Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 04. 02. rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 04. 02. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 7/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. április 2-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence                bizottsági tag

Nagy Lajos                    bizottsági tag

Nagy Miklós                  bizottsági tag                                  (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László          polgármester

Orbán Péter                    alpolgármester

Wolf Viktória                 jegyző

Dr. Gáli Mihály              ügyvéd, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának jogi

képviselője

Horváth Márta                Műszaki osztályvezető

Bolla József                    VN. Kft. ügyvezető

Simonné Visi Erzsébet   BÖÉE elnök

Tóthné S. Zsuzsa           jegyzőkönyvvezető                        (8 fő)

Lakosság részéről megjelent: 5 fő

 

Forintos Ervin elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné S. Zsuzsát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

110/2015. (IV.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné S. Zsuzsát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

 

Forintos Ervin elnök kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 1 nyilvános napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

111/2015. (IV.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.04.02-i rendkívüli ülés meghívó szerinti napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy minden jelenlévő előtt ismert a kialakult helyzet a badacsonyörsi településrészen ivóvízszolgáltatás témában. Folyamatosan tájékoztatta a Képviselő-testületet ennek az ügynek a változásáról, adatokat küldött meg, illetve a testületi ülésen azt vállalták a tájékoztatások után, hogy a lehető legrövidebb időn belül ebben állást foglal a Képviselő-testület, próbálnak valamilyen módon segíteni. Ehhez két dologra volt szükség, egyrészt a tulajdonosi közösség „közgyűlésén” elhangzottakat tartalmazó jegyzőkönyvre, illetve a tulajdonosi képviselet által feltett kérdésekre adott DRV. Zrt. válaszra. Ezért lett összehívva a mai rendkívüli ülés, amelynek az az alapja, hogy próbálják összerakni azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet rendbe jöjjön, megoldódjon.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, hogy a településen működik három viziközmű társulat, kettőnél rendben mennek a dolgok. Sokan azt is vitatják, hogy 1993 óta nem is létezhet jogszerűen a rendszer. A probléma megoldását úgy tudnák véleménye szerint segíteni, ha pl. a BÖÉE, vagy olyan jogi személy, aki erre alkalmas lehet, az Önkormányzat által biztosított hitelkonstrukcióval élne. A probléma megoldását mindenképpen szorgalmazza, de bizonyos keretek között. Megkérdezi, hogy a bizottság tagjai részéről van-e hozzászólás?

 

Krisztin N. László polgármester helyesbíti a bizottsági elnök által elmondottakat, mert jelen esetben nem beszélhetnek viziközmű társulatról. A DRV Zrt. a közösségnek írt válaszlevelében kimondja azt a számot, ami számára elfogadható. Kérdés, hogy a közösség számára is elfogadható-e ez a 4.505.930 Ft. + 25.527 Ft. a szolgáltatás korlátozása és feloldása díja?

 

Forintos Ervin bizottsági elnök szerint a DRV Zrt. levele alapján az látszik, hogy van olyan szakasz, ami nem is szerepel a térképen. Akkor működhetne a rendszer, ha közterületre kerülne a vízóra, a rendszert akkor tudja átvenni a DRV. Zrt., ha a jogszabályi feltételeknek megfelel.

 

Nagy Miklós bizottsági tag szerint meg kell találni egy számon kérhető „társulást”, így tudnák megoldani a problémát, hogy behajtható legyen a 4,5 m. Ft. Legyen egy olyan fogyasztói közösség, aki vállalja, hogy visszafizeti ezt az összeget az Önkormányzatnak. Az információk szerint 10-13 m. Ft-ból lehetne megoldani a helyzetet, hogy hosszabb távon működjön a rendszer. Az Önkormányzat nem tudja felvállalni ezt a történetet, állami forrást kell keresni, ezt követően lehetne egy forgatókönyvet készíteni a szükséges lépésekről. Hangsúlyozza, hogy nem az Önkormányzatnak kellene felróni a kialakult helyzetet. Az Önkormányzat részéről erős gesztorságot lehetne véleménye szerint felvállalni.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, senki ne várja, hogy az Önkormányzat vállalja fel, mert politikai perpatvar lenne belőle településszinten.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint külön kell választani a célokat és a költségeket. Az előterjesztésben is több dolog szerepel. Egyik a 4,5 m. Ft-os összeg, ami jelenleg meggátolja a szolgáltatás teljesítését. Mivel nincs viziközmű társulat szükséges lenne az érintett ingatlantulajdonosok, magánszemélyek kezességvállalása. Megkérdezi, hogy hozhatnak-e feltételes módú határozatot, hogyha a tulajdonosi közösség felvállalja ennek az összegnek a visszafizetését az Önkormányzatnak pl. 1 éves hitellel, addig, amíg nem jön létre egy új rendszer. Kérdésként merül fel, hogy mi a garancia, hogy ezek a tartozások nem fognak tovább nőni? Az előterjesztésben szerepel egy 3,2 m. Ft-os tervezési árajánlat. Kérdés, hogy ez mennyire reális? Ha még a tervezési költséget is megszavaznák jelen ülés keretében, a végső kérdés, hogy a 10 m. Ft. összeget meghaladó hálózat kiépítésének a költségét ki fogja állni? Ezt vélhetően a Képviselő-testület nem tudja felvállalni. További kérdés, mi a garancia, hogyha ez a hálózat elkészülne, a jövőben megfelelően fog működni?

 

Forintos Ervin bizottsági elnök dr. Gáli Mihály ügyvédet, az önkormányzat jogi képviselőjét kérdezi, hogy miért ekkora összegű tartozásnál zárta el a DRV Zrt. a vizet, miért nem tette meg ezt már jóval korábban?

 

dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszában elmondja, hogy ez benne is kérdésként merült fel, ebben a tekintetben a DRV Zrt. részéről beszámolási kötelezettség áll fenn.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a DRV Zrt. kizárólag a szolgáltatás megtagadásával tudja érdekeit érvényesíteni, nem áll neki 160 személlyel pereskedni.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a DRV Zrt. levelében a 4,5 m. Ft. mellett szerepel még 2 másik feltétel is, mely szerint kerüljön közterületre a vízóra, s ez az Önkormányzat nevére kerüljön. A levél utolsó mondatában ezt feltételként szabják. Az ügyben Visi János is beszélt a DRV-vel, aki szerint nem tekintik ezt feltételnek. Ez a feltétel osztja meg egyébként a legjobban a Testületet, hiszen ez fontos a középtávú jövő tekintetében.

 

Nagy Lajos bizottsági tag nem érti, hogy az almérők fogyasztása alapján miért nem lehet beszedni a tartozásokat? Ő nem akar senki helyett sem fizetni. Tudomása van olyan személyről, akinek 1 m. Ft. tartozása van.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy ő nem tud ilyen esetről.

 

Láng András ingatlantulajdonos véleménye szerint az, hogy hivatalosan nincs viziközmű társulás nem akkora probléma, amíg fogyasztják a vizet, hanem onnantól probléma, amikor ezért nem fizetnek. Nincsen jogosítványuk arra, hogy a tartozásokat behajtsák, sem arra, hogy leválasszák az egyes ingatlanokat a rendszerről. Azért kell, hogy társaság legyen, hogy legyen, akivel szóba álljanak a tárgyalásokkor.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök szerint ez a tartozás nem abból adódik teljes egészében, hogy vannak olyanok, akik nem fizetnek, hanem kb. 1000 m3 víznek nincs gazdája évente, ismerteti Tóth András erről szóló papírját. Tehát az almérők nem teszik ki a főmérőn mért összeget. Úgy véli, mivel osztatlan tulajdonosi közösség van, ezért minden tulajdonosnak tudnia kellene, hogy kik azok, akik nem fizetnek, de a személyiségi jogokra hivatkozva ezt az információt nem kaphatják meg. Megoldásnak azt tartaná, hogy a rendszert viziközműnek kellene nyilvánítani, mert akkor köteles lenne a DRV Zrt. önállóan szerződni minden érintettel. Az is felmerül, hogy az egész badacsonyörsi hegyen ilyen hálózatok vannak. Van, amelyik aknában 5 vízóra, de van olyan is, ahol 30 embernek a vízórája van. Tehát globális problémáról van szó, és most eljött az idő, hogy ezt kezelni kell.

