Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Pályázati felhívások Bt. 988_1 hrsz. pályázat 2018 04 18
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Bt. 988_1 hrsz. pályázat 2018 04 18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsony, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán, az alábbiak szerint:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1

b)    területe: 6593 m2

c)     megnevezése: beépítetlen terület

d)    műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. II. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

b)    A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

c)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

g)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki, és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b) Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. május 15. 10,00.

c)     Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)     természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)    átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)     jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. május 15. 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)    Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)        A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)       A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)      A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)    Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)     Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)    Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)    A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

…………………………………………………………………………………….

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

 

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem.*

igen / nem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen / nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök..

igen / nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem.*

Nyilatkozom, és vállalom, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *

igen / nem

 

 

igen / nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén


-          2 –

 

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

 

 

Badacsonytomaj, 2018. április 19.

 

Krisztin N. László

polgármester

s.k.


Ingatlan adásvételi szerződés

 

Létrejött egyrészről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata (székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14., statisztikai számjele: 15733940-8411-321-19., ÁHTI-azonosítója: 743527., törzsszáma: 15427504., törvényes képviselője: Krisztin N. László polgármester) mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről

…………………………….. (születési családi és utóneve: ………………………, születési helye és ideje: …………………………………………………………..., anyja születési családi és utóneve: ……………………………., adóazonosító jele: …………………………., személyi azonosítója: ……………………………) ……………………………………………….. szám alatti lakos (természetes személy esetén)/illetőleg

……………………………………………………………….……………. (gazdasági társaság teljes cégneve)

…………………………………………………………………………… .(gazdasági társaság rövidített neve)

……………………………………………………………….…………………..(gazdasági társaság székhelye)

………………..……………………………………... (gazdasági társaság cégjegyzékszáma, adószáma)

……………………………………………………. (gazdasági társaság törvényes képviselője, tisztsége)

(jogi személy esetén) mint vevő (a továbbiakban: Vevő), az Eladó és a Vevő további együttes említésük esetén: Szerződő felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

1. Az Eladó eladja a Vevőnek, a Vevő pedig az Eladótól megvásárolja (megveszi) az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, a Badacsonytomaj belterület 988/1 helyrajzi számon, összesen 6593 m2 területtel felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben és ténylegesen 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatt található ingatlant (a továbbiakban: a Szerződés szerinti Ingatlan), úgy, amint az a megtekintett állapotban van, minden természetes és jogi tartozékával, a jelen ingatlan adásvételi szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) kikötött vételárért és feltételekkel. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik továbbá, hogy az Eladó a ………………………… Képviselő-testületi határozattal a Szerződés megkötését előzetesen jóváhagyta. Az Eladó a Szerződésnél eljáró törvényes képviselője útján kijelenti, hogy a Szerződés szerinti Ingatlan Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 3/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete szerint az Eladó üzleti vagyonához tartozik.

2. A Szerződés szerinti Ingatlan Szerződő felek által kölcsönösen kialkudott vételára ………………….... Ft, azaz …………………………………… forint. A vételár mentes az általános forgalmi adó alól. A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Szerződés szerinti Ingatlan a megtekintett állapotban rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá annak kialkudott vételára megfelel a Szerződés szerinti Ingatlan életkorának, állapotának.

3. A Szerződő felek ugyanakkor egybehangzóan kijelentik, hogy a Vevő a Szerződés szerinti Ingatlanra vonatkozó nyilvános önkormányzati pályázatot nyert meg, melynek során 10 % (Tíz százalék), vagyis …………………………. forintot ajánlati biztosítékként (óvadék) korábban már megfizetett, mely összeg mint első vételárrészlet a Szerződés teljesülése esetén a vételárba teljes mértékben beszámít. Erre tekintettel a Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti Ingatlan teljes vételárából mindezeket követően fennmaradó vételár-hátralékot, további 90 %-ot (Kilencven százalékot), az utolsó vételárrészletet, ……………………….. Ft-ot, azaz ………………………………………… forintot a Vevő a Szerződés további rendelkezései szerint köteles megfizetni.

4. A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a Szerződés vonatkozásában a Magyar Állam nevében a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, továbbá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t külön jogszabályban biztosított elővásárlási jog illeti meg. A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik továbbá, tudomásul veszik, hogy a Szerződés hatályba lépéséhez

Badacsonytomaj, 2018. ……………………..

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Eladó

képviseletében törvényes képviselőként

Krisztin N. László polgármester

……………………………………………….. Vevő

Ellenjegyzem Badacsonytomajon, 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) …………………………………………….. (…………..) napján:

 

 

szükség van a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, továbbá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elővásárlási jog tárgyában tett nyilatkozatára (avagy arra, hogy a jogosult részére a nyilatkozat megtételére biztosított törvényes határidő eredménytelenül teljék el), ezért haladéktalanul, a Szerződésnél eljáró ügyvéd útján, a Magyar Állam képviselőihez fordulnak a hivatkozott, elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozatok beszerzése végett.

5. Az elővásárlási jog jogosultja a Szerződés vele történt közlésétől számított és a vonatkozó jogszabályokban részére biztosított jogvesztő határidőn belül tehet a Szerződésre elfogadó vagy az elővásárlási jogáról lemondó nyilatkozatot. Az Eladó kijelenti, tudomásul veszi, hogy mint Eladót az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőben tesz meg, és a jognyilatkozatában a Szerződést magára nézve teljes körűen elfogadja. Ebben az esetben a Szerződésbe a Vevő helyébe az elővásárlásra jogosult személy lép.

6. Amennyiben a Szerződésbe a Vevő helyébe elővásárlásra jogosult személy lép, úgy arra az esetre a Szerződő felek már most, a Szerződés aláírásával egyidejűleg kijelentik, hogy azt a Szerződő felek egyike vonatkozásában sem tekintik olyan ténynek vagy körülménynek, melynek bekövetkezéséért, illetve a Szerződő felek közötti Szerződés meghiúsulásáért a Szerződő felek bármelyikét is bármilyen fokú vétkesség terhelné. Ebben az esetben a Szerződés az Eladó és az elővásárlásra jogosult között jön létre és a Szerződés szerinti Ingatlan teljes vételárát, …………………… Ft-ot, azaz …………………………………….. forintot az Eladónak az elővásárlásra jogosult köteles az elővásárlási joga gyakorlását (az elővásárlásra jogosult erről szóló, megfelelő tartalmú írásbeli nyilatkozatának az Eladó részére történt kézbesítését) követő legkésőbb egy munkanapon belül maradéktalanul megfizetni. Ebben az esetben az Eladó a részére a Vevő által megfizetett ajánlati biztosíték teljes összegét haladéktalanul visszafizeti.

7. Amennyiben a Szerződésbe a Vevő helyébe nem lép elővásárlásra jogosult, mert valamennyi jogosult határidőben írásban akként nyilatkozik, hogy a Szerződés szerinti Ingatlan vonatkozásában a törvényes, illetve jogszabályokban biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni avagy a megadott határidőben ilyen nyilatkozatot egyetlen jogosult sem tesz, úgy a Vevő a Szerződés 3. pontja szerint még fennmaradt vételár-hátralékát, vagyis az utolsó vételárrészletet, tehát ………………… Ft-ot, azaz ……………………………….. forintot az azon napot követő munkanappal jogosult és köteles az Eladó részére maradéktalanul megfizetni, amely napon a legutolsó elővásárlásra jogosulti lemondó nyilatkozat is megérkezik a Szerződésnél eljáró ügyvédhez, avagy az azon napot követő munkanappal, amikor az elővásárlási jog gyakorlására biztosított határidő valamennyi jogosult vonatkozásában eredménytelenül eltelik (határidőben valamely jogosulttól egyáltalában nem érkezik elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat, miközben a többi jogosult írásban már közölte az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatát). Ezen időpontról a Szerződésnél eljáró ügyvéd értesíti a Vevőt.

8. A Szerződés feltételeinek teljesülése esetén a Vevő (az elővásárlásra jogosulti lemondó nyilatkozatoktól függően), avagy a Vevő helyébe lépett elővásárlásra jogosult a vételár általa történt maradéktalan kiegyenlítésével korlátozásmentes és kizárólagos tulajdonjogot szerez a Szerződés szerinti Ingatlan 1/1 arányú eszmei tulajdoni hányadán, vagyis a teljes Szerződés szerinti Ingatlanon. A vételár Eladó részére történt maradéktalan megfizetését követően a Vevő (avagy a Vevő helyébe lépett elővásárlásra jogosult) tulajdonjoga adásvétel jogcímén a Szerződés szerinti Ingatlan 1/1 (egy per egy) arányú eszmei tulajdoni hányadára, azaz a teljes Szerződés szerinti Ingatlanra 1/1 (egy per egy) arányban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető. Az Eladó a Vevő (avagy a Vevő helyébe lépett elővásárlásra jogosult) tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges eladói tulajdonjog-bejegyzési engedélyét a vételár Eladó részére való maradéktalan megérkezését követő 8 (nyolc) munkanapon belül külön okiratban jogosult és köteles megadni.

9. A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a Szerződés szerinti Ingatlanra az E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. (törzsszám: 10741980., cím: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13.) javára 890 nm, továbbá 173 nm vezetékjoggal és biztonsági övezettel érintett területrészre a változási vázrajz szerint vezetékjog van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve. A Vevő azonban kijelenti, hogy a Szerződés szerinti Ingatlant ezen vezetékjogok ismeretében, azokkal együtt és azok tiszteletben tartása mellett is meg kívánja vásárolni.

10. Az Eladó szavatolja a Szerződés szerinti Ingatlan előzőeken túli per-, igény- és tehermentességét. Kijelenti továbbá, hogy a Szerződés szerinti Ingatlannal kapcsolatban kifizetetlen számla, kiegyenlítetlen tartozás nem áll fenn. Az Eladónak a Szerződésnél eljáró törvényes képviselője végül kijelenti, hogy a Szerződés megkötése és a tulajdon-átruházás az Eladó vonatkozásában nem ütközik semmilyen törvényes vagy egyéb tilalomba vagy korlátozásba.

 

11. A Vevő kijelenti, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező, a magyar nyelvet értő és beszélő, magyarul írni-olvasni tudó magyar állampolgár és a Szerződés megkötése és a tulajdon-átruházás a Vevő személye vonatkozásában sem ütközik semmilyen törvényes vagy egyéb tilalomba vagy korlátozásba.

12. A Vevő (avagy a Vevő helyébe lépett elővásárlásra jogosult) a Szerződés szerinti Ingatlannak a vételár maradéktalan megfizetésével egyidejűleg léphet birtokába, az Eladó pedig, amennyiben a vételár maradéktalanul megfizetésre kerül, köteles az ezen pont szerinti időpontra a Szerződés szerinti Ingatlant a Vevő (avagy a Vevő helyébe lépett elővásárlásra jogosult) korlátlan birtokába és rendelkezésére bocsátani. A Vevő (avagy a Vevő helyébe lépett elővásárlásra jogosult) a birtokba lépésétől kezdődően húzza a Szerződés szerinti Ingatlan hasznait és viseli terheit, valamint a Szerződés szerinti Ingatlanban bekövetkező mindazon kárt, melynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

13. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapítják, az Eladónak a Szerződésnél eljáró törvényes képviselője külön kifejezetten is kijelenti, hogy a Szerződés szerinti Ingatlant jelenleg érvényes bérleti szerződés alapján bérlő használja. A Vevő a Szerződés általa történt aláírásával is kifejezetten elismeri a bérleti szerződés egy példányának az Eladó képviselőjétől történt átvételét, kijelenti továbbá, hogy az Eladó részletes tájékoztatását azon tényről, miszerint a Szerződés szerinti Ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződés a bérlő számára elővásárlási jogot biztosított, feltétel nélkül tudomásul veszi és elfogadja. A Vevő feltétlen kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az előzőekben hivatkozott jogviszonyt tiszteletben és változatlan feltételekkel fenntartja, illetve a jogviszony megszüntetését a bérleti szerződés lejárata előtt csak a bérleti szerződésben rögzített szerződéses, illetve a lakástörvényben rögzített törvényes okok alapján kezdeményezi. A Vevő továbbá feltétlen kötelezettséget vállal arra is, hogy a fent nevezett bérleti jogviszony lejártát követően a kezdeményezi a bérlőnél a Szerződés szerinti Ingatlanra változatlan feltételekkel történő újabb bérleti jogviszony létesítését, avagy a jelenleg fennálló bérleti jogviszony olyan tartalmú módosítását kezdeményezi a bérlőnél, melyben a bérlő részére előbérleti és elővásárlási jogot biztosít, s ezen kezdeményezések bérlő általi elfogadása esetén a Vevő feltétlen kötelezettséget vállal az újabb bérleti szerződés avagy a jelenleg fennálló bérleti szerződés módosításának aláírására s ezzel az újabb jogviszonynak avagy a jelenlegi jogviszony módosításának létrehozására. Az Eladó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés alapján történő tulajdonosváltozásra tekintettel a tulajdonos (bérbeadó) személyében bekövetkezett változásról a bérlőt a Szerződés aláírását követő legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül írásban értesíti.

14. A Szerződés szerinti Ingatlan megszerzésével és a Vevő (avagy a Vevő helyébe lépett elővásárlásra jogosult) tulajdonszerzése ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos valamennyi díj, illeték és költség a Vevőt (avagy a Vevő helyébe lépett elővásárlásra jogosultat) terheli.

15. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Szerződés Szerződő felek általi kölcsönös aláírásától kezdődő és 2028. (Kétezer-huszonnyolcadik év) …………………. (……………) napjáig terjedő határozott időtartamra az Eladó javára a Szerződés szerinti Ingatlan teljes egészére visszavásárlási jogot alapítanak a Szerződés szerinti vételárral megegyező, tehát ………………………. Ft, azaz ……………………………………. forint visszavásárlási áron, mely jogok alapításához és a Szerződés szerinti Ingatlan tulajdoni lapjára történő bejegyzéséhez a Vevő mint a Szerződés szerinti Ingatlannak a Szerződés alapján leendő tulajdonosa, a Szerződés általa való aláírásával is, feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását és beleegyezését adja.

továbbá ugyancsak 2028. ……………………….. napjáig terjedő határozott időtartamra az Eladó javára elidegenítési és terhelési tilalmat kötnek ki,

Az Eladó ugyanakkor a Szerződésnek az Eladó törvényes képviselője általi aláírásával is hozzájárulását és beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szerződés szerinti Ingatlanra a Vevő,

Badacsonytomaj, 2018. ……………………..

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Eladó

képviseletében törvényes képviselőként

Krisztin N. László polgármester

……………………………………………….. Vevő

Ellenjegyzem Badacsonytomajon, 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) …………………………………………….. (…………..) napján:

az Eladó javára bejegyzett visszavásárlási jogot követő ranghelyen, a Szerződés kölcsönös aláírását követően, de legfeljebb a visszavásárlási jog Eladó általi esetleges gyakorlását megelőzően, jelzálogjogot alapítson, legfeljebb a Szerződés szerinti vételár összegéig terjedő, azaz legfeljebb …………………………… Ft, azaz ……………………………… forint összegig, illetve annak ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez, az Eladót illető visszavásárlási jogot követő ranghelyen. a Szerződés általa való aláírásával is mindezen jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyezéséről állapodnak meg,

16. A Vevő feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szerződéssel a Szerződés szerinti Ingatlanra létesített fenti terhelések ellenére a Szerződés szerinti Ingatlan tulajdonjogát újabb adásvételi vagy bármely egyéb szerződéssel átruházza, értékesíti vagy azt gazdasági társaságba apportálja, úgy a Szerződés szerinti Ingatlan Szerződés szerinti vételára és a Szerződés szerinti Ingatlan adóhatóság által megállapított, az új szerződés időpontja szerinti aktuális forgalmi értékének különbözetét teljes mértékben és az új szerződés megkötését követő legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül az Eladó részére megfizeti. A Vevő továbbá feltétlen kötelezettséget vállal arra is, hogy ilyen új szerződés létrejötte esetén a Szerződésben általa vállalt valamennyi kötelezettségnek az új tulajdonos általi kötelező vállalását az új szerződésben kötelezettségként előírja az új tulajdonos részére.

17. Az Eladó a Szerződés szerinti Ingatlanra létesített visszavásárlás jogát bármikor indokolás nélkül gyakorolhatja ezen határozott időtartamon belül, legkésőbb annak utolsó napján a Vevőhöz kézbesített egyoldalú és indokolás nélküli írásbeli nyilatkozatával (különösen akkor gyakorolhatja, ha a Vevő a Szerződés szerinti Ingatlant nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően használja, ha a határozott 10 éves időtartamon belül bármikor a Szerződés szerinti Ingatlanon található növényi kultúrát /szőlőültetvény/ kivágja, avagy annak jogszabályok és a szakmai szokások szerinti megfelelő színvonalú védelmét, gondozását, művelését nem biztosítja, illetve nem végzi el, valamint, ha a Vevő végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá kerül, végül akkor is, ha nem tesz eleget maradéktalanul a Szerződés 13. pontjában a Szerződés szerinti Ingatlan bérlőjével kapcsolatosan vállalt szerződéses kötelezettségei bármelyikének, és mellyel az Eladó a Szerződés szerinti Ingatlant az ezen pontban rögzített visszavásárlási áron visszavásárolhatja a Vevőtől. A Vevő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a visszavásárlási áron felül a Szerződés szerinti Ingatlan vonatkozásában időközi értéknövekedést az Eladóval szemben semmilyen jogcímen (így különösen építési beruházás kapcsán előállott értéknövekedés jogcímén) nem érvényesíthet. A Vevőt a visszavásárlási jog kizárólag abban az esetben nem köti, amennyiben a Vevő helyébe elővásárlásra jogosult lép.

18. A visszavásárlási jog gyakorlása esetén az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási törlésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi díj, illeték és költség, valamint a Szerződés szerinti Ingatlan vonatkozásában a Szerződés létrejöttét követően esetleg keletkező és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülő valamennyi terhelés haladéktalan törlésének kötelezettsége és valamennyi díja, illetéke és költsége is a Vevőt terheli. Amennyiben az Eladó az őt megillető és ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jogát bármely, rajta kívül fekvő okból nem tudja gyakorolni, akkor az Eladót, átalány-kártérítésként, …………………. Ft, azaz …………………………… forint illeti meg, mely összeg abban az időpontban esedékes, amikor a visszavásárlási joga gyakorolhatatlanságáról az Eladó tudomást szerez.

19. A Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataik kizárólag a Szerződés kapcsán, illetve érdekében megfelelően és a szükséges mértékben felhasználásra, illetve a mindezen adatokat tartalmazó okiratok fénymásolásra kerüljenek és a fénymásolatok a Szerződésnél eljáró ügyvédnél elfekvő aktához csatoltassanak.

20. A Szerződő felek a Szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, a tulajdonos-változás földhivatali átvezettetésével összefüggő teljes földhivatali eljárásban, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint mindezekkel összefüggésben bármely természetes vagy jogi személy előtti képviseletükkel a Dr. Gáli Mihály Ügyvédi Irodát (ügyvédi iroda: 5400 Mezőtúr, Garibaldi utca 5., ügyvédi kamara és kamarai nyilvántartási szám: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara, 75%2017., nevében és képviseletében eljár dr. Gáli Mihály ügyvéd, irodavezető és egyedüli tag ugyanottani irodájában, ügyvédi igazolvány száma: Ü-101448.) bízzák és hatalmazzák meg. A Szerződő felek egyúttal a Szerződést ügyvédi tényvázlatnak, illetve megbízási szerződésnek is tekintik, melyek külön írásba foglalását nem kérik.

21. A Szerződő felek egyezően kijelentik továbbá, hogy a Szerződéssel kapcsolatos jövedelemadó-, illetve illetékfizetési szabályokkal tisztában vannak, mert a Szerződésnél eljáró ügyvéd őket részletesen tájékoztatta. Így az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Illetéktörvény) szerint a Vevő a Szerződés szerinti Ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 4 %-át (Négy százalékát) kitevő mértékű visszterhes vagyonátruházási illetéket,

 

valamint a földhivatali eljárásban 6600 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az Eladó alkalmazottai között pénzügyi-számviteli, illetve adóügyi szakember található, aki pedig a Szerződéssel kapcsolatos, szükséges adójogi ismeretekről és szabályokról az Eladót teljes körűen tájékoztatta, a vonatkozó szabályok tehát a Szerződő felek előtt teljes körűen ismeretesek.

22. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

A Szerződést a Szerződő felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

 

Badacsonytomaj, 2018. …………….

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Eladó

képviseletében törvényes képviselőként

…………………………………. Vevő                    Krisztin N. László polgármester

 

Készítettem Mezőtúron, ellenjegyzem Badacsonytomajon, 2018. (Kétezer-tizennyolcadik év) ………………………... (………….) napján:

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00032

Humán szolgáltatások

fejlesztése

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2020. július 12., vasárnap, Izabella és Dalma napja van. Holnap Jenő napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!