120_4 hrsz. pályázati felhívás 207 2020

 

 

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében előírtakra, és a Képviselő-testület 207/2020. (VI.24.) határozata alapján nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 120/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület elnevezésű ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/4

b) területe: 103 m2

c)       megnevezése: kivett beépítetlen terület

d)      műszaki állapota: -

e)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 5.350.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 5.350.000,- Ft

b)   A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

c)    A pénzügyi teljesítés az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)   Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)    Tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordítások meghiúsulás esetére történő megtérítésére és az alkalmazható hátrányos jogkövetkezményekre a pályázati kiírás elválaszthatatlan réaszét képező adásvételiszerződés-tervezet alapján megkötött végleges adásvételi szerződés tartalmazza

f)     Pályázó az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdheti meg.

g)    A Pályázathoz csatolni kell a beépítésre vonatkozó részletes koncepciótervet, melynek tartalmilag meg kell egyeznie az építési engedéllyel.

h)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet vagy fizetési meghagyást, sem nyújtott be velük szemben és adósságrendezési eljárást sem kezdeményezett.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen eltelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó), aki megfelel az előző h) pontban rögzített feltételeknek is.

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)   Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2020. július 28. napja 10,00 óra

c)    Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat Badacsonytomaj 120/4 hrsz. ingatlan hasznosítására”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)   Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)    Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)   Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 535.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre és a teljes vételárba beszámít.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázóval szemben a kiíró önkormányzat, mint eladó a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező adásvételiszerződés-tervezet tartalma alapján megkötött végleges adásvételi szerződésben kikötött jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. 1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)    természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)   átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)    jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját vagy annak hitelesített másolatát.

 1. 2. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. 3. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. 4. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. 5. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket és az adásvételiszerződés-tervezetben foglalt tartalmakat elfogadja.
 5. 6. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. 7. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát, melyben elfogadja, hogy a tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, valamint tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ráfordítások megtérítésére, meghiúsulás esetén, valamint a meghiúsulás esetén alkalmazandó hátrányos jogkövetkezményekre a végleges adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.

10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdi meg.

11. A megépítésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

12. A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet vagy fizetési meghagyást sem nyújtott be velük szemben és adósságrendezési eljárást sem kezdeményezett.

13. A nyertes pályázó a beépítési kötelezettség adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 3. év végéig jogerős használatba vételi engedélyt köteles benyújtani a pályáztató felé.

14. A nyertes pályázó 15 napon belül adásvételi szerződést köteles aláírni, ellenkező esetben a pályázatot semmisnek tekinti.

15. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan tervdokumentációjában foglaltak szerinti megépítést vállalja.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó az ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VII.A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2020. július 28. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)   Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)      A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)    Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)   Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)    Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)   Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)    A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)   A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázóval a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül adásvételi szerződés kerül megkötésre.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben, valamint a végleges adásvételi szerződésben foglaltak az irányadók.

 

A pályázati dokumentáció díjköteles, amely 10.000 Ft-ért, azaz tízezer forintért a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) átvehető 2020. június 25. napján 08,00 órától 2020. 27. napján 16,00 óráig.

 

 

Badacsonytomaj, 2020. június 25.

Krisztin N. László

polgármester

 

 


Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

 

 

Az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Elfogadom, hogy a tulajdonos önkormányzat 3 éven belüli visszavásárlási opciót köt ki az eladáskori vételár szerinti értéken a feltételek nem teljesülése esetén, azzal, hogy a ráfordítások meghiúsulás esetére történő megtérítésére és az alkalmazható hátrányos jogkövetkezményekre a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező adásvételiszerződés-tervezet alapján megkötött végleges adásvételi szerződés rendelkezései az irányadók.

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az üzemeltetést jogerős használatba vételi engedély birtokában kezdem meg:*

igen/nem

Nyilatkozom, hogy az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított 3. év végéig jogerős használatbavételi engedélyt nyújtok be a pályáztató felé beépítési kötelezettségem teljesítésére.

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet, fizetési meghagyást sem nyújtottam be és adósságrendezési eljárást sem kezdeményeztem ellenük.*

Nyilatkozom, hogy a tervdokumentációban foglaltak szerinti megépítést vállalom.

igen/nem

 

 

 

igen/nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


-          2 –

 

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. A felújításra vonatkozó részletes koncepcióterv



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**
 2. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tervdokumentációban foglaltak szerinti megépítést vállalja.



 

 

 



 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….