 

Horváth Ferenc ingatlantulajdonos szerint a probléma, hogy 1992-ben, amikor az egész megalakult, az Önkormányzat megtévesztette az ingatlantulajdonosokat, amit dokumentálni lehet, hogy ha közösen befizetnek egy összeget, megépül az ivóvízhálózat, amelyet majd az Önkormányzat átvesz és átad a DRV-nek. Az átvételt megtagadta az Önkormányzat 1995-ben. Egy DRV levelében hivatkozik az augusztusi műszaki átadásra, ahol átvevőnek az Önkormányzatot jelölték meg. A papírok átvizsgálását követően, a fia által készített jogi vélemény szerint, soha nem volt társulat, semmi nem alakult meg, hanem az Önkormányzat hallgatólagos beleegyezésével alakult valami. Sokszor elhangzott, hogy nem készült terv. Tóth András anyagaiból kiderült, hogy 1993-ben készítettek egy tervdokumentációt, amelyet 2010-ben megküldött a K-d. Vízügyi Igazgatóságnak, de sajnos időközben a terv készítője meghalt. A viziközművé nyilvánítás érdekében dr. Benczúrné által készített anyagában olyan vélemények jelentek meg, amelyek plusz költségeket jelentenek, 34 tűzcsap beépítése. Rendelkezik egy Tűzoltósági véleménnyel mely szerint korábbi beruházáson nem lehet megkövetelni a jelenlegi szabványügyi előírásokat. Az előzmények szerint az Önkormányzati Tűzoltóság nem írta elő a hálózatra tűzcsapok meglétét. Ha a tűzcsapok beépítésének a költségét levonják, akkor kb. 26 m. Ft-ról van szó, ami már a jogszabályban meghatározott 30 % alatt van, tehát viziközműnek lehet nyilvánítani a rendszert. Tehát ez lehet az ügy egyik megoldása. Ebben az esetben a DRV-nek már át kellene vennie a rendszert. Úgy véli, hogy nem 100 m. Ft-os beruházásban kell gondolkodni, hanem olyanban, amivel a rendszert viziközművé nyilváníthatják. El kell indítani egy eljárást az MNV Zrt. felé, úgy hogy nem szerepelnek a tűzcsapok, és a DRV Zrt-t is meg kell győzni, mert nem lehet egy 1993-ban történt beruházásra 2015-ös szabványokat előírni. Felül kellene vizsgálni dr. Weller-Jakus Tamás korábbi jegyzőnek a MEH-hez írt levelét, új eljárást kellene indítani a viziközművé nyilvánítás érdekében.

 

Kun István bizottsági elmondja, tudomása szerint az átemelő szivattyút 40 bekötésre tervezték, most pedig jelentősen több bekötés van a rendszeren. Ha a műszaki átadás részben történt meg, annak valószínűsíthetőleg az volt az oka, hogy fekete rákötések voltak. Nem érti, hogy 20 évvel később miért akarják felelősségre vonni az Önkormányzatot?

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint a DRV Zrt. csak olyan hálózatot vesz át, ami az ő műszaki paramétereiknek megfelel. Tájékoztat arról, hogy a badacsonyi Kisfaludy PJT-től sem hajlandó átvenni a rendszert a DRV Zrt., pedig az százszor jobb állapotban van. Sajnos a DRV Zrt-re nincs az MNV-nek ráhatása. Úgy gondolja, hogy meg kell építeni egy olyan hálózatot, amit a DRV Zrt. elfogad, átvesz.

 

Krisztin N. László polgármester szerint Horváth Ferenc javaslata is egy irány lehet. Kérdés, hogy az mennyire a közösség véleménye? Visi János azzal kereste meg, hogy a megoldás egy új hálózat kialakítása lenne a jelenlegi toldozgatása helyett.  Horváth Ferenc javaslata ehhez képest váltásként értelmezhető. Egyetértene azzal, hogy a tűzcsapokat vegyék ki, egészen addig, amíg le nem ég valakinek a háza Badacsonyörsön. A rendelkezésre álló iratokban nem találták nyomát a rendszerre történő további rákötéseknek, hiszen az ingatlanok száma felduzzadt 160-ra.

 

Kun István bizottsági tag szerint kérdés, hogy az ingatlantulajdonosok beleegyeznek-e, hogy a DRv. Zrt. szolgalmi jogot jegyeztessen be az ingatlanjukra?

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök szerint Budapesten sincsenek DRV-s szolgalmi joggal terhelve az ingatlanok. Ismertet egy anyagot, melyben P. János kérelmezte tagsági felvételét. Tehát van nyoma a rendszerre csatlakozóknak. Akik kérelmezték tagsági felvételüket mindannyian fizettek azért.

 

Horváth Ferenc ingatlantulajdonos szerint nem 40 ingatlanról van szó. Az első összejövetelükön 57-en, a kiépítés megindulásakor pedig már 100-an voltak. 8 m. Ft-ba került az egész hálózat kiépítése akkor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott 1993-as levélből vettük ezt a számot, amelyben arról van szó, hogy hol tart az ügy.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint nem a múltról kellene jelen ülésen beszélgetniük, hanem a helyzet megoldásáról. Horváth Ferenc javaslatát támogatja. Legyen egy szervezet, akinek a 4,5 m. Ft-ot az Önkormányzat visszatérítendő támogatásként átadja. Úgy gondolja, hogy abban is támogatást adna a Testület, hogy megterveztetik a rendszert, azt azonban nem várhatják el, hogy az Önkormányzat fizesse ki az elmaradt vízdíjakat.

 

Láng András ingatlantulajdonos szerint, ha nem nyitja meg a vizet a DRV Zrt., akkor elveszti az emberek bizalmát, onnantól pedig nem biztos, hogy újra össze tudják hozni a csapatot. Meg kellene találni, hogy ki kaphatja meg az Önkormányzattól a 4,5 m. Ft-ot.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a tulajdonosi közösség addig várt, amíg ki nem kapcsolták a vizet. Az Önkormányzat kiben bízzon meg? Erre a kérdésre várja a Képviselő-testület a választ.

 

Halmi László, mint a tulajdonosi közösség képviselője véleménye szerint a DRV Zrt-nek időben kellett volna jeleznie a problémát, nem csak 2014. augusztusában. A 2014. 08.29-i ülésükön kérték a Polgármestert, hogy az Önkormányzat segítsen, mert ha október 31-ig kifizették volna a meghatározott összeget, akkor a DRV Zrt. jelentős összeget elengedett volna.   Polgármester úr azt mondta, hogy nem tudja vállalni, mert önkormányzati választás lesz, ha ő marad a polgármester, akkor mindent megtesz az ügy segítése érdekében.

Úgy véli, a DRV Zrt. nem jó taktikát folytat, amikor feltételeket köt. Jelenleg elég háromszor fordulniuk a vízszállító autóval, de mi lesz majd nyáron? Gazdaságos lesz ez nekik, ugyanis ezért a vízért nem fizet senki? A DRV Zrt-vel fel kellene venni a kapcsolatot, nem egyösszegbeli fizetéssel kapcsolatban. Felveti, hogy a badacsonyörsi temető révén az Önkormányzat is tagja a rendszernek, egy összegben kifizethetné a szükséges összeget. Természetesen nem várják el, hogy az Önkormányzat helyettük fizessen. A probléma, hogy van 15-20 olyan ingatlantulajdonos, akinek nem férnek hozzá az órájához. Velük szemben nem tudnak lépni, hiszen nincs velük szerződése sem a közösségnek sem a DRV Zrt-nek. A DRV Zrt. számlája egy olyan hrsz-ra érkezik, ahol nem lakik senki. Ez jogi szempontból nonszensz.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök elmondja, nem látja a garanciális feltételeket, amiket letesznek az asztalra, hiszen 1-2 hónap, vagy 1 év múlva megint lehet 1 m. Ft-os tartozás.

 

Wolf Viktória jegyző felhívja a Bizottság, Képviselő-testület figyelmét, hogy működési, fejlesztési feladat ellátására adhat az Önkormányzat támogatást, hitelt azonban nem nyújthat. A támogatás vizsgálatáról, ellenőrzésének rendjéről, a támogató szervezet szigorú feltétel szerint kell, hogy rendelkezzen, továbbá beszámolási kötelezettség terheli a támogatottat. Adományozni sem lehet ezt az összeget, mert kérdés lenne, hogy kinek, milyen jogcímen és milyen feltételekkel. Nem bizalmi alapon működik ez a dolog, tekintettel arra, hogy a közpénzek felhasználásáról van szó. Továbbá, ha nem használja fel az Áht. szerint az arra megfelelő szervezet, akkor kamattal terhelt visszafizetési kötelezettség áll fenn.

Tájékoztat arról, hogy több tervezési árajánlat is bekérésre került, a magasabb összegűek (8 m. Ft.) a DRV. Zrt. ajánlása alapján kerültek bekérésre, a legújabb 3 m. Ft-os ajánlat egy másik megyéből érkezett.

Emlékeztet arra, hogy a DRV. Zrt. 2012.08.20-i levelében jelezte, hogy milyen összegű tartozása van a közösségnek és már akkor leírták egy hivatalos iratban, hogy a vízszolgáltatást korlátozzák. Hogy akkor miért nem került erre sor azt az Önkormányzat vélhetően nem tudja megmondani. Tóth András 2010. évi leveléből kiderül, hogy kérték a rendszer engedélyeztetését.

Úgy véli, hogy mivel a tulajdonosi közösség nem egy bejegyzett szervet, ezért álláspontja szerint nem lehet támogatást adni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy eljutottak addig, hogy azok helyett az emberek helyett, akik nem fizetnek, az Önkormányzat lesz a rossz, amit természetesen nem ismer el, hiszen mindent megtesznek az ügy megoldásának segítése érdekében. Visi János rendelkezésére bocsátott egy irodahelyiséget, ahol 2 hetente péntekenként dolgozhat, és a hivatali kollégáktól minden szükséges információt, adminisztrációs segítséget megkap. Halmi László által mondottakra reagálva helyesbít, nem a választások közelsége volt a tavalyi ülésen a probléma, hanem az, hogy nincs olyan szervezet, akinek át lehetne adni a pénzt. A korábbi jegyző már akkor javasolta, hogy ezt a szervezetet hozzák létre.

Tájékoztat arról, hogy a mai napon több minisztériummal is beszélt annak érdekében, hogy a Húsvéti ünnepekre kinyitható lenne-e a rendszer.

 

dr. Gáli Mihály ügyvéd álláspontja szerint az Önkormányzat támadása megalapozatlan. A rendszer egy osztatlan, közös tulajdont képez, amelynek a Ptk-ban meg vannak az egyértelmű szabályai. A közösségnek joga kezelni ezt a kérdést. Nem látja, hogy hol volt ez a tulajdonosi közösség mindeddig. Elmondja, hogy a március 13-i tulajdonosi ülés érvénytelen volt, nem hoztak érvényes határozatot. Kétségei vannak, hogy össze lehetne-e hozni a szükséges létszámmal a közösséget, hogy érvényes döntést hozhassanak. Úgy véli, meg lehetne találni annak a módját, hogy a közösség a renitenseket szankcionálja, továbbá, hogy a DRV. Zrt-nek is fel kellene kérni egy megfelelő jogi szakembert ennek a problémának a megoldására.

Egy viziközmű társulat létrehozása nagyon szigorú szabályok szerint történik. Ha ez a szervezet létrejönne, akkor megszületne a megoldás, hogy az Önkormányzat kinek adja a visszatérítendő támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a viziközmű társulás megalakítása a fejlesztéssel összefüggésben hozna megoldást, de az nem tudja kezelni a tartozást.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök kéri, hogy az Önkormányzat jogi képviselője ismertesse, hogy a közösség milyen módon tudná a nem fizetőket szankcionálni.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszában elmondja, hogy az egy külön megbízás tárgya kellene, hogy legyen, nem is szívesen vállalná ezt a feladatot. A viziközmű társulat létrehozása jelenthet megoldást. A víz visszakötése az akkut probléma, amellyel kapcsolatban Jegyző asszony elmondta a lehetőséget.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy az Önkormányzat és a közösség nem ellenérdekű felek, az egész település érdekéről van szó, mert vannak olyan személyek, akik azon gondolkodnak, hogy hova költözzenek el. Úgy véli, hogy a tűzcsapok kivétele, ha megtörténhetne, akkor viziközmű társulatot sem kellene létrehozni. Több helyen is érdeklődött és sehol nincs példa arra, hogy a lakosokkal fizettették volna ki a tűzcsapok létesítését. Ha az MNV elfogadná így, akkor a DRV-nek át kellene venni és senkinek nem kellene befektetnie.

Elmondja, hogy lenne egy olyan megoldás is, hogy másik bekötési pontot hoznának létre, és egy új akna létesülne közterületen.

 

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, ha nem alakul meg a társulás, akkor ki kezelné ezt, az Önkormányzat?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, amikor a DRV. Zrt. vezérigazgatójával tárgyalt, nyilvánvalóvá tette, hogy nem csak műszaki, hanem jogi akadályok is vannak az ügyben. Be kellene gyűjteni minden ingatlantulajdonos hozzájárulását a szolgalmi jog bejegyzéséhez, ami a DRV. Zrt. szerint évekbe telik.

- Nulladik megoldásnak elfogadhatónak tartja, a középtáv megoldás részeként, hogy keressék meg az MNV Zrt-t., hivatkozva a Tűzoltósági véleményre.

- Ha ezen az úton nem tudunk haladni, akkor tervet kell készíteni, amire már hangzott el javaslat.

- Ez azonban még mindig nem oldja meg a víz biztosításának a problémáját.

 

Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy bármit ír elő a törvény, a DRV Zrt. csak a számára elfogadható műszaki paraméterek teljesítése esetén, új, közterületen futó, legális bekötésekkel rendelkező hálózat esetén veszi át a rendszert véleménye szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, ha döntenek abban, hogy a tervezésbe besegít az Önkormányzat, akkor egy ilyen hálózatot kell terveztetni, mert az a hosszú távú megoldás. Minisztériumi szinten hangzott el olyan utalás, hogy ennek a kiépítésére partnerre találhatunk.

 

Kicsovics Mária ingatlantulajdonos megkérdezi van-e lehetőség arra, hogy a város pályázzon ennek a leromlott ivóvíz rendszernek a felújítására a KEOP rendszerben? Szeretné, ha a badacsonyörsi településrészen is történne fejlesztés. Utal a badacsonyörsi strand helyzetére.

 

Wolf Viktória jegyző válaszában elmondja, hogy sajnos nem felelünk meg pályázat feltételeknek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelkezésre álló információk szerint nincs pillanatnyilag és nem is lesz olyan pályázati kiírás, ami ilyen típusú ivóvízhálózat fejlesztését támogatja. A badacsonyi Kisfaludy PJT engedélye 4-5 évig érvényes, vélhetően ők is az Önkormányzathoz fognak fordulni segítségért.

 

Laposa Bence bizottsági tag szerint határozottan hívják fel a tulajdonosok figyelmét, hogy alakítsák meg a viziközmű társulatot. Az Önkormányzat vállalja fel ennek a jogi költségeit, a szervezési feltételeket biztosítsa, erre egy keretet különítsenek el, rendeljék meg a terveket.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök véleménye szerint a díjfizetési hátralék rendezése érdekében a tulajdonosi közösségnek kellene lépnie.

 

Láng András ingatlantulajdonos megkérdezi, hogy mi történne az után, ha a terv elkészülne?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy több úton lehetne elindulni:

- ezzel a tervvel és a testületi határozattal az illetékes minisztériumhoz fordulunk és megpróbálunk egyedi támogatást kérni,

- a terv tartalmazna egy árazatlan költségvetést, ami alapján látnák a kiépítési költségeket és elő lehetne készíteni a viziközmű társulat megszervezését, amelynek tagja lenne az Önkormányzat is.

- ha létrejönne, akkor meghatároznák az érdekeltségi egységek számát, illetve, hogy mennyi lenne az érintettekre eső rész, amely összeg csökkenhet pályázati támogatással.

- Közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni.

- Ha elkészül a beruházás a Viziközmű Társulat átadná a vagyont az Önkormányzatnak, s a Társulat megszűnne.

- Az új jogszabályok szerint az Önkormányzat átadná a rendszert a Magyar Államnak, ő pedig a DRV ZRt-nek.

 

Halmi László ingatlantulajdonos megkérdezi, hogy mivel az Önkormányzatnak van egy DRV-s részvénycsomagja, nem tudja-e azt érvényesíttetni egy szorult helyzetben? Mi alapján fizet az Önkormányzat? Hivatkozik egy 2005. évi önkormányzati határozatra, melyről hallott. Az egész környék problémáját megoldóan elfogadásra került egy átfogó vízrendezési terv. Ezt elő kellene venni, hátha jelen esetben is használható lenne.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az a terv már lejárt, biztosan nem felelne meg a mostani műszaki követelményeknek. Emlékeztet arra, hogy ettől még nem lesz vize az embereknek. Egy olyan bejegyzett szervezet kellene, aki felvállalja, hogy az Önkormányzat által adott támogatást átveszi, s azzal majd elszámol.

 

Krisztin N. László polgármester kéri Simonné Visi Erzsébetet, mint a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökének nyilatkozatát, mert akkor tudja utalni az Önkormányzat a pénzt. Természetesen közös érdekről van szó, de vannak emberek a településen, akik fenyegetőznek, ha oda merik adni az Önkormányzat pénzét.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy ezügyben egyeztetett egy jogásszal. Szívesen felajánlaná a BÖÉE segítségét, de kérdés, hogy visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatásról van szó?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy visszatérítendő támogatásról van szó.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy neki egy személyként kellene felelnie azért, hogy 2015. december 31-ig behajtsa az ingatlantulajdonosoktól a tartozásokat úgy, hogy a 159 ingatlan tulajdonos közül nem is mindenki BÖÉE tag.

 

Laposa Bence bizottsági tag emlékeztet dr. Gáli Mihály utalására, mely szerint lehetősége van a tulajdonosi közösségnek a tartozások behajtására. Nem érti, hogy miért nem tudja a BÖÉE a garanciát vállalni.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, nem tudja, hogy van-e erre neki jogosítványa.

 

Laposa Bence bizottsági tag úgy véli, hogy a tulajdonosi közösség az Önkormányzaton kéri számon, amit a DRV-n és saját közösségén belül kellene kérni.

 

Wolf Viktória jegyző szerint a legnagyobb probléma a vízveszteség, mert valószínű a rendszer nem jól, nem a szabvány szerint működik. Erről emlékeztető is készült. Legalizálni kell a rendszer működését, azonban erre az Önkormányzatnak nincs jogi lehetősége. Erre javasolták a Képviselők, hogy a rendszer fejlesztésén el kellene gondolkodni, hiszen fennmaradási engedély sincs, így pedig nem lehet viziközművé nyilvánítani. Ezért kérte annak idején dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az igazságügyi szakértői vélemény elkészítését, mert szakértői vélemény nélkül nem tudjuk minősíteni a rendszert. Kéri, hogy jogilag legalizálják a rendszert, mert 156 tulajdonosról beszélnek, de 165 vízóra aknáról szól egy kérelem.

 

Wolf Viktória jegyző 16,47 órakor távozik az ülésteremből egyéb hivatali elfoglaltság miatt.

Helyettesítésére Horváth Márta osztályvezetőt kéri fel.

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint el kell gondolkodni, hogy milyen biztosíték legyen a fedezet, ha mégsem tudna 1 éven belül bejönni ez a pénz.

 

Halmi László ingatlantulajdonos elmondja, vannak sajnos olyan ingatlantulajdonosok, akiket évek óta nem érnek el. Van olyan, aki kiköti, hogy csak számla ellenében hajlandó fizetni. Az eredeti belépési összeg 70.000 Ft. volt, ez folyamatosan emelkedett, a legutolsó időszakban 400.000 Ft-ot kellett fizetnie az új belépőknek. Tóth András a magánszámláján gyűjtötte a pénzt, onnan fizetett a DRV-nek. Az új rendszer kiépítése véleménye szerint nagyon hosszú időbe telne.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök emlékeztet arra, hogy nem az Önkormányzat generálta ezt a kilátástalan helyzetet.

 

Kicsovics Mária ingatlantulajdonos kéri, hogy közös összefogást szeretne az ivóvízhálózat ügyében, mert a korábbi taggyűléseken korábban sokan nem jelentek meg.

 

Horváth Ferenc ingatlantulajdonos szerint a BÖÉE jogi személy, de tagjainak végez szolgáltatást, tehát jogilag nem megfelelő, hogy bármilyen pénzt elfogadhasson. Elmondja, hogy Kálóczi Kálmán korábbi polgármester mondta azt, hogy 150 tulajdonos csatlakozott a hálózatra.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a jelenlegi problémát kell megoldani. Emlékeztetőül felsorolja az utóbbi időszak badacsonyörsi településrészt érintő fejlesztéseit. Felvázolja a továbblépési lehetőségeket:

1.) jogi szervezetnek 4,5 m. Ft. utalása.

2.) foglalkozni kell azzal, hogy lesz-e új rendszer.

 

Az egyik irány, hogy keressék meg az MNV Zrt-t a Tűzoltóság papírjaival, így alá lehetne menni a 30 %-os költségnek, akkor megfelelne a rendszer a műszaki feltételeknek. Ezt követően már csak jogilag kell megfeleltetni.

Véleménye szerint nem érdemes elindítani a régi rendszer felújítását, mert jogilag nem tudják rendezni, hanem az új rendszer felé kellene elindulni. Ehhez a Képviselő-testület szavazni fog a 3,2 m. Ft-os tervezési díjról.

Kérdés tehát, hogy a régi rendszer felújítása, vagy az új rendszer legyen?

 

3.) Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy kérhesse a DRV Zrt. és az illetékes Minisztérium hozzájárulását, hogy a Húsvéti ünnepekre, péntektől keddig nyissák meg a rendszert egy Önkormányzattal kötött egyedi szerződés alapján, a ki- és bekapcsolási díjat, az elhasznált vizet az Önkormányzat fizetné. Kérdezi, hogy ezzel egyetértenek-e?

 

Kun István bizottsági tag szerint, ha a 3. pont elfogadásra kerül, előfordulhat, hogy a víz rányitása miatt egyes ingatlanokban vízkár keletkezik (ha nyitva felejtettek vízcsapok miatt) és perelhetik az Önkormányzatot. Megkérdezi, hogy a közösségnek nincs-e lehetősége arra, hogy megbízzon egy ügyvédi irodát azzal, hogy dolgozza ki, hogyan lehet a renitensektől behajtani a pénzt?

 

Láng András ingatlantulajdonos elmondja, hogy a víz elzárása katalizátorként hatott a közösségre, ezért is jöttek össze a legutóbbi ülésen annyian.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy működésre, vagy fejlesztésre tudna az Önkormányzat támogatást adni, ha a BÖÉE vállalná az átvételt.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy szívesen vállalná, de kérdés, hogy milyen jogcímen?

 

Horváth Ferenc ingatlantulajdonos szerint a BÖÉE-nek van egy tevékenységi köre, nem egyszerű annak a módosítása, ha vállalkozási tevékenységet akarnak, továbbá akkor adózni is kellene.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy ez is érdekvédelmi tevékenység lenne. Az ingatlantulajdonosok támogatást fizetnének.

 

dr. Gáli Mihály ügyvéd úgy látja, hogy nem lesz meg a szükséges egység az ügyben, mert az érintett ingatlantulajdonosok meghatározott százalékának kellene megjelennie ahhoz, hogy a tagság érvényes határozatot hozzon az ügyben.

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök elmondja, hogy a legutóbbi ülésükön 74-en jelentek meg.

 

Nagy Miklós bizottsági tag megkérdezi, hogy nincs olyan gazdasági társaság, aki ezt fel tudná vállalni?

 

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök szerint a VN. Kft. is gazdasági társaság, aki érintett a temetői közkúttal. Problémának tartja azt is, hogy az érintett ingatlantulajdonosok közül nem mindenki tagja az Egyesületnek.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök úgy véli, hogy ennek az lenne a következménye, hogy az Önkormányzat bevállalja valakik helyett a vízdíjuk kifizetését.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt 10 évben megvalósult badacsonyörsi fejlesztésekre büszkék lehetnek. Arról, hogy a kempinggel mi lett nem sokat tehet az Önkormányzat. Azóta is dolgozik azon, hogy újra legyen strandja a településrésznek. Kéri, hogy a jelenlévő érintettek irányítsák a közösséget a megoldás érdekében.

 

Láng András ingatlantulajdonos elmondja, hogy vannak olyanok, akik az új beruházás esetén a rájuk eső részt nem tudnák kifizetni.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra teszi fel Krisztin N. László polgármester által az ügyben történő továbblépésre tett 3 pontos javaslatot.

 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy amennyiben lesz olyan bejegyzett szervezet, akkor az Önkormányzat hajlandó átadni a 4.505.930 Ft-os összeget, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

112/2015. (IV.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás biztosítása érdekében, amennyiben lesz hivatalosan bejegyzett szervezet, akkor részére a DRV Zrt. 2015. március 30-án kelt, 237473-14-6/2015. ügyiratszámú levelében meghatározott 4.505.930 Ft. + 25.527 Ft.-ot utalja ki, visszatérítendő támogatásként.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a rendszer működése és fennmaradási engedélye érdekében történjen meg a terveztetés, szavazzon.

 

Kicsovics Mária ingatlantulajdonos emlékeztet arra, hogy az érintettek annak idején már fizetett a rendszer létrehozásáért, most nem áll módjukban az új rendszer megvalósításához csatlakozási díj megfizetése.

 

Forintos Ervin bizottsági elnök az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot ismerteti. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

113/2015. (IV.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörs, Kisörshegyi ivóvízhálózat problémáinak megoldása elősegítése érdekében rendelje meg az AQUA DROP Mérnöki Iroda Kft-től az árajánlatukban szereplő vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez a szükséges tervdokumentáció elkészítését.

A tervezési költségek kifizetéséhez a 2015. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére 3.238.500 Ft. összeget biztosítson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

Forintos Ervin bizottsági elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy amennyiben az illetékes Minisztériumban engedélyeznék, a Húsvéti időszakra kössön az Önkormányzat egyedi szerződést a DRV. Zrt-vel Polgármester úr javaslata szerint, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

114/2015. (IV.02.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízszolgáltatás ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert arra vonatkozóan, hogy kérje a DRV Zrt. és az illetékes Minisztérium hozzájárulását, hogy a Húsvéti ünnepekre, (péntektől keddig) nyissák meg a rendszert egy Önkormányzattal kötött egyedi szerződés alapján, mely szerint a ki- és bekapcsolási díjat, az elhasznált vizet az Önkormányzat megfizetné.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin elnök

 

Forintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 17,25 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő