Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 03. 05. soros PÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014. 03. 05. soros PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 8/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. március 05.-én 8.00 órai kezdettel megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                      elnök-helyettes

Forintos Ervin                bizottsági tag

Horváth Ferenc              bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit       bizottsági kültag                      (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                 aljegyző

Horváth Márta                Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Lukács Antalné              Menü Kft. ügyvezetője

Jerszli Judit                     BVKI igazgató

Lesz Ferenc                    BSE elnök

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető                 (8 fő)

 

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Cseh Ervinné                  Badacsonytomajért Közalapítvány elnöke

Tasner Mónika               Céh Turisztikai Egyesület munkaszervezet vezetője

 

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

117/2014. (III.05.) PüB határozat

–        Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Judit bizottsági kültagot, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az ülés a meghívó szerint 15 napirendi pontból állna. 16. napirendként javasolja felvenni a napirendekhez Lesz Ferencnek a 10. jubileumi Városnaphoz kapcsolódóan bazaltkő bányászati emlékhely létesítésére vonatkozó javaslatát. Kéri, hogy aki a 16 napirend tárgyalásával egyetért, azt elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

118/2014. (III.05.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 05. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

 1. 1. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. 2. Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Jerszli Judit BVKI intézményvezető

Pásztor László ügyvezető VN Kft.

Part Imre CÉH Egyesület elnöke

 1. 3. Sántai Miklós kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Sánta Miklós

 1. 4. Schmidt Dániel a BOR-TÉR Kft. képviseletében tett kérelme közterület foglalással kapcsolatban

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Schmidt Dániel

 1. 5. BVKI Alapító Okirat módosításáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Jerszli Judit BVKI intézményvezető

 1. 6. Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 8. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 9. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 10. Az Intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:      Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

A bizottság utasítja az elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

1./ Napirendi pont:

Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány)

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy a meghívottak nincsenek jelen.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja a napirend levételét.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

119/2014. (III.05.) számú határozat

(napirend módosítása)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevékenységükről (Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonytomajért Közalapítvány) című előterjesztést leveszi napirendjei közül, mivel a meghívottak az ülésről távolmaradtak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

2./ Napirendi pont:

Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi

120/2014. (III.05.) számú határozatot

-Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre felkészülésről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Sánta Miklós kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vagyonrendelet szerint 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés szükséges.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy nem kellene-e a vagyonrendelet erre vonatkozó részét módosítani 6 hónapról 1 évre.

 

Horváth Márta osztályvezető emlékeztet arra a Képviselő-testületi határozatra, amely szerint, ha vételi ajánlat érkezik, akkor az ajánlattevőnek kell viselnie az értékbecslés költségét.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kéri, hogy a határozati javaslatba az kerüljön, hogy támogatjuk, de az értékbecslést a vevő költségére készíttetjük.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint biztosítékot kellene meghatározni annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő, hogy nem fizetik meg ezt a k öltséget.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a jelenlegi bérlővel mi a szándék?

 

Vargáné Szőke Judit megkérdezi, hogy a jelenlegi bérlőtől nem kellene nyilatkozatot bekérni, hogy nincs-e vásárlási szándékuk?

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem bérlőkről van szó, hanem jogcím nélküli lakáshasználókról.

 

Krisztin N. László polgármester úgy véli, hogy elővásárlási joga csak a bérlőnek van. A jelenlegi lakáshasználó a tartozását és használati díjat fizet.

 

Orbán Péter elnök ismételten megkérdezi, hogy mi a cél az ott lakókkal? Tudnak erről?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag szerint a Képviselő-testületnek fel kell vállalnia, ha ilyen döntést hoz, és azt közölnie kell az érintettel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vételi szándékot tevő tavaly év végén felkereste, ő kérte tőle, hogy vételi szándékát jelentse be a jelenlegi lakónak. Nem tudja, hogy ez megtörtént-e. Úgy tudja, hogy a vevő azért kérte, hogy márciusban legyen tárgyalva a kérelme, mert akkor lesz itthon. Valószínű, hogy a testületi ülésen jelen tud lenni.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint mivel mindenképpen pályáztatni kell, olyan határozati javaslatokat kell megfogalmazni, hogy a Testület értékesíteni kívánja a lakást.

 

Orbán Péter elnök felveti, hogy az Iskola úti raktárépületből 3-4 szükséglakást ki lehetne alakítani, erre 10 m. Ft. fedezet van a költségvetésben.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes kérdezi, hogy ami a lakás eladásából befolyik, abból fordítanának erre a célra?

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy van a 10 m. Ft-os lakás alap, amit másra nem lehet fordítani. A befolyó vételi díjból és a lakás alapból ki lehetne 25-30 m2-es fecskelakásokat alakítani. Meg kellene nézni, hogy nincs-e erre pályázat.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes felhívja a figyelmet arra, hogy ha munkavállaló érkezik az Önkormányzathoz nincs szolgálati lakás. Véleménye szerint 2-3 fő elhelyezésére alkalmas lakás kialakítása lenne szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy van-e kötelezettség, hogy a jelenlegi lakók elhelyezését biztosítani kell.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint nincs. Emlékeztet arra, hogy önkormányzati vagyonról van szó. Jelenleg használati díjat fizetnek a nevezett jogcím nélküli lakáshasználók. Folly Péter képviselő úr felvetésére reagálva elmondja, hogy más kérdés a szociális bérlakás és más a szolgálati lakás. Arról kell javaslatot tennie a bizottságnak a Képviselő-testület felé, hogy eladásra kerüljön-e az ingatlan,  mert akkor értékbecslést kell készíttetni, vagy nem javasolja eladásra. Ezt követően lehet vizsgálni, hogy mi történik az ott lakókkal.

 

Orbán Péter elnök az előterjesztésben szereplő 1 sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, Horváth Ferenc javaslatával kiegészítve, hogy az Önkormányzat a vevő költségére készíttesse el az értékbecslést. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

121/2014. (III.05.) számú határozat

- Sánta Miklós kérelme a 2469/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Sánta Miklós kérelmét elviekben támogassa azzal, hogy az értékbecslést az Önkormányzat a vételi ajánlatot tevő Sánta Miklós költségére készítesse el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

4./ Napirendi pont

Schmidt Dániel a BOR-TÉR Kft. képviseletében tett kérelme közterület foglalással kapcsolatban

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy a tegnapi napon egy e-mailben ma 12,30 órára összehívott az ügyben egy helyszíni szemlét.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy kérelmező azt szeretné, ha senki nem lenne az üzlete előtt?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy kérelmező megkereste őt azzal, hogy a Posta és az új épület közötti bejáratot nem szeretné, ha a kosaras lefedné bármilyen részben is. Javaslata, hogy kerüljön a pavilonjuk az ott található 2 gesztenyefa közé. Hajlandóak néhány ezer forinttal hozzájárulni az átalakításhoz. Felhívja a figyelmet arra, hogy kérelmező üzleti tevékenységéből komoly bevételei származnak majd az Önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Hidvégiék fogadóóráján azt sérelmezték, hogy éveken keresztül ide-oda lettek lökve annak ellenére, hogy helyi lakosok, akik helyi, kézműves terméket állítanak elő. A Képviselő-testület azt ígérte, hogy igyekszik fix helyet biztosítani számukra. Ők úgy érzik, hogy nem zavarnák Schmidt úr vendégeit. Véleménye szerint termékeiknek turisztikai értéke is van. Megoldási javaslatként felmerült, hogy a Club 67 Bt. féle üzlet.

 

Horváth Márta osztályvezető emlékeztet arra, hogy a kosaras pavilon a közterület használati rendelet szerint III. övezetbe tartozik. A Club 67 Bt. üzlet viszont már az I. övezetben szerepel, ami jelentős díjtétel különbséget jelentene.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a kérelmet támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

122/2014. (III.05.) számú határozat

- Schmidt Dániel a BOR-TÉR Kft. képviseletében tett kérelme közterület foglalással kapcsolatban -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Schmidt Dániel kérelmének támogatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Forintos Ervin bizottsági tag 8,30 órakor megérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

5./ Napirendi pont:

BVKI Alapító Okirat módosításáról

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a módosítást elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

123/2014. (III.05.) számú határozat

- BVKI Alapító Okirat módosításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye Alapító Okiratának módosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy üzleti tervüket azzal fogadta el a Testület, hogy készüljön munkaerő gazdálkodási terv, létszámkimutatás, a dolgozók neve kerüljön ki az anyagból és norma rendszer kerüljön kidolgozásra.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy továbbra is problémának látja, hogy a létszámhoz a havi munkaerő költség lebontása nem szerepel, ezt hozzá kellene tenni, hogy teljes legyen az anyag. A tegnapi napon a FEB tagok informális ülést tartottak. Elmondja, hogy ő annak idején nem kapta meg a 2013. decemberi jegyzőkönyvüket, ahol a javaslatok között szerepel, hogy  a mínusz 5 m. Ft. felszámolására a Kft. dolgozzon ki ütemtervet. Ezt az ütemtervet nem látta a működési hiány felszámolására. Ezt kéri, hogy pótolja a cég. Kérne egy havi lebontású kimutatást, hogy mennyit költenek, munkaerő költséget, anyagköltséget, és bármi, ami felmerül. Ezt a FEB-el egyeztetve mondja, annak érdekében, hogy nyomon tudják követni a Kft. működését.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy mivel erre már volt korábban döntés a január havi már leadásra került, a februári kimutatás a könyvelés után, várhatóan a márciusi ülésre lesz meg.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a jövőben a FEB jegyzőkönyvek kerüljenek megküldésre a testületi tagok részére. Tudomása szerint a Felügyelő Bizottságnak nem az a dolga, hogy ezeket az ütemterveket kontrolálja, hanem az a feladata, hogy a Kft. szabályszerűségi dolgait figyelemmel kísérjék és javaslatokat tegyenek. A bizottságok és a Testület dolga, hogy ezeket az ütemterveket számon kérje.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettese szerint az az elsőrendű dolga a FEB-nek, hogy a tulajdonos érdekeit képviselje a Kft-ben.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a FEB hivatkozott ülésén olyan dolgok hangzottak el, ami nem a Felügyelő Bizottságra tartozik, nem arról szólt az ülés, ami a feladatuk.

 

Pásztor László ügyvezető az 5 m. Ft-tal kapcsolatban elmondja, hogy az akkor egy közbenső állapot volt, utána át lett dolgozva az üzleti terv. Úgy véli, hogy a FEB dolga, hogy a Képviselők részére eljuttassák a jegyzőkönyveiket nem a Kft-é.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja a FEB tagoknak, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló törvényből a Felügyelő Bizottságokra vonatkozó részeinek áttanulmányozását. Továbbá javasolja az önkormányzati tulajdonú Kft-k működésére vonatkozó jogszabály áttekintését, mert a Kft. véleménye szerint jelenleg sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy az üzleti tervvel kapcsolatban van-e hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Felügyelő Bizottsága az üléseiről készült jegyzőkönyveket a Képviselők részére küldje meg, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

124/2014. (III.05.) számú határozat

-VN. Kft. Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyveinek megküldése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy a VN. Kft. Felügyelő Bizottsága az üléseiről szóló jegyzőkönyveket a Képviselő-testület tagjai részére küldje meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy szavazzon, aki az 1 sz. határozati javaslatot elfogadja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

125/2014. (III.05.) számú határozat

-Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Üzleti Tervéhez kiegészítés-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj VN. Kft. üzleti tervéhez kapcsolódó kiegészítéseket.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket a bizottsági tagok.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a sportpálya felújításával kapcsolatban elmondja, hogy amíg nem lát 3 árajánlatot, addig nem tudja elfogadni. Kérdése, hogy miért kerül ennyibe egy új strandi öltöző, a régi épületek elbontása, új kerékpártárolók kialakítása? Hívjanak alvállalkozót, akkor oldja meg az. A napvitorlát véleménye szerint töredékéért el lehet készíteni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a strandi öltözőket anyagáért nem bontaná el valaki?

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az anyagban szereplő javaslataikat felsorolásnak kell tekinteni. Ha a Testület megmondja, hogy melyik legyen, akkor azzal foglalkoznak.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy mi alapján írták be az összegeket?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy Rakics Annát kell megkérdezni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy az anyagban szereplő költségek a Kft. 2014. évi üzleti tervének részét képezik?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy nem.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag emlékeztet arra, hogy a legutóbbi ülésen is ez volt a probléma.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 8,46 órakor kimegy az ülésről.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy azért kezdődik úgy az előterjesztésük, hogy jelzik a szükségessé vált felújítási igényeket, kérve a Képviselő-testületet, hogy határozza meg, mely feladatokat végezzék el.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a strandi lidóval kapcsolatban elmondja, hogy vagy kijjebb kellene vinni a partvonalat, vagy homokpadot kellene építeni, amely egy darabig megakadályozná, hogy a víz elmossa a homokot. A betonszegélyt feleslegesnek tartja.

 

Krisztin N. László polgármester szerint annyira hektikus a Balaton vízállása, hogy egy csapadékmentes időszak azt eredményezheti, hogy 80 m.-el beljebb kerül a víz.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi az ügyvezetőt, hogy a napozó stéggel hogyan állnak.

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, egy mintadarab van készen.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy napozó ágyakat miért nem a Kft. ad bérbe?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy a jelenlegi bérlő szerződése 2015-ig szól.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag problémája, hogy több 10 m. Ft. szerepel utakra, parkolókra vonatkozóan úgy az anyagban, hogy arra nincs a Kft. költségvetésében fedezet. Véleménye szerint ezt nem a Kft. karbantartási tervénél, hanem az Önkormányzat költségvetésénél kellett volna dönteni, hogy mi alapján biztosítja ezekre a költséget.

 

Pásztor László ügyvezető kéri, hogy keressék elő azt a jegyzőkönyvet, amiben azt kérték tőlük, hogy ezeket a karbantartási tervükben szerepeltessék. A jelenlegi előterjesztésükben kérik, hogy a Képviselő-testület határozza meg mely feladatok elvégzéséhez biztosítja a pénzeszközöket.

 

Horváth Ferenc bizottsági tag úgy véli, hogy össze van keverve a karbantartás és a felújítás, ami az Önkormányzat feladata. Lehet hivatkozni egy régi döntésre, de a legutolsó ülésen ugyan ezekkel a problémákkal szembesültek, ezért javasolta a bizottság átdolgozásra az anyagot.

 

Pásztor László ügyvezető utal arra, amikor az Arborétum úti aszfaltozással kapcsolatos probléma volt, hogy 100 e. Ft-nál nagyobb összegű munkát megrendelhetnek-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 100 e. Ft. értékhatár a beszerzésekre vonatkozik.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szeretné tudni, hogy mi kerül a badacsonyi parkoló melletti árok lefedésénél 2,5 m. Ft-ba.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy nem csak lefedésről van szó, hanem a vízelvezetést is meg kell oldani tisztító aknákkal, utána pedig füvesítés lenne.

 

Forintos Ervin bizottsági tag szerint mivel közeledik a szezon a napirenddel kapcsolatban a bizottságnak állást kellene foglalnia.

 

Wolf Viktória aljegyző emlékezteti a bizottságot, hogy építési beruházás esetében bizonyos értékhatárok esetén közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a következők legyenek megcsináltatva:

-          badacsonytomaji strandon a régi öltözők elbontása,

-          kerékpártároló kialakítása,

-          készüljön néhány piknik asztal és pad a strandokra,

-          a badacsonytomaji strandon lévő régi pénztárépület elbontása,

-          új öltöző a badacsonytomaji strandra,

-          lidó melletti betonszegély kerüljön elbontásra,

-          készüljenek napozó stégek.

 

Orbán Péter elnök felveti, ha elfogadják a karbantartási tervet, akkor szeptemberben ugyan ilyen helyzetben ülnek majd itt.

 

Folly Péter elnök-helyettes szerint a pénzügyi sort ki kellene venni az anyagból. A javaslatokat úgy kellene tekinteni, hogy a Kft. részéről ezek a javaslatok, az Önkormányzat pedig a következő testületi ülésén visszatér, hogy melyek azok az utak, amelyeket fel kell újítani.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a későbbi viták elkerülése érdekében csak az szerepeljen az anyagban, amire fedezet van.

 

Wolf Viktória aljegyző emlékeztet arra, hogy a Képviselő-testület 02.26-i ülésén megalkotta a 2014. évi költségvetését, amelynek van egy melléklete, karbantartás és felhalmozási kiadások vonatkozásában. Véleménye szerint ehhez kellene hozzá igazítani a karbantartási tervet.

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy az a határozat rossz volt, amikor arról döntöttek, hogy a karbantartási tervükben szerepeljenek ezek a dolgok.

 

Wolf Viktória aljegyző javaslata, hogy a jövőben a karbantartási terv mindig előre készüljön, úgy hogy azt a koncepcióba be lehessen építeni, ami a következő évi elképzeléseket tartalmazza. Mivel a költségvetés III. olvasata elfogadásra került, úgy látja, hogy esetlegesen a költségvetéshez utólag kell majd hozzá igazítani a karbantartási tervet. Tájékoztat, hogy a költségvetési tervezés a koncepcióval kezdődik.

 

Pásztor László ügyvezető emlékeztet arra, hogy a Kft. már 2013. október 25-én elkészítette az anyagot, amelyet azóta módosítanak. Meg kell nézni a tavalyi üzleti tervet, egy szó sem volt benne fejlesztésekről. Azt kéri a Kft. nevében, hogy határozzák meg az elvárásokat pontosan, mert ülésről ülésre változtatások vannak.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint a jövőben a Képviselő-testület munkáját elősegítve készüljön egy karbantartási terv és mellette egy fejlesztési javaslat. Az ügyvezetőnek tudnia kell, hogy tud-e átcsoportosítani az üzleti tervében. Ha ez januárban elkészül, nagyban segítette volna a Képviselő-testület munkáját.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy az utak, hidak karbantartására 2 m. Ft-ot terveztek be. A karbantartási tervben azok szerepelnek, amelyeket meg kellene valósítani a településen.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy látja, hogy csak átcsoportosítással lehet megoldást találni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a Képviselő-testületnek jogában áll javaslatokat tenni az egyes feladatokra.

 

Folly Péter elnök-helyettes véleménye szerint fejlesztési javaslatként kezeljék az anyagot, összegek nélkül. A Testület döntsön, hogy miket javasolnak megvalósítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri, hogy a testületi ülésre az általa felsorolt munkákra legyen 3 árajánlat, mert döntést kell hozni, hiszen mindjárt itt van a szezon.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag úgy gondolja, hogy azokat a feladatokat a Kft. meg tudja csinálni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag a műszaki tartalmat szeretné látni beárazva a soron következő ülésre.

 

Orbán Péter elnök javaslata, hogy ne fogadják el a karbantartási tervet, hanem ezen szempontok alapján dolgozza át az ügyvezető. Kéri, hogy aki Forintos Ervin és Folly Péter javaslatait támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

126/2014. (III.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

a VN. Kft. karbantartási tervét fejlesztési javaslatként kezelje a testület és válassza ki, hogy mely feladatokat akarja elvégeztetni.

Az alábbi feladatok műszaki tartalma beárazva kerüljön bemutatásra a következő ülésre:

 1. badacsonytomaji strandon a régi öltözők elbontása,
 2. kerékpártároló kialakítása,
 3. készüljön néhány piknik asztal és pad a strandokra,
 4. a badacsonytomaji strandon lévő régi pénztárépület elbontása,
 5. új öltöző a badacsonytomaji strandra,
 6. lidó melletti betonszegély kerüljön elbontásra,
  1. készüljenek napozó stégek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Folly Péter elnök-helyettes kérdezi, hogy mit tartalmaz a kamerás árajánlatok közül a hosszú, mert nem igazodott el rajta.

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy a teljes strandra szól az ajánlatuk. Véleménye szerint egy 3-4 kamerás házilag beszerelhető kb. 60.000 Ft-os rendszert kellene csinálni, amit a Kft. maga is el tud készíteni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a rendszerhez szükséges egy felvevő egység. Meg kell határozni, hogy mit lásson a kamera, arcfelismerés, éjszakai felvétel szükséges-e? Tudomása szerint 100-150.000 Ft. alatt nincs 4 kamerás rendszer. Ha olyan felvétel készül, akkor a NAIH-hoz bejelentési kötelezettség van.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, létezik olyan kamera, ami wifi-n keresztül működik.

 

Folly Péter elnök-helyettes javasolja, hogy az utcafrontot is vegye a kamera, mert úgy ellenőrizni lehetne, hogy milyen jegy nélküli belépés van, a pénzkezelés rendben van-e, mivel komoly napi készpénzforgalom van, ez biztonsági intézkedés is lenne. Ha a 71-es főút mellett utcafrontot is venné a kamera az bűnügy szempontból is segítséget nyújtana. Javasolja, hogy a műszaki tartalmat határozzák meg az árajánlatok alapján.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági felveti, hogy személyiségi jogokat nem sért-e ha a pénztárban dolgozót 10-12 órán keresztül veszi a kamera?

 

Folly Péter elnök-helyettes javasolja, hogy a pénzkezelő helyiségek külső-belső, illetve a 71-es főút felé legyen kamera.

 

Orbán Péter elnök javaslata, hogy ne fogadják el a karbantartási tervet, hanem ezen szempontok alapján dolgozza át az ügyvezető. Kéri, hogy aki Forintos Ervin és Folly Péter javaslatait támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

127/2014. (III.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj VN Kft. 2014. évi Karbantartási Terve-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a strandi pénzkezelő helyiségek belső-külső helyiségeiben, illetve a 71-es főközlekedési útra nézően kerüljön kamera rendszer felszerelésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

8./ Napirendi pont:

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy szóbeli kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Lukács Antalné üzletvezető 2009-ben készült egy szerződés, ami arról szól, hogy ő, mint szállító az önkormányzatok által meghatározott helyeken lerakja az ételt és onnan a szociális gondozók elszállítják. Most már ők szállítanak Balatonrendesre és Salföldre is. Ezért a Kft. nettó 500 e. Ft-ot kap a társulástól. A többi településen falugondnoki busz szállítja ki az ételt. Dr. Scheller György háziorvosnak van lehetősége igazolni, hogy melyik beteg házhoz kötött, nekik kötelező kiszállítani az ételt. Kéri, hogy a Doktor Úr vizsgálja felül, hogy ki a fekvő beteg, mert több olyan személy van ezek között, akik napjában többször is bejárnak a településközpontba, de nekik is ki kell szállítaniuk az ételt, holott azt saját maguk elvihetnék. Tegnapi napon beszélt ez ügyben Pordán Katalinnal, hogy aki tud közlekedni, az maga vigye el az ételt a konyháról, amennyiben kényelmi okok miatt mégis kéri a kiszállítást, akkor fizessen 80 Ft-ot adagonként érte, mert nagyon magas a kiszállítási költségük.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Pordán Katalin szerint a gondozóknak nem munkaköri kötelessége az ebéd kiszállítása, mert időt vesz el a házi gondozói munkából. Ő a legutóbbi társulási ülésen javaslatot tett a szállítási díjra vonatkozóan, de vita keletkezett belőle. A járásban a lesencei társulás rendeletében szerepel 100 Ft. kiszállítási díj adagonként. Sajnos nem tudta meggyőzni polgármester társait, hogy a mi társulásunk rendeletébe is kerüljön ez bele. Dr. Scheller Györggyel kell egyeztetni az ügyben, hogy ki szorul rá a kiszállításra. Arra kell felkészülni, hogy a jövőben az Önkormányzatnak kell ezt megoldania, vagy utasítja a Képviselő-testület a Menü Kft-t a kiszállításra, de akkor nem kell csodálkozni, ha az üzleti tervére ez hatással lesz. Tájékoztat arról, hogy naponta jelentkeznek be vidéki ilyen szolgáltatást kínáló vállalkozások a hivatalba.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy azért kell az önkormányzat segítsége a szállításban, mert a hegyi utakon gépjárművükkel nem tudnak felmenni, továbbá vannak egyedi igények, hogy pl. cukorbetegség miatt pontban 11,30-ra ott kell lennie az ebédnek bizonyos személynél. Az ebéd kiszállításáért adagonként 60-70 Ft. költséget javasol megállapítani, mert a jövőben ingyen nem tudják ezt csinálni.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester egyeztessen dr. Scheller György háziorvossal és utána döntsenek. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

128/2014. (III.05.) számú határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározására előkészített rendelet-tervezet véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Krisztin N. László polgármester, hogy egyeztessen dr. Scheller György háziorvossal az ügyben, hogy ki a házhoz kötött beteg, akinek szükséges az ebéd kiszállítása.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy a Menü Kft-vel szemben ugyan azok az elvárások, mint a VN. Kft-nél. Kéri, hogy Lukács Antalné figyeljen oda arra, hogy a lehetőségekhez mérten az adott árhoz lehet minőséget kapcsolni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag inkább megbízik egy helyi szolgáltatóban, mint egy vidéki idegenben, hogy mit tesz az asztalra.

 

 

9./ Napirendi pont

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

129/2014. (III.05.) számú határozat

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére, módosítására vonatkozó javaslatot fogadja el. Hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 9,51 órakor megérkezik az ülésre.

10./ Napirendi pont

Az Intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

130/2014. (III.05.) számú határozatot

Az Intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló beszámolót fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Wolf Viktória aljegyző távozik az ülésről 9,53 órakor.

 

11./ Napirendi pont:

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztat arról, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által benyújtott KEOP pályázatot elutasították.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a Norvég Alaphoz benyújtott pályázatról van-e információ?

 

Krisztin N. László polgármester válaszában elmondja, hogy nincs. A Norvégiában élő kapcsolatunk jelenleg Badacsonytomajon tartózkodik, jelezte, hogy szeretne vele találkozni. A pályázattal kapcsolatban azt lehet tudni, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a Minisztériumhoz fog átkerülni.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

131/2014. (III.05.) számú határozatot

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészítésként elmondja, hogy a honlap szerkezetének megújítására tavaly pályázat került kiírásra, annak nyertese a májusi határidőre azzal el fog készülni. A Kormányhivatal vizsgálta az önkormányzatok honlapjait, azok naprakész frissítése szükséges. A 2014. december 31-ig foglalkoztatott 2 munkatörvénykönyves személy közül az egyik informatikus végzettségű, a feladat ellátására alkalmas.

 

Krisztin N. László polgármester szerint célszerűnek látszik, hogy ez év végéig ezzel a fiatal személlyel oldják meg az új szerkezetű honlap keretének a feltöltését. További pénzeket nem javasol mozgósítani ennek a feladatnak a megoldására. Véleménye szerint az új rendszert nem szabad elindítani, amíg nincs készen a feltöltés, ezért nem foglalkozna egyelőre a jelenlegi üzemeltető kérdésével.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Krisztin N. László polgármester javaslatával szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

132/2014. (III.05.) számú határozatot

Badacsonytomaj város honlapjának üzemeltetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a www.badacsonytomaj.hu weblap tartalmi felelős feladataira pályázatot írjon ki.

Javasolja, hogy a 2014. december 31-ig a Polgármesteri Hivatalban informatikus végzettségű, munkatörvénykönyves foglalkoztatású személyt bízzák meg a megújult szerkezetű honlap tartalmi elemeinek feltöltésével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

13./ Napirendi pont

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hivatal részéről igyekeztek az ügyet alaposan körbejárni, a Képviselőktől is kapott konkrét segítséget, amelyet ezúton is megköszön. A témában egy képviselői fórumot is tartottak, ahol egy kb. 20 elemű ötlet listából kiválasztották a jelenlévők melyek azok, amelyek mentén tovább kellene gondolkodni, ez alapján készült el az előterjesztés. A fórumon elhangzottak alapján, amit hiányolhatnak az anyagból majd a szerződésben kerül rögzítésre.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Folly Péter elnök-helyettes javasolja, hogy az ajánlati biztosítékot emeljék fel 1 m. Ft-ra annak érdekében, hogy csak komoly vállalkozók jelentkezzenek. Elmondja, hogy a pénzügyi dolgoknál nem lát semmilyen szűrőt. Megkérdezi, hogy nem kellene-e egy bizonyos árbevételt megszabni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy erre szolgál a referencia kérése.

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, hogy a pénzügyi alkalmassági felvételekhez ne kérjék-e be az elmúlt 3 gazdasági év eredményét tartalmazó mérleget, valamint csatolják, hogy volt e sorban állás a bankszámlájukon.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag véleménye szerint nem érdemes meghatározni az árbevételt, alkalmazotti létszámot lehetne megszabni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint se szabjanak meg árbevételt.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet, arról volt szó, hogy a pályázók referenciáit megnézik előszűrésként.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázati feltételeknél a d) pont utolsó mondata értelmetlen, javítani kell.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kéri, hogy a bérleti díj legalacsonyabb mértékére és a bérleti jogviszony időtartamára tegyen javaslatot a bizottság, továbbá a közművekre vonatkozóan a kaució összegére is.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja, hogy szerepeljen a kiírásban a létesítmény férőhely száma. Egy évet javasolna bérleti jogviszonynak meghatározni, ezt követően vissza térhetnének ennek a meghosszabbítására. Szeretné, ha nem kötelezné el magát a Testület 5-10 évre. Az első év után kiderülne, hogy ha nem felel meg a bérlő.

 

Folly Péter elnök-helyettes szerint az eszközökre kb. 10 m. Ft. beruházási kötelezettsége lesz a pályázónak, ha azokat megveszi, ha csak bérli, az is milliós nagyságrendet jelent. Olyan szerződést kell kötni, melyet, ha nem tartanak be, akkor bármelyik időpontban fel tudjuk mondani az együttműködést.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a szerződést foglaltassák közjegyzői okiratba. Javasolja, hogy dr. Gáli Mihály ügyvédtől a testületi ülésre kérjék be a szerződés tervezetet.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy feltétlenül szükségesnek tartják-e a bizottsági tagok a 10 éves gyakorlatot? Ő 5 éves gyakorlatot javasol a kiírásban meghatározni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag is soknak tartja a 10 évet.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag egyetért, szintén soknak tartja a 10 éves gyakorlatot.

 

Folly Péter elnök-helyettes az éves árbevétel meghatározását jobbnak tartaná kikötni. Úgy látja, hogy a komolytalan pályázókat ezzel a kiírással nem zárnák ki. Véleménye szerint kerüljön a pályázati kiírásba egy korlátozó tényező: éves szinten 30 m. Ft-os árbevétel. Javasolja továbbá, hogy inflációkövető legyen a szerződés.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az elhangzott javaslatok szavazására kerül sor.

 

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pályázati feltételeknél szereplő 10 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlat helyett 5 év kerüljön meghatározásra, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

133/2014. (III.05.) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlat kerüljön meghatározásra a pályázati feltételeknél.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy egyetért Krisztin N. László polgármester javaslatával, mely szerint a szerződés közjegyzői okiratba legyen foglalva, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

134/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérletére vonatkozó szerződés közjegyzői okiratba legyen foglalva.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy egyetért Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatával, mely szerint a bérleti szerződést egyelőre 1 évre kössék meg, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

135/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérletére vonatkozó szerződés 1 évre kerüljön megkötésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy egyetért Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatával, mely szerint kerüljön a pályázati kiírásba a Kisfaludy Ház férőhely száma (120 fő), kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

136/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház hasznosítására szóló pályázati kiírásba kerüljön bele a létesítmény férőhely száma. (120 fő)

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy egyetért azzal, hogy az első évben 10 % bérleti díjkedvezményt adjon az Önkormányzat, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

137/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az első évben 10 % bérleti díjkedvezményt adjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy szavazzak a bérleti jogviszony időtartamáról. A pályázati felhívás tervezetében javaslatként 5, 10 vagy 5 + 5 év (képviselő-testületi döntés alapján) szerepel. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 5 évre adják bérbe, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

138/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásban a bérleti jogviszony időtartamát 5 évben határozza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy 5 + 5 évre (képviselő-testületi döntés alapján) adják bérbe az ingatlant, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

139/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásban a bérleti jogviszony időtartamát 5 + 5 évben határozza meg, képviselő-testületi döntés alapján.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elmúlt 3 gazdasági év eredményét mutassa be a pályázó, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

140/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásban kérje a pályázóktól az elmúlt 3 gazdasági év eredményének bemutatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Folly Péter bizottsági tag azon javaslatával, hogy a bérleti szerződésben szerepeljen az inflációkövetés, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

141/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérleti szerződése inflációkövető legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testületi ülésre megkérdezi a Bíró-Mányai Kft-t, hogy az elmúlt 3 évben mennyi volt az átlagos közüzemi költségük.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Folly Péter bizottsági tag azon javaslatával, hogy a pályázati letét összegét 700 e. Ft-ról emeljék fel 1 m. Ft-ra, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

142/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérleti jogának megszerzésére kiírandó pályázati felhívásban a pályázati letét összege 1 m. Ft. legyen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy a testületi ülésig dr. Gáli Mihálytól kérjék be a szerződés tervezetet.

 

Krisztin N. László polgármester jelzi, hogy a kiírás tervezet szerint nem lenne ideje a testületnek a referenciák megtekintésére.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja, hogy határozzák meg külön a pályázatok bontásának idejét és akkor még lenne lehetősége a testületnek a referenciákat megtekinteni.

 

Folly Péter elnök-helyettes javasolja, hogy kerüljön a szerződésbe, hogy az Önkormányzat intenzíven keresi az állami pályázati lehetőségeket a létesítmény felújítására. Ha nem sikerülne pályázatot találni, akkor a bérlő 2 év után költsön az épületre.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint ez csak vita forrása lenne a jövőben, hogy a felújításra befektetett összeget hogyan lakják le. Ha pl. a bérlő lecserélné a nádtetőt, akkor annak az összegét lelakhatná?

 

Folly Péter elnök-helyettes szerint nem. Véleménye szerint ne tegyék olyan pályára az objektumot, hogy ne fejlődjön. Hogyan gondolják, hogy a bérleti időtartam alatt műszakilag javuljon az épület, milyen források fordítódnának erre?

 

Orbán Péter elnök szerint csak viták forrása lenne, ha a bérlő újítana fel. Úgy gondolja, hogy vagy pályázati úton, vagy önkormányzati forrásból lehetne erre fordítani.

 

Forintos Ervin bizottsági tag egyetért Orbán Péter által elmondottakkal.

 

Krisztin N. László polgármester is egyetért az elmondottakkal. Emlékeztet arra, hogy a Testület azt mondta, hogy az idei évi bérleti díjat félre fogja tenni pályázati önrészre. Ha eltelik 2 év és nem lesz pályázat, akkor az épületnek meg kell újulnia, amire rendelkezésre áll a 2 évi bérleti díj.

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, előfordulhat-e, hogy az átadás-átvétel során pl. csatorna és egyéb felújítási munkákba futunk?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy ezt nem lehet kizárni, előfordulhat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy kb. milyen összegért lehet megjelentetni a pályázati kiírást?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztat arról, hogy 20 m. Ft-os összeg felett legalább 1 országos és 1 megyei napilapban kötelező megjelentetni a pályázati kiírást.

 

Krisztin N. László polgármester javaslatként hangzott el, hogy egy gasztronómiai lapban is jelenjen meg a felhívás.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja, hogy a Magyar Nemzet és a Népszabadság országos napilapokban jelenjen meg a pályázati kiírás, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

143/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérleti jogának megszerzésére kiírandó pályázati felhívás a Magyar Nemzet és a Népszabadság országos napilapokban jelenjen meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a pályázati felhívás tervezetét, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

144/2014. (III.05) számú határozat

Kisfaludy Ház hasznosítására pályázati kiírás véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy Ház bérleti jogának megszerzésére kiírandó pályázati felhívás tervezetét az alábbi módosításokkal, illetve kiegészítésekkel fogadja el:

 1. 5 éves melegkonyhás étterem üzemeltetési gyakorlat kerüljön meghatározásra a pályázati feltételeknél
 2. a Kisfaludy Ház bérletére vonatkozó szerződés közjegyzői okiratba legyen foglalva
 3. a Kisfaludy Ház hasznosítására szóló pályázati kiírásba kerüljön bele a létesítmény férőhely száma. (120 fő)
 4. az első évben 10 % bérleti díj kedvezményt adjon a Képviselő-testület
 5. a Kisfaludy Ház bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásban a bérleti jogviszony időtartamát 5 + 5 évben határozza meg, képviselő-testületi döntés alapján.
 6. a Kisfaludy Ház bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásban kérje a pályázóktól az elmúlt 3 gazdasági év eredményének bemutatását.
 7. a Kisfaludy Ház bérleti szerződése inflációkövető legyen.
 8. a Kisfaludy Ház bérleti jogának megszerzésére kiírandó pályázati felhívásban a pályázati letét összege 1 m. Ft. legyen.
 9. a Kisfaludy Ház bérleti jogának megszerzésére kiírandó pályázati felhívás a Magyar Nemzet és a Népszabadság országos napilapokban jelenjen meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök 10,45 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10,50 órakor folytatódik.

A Bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Forintos Ervin bizottsági tag nincs jelen.

14./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, hogy a fogorvosi praxis hogyan áll, tettek-e lépéseket annak érdekében, amiről a testületi ülésen szó volt?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző válaszában elmondja, hogy igen, tegnapi napon beszélt az ügyvéd asszonnyal, aki tájékoztatta, hogy van egy újabb jelentkező a praxis jogra. Addig szerinte, amíg az eszközök dolga nem kerül rendezésre nem célszerű a vevővel erről tárgyalniuk.

 

Folly Péter elnök-helyettes kérdése, hogyan szeretnék rendezni?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ügyvéd asszony szerint a héten meg fogják küldeni az ezzel kapcsolatos leiratukat.

 

Folly Péter elnök-helyettes kérdése, ha a praxis jog új tulajdonosa fizetne az eszközökért, ami az Önkormányzaté, akkor ez minősülhetne-e szerzett jognak?

 

Forintos Ervin bizottsági tag 10,56 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy eladhatja-e valaki másnak a tulajdonát?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Szabó Gabriella a praxis jog törvényes képviselője és a Torja-Dent Bt. jelen pillanatban 2 különböző dolog. A Bt. beltagja volt Szörtsey Zoltán, a kültag Szörtsey Ágnes. A Bt. működik annak ellenére, hogy nem neveztek meg másik beltagot. A testületi határozat arról szól, hogy a Bt-nek vissza adja az Önkormányzat azt a pénzt amit az eszközbeszerzési pályázat önrészéhez nyújtott támogatásként, tehát nem Szabó Gabriellának. Szabó Gabriella jognyilatkozatai az eszközökre vonatkozóan nem értelmezhetőek, ezért ezt több alkalommal megpróbálta az ügyvédjének megmagyarázni. Levélben le fogják írni az ő álláspontjukat. A vevő jelöltnek azt mondhatják, hogy használhatják a fogorvosi rendelőben lévő eszközöket, de azokért Szabó Gabriella pénzt nem kérhet, hiszen más tulajdonát nem lehet értékesíteni.

 

Folly Péter elnök-helyettes megjegyzi, hogy olyan Bt-vel küzdünk, amelynek nincs beltagja.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint 6 hónapig a kültag viheti a Bt. ügyeit, ez áprilisban jár majd le.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy a Bahart részvények értékesítéséből mikor juthat bevételhez az Önkormányzat?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző beszámol arról, hogy elküldésre került az a levél Siófok Város Önkormányzata részére, melyben kértük, hogy küldjék meg a Bahart részvények értékesítésére vonatkozó szerződés tervezetüket. Azt a választ kaptuk, hogy miután megalkotta Képviselő-testületük a 2014. évi költségvetési rendeletét, küldeni fogják.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kéri a Műