Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap PÜB 2015. jegyzőkönyvek 2015. 03. 23. soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2015. 03. 23. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

Szám: 6/2015.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságának 2015. március 23-án 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.Jelen vannak: Forintos Ervin               elnök

Kun István                    bizottsági tag

Laposa Bence              bizottsági tag

Nagy Lajos                   bizottsági tag

Nagy Miklós                 bizottsági tag                                  ( 5 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Mórocz István                PEB elnök

Lesz Ferenc                   SE elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                        (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő


Forintos Ervin bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

73/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a bizottság elnökének javaslatára Laposa Bence bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Forintos Ervin elnököt a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


Forintos Ervin elnök elmondja, hogy a meghívóban 25 napirendi pont szerepel. Sürgősségi indítványként javasolja megtárgyalni a következőket:

-       Kulturális pályázatokról és rendezvényekről tájékoztatás

-       Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Kéri, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, kézfeltartással jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


74/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, és Szociális Bizottsága 2015.02.23-án megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottsága a 2015.02.23-i soros ülés napirendjét 27 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

  1. 1. Idegenforgalmi szezonra felkészülésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Bolla József ügyvezető

  1. 2. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

  1. 3. Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

  1. 4. Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

  1. 5. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

  1. 6. Balatoni Futár Bt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Forintos Ervin PÜB elnök

Meghívott: Süli Ferenc felelős kiadó

  1. 7. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Forintos Ervin PÜB elnök

Meghívott: Horváth Gábor elnök

  1. 8. Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Forintos Ervin PÜB elnök

Meghívott: Kós Péter elnök

  1. 9. Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

10. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. A közterületi használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytördemic, Nemesgulács és Káptalantóti Község Önkormányzatainak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Badacsonytomaj közvilágítási hálózatának korszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatai Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. Országos Önkormányzati Szövetségek közös felhívása önkormányzati szolidaritásra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Hivatali rádiótelefonok használatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. Rozgonyi Éva (6721 Szeged, Dugonics u. 3-5.) kérelme a tulajdonában álló ingatlanrészének megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Dr. Beck Péter ügyvéd a Badacsonytomaj 0251/16. hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak képviseletében tett felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. Peres ügyekről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

23. Képviselői indítvány

Előterjesztő: Laposa Bence, Kun István, Nagy Miklós képviselők

24. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Sürgősségi indítvány: Kulturális pályázatokról és rendezvényekről tájékoztatás

27. Sürgősségi indítvány: Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

1./ Napirendi pont

Idegenforgalmi szezonra felkészülésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Bolla József ügyvezető

(Előterjesztés 1. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi a VN. Kft. ügyvezetőjét, hogy a strandi napozóstégekről mit tud. Megjegyzi, hogy szeretné, ha a Fő utca és Kert utca összeköttetését biztosító szakaszon is elkészülne a járda térkövezése még a szezon előtt.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a napozóstégekről nincs információja. Tájékoztatást ad arról, hogy létrehoztak egy kőműves brigádot, akik jelenleg a badacsonytomaji strandon dolgoznak, a kerékpár tárolót alakítják ki.  A polgármester és alpolgármester urakkal tartott helyszíni szemlén felmerült, hogy célszerű lenne a tervezettnél nagyobb területet letérkövezni. A kivitelezéssel várhatóan 3 héten belül végeznek, utána a település virágágyásait fogják kialakítani, a virágok kiültetésére május második felében kerülhet sor. Minden munkát saját erőből próbálnak megoldani, helyi emberek bevonásával. Ha a virágágyásokkal végeznek, utána lesz szabad kapacitásuk a járdaszakasz megépítésére. A Kisfaludy utcában a pihenőhelyeket is mielőbb ki kell alakítaniuk. Amennyiben szükséges lesz, alvállalkozókat vonnak be. A testület adja meg a prioritásokat, saját szervezésben el fogják végezni a feladatokat.


Nagy Lajos bizottsági tag kérdezi, hogy a sportpálya üzemeltetése a VN. Kft. hatáskörébe tartozik-e. Ki fogja a karbantartást végezni. Kéri Húsvétra a játszótereket rendbe tenni.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy Hári Géza helyi lakos napi megbízással látja el a gondnoki feladatokat, nyáron pedig a parkolóban is be fog segíteni. A kútfúrás lehetőségét vizsgálják, keresi a megfelelő kivitelezőt. Megjegyzi, hogy különösen figyel arra, hogy ha rendezvény van a településen, a rendezvény helye illetve az odavezető út tiszte legyen. Húsvétra a játszótereket rendezni fogják.


Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a badacsonyörsi utcafórumon elhangzott kéréseket minél nagyobb számban teljesítsék. A Csigáskúti útra kiemelten oda kell figyelni.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy az utcafórumon felvetett problémákat a műszaki osztállyal közösen áttekintették, az intézkedéseket meg fogják tenni.


Laposa Bence bizottsági tag szerint nem lenne az sem tragédia, ha a járdaszakasz megújítása az őszi időszakban történne meg.


Bolla József ügyvezető megjegyzi, hogy mindent meg tudnak oldani, ha szükséges alvállalkozók bevonásával, melyről kedvező tapasztalatai vannak.


Tasner Mónika CÉH Turisztikai Egyesület képviseletében kérdezi, hogy az Egyesület beszámolójához van-e kérdése a Tisztelt Bizottságnak.


Laposa Bence bizottsági tag elmondja, hogy a Nyitott Balaton keretében történő együttműködést fontosnak tartja, minél több programot be kell vonni, melynek most van itt az ideje.


Tasner Mónika megjegyzi, hogy számít a képviselő úr segítségére, kéri, hogy a konkrétumokra rövid időn belül térjenek vissza.


Bolla József ügyvezető tájékoztatja a bizottságot, hogy a varroda projekt elbukott. A BAHART munkatársával, Fridrich úrral megállapodott, hogy a badacsonyi kikötő zöldmunkáit a Kft. fogja elvégezni. Mezőgazdasági tevékenységükkel kapcsolatosan ismerteti, hogy 8 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályáztak térségfejlesztési modell keretében mintagazdaság létrehozására.  Pályázatuk kiemelkedett a többi közül, előreláthatóan a szerződés létrejöhet. A jövő héten ezügyben továbbképzésen vesz részt a Kft. érintett csoportvezetője. Lépéseket tettek az un. Nádas-tó melletti termőterületek megvásárlására, a szándéknyilatkozatok egy része már visszaérkezett. Az önkormányzat is rendelkezik e célra megfelelő területtel, itt főként a 6 ha-os terület kertészeti célra történő hasznosítására gondol, ahol alapszinten ezt a tevékenységet el tudják kezdeni. Ehhez kéri a testület pozitív hozzáállását. A korábbi testület határozata szerint a badacsonytomaji strandon egy kerékpártárolót meg kell építeniük, és egy faépületet el kell bontaniuk. A megegyezés szerint a burkolás mintegy 250 m2-en történne, melynek fedezete, mintegy 1,2 millió forint,  nem szerepel a költségvetésben. Kéri a testületet, hogy ezt utólag pótolja. Elmondja, hogy a munka végeztével a költségekről korrekt módon el fog számolni. A badacsonyi strand fejlesztése kapcsán tárgyalásokat folytattak a hátsó rész hasznosításáról a sportszövetségekkel. Itt a jövő évtől versenyszerű strand kézilabda, foci és röplabda pályát alakítanak ki, melyek szinte minden hétvégén az idegenforgalmat nagymértékben növelő tevékenységre, programokra adnak lehetőséget. A badacsonyi strandon csúszdák létesítéséről is tárgyaltak, mely a környék színvonalát nagyban emelné.


Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a jelzett 1,2 millió forintot szeretné-e a Kft. külön megkapni, vagy a hitelhez beszámítható.


Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a hitelt a szezon végén a bevételekből tudja visszaadni, addig viszont szüksége lesz az összegre.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


75/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Idegenforgalmi szezonra felkészülésről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Badacsonytomaj VN. Kft. és a BVKI által készített „Idegenforgalmi szezonra felkészülés” tárgyú előterjesztést jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


2./ Napirendi pont

BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

(Előterjesztés 2. számú melléklete)


Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy többek között a BVKI székhelye a visszaköltözést követően megváltozott, illetve a Civil házat is javasolják felvenni a módosító okiratba.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


76/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

BVKI Alapító Okirat módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Módosító Okiratát és Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal fogadja el.

2./ Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

3./ Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert és Wolf Viktória jegyzőt, hogy az okiratokat aláírja.

4./ Utasítsa Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a Magyar Államkincstárnál a szükséges intézkedéseket tegye meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc elnök

(Előterjesztés 3. számú melléklete)


Hozzászólások:

Lesz Ferenc elnök kéri a kérelemben leírt támogatási összeg megítélését. Budai Tiborral szemben fennálló 900 eFt-os tartozást 2009. óta görgeti az egyesület maga előtt, melynek felét így törleszteni tudnák.  Elmondja, hogy a pályázatírónak megküldte a kútfúrással és a villamos energia korszerűsítéssel kapcsolatos anyagot, mintegy 5 millió forintra lenne szükségük. Ha a kútfúrás sikeres lesz, lehetőség van pályázni egy locsolással kapcsolatos eszközre is. A támogatásra mielőbb szükségük lenne, már 9 mérkőzés megtörtént, a költségeiket ki kell fizetni.


Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a testületi döntést követően tudjuk a támogatói szerződést elkészíteni.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az akkori elnök működésével nem értett egyet, de az elvégzett munkát ki kell fizetni.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


77/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ A Badacsonytomaji Sportegyesület részére 2015. évben 1.450.000,- Ft támogatást biztosítson a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil szervezetek részére – támogatások keret terhére.

2./ Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

3./ Kérje fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


4./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

(Előterjesztés 4. számú melléklete)


Hozzászólások:

Nagy Lajos bizottsági tag elmondja, hogy a költségekről benyújtott tájékoztatást áttanulmányozta, az abban szereplő tételek jelentős részét nem tartja reálisnak. A cégautó, a frekvencia, telefon, reprezentációs keret, üzemanyag, irodaszer, gépkocsi karbantartás költségének alakulására magyarázatot kér.


Laposa Bence bizottsági tag 9.42 órakor távozott a teremből.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 4 fő


Mórocz István PEB elnöke elmondja, hogy a cégautó után a Magyar Állam felé adót kell fizetni. Az egyesületnek 5 rádiója van, melyek után havi 5 ezer forint frekvencia díjat fizetnek. A telefonokat az egyesület elnökségi tagjai használják, flottás rendszerű telefonokról van szó, a telefonköltségük valóban ennyi. A reprezentációs költség a közgyűlés vacsoráját takarja, melyet várhatóan pályázat útján visszakap az egyesület. Az üzemanyagköltség jelentős, a terepjáró autó sokat fogyaszt. Menetlevél alapján minden visszaellenőrizhető. A település területén két nap alatt 224 km-t járőröztek, hivatali elfoglaltság miatt Veszprémbe, Bándra, stb. is el kell menni. Az egyesületnek számítógépe, nyomtatója van, melyekhez irodaszer költség kapcsolódik. A költségek csökkentése érdekében többször kér segítséget a Hivataltól, illetve a tagok az otthoni nyomtatójukat is használják. A gépkocsi 2002-es, 2006-tól az egyesület használja, szinte mindig terepen, gyakran javításra szorul. Az idén pályáztak egy új gépkocsira, az előkészítő munkákat elvégezték. Pályázaton 4 db terepjáró gumit nyertek. A közgyűlésükről tájékoztató anyagot adott közre, kéri a bizottság tagjait, hogy tanulmányozzák át. Felhívja a figyelmet az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójára, a 60/2005. (III.30.) sz. testületi határozat alapján lett elfogadva. Az együttműködési megállapodás tervezetet a testület a 248/2013. (III.14.) számú határozatával fogadta el. Ezt kéri javítani, nem tervezetről van szó. Fenti dokumentumok szerint végzik munkájukat.

Laposa Bence bizottsági tag 9.47 órakor távozott a teremből.

Jelenlévő szavazásra jogosult bizottsági tagok száma: 5 fő


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


78/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj részére 2015. évben 350.000,- Ft támogatást biztosítson a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil szervezetek részére – támogatások keret terhére.

2./ Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

3./ Kérje fel Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke5./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

(Előterjesztés 5. számú melléklete)


Hozzászólások:

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Közalapítvány a tavalyi támogatási összeget teljes mértékben nem költötte el, így visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az elszámoláshoz határidő módosítást kértek, a fennmaradó 123 eFt visszafizetésére ígéretet tettek. A törvény szerint a Képviselő-testület csak ezt követően tudja a támogatást megítélni.


Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy ha szerdáig beérkezik az anyag, akkor a testület döntsön a kérelemről.


Laposa Bence bizottsági tag a Badacsonytomajért Közalapítvány tagjaival személyes találkozót javasol, ahol a többi civil szervezethez hasonlóan mondják el, hogy mivel foglalkoznak. E nélkül nem tudja támogatni kérelmüket.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy többször elmondta, hogy a jelenlegi kuratóriumi tagok visszahívására és újak megbízására lenne szükség. A kuratóriumnak sok tagja van, a törvényi változás lehetővé teszi, hogy -  mivel önkormányzati alapítványról van szó -  3 tag intézze a dolgokat.

Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy a testületi ülésre a beszámoló érkezzen meg. Utána a kuratórium tagjainak visszahívásáról és új vezetők választásáról kell dönteni. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


79/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága kéri, hogy a Badacsonytomaj Közalapítvány a Képviselő-testület ülésén számoljon be a 2014. évi működéséről.


A Bizottság javasolja, hogy ezt követően a Képviselő-testület döntsön a Kuratórium tagjainak visszahívásáról és új tagok választásáról.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

6./ Napirendi pont

Balatoni Futár Bt. támogatási kérelme

Előterjesztő: Forintos Ervin PÜB elnök

Meghívott: Süli Ferenc felelős kiadó

(Előterjesztés 6. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság átruházott hatáskörében csak akkor támogassa a kérelmet, ha minden számban lesz Badacsonyhoz kötődő cikk.


Nagy Lajos bizottsági tag egyetért a javaslattal.


Nagy Miklós bizottsági tag szerint jó színvonalú újságról van szó, melynek van egy tematikája, ezért a fenti kitételt nem fogják tudni teljesíteni. De természetesen meg lehet próbálni. Javasolja, hogy a testület 30 eFt-tal támogassa a Balatoni Futár megjelenését.


Forintos Ervin bizottság elnöke 40 eFt támogatást javasol megítélni abban az esetben, ha minden számban fél oldal Badacsony és környékéről szól. Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


80/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

1./ Átruházott hatáskörében eljárva a Balatoni Futár Bt. részére 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú támogatások kerete terhére azzal a kitétellel, hogy minden számban fél oldal Badacsony és környékéről szóljon.

2./ Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

3./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a meghívó szerinti 24. napirendi pont „Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról” előrehozatalát, 7. napirendként történő tárgyalását. Kéri, hogy aki javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


81/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ügyrendi javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a meghívó szerinti 24. napirendi pont „Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról” előrehozataláról, 7. napirendként történő tárgyalásáról dönt.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

7./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 7. számú melléklete)Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület 31/2015. (II.04.) számú határozatával döntött a polgármester biztosításáról esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából. A biztosítás időtartamát 60 hónapra kell módosítani, mely összegszerűséget nem érint.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a biztosítás 5 évre köthető meg. Mivel a választást követően csak később hozta meg a döntését a testület, így a 60 hónap nem tud kiteljesedni, az önkormányzat csak később tudna hozzájutni szükség esetén a pénzhez.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy bírósági ülnök felhívásra volt-e jelentkező.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy eddig nem volt jelentkező.


Forintos Ervin bizottság elnöke megadja a szót Kurucz Szabolcs tervezőnek. Kéri, hogy a badacsonyi stranddal összefüggésben ismertesse a tervvariációkat.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy szóbeli kérés érkezett hozzá, hogy a badacsonyi strand és Balaton part korábbi terveihez képest más variációt is vizsgáljon meg, látványterveken mutassa be. Bemutatja a tervvariációkat.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy ő miért nem kapott meghívást a helyszíni egyeztetésre.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy szóbeli kérés után januárban helyszíni bejárásra került sor, mely alapján a terveket elkészítette.


Laposa Bence bizottsági tag ismerteti, hogy a megyei TOP pályázat kapcsán valószínűleg lehetőség nyílik egy nagyobb volumenű fejlesztésre. Ezért nem kizárólag egy új strandbejárattal foglalkozunk, hanem komplexen kezeljük a témát. A tervező is úgy nyilatkozott, hogy egy komplex rehabilitáció kívánatosabb lenne, mint egy épület kiragadása. A lakosságnak ezt a verziót eddig nem tudtuk szemléltetni. A strandolást szolgáló terület nem csökkenne. A Tátika épülete mögötti épülettömb elbontása után sokkal tisztább kép alakulna ki. Mivel a Tátika műemléki védelem alatt áll, a későbbiekben egy szebb környezetbe helyezve újra kellene gondolni a funkcióját. A strandbejárat Badacsonytomaj irányába eltolódna, átláthatóságot biztosítva minden irányban. A cél az egész terület parkosítása, egyéb funkciók kialakítása, a nyilvános illemhely helyének meghatározása.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy tavaly egy fix kivitelezési összegbe beleférő projekt tervezésére kaptak megbízást. A jelenlegi strandi bejárat rekonstrukciójára és a Platán büfé hasznosítására a terveket elkészítették. Szó volt arról, hogy az egész Balaton part megújítását is szem előtt kell tartani, a parkoló ÉK-i végétől a strand ÉK-i végéit tartó területet egyben kell kezelni, ha az anyagi forrás rendelkezésre áll, ez megvalósulhasson. Több variációt készítettek. Célszerű lenne az elavult, használaton kívüli épületeket elbontani, a 71-es út mentén sűrűen elhelyezkedő épületektől a Balaton nem látható. Zavaróak a Tátika épület melletti OSB-vel burkolt épületrészek. A raktározásra szolgáló épületek elbontását és a használaton kívüli pavilonsor elbontását is javasolják, így a lidóval szemben kinyílna a tér. A 6 db megmaradt épület új funkciót kaphat, melyről el kell gondolkodni. A strand hátsó részének kihasználtsága nem jó. Elhangzott, hogy ott sportpályák létesítéséről kellene tárgyalni. Az alsó bazársoron megmaradt épületet meg kell szűntetni. A vizesblokkok és az öltözők megtartandók. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a strandi beléptetést egy másik zónába helyezik át. A Balaton part 30 méteres sávjában tilos az építkezés. A strandi épületek átstrukturálásával széles, levegős átkötések létesülhetnének, mely a jelenleginél kedvezőbb összképet mutathatna. A pályák mellett szintén készülne egy büfé. A strandot üzemidőben le kell zárni, de szezonon kívül parti sétányként is működhetne, átjárhatóvá téve, ahogy az már sok helyen megoldott. Merészebb változat a meglévő összes épület lebontása után egy multifunkcionális épület létesítése a 71-es út és a Balatontól 30 méteren túli területen. Fontos lenne a Tátika „felélesztése”, pld. ott egy étterem működtetése, hiszen a 60-as években erre a célra épült.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a halétterem engedélyeztetése hamarosan lezárul. A testület úgy határozott, hogy pályázatot ír ki az üzemeltetésére. Amennyiben nem lesz érdeklődő, a jelenlegi épületet lebontatja, a területen rendezvényteret alakít ki. Addig nem tud felelősen döntést hozni, amíg a bemutatott tervek megvalósításának költségvonzatát nem ismeri. A hátsó részen nemzetközi illetve országos sportpályák kialakításáról folynak tárgyalások. Ugyanakkor a jelenlegi homokos pálya helyére képzelné el a csúszda megépítését is, ami a környéken sehol nincs, ezért feltétlenül számolni kell vele. A strandi funkció területét mindenképpen meg kell tartani, az nem csökkenhet.


Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a testületnek volt olyan elképzelése, hogy a Platán büféből két irányba történjen kiszolgálás, ez csak a harmadik variációval valósítható meg.


Nagy Miklós bizottsági tag elmondja, hogy a kapu melletti rész nincs kihasználva. Egyetért azzal, hogy a napfény turizmushoz a jelenlegi területnagyságot meg kell hagyni, a strand hátsó részén a sportpályák kialakítását támogatja. El kell viszont gondolkodni azon, hogy legyen egy akár vászontetővel fedett rész, ahol rossz idő esetén a közösségi játékok gyakorolhatók. Javasolja a büfések véleményét megkérdezni egy új büféépület fővállalkozó bevonásával történő megépítéséről.


Kun István bizottsági tag kérdezi, hogy a régi épületekből lenne-e megmaradó rész.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy az engedélyeztetés alatt álló terv szerint megmaradna a Platán büfé és a strandi beléptető szakasz egy része.


Laposa Bence bizottsági tag nem ért egyet az engedélyeztetés alatt álló terv megépítésével. Olyan megoldást kellene találni, mely nem takarja el az egész teret. Megépítésével a jövőben nem lesz mozgástér, ugyanaz az állapot jön létre, mint az önkormányzati épület és a Tájház kapcsán. Jobb megoldásnak tartaná, ha a Platán büfé felújításával alakítanák ki a beléptető rendszert. Egyszerű megoldás születne, de képileg jó.


Forintos Ervin bizottság elnöke kéri kidolgozni mindegyik variáció költségét úgy, hogy az önkormányzat valósítja meg a teljes beruházást.


Kurucz Szabolcs tervező ismerteti, hogy költségbecslést készítettek, a fajlagos m2 árakat alapul véve, melyet ismertet.


Laposa Bence bizottsági tag szerint ha a Platán büféből lesz kialakítva a beléptető rendszer is, az nem kerülhet többe, mint a mostani engedélyes terv. Az összes többi rész, a parképítés, a büfék kezelése ugyanúgy kérdés.


Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy nem szeretné a strandi témát több részre bontani.


Nagy Miklós bizottsági tag szerint a zöldterületre is koncentrálni kell, jó lenne, ha a rendezvényteret is ki tudnák alakítani. A Platán büfé bővítését támogatja, így a költségek kisebbek lehetnek.


Horváth Márta osztályvezető szerint a kiegészítő funkciókat is biztosítani kell, ezért új épület építését támogatja. A 2. variáció megépítését nem javasolja, a beléptető rendszer nem nyújtana szép látványt.


Orbán Péter alpolgármester úgy képzelte, hogy a Platán büfé helyére kerülne egy nagyobb épületrész, ahol minden kiszolgáló létesítmény helyet kaphat. Egy kisebb helyiség a Tourinform Iroda részére is kialakítható lenne. Kérdezi, hogy mivel a Tátika kiszolgáló létesítményei nem az önkormányzat tulajdonában vannak, hogyan lehetne elbontani.


Laposa Bence bizottsági tag szerint a Platán büfét kellene kibővíteni úgy, hogy minden elférjen benne. Az odavezető út felújítására is gondolni kell. Javasolja a büfé melletti medence megszűntetését, elölről a bejárat, hátsó részen pedig büfé kialakítását. Ez a megoldás járna a legkisebb költséggel. A Tourinform Iroda fizikálisan most nincs rossz helyen.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy a levéltárból kikereshető, hogy milyen volt eredetileg a Tátika épület. A szervetlen részeket javasolná elbontani, megegyezés után.


Forintos Ervin bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat, miszerint a javaslat arra irányul, hogy a Platán büféből egy multifunkcionális épület legyen, beléptető rendszerrel, büfével, kiszolgáló létesítményekkel. Maradjanak meg az öltözők és vizesblokkok, a pavilonok legyenek elbontva. A Tátika vonalától a beléptető rendszerig maradjon meg a zöldterület.


Kurucz Szabolcs tervező kérdezi, hogy a sportpályákat és a csúszdát hogyan szeretné a testület megvalósítani.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az anyagot mérete miatt nem lehet továbbküldeni. Alaphangon 70 millió forintba kerülne, de szakaszolni lehet a megvalósítást.


Nagy Lajos bizottsági tag a 250 milliós pályázatról érdeklődik.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az alpolgármester úr is jelen volt, amikor az államtitkár helyettes úr úgy nyilatkozott, hogy jó eséllyel pályázunk.


Nagy Miklós bizottsági tag szerint el kell dönteni, hogy milyen irányt képzel a testület, és akkor megvalósítani, ha lesz rá pénz.


Kurucz Szabolcs tervező megjegyzi, hogy a költségbecslés szerint a tervezett épület 35 millió forintból megépíthető.


Laposa Bence bizottsági tag szerint a Platán büfé bővítése sem kerülne többe.


Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy a bizottság illetve a testület jusson egyezségre, és terveztesse meg az elképzelését. Ha nem lesz megfelelő pályázat, akkor saját erőből javasolja elkezdeni.


Forintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a B” verzió alapulvételével egy „D” verzió tervezésével oly módon, hogy

-       a Platán büfé kerüljön kibővítésre úgy, hogy a beléptetési rendszer, a szükséges kiegészítő funkciók és a büfé is ott kapjon helyet,

-       a strand hátsó részén lévő épületből büfé legyen kialakítva,

-       a vizesblokkokat és az öltözőépületeket meg kell tartani,

-       a  pavilonok legyenek elbontva,

-       a Tátika épületének vonalától a zöldterület maradjon meg a beléptető rendszerig,

kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


82/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Kurucz Szabolcs tervező által készített, a Badacsonyi strand átépítésére vonatkozó terveket megismerte. A „B” verzió alapulvételével egy „D” verzió tervezését javasolja az alábbiak szerint:

-       A Platán büfé kerüljön kibővítésre úgy, hogy a beléptetési rendszer, a szükséges kiegészítő funkciók és a büfé is ott kapjon helyet.

-       A strand hátsó részén lévő épületből büfé legyen kialakítva.

-       A vizesblokkokat és az öltözőépületeket meg kell tartani.

-       A pavilonok legyenek elbontva.

-       A Tátika épületének vonalától a zöldterület maradjon meg a beléptető rendszerig.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


8./ Napirendi pont

Ibos Ferenc út leszakadása, vis maior támogatás igénylése (sürgősségi indítvány)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


(Előterjesztés 8. számú melléklete)


Hozzászólások:Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


83/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ibos Ferenc út leszakadása, vis maior támogatás igénylése (sürgősségi indítvány)


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújtson be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:

A nagy mennyiségű csapadék lezúdulása és hirtelen olvadás miatt a Badacsonytomaj 057. hrsz-ú önkormányzati utat alátámasztó földszakasz megcsúszott, ezáltal az út kb. 30 méteres szakaszon leszakadt, élet és balesetveszélyessé vált. A fenti út keskeny keresztmetszetű 1 sávos hegyi út, mely alatt meredek részű, alatta pedig lakóingatlanok találhatók.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés

2015. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2.405.615,- Ft

30

Biztosító kártérítése

0 Ft


Egyéb forrás

0 Ft


Vis maior támogatási igény

5.613.104,- Ft

70

Források összesen

8.018.719,- Ft

100


A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 8.018.719,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

A testület nyilatkozzon arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében biztosítsa.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Forintos Ervin bizottság elnöke a Pénzügyi bizottság ülését 11.00 órakor felfüggeszti.

A bizottság ülése 11.10 órakor folytatódik.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő


9./ Napirendi pont

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő: Forintos Ervin PÜB elnök

Meghívott: Horváth Gábor elnök

(Előterjesztés 9. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke szerint az Egyesület tevékenysége hasznos, rendezvényeinken jelen vannak. Tavaly 100.000 Ft támogatást kaptak. Javasolja ezen összeget az idén is biztosítani részükre. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


84/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

1./ Átruházott hatáskörében eljárva a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület részére 100.000 Ft, azaz Százezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú támogatások kerete terhére.

2./ Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

3./ Felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatási szerződés megkötésére 15 nap

Kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős:  Forintos Ervin PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető


10./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete támogatási kérelme

Előterjesztő: Forintos Ervin PÜB elnök

Meghívott: Kós Péter elnök

(Előterjesztés 10. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke  ismerteti a kérelmet. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


85/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága

1./ Átruházott hatáskörében eljárva a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete részére 100.000 Ft, azaz Százezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú támogatások kerete terhére.

2./ Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő, a kifizetést eszközölje a hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

3./  Felkéri Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal

Támogatási szerződés megkötésére 15 nap

Kifizetésre a támogatási szerződés aláírását követő 5 nap

Felelős:  Forintos Ervin PüB elnök

Tamás Lászlóné osztályvezető

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja a meghívó szerinti 22. napirendi pont „Peres ügyekről tájékoztatás” előrehozatalát, 11. napirendként történő tárgyalását. Kéri, hogy aki javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


86/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Ügyrendi javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a meghívó szerinti 22. napirendi pont „Peres ügyekről tájékoztatás” előrehozataláról, 11. napirendként történő tárgyalásáról dönt.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

11./ Napirendi pont

Peres ügyekről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Előterjesztés 11. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke a Horváth Ferenc féle ügyről kér tájékoztatást Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrtól.


Dr. Gáli Mihály ügyvéd ismerteti, hogy a bíróság elviekben igazat ad az önkormányzattal szemben Horváth Ferencnek. Azért honorálta meg Horváth Ferencet, hogy az állam felé az ügyből terhére keletkezett 180 eFt illetéket és a polgármester és jegyző úr terhére megítélt perköltségeket vissza tudja fizetni. A megítélt összegből valójában nem marad neki semmi. Akik ellen igazából szeretett volna, azok ellen viszont nem nyert. A Zelczer és Társai ügyhöz kiegészítésként elmondja, hogy a per 40 felperes esetében 4 milliós összeg visszafizetésére irányult. Gyakorlatilag próbaként is felfogható, mely álláspontja szerint 60 milliós per lett volna, ha a bíróság a 40 embernek megítéli a pénzt.  A bíróság a még folyamatban lévő ügyben 8-10 fő esetében is várhatóan hasonló döntést hoz. Megjegyzi, hogy szakmai elismerést jelent számára, hogy a Veszprémi Törvényszék rendszeresen helyt ad a kezdeményezéseinek.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


87/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Peres ügyekről tájékoztatás


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a peres ügyekről szóló tájékoztatást fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


12./ Napirendi pont

Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető

(Előterjesztés 12. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


88/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadásra javasolja.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

13./ Napirendi pont

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi az előterjesztett napirendhez kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


89/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011. (IV.15.) önkormányzati rendeletet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítsa.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


14./ Napirendi pont

A közterületi használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy az előterjesztett napirendhez kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


90/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

A közterületi használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterületi használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2014. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke15./ Napirendi pont

Badacsonytördemic, Nemesgulács és Káptalantóti Község Önkormányzatainak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezet véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke felhívja a figyelmet a rendelettervezet azon részére, hogy a közszolgáltató által okozott szennyezést a közszolgáltató köteles megszűntetni. Néha több szemét marad a kukát ürítése után a helyszínen, mint amit elvisznek. Kéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy az illetékesekkel ezt tisztázza. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


91/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytördemic, Nemesgulács és Káptalantóti Község Önkormányzatainak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezet véleményezése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytördemic, Nemesgulács és Káptalantóti Községek Önkormányzatainak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról szóló rendelettervezetét tárgyalja meg, azt jóváhagyólag vegye tudomásul.

Felkéri a műszaki osztályvezetőt, hogy egyeztessen a szolgáltatóval arról, hogy a közszolgáltató által elkövetett szennyezést – mely a kukák ürítése során keletkezik -  minden esetben szűntesse meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke16./ Napirendi pont

Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy a Képviselő-testület határozatának megfelelően az Úttörő utcában ingatlannal rendelkezők megkeresést kaptak, melynek eredményeként az alábbi javaslatok érkeztek:

Akácvirág utca 2, Borostyán utca 2, Erdőalja utca 2, Kőkapu utca 2, Bazalt utca 1, Deák Ferenc utca 1, Udvardi Erzsébet utca 1, Tanúhegy utca 1, Hegyalja utca 3 javaslat.

Ezen javaslatok közül kell a testületnek az új utcanevet kiválasztani.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Hegyalja utca elnevezés nem támogatható, mivel ilyen közterület már létezik a településen.  1 fő jelezte az Úttörő utca név megtartását, de ez a törvény értelmében nem lehetséges.


Forintos Ervin bizottság elnöke kéri a bizottsági tagokat, tegyenek javaslatot.


Laposa Bence bizottsági tag a Tanúhegy utca elnevezést támogatja.


Forintos Ervin bizottság elnöke megkérdezi a jegyzőkönyvvezetőt, aki az Úttörő utca állandó lakosa, hogy mit szeretne fentiek közül.


Part Andrásné elmondja, hogy a Borostyán utca elnevezésnek, esetleg az Erdőalja utca elnevezésnek örülne leginkább.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e egyéb javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja az Úttörő utca elnevezését Borostyán utca elnevezésre módosítani, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


92/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Törvényességi felhívás közterület elnevezés miatt


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének 6.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az Úttörő utca elnevezését Borostyán utca elnevezésre módosítsa, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdésében foglalt előírásokra.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj közvilágítási hálózatának korszerűsítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)


Hozzászólások:

Kun István bizottsági tag ismerteti, hogy a piacon elérhető legkorszerűbb LED-es közvilágítással a település esélyt kaphat arra, hogy a közvilágítás költsége jelentősen csökken. A teljes rendszer 15 év után az önkormányzat tulajdonába kerülne.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 8-20 évig terjedhet a megtérülés futamideje. Az ESCO finanszírozási forma esetében a külső partner által vélelmezett idő esetünkben 15 év. Tájékoztatásként elmondja, hogy információt kért olyan településektől, akik úgy döntöttek, hogy ezzel a programmal oldják meg a közvilágításuk fejlesztését. Eszerint az adott cég közbeszerzés alapján kerül kiválasztásra. A közvilágítási számlában a váltással éves szinten mintegy 50 %-os megtakarítás érhető el. Nálunk nem annyira rossz a helyzet, mint egyes településeken, hiszen az utóbbi években sok modern lámpát szereztünk be, ezért kisebb megtakarítás várható. Azt kell elhatározni, hogy akarja-e a testület az előterjesztésben leírt fejlesztést, milyen rendszerben kívánja megvalósítani, illetve kíván-e közbeszerzést kiírni. A közbeszerzés céljai között meg kell jeleníteni, hogy ESCO típusú finanszírozási formában szeretnénk a megvalósítást, erre várunk ajánlatokat. Fontos annak megfogalmazása, hogy amennyiben az ajánlat nem felel meg a testületnek, a közbeszerzési kiírást eredménytelennek nyilváníthatja. A közbeszerzésbe javasolja belefoglalni azt a műszaki kitételt is, hogy a leendő partnertől azon felül, hogy a fejlesztést megvalósítja és meghitelezi, elvárjuk, hogy a futamidő végéig karbantartsa, a garanciát ugyanerre az időszakra biztosítsa.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a közbeszerzés mennyibe kerül.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy fél millió forint körüli összegre lehet számítani. Egy egyszerű közbeszerzési eljárás 280 eFt volt.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy néhány településnek megnézte a korszerűsítéséből eredő megtakarítását. Talán Hévíz esete hasonlít a legjobban a miénkre. Energia megtakarításuk kb. a fele a korábbi számlának. Tapolcának kétszer annyi lámpája van, másfélszer akkora a megtakarításuk, mint a mi összes fogyasztásunk. Balatonfürednek 30 %-kal több lámpája van, 30 %-kal több energia megtakarítást hoztak ki, mint a mi éves fogyasztásunk.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mennyire érdeke az önkormányzatnak, hogy megtakarítása legyen. Gyakorlatilag 20 évig ebből nincs hasznunk.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy az állam jelenleg finanszírozza a közvilágítást, de dönthet úgy is, hogy megszűnteti a normatívát.


Krisztin N. László polgármester ezt megerősíti, hiszen az állam szabadon gazdálkodik a normatívákkal. Ez a támogatás 2013-2014-ben jelent meg a költségvetésben, eddig 3,5 millió forint körüli támogatást kaptunk. Előfordulhat, hogy az ország helyzetére hivatkozással a finanszírozást megszűnteti, bár az utóbbi években nem ebbe az irányba mentek a folyamatok. A törvény szerint a közvilágítás biztosítása kötelező önkormányzati feladat.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy a település fogyasztása adott. Ha lecserélik a lámpatesteket, akkor a megtakarításnak realizálódni kell. Kérdezi, hogy tudnak-e garanciát vállalni a 40-50 %-os megtakarításra.


Krisztin N. László polgármester speciális területről van szó, előre nem tudható, hogy kivel tudnánk megcsináltatni. Előírható, - ha a partner elfogadja - hogy amennyivel alátervezi a  megtakarítást, annyit köteles kompenzálni.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Elmondja, hogy a határozati javaslatot pontonként fogja szavazásra feltenni. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a közeljövőben korszerűsítse közvilágítási hálózatát LED-es közvilágítás kiépítésével, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


93/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj közvilágítási hálózatának korszerűsítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közeljövőben korszerűsítse közvilágítási hálózatát LED-es közvilágítás kiépítésével.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeForintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a közvilágítási hálózat korszerűsítését ESCO finanszírozási formában valósítsa meg, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


94/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj közvilágítási hálózatának korszerűsítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közvilágítási hálózat korszerűsítését ESCO finanszírozási formában valósítsa meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeForintos Ervin bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat az ESCO finanszírozási formában történő közvilágítás korszerűsítéshez nyílt közbeszerzési eljárást folytasson le, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:


95/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Badacsonytomaj közvilágítási hálózatának korszerűsítése


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ESCO finanszírozási formában történő közvilágítás korszerűsítéshez nyílt közbeszerzési eljárást folytasson le.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy miért ragaszkodik a testület az ESCO finanszírozási formához.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy másik lehetőség lehet, hogy a Belügyminisztériumhoz fordulunk, hogy vehessünk fel hitelt. Magunk is megcsinálhatjuk, akár szakaszolva is, pld. 5 év alatt.


Kun István bizottsági tag felveti, hogy a LED-es rendszernek nemcsak a fogyasztás a lényege, hanem a pillanatnyi áramfelvételre is oda kell figyelni.


Forintos Ervin bizottság elnöke szerint Magyarországon is egyre többen foglalkoznak napelemek gyártásával. A költségek egyre inkább csökkenni fognak.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az ESCO projekt lényege, hogy a győztes cég veszi fel a 2,5 %-os hitelt, az önkormányzat részletekben megfizeti a beruházás költségét és kamatait, plusz a karbantartási költségeket. Az önkormányzatokat az állam konszolidálta, ezért nem vehetnek fel kontroll nélkül hiteleket, de nem kizárt, hogy engedélyezzék.


18./ Napirendi pont

Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


96/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatót jóváhagyólag vegye tudomásul.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


19./ Napirendi pont

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatai Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 19. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


97/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatai Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „Az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatay Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről” szóló tájékoztatót fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


20./ Napirendi pont

Országos Önkormányzati Szövetségek közös felhívása önkormányzati szolidaritásra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 20. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke javasolja, hogy az önkormányzat a szolidaritási alaphoz pénzösszeggel ne járuljon hozzá.


Krisztin N. László polgármester átgondolásra felveti, hogy az önkormányzat indítson akciót a kárpátaljai rászorulók megsegítésére. A televízióban egy segélyszervezet vezetője úgy nyilatkozott, hogy a pénzadomány nagyobb segítséget jelent, mint az élelmiszer és egyéb adományok. Az is elhangzott, hogy egyes segélyszervezetek nem megfelelően osztották fel a pénzügyi támogatást. Ezért tartaná jobbnak, ha az egyik érintett önkormányzattal felvennénk a kapcsolatot és direktben támogatnánk őket. Szerdára javaslatot tesz, hogy kivel történjen meg a kapcsolatfelvétel.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a szolidaritási alaphoz pénzösszeggel ne járuljon hozzá, helyette egyik rászoruló kárpátaljai önkormányzattal vegye fel a kapcsolatot és direktben nyújtson segítséget, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


98/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Országos Önkormányzati Szövetségek közös felhívása önkormányzati szolidaritásra


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága az Országos Önkormányzati Szövetségek önkormányzati szolidaritásra vonatkozó közös felhívását megtárgyalta.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szolidaritási alaphoz pénzösszeggel ne járuljon hozzá.

Javasolja az egyik érintett kárpátaljai önkormányzattal felvenni a kapcsolatot és direktben segíteni őket.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

21./ Napirendi pont

Hivatali rádiótelefonok használatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 21. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódón kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


99/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Hivatali rádiótelefonok használatáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Krisztin N. László polgármester részére 10.000 Ft/hó összeg erejéig,

2./ a települési képviselők részére a havi bruttó előfizetési díj   erejéig

személyi használatra mobil (rádió) telefonhasználatot biztosítson.

Kérje fel Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szükséges átvezetéseket a hatályos szabályzaton végezze el.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


22./ Napirendi pont

Rozgonyi Éva (6721 Szeged, Dugonics u. 3-5.) kérelme a tulajdonában álló ingatlanrészének megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 22. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy különböző ingatlanok résztulajdonáról van szó, ezért nem javasolja a felajánlás elfogadását.


Horváth Márta osztályvezető szerint semmilyen önkormányzati célra nem hasznosíthatók a felajánlott ingatlanrészek, egyébként az előterjesztésben mindent összefoglalt.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a felajánlást az önkormányzat ne fogadja el, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


100/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Rozgonyi Éva (6721 Szeged, Dugonics u. 3-5.) kérelme a tulajdonában álló ingatlanrészének megvásárlására


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Rozgonyi Éva (6721 Szeged, Dugonics u. 3-5.) kérelmét ne támogassa, a 2727/3. hrsz-ú ingatlanból 72/140-ed, a 2727/4. hrsz-ú ingatlanból 807/1607-ed és a 2727/6. hrsz-ú ingatlanból 457/1257-ed tulajdoni részt ne vásárolja meg.

Kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

23./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 23. számú melléklete)


Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kiegészítésként elmondja, hogy Laposa Bence tanácsnok úrral a Fejlesztési Minisztériumban próbáltak tájékozódni arról, hogy mi várható pályázati fronton. Akivel tárgyaltak, szembesítette őket azzal, hogy az elkövetkező uniós pályázatok rendszerében az önkormányzatok nem számolhatják el a külső pályázatíró cégekkel kapcsolatos költségeiket. Javasolta pályázatíró alkalmazását, akinek a bére nyertes pályázatok esetén kitermelhető illetve elszámolható a pályázatban. Elmondta, hogy egy ilyen kvalifikált szakember alkalmazása éves szinten mintegy 10 millió forint. Javasolja, hogy április 1-től a testület keressen megfelelő szakembert, hiszen nem vagyunk megfelelően képben a pályázatok tekintetében. Helyben két személyről tud, az egyikük nem vállalta, a jelenlegi munkaköre megfelelő számára. Amíg ebben a kérdésben nincs konszenzus, a másik személlyel nem kíván tárgyalni. Kockázatot jelent, hogy ha nem nyerünk pályázatot, akkor is fizetni kell a bérét és egyéb költségeket.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ha külső cég készíti a pályázatot, az mennyibe kerül.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a menedzsment díj most 2,5 %, de nem számolható el a pályázat keretében a külsős pályázatíró költsége. Évi egy nyertes 100 milliós pályázattal megtermelhető a bére.


Laposa Bence bizottsági tag szerint ennek akkor van jelentősége, ha évi 2-300 milliós pályázati pénzt tudna hozni. Láthatóan az a cél, hogy ne külsős pályázatírók legyenek. Ha van olyan emberünk, aki operatív módon ezzel tud foglalkozni, a helyettes államtitkár úr ígérete szerint minden segítséget meg fognak adni. Így megteremthető lenne annak a lehetősége, hogy ebben az önkormányzati ciklusban a kapcsolatrendszerek kiaknázásával komoly pénzeket tudjunk lehívni.  A saját lobbi tevékenységre szükség van, a helyi politikai kapcsolatokat is ki kell használni a sikeres pályázatok érdekében. Megjegyzi, hogy látja a kockázatokat is. Elmondja, hogy feladatként kapta, hogy tárgyaljon a badacsonyi pizzéria tulajdonosával munkahelyteremtés és egyebek témájában. Ez megtörtént. Az ipari jellegű munkahelyteremtést ezen a területen irreálisnak tartja, ebben nem tud segíteni. A pályázatokkal kapcsolatosan javasolja szakember felvételét, az ő cégének is van pályázatíró csoportja. Az önkormányzat így a helyi vállalkozói körnek is segíteni tudna a pályázatok készítésében. Ha így nézzük, még jobb lehet a megtérülési mutató. Jelenleg az önkormányzatnál félállásban látja el a kolléga ezt a feladatkört, ez a jövőben semmiképpen nem lesz elegendő. Ha több teher hárul rá, többet fog hibázni, ez nem engedhető meg. Ezért minimum egy személy felvételét javasolja.


Forintos Ervin bizottság elnöke egyetért az elmondottakkal, de megjegyzi, hogy nincs garancia a pályázat sikerére.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy kérte a testületet, hogy mozgósítsák a kapcsolatrendszerüket, de csak egy személytől kapott segítséget.


Laposa Bence bizottsági tag szerint a pénzek jelentős része nincs előre leosztva, sok pályázat verseny útján fog eldőlni. A pályázati kritériumoknak való megfelelés és a beadott pályázat minősége nagyon fontos szempont lesz.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


101/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


24./ Napirendi pont

Dr. Beck Péter ügyvéd a Badacsonytomaj 0251/16. hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak képviseletében tett felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 24. számú melléklete)


Hozzászólások:

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a felajánlott ingatlan Badacsonyörs településrészen, a Hegyalja úton található. A Balaton-törvény szerint az ingatlan nem beépíthető. Az önkormányzatnak sok mezőgazdasági művelésre alkalmas földterülete van, melyeket még ingyen sem tudtunk művelésre kiadni senkinek. Ez nem kimondottan ilyen célra való terület, nem vonható össze semmivel.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki javasolja a felajánlás elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:


102/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Dr. Beck Péter ügyvéd a Badacsonytomaj 0251/16. hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak képviseletében tett felajánlása


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága dr. Beck Péter ügyvéd (9943 Kondorfa, Alvég u. 10.) a 0251/16. hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak képviseletében tett felajánlását nem fogadja el, a 0251/16. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát nem kívánja megszerezni.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


25./ Napirendi pont

Képviselői indítvány

Előterjesztő: Laposa Bence, Kun István, Nagy Miklós képviselők

(Előterjesztés 25. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy ez a fajta megközelítés nem a testületi munkának a gyümölcse. Ha a továbbiakban is így próbálja a testület lerendezni az ügyeket, ahhoz nem fog asszisztálni.


Kun István bizottsági tag elmondja, hogy jelenleg Margittai Elemér a VN. KFT.-nél a pályázatokkal foglalkozik. A Kulturális Intézmény keretén belül a szüreti rendezvény szervezésében is részt vesz. Egyetért azzal, hogy a dolgok egy ember kezében legyenek. Úgy tudná támogatni, ha az önkormányzat alkalmazásában lenne és az összes nagy rendezvényt koordinálná. Azzal viszont nem ért egyet, hogy a VN. Kft. kapjon olyan feladatot, mely nem tartozik a profiljába. Ha a VN. Kft. szervezné pld. a szüreti felvonulást, az is lehetne a következménye, hogy az ügyvezető álljon fel, mert nem volt megfelelő a rendezvény színvonala. Mielőbb el kell dönteni, hogy ki csinálja a szüreti rendezvényt, a VN. Kft., a Kulturális Intézmény vagy az Önkormányzat.


Laposa Bence bizottsági tag szerint két irányból meg lehet közelíteni ezt a témát. Az egyik a pályázatírás. Az önkormányzat a saját rendszerén belül erősítse meg a pályázatírást, melyhez ez a struktúra elegendő lesz. A Kulturális Intézmény jelezte, hogy lehet pályázni közművelődési feladatokra, rendezvényekre. A Kulturális Intézmény adhat be pályázatot, a jövőben is nekik kell a programok szervezését menedzselni, a VN. Kft. erre szervezetileg sem alkalmas.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az első határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


103/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Képviselői indítvány


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Laposa Bence, Kun István és Nagy Miklós indítványára a Badacsonyi Szüret 2015. évi rendezői jogát a BVKI hatáskörébe utalja át, az ehhez szükséges 5.000.000 Ft forrás átcsoportosítását rendelje el az intézmény költségvetésébe.

Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze be a Képviselő-testület soron következő ülésére.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeForintos Ervin bizottság kéri, hogy aki második határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


104/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Képviselői indítvány


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága nem javasolja támogatásra a képviselő-testületnek, hogy Laposa Bence, Kun István és Nagy Miklós képviselők indítványára a VN. Kft. adjon tájékoztatást a tevékenységi köreiről.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke26./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 26. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


105/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyólag vegye tudomásul.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke


27./ Napirendi pont

Kulturális pályázatokról és rendezvényekről tájékoztatás

„SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY -”


(Előterjesztés 27. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


106/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1. Rendelje el a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Badacsony hete - Badacsonytomaj Napja” címmel.

A  pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

-       pályázat költsége összesen: 5.000.000 Ft

-       önerő mértéke (20%):           1.000.000 Ft

-       igényelt támogatás (80%):    4.000.000 Ft.

A pályázathoz szükséges forrást 2015. évi költségvetésében biztosítsa az általános tartalék terhére.

Rendelje el az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (1% + Áfa összegben) megfizetését, melyet 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítson.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

2. Rendelje el a közművelődés és népművészet 2015. évi szakmai tevékenységének támogatása pályázati cél megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által.

A pályázathoz szükséges forrást 2015. évi költségvetésében biztosítsa az általános tartalék terhére.

Rendelje el az 1. pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj megfizetését, melyet 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítson.

Hatalmazza fel Berecz Nikolett intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.


3. A 2015. évi Pünkösdi Keszegfesztivál megrendezését támogassa a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény szervezésében, melyhez kapcsolódóan 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a rendezvény megvalósításához szükséges 960.000 Ft összeget biztosítsa.

Rendelje el az 1. pontban elfogadott összeg – előirányzat – átcsoportosítását a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény költségvetésébe, melyhez kérje fel Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke28./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

(Előterjesztés 28. számú melléklete)


Hozzászólások:

Forintos Ervin bizottság elnöke megjegyzi, hogy örül annak, hogy Salföldről egy gyerek a badacsonytomaji óvodába jár, de a Társulással nem tud megbékülni. A Társulás dönt, nagy beleszólásunk nincs az ügyekbe.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy ha megszületik a megállapodás, a szolgáltatást igénybe vevő gyerekek után az állami normatíva lehívható. Tavaly vissza kellett fizetni a normatívát, mert a MÁK ellenőrzés során nem tudtuk bizonyítani, hogy az összeget a gyerekek szállítására fordítottuk. Ha fenntartjuk a jelenlegi helyzetet, akkor az idén már le sem fogjuk igényelni, a pénz az államkasszában marad. Ha megkötjük a megállapodást, akkor a partnertelepüléseket tudjuk segíteni az államtól leigényelt összeggel. Csak így tudunk elszámolni legálisan a lehívott normatívával.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


107/2015. (II.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozóan – az előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Község Önkormányzatával kössön megállapodást.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeForintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a „Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról” előterjesztés keretében a testület kérésére Lukács Antalné, a Menü Kft. ügyvezetője tájékoztatást adott a Menü Kft. fizetési kötelezettségeinek alakulásáról. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.


Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a Képviselő-testület ülésén nem tud jelen lenni. A tájékoztató a március 17-i állapotot mutatja, azóta adófizetési kötelezettségének részben eleget tett. A testületi ülésre ismét leadja, hogy mennyi az aktuális tartozása. Gazdálkodását nehezíti, hogy a térítési díjak kifizetése utófinanszírozásban történik.


Kun István bizottsági tag megjegyzi, hogy minden vállalkozó utófinanszírozott formában dolgozik. A cég nem most indult, már meg kellett volna alapozni a működését, forgótőkét teremtve.


Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a témához további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


108/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló előterjesztés keretében megtárgyalt Menü Kft. tájékoztatóját a fizetési kötelezettségeinek alakulásáról fogadja el.


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnöke

Wolf Viktória jegyző kéri a 31/2015. (II.04.) számú képviselő-testületi határozat módosítását. A Polgármester részére 2019. évben esetlegesen kifizetendő végkielégítés megtakarítása céljából a Groupama Garancia Biztosítóval megkötendő biztosítás időtartamát 60 hónapra kell módosítani, mert a határozat alapján a szerződést nem tudják megkötni.

Forintos Ervin bizottság elnöke kérdezi, hogy a témához kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a 31/2015. (II.04.) számú határozat d./ pontjának módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


109/2015. (III.23.) Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 31/2015. (II.04.) számú határozatának d./ pontját módosítsa az alábbiak szerint:

d./ biztosítási tartam: 60 hó


Határidő: azonnal

Felelős: Forintos Ervin bizottság elnökeForintos Ervin bizottság elnöke megköszöni a Pénzügyi bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját. Több napirendi pont nem lévén az ülést 12.30 órakor bezárja.K.m.f.Forintos Ervin                                                  Laposa Bence

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő