Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 05. 07. soros PÜB jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 05. 07. soros PÜB jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 13/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. május 07-én 8.00 órai kezdettel  megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                      elnök-helyettes

Forintos Ervin                bizottsági tag

Horváth Ferenc              bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit       bizottsági kültag                      (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Gerencsér Tamás            pályázati referens

Jerszli Judit                     BVKI igazgató

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető

Székely István                könyvvizsgáló

Pálinkásné H. Henriett   Badacsonytomaji Rendőrörs parancsnoka

Horváth József               Tapolcai Rendőrkapitányság osztályvezetője

Flamis Mihály                 Nyugdíjas Egyesület elnöke                               (11 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferenc bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítőre és a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot.

 

223/2014. (V.07.) PüB határozat

–        Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferenc bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az eredeti meghívóban szereplő 18 napirendi ponthoz javasolja az alábbi napirendek felvételét.

19. Menü Kft. 2013. évi mérlegbeszámoló

20. Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata (sürgősségi indítvány)

21. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerült támogatási kérelme (sürgősségi indítvány)

 

A bizottság Zárt ülésére pedig 2. napirendi pontként a VN. Kft. ügyvezetői állásra pályázat kiírás című előterjesztést. (sürgősségi indítvány)

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a meghívóban szereplő 16. napirendi ponthoz tegnap este küldték meg a bérleti szerződés tervezetet, melyet kioszt a jelenlévőknek. Mivel az anyag jelentős terjedelmű, senkinek sem volt ideje azt áttekinteni, ő és dr. Gáli Mihály ügyvéd is javasolja a napirend levételét. Abban foglaljon állást a bizottság, hogy mikor tárgyalja meg a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a szerződéshez kapcsolódó, vállalásokra vonatkozó 3 melléklet sincs még kidolgozva. Az anyag tárgyalását a soros testületi ülésig javasolja megtartani.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a 16. napirendi pont levételével egyetért és az általa a napirendi pontok kiegészítésére vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

224/2014. (V.07.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 05.07. napján megtartott soros, ülésének módosított napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Dr. Rausz István alezredes Tapolcai Rendőrkapitány

 1. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Mórocz István PEB elnök

 1. Beszámoló a közterület-felügyelői tevékenységről

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. VN. Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Székely István könyvvizsgáló

 1. Nagy Eörs felajánlása a Leszner Pince bérbeadására, a Badacsonytomaj VN. KFT-nek új telephely létesítése céljából

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Nagy Eörs

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelme

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Dr. Pardavi László ügyvéd

 1. Keresztury-ház hasznosítása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Jerszli Judit intézményvezető BVKI

 1. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Előterjesztő:      Orbán Péter PüB elnök

 1. Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

Előterjesztő:      Orbán Péter PüB elnök

 1. Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Dolgos József kérelme a 0163/83 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Glatz Edina kérelme alapján az 1961 hrs-ú út egy részének megszüntetése és telekalakítás

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról + BVÖKI beszámolója

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Jerszli Judit intézményvezető BVKI és Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. Menü Kft. 2013. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:     Lukács Antalné ügyvezető

 

 1. Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:            Part Imre Céh Turisztikai Egyesület elnöke

 

 1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerült támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS:

 1. Boros István kérelme a Hableány épület értékesítésével kapcsolatban

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:         Boros István

 1. A Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásra pályázat kiírás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

1./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

 

Orbán Péter elnök köszönti a Rendőrkapitányság megjelent képviselőit. Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítésük van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth József osztályvezető köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy Rausz István rendőrkapitány egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Az Örs állománya kisebb nehézségekkel küszködött, amikor ő bekerült Tapolcára, és egy körzeti megbízott töltötte be a vezetői szerepet. Minden kötelező feladatot végrehajtottak, ami a közbiztonságot szolgálja. A készenléti állomány 12 fővel teljesített szolgálatot, melyből 6 fő Badacsonytomaj közigazgatási területén végezte folyamatosan munkáját. Csökkent a bűncselekmények száma tevékenységük és a Polgárőr Egyesület közreműködésének köszönhetően. A jövőben a megelőzésre kívánják a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Mivel üdülőhely jellege van a településnek jellemző az utazó bűnözők jelenléte a nyári időszakban. Beszámol arról, hogy az elmúlt időszakban kiemelt bűncselekmény nem történt. Egy dolog árnyékolta be a szezont, 2-3 gépjárművet tulajdonítottak el, az elkövetőket a budapesti kollégáknak sikerült elfogni. A szezont követően került sor a Badacsonyi Szüretre, a rendezvény biztosításában részt vettek, probléma nem volt. Bemutatja Pálinkásné Herczeg Henriettet, aki tavaly szeptembertől látja el a Badacsonytomaji Rendőrörs parancsnoki feladatait. Elmondja, hogy az Örs állománya jól végzi a munkáját. Ehhez az eredményhez hozzájárult a közterült-felügyelő és a Polgárőr Egyesület munkája is, melyet ezúton is megköszön. Kéri a bizottság tagjait, ha van kérdésük, tegyék fel, szívesen megválaszolja.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 8.20 órakor megérkezik az ülésre.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni a Rendőrség munkáját, további eredményes működést kíván. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2014. (V.07.) számú határozat

-Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

2./ Napirendi pont:

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja elfogadásra a beszámolót, kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

226/2014. (V.07.) számú határozat

-Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

3./ Napirendi pont

Beszámoló a közterület-felügyelői tevékenységről

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja elfogadásra a beszámolót, kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2014. (V.07.) számú határozat

Beszámoló a közterület-felügyelői tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közterület-felügyelői tevékenységéről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

4./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy az előterjesztés 2 részből áll. Ha társulási formában maradnak az Önkormányzatok, akkor az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat át kell vezetni a megállapodásban. A másik megoldás a feladat ellátási szerződés kötése, ezt javasolná ő is, mert sokkal egyszerűbb, nem kellene külön utalni, külön rendeletet hozni a térítési díjakra vonatkozóan és tranzakciós díjat fizetni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban.

 

Forintos Ervin bizottsági tag érdeklődik a várható gyermek létszám alakulásáról.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző emlékeztet arra, hogy tavaly aljegyző asszony a Helyi Esélyegyenlőségi Programban szerepeltette, hogy a demográfiai adatok 3 évre előre nézve csökkenő tendenciát mutatnak. Így van ez minden más településen is. Eddig 52 gyermek lett beíratva az intézménybe 3 településről. Azt fogalmazták meg annak idején, hogy az óvoda-bölcsőde irányba indulnának el, hogy a létesítmény kapacitás kihasználtsága megfelelő legyen.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Megállapítja, hogy nincs. Az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2014. (V.07.) számú határozat

-Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

 

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy valamint Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomajon 2013. február 27-én kelt „Megállapodás óvodai nevelési feladatok közös ellátására” létrehozott társulási megállapodásukat vizsgálják felül és a felülvizsgálat eredményeként a társulást 2014. május 31. napjával közös megegyezéssel szüntessék meg.

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben történő ellátását 2014. június 1-től a Badacsonytomaj Város Önkormányzatával kötött, az 1. melléklet szerinti feladat ellátási szerződés révén biztosítsa.

 

Salföld Község Önkormányzata a községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben történő ellátását 2014. június 1-től a Badacsonytomaj Város Önkormányzatával kötött, az 1. melléklet szerinti feladat ellátási szerződés révén biztosítsa.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2013. szeptember 12. hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet 2014. június 1. hatállyal hagyja jóvá, és azt a 2. és 3. melléklet szerinti formában és tartalommal fogadja el.

 

Kérje fel Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

5./ Napirendi pont:

Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy kérdés van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag tájékoztatást kér a fogorvosi ellátással kapcsolatban.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a mai napon 13.00 órakor kerül sor ebben a témában az érintett önkormányzatokkal együttes testületi ülésre. Dr. Pinterits Judit kötött a praxis jog jogosultjával egy adásvételi szerződést azzal, ha valamely érintett önkormányzat nem támogatja, akkor az bontó feltételt jelent. Amennyiben megkapják az egyhangú támogatást, akkor július 01-től a helyben rendelés megindulhat.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Az 1 sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki azt elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2014. (V.07.) számú határozat

-Az Egészségügyi Alapellátás (fogorvosi illetve gyermekorvosi) tárgyi feltételeinek biztosításához történő hozzájárulás 2013. évi elszámolása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az egészségház 2013. évi elszámolását fogadja el, és kérje fel a hivatal pénzügyi osztályát, hogy a költségek számlázásáról az érintett önkormányzatok felé gondoskodjon

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

6./ Napirendi pont

VN. Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy nincs kiegészítés. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki elfogadásra javasolja a VN. Kft. 2014. év I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2013. évi mérlegbeszámolót, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2014. (V.07.) számú határozat

-VN. Kft. 2014. évi I. negyedév gazdálkodásáról beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. 2014. év I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2013. évi mérlegbeszámolót, 2013.01.01. – 2013.12.31. közhasznúsági jelentést.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

7./ Napirendi pont

Nagy Eörs felajánlása a Leszner Pince bérbeadására, a Badacsonytomaj VN. KFT-nek új telephely létesítése céljából

 

Orbán Péter elnök köszönti Nagy Eörsöt és megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítése van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Nagy Eörs elmondja, hogy a bizottsági tagok közül nem mindenki látta az épületet ezért küldött róla egy alaprajzot. Látható, hogy elég nagy területről van szó, ha az Önkormányzat vállalkozásban gondolkodik. Megemlíti pl. a gomba pince lehetőségét, melyre pályázati lehetőségek is vannak.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban a bizottság tagjai részéről. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki azzal egyetért, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

231/2014. (V.07.) számú határozat

-Nagy Eörs felajánlása a Leszner Pince bérbeadására, a Badacsonytomaj VN. KFT-nek új telephely létesítése céljából-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Nagy Eörs (8261 Badacsony, Kossuth u. 13.) kérelmét támogassa, és tárgyalásokat kezdeményezzen a Leszner Pince ingatlan bérbevételével kapcsolatban

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

8./ Napirendi pont:

Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelme

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy megvizsgálták ügyvéd úrral, hogy mi lenne az Önkormányzat számára az előnyösebb. Az az álláspontjuk, hogy az ügyfél kérelmét támogatni kellene az Önkormányzat hosszú távú anyagi érdekeit figyelembe véve.

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy a bérleti díj összegét vissza kellene venni a jelenleg hatályos rendeletben lévő díjra. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag felveti, hogy van még 2 kibocsátott számlája is az Önkormányzatnak, amit ki kellene fizetniük, de csak az egyiket akarják. Javaslata, hogy a bérleti szerződés módosításához ezt feltételül kell szabni.

 

Forintos Ervin emlékeztet arra, hogy az anyagban 40 m2-ről van szó, de az üzlet előtt közterületet is szoktak igénybe venni.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy mindig a hatályos közterület használatra vonatkozó rendeletet kell alkalmazni.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc javaslatát elfogadja, mely szerint a 2 kibocsátott számla kifizetését feltételül kell szabni a bérleti szerződés módosításához, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

232/2014. (V.07.) számú határozat

-Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelme-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Dr. Pardavi László ügyvéd, a CLUB 67. Bt. (9025 Győr, Temető u. 6.) képviseletében tett kérelmét támogassa és kössön bérleti szerződést a CLUB 67 Bt. tulajdonában lévő 1239. hrsz-ú ingatlanon található üzlethelyiségre vonatkozóan, a hatályos 1/2014.(I.24.) számú, a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet alapján, 40 m2 üzlet alatti terület jogcímen azzal a kizárólagos feltétellel, hogy az Önkormányzat által kibocsátott SZB13S 0000209 és SZ14S 0000004 számú számlák ellenértéke megfizetésre kerül.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

 

9./ Napirendi pont

Keresztury-ház hasznosítása

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 8,41 órakor megérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy régi problémáról van szó, a Keresztury-házzal kapcsolatban a Nemzetek Háza szervezetnek 1,2 m. Ft-os bérleti- és közműdíj tartozása van az Önkormányzat felé. Ellenköveteléssel fognak élni, mivel az épület pince helyiségét jogcím nélkül használja egy magán személy, aki ott konditermet működtet. Ez a személy többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó bejönni sem az Önkormányzathoz, sem Jerszli Judit igazgatóhoz. Véleménye szerint az épület pincéjén zárat kellene cserélni.

 

Orbán Péter elnök nem érti, hogy miért költöztették be a Hivatal épületébe annak idején az intézményt energiatakarékosságra hivatkozva, ha most ki akarják költöztetni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a házat fenn kell tartani, ami akkor is költséget jelent, ha nem kerül oda semmi és az állaga romlik. Javasolja, hogy BVÖKI kiköltözhessen a házba. Javasolja, hogy a Keresztury-ház pincéjén a mai napon történjen meg a zárcsere. Olyan körülményeket kell teremteni, hogy az előterjesztésben szereplő célokra lehessen használni az épületet.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem érti, miért kellene kiköltözni a hivatal épületéből. Ismét jön majd a tél, amikor fűteni kell, a költözködés is szintén költséget jelentene. Javasolja, hogy a jelenlegi testület ne döntsön már ilyen kérdésben, bízzák az újonnan választott Képviselő-testületre a döntést.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javasolja, hogy a pince bérlőjével kerüljön bérleti szerződést megkötésre, az alapján kérhetnék a bérleti díjat.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy évekkel ezelőtt beszélt már ez ügyben az érintettel, javasolta egy egyesület megalapítását, amelyhez felajánlotta a segítségét is. Sajnos nem történt az ügyben azóta sem előrelépés.

 

Jerszli Judit igazgató elmondja, hogy többször kezdeményezte a személyes találkozót, de csak telefonon tudja elérni. Korábban a Művelődési Házba jártak át az épületből az illemhelyre, de az igazgató váltást követően lecseréltette a zárakat. 2007-ben volt valamilyen szerződés, amit senki nem tud bemutatni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az 1 sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

233/2014. (V.07.) számú határozat

-Keresztury-ház hasznosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének a Keresztury-ház hasznosítására tett javaslatát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

10./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság SZMSZ szerint átruházott hatáskörben 100.000 Ft-ig hozhat döntést.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az Általános Iskola kérelmének támogatásával, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

234/2014. (V.07.) számú határozat

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet c) pontjában – átruházott hatáskörében eljárva – biztosított jogkörében eljárva a Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) részére a 2014. május 15-16. napján megtartandó Tatay-napok rendezvény megvalósításához 50.000,-  Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 2014. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására biztosított keret terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és a kifizetést eszközölje.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 3 munkanap

kifizetés 2014. május 13-ig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

11./ Napirendi pont:

Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme

 

Orbán Péter elnök megjegyzi, hogy a kérelemben nem jelöltek meg összeget. Megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről van-e javaslat a kérelemre vonatkozóan.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a jövőben az ilyen jellegű kérelmek beérkezésekor Jegyző úr vagy Aljegyző asszony érdeklődjön utána, hogy más önkormányzatok milyen összegű támogatást nyújtanak, ezzel is segítve a bizottság munkáját.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag 50.000 Ft. támogatást javasol.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2014. (V.07.) számú határozat

-Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület támogatási kérelme-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet c) pontjában – átruházott hatáskörében eljárva – biztosított jogkörében eljárva a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület (8300 Tapolca, Dobó tér 1.) részére a 2014. május 24-25. napján megtartandó Hadi Kulturális Fesztivál rendezvény megvalósításához 50.000,-  Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 2014. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására biztosított terhére.
 2. felkéri támogatottat, hogy  „A boldog békeidőkből a Nagy Háborúba” vándorkiállítást Badacsonytomaj településen mutassa be, melynek szervezéséhez felkéri kapcsolattartónak az önkormányzat részéről Jerszli Judit BVKI intézményvezetőt.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és a kifizetést eszközölje.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására, Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatási szerződés megkötésére 15 nap

kifizetés  2014. május 20-ig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Jerszli Judit BVKI intézményvezető

 

 

12./ Napirendi pont

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, a kérelmező problémája, hogy nem megfelelő a csapadékvíz elevezetés, nagyobb eső esetén ingatlanára is befolyik az utcáról a víz. A bizottságnak foglalkoznia kell a kérelemmel, mert ha kárt okoz a csapadék az ingatlanban, akkor azt majd az Önkormányzatnak kell megtérítenie, utalva arra, hogy a csapadékvíz elvezetésére mindenki saját ingatlanán köteles.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja, hogy készüljön terv és költségvetés erre vonatkozóan, s azt követően hozzanak döntést.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

236/2014. (V.07.) számú határozat

Kovách Zoltán kérelme Herczeg Ferenc utca úthibáinak javítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy készíttessen tervet és ahhoz kapcsolódó költségvetési kiírást a Herczeg Ferenc utca csapadék-vízelvezetési problémájának megoldására, s ezt követően hozzon döntést a kérelem vonatkozásában.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

13./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. A Norvég Alap pályázattal kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e új információ.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy sajnos nincs új információ. Az NFÜ megszűnt, vélhetően az átalakítás miatt nincs még döntés az ügyben.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

237/2014. (V.07.) számú határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

14./ Napirendi pont:

Dolgos József  kérelme a 0163/83 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Megkérdezi, hogy van-e a területre vonatkozó értékbecslés.

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy nincs értékbecslés a 0163/83 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatot elfogadásra. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot

238/2014. (V.07.) számú határozat

-Dolgos József kérelme a 0163/83 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dolgos József kérelmét támogassa a Badacsonytomaj 0163/83 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Kérje fel a Jegyzőt, hogy készítessen a Badacsonytomaj 0163/83 hrsz-ú ingatlanról kérelmező költségére értékbecslést és ezt követően terjessze elő a soron következő képviselő-testületi ülésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

15./ Napirendi pont

Glatz Edina kérelme alapján az 1961 hrs-ú út egy részének megszüntetése és telekalakítás

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy forgalomképtelen területről van szó, amelyet kérelmező már el is birtokolt, le is kerített. Elkészült a megosztási vázrajz. A vagyonrendeletben a módosítást el kell végezni. Ezt követően lehet majd csak a jogügyletet végrehajtani.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot

239/2014. (V.07.) számú határozat

-Glatz Edina kérelme alapján az 1961 hrs-ú út egy részének megszüntetése és telekalakítás-

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt I. határozati javaslat elfogadását, így nem javasolja támogatni a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének VE/ÚT/NS/A/237/11/2014. ügyszámú, útmegszüntetésnek helytadó határozata, illetve a GEOPLANER Kft. által készített 625/13 tervszámú tervdokumentáció alapján, a Badacsonytomaj 1961. hrsz-ú Kápolnavölgyi út területének 90m2-el történő csökkenésének tudomásul vételét és Badacsonytomaj város önkormányzatának nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló A 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

 

16./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

240/2014. (V.07.) számú határozat

-Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

17./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról + BVÖKI beszámolója

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy miért nincs a Menü Kft. első negyedéves beszámolója az anyagban és a lejárt határozatoknál sem szerepel.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy az április ülésen több határozatot hozott a Képviselő-testület, amelyek végrehajtása folyamatban van, és amelyek együttesen a júniusi ülésre fognak majd bekerülni. Székely István könyvvizsgálót rendelték ki a Menü Kft. vizsgálatára aki készíti az anyagot.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy az anyaghoz mellékelve volt a VN. Kft. Felügyelő Bizottságának munkaterve. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban mikor várható, hogy a Kft. válaszol, arra megfelelő intézkedéseket tesz és arról beszámol?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a FEB egyik tagja helyszíni ellenőrzést tartott a Kft-nél. A munkatervben szereplő dolgokat együtt végig nézték. Ők már az előző FEB ülésen is jelezték, hogy olyan dolgokat kérnek számon tőlük, ami évek óta működik. (nyilvántartások, kimutatások, statisztikák, munkavédelmi oktatás, villám- és tűzvédelem stb.) Ezek alapján a FEB nem tett semmi olyan javaslatot, amit ez alapján hirtelen végre kellene hajtaniuk, vagy változtatni kellene a dolgokon.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag hozzáteszi, hogy a FEB munkatervében szerepel az a mondat, hogy a „Kft. egy régi, berögzött, talán nem megfelelő séma alapján dolgozik, a gazdasági társaságoknál elengedhetetlenül szükséges szabályokat sok esetben figyelmen kívül hagyják”. Felügyelő Bizottsági ülés keretében erre rákérdeztek, a mérlegbeszámoló mellett van a FEB jegyzőkönyve, amelyben a bizottság megállapította, hogy nem ért egyet azzal, hogy Pénzügyi Bizottsági és Testületi ülésen tárgyalják a VN. Kft. dolgait, amikor Alapítói Ülés vagy esetleg taggyűlés keretében kellene.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az előzőekhez kapcsolódóan elmondja, hogy ez már egyszer tisztázva lett.

 

Orbán Péter elnök 09.08. órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Az ülés vezetését Folly Péter bizottsági elnök-helyettes veszi át.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjai csak és kizárólag képviselő-testületi ülésen hozhatnak döntést. Az SZMSZ pedig előírja, hogy testületi ülésre csak olyan téma vihető, amelyet valamely bizottság megtárgyalt.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás a napirendi ponthoz.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 233/2014. sz. határozatot nem sikerült végrehajtani. Az április 9-i ülésen született döntés a pénzmaradvány felhasználásánál. A VN. Kft. a feladatot azért nem tudta elvégezni, mivel nem volt rá pénze. Az Önkormányzat támogatási szerződést sem tudott készíteni, mert erre a Képviselő-testület részéről nem született döntés. Javasolja, hogy a bizottság hozzon határozatot, melyben céltámogatásként megelőlegezi a munka elvégzéséhez a Kft. részére ezt az összeget.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag elmondja, hogy reggel megnézte az árkot. Nem érti, hogy miért van ott a kitermelt iszap, miért nem lehet ezt a környezetet rendben tartani kb. már fél éve. Ugyan ilyen problémásnak látja a csőtörés miatt helyreállított Öreghegyi út részt, amelyet az eltelt 4 hónapban nem igazán sikerült megcsinálni. Elmondja, ha az önkormányzat tulajdonú vagyonnal így bánnak, akkor ne csodálkozzanak azon, hogy a vélemény a településről, a gazdálkodásról, a közterület fenntartásról negatív. Kéri, hogy minden dolgot, amit elkezdett a Kft. fejezzen be normálisan. A fél éve kitermelt iszap az alsó parkolóknál ne a fák tövében legyen.

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy nem ők bontották fel az Öreghegyi utat, ők csak eszközökkel segítettek. Az utat annak kell helyreállítania, aki felbontotta. A kitermelt iszap szándékosan, és nem fél éve van odatéve, mert ha becsövezik az árkot, akkor ezt az iszapot visszatemetik, így annál kevesebb földet kell odahordaniuk. Az árok felbontását, kitisztítását amikor elkezdték, február 20-án árajánlatot adtak a Műszaki Osztálynak, amelyben szerepel az árok becsövezése. Amikor szóba került, hogy be kell csövezni és majd be kell temetni, akkor szedték ki az iszapot. Ott akadt meg a dolog, hogy nagyon messziről és drágán lehetett volna csak csövet hozatni, illetve ami olcsóbb lett volna és a közelben, ott a kereskedő nem tudja bevállalni, hogy saját pénzén előre megrendelje. A Kft-nek pedig nem volt rá pénz és jelenleg sincs. Tájékoztat arról, hogy a folyószámlahitelt április 30-ra tudták elintézni.

 

Orbán Péter elnök 09.12 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági tag a folyószámla hitellel kapcsolatban elmondja, hogy a Képviselő-testület 9 m Ft erejéig adott engedélyt, de a banktól csak 6 m Ft-ot kaptak.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ha még ilyen előfordul, akkor már csak 1,5 m. Ft-ot fognak adni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a tárgyi eszközök 1,5 %-áig lehet ezt igényelni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kéri, a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy az árok felbontásából származó bármilyen balesetnek a felelős a VN. Kft.

 

Orbán Péter elnök beszámol arról, hogy megkeresték a Rizling sori üzletek tulajdonosai, hogyan fog történni a jövőben az áruszállításuk, parkolásuk. Lehet-e ezeket a kérdéseket tárgyalás útján rendezni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a közútnak a jogszabály szerint vannak kezelője, amely jelen esetben a VN. Kft.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy megnézte a kötvényt, amelyben az szerepel, hogy önkormányzati vagyon üzemeltetéséből eredő felelősség biztosítás, évente 15 m. Ft., egy kár kifizetése max. 1 m. Ft. lehet.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a Rizling sorral kapcsolatban elmondja, hogy 3 hete volt az új Közszolgáltató kérésére egy megbeszélés a szemétszállítással kapcsolatban. Felolvas a település honlapjára hajnalban beérkezett e-mailt ezzel kapcsolatban. Tudtuk erről a problémáról, tavaly is fel lettek szólítva az üzletek tulajdonosai, a 2013. évi ellenőrzési terv alapján le is ellenőrizték. Minden üzlet tulajdonosnak volt szolgáltatási szerződése, zsákos módszerrel. A VN. Kft. részéről jött tavaly is a panasz, hogy óránként kell üríteni a közterületi szemetes edényeket, mert oda szórják bele az üzletek vendégeinek fogyasztása után a műanyag edényeket. Felhívta a boltosok figyelmét erre, hogy nem ezekbe helyezzék el a szemetet, mert a kihelyezett gyűjtőedények nem azt a célt szolgálják. A problémát tehát az okozza, hogy kevesebb mennyiségre szerződnek az üzletek, mint amennyi valójában keletkezik. Ennek a megbeszélésnek normális hangnemben álltak neki, de a végén minősíthetetlenné vált. Azzal váltak el egymástól, hogy pályázatot nyújtottunk be kamera rendszerre és bízik abban, hogy ennek a problémának a megoldását jelenti. Véleménye szerint kevés az esély a normális tárgyalásra az üzlettulajdonosokkal. Minden Rizling-sori üzlet tulajdonosának 10.00 óráig van lehetősége az árubeszállításra, ha később érkezik a szállító jármű, akkor a másik oldalról meg tudják oldani. Külön felhívta a Közterület-felügyelők és a Rendőrség figyelmét erre a problémára, mert több alkalommal is előfordult, hogy bent állt a szállító autó pl. a Borhét alatt. Sajnos sokan a sétányt autóútnak nézték, ezekre az intézkedésekre ezért került sor.

A 266/2014. (IV.09.) sz. határozattal kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat eredményesen pályázott, meg kell kötni a szerződést.

A Kisörshegyi ivóvíztársulattal kapcsolatban elmondja, hogy a hónap végére derül ki, hogy a rendszer viziközműnek minősül-e. A KEH tájékoztatása szerint a szolgáltatásra kötelezett a Magyar Állam.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a bizottsági tagok részéről.

 

Forintos Ervin bizottsági tag tájékoztatást kér az É-V. Kft. és a Nagy féle perrel kapcsolatban. Kérdése, hogy a strandi lidós részen a VN. Kft. kezdte-e meg a bontást, illetve milyen oszlop került felállításra?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a VN. Kft. megkezdte a lidók melletti betonszegély bontását. Antenna oszlop került elhelyezésre, mert a wifi nem működött a strand teljes területén. Elmondja, hogy mindkét strandra sikerült ingyenesen web kamerát feltenni, továbbá szélerősség mérő eszköz is elhelyezésre kerül.

 

Forintos Ervint bizottsági tag megkérdezi, hogy miért nincs lezárva a badacsonyi strandon a Tátika büfé része?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy az érvényben lévő szerződés miatt nem történhet ez meg.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy 05.09-én lesz ítélet. A Nagy féle ügy másodfokon van jelenleg. Tájékoztat arról, hogy a Kovácsék féle útlejegyzés ügyében június 14-én lesz remélhetőleg az utolsó tárgyalás.

 

Forintos Ervin bizottsági tag emlékeztet arra, hogy a Képviselő-testület tavalyi döntése értelmében a Hotel Bonvino dolgozónak parkolási lehetőséget biztosítottak az ún. Három Fenyő alatti területen. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy több alkalommal parkoltak ott 10 m. Ft-os gépjárművek. Javasolja, hogy kérjék be a dolgozók gépjárműveinek a rendszámát, csak ők használhassák parkolásra a területet, a Közterület-felügyelők ellenőrizzék ezt, mert különben nyáron ez a dolog kezelhetetlenné fog válni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a környező önkormányzatok foci bajnokságot rendezték az ő kezelésükbe átadott ingatlanon. Elmondja, hogy mindenki úgy gazdálkodik az ingatlannal, mintha a Kft. nem is létezne.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy mekkora összeg lett kiszámlázva?

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a lejárt határozatokkal kapcsolatban van-e további kérdés?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a VN. Kft. részéről egy kiegészítés készült az előterjesztéshez. Három cégtől kértek be árajánlatot a könyvvizsgálatra vonatkozóan, két ajánlat érkezett vissza. Szeretné, ha a bizottság javaslatot tenne a Képviselő-testület felé, hogy ki végezze majd a jövőben a feladatot.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a Kft. részéről meg vannak-e elégedve a jelenlegi könyvvizsgáló munkájával?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag válaszában elmondja, hogy igen. Javasolja, hogy a könyvvizsgálót 3 évre válasszák meg, mert az Alapító Okirat módosítása minden évben így 40.000 Ft. + áfa összeget jelent.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem ért egyet azzal, hogy 3 évre válasszák meg a könyvvizsgálót, 1 évre javasolja a megbízást.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy Székely Könyvvizsgáló Kft-t ajánlatát fogadják el, a megbízás 2014. június 01-től – 2015. május 31-ig  szóló időszakra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

241/2014. (V.07.) számú határozat

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz - VN. Kft. könyvvizsgáló kiválasztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatával a Székely Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg 2014. június 01-től 2015. május 31-ig az előterjesztésben szereplő 2014. április 30-án kelt árajánlatban foglaltak szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

242/2014. (V.07.) számú határozat:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Kiegészítés a lejárt határidejű határozatokhoz - VN. Kft.

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról - BVÖKI beszámolója

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

18./ Napirendi pont:

Menü Kft. 2013. évi mérlegbeszámoló

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag jelzi, hogy hiányzik a mérlegbeszámoló egyik oldala, a forrásokra vonatkozó rész, ezért véleménye szerint nem tárgyalható az anyag. Javasolja a napirend levételét.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki a elfogadja Horváth Ferenc javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

243/2014. (V.07.) számú határozat

-Menü Kft. 2013. évi mérlegbeszámoló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Menü Kft. 2013. évi mérlegbeszámoló című napirendet leveszi az ülés napirendjéről, mivel hiányzik a mérlegbeszámolóból a forrásokra vonatkozó oldal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

19./ Napirendi pont:

Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy az a kiállító, aki június 16-ig aki nem fizeti be a bérleti díjat, kerüljön kizárásra. Javasolja, hogy ez vonatkozzon a kitelepülőkre is. Kérdése, hogy az előterjesztésben szereplő helyreállítás mire vonatkozik?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy a tavalyi évben is fotók készültek a terület minden részéről a Borhetet megelőzően,  amit tönkre tesznek a rendezvény alatt, azt helyre kell állítani. Az előterjesztésben szereplő anyagot már elfogadta a Testület, azt aláírásra megküldtük a Céh Turisztikai Egyesület részére aláírásra, ők tettek még módosító javaslatot, ami a 4. oldalon ki van jelölve.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem ért egyet azzal, hogy még több kiállítót oda zsúfoljanak a területre. Amennyiben támogatást kapna javaslatuk, akkor véleménye szerint a plusz területek után az Önkormányzat kapja meg a bérleti díjat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja a szerződés változatlanul hagyását.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc javaslatát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

244/2014. (V.07.) számú határozat

-Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a már elfogadott Badacsonyi Borhétre vonatkozó részvételi szabályzat változatlanul hagyását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin javaslatával, mely szerint, ha valamely kiállító, beleértve a kitelepülőket is, nem fizeti meg június 16-i határidőig a bérleti díjat, akkor az kizárását jelenti a rendezvényről.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

245/2014. (V.07.) számú határozat

-Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Badacsonyi Borhét részvételi szabályzatára vonatkozóan javaslattal él a Képviselő-testület felé, hogy ha valamely kiállító, beleértve a kitelepülőket is, nem fizeti meg június 16-i határidőig a bérleti díjat, akkor az kizárását jelentse a rendezvényről.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki Horváth Ferenc és Forintos Ervin javaslatai szerint elfogadja a Borhét részvételi szabályzatát, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

246/2014. (V.07.) számú határozat

-Badacsonyi Borhét részvételi szabályzata-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonyi Borhét részvételi szabályzatára vonatkozóan, ha valamely kiállító, beleértve a kitelepülőket is, nem fizeti meg június 16-i határidőig a bérleti díjat, akkor az kizárását jelentse a rendezvényről.

Javasolja továbbá a Képviselő-testületnek a korábban már elfogadott Badacsonyi Borhét részvételi szabályzat változatlanul hagyását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

20./ Napirendi pont:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerült támogatási kérelme

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja a kérelmet, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

247/2014. (V.07.) számú határozat

-Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerült támogatási kérelme-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet c) pontjában – átruházott hatáskörében eljárva – biztosított jogkörében eljárva a KLIK Tapolcai Tankerület részére a Pedagógusnapi rendezvény megvalósításához 40.000 Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít 2014. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására biztosított keret terhére.

Felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy a támogatási szerződést készítse elő és a kifizetést eszközölje.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására, dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

támogatási szerződés megkötésére 3 munkanap

kifizetés 2014. május 13-ig

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén a Pénzügyi Bizottság nyílt ülését 9,50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                   Horváth Ferenc

elnök                                                   jegyzőkönyv hitelesítő

bizottsági kültag