Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Önkormányzat Képviselő testület (jegyzőkönyvek, határozatok) Határozatok Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. évben meghozott határozatai II.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. évben meghozott határozatai II.

101/2003. (IV.2.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert vizsgálja ki, hogy a zárt ülés hanganyaga a Kábel TV-n hogyan kerülhetett leadásra és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testület.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése

102/2003. (IV.18.) számú határozatot

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2003. (IV.2.) számú határozatát visszavonja.

A Képviselő-testület az Úttörő utcával párhuzamosan kialakítandó lakótelkek vételárát 1.200.000.- Ft összegben határozza meg.
A Képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget és 15 év elidegenítési tilalmat ír elő. Amennyiben valamely okból az ingatlan 15 évnél korábban elidegenítésre kerül, úgy az ingatlantulajdonosnak az értékesítéskori forgalmi érték és a jelenlegi vételár közötti különbözetet az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.
A beérkezett 15 telekigénylő figyelembevételével a jelentkezést lezártnak tekinti. A telekkijelölés sorsolással történik, miután a 2 ingatlantulajdonos kiválasztja a 4 cseretelket, illetve Szabóék megkapják a sarok telket.
Megbízza a Polgármestert, hogy a telekkönyvi bejegyzés után a telekigénylőkkel kösse meg az adásvételi szerződést.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

103/2003. (IV.18.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településen folyó beruházások többletköltségének biztosítása érdekében dönt arról, hogy a 2003. évi költségvetés bevételi előirányzatot 18.000.000.- Ft-tal, a telekértékesítésből befolyt összeggel, míg a kiadási oldal telekalakítási előirányzatát 9.100.000.- Ft-tal módosítja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását készítse elő a Képviselő-testület májusi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület májusi ülése

104/2003. (IV.18.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyi strand ügyében megtartott egyeztetésen felmerülő, a bérlő által előterjesztett javaslatokat nem fogadja el, a folyamatban lévő peres eljárás folytatásáról dönt.

105/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az Alsó bazársori forgalmi rend és áruellátással kapcsolatos problémák ügyében folytasson egyeztető tárgyalásokat, a végleges megoldásig keresse meg az átmeneti megoldás lehetőségét.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: azonnal

106/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy a Könyvtár olvasótermének műszaki állapotának javítására készítsen árajánlatot és azt terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület júniusi ülése

107/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium által 2003. évre kiírt pályázatra a „települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása” érdekében előkészített pályázatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a KvVM-BM által 2003. évre kiírt pályázaton a települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása érdekében Badacsonytomaj Önkormányzata 3 db négyfrakciós speciális gyűjtősziget beszerzésére 70%-os központi támogatási arány mellett pályázatot nyújtson be.
A fejlesztés bruttó összege 1.875 E Ft, melynek eszközönként 70%-os állami támogatás mellett 30%-át, összesen 562 E Ft-ot kell saját költségvetéséből a jelen határozat alapján az Önkormányzat biztosítson, ÁFA visszaigénylésre nem jogosultként.
Az igényelt támogatás összege 1.313 E Ft.
A Képviselő-testület vállalja, hogy 1.875 E Ft értékű bruttó összegű fejlesztéshez saját forrásként bruttó 562 E Ft-ot biztosít jelen határozat alapján az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséből a bérleti díj bevételek előirányzat terhére.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
- a támogatással megszerzett speciális gyűjtősziget eszköz 5 évig nem idegeníthető el,
- amennyiben a támogatással megvalósuló fejlesztések bekerülési költsége meghaladja a támogatható eszközök, létesítmények fajlagos költségei által számított összeget, akkor a különbözetet saját költségvetési forrásból kell biztosítsa,
- az Önkormányzat a támogatással megszerzett eszközök üzemeltetőjének az OTTO Tapolca Kft-t bízza meg, fenntartva a megszerzett eszközök tulajdonjogát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és a szükséges nyilatkozatok aláírására, egyeztetések lefolytatására, a pályázat benyújtására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 30.

108/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola és az óvoda Intézkedési Tervének áttekintéséről szóló előterjesztést elfogadja.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot, hogy tekintse át az óvodaépület állagát és a szükséges felmerülő műszaki gondok finanszírozásának költségét a 2004. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: folyamatos, illetve a 2004. évi költségvetés tervezése

109/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

110/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2002. évi helyesbített pénzmaradványát 31.447.000.- Ft-tal jóváhagyja.
A pénzmaradványból:

-  Önkormányzat pénzmaradványa                                         18.813.000.- Ft
-  Napközi Otthonos Óvoda előirányzat maradványa                           ---
-  Tourinform Iroda előirányzat maradványa                                595.000.- Ft
-  Községi Könyvtár előirányzat maradványa                              503.000.- Ft
-  Tűzoltóság pénzmaradványa                                              11.137.000.- Ft
-  Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola pénzmaradványa    ---
-  Falugondnokság pénzmaradványa                                           399.000.- Ft
A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                              40.734.000.- Ft

A hiány  - a Tűzoltóság szabad pénzmaradványát figyelmen kívül hagyva - 15.509.000.- Ft.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a badacsonyörsi volt iskola épület értékesítését állítsa be a 2003. évi költségvetésbe és a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: soron következő testületi ülés

111/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Környezetvédelmi és Beruházó Kft. 2002. évi beszámolómérlegét és eredmény kimutatását az alábbiak szerint elfogadja:
adózott eredmény  - 2.022 eFt
mérlegszerinti eredmény - 2.022 eFt
saját tőke 106 eFt

Felhatalmazza a Társaság végelszámolóját a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 30.      

112/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Környezetvédelmi és Beruházó Kft. 2003. évi beszámolómérlegét és eredmény kimutatását az alábbiak szerint elfogadja:

adózott eredmény - 289 eFt
mérlegszerinti eredmény - 289 eFt
saját tőke - 183 eFt

Felhatalmazza a Társaság végelszámolóját a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. április 30.

113/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

114/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a Badacsony, Móricz Zsigmond utcában kiépült regionális szennyvízhálózat által érintett ingatlanok szennyvízbekötéseinek előkészítésével, a területre beruházó viziközmű társulat szervezésével.
Az előkészítés fedezetére a 2003. évi költségvetés szennyvízcsatorna beruházás előirányzatát lehet felhasználni.
Megbízza továbbá a Polgármestert, hogy a vákumos rendszerű csatornaépítéssel foglalkozó Frikober Kft-vel vegye fel a kapcsolatot, folytasson tárgyalást és a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület júniusi ülése

115/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Mezőgazdasági és Ipari Tsz. jogutódai 0132/3 hrsz-ú út térítésmentesen történő felajánlását elutasítja.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a kérelmezőket a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 30.

116/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az INTERNATIONAL VOX BT.  - Óbester panzió -  kérelmének helyt ad, a badacsonytomaji 021/10 hrsz-ú ingatlan vezetékes ivóvízellátás Római úti szakaszának kiépítéséért az ingatlanra vonatkozó építményadót 50%-kal mérsékeli öt éves időtartamra.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 30.

117/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Margitics István ügyvéd által képviselt, a CÉL SE ellen folyamatban volt perben a megbízási szerződés megszűnése folytán szükséges elszámolást az alábbiak szerint teszi meg:

1.) Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az 1995. szeptember 4-én kelt szerződés alapján az ügyvédnek járó 98.615.- Ft kifizetéséről intézkedjenek.
2.) Az ügyvédnek az 1996. január 4-én kelt szerződésmódosításra alapozott követelését -mint jogalap nélkülit - elutasítja

Felhatalmazza továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az 1996. január 4-ei szerződésmódosítás körülményeinek tisztázása érdekében a korábbi polgármesterrel folytasson tárgyalást, és annak eredményéről a Képviselő-testületet soron kívül tájékoztassa.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: az 1. pont tekintetében: 2003. május 31.
a 2. pont tekintetében: azonnal, illetve folyamatos

118/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a templom előtti tér átalakításának támogatására 250.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. A feladat elvégzésével megbízza a Falugondnokság KHT-t.
A Képviselő-testület Masszi Péter vállalkozó által felajánlott bronz Mária szobrot elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az átadás részleteiről tárgyaljon a felajánlóval.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert az előterjesztésben nem szereplő anyagi fedezet  - ha felmerül -  biztosításának saját átcsoportosítási körében való intézkedésére. Kéri továbbá, hogy a következő testületi ülésen pontosan számoljon be a kialakult költségekről és azok finanszírozásáról.
Felelős: Krisztin N. László, Ferenczy Károly Falugondnokság KHT ügyv.
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület soron következő ülése

119/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000. évi XLIII. törvény, illetve a 24/2000. (XII.23.) Kormány rendelet alapján a Badacsonytomaj Nagyközség közigazgatási területén a folyékony kommunális szennyvíz gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére, ártalmatlanítására kiírt közszolgáltatási pályázat elbírálásának határidejét 2003. május 31-ig meghosszabbítja.

A Testület 2003. május 28-i ülésén dönt a közszolgáltató személyéről, vagy a pályázat eredménytelenségéről.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

120/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Holczbauer István Tapolca, Szent I. u. 16. szám alatti lakos bérleti jogról való lemondását  - Badacsonytomaj, Fő u. 19/A. -  2003. május 1. napjával elfogadja.
Tóth Rajmund Tapolca, Kazinczy tér 13. 4/C/18. szám alatti lakosnak a Badacsonytomaj, Fő 19/A. számú nem lakás céljára szolgáló helyiséget azonos feltételrendszerrel 2003. május 1. napjával adja bérbe.
A helyiségben továbbra is cipészműhelyt kell üzemeltetni.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződéstervezet elkészítésére, illetve aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

121/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, illetve a Jegyzőt, hogy további egyeztető tárgyalásokat folytasson Böröcz Lajos úrral, illetve jogi képviselőjével a lakáshasználati jog megváltására.
A tárgyalások eredményéről a következő testületi ülésen számoljanak be.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. május 28.

122/2003. (IV.30.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester költségátalány megállapítására irányuló kérelmét megtárgyalta. 2003. május 1. napjától a polgármester költségátalányát  - figyelemmel az 1994. évi LXIV. tv. 18. §-ában foglaltakra -  mindenkori illetményének 30%-ában állapítja meg.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a költségátalány fedezetéül szolgáló előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 1., illetve folyamatos

123/2003. (IV.30.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj közigazgatási területén működő strandok használata esetére Badacsony kártya néven vendégkártyát bocsát ki.
A kártya kiadásának módját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
A felhasználás és elszámolás körébe bevonja a Bányász strandot is, illetve az előterjesztésben foglaltakat kiegészíti azzal, hogy a „Visszagyűjtött kártyával igazolt eltérés esetén a Hivatal 10% levonást alkalmaz a strandüzemeltetőt illető visszatérítésből. Ismételt eltérés esetén +10% levonást alkalmaz a korábbi levonásokon felül.
Felkéri a Tourinform Irodát a Badacsony kártya megrendelésének és kivitelezésének előkészítésére.
Felhatalmazza a Polgármester a megrendelés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Tourinform Iroda mb. vezetője
Határidő: 2003. június 15.

124/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lakótelkek kialakítása érdekében az érintett területen tulajdonnal rendelkező Baráth Etelka tulajdonossal a területcseréről lefolytatott egyeztetés eredményéről szóló tájékoztatót megtárgyalta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tárgyaljon újra a 2251 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával azzal, hogy elsődlegesen a 2 telek + 1 telek árát (1,2 millió forint) felajánlják.  Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a telekalakítás érdekében ajánlja fel az ingatlantulajdonos által igényelt 3 telek átadását.
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a tárgyalás során a programterv szerinti megvalósítás érdekében képviseljék az Önkormányzat érdekeit úgy, hogy a kisajátítási eljárás lehetőség szerint megelőzhető legyen.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 16.

125/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

126/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonyi Rizling soron üzlettel rendelkező vállalkozókkal közösen megvalósított térburkolást a beruházáshoz hozzájárulást nem teljesítő üzlettulajdonos üzlete előtt nem végzi el.

127/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Megyei Főkapitánnyal a településen a rendőri jelenlét megerősítése érdekében.

Felkéri a Hivatalt, hogy a Kuratóriummal közösen készítsen előterjesztést a Közbiztonságért Közalapítvány működéséről, valamint a KMB Iroda elhelyezéséről és azt terjessze a Képviselő-testület júniusi ülésére.
Megbízza továbbá a Hivatalt, hogy a Falugondnokság bevonásával a település központi részén alakítson ki parkolóhelyeket az idegenforgalmi szezon idejére.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a badacsonytomaji rendőrőrs létesítése ügyében folytasson tárgyalásokat a Megyei Főkapitánnyal.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a Képviselő-testület júniusi ülése

128/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületeken (badacsonyi ABC melletti parkoló és a Rizling sor előtti sétány) ingyenesen biztosított reklámfelületeken elhelyezett hirdetőtáblák egységes megjelenésében dönt.
Felkéri a hirdetőket, hogy a reklámhordozót alumíniumból vagy műanyagból készíttessék el.

129/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A Képviselő-testület megköszöni a Polgárőr Egyesület eddig végzett munkáját és a jövőben is számít segítségükre, áldozatos munkájukra.

130/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bogyai út (ún. Rázós út) csapadékvíz elvezetése terveinek elkészítésére nem biztosít fedezetet az idei évben.

131/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2003. évi nyári vásárok a Szász Pál telken rendezhetők meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Badacsony Kulturális KHT-t értesítse.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

132/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. március 11-én megtartott falubejáráson felvett jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatosan az alábbi feladatokat határozza meg:
- A Hableánytól a Római úti kereszteződésig járda kialakításának terveit el kell készíteni, ennek költségét a 2004. évi költségvetésnél kell tervezni.
- A 988/3 hrsz-ú terület elkerítésének költségeire 66.000.- Ft-tal a KHT május havi támogatását a tartalék terhére megemeli.
- A Kisfaludy úton a szennyvízaknák megemelését a 2004. évi kötelezettségként az idényt követően (szüreti időszak után) el kell kezdeni, és 2004. márciusában be kell fejezni.
- A Falugondnokság KHT vegyen részt a badacsonyi nagypark további, a Képviselő-testület által később meghatározásra kerülő zöldterület felújítási és kapcsolódó munkálatainak elvégzésében.
-  Az Egry sétány melletti árok tisztítását a Falugondnokság KHT a lakók, a tulajdonosok kiértesítését a Polgármesteri Hivatal végezze el.
-  Az Alsó bazársor fölötti árok és a nagyparkoló csapadékvíz elvezetését meg kell terveztetni és költségelni a 2004. évi költségvetés terhére. Kiemelten figyelve a szervizút kialakítására a csatorna felett.
- A 2991 hrsz-ú terület hasznosítására készüljön javaslat a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület és a Horgászegyesület bevonásával. A Falugondnokság KHT a további testületi döntésig a terület felügyeletét és szükség szerinti karbantartását tervezze és lássa el.
Felelős: Ferenczy Károly ügyvezető igazgató, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a 2004. évi költségvetés tervezése

133/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület ciklusprogramjának tervezetét az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel fogadja el:

- A 4. § címe: „Gyermek és Ifjúsági sportfeladatok”
- A 4. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: „4. § (7) Sportcentrum kialakítása, tömeg és versenysport feltételeinek biztosítása.”
- A 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „6. § (3) A Szénégető-dűlői volt szennyvízürítő más célú hasznosításának előkészítése.”
-  A 16. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „16. § (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló strandok működtetésre történő visszavétele és a szolgáltatás kedvezményessé tétele.”

134/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az őstermelői piac működésével kapcsolatos kérelmet megtárgyalta. Az őstermelői piacot 2003. június 15. napjával megszünteti. Ettől a naptól a területen semminemű kereskedelmi, vagy árusítási tevékenység nem folytatható.
Felkéri a Jegyzőt, hogy készítse elő a terület parkolóhellyé történő átalakítását a hatályos forgalomszabályozásoknak megfelelően és azt terjessze a Képviselő-testület következő ülése elé. Ezzel egyidejűleg készítse elő a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítását abban a vonatkozásban, hogy nyíljon lehetőség egy asztalon közterülethasználati engedéllyel, falugazdászi igazolással helyi őstermelőknek árusítani.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2003. június 15., valamint a soron következő testületi ülés

135/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról, körjegyzői feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

136/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tömeg- és versenysport helyzetéről, fejlesztési koncepciókról szóló tájékoztatót elfogadja. A megvalósítás sorrendjének meghatározásával, a pénzügyi tervezhetőség előkészítése érdekében a TEVÜM Bizottságot bízza meg.
A Bizottság javaslata alapján a Polgármester a szükséges terveket rendelje meg.
Felelős: Bolla József TEVÜM Bizottság elnöke,
Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. június 30., illetve a 2004. évi költségvetés előkészítése

137/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsony Kulturális KHT 2002. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.
Felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy folytasson le a Badacsony Kulturális KHT-nál teljes körű pénzügyi vizsgálatot és erről tájékoztassa a Képviselő-testület.
Felelős: Margittai Elemér Felügyelő Bizottság elnöke
Határidő: 2003. június 30.

138/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat olyan társaságokkal, amelyek közreműködnek befektetők felkutatásában a költségvetésben értékesítésre szánt területek  - 6 ha-os terület, TÁTIKA üzletház, Felsőkolónia, Badacsonyörsi iskola területe -  hasznosítása érdekében.
Felkéri a Polgármestert, hogy értékelhető ajánlat esetén azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

139/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Badacsony Néptáncegyüttesért Közalapítvány Alapítója, az 1997. április 15-én kelt Alapító Okiratot az előterjesztésben szereplő  - az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével elkészített -  Alapító Okirat módosítást elfogadja.

A Kuratórium tagságát kiegészíti az alábbi tagokkal:
1.) Harmati Miklós képviselő
2.) Szabó Richárd tánctanár
3.) Meilinger István szülő

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását az Önkormányzat nevében aláírja, egyben felkéri a Polgármestert arra, hogy a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a módosítás átvezettetéséről a Veszprém Megyei Bíróságnál intézkedjen.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. június 30.

140/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Kisfaludy-forrás felújítás” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 1. keretén belül.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

141/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Balaton-partra vezető sétányhoz díszszökőkút létesítése” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 1. keretén belül.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

142/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Badacsonyörs korszerű települési játszótér létesítése” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 4. keretén belül.

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 5.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

143/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Badacsony strand fürdőzés feltételeinek minőségi javítása (öltöző épület felújítás)” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 4. keretén belül.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 10.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

144/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Balatoni Turisztikai Régióban közparkok rendbetétele (Badacsony közpark II. ütem)” tárgyában a Széchenyi Terv SZTP 2003. Balaton 5. keretén belül.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 5.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

145/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az alábbiakban felsorolt

- Egészséges ivóvíz ellátást szolgáló fejlesztések
- Szennyvíz elvezetés és tisztítás létesítményei
- Oktatási intézmények rekonstrukciója, bővítése, fejlesztése
- Felszíni vízrendezés létesítményei
- Lakásépítési területek előkészítése
- Települési köztemetők felújítása
- Összekötő és bekötőutak építése

pályázati témákat beadásra készítse elő és a beadáshoz szükséges önerő biztosítására a Képviselő-testület következő ülésére terjessze elő. E határozatba beleértendők a Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetésre kerülő pályázatok is.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

146/2003. (V.28.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati önerő előirányzatát  - mely 10 millió Forint -  15.000.000.- Ft-tal megemeli a 2004. évi költségvetés terhére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2004. évi költségvetési tervének összeállításánál fenti összeget vegye figyelembe, mint kötelezettségvállalással terhelt előirányzatot.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

147/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Kisfaludy-forrás és környezetének felújítása” tárgyában a Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatra.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt, 1.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. május 31.

148/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca forgalomtechnikai szabályozásának tervezési munkálataira bruttó 25.000.- Ft összeget biztosít.
Megbízza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására és egyben felkéri, hogy a terveket a Képviselő-testület következő ülésére jóváhagyás végett terjessze be annak költségkihatásaival együtt.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

149/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Istvánné Badacsonytomaj, Nagyköz u. 7. szám alatti lakos kérelmét  - mely a Badacsony borozó sor végén lévő nyilvános illemhely 2003. évi bérleti díjának az inflációval történő emelés mellőzésére irányul -  elutasítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az illemhely bérlője és a Rizling sori üzletek működtetői között annak érdekében, hogy egyezség jöjjön létre az illemhely 22.00 óra utáni nyitvatartása ügyében. Az egyeztetés eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. június 20.

150/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szörtsey Zoltán fogszakorvos részére lakásbérleti díjának költségeihez támogatást nem biztosít.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 15.

151/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000. évi XLIII. törvény, illetve a 241/2000. (XII.23.) Kormányrendelet alapján a Badacsonytomaj Nagyközség közigazgatási területén a folyékony kommunális szennyvíz gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére, ártalmatlanítására kiírt közszolgáltatási pályázatot elbírálta. A pályázat nyertese  - figyelemmel a szakértői véleményekben foglaltakra -  a Talajerő Gazdálkodási Kft. (8500 Pápa, László M. u. 1.).
Felkéri a Jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Polgármestert annak aláírására.
Felkéri továbbá a Jegyzőt, hogy a folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet tervezetet és szolgáltatási szerződés tervezetét a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse el és azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 28., illetve a Képviselő-testület júniusi ülése

152/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisvasút KKT felajánlását a KKT üzemeltetésében lévő badacsonyi parkoló közös üzemeltetésre nem fogadja el.
A Képviselő-testület a 2004. évi költségvetés előkészítése során megvizsgálja a terület megvásárlásának lehetőségét.
Megbízza a Jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. június 20.

153/2003. (V.28.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szőke Tibor elárusító kérelmét megtárgyalta, a kérelmet elutasítja.
Megbízza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást Szőke Tiborral a résztulajdonát képező területen, annak északi oldalán folytatott kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről. A tárgyalás eredményének függvényében hozzon döntést a kérelmező résztulajdonát képező ingatlan Nyugati oldalát határoló kerítéselemek visszaépítése ügyében.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: 2003. június 20.

154/2003.(VI.13.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonyörsi 1818 és 1820 hrsz-ú ingatlanok (volt általános iskola) megvételére vonatkozó ajánlatot megtárgyalta.
A Képviselő-testület az ingatlanok együttes vételárát 30 M Ft, azaz: Harminc-millió forint összegben állapítja meg, amely az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg egyösszegben esedékes.

Az ingatlan vevője Stefan Luther budapesti lakos.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az előkészítés alatt álló szerkezeti és szabályozási tervekben elfogadásra kerüljön a vevő által megvalósítani szándékolt látvány szeszfőzde. Kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben az illetékes szakhatóságok a beruházás megvalósítását a megvásárolt ingatlanokon nem támogatják, úgy az Önkormányzat tulajdonában álló ilyen célra rendelt ipari területen öt év időtartamra vételi jogot biztosít vevő részére.

Képviselő-testület minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megvásárolt 1820 hrsz-ú ingatlan öt éven belül megosztható és beépíthető legyen. Ezért kiemelt figyelemmel szorgalmazza a Badacsonyörs településrészen a megvett ingatlanokat is érintő belterületi csatornahálózat és a főművi gerincvezeték megépítését.

Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben törekvései ellenére az adás-vételi szerződés aláírásától számított öt éven belül az 1820 hrsz-ú ingatlanra telekmegosztási és építési engedély nem lesz kiadható, úgy az ingatlant 20 M forint, azaz: Húsz-millió forint vételárért visszavásárolja.Képviselő-testület kiköti, hogy a megvett 1818 hrsz-ú ingatlan a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően öt éven belül beépítésre kerüljön.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést a fentebb rögzítettek szerint az Önkormányzat képviseletében aláírja a vételár teljes összegének megfizetését követően.
Határidő: azonnal
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző

155/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Badacsony újság címlapjának  megjelenésére érkezett ötletpályázatok véleményezésére kérjen fel szakértőket és a bírálatot terjessze a Képviselő-testület ülésére.

156/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a TEVÜM Bizottságot, hogy vizsgálja meg, mérje fel, hogy a Borhét megrendezhető-e a dísztéren. Amennyiben ott nem lehet megrendezni, úgy a meglévő testületi határozat ellenére más helyszínt jelöljön meg a Bizottság.
Felkéri a Képviselő-testület a többi Bizottság elnökét is, hogy a bejáráson vegyenek részt.
Felelős: Bolla József TEVÜM Bizottság elnöke
Határidő: 2003. június 30.

157/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

158/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a logopédus és a pedagógiai pszichológus óvodában végzett munkájáról és a nevelési év végi szűrővizsgálatának eredményéről szóló beszámolót elfogadja.

Megbízza a Hivatalt, vizsgálja meg 2003. szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakra egy főállású logopédus foglalkoztatásának és a pszichológus 4 órában történő foglalkoztatásának lehetőségét és azt terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére.

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése
159/2003. (VI.25.) számú határozat
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2002. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

160/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár olvasótermének leválasztására nem biztosít költségkeretet.
Megbízza a Hivatalt, hogy a költségvetés féléves értékelése után ennek ismeretében készítsen újabb előterjesztést, amelyben jelöljön meg alternatívákat a Könyvtár elhelyezésére.
Felkéri a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Csoportot mérje fel, hogy 200.000.- Ft ráfordítás javulást eredményezne-e az épület állagában, a veszélyhelyzet elhárításában.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző, Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Határidő: a Képviselő-testület szeptemberi ülése

161/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság Településüzemeltetési Közhasznú Társaság ügyvezetőjének 2003. évi prémiumfeltételét  - a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján -  az alábbiak szerint határozza meg.

Az ügyvezető részére 2003. évi bruttó illetményének 10%-a fizethető ki prémiumként az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

1.) A Képviselő-testület által elfogadott 2003. évi üzleti terv 100%-os teljesülése.
2.) A 2003. évi üzleti tervben jóváhagyott feladatokhoz önkormányzati támogatási igény ne növekedjen.
3.) A KHT létszámkerete a 2003. évi üzleti tervben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó létszám ne emelkedjen
4.) A kifizetésre kerülő prémium forrását a KHT szabad kapacitásainak kihasználásával teremtse elő.
Felkéri a Képviselő-testület a TEVÜM Bizottságot és a KHT Felügyelő Bizottságát, hogy az ügyvezető prémiumfeltételeinek teljesítését értékelje és annak eredményeként tegyenek javaslatot a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek.
Felelős: Bolla József TEVÜM Bizottság elnöke, Sall Csaba FEB elnök
Határidő: 2003. december 15.

162/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környező települések önkormányzataival való együttműködésről szóló tájékoztatót elfogadja.

163/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Vagyonkezelési, Üzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

164/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbiztonságért Közalapítvány tájékoztatóját elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat által létrehozott közalapítványok egy alapítványba való összevonásáról készítsen előterjesztést és azt terjessze a Képviselő-testület augusztusi ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése                

165/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az őstermelői elárusítóhely megszüntetésével kapcsolatos közterület használat rendeleti szabályozásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy az őstermelői elárusító helyet a Tájház udvarról áthelyezi az Általános Iskola melletti füves területre, a vasútállomáshoz vezető sétányra. Az alkalmankénti árusítás díját 100.- Ft/alkalom, az éves díjat pedig 2.000.- Ft/év összegben határozza meg.
Megbízza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően a közterület használat rendjéről szóló rendelet módosítását készítse elő és azt terjessze a Képviselő-testület ülésére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése                

166/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőlészeti Borászati Kutató Intézet falán (volt Ibos-ház) emléktáblát helyez el, mellyel az Ibos család badacsonyi tevékenységének állít emléket. A tábla fehér márványból készül, az előterjesztés mellékletét képező felirattal, fekete betűkkel. Az emléktábla elkészítéséhez, illetve felszereléséhez az Önkormányzat a bekerülési költség 1/3-t, max. 100.000.- Ft-ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert, hogy a tábla elkészítésére, majd ünnepélyes keretek közötti elhelyezésére  - melyre a Borhét megnyitó ünnepségét megelőző nap délutánján kerül sor -  a szükséges intézkedést tegye meg.
A Képviselő-testület a 057-053 hrsz-ú, jelenleg Gagarin utat Ibos Ferenc útnak nevezi el.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az utcanév változtatásról az Országos Központi Nyilvántartó Hivatalt a TÁH-on keresztül értesítse, valamint az utcanév változásról az érintett lakókat tájékoztassa.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a tábla elkészíttetésére: 2003. július 10.
utcanév változás átvezettetése: 2003. július 30.

167/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló strandok üzemeltetésére kötött bérleti szerződés módosítására vonatkozó javaslatot elutasítja azzal, hogy a strandi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban állandó lakosnak kell tekinteni mindazon személyeket, akik e minőségüket hitelt érdemlő módon igazolni tudják függetlenül attól, hogy mely időpontban létesítettek állandó lakóhelyet a településen.
A helyi lakos minősítést igazoló feltételeket az Önkormányzat táblán megjelenteti és felkéri a strandbérlőket ezen táblák kihelyezésére.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a strandbérlőket a döntésről értesítse.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

168/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca forgalmi rendjét a Delta TERV Mérnök Vállalkozási Iroda (Keszthely, Fodor u. 8.) által 2003. júniusban elkészített forgalomtechnikai tervben rögzítetteknek megfelelően alakítja ki.
Az új forgalomtechnikai rend kialakításához 600.000.- Ft összeget biztosít az általános tartalékkeret terhére.
Felkéri a Polgármestert, hogy a terv szerinti közlekedési táblák kihelyezéséről gondoskodjon.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

169/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíró-Mányai Kft. által tett ajánlatot megtárgyalta.
Megbízza a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy folytasson további tárgyalásokat a Bíró-Mányai Kft-vel egy vagy két stady tour megrendezésével kapcsolatban és annak eredményéről adjanak tájékoztatást a Képviselő-testületet augusztusi ülésén.
Felelős: Sall Csaba Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

170/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati ellátás biztosításáról szóló vállalkozási szerződés módosítás tervezetét megtárgyalta és az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezetet jóváhagyta.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szerződést módosító okiratot az Önkormányzat Képviseletében aláírják.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnal

171/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyt megkerülő út építésének leállításával kapcsolatban tett intézkedésekről szóló tájékoztatót megtárgyalta.
Megbízza a Jegyzőt vizsgálja meg, hogy mint az elkerülő út megépítése elleni tiltakozás kérdésében helyi népszavazás megtartására van-e lehetőség.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

172/2003. (VI.25.) számú határozatot

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldszem Környezetvédelmi Szolgáltató BT. által készített települési környezetvédelmi programot az augusztusi testületi ülésen újra megtárgyalja.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: a Képviselő-testület augusztusi ülése

173/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Badacsonytomaji strandra tervezett regionális szennyvízátemelő a strand nyugati kerítésén kívül, a kerítés és az árok között legyen megépítve. Az átemelő elhelyezéséhez szükséges területet biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a területet fenti célra értékesítse, ingatlanforgalmi szakértő által megállapított áron.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az OVIBER KFT-t értesítse.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

174/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban a Borhét megrendezésének helyszíni vizsgálatával megbízott TEVÜM Bizottságot megbízza továbbá azzal, hogy a 2003. évi nyári népművészeti vásárok Szász Pál telken való megrendezését is vizsgálja meg és amennyiben a helyszín erre nem megfelelő, úgy döntsön az új helyszín kiválasztásáról.
Felelős: Bolla József TEVÜM Bizottság elnöke
Határidő: 2003. június 30.

175/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a Petőfi utcai sportpálya és környéke, továbbá az iskola alatt kialakítandó sportcentrum engedélyezési terveinek elkészíttetésével. A tervek elkészítésének fedezetét a költségvetési rendeletben meghatározott 500.000.- Ft és az általános tartalék biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert kezdeményezzen tárgyalásokat a 2954. hrsz-ú telek tulajdonosaival terület megvásárlására, maximum 300.- Ft/m2 áron.
A Képviselő-testület a fennmaradó 22 ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát visszavonja a költségvetésben erre a célra beállított 1.000.000.- Ft tartalékba helyezése mellett.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

176/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VIA BONA KFT. által a Badacsonytomaj, fő u. jobb oldali szélesítés, parkolósáv kialakítás és a piactér forgalmi, parkolási rend kialakítására készített terveket javasolja átdolgozni a Képviselő-testület augusztusi ülésére. Kerüljön módosításra a téves információk miatti helyzet (gázközmű téves elhelyezkedése), egészüljön ki a villanyközmű áthelyezésével (föld alatt) kapcsolatos feladatokkal és annak költségeivel, illetve a forgalmi rend változással a nehéz gépjárművek átmenő forgalmának kitiltásával.
A Képviselő-testület a Tájház udvar egyirányúsításával egyetért.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Tájház udvar tervek szerinti forgalomtechnikai rendjének megváltoztatásához szükséges táblák kihelyezését, a felfestések elkészítését rendelje meg. A munkák elvégzésére 250.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Határidő: folyamatos

177/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, Önkormányzati tulajdonú utak építése (Badacsonytomaj, Kodály Zoltán utca) tárgyában.

A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 3.500.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

178/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak (Petőfi utca) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 6.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

179/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázatra, szennyvízcsatorna II/A. ütem megépítése tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 7.353.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

180/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, oktatási intézmények rekonstrukciója (óvoda: árnyékoló építés)  tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

181/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, Kulturális, közművelődési intézmények (Egry József Művelődési Ház) felújítása tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.500.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

182/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, felszíni vízrendezés (vízelvezető árokrendszer felújítása) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 3.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

183/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, lakásépítési területek előkészítése (lakótelkek kialakítása) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 15.610.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

184/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, hulladékgazdálkodás (felhagyott szennyvíztelep és környékének rendbetétele) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 1.500.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

185/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, települési köztemetők (temető bővítés) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 9.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

186/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, egyéb önkormányzati fejlesztések (Badacsonytomaj játszótér felújítás, bővítés) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 3.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

187/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, Települési összkép támogatása SZTP-2003-KDU-4 (Badacsony park melletti sétányok esztétikai megjelenésének javítása (padok, hulladéktartó, díszkivilágítás, virágtartók stb.)) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 3.300.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

188/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatra, vízminőség védelem (badacsonytomaji és badacsonyi strandok mederkotrása, homokozása) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 10.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

189/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázatra, vízminőség védelem (badacsonytomaji, badacsonyi strandok mederkotrása, homokozása) tárgyában.
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt 10.000.000.- Ft-ot biztosítja.
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére, a Polgármestert a pályázat aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

190/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati önrész biztosítása érdekében a 10.000.000.- Ft-os önerő és a 15.000.000.- Ft-os 2004. évi kötelezettség vállalást további 35.000.000.- Ft 2004. évi kötelezettségvállalással megemeli.
Felkéri a Jegyzőt, hogy 2004. évi költségvetési rendelet előkészítésénél fenti összeget vegye figyelembe.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

191/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a LUTRASPITZ Szőrmeipari Kft. kérelmének helyt adva a Badacsony Alsó bazársoron lévő 4. számú üzlethelyiséget 50%-os bérleti díj csökkentéssel, azaz 12.000.- Ft/m2/év + ÁFA díjjal bérletbe adja.
A bérlet időtartama maximum 5 év azzal a kikötéssel, amennyiben az üzlethelyiség lebontásra vagy átépítésre kerül, cserehelyiség biztosítása nélkül a bérlő a bérleményt 30 napos határidővel visszaadja.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

192/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az IMIGE Hungária Kft. (1073 Budapest, Erzsébet körút 15.) 2002. június 24-én kötött bérleti szerződését 2004. december 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Krisztin N. László polgármester, Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: folyamatos

193/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Sipos Attila 8300 Tapolca, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti lakos kérelmét fizetési könnyítésre és kamatelengedésre elutasítja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
A határozatot meg kell küldeni a végrehajtónak is az eljárás folytatásának folyamatba tétele érdekében.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2003. július 15.

194/2003. (VI.25.) számú határozat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyörsi volt általános iskola értékesítésével kapcsolatban meghozott 154/2003. (VI.13.) számú határozatát módosítja.
Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2005. december 31-ig az 1820. hrsz-ú területre megosztási, illetve építési engedély nem adható ki, úgy azt 19.000.000.- Ft-ért visszavásárolja.

195/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola pályázatot nyújtson be az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz MULTICENTER oktatási-, informatikai rendszerek létesítésére.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a rendszer 3 évig tartó folyamatos működtetését biztosítja.
Felkéri az Iskola megbízott igazgatóját a pályázat elkészítésére és benyújtására.
Felelős: Csizmarik Béláné mb. igazgató
Határidő: 2003. július 1.

196/2003. (VI.25.) számú határozat


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji strandon lévő önkormányzati tulajdonú üzletek átépítésével kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta. Az előzetes álláspontok alapján az Önkormányzat saját erejéből kívánja megépíteni a 3 új üzletet és a főbejáratot.
Megbízza a Hivatalt, hogy a beruházás megindításával kapcsolatban 2004. év tavaszán készítsen előterjesztést a Képviselő-testület részére.
Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: 2004. év tavasza

197/2003.(VII.18.) számú  határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Rt-vel 2002. október 17-én kötött 50.000.000,- Ft folyószámla hitel biztosításáról szóló szerződést felmondja és attól a naptól kezdődően az átmeneti likviditási gondok megoldására 70.000.000,- Ft összegű, 1 év időtartamú folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Rt-től.
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételből biztosítja.
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására a z OTP Bank Rt-vel.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Határidő: azonnali

198/2003.(VII.18.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2003.(IV.2.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület a következő feltételek teljesítése esetén engedélyezi a Badacsony központi parkban a Borhét megrendezését:
- 2003. július 23-án (szerda) 12.00 óráig a Badacsony Kulturális Kht. ügyvezető igazgatója a polgármesternek mutassa be az általa parkfelújításra megkötött vállalkozói szerződést.
- 2003. július 23-án (szerda) 12.00 óráig a Badacsony Kulturális Kht. ügyvezető igazgatója mutassa be a polgármesternek a parkfelújítási szerződés összegével megegyező, a  Borhéten résztvevő vállalkozók által teljesített befizetéseket igazoló bizonylatokat.
- A Képviselő-testület döntése értelmében a Borhéten csak azok a borászok árulhatnak, akik a fenti időpontig a befizetéseket teljesítették.
- A Borhét befejezését követően augusztus 08-án 16.00 óráig a Kulturális Kht-nak a parkot helyre kell állíttatni.

Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Hivatal műszaki és vagyongazdálkodási csoportját, hogy az októberi testületi ülésre tegyen javaslatot a Halászkert melletti parkoló rendezvény területté történő átalakítására, valamint a jelenleg ott működő parkolónak az ún. Szász Pál telekre történő áttelepítésére. A vizsgálat tartalmazzon költségszámításokat is.
Felelős: Nagy László ügyvezető igazgató

199/2003.(VII.18.) számú  határozat:


Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falugondnokság Badacsonytomaji Településüzemeltető Közhasznú Társaság (rövidített neve: Falugondnokság Kht.) megalapításáról és az Alapító Okirat elfogadásáról hozott 41/2003.(II.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki:

„Alapító Okirat

4./ A Közhasznú Társaság tevékenységi körei:
A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bekezdése alábbi pontjaiban jelölt tevékenységét végzi:        
7. Műemlékvédelem                  
TEÁOR: 45.11 '03 Épületbontás, földmunka.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 41. § (1) bek.      
Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati           tulajdonba adásáról szóló  1991. évi XXXIII. törvény 3-6 §.
8. Természetvédelem     
TEÁOR: 01. 41 '03 Növénytermelési szolgáltatás
E tevékenységen belül  a védett természeti terület mezőgazdasági jellegű gondozása.
TEÁOR: 92.53 '03 Növény- állatkerti működtetése
E tevékenyégen belül a természetvédelmi területek működtetése
A környezet védelmének általános szabályairól szóló.1995. évi LIII. törvény 46. § 1. bek., 47 §.
A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 13/2000.(V.12.) sz. önkormányzati rendelet.
9. Környezetvédelem     
TEÁOR: 90.02 '03 Hulladékgyűjtés, -kezelés
TEÁOR: 90.03 '03 Szennyeződésmentesítés
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46 § 1. bek., 47 §. A környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló 13/2000.(V.12.) sz. önkormányzati rendelet.
18. Munkakerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
TEÁOR: 85.32 ’03 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
E tevékenységen belül a hátrányos helyzetű vagy munkanélküli személyeknek nyújtott szakmai rechabilitációs és foglalkoztatási tevékenységek abban az esetben, ha az oktatási lehetőség korlátozott.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (6) bek.
22. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek
TEÁOR: 45.23 '03 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése                                          
E tevékenységből az út utca jármű - és gyalogos közlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda, kerékpár út építése és burkolása, valamint  jelzések felfestése útfelületen és parkolóhelyen tevékenységet végzi.
TEÁOR: 63. 21 '03 Egyéb szárazföldi szárazföldi  szállítást segítő tevékenységből az út üzemeltetése tevékenység
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  8 § (4) bek.
A közhasznú társaság a közhasznú tevékenységeket az alapító Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzatával kötött közhasznúsági szerződés alapján végzi.”
Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással és kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Kht. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és azt a Veszprém Megyei Bíróságnak, mint Cégbíróságnak megküldje.
Felelős: Horváth Béla vagyongazdálkodási és építéshatósági csoportvezető
Lesz Ferenc képviselő
Határidő: azonnal, 2003. július 23., 2003. augusztus 08., 2003. október havi testületi ülés

200/2003.(VIII.6.) számú határozat:

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Károlyné megbízási díjára és járulékaira 2.720.472,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
Felkéri a Jegyzőt, a rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére készítse elő.
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Mórocz István alpolgármestert, Békássy János alpolgármestert, Sall Csabát, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a következő költségvetési évben milyen rendszerben működne a leghatékonyabban a pályázatok előkészítése.
Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti Szabó Károlyné Megbízási szerződésének 1.) pontját az általános iskola alatti területen kialakítandó szabadidőközpontra, valamint a sportpálya felújítására vonatkozó pályázatok elkészítésével.
Felelős: Krisztin N. László polgármester
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Mórocz István alpolgármester
Békássy János alpolgármester
Sall Csaba Pénzügy és Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: soron következő Testületi ülés, illetve 2003. október 31.

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. június 27., csütörtök, László napja van. Holnap Levente és Irén napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!