Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Strand büfé pályázati felhívás 20200429
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Strand büfé pályázati felhívás 20200429

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. Általános felhívás

A Badacsonytomaj VN Kft. bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő 2551/9 hrsz-ú Badacsonytomaj strandon található épületegységet (3db üzlethelyiség)

Az ingatlan együttes adatai:

 • 3 db üzlet alapterülete: 116,21 m2
 • pergolás üzlet előtti terület: 139 m2
 • térburkolt üzlet előtti terület: 118 m2

Az üzletek berendezés, felszerelés és szerelvények nélküli üres helyiségek.

Az épületegyüttes kizárólag vendéglátó egységként üzemeltethető és mindhárom üzlethelyiség folyamatos üzemeltetése kötelező a hivatalos strandszezonban a bérleti időszak alatt, kivételt képez a 2020. bérleti év.

Bérlőnek vállalnia kell az üzlet előtti előtető szerkezetének felújítását 2021. április 30. napjáig a Bérbeadóval történő előzetes egyeztetés, és engedélyezése után. A számlával igazolt költség (anyagköltség és munkadíj együttesen maximum nettó 1,5 millió Ft) a megvalósítást követő éves bérleti díjba három egyenlő részletben beszámításra kerülhet.

A bérleti szerződés időtartama: 4 év 7 hónapos határozott időtartam, a bérleti időszak vége 2024. december 31.

A bérleti díj évi rendszerességgel adott évre vonatkozóan egy összegben, előre esedékes minden év január 31. napjáig.

 

II. Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei, e-mail cím:

A pályázaton érvényes ajánlatot tehet:

-          egyéni vállalkozó – a pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles másolata vagy azon igazolás, hogy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vették. Csatolni kell az utolsó lezárt üzleti évnek beszámolóját.

-          gazdasági társaság – pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön a hatályos létesítő okirat másolata, 2020. február 15. napjánál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban, aláírási címpéldány (aláírási-minta) vagy annak hiteles másolata, és az utolsó lezárt üzleti évének beszámolója.

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel. 

2 . NAV adóigazolást, hogy a pályázónak lejárt köztartozása nincs. Érvénytelen a pályázat

abban az esetben, ha a pályázónak lejárt köztartozása van.

3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely,

telephely,fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló lejárt tartozása nincs, illetve az önkormányzattal szemben perben soha nem állt, és jelenleg sem áll. Érvénytelen a pályázat abban az esetben, ha a pályázónak a helyi adók körében lejárt köztartozása van.

4. Nyilatkozat a bérleti díj összegéről, amely 2020. évben fixen 6.000.000.- Ft és 2021. évtől

kezdődően nem lehet kevesebb, mint 6.000.000,-Ft/év. A bérleti díjon felül a Pályázónak vállalnia kell a rezsi költségek megfizetését is. A bérleti díj az általános forgalmi adótól mentes.

5. A pályázó azon kötelezettségvállaló nyilatkozata, hogy 2021. évtől kezdődően évi minimum 6.000.000.- Ft/év bérleti díjat számla ellenében átutalással megfizeti a számlán szereplő bankszámlára (további években az fogyasztói árindex mértékével növelt összeget), illetve hogy a rezsi költséget (víz- és csatornadíj, stb.) havonta a Badacsonytomaj VN KFT által kiállított számla ellenében határidőben átutalással megfizeti.

6. A pályázaton résztvevőknek pályázati biztosítékot kell fizetniük. A pályázati biztosíték

mértéke az első bérleti év fix bérleti összege, azaz 6.000.000.- Ft (hatmillió Forint). A pályázati biztosítékot Badacsonytomaj VN Kft. Takarékbanknál vezetett 72800030-10000960-00000000 számú számlájára átutalással vagy banki befizetéssel kell megfizetni, legkésőbb a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő vagy kizárásra kerülő pályázók részére a pályázati biztosíték az elbírálást követő 8 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Abban az esetben, ha a pályázati biztosíték megfizetésére banki befizetéssel került sor, akkor a pályázatban meg kell jelölni azon bankszámlaszámot, ahova a pályázati biztosíték visszautalása megtörténhet sikertelen pályázat esetén.

A pályázat visszavonása vagy eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázati biztosítékot Badacsonytomaj VN Kft. nyolc napon belül kamatmentesen visszautalja a pályázónak.

A pályázati biztosíték összege sikeres pályázat esetén a 2020. év bérleti díjaként kerül elszámolásra. Abban az esetben, ha a sikeres pályázó a bérleti szerződés megkötését megtagadja vagy azt elmulasztja, akkor a pályázati biztosítékot elveszíti és ezen összeget a Badacsonytomaj VN Kft. bánatpénz jogcímén jogosult megtartani.

7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve

kötelező érvényűnek ismeri el.

8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános ülésen történt

tárgyalásához.

9. A pályázó egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselőjének nyilatkozata arról,

hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és annak a Badacsonytomaj VN Kft. számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez és tárolásához, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a www.bvu.hu weboldalon lévő adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadja.

10. Pályázó igazolása arról, hogy a pályázó tevékenységi körébe a 5610’08 TEAOR szám

alatti tevékenység legalább 2019. január 1. napjától nyilvántartásba vételre került. Egyéni vállalkozó erre vonatkozó vendéglátó-ipari végzettség benyújtásával, míg a gazdasági társaság törvényes képviselőjének, tagjának vagy alkalmazottjának vendéglátó-ipari végzettségét igazoló okirat vagy azzal egyenértékű végzettséget igazoló okirat benyújtásával igazolhatja.

11. Pályázó igazolása arra nézve, hogy 2015. év január 1. napja és 2020. január 1. napja

közötti időszakban legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik strandbüfé üzemeltetésére. Az igazolás módja a működéshez szükséges illetékes szerv engedélyének másolatban történő benyújtása, vagy ha a működéshez elegendő volt a bejelentési kötelezettség teljesítése, akkor ezen bejelentésre vonatkozó nyomtatvány illetékes hivatal által érkeztetett másolati példánya vagy egyéb más hitelt érdemlő módon történő igazolás ezen szervhez történő benyújtásról.

12. Pályázó nyilatkozata, hogy a 40/2020 (III.11.) Kormány rendelettel életbe léptetett

veszélyhelyzetre, valamint a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt és a 95/2020 (IV.09) Korm. rendelettel meghosszabbított kijárási korlátozásra figyelembevételével teszi meg az ajánlatát és lemond az erre való hivatkozással történő kifogásairól, szerződés megtámadásáról, valamint egyéb igényérvényesítéseiről.

III. Licittárgyalás

A Badacsonytomaj VN Kft. minimum két érvényes pályázat beérkezése esetén licittárgyalást

tart.

 

 1. A licittárgyalás időpontja: 2020. május 20. 13 óra
 2. A licittárgyalás helyszíne: Badacsonytomaj VN Kft. irodaépülete (cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
 3. A licittárgyaláson pályázó részéről törvényes képviselője vagy egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó vehet részt. Ezen személyek képviseletében meghatalmazott kizárólag ügyvéd által ellenjegyzett- vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással vehet részt. A meghatalmazás tartalmilag akkor érvényes, ha az kötelezettségvállalásra is kiterjed, illetve tartalmazza a meghatalmazott elfogadó nyilatkozatát a meghatalmazásra.
 4. A licittárgyaláson a licitlépcső 250.000 Ft. A licitálás a pályázat benyújtásakor megajánlott legmagasabb éves bérleti díjról indul. A negatív licit érvénytelen.
 5. A licittárgyalást az a pályázó nyeri, aki a legmagasabb éves bérleti díjat ajánlja meg. A licittárgyalás nyertese kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell, hogy tegyen a licit lezárásával a licittárgyaláson megajánlott bérleti díj pályázati felhívásban meghatározott módon történő megfizetésére.

 

IV. A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. Az öt éves bérleti időszak alatt a bérleti díj mérték 6.000.000,- Ft/év       50 pont
 2. Pályázó székhelye legalább 2019. december 31. napja óta Badacsonytomaj város közigazgatási területén van. Ennek vizsgálatára a kötelezően benyújtott okiratok vizsgálata alapján kerül sor. Erre vonatkozóan a pályázói nyilatkozat nem elfogadható.                                                                                                                 10 pont
 3. Pályázó fióktelepe legalább 2019. december 31. napja óta Badacsonytomaj város közigazgatási területén van. Ennek vizsgálatára a kötelezően benyújtott okiratok vizsgálata alapján kerül sor. Erre vonatkozóan a pályázói nyilatkozat nem elfogadható.                                                                                                                  5 pont
 4. Abban az esetben, ha a pályázó 2015. január 1. napja és 2020. január 1. napja között legalább egy éves időtartamra 5610’08 TEÁOR szám, az 561005 TEÁOR szám /Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé/vagy 561007 TEÁOR /Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)/ tevékenységet folytatott Badacsonytomaj Város közigazgatási területén. Erre vonatkozóan a pályázónak nyilatkozatot kell tenni és egyben csatolni kell a pályázathoz Badacsonytomaj Hivatalának jegyzője által kiadott működési engedély másolatát vagy ha a működéshez elegendő volt a bejelentési kötelezettség teljesítése, akkor ezen bejelentésre vonatkozó nyomtatvány Badacsonytomaj Közös Önkormányzati Hivatala által érkeztetett másolati példánya vagy egyéb más hitelt érdemlő módon történő igazolás ezen bejelentés benyújtásáról.                                                                                                                                    10 pont
 5. Abban az esetben, ha a pályázó 2018. január 1. napja és 2020. január 1. napja között legalább egy éves időtartamra az 561005 TEÁOR szám /Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé/vagy 561007 TEÁOR /Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)/ tevékenység alapján Badacsonytomaj Város közigazgatási területén működtetett strandok területén strandbüfét üzemeltetett. Erre vonatkozóan a pályázónak nyilatkozatételi kötelezettsége áll fenn az üzemeltetési időszak és annak pontos helyének megjelölésével.                                                            10 pont

 

A pályázat nyertese az a pályázó, aki határidőben érvényes pályázatot nyújtott be és a legmagasabb licitösszeget ajánlotta meg, valamint a pályáztatási eljárásban minimum 70 pontot ért el.

 

V. Egyéb feltételek:

 1. 1. Pályázat elbírálására a licittárgyalás lefolytatását követően azonnal sor kerül. Amennyiben licittárgyalásra nem kerül sor és csak egy érvényes pályázat érkezett, akkor a pályázat beérkeztét követő 1 napon belül kerül sor.
 2. 2. A szerződéskötés időpontja: A pályázat elbírálását követően 5 munkanapon belül, amennyiben a szerződés megkötésére nem személyesen kerül sor a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában, úgy a bérlő által aláírt és a bérleti díj összegével, valamint saját adataival kiegészített szerződés beérkezésének a határideje a pályázat elbírálását követő 5. munkanap 16 órája. Az üzlethelyiség birtokbavételére a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor, birtokbavételi jegyzőkönyv felvétele mellett, amennyiben az első évre vonatkozó bérleti díj (a pályázati biztosíték összegének figyelembevételével) a Badacsonytomaj VN Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.
 3. 3. A második legmagasabb licitösszeget megajánlott pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződést az elbírálást követő 5 munkanapon belül személyesen nem köti meg vagy határidőig a részéről aláírt szerződést nem küldi vissza.
 4. 4. Nem pályázhat, illetve pályázata érvénytelen azon pályázónak, aki az elmúlt 3 évben a Badacsonytomaj Önkormányzata által, vagy annak tulajdonában álló gazdasági társaság által kiírt pályázaton nyertesként hirdettek ki és a szerződését nem kötötte meg vagy a bérleti díjat határidőre nem fizette meg.
 5. 5. Nem pályázhat, illetve pályázata érvénytelen azon pályázónak, aki Badacsonytomaj Önkormányzatával vagy annak tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben peres eljárást kezdeményezett.

VI. Bérleti szerződés alapvető feltételei:

 1. A bérleti jogviszony időtartama: a birtokbavételtől számított öt év.
 2. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó a szerződéskötést követően a birtokbavételt megtagadja, akkor 1.200.000 Ft bánatpénzt köteles megfizetni a Badacsonytomaj VN Kft-nek.
 3. A bérleti díjat minden tárgyév január 31. napjáig az adott évre vonatkozóan egy összegben előre köteles a Bérlő számla ellenében megfizetni.
 4. Bérlő a rezsiköltség megfizetésére számla ellenében köteles a számlában meghatározott határnapig.
 5. Bérlő a bérleményt a pályázati feltételeknek megfelelő funkcióra veszi bérbe, a funkcióváltáshoz a bérbeadó engedélye szükséges.
 6. Bérbeadó a bérlői beruházást kizárólag a pályázati felhívás első mondatában meghatározott esetben téríti. Sem az értéknövelő, sem az egyéb más beruházást a bérbeadó a bérleti jogviszony lejártával nem téríti meg.
 7. Abban az esetben, ha a Bérlő minden tárgy év május 15. napjától szeptember 15. napjáig a bérlemények összességét nem üzemelteti folyamatosan (kivéve a 2020-as évet), akkor Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására a már eltelt időszakra, illetve a szerződésszegéssel érintett évre eső bérleti díj megtartása mellett, továbbá a határozott időtartamból még hátralévő időtartamra megfizetendő bérleti díj 30%-ának megfelelő összeget meghiúsulási kötbérként a Bérbeadónak megfizetni.
 8. Bérlő a bérlemény üzemeltetésének jogát nem adhatja át, illetve a bérlemény albérletbe adását sem engedi meg a Badacsonytomaj VN. Kft.
 9. Bérbeadó a felek közötti bérleti szerződésben további kikötéseket is tehet, de az itt felsorolt kikötésekhez Bérbeadó kötve van.
 10. Bérbeadó köteles tűrni, hogy a hivatalos strandidőszakon kívül az épületegyüttes vagy annak egyes üzlethelyiségei felújításra, átépítésre kerüljenek.

 

VII. A pályázat benyújtásának határideje és további követelmények:

 1. A Pályázati ajánlatokat zárt és sértetlen borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Badacsonytomaj VN Kft.-hez (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. II. emelet) kell benyújtani, legkésőbb 2020. május 20. 12:00 óráig. Ezen időpontig a pályázatnak be kell érkeznie. A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázatok bontását 12:01 perckor jegyzőkönyv felvétele mellett megkezdi és mindaddig nem fejezi be, míg az összes benyújtott pályázat felbontását be nem fejezte. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a pályázó nevét és a megajánlott bérleti díj összegét. A bontást ABC sorrendbe kell lefolytatni.
 2. A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Badacsonytomaj strand üzletegyüttes”
 3. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok kizárólag önállóan és saját nevükben tehetnek ajánlatot.
 4. Határidőn túl benyújtott pályázatokat a Badacsonytomaj VN Kft. nem veszi át.
 5. 5. A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan, de bontás mentesen össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni. A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (egyéni vállalkozó: saját kezű aláírással és bélyegzővel, gazdasági társaság: aláírási címpéldányon megadott módon történő aláírás) kell ellátni!

VIII. Egyéb lényegi információk:

A Badacsonytomaj VN Kft. a pályázat során hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A hiányosan vagy formai okokból nem megfelelően benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. Pályázni érvényesen kizárólag a pályázatban feltüntetett bérlemények együttes bérleti jogára lehet.

A pályázati dokumentációt minden pályázó saját költségén és veszélyére állítja össze. Badacsonytomaj VN Kft. a pályázati felhívás visszavonása vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázóknak semmilyen kompenzációt, kártérítést vagy egyéb költséget nem térít meg.

 

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a bérleti szerződés.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívását bármikor visszavonja, módosítsa vagy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Badacsonytomaj, 2020. április 29

Rakics Anna

ügyvezető

 

 

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 13., kedd, Ida napja van. Holnap Tibor napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!