Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.01.13 rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.01.13 rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága

Szám: 1/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2017. január 13-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Forintos Ervin             bizottság elnöke

Nagy Lajos                  bizottsági tag                                     (3 fő)

Nagy Miklós                bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                   bizottsági tag

Laposa Bence             bizottsági tag                                     (2 db)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Wolf Viktória                jegyző

Berecz Nikolett            igazgató

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        ügyintéző

Békássy János            CÉH Egyesület elnöke

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                            (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

1/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Nagy Miklós bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Javasolja 6. napirendként az „Egyebek” napirend felvételét. Kérdezi, hogy van-e még módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 6 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

2/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2017. január 13-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. HÉSZ módosítási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

  1. 2. Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

  1. 3. Jégpálya kialakítása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. CÉH átmeneti finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 5. BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

  1. 6. Egyebek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

HÉSZ módosítási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

 

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a HÉSZ módosítására sok kérelem érkezett. Fontos lenne Hafner úrral az útcsere, melyhez szintén a HÉSZ módosítása szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Varga Pincészet kérelmét és a Folly Arborétum kérelmét a testület már tárgyalta, vállalva, hogy a tervezőhöz eljuttatja azokat. Meghatározó vállalkozásokról van szó. Amennyiben vállalják a rendkívüli HÉSZ módosítás költségeit, az eljárást megindíthatjuk. A Főépítész úr szerint mintegy 1,5 millió forint a várható költség, mely nem egyenlő arányban oszlik meg a felek között, mert Follyék kérelméhez nincs szükség térképészeti részre. A Varga Kft. részéről Csiszkó Gábor ügyvezető a Képviselő-testületi ülésen fog nyilatkozni a rájuk eső költség vállalásáról.  Javasolja, hogy a további rendkívüli kérelmekkel akkor foglalkozzon a testület, ha kérelmezők teljes mértékben vállalják a felmerülő költségeket. A HÉSZ-t 2018. december 31-ig kötelező átdolgozni, így ezen időpontot megelőzően az önkormányzatnak kötelező lesz vele foglalkozni.  Sokszor foglalkozott a testület un. sajtóhiba javítással, mivel nem szakértő e témában, és a műszaki osztály is átsiklott a hibákon. El tudja fogadni, hogy a vállalkozások esetében a mai világban változnak a folyamatok, javasolja méltányolni a két nagy vállalkozás benyújtott igényét.

 

Nagy Lajos bizottsági tag megjegyzi, hogy a Varga Kft. területe nagyon be van építve már most is. Kérdezi, hogy mit terveznek még.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a két kérelmező esetében már elvi nyilatkozatokkal rendelkezünk. Javasolja megkeresni azon kérelmezőket, akik várhatóan még vállalnák a költségeket. Ezzel kiegészítve javasolja felhatalmazni a polgármestert a három tervezési árajánlat bekérésére. Mintegy tíz kérelem érkezett eddig. Úgy gondolja, hogy a soros ülésre elő lehet készíteni a döntéshozatalt.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

3/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

HÉSZ módosítási kérelmekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Varga Pincészet Kft. (8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49.) és a Folly Arborétum (8257 Badacsonyörs, Arborétum u.) – HÉSZ módosításra vonatkozó – kérelmét elviekben támogassa és fogadja be. A településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatát megelőzően csak akkor indítsa meg a részleges módosítási eljárást, ha annak finanszírozását a kérelmezők teljes mértékben vállalják, és a módosítással az önkormányzatot új korlátozás miatti kártalanítási kötelezettség nem terheli.

A HÉSZ módosítási lehetőségét javasolja hirdetmény útján közzétenni a településen, felhívva a figyelmet arra, hogy az eljárás során felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia.

A bizottság javasolja megkeresni azokat, akik már benyújtották a kérelmüket, hogy vállalják-e a felmerülő költségeket.

Ezt követően javasolja felhatalmazni a polgármestert három tervezési árajánlat bekérésére, majd a HÉSZ módosítását a következő soros ülésre döntéshozatalra előkészíteni.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 


2./ Napirendi pont

Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke statisztikai kimutatást kér arról, hogy jelen ciklusban a bizottsági ülésről, illetve a képviselő-testületi ülésről a képviselők közül ki hány alkalommal hiányzott és milyen indokkal.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy tudomása szerint ezidáig mindenki előzetesen bejelentette távolmaradását minden esetben.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a témával a testület egy fórum keretében foglalkozott, Laposa Bence tanácsnokot kérte meg, hogy vigye tovább az ügyet, kérjen be árajánlatokat marketing és rendezvényszervező cégektől. 1 marketingszervező és 4 rendezvényszervező cégtől érkezett ajánlat, közülük kettőt személy szerint ő javasolt. Kéri, hogy emiatt a testület zárja ki majd a szavazásból. Elmondja, hogy Greznár Attilától megkérdezte, hogy az idén meg kívánja-e szervezni a Rózsakő fesztivált. A fórumokon, illetve egy cég bemutatkozó információs napján részt vett, az ajánlatokat értékelték. Személy szerint a többség akaratát fogja támogatni. 2016. októberben a Borhét értékelő fórumon azt az információt kapta, hogy a borászatok többsége a 2017. évi rendezvényt is a CÉH Turisztikai Egyesület szervezésében szeretné megvalósítani. Az elhangzottakat összefoglalva a polgármester úr véleményével egyetért. Kéri, hogy amennyiben az ügyben munkájával, kijelentésével kárt okozott, függesszék fel képviselői munkája alól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy valószínűleg ő értelmezte félre a feladatot. A folyamat onnan indult, hogy Laposa Bence képviselő többször jelezte, hogy a településmarketingen javítani kell. Legutóbb egyeztetett Berecz Nikolett kulturális igazgatóval, és képviselői egyeztetést kezdeményezett. Az elhangzottak alapján úgy értelmezte, hogy a cégek azért kapnak megszólítást, hogy a település marketingjét valamilyen cég kezébe tegyük. A jelentkező cégek programszervezésre is tettek javaslatokat. A képviselők egy része javasolta, hogy éljünk a felkínált lehetőséggel, ezért kedden sor került egy képviselői egyeztetésre, melyen nem tudott jelen lenni. Laposa Bence, mint ügygazda készített egy összefoglaló anyagot, melyet ő foglalt táblázatba. E téma kapcsán sok negatív élmény érte. Megbeszélték, hogy a kötelező önkormányzati rendezvényeket, a népművelés jellegű rendezvényeket, illetve a Badacsonyi Szüretet továbbra is a Kulturális Intézmény szervezi.  Beszéltek az Egry Múzeum és a Könyvtár jövőjéről is. Felkorbácsolta az indulatokat, hogy a képviselők olyan cégeket hoztak, akiket ismertek. Az előző ciklusban – kisebbségben lévén – nem foglalkoztak ezzel a jelenséggel, de az új képviselő-testület felállásával is folytatódott ez a gyakorlat. Mivel most az egység volt jellemző, ezért ez nem bírt rendkívüli jelentőséggel. Ismeretlenekkel együtt dolgozni kockázatos, ezért elfogadható volt, hogy ismerősöket keressenek fel. Soha nem merült fel egy pillanatra sem, hogy ezért bárki pénzt, vagy egyebet kap. Dönteni kell arról, hogy ha a helyzet megnyugtatását az szolgálja, ilyen többet ne forduljon elő.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a beérkezett árajánlatokról most nem lehet dönteni, azt egy pályáztatási folyamatnak kell megelőznie.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervek szerint a Badacsonyi szüretet a BVKI szervezi, a 2017. évi költségvetésben meghatározott pénzügyi paraméterek mentén. A Keszegfesztiválban potenciális lehetőség van, ezért azt egy külső cég bevonásával javasolja lebonyolítani. A feladatokra egy korábbi testületi határozat alapján történt az ajánlatkérés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mivel egyidőben, ugyanazon tartalommal történt az ajánlatkérés, nincs akadálya annak, hogy a testület most megtárgyalja. Az ajánlatok tárgyalása során a verseny tisztaságának elvét, illetve az esélyegyenlőség elvét be kell tartani. Kérdezi, hogy beérkezett-e három ajánlat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy-egy adott rendezvényre nincs három ajánlat.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy a Képviselő úr tudja-e igazolni, hogy 3 céget külön-külön megkeresett.

 

Krisztin N. László polgármester reméli, hogy így van. Elfogadja, hogy nem volt pontos a feladat megfogalmazása, de a cél egyértelmű. A jelen rendszert szeretnék megreformálni, egyrészt tehermentesíteni a BVKI-t. A Kulturális Intézménytől azt kérik, hogy a helyieket megmozgató rendezvényekre koncentráljanak. A koncepció szerint még két nagyobb rendezvényre van szükség. Hamarosan itt a nyár, ezért történtek meg az ajánlatkérések. A Borhetekkel kapcsolatosan szóvá tette Laposa Bence tanácsnoknak, hogy az egyeztetéseken elhangzottak nem jelennek meg a tervekben.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy a beérkezett ajánlatok és a képviselői indítvány hogyan értelmezendő, formailag is hiányosnak tartja azokat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem szerencsés képviselőt megbízni ilyen direkt feladatokkal, mert előfordulhat, hogy rossz szándék nélkül, de a hivatali vonalat kikerüli. A törvényes végrehajtást a hivatalnak kell nyomon követnie. Javasolja, hogy most ne szülessen döntés, arra a soros ülésen kerüljön sor.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint mindenki jóindulattal járt el, de nem beszélték át eléggé, csak azt tartották szem előtt, hogy január első napjaiban a cégeknek választ kell adni.  Javasolja a soros ülésen ismételten megtárgyalni a témát, mert a szezon nagyon hamar ideér.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ő a törvényességi folyamatokat tudja kontrolálni, de a településmarketinghez és rendezvényszervezéshez szakemberekre van szükség. E terület fő gazdája a BVKI lehet. Felajánlja segítségét az anyagok, előterjesztések összeállításához, akár munkaidőn túl is.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a tervezet szerint a Badacsonyi szüret szervezési feladatait az intézmény látja el, a koncepció és program kialakításában külső cég működne közre. Az Intézmény szakmailag önálló. Kérdezi, hogy hogyan kell értelmezni a közreműködést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kulturális Intézmény az önkormányzat intézménye, az általa megszabott irányvonalat kell követnie. A testület kifejezte azt az igényét, hogy a településmarketingen javítani kell. A programok tekintetében úgy képzelte a testület, hogy ha valakire rábízza a településmarketinget, akkor az kitalálja azt is, hogy pld. milyen legyen a megjelenés. Ehhez igazodnia kell az Intézménynek is.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy azért indult a kezdeményezés, hogy legyen egy csapat, aki a kívülálló szemével, profi módon tudja nézni a folyamatokat, segítve a várost, az intézményt, illetve a Turisztikai Egyesületet.  A BVKI azért éli meg rosszul ezt, mert nem beszélték át megfelelően az idő rövidsége miatt. Véleménye szerint bele kell tenni a költségvetésbe mintegy 5 millió forintot, ha csak a városmarketingről beszélünk, mert a szándék és az irány jó, szükség van erre a tevékenységre.

 

Békássy János egyesületi elnök örül annak, hogy a testület foglalkozik a témával, a feladatokhoz anyagiakat kíván rendelni. Nem tartja idegen dolognak a külső cégek bevonását a marketing munkába. Javasolja záros határidőn belül leegyeztetni az elképzeléseket. A településmarketingnek sok eleme készen van, csak használni kellene. A munkában szívesen részt vállal az egyesület is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megérkezett Csiszkó Gábor, a Varga Kft. ügyvezetője. Az I. napirendhez kapcsolódóan a képviselő-testületi ülésre kapott meghívást, a HÉSZ módosítással kapcsolatosan kértük nyilatkozatát. Javasolja a napirend felfüggesztését.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a napirend felfüggesztésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

4/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirend felfüggesztésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a „Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye” tárgyú napirend tárgyalását felfüggeszti.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Csiszkó Gábor ügyvezetőt. Elmondja, hogy a Varga Pincészet KFt. kérelmét a Képviselő-testület már megtárgyalta. A HÉSZ-t 2018. december 31-ig kell felülvizsgálni a törvényi kötelezettség szerint. Ennek költsége mintegy 10 millió forint lesz, az önkormányzat most nem kívánja megtenni. Azt a döntést hozta, hogy az eljárást megindítja, lefolytatja a HÉSZ szűk körű módosítását, amennyiben a kérelmezők teljes mértékben felvállalják a felmerülő költségeket. A Varga Kft. és a Folly Arborétum által kért módosítás költsége kb. 1,5 millió forint lesz. Arányaiban Follyék költsége kisebb, mivel ott nincs szükség térképészeti munkára.  A Folly Arborétum képviselője nyilatkozott. A Varga Kft-re mintegy 800 ezer – 1 millió forint esne, konkrét árajánlatkérésre hamarosan sor kerül. Kérdezi, hogy mennyire sürgős számukra a módosítás.

 

Csiszkó Gábor ügyvezető megköszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy a beépítési százalék módosítását kérik a jövőre nézve, ez a része nem lenne nagyon sürgős. Folyamatban lévő építési engedély kérelmüket azzal adta vissza a Tapolcai Építéshatóság, hogy a területük nem jogszerűen van feltűntetve. A HÉSZ szerint közútnak van jelölve, az utat külön hrsz-on kellene nyilvántartani, ezt mindenképpen módosítani kell. A bejáratnál, illetve az út területén kb. 12 méter széles sáv van kijelölve. Nem zárkóznak el attól, hogy a kerítésen kívül külön helyrajzi számon szerepeljen, viszont a kapun belüli részt nem lenne szerencsés közútként kezelni.  Valószínűleg ez még az Állami Gazdaság időszakából maradt így. Ha ezzel a résszel lehet kezdeni valamit, akkor hozzájárulnak, a költségeket átvállalják. Elmondja, hogy a jog szerint nincs akadálya, a testületen múlik, hogy hajlandó-e változtatni rajta. Szívesen szánnak pénzt arra, ha tartalmilag egyetért a testület azzal, hogy a kapun kívüli rész közút maradhat, a portán belül pedig megszűnne a HÉSZ-ben, mint közút.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha a meglévő kérelem mellé ez is beemelésre kerül, akkor vállalja-e a Kft. a rá eső részt a költségekből.

 

Csiszkó Gábor ügyvezető elmondja, hogy igen.

 

Csiszkó Gábor megköszöni a lehetőséget a részvételre és távozik a bizottsági ülésről.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke visszatérve a 2. napirendi pont tárgyalására elmondja, hogy arról kellene dönteni, hogy alkalmassá tehető-e a jelenlegi BVKI éves szinten az összes rendezvény megrendezésére, vagy szükséges egyéb cégek bevonása.

 

Orbán Péter alpolgármester módosító indítványként javasolja, hogy a BVKI kapjon meg minden segítséget, ne legyenek külső cégek bevonva. Megjegyzi, hogy a beérkezett ajánlatokat nem vitatták meg kellőképpen, a képviselők között komoly indulatok keletkeztek. Kéri, hogy a testület őszintén mondja meg a véleményét a Tourinform Irodáról.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szerint egy előkészítetlen ügy van a bizottság előtt, kéri levételét a napirendről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületben felvetődött, hogy nem megfelelő a településmarketing, ez minősíti a Turisztikai Egyesület munkáját is. A 2016. évi programcsomag vizsgálatakor elhangzott, hogy folyamatosan olyan visszajelzések érkeznek az itt élő emberektől, hogy nincsenek jó programok. Felmerült, hogy Ábrahámhegyen, Badacsonytördemicen miért tudják ezt 1 fővel megoldani.  Ezért javasolták, hogy tehermentesíteni kell a Kulturális Intézményt, az önkormányzat kötelező programjait és népművelő jellegű programokat csináljanak a jövőben a helyiek részére, illetve a szüreti rendezvény maradna meg a szervezésükben. A Borhét egy turisztikai rendezvény. A koncepció szerint két új rendezvényre is szükség van, illetve a meglévők megújítására. Kérdezi az intézmény igazgatóját, hogy a teljes programszervezést a jelenlegi létszámmal meg tudják-e oldani.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy úgy látja, hogy a jelenlegi állománnyal a teljes feladatot nem fogják tudni ellátni.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke a vitát lezárja, a módosító indítványt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a BVKI legyen a 2017. évi összes rendezvény szervezője, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

5/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja, hogy a 2017. évben tervezett összes rendezvény szervezője Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye legyen.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont

Jégpálya kialakítása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke felkéri a Polgármester urat, hogy tegye meg a szóbeli előterjesztését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselők már előzetesen támogatták a jégpálya kialakítását az iskola udvarán, melyet Hartai Béla vállalkozó ajánlott fel bérleti díj nélkül. Az áram kiépítésének költsége 500 eFt, illetve a fagyasztott jég készítésének áramköltsége merül még fel havi szinten. A víz felhasználása megoldható. A tulajdonos nem zárkózik el attól, hogy 16.00 óra után egy jelképes használati díjat szedjen be, 300 - 400 Ft-os összegben. Az iskolának vannak korcsolyái, a pályát a lakosság is használhatná. A pálya kiépítése folyamatban van.

 

Kéri, hogy a bizottság járuljon hozzá egy használati és üzemeltetési szerződés megkötéséhez a tulajdonossal. Megjegyzi, hogy van olyan vállalkozó, aki egy forró teával kitelepülne és a pénz beszedését is vállalná. A pálya évente mintegy fél évet üzemelne, kb. március végéig, április közepéig. Felmerült, hogy a strandon jobb helye lenne, de úgy gondolja, hogy ott a gyerekek kevésbé vennék igénybe.

 

Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy mennyi lesz a várható havi fenntartási költség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez időjárás függő, de még rosszabb esetben is belefér körülbelül 1 millió forintba.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint praktikusabb lenne vállalkozónak továbbadni. Állandó felügyeletre, elsősegélynyújtó képzettségű személyre is szükség lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy iskolai időben a műszaki felügyeletet a karbantartó látja el, az ügyeleti feladatot pedig a tanárok.

 

Békássy János egyesületi elnök javasolja propagálni a jégpályát, illetve hétvégi rendezvényeket szervezni köré.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megjegyzi, hogy a panziók is kiajánlhatnák, élnének a lehetőséggel.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Hartai Béla vállalkozó által felajánlott jégpályát a Tatay Sándor Általános Iskola udvarán állíttassa fel, azt a Badacsonytomaji Városüzemeltető Kft. üzemeltesse maximum 180 napig, az áram kiépítésének költségét és a havi áramdíj biztosítását javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetésben biztosítani, illetve a szerződések megkötésére felhatalmazza a polgármestert, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

6/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Jégpálya kialakítása (szóbeli előterjesztés)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a képviselő-testületnek

  1. a Képviselő-testületnek, hogy Hartai Béla vállalkozó által felajánlott jégpályát a Tatay Sándor Általános Iskola udvarán állítassa fel,
  2. az áram kiépítésének 500 eFt-os költségét és a pálya üzemeltetésének havi áramdíját az önkormányzat 2017. évi költségvetésben biztosítsa.
  3. hatalmazza fel a polgármestert, hogy a jégpálya üzemeltetésére a Badacsonytomaji Városüzemeltető Kft-vel maximum 180 napra kösse meg a szerződést.

 

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirendi pont

CÉH átmeneti finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke felkéri a Polgármester urat, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy december 31-el lejárt az 5 + 2 éves szerződés. Az egyesület elnöke jelezte, hogy az ő értelmezése szerint március végéig még érvényben van a szerződés. Az előterjesztés témája az, hogy az átmeneti időszakban az önkormányzat nyújtson segítséget az egyesület gazdálkodásához, a munkaszervezet működéséhez.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző évi havi finanszírozás bruttó 962.500,- Ft volt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szervezet akkor kaphat újabb támogatást, ha az előző évi támogatással elszámolt. Ez még nem történt meg. A köztartozás mentességről szóló igazolást is be kell nyújtaniuk, illetve egy kérelmet a támogatás összegéről. Meglátása szerint legkorábban a dokumentumok benyújtását követően a soros ülésen tud dönteni a Képviselő-testület.  Kérdezi, hogy vannak-e működési problémái a Turisztikai Egyesületnek.

 

Békássy János egyesület elnöke elmondja, hogy a támogatási szerződés fordulónapja január elseje, viszont a szerződés március 31-én került aláírásra. Nem jelent gondot, ha a testület ragaszkodik a január 1-hez. Az adóigazolást megrendelték, a nyilatkozatokat megteszik. Kéri, hogy arról hozzon a testület döntést, hogy megfelelő feltételek esetében befogadja-e a kérelmet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az IFA 25 %-ára vonatkozóan visszavonásra került a pályázat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a támogatás intervallumát jó lenne tudni.

 

Békássy János egyesület elnöke úgy gondolja, hogy maximum három hónapra fogják kérni, reméli ennyi idő alatt rendezhető ez a dolog. Nem okoz fennakadást, ha a testület január végén dönt. A pályázat ez év júniusában tudomása szerint újra kiírásra kerül, az egyesület 95 %-ban szerepel a jogosultak között.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a január 30-i egyeztetést követően február
1-én a soros ülésen a Képviselő-testület a keret megállapodást tárgyalja meg, mely meghatározza a finanszírozást és az együttműködés módját.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a dokumentumok benyújtását követően a soros ülésen történjen meg a döntéshozatal, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

7/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

CÉH átmeneti finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület vonatkozásában dokumentumok benyújtását követően a soros ülésen történjen meg a döntéshozatal.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

 

5./ Napirendi pont

BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy harmadik éve visszatérő kérdésről van szó. Mintegy 200 eFt támogatás fejében része lehet a település annak a rendszernek, mely Balatongyörök, Szigliget, Balatonmáriafürdő körzetében lehetővé teszi a kerékpárok hajón való szállítását.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy az önkormányzatot terhelő 231.207- Ft-ot az önkormányzat a 2017 évi költségvetésében a működési kiadások terhére biztosítja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a testület korábbi döntését a BAHART  befogadta-e a Badacsonyi mólón lévő terület térkövezésére, három millió forint értékben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jeleztük ezt az igényünket, melyre a vezérigazgató úr küldött egy listát a már végrehajtott, illetve tervezett fejlesztésekről. A leírtakkal nem értünk egyet, a listán szereplők 80 %-a karbantartási feladat. A BAHART terület bérletére is bejelentettük az igényünket. Beszámoltunk arról, hogy a BAHART területe még nem lett engedélyezve a Városkapu projekt tekintetében, a költsége nincs benne a pályázatban. Ezt a pályázat előkészítője tisztázni fogja.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kiegészített határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

8/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a BAHART Zrt. megkeresését a Kerékpáros járat beindításával kapcsolatosan támogassa.

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatot terhelő 231.207,- Ft-ot a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére biztosítsa.

3./ Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a BAHART Zrt-t értesítse, és egyben hatalmazza fel a szerződés aláírására.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 


 

6./ Napirendi pont

Egyebek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a Polgármester urat, hogy ismertesse a napirend tartalmát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy dönteni kell arról, hogy a Képviselő-testület 2017. évet a Badacsonyi Szőlő és Bor Évének nyilvánítja. A civil és egyéb szervezetektől javaslatot kértünk az ezzel összekapcsolható programokra, az ötletlistát a soros ülésre fogjuk benyújtani. Egy elvi döntésre van most szükség.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke támogatja a javaslatot. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2017. évet a Badacsonyi Szőlő és Bor Évének nyilvánítsa a képviselő-testület és a kommunikáció meginduljon ebben az ügyben, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

9/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

2017 a Badacsonyi Szőlő és Bor Éve

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2017. évet a „Badacsonyi Szőlő és Bor Évé”-nek nyilvánítsa és induljon meg ebben az ügyben a kommunikáció.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utca tervét a képviselők ismerik. Kérdezi, hogy kiadhatja-e a teljesítés igazolást, illetve kifizetheti-e az önkormányzat nevében az elkészült szakasztervet. Az megfelel-e a testület elképzésének, képezheti-e a további tervezés, az engedélyezési terv alapját. A terv szerint egyirányúsítva van a Hősök kertjétől a volt pártházig a Fő utca, Szabóék mögött két irányba lehet kanyarodni. A terv tartalmazza az egyházzal kötendő megállapodást arról, hogy a templom és a parókia lenne a tér határvonala, illetve a mosoda udvara is meg lenne nyitva a tér felé. A tér középén egy föld alatti látványosság lenne, ahol bármi elhelyezhető. A tervező szerint ez lehetne a régi településközpont makettje. A terv eredetileg a Világörökség várományos helyszínek projekthez készült. Felhívja a figyelmet arra, hogy társadalmi véleményeztetésen van a Zöld Város projekt II. üteme, ez abba is beleférhet. Javasolja párhuzamosan benyújtani. A kerékpárút itt fog haladni, illetve járda – nem megemelt szintben - lesz mindkét oldalon. Az élősövények megszűnnek. Sétáló utca jellege lesz az útnak, utcabútorokkal, padokkal. Világítást a föld alá tervezték, a csapadékvíz elvezetésre is kitér a terv. A Kapcsosék előtti részről eltűnnek a virággruppok, helyükön parkolók lesznek kialakítva.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint jobb lenne, ha két irányú maradna az út a Tűzoltóságtól  a Polgármesteri Hivatalig.

 

Békássy János egyesület elnöke elmondja, hogy az ÁBC-nek van egy végre nem hajtott felújítási terve, mely szerint a raktár a pincébe kerülne, az iroda a padlásra. Így az üzlettér másfél-kétszeresére nőhetne. Érdemes lenne erről tárgyalást kezdeményezni. Az üzletek és templom környékén kevés a parkolóhely, esetleg a volt Polgármesteri Hivatal helyén vagy az alatta lévő teljes területen lehetne parkolókat kialakítani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a régi hivatal helyére kerül az új művelődési ház, az alatta lévő zöld részre pedig a színházterem. Az iskola környékén, a Tájház udvaron, a régi hivatal alatt vannak parkolók.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a terv szerint a hivataltól a Nagykör útig egyirányú az út. Ezt javasolja felülvizsgálni.

 

Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy neki tetszik a terv.

 

Nagy Lajos bizottsági tag szintén jónak tartja a tervet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kiadhatja-e a teljesítés igazolást.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv elkészítése tárgyában az elkészült szakasztervre a teljesítés igazolás kiadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

10/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fő utca tervezése – teljesítés igazolás kiadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága támogatja, hogy a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv elkészítése tárgyában az elkészült szakasztervre a teljesítésigazolást kiadja.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület a 0190/6. hrsz-ú ingatlanon pályázati pénzből mobil garázst szeretne építeni. Az ingatlan 1/3 része az önkormányzat tulajdonában van, ezért kérik a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását. Ha a későbbiekben az önkormányzat más célra kívánja hasznosítani a földrészletet, akkor a mobil garázst elviszik a területről. Javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a 0190/6. hrsz-ú ingatlan 1/3 részére a Polgárőrség kérelmére a tulajdonosi hozzájárulás kiadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

11/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgárőr Egyesület kérelmére tulajdonosi hozzájárulás

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület kérelmét fogadja be, a tulajdonában lévő 0190/6. hrsz-ú ingatlan 1/3 részére mobil garázs felállítására a tulajdonosi hozzájárulást adja meg.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vasárnap a Doni áttörés évfordulója lesz, melynek emlékére szentmisére, majd a Hősök kertjében koszorúzásra kerül sor. Kéri, hogy aki tud, vegyen részt az ünnepségen.

Elmondja, hogy február 5-én Fonyódon ismét megrendezik a Kolbásztöltő Fesztivált, ahová meghívást kaptunk. Kérdezi, hogy szervezzük-e a csapatot.

 

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy tavaly is képviseltette magát a település, a kapcsolatok ápolása miatt most is javasolja a részvételt.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy a résztvevőknek egy produkciót is elő kell adniuk a rendezvényen.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon való részvételt, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

12/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon való részvétel

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon a település részvételét.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szociális tűzifa igénylésére beérkeztek a kérelmek. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmek benyújtásának határideje december 20. volt. 80 m3 tűzifa szétosztására van lehetőség, eddig 24 érvényes kérelem érkezett. Javasolja a rendelet módosítását, ismerteti a módosító rendelkezésket.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 40 körüli igénylőt 2-2 m3 fával tudnának segíteni, de ehhez a rendelet módosítására szükség van.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott paraméterekkel a szociális tűzifával kapcsolatos rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

13/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Szociális tűzifára vonatkozó rendelet módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Képviselő-testületnek a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló a 27/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 988/4. hrsz-ú, szőlő művelési ágú ingatlan bérleti szerződése lejárt. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatosan adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a terület 2016. december 31. napjáig bérbe volt adva. Az 1,7 ha szőlő forgalomképes ingatlan, az üzleti vagyon részét képezi. Éves bérleti díja eddig 28 eFt volt. Pályázat kiírását javasolja az előterjesztés 15 éves időszakra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az ingatlan értéke 14.633 eFt. Kérdezi, hogy mennyi legyen a bérleti díj, illetve a pályázati eljárásban a licitlépcső.

 

Nagy Miklós bizottsági tag 100 eFt-ot javasol indulóárként megállapítani.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke 80 eFt-ot javasol.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályázat kiírását támogatja 80 eFt/év induló bérleti díjjal, 10 eFt licitlépcsővel, 15 éves időtartamra, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

14/2017. (I.13.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázati kiírás a Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú ingatlanra

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú, szőlő művelési ágú ingatlan bérletére írjon ki pályázatot, az alábbiak szerint:

Az induló bérleti díj 80 eFt/év, a licitlépcső 10 eFt legyen, a szerződés időtartama 15 év legyen.

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Határidő: azonnal

 

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, és az ülést 11.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin

elnök

Nagy Miklós

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő