Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 03. 25. rendkívüli PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 03. 25. rendkívüli PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 8/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. március 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                     bizottsági elnök-helyettes

Vargáné Szőke Judit      bizottsági kültag                      (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző

Simonné Visi Erzsébet   képviselő

dr. Magó Ágnes            képviselő

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tasner Mónika               BCTE munkaszervezet vezető

Rádai Attila                    Vitorlás Kft.                            (7 fő)

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Forintos Ervin                   bizottsági tag

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, a meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Folly Péter bizottsági tagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

150/2014. (III25.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Folly Péter bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök ismerteti a meghívóban szereplő 1 napirendi pontot kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Napirendi pontok:

  1. Alsó-bazársori feltételrendszer egyeztetése

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

151/2014. (III.25.) PüB határozat

–        Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. 03.25. napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Alsó-bazársori feltételrendszer egyeztetése

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA II.

1./ Napirendi pont

Alsó-bazársori feltételrendszer egyeztetése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kiküldésre kerültek a napirendre vonatkozó határozatok. A legutolsó ülésen Folly Péter képviselő vetette fel, hogy addig nem lehet a Forma Zrt-vel a tervezési szerződést aláírni, amíg bizonyos feltételek nem tisztázódnak az alsó-bazársori pályázattal kapcsolatban. A kiküldött határozatok mutatják, hogy a történet onnan kezdődik, hogy Rádai Attila benyújtott egy pályázatot, amelyet a Képviselő-testület nem tudott elfogadni a Vagyonrendelet miatt. A rendeletben foglaltaknak megfelelően kiírásra került egy pályázat, amelyre 1 ajánlat érkezett Rádai Attilától, amelyet a Testület el is fogadott. Időközben az épület tervezésével kapcsolatban a Képviselő-testületnek felmerült egy olyan igénye, hogy a Forma Zrt. tervezőivel vegye fel a pályázat nyertese a kapcsolatot, hogy olyan épület létesüljön, amely illeszkedik a Badacsony Kapuja projekthez. Az egyeztetések el is kezdődtek, 2-3 alkalommal bemutatásra került az épület látványterv szintjén. Viszont valóban igaz 2 dolog:

 

- A tervezési folyamat során már nagyjából látható az építési költség, amely jelentősen meghaladja a pályázó által a pályázatában nevesített számot.

- Időközben újabb dolgok merültek fel, a nyilvános WC, amelyet az Önkormányzat építene meg.

 

Ezeket a dolgokat tisztázni kell. Rádai Attila a tegnapi napon benyújtotta, hogy pályázatukat milyen módon tudnák életben tartani. A mai napon ezt kell, hogy megvitassák és ennek következményeként remélhetőleg elfogadják, hogy ezután aláírhassák a tervezési szerződést, mert ha tovább húzzák a dolgot, az nem jó senkinek.

 

Rádai Attila elmondja, ha ők építenék meg a vizesblokkot, akkor sok problémától mentesítenék magukat az építés során. Úgy véli, hogy adnak valamit a településnek, de a leírtak szerint kérnének is, amit úgy gondol, hogy sokkal kevesebb, mint amit ők adnak.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a módosítás pályázó részéről az, hogy nem fizetnének bérleti díjat, ők építtetnék meg és üzemeltetnék a WC-t a futamidő alatt. Ennek ellentételezéseként az Önkormányzat fizetné meg a tervezési költséget, és végeztetné el a bontást.

 

Rádai Attila elmondja, hogy gyakorlatilag az építés lenne az ő feladatuk.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes számításokat végzett, mely szerint egy strandi terület bérleti díját figyelembe véve, 25 évvel és 123 m2-el számolva 75 m. Ft. jön ki. Mindenképpen meg kell arról bizonyosodni, hogy a megépítendő műszaki tartalom mi lesz, annak mekkora lesz költsége. Természetesen az Önkormányzat örül ennek az ajánlatnak, azonban nem tudja addig a támogatását adni, amíg nem látja a megépülő létesítmény műszaki tartalmát, illetve a pénzügyi részleteket nem látja. Úgy véli, hogy az Önkormányzat van lemaradva, hiszen egy látványterv van az épületről, ehhez képest a terület hasznosításával kapcsolatban koncepcióval nem rendelkezünk, azt sem tudjuk, hogy a 123 m2-es létesítmény hogyan fog a térben elhelyezkedni.

 

Rádai Attila elmondja, hogy 240 m2-ről van szó. Több alkalommal járt már itt bizottsági és testületi üléseken. A választásokat követően írják majd ki a pályázatokat és ők még mindig nem tudják, hogy mire adjanak be pályázatot. Felhívja a figyelmet arra, hogy 25 év nagyon sok idő.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes úgy véli, hogy nem mindegy, hogy mit csinálnak majd a területen.

 

Rádai Attila válaszában elmondja, hogy 15 évig nem volt ott semmi, most pedig létesülhetne ott valami.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint az Önkormányzat pénzügyi vonatkozásban adhat kedvezményeket, azonban a Képviselő-testületnek valamihez hasonlítani kell a projektet. Egy bérleti szerződéskötéshez semmilyen paraméterrel nem rendelkeznek az épületre vonatkozóan.

 

Rádai Attila emlékeztet arra, hogy az új ajánlatuk szerint nem bérelnék az épületet.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy akkor a területet fogja bérelni, valamilyen szerződés létrejön a Felek között. Az a problémája, hogy nem látja a részleteket, idő előttinek érzi ezekről beszélni, ha tudják, akkor győzzék meg őt ennek az ellenkezőjéről.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző emlékeztetőül elmondja, hogy az Önkormányzat egy ingatlanának hasznosítására írt ki pályázatot, amelyre a Rádai Attila által benyújtott pályázatot a Képviselő-testület elfogadta. A Képviselő-testület a 853/2013. (XII.05.) sz. határozatban azt kötötte ki, hogy „…szerződést kíván kötni azzal a kizárólagos feltétellel, hogy a szerződéskötés előtt a részleteket pályázónak ki kell dolgozni.” Volt három lakossági fórum, ahol az igények változtak és bővültek. A határozat 2. pontjában a Képviselő-testület „kéri, hogy a tervező Forma Zrt. és a pályázó vegye fel a kapcsolatot egymással és a 2014. évi januári testületi ülésre egy árazásra is alkalmas, költségeket tartalmazó vázlattervet készítsenek elő.” A vázlat terv el is készült, de tudomása szerint a költségvetése nem. Úgy gondolja, hogy vissza kell térni, hogy mit vállal az Önkormányzat a beruházás kapcsán. Arról beszélnek, hogy hiányzik egy tervező költségbecslés. Véleménye szerint sem lehet mélyebben bele menni ezekbe a dolgokba, amíg a tervező meg nem mondja, hogy hány millió Ft.-ról van szó.

 

Rádai Attila emlékeztet, hogy első ajánlata arról szólt, hogy az épület falait megtartva újította volna azt fel, most arról van szó, hogy lebontásra kerül, és új építmény kerül megépítésre.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezők a mai napig nem tudják, hogy mire kellene költségbecslést készíteniük, mert nincs arra vonatkozó testületi határozat, hogy mit kell megtervezniük. Mivel nincs megrendelői döntés, -ez a lépés hiányzik- ezért nem tudnak a tervezők bármit is mondani.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint, amíg nincs meghatározva, hogy mit kell tervezni, addig nem tud létrejönni a szerződéskötés a tervezésre vonatkozóan.

 

dr. Magó Ágnes képviselő szerint azzal kellene gyorsítani, hogy a pályázat nyertese és a tervező cégnek kellene kialakítani azt a terv alapot, amit fel lehetne használni. A szerződés alapja a korábbi testületi határozatokban meg van határozva.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy a bizottság tagjai tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy mit akarnak megépíttetni.

 

dr. Magó Ágnes képviselő véleménye szerint nem a testületnek kell eldönteni, hogy hány válaszfal legyen az épületben, hanem a pályázónak és a tervezőnek.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az Önkormányzatnak kell egy tervezési megbízást adnia. Ehhez lehet kérni egy költségvetést, de ez a döntés még nem született meg.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző utal arra, hogy volt több lakossági fórum is a témában. Azt kellene eldönteni, hogy melyik vázlat tervet hagyja jóvá a Testület és akkor meg lehetne adni a tervezői megbízást.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy mindkét lakossági fórumon részt vett, de ő csak 1 koncepciót látott. Meg kell fontolni, hogy a területen milyen közösségi teret akarnak csinálni, hiszen nem mindegy, hogy az épülethez milyen tér fog kialakulni.

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy a bizottság részéről az a javaslat hangzott el, hogy a tervező tegyen a Képviselő-testület elé még egy vázlattervet legalább, amelyből a Testület tud választani és utána tudnának megegyezni a pályázóval. Ő maga mindenképpen támogatja a pályázóval a megegyezést, hiszen a bontást követően már most másképpen néz ki Badacsony központja. Rádai Attila javaslata az, hogy a nyilvános WC-t megépíti saját költségén.

 

Rádai Attila elmondja, hogy jelen állás szerint már nem 25 m. Ft-ról, hanem 50 m. Ft-ról van szó, plusz ehhez megy az illemhely. Fixen le volt beszélve, hogy 50 m. Ft-ig tudnak elmenni, de nem tudja, hogy a vizesblokk megépítése mennyi lenne. Nem hiszi, hogy vita kérdése, hogy hova tegyék a válaszfalakat, amikor 15 éve semmi nem történt ott.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 854/2013. (XII.05.) számú határozatban szerepel, hogy szükséges a területen nyilvános illemhely elhelyezése. Az is egy lehetőség, hogy annak ellenértékét Rádai Attila fizeti ki. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hosszú távú üzlet alapja a pontos elszámolás. Meg kell bízni a tervezőt, hogy egy árazásra alkalmas tervet készítsen el, amelyből mindkét fél látja, hogy melyik variációt választja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő emlékeztet arra, hogy a 01.29-i fórumon elhangzott, hogy a Bahart Zrt-vel közösen kellene ezt az ügyet csinálni, esetlegesen ingatlan cserét eszközölni. Elhangzott az is, hogy a méreteket meg kellene beszélni. Nem tudják például, hogy egy nyilvános WC megépítése esetén milyen költséggel, a továbbiakban mekkora bevétellel lehetne számolni.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint kb. 15 m. Ft. építési költséggel lehet számolni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, ha ezt 25 év alatt Rádai Attila üzemeltetné, annak lenne bevételi és kiadási oldala is. Ezzel sincsenek tisztában.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag tájékoztatásul elmondja, hogy tavalyi évben a badacsonyi nyilvános illemhely bevétele 1,3-1,5 m. Ft. körül volt emlékezete szerint.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes emlékeztet arra, hogy a testületi határozat 130 m2-ről szól. Mi alapján lett 240 m2? Nem tudják azt sem, hogy mekkora WC épülne, erről abszolút nem beszéltek tudomása szerint. Szeretne egy engedélyes szintű tervet látni költségvetéssel.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ezt az Önkormányzatnak kell megrendelnie.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja, hogy tegyék ezt meg. Ő képviselő, az elé tett napirendi pontokról szavaz, az előterjesztéseket nem ő írja.

 

Horváth Márta osztályvezető emlékeztet arra, hogy ez többször előterjesztésre került, ekkor jöttek a fórumozási igények. A legutóbbi ülésen is kérte, hogy döntsenek, akkor azt a választ kapta, hogy majd rendkívüli ülés keretében.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy a másik problémája, hogy nem tudják pl. a rendezvény tér és park hogyan illeszkedne az épülethez, milyen funkcióra, hány emberre tervezik.

 

Orbán Péter elnök emlékeztet arra, hogy a korábbi pályázatban évente 1 m. Ft. bérleti díj szerepelt. A fórumozások után az igények bővültek. Ezt követően érkezett a pályázó ajánlata, hogy megépíti a WC-t, de nem fizet bérleti díjat. Kérdés, hogy a bizottság milyen formában támogassa a pályázatot? Tegyenek le a tervezők egy engedélyes szintű tervet, hogy tudjon a Testület dönteni, hogy mit építsen meg a pályázó, vagy az Önkormányzat építesse meg saját költségen a WC-t ?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint, ha pályázó építi meg a WC-t, akkor az az ő oldalán költségként jelenik meg, az Önkormányzattól pedig költséget visz el. Ha olyan megállapodás születik mindkét fél számára jó lehet. A megépítendő műszaki tartalommal kapcsolatban minimálisan kell egy engedélyezési szintű terv, ami alapján a Műszaki Osztály vezetője, illetve a tervező meg tudja mondani, hogy a bekerülési költség (épület szerkezetek, alapgépészet, stb.) kb. milyen összeget jelent. A Testület mérlegelésének a tárgya, hogy milyen mértékben méri ezt hozzá az egyébként a területén lévő bérleti díjakhoz, vagy mondhatják, hogy pl. a negyedéért odaadják pályázónak. Ez mérlegelés kérdése, döntést igényel.

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy javaslat a minimálisan engedélyes szintű terv elkészíttetése, ezt követően a Testület üljön le Rádai Attilával egyeztetni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag szerint mindenképpen meg kellene rendelni, hogy az Önkormányzat pontot tudjon tenni az ügyre.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet a korábbi bizottsági és testületi ülésen elhangzottakra. Milyen tervet rendeljen meg, ha nem tudják, hogy mit akarnak? Felmerült kérdésként az is, hogy miért hal boltot akarnak?

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a fórumon nem volt akkora az ellenvetés, hogy hal bolt legyen. Szó sincs arról, hogy Testület visszakozni akar, azonban meg kell érteni, hogy olyan egyezséget szeretnének, amely alapján sem a beruházó, sem az Önkormányzat nem lehet vesztes. Mindkét félnek az lenne a jó, ha tökéletesen letisztázott terv készülne. Nem akarnak mást, mint eddig. A változás annyi, ami megemelte az építési költséget, mivel nem látták előre az épület statikai állagát, hogy le kell azt bontani. Véleménye szerint a beruházó nem jár rosszabbul egy új épület építésével, mint egy régi toldozgatásával. Úgy véli, hogy fel kellene gyorsítani a folyamatot, de ehhez tudniuk kellene, hogy melyik az első, második, harmadik lépés.

 

Rádai Attila elmondja, hogy a tervezővel megbeszélték, hogy olyan éttermet kell létrehozni, amely mindenre alkalmas. Jelenleg nincs aktív halászat a Balatonon, elképzelhető, hogy lehet majd pályázni, hogy legyen halászati joguk. Leszögezi, hogy nem akar Badacsonyban 26.-ként hurka-kolbász sütőt üzemeltetni. Beszél arról, hogy szeretnének egy vinotékát is az üzletben. Felhívja a figyelmet arra, hogy az eredeti elképzelésekhez képest a költségek tekintetében már háromszorosánál tartanak. Úgy gondolja, hogy ebbe a bérleti díj már nem fér bele, mivel jelentős üzemeltetési költséggel is számolniuk kell egy ilyen létesítménynél. Nem hiszi, hogy az illemhelyet tudná az Önkormányzat üzemeltetni tisztességgel. Ha ott az étterem nyitva lesz, akkor az illemhely is, h ők üzemeltetik. Ha valaki ezzel külön meg lesz bízva, nem biztos, hogy nyitva lenne, mert nem éri meg üzemeltetni. Azt kellene megérteni, hogy hiába lesz ott egy vizesblokk 20 m. Ft.-ért, ha nem lesz nyitva.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban más javaslat?

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy rendelje meg a Képviselő-testület az engedélyes szintű tervet a Forma Zrt-től a fórumok alapján leegyeztetett formában és a pályázó igényeit szem előtt tartva.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy ez nem nóvum ahhoz képest, amit ő mondott.

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy de igen, mert éppen Folly Péter képviselő mondta testületi ülésen, hogy miért hal boltot terveznek.

Ha most ezt a döntést meghoznák, akkor kvázi elfogadnák Rádai Attila ajánlatát. Az, hogy az árazott költségvetés alapján lesz egy szám és azt ide-oda vetítgetik, maximum 1 pontja lehet, a bérleti díj. De Rádai Attila bérleti díjat nem akar fizetni, tehát itt ennél az asztalnál el is dől az együttműködés. Ezt kell meggondolni, mert később nem lehet finomítani. Rádai Attila és a Forma Terv Zrt-s egyeztetési folyamat átment két testületi szűrőn, két fórum szűrőn, most ott tart, hogy azt az épületet rendeljék meg. Az ő javaslata erre vonatkozott. Ha nem tudják elfogadni Rádai Attilának ezt az ajánlatát, akkor lehet tovább gondolni még, hogy milyen módon legyen megépítve az épület, pl. más funkciójú üzlet is legyen benne. Jelen esetben a tyúk és a tojás esete áll fenn. Ahhoz, hogy korrekt költségbecslést, megtérülési számítást lehessen végezni, építési költség kell, ahhoz terv szükséges, árazott költségvetéssel. Tehát logikailag az első lépés a terv megrendelése.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes ő ugyanezt mondta azzal a különbséggel, hogy soha nem támogatta, hogy specializált épület valósuljon meg. A tervezéssel kapcsolatban annyit kért, hogy a tervező 3 napon, vagy 24 órán belül tegyen le még egy ceruzás vázrajzot. A tervező 1 db. épületet vázolt fel az elmúlt 3 hónapban, ezt mutatta többszöri egyeztetésen is. Az alapterület vonatkozásában soha nem akart az felett diszponálni, hogy hány m2 legyen a zöldségraktár, stb., ez nem a Testület dolga.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmondottakat el tudja fogadni. Legyen ennek egy nagyon rövid határideje. Van előtte több vázrajz.

 

Rádai Attila elmondja, hogy 2 vázlatterv készült, melyeket be is mutattak az első lakossági fórumon, de mindenki csak a tornyossal foglalkozott, amely neki nem is nagyon tetszik. Az építő anyagok sem tetszenek neki, a bazalt kő és a lemeztető sem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a lemeztető megy végig a centrumon.

 

Rádai Attila Bahart pénztárnál és Vitorláskikötő épületében a 20 év alatt bebizonyosodott, hogy nyáron meleg, télen pedig hideg. A lemeztető pedig úgy zörög esőben, hogy nem lehet az épületben megmaradni.

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy visszatértek oda, hogy rendeljék meg az engedélyezési tervet. Ő maga is ezt javasolja.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető tudomása szerint tavalyi évben elfogadásra került egy településfejlesztési koncepció, amely a Badacsony Kapuja akcióterületre tesz konkrét javaslatokat. Azt látja problémaként, hogy ezt a területet nem kezeli a Testület komplex egészként. Azt látja, hogy egy hal étterem – hal piac építése körül folyik a vita, miközben azzal kellene foglalkozni, hogy mi lesz annak az egész területnek a sorsa. Nem látott arról visszajelzést, hogy a lakossági fórumokon milyen javaslatok születtek, mivel szeretné a Testület a hal éttermet és piacot azon a területen kiegészíteni. Ha elfogadják a hal étterem és piac megvalósítását, akkor már csak azokhoz lehet a mellette lévő területen a funkciót hozzárendelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ugyan az a cég csinálja a park és a strandbejárat, strandi büfék terveit is.

 

Orbán Péter elnök ismerteti az eddig elhangzott javaslatokat. 1.) Folly Péter javaslata volt, hogy az engedélyeztetési terv elkészülte után térjenek vissza a vállalkozóval való egyeztetésre. 2.) Támogatják a mostani kérelmet. 3.) Maradnak az eredeti megállapodásnál, és az illemhely költségét az Önkormányzat viselné. Megkérdezi, hogy van-e további határozati javaslat.

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy a testületi határozatban az szerepel, hogy kéri a tervező Forma Zrt-t és a pályázót, hogy vegyék fel a kapcsolatot egymással és a 2014. évi januári ülésre egy árazásra is alkalmas, költségeket tartalmazó vázlattervet készítsenek elő. Véleménye szerint vázlat terv nem alkalmas árazásra.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ez így van.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megállapítja, ha így van, akkor eleve rossz a határozat.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ő is szeretne már látni egy százas léptékű rajzot.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi Rádai Attilát, hogy hány m2 lenne az épület?

 

Rádai Attila válaszában elmondja, hogy az épület beépített alapterülete 240 m2. A fórumon ezt is elmondta a tervező. Kb. 200 e. Ft./m2 árral számoltak.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a jelenlegi épület alapterülete bővülne minden irányba.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető megkérdezi, hogy a lakossági fórum alapján a Testület milyen egyéb funkciókat fogadott el?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy semmit. Azon folyt a vita, hogy hova kerüljön elhelyezésre a WC, forgassanak-e az épületen vagy sem. Illetve az merült fel kérdésként, hogy kell-e halpiac?

 

Orbán Péter elnök úgy véli, ha mindenkit megkérdeznének, hogy mi kerüljön oda, akkor az lenne a vége, hogy ne kerüljön oda semmi.

 

Horváth Márta osztályvezető emlékeztet arra, hogy amikor a tervező megkapta a feladatot, arról volt szól, hogy ott nem lesz rendezvény tér, hanem azt kivisszük a parkolóba, erről testületi határozat is van. Azóta a fórumon teljesen más elképzelés alakult ki, mégis legyen rendezvénytér. Úgy érzi, hogy a műszaki osztályt hibáztatják e miatt, holott ő bekérte az árajánlatokat. Nem tudja, hogy mit terveztessen meg, legyen ott rendezvény tér, vagy ne? Még mindig itt tartunk ebben a kérdésben is és nem fognak előbbre lépni addig, amíg a Testület nem mondja ki, hogy a területre díszparkot akar rendezvénytérrel, vagy anélkül.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az első lakossági fórumon az a vélemény fogalmazódott meg, hogy miért akarnak a parkolóban rendezvényteret csinálni. Valóban elhangzott, hogy az épület szárny másik részén legyen rendezvénytér.

 

dr. Magó Ágnes képviselő emlékeztet arra, hogy volt olyan döntés, hogy meg kell keresni a Bahart Zrt-t, hogy a területcsere az alsó parkoló résszel megoldható-e. Ezek a felvetések lógnak a levegőben és most mindenki próbálja a másikat hibáztatni, hogy ki miatt nem megy előre a dolog. Pályázó azt érezheti, hogy a Testület már nem akar semmit, holott ez nem igaz.

 

Rádai Attila elmondja, ha ő tájékoztatja a társát erről az egészről, már nem hiszi el, hogy mi történik.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az ajánlatuk a tegnapi napon érkezett meg. Ebben újdonságok vannak, hogy vállalják a WC építését, ennek fejében annak működtetését, és úgy tudják elképzelni, hogy 25 évig. Ez nem egy kompromisszumos javaslattétel, hanem azt mondták, hogy így csinálnák. Ez egy határozott elképzelés, amellyel kapcsolatban nem lát egyeztetési lehetőséget. Úgy véli, hogy nagyon fontos, hogy elkészüljenek az alaki dolgok, amelyek mindkét fél számára szükségesek, hogy mi a tárgyalás alapja. Akkor mondhatnák azt, hogy 25 évre elkötelezni ennek a Testületnek magát lehet, hogy sok, állapodjanak meg inkább 20 évben. Valóban legyen egy tárgyalási alap, amelyhez mindenki valamit hozzáad és elvesz.

 

Rádai Attila elmondja, hogy még mindig ott tartanak, hogy hol lesz a tér. Igaz ő tett egy javaslatot, hogy egyeztetni kellene a Baharttal a területtel kapcsolatban, a rendezvénytér megvalósítása érdekében, de nem arról volt szó, hogy ezt ő teszi meg.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy ezért jött az az ötlet, hogy tegyük a rendezvényteret a parkolóba. El kell dönteni, hogy akarnak-e ott rendezvényteret, vagy nem. Ha nem hoznak döntést, akkor hiába jön ide Rádai Attila és a tervező is, hogy mit tervezzen.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a terven szerepel egy hal étterem pergolás kitelepüléssel. Ha méretarányos a rajz, akkor az 100 m2 körüli, ami a már lebontott épületrész és park részre kerülne, tehát ott elég hely nem is igazán marad. Ha mindenki kapaszkodik a saját elképzeléséhez, akkor nem jutnak előre.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint a jelenlegi park 100 %, hogy teljes mértékben meg fog változni.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja, hogy adjanak tervezési megbízást a parkkal együtt. Ő bekérte az árajánlatokat a parkra is, úgy, ahogy azt a Képviselő-testület meghatározta decemberben, hogy ott nem lesz rendezvénytér. Azzal a tervezővel vette fel a kapcsolatot, akit Folly Péter ajánlott ezügyben. Itt is volt, több egyeztetést is lefolytatott vele. Most már máshol tartanak. Azt is meg kellene határozni, ha úgy döntenek, hogy adjanak a parkkal együtt egy megbízást, hogy akarnak-e ott rendezvényteret vagy sem. Ezt nem a tervezőnek kell kitalálnia.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes ő feltette az egyeztetésen azt a kérdést, hogy mi a rendezvény tér pontosan, mi van e mögött, konkrét építészeti vonatkozásban?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy mielőtt terveztetnek, el kell mondani az igényeinket. Ez hiányzik, ezt nem fogalmazták meg.

 

Krisztin N. László polgármester ezzel nem ért egyet. Volt egy olyan testületi ülés, amikor letettek egy szinte komplett kívánság listát, hogy mit szeretnének a parkba. (Badacsony kapuja, szökőkúttal, virágokkal, játékokkal, stb.) Megbeszélték, hogy a rendezvényteret hol tudnák elképzelni (vállalkozói javaslat alapján). Megbeszélték a strandbejáratot is. Úgy tűnt, hogy pillanatokon belül tovább tudnak lépni. Azonban ezt követően jöttek a fórumok, érdekek jelentek meg, mi hol és hogy ne legyen.

 

Megkérdezi Tasner Mónika munkaszervezet vezetőt, hogyan küldhettek el egy olyan levelet a Céh Turisztikai Egyesület nevében, ami nem a valóságnak felel meg kerékpárút témában. Eleve, hogyan küldhették el a levelet, amikor úgy született a testületi határozat, hogy az Önkormányzatok helyett segítenek megírni ezt a levelet, de a levelet nem az Önkormányzatokkal íratták alá, hanem az Egyesület alelnöke írta alá? A levélben azt írták, hogy a kerékpárút nyomvonala jó a Római úton és egyébként is a Képviselő-testület Helyi Építési Szabályzat tervezete ezt tartalmazza. A HÉSZ tervezete nem ezt tartalmazza. Lehet más a véleményük, de a mai ebben a témában tartott balatonfüredi egyeztetésen ez elég kellemetlen helyzetet teremtett. Valakinek biztosan bevált, hogy a parkban rendezzék a Borhetet, ha az bevált, akkor az ott lesz mostantól.  Ő sem mondja, hogy minden rendezvényt le kellene vinni. Végül is össze-vissza kuszálták azt az elég markáns, stratégiailag fontos, emlékezete szerint 7 képviselői szavazattal elfogadott testületi határozatot. Nem csoda, hogy vakarózik a tervező. Próbálják megfogalmazni, hogy mit szeretnének. Folly Péter javaslatát el tudja fogadni, mely szerint 48 órán belül tegyenek le még 2 másik javaslatot, és ezt követően összeülnek, eldöntik, hogy melyik változatot szeretnék, és azt rendelik meg engedélyes terv szintig. Így már nagyot lépnének előre véleménye szerint.

 

dr. Magó Ágnes képviselő kéri Polgármester urat, hogy vegye fel a Baharttal a kapcsolatot, írják le, hogy hozzájárulásukat adják, hogy ki mit csinál, mettől, meddig és hogyan, mert emiatt döntésképtelenek most.

 

Krisztin N. László polgármester visszakérdez, hogy a Bahart terület miatt?

 

dr. Magó Ágnes válaszában elmondja, hogy igen, hiszen az egész megjelenési formát befolyásolja.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy elmondta már, a Bahart részéről ígérvény van, hogy ők a saját területükre vonatkozóan abban a pillanatban megcsinálják azt amit mi akarunk, amikor mi is a sajátunkat megcsináljuk. Ez az ígérvény kb. 6 éves.

 

dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy azóta új vezető van a Bahartnál.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bízzanak abban, hogy tartják a szavukat és a korábbi döntéseiket.

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ő nyugodtabb lenne, ha azt mondanák, hogy ezzel a tervezővel együtt az ő illetékesük is azt mondja, hogy ők is el tudják fogadni, hiszen övék  vitorlás kikötő, a hajókikötő és övék lesz a létesítendő komp.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy mit mondjon a Bahartnál, mi lesz ott?

 

dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy ennek fényében tudják mondani, hogy alakítsanak ki ott egy kisebb rendezvényteret, ami nem csak egy üresen álló, hatalmas placcból áll, hanem egy nagyon jól megalkotott dolog.

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a 01.29-i fórumon utolsó javaslatként az hangzott el, hogy a Baharttal egyeztessen az Önkormányzat, ingatlancsere is szóba jöhet. Egyetért dr. Magó Ágnessel, hogy ott akadtak el, hogy a Bahartosok még egyetlen egyeztetésre nem jöttek el, de a második fórumon már ott kellett volna lenniük véleménye szerint.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, ha megrendelik a tervet, akkor mit mondjanak a tervezőnek, hol legyen a rendezvénytér? Most ezek szerint megint ott tartanak, hogy szeretnék betenni a rendezvényteret a Bahart és az Önkormányzati területre, ha jól érti a javaslatokat.

 

dr. Magó Ágnes képviselő véleménye szerint legyen egy olyan variáció is. Legyen egy olyan variáció is, hogy a parkoló részbe mit lehetne megcsinálni. Ehhez nem kellene engedélyes terv. Ha a parkolóban lenne a rendezvénytér, akkor az épületet hogyan kellene esetleg alakítani, hogy ezeket az összefüggéseket látni lehessen. Legyen meg ez a két variáció és akkor érezné úgy, hogy lehet döntést hozni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy ezt már rendes tervezési díjért készítené el a tervező? Ilyen szempontból nem mindegy, hogy több variációt készíttetünk el.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervező eddig egyetlen fillért nem kapott, pedig rengeteget dolgozott a meglévő vázlatterveken, számtalan alkalommal jött el és egyeztetett. Úgy gondolja, hogy nagyon pozitív volt a hozzáállásuk idáig. Elmondja, hogy nem a tervező dolga, hogy kitalálja mit akar az Önkormányzat.

 

Orbán Péter elnök javasolja, beszéljenek arról, hogy milyen rendezvényt tudnának ezen a téren lebonyolítani. Polgármester úr is elmondta, hogy többek véleménye szerint is jó helyen van a központi parkban a Borhét. A Badacsonyi Szüreti rendezvényen kívül kivigyék esetleg a Városnapot is oda?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő véleménye szerint nem kell a Városnapot Badacsonyba kivinni.

 

Orbán Péter elnök úgy véli, hogy annak Badacsonytomajon legyen a helye. Az egyetlen nagy önkormányzati rendezvény a Badacsonyi Szüret. El kell dönteni, hogy felvállalják-e, hogy a parkolóban legyen, vagy beviszik középre. Ahhoz, hogy beviszik középre, ahhoz egyezkedni kellene a Baharttal telekcserében.

 

Krisztin N. László polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy egy szabadtéri rendezvény kitett az időjárásnak. Úgy véli, hogy ezeket a programokat fedett részen kell megcsinálni. Elmondja, hogy ha lesz ott egy szép tér, arra a szüreti rendezvénykor rátennék a sátrat. Az más kérdés, ha lenne egy szép rendezvénytér és az generálna más rendezvényeket. Komolyabb rendezvény a parkban azért nem képzelhető el, mert véges a terület és az nem szelektálható. Mindig felvetődik a térítéses koncert, de nem tudják megoldani a leválasztás hiánya miatt a belépőjegy szedését. Ezért vetődött fel badacsonyi vállalkozók részéről, hogy mi lenne, ha a parkolóban egy balatonalmádi borhét szerű dolgot alakítanának ki a fasor alatt. Ehhez nem kellene semmilyen területcsere, amibe ő maga nagyon nehezen is egyezne bele, amikor egy bevételt termelő parkolót kellene elcserélni egy csak kiadást termelő parkra.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Szigliget példáját említi, ahol a nagyrendezvényeket a strandon tartják. Kérdése, hogy a Badacsonyi Szüret rendezvényt miért nem tudják bevinni a strand kihasználatlan hátsó részébe? Úgy véli, hogy szeptember 2. hétvégéje már nem strandszezon, hogy ez a rendezvény nem férne ott meg. Más településeken a strandokon nagyon nagy élet zajlik.

 

Krisztin N. László polgármester nem tartja eretneknek ezt a javaslatot. Általában azokon a településeken tartják a strandon a rendezvényeket, ahol nincs máshol hely.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő véleménye szerint így az alsó-bazársori kikötői részt megőrizhetnék érintetlen, szép parknak. Beszéljenek arról, hogy nem kell oda rendezvényt vinni, ha a borászok szeretnének, akkor ki tudnak települni faházzal a most lebontott részre. Kéri, hogy gondolják át ezt a javaslatot.

 

Rádai Attila úgy gondolja, hogy mindegy minek nevezik, arra a részre egy normális teret ki kell alakítani, mert a jelenlegi állapot nem elfogadható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezért gyötrődnek, hogy legyen ott valami más.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslata, hogy nem legyen az alsó részen rendezvény tér, arra ott van a Dísztér, a központi park. Vállalják fel ennek a döntésnek az ódiumát.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint tisztázni kellene, hogy mit értelmezzenek rendezvénytérnek.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő véleménye szerint egy szüreti rendezvény látogatóit befogadóképes területet nevezhetnek rendezvény térnek.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy az alsó-bazársori területet erre alkalmasnak tartja?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő válaszában elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy ettől függetlenül a rendezvény kb. 10 év már ott van.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes emlékeztet arra, hogy úgy tartottak ott eddig rendezvényt, hogy a teljes terület használva volt, most pedig átépítés következik.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megkérdezi, ha elkészül Rádai Attiláék által épített új épület, akkor el tudják mellé képzelni a sátrat, mert ő nem.

 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető emlékeztet arra, hogy a jelenlegi és a korábbi testület is számtalan alkalommal kimondta, hogy sem a központi park, sem a Dísztér nem alkalmas rendezvények szervezésére, nem is arra lettek kitalálva. Két éve volt egy közművelődési felülvizsgálat, amely kimondta, hogy Badacsonytomaj Város területén nincsenek közösségi terek. Ha arról döntenek, hogy az alsó részen nem lesz rendezvénytér, akkor hol lesz Badacsonyban? A strandot nyitvatartási idejében nem lehet rendezvények tartására alkalmassá tenni. Ha a Borhét a korábbi helyén maradhat, akkor az azt jelenti, hogy mindig csak meghatározott számú kiállító lehet.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő úgy gondolja, hogy nem mindig ugyan annak a 15 embernek kell ott megjelenni.

 

Rádai Attila megoldásként a Hableány ingatlant javasolja, amelynek a helyén egész évben borhét lehetne Badacsonyban.

 

Orbán Péter elnök elmondja, arról kell dönteni, hogy akarnak-e rendezvényteret, ha igen, hova szeretnék.

 

Rádai Attila úgy érzi, hogy az lenne jó, ha ő elmenne és a bizottsági és testületi tagok megbeszélnék ezt a dolgot. Ha lesz valami konkrétum ő áll elébe.

 

Orbán Péter elnök úgy látja, hogy Rádai Attila ügyében jelen helyzetben nem tudnak dönteni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Baharttal azért kellene egyeztetni, hogy egy kézben legyen a terület, annak érdekében, hogy tudja az Önkormányzat egyben kezelni. Javasolja, hogy erre március 31-ig kerüljön sor.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további hozzászólás? Megállapítja, hogy hozzászólás nincs.

Kéri, hogy aki támogatja Rádai Attila ajánlatát, mely szerint megépíti a létesítményt, nem fizet bérleti díjat, és 25 évig használja azt, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

152/2014. (III.25.) számú Püb határozat

- Alsó-bazársori feltételrendszer egyeztetése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  nem javasolja a Képviselő-testületnek Rádai Attila 2014.03.24-én kelt ajánlatának elfogadását.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy volt olyan javaslat, hogy vonják vissza azt a határozati javaslatot, mely szerint a parkolóban legyen rendezvénytér. Kéri, aki ezt támogatja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

153/2014. (III.25.) számú Püb határozat

- Alsó-bazársori feltételrendszer egyeztetése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek 697/2013. (X.10.) számú határozatának visszavonását.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Simonné Visi Erzsébet képviselő javaslatával, mely szerint március 31-ig kerüljön sor a Baharttal való egyeztetésre, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

154/2014. (III.25.) számú Püb határozat

- Alsó-bazársori feltételrendszer egyeztetése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bahart Zrt-vel történő egyeztetésre 2014. március 31-i határidőt szabjon meg.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért Simonné Visi Erzsébet javaslatával, mely szerint a rendezvény tér kerüljön be a Badacsonyi Strand területére.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

155/2014. (III.25.) számú Püb határozat

- Alsó-bazársori feltételrendszer egyeztetése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a a rendezvény tér kerüljön be a Badacsonyi Strand területére

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes úgy gondolja, ha olyan rendezvényre kerül sor, amit be lehet vinni a strandra, mert olyan adottságok kellenek, akkor tartsák meg ott. Ha a park úgy épül meg, hogy lesz annyi burkolat, amin egy kisebb rendezvény elfér, akkor megtarthatják ott.

 

Orbán Péter elnök emlékeztet arra, hogy döntést kell hozniuk, hogy a tervezőnek támpontot tudjanak adni, hogy mit tervezzen.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes a tervezőnek az is támpont, ha megmondják, miket szeretnének és  azok alapján készít skicceket. Ez alapján tudnának döntést hozni. Senki nem tudta eddig megmondani, hogy mitől rendezvénytér egy tér, pl. annak hány fő befogadására kell alkalmasnak lennie.

 

Horváth Márta osztályvezető úgy véli, hogy ez minden esetben a rendezvénytől függ. A Testületnek kell eldöntenie, hogy pl. akar-e ott valamilyen fesztivált, mert akkor nem lehet minden centiméterre virágágyást terveztetni, hiszen arra nem lehet majd rátenni a sátrat. Ezek azért fontos döntések, hogy a tervező figyelembe tudja őket venni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes úgy gondolja, ha új strandbejárat lesz, akkor a két terület összekötődik majd.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja, hogy az engedélyes tervek a tervezői költségbecsléssel kerüljenek megrendelésre.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy elhangzott olyan javaslat Polgármester úr részéről, hogy rendeljék meg az engedélyezési tervet az étteremre és a parkra a pályázó igényeit szem előtt tartva.

Aki ezt támogatja, kéri, hogy szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

156/2014. (III.25.) számú Püb határozat

- Alsó-bazársori feltételrendszer egyeztetése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Forma Terv Zrt-től kerüljön megrendelésre az engedélyezési terv –költségbecsléssel- az étteremre és a parkra, a pályázó igényeit szem előtt tartva.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy ha dönt majd a Testület az engedélyes tervek megrendelésére, akkor arra a fedezetet biztosítani kell rá.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy napokkal ezelőtt kiküldésre került az a 2 szerződés tervezet, amely a hal étteremre és a strandi épületekre, koncepcióra vonatkozik. Kérdése, hogy ezeket a szerződéseket aláírhatja-e?

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy nincs napirenden az erre vonatkozó anyag.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az SZMSZ szerint ma nem lehet ebben döntést hozni, javasolja, hogy az április 10-i soros ülésen döntsenek erről.

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 15,40 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

 

Orbán Péter                                                       Folly Péter

elnök                                                bizottsági elnök-helyettes

jegyzőkönyv hitelesítő