat nem lehet kivágni, ezért Badacsonyörsön és a Bányász strandon is máshol kerül kialakításra.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy Badacsonyban a nyárfákról a fészkeket eltávolították, mert a nyáron sok gond volt a kányák miatt.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy megjelent a múzeum és könyvtár fejlesztésére a pályázat. A könyvtárra a Kulturális Intézmény ad be pályázatot, a múzeumra vonatkozóan a polgármester úr tárgyalt pályázatíró céggel, melynek eredményéről nincs tudomása.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy A badacsonyi központi park turisztikai fejlesztése” című pályázat tekintetében a testületi ülésen szülessen döntés.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a hirdető táblákkal mi van Badacsonyban.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy most van folyamatban a városarculati kézikönyv tervezése. Amíg nem készül el, maradjanak a régi táblák. Az újak még nincsenek megrendelve. Egy hirdetőtábla a falnak van támasztva, kéri visszahelyezni a helyére. Kérdezi, hogy mikor jár le az örsi kerékpárút melletti közvilágítás kiépítésére vonatkozó árajánlatok beérkezésének határideje. A Sportegyesület TAO-s pályázatával kell-e foglalkoztunk. A reflektorok megérkeztek a pályára, mikor lesznek felrakva.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a közvilágításra az ajánlatok beérkeztek, felbontásra kerültek. A februári soros ülésen kerül ez a téma megtárgyalásra.

 

Wolf Viktória jegyző kéri a műszaki osztályt, hogy hozassa be a táblát, esetleg a Tourinform Irodához ki lehetne rakni. Információja szerint a Sportegyesület támogatási kérelmet fog benyújtani, hasonlóan az előző évekhez. A pálya az önkormányzat tulajdonában van, a VN. Kft. a vagyonkezelője, a Sportegyesület használja. A vagyonkezelőnek és az egyesületnek kell megállapodnia. Kérte, hogy a támogatási kérelmet a februári soros ülés előtt nyújtsák be.

 

Laposa Bence bizottsági tag 10.56 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy mi a teendő, ha valaki nem kéri meg a behajtási engedélyt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ilyenkor a rendőrséget kell értesíteni.

Nagy Lajos bizottsági tag 10.57 órakor érkezett vissza a bizottsági ülésre.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma 5 fő

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Római útra esetleg még a Közútkezelő adhat engedélyt, mivel az ő kezelésükben van az út egy része.  A Park utcában lévő építkezést állítólag októberre befejezik.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

43/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

24./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István bizottsági tag elmondja, hogy többen felvetették, hogy miért kellett a szociális tűzifát felapríttatni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a testület jó döntést hozott, amikor a rászorulóknak konyhakész tűzifát biztosított. Jelentős részük idős, beteg ember, akik nem tudnák feldolgozni a méterfában adott tüzelőt.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a segélyek terén változtatásra lenne szükség, a jelenlegi állapot nem tartható fenn. Megkérdezte a környező településeket, ők kérelmezőként jóval kevesebb, évente max. 10 eFt-os segélyt adnak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a segélyezés feltételeit törvény írja elő. Limitálva van az egyszeri segély összege, de ezzel nem fog csökkenni a végösszeg, mert többször fognak rendkívüli segélyt kérni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

25./ Napirendi pont

Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az alpolgármester úr esetében kellene javaslatot tenni. A polgármester illetményét törvény szabályozza.

 

Nagy Miklós bizottsági tag javasolja, hogy legyen ugyanaz a %-os arány, mint a polgármester esetében.

 

Nagy Lajos bizottsági tag az alpolgármester részére 400 eFt illetményt és 60 eFt költségtérítést javasol meghatározni.

 

Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy ugyanazon %-os aránnyal mennyi lenne a bére.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 381 eFt.

 

Forintos Ervin bizottsági elnöke kéri, hogy aki a módosító javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

45/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgármester, alpolgármester illetmény- és költségtérítésváltozásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a polgármester illetménye és költségtérítése vonatkozásban elfogadásra javasolja, az alpolgármester illetményét bruttó 400.000 Ft/hó összegben, költségtérítését bruttó 60.000 Ft/hó összegben javasolja meghatározni.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a VN. Kft. igazgatójának a bére az alpolgármester béréhez volt igazítva. Javasolja ezen is elgondolkodni.

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy most ezzel ne foglalkozzon a bizottság.

 

 

26./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a főépítész úr a következő cégektől javasolja az árajánlat bekérését:

-       Planner-T Kft. 1016 Budapest, Napfény u. 26.

-       Planteus Kft. 8273 Monoszló Fő u. 23.

-       Tájoló-terv Kft. 1074 Budapest Rottenbiller u. 24. II/5.

A módosítással érintett 6 terület költsége várhatóan mintegy 1 – 1,5 millió forint. A módosításra csak akkor kerül sor,  ha a kérelmezők vállalják a felmerülő költségeket.

 

Laposa Bence bizottsági tag 11.28 órakor távozott a bizottsági ülésről.

Szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj város településrendezési eszközök foltszerű és részleges módosításának elhatározása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

27./ Napirendi pont

Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a KLIK megküldte a megállapodást, kikötve a vállalkozót. Mi a Városüzemeltető Kft-t javasoltuk üzemeltetőként, ezért az anyagot további tárgyalásra javasoljuk.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a személyi feltételeket biztosítani kell, ez minimálbérrel számolva 170 eFt/hó, mely nem szerepel az üzleti tervben. Zárt, fűtött helyiségre is szükség lenne a jégpálya üzemeltetéséhez, ezt biztosítja-e az iskola. Példaként említi, hogy Hévíz az iskolának és a helyi lakosságnak ingyenesen december 5-től február végéig biztosítja a pálya használatát, komoly összegeket áldozva erre a célra. Ha mi április közepéig üzemeltetnénk, akkor minden nap ráfizetés keletkezne. Javasolja, hogy a pálya az iskolának legyen fenntartva, 8.00 – 16.00 óráig, az nem való felnőtteknek. Ellenkező esetben melegített helyiségre, 1 fő alkalmazására, pénztárgépre, sátor felállítására és egyéb kötelezettségekre kell számítani. Ebben az évben így javasolja a pálya használatát, jövőre esetleg jobban rá lehet készülni. Kialakul, hogy mire van igény a lakosság részéről.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a ügyrendi javaslatként hangzott el, hogy az ügyvezető úr a várható költségeket felméri, majd ezt követően dönt a Képviselő-testület. A KLIK leírja, hogy tanítási időben akár harmadik személynek is átengedhető a pálya.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ha a VN. Kft. lesz az üzemeltető és más településekről érkeznek iskolások, akkor a részvételi díjat számlázni tudja feléjük. Javasolja ezt az évet próbaévnek tekinteni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testületi ülésig összeírja a módosító javaslatokat. Az előterjesztés szerinti megállapodás tervezet átdolgozását javasolja.

 

Kun István bizottsági tag a javaslattal egyetértve további megfontolásra javasolja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a megállapodás tervezet átdolgozását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2017. (I.30.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Balatonfüredi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti megállapodás tervezetét átdolgozásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin bizottság elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.45 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Forintos Ervin                                                         Kun István

bizottság elnöke                                               jegyzőkönyv hitelesítő

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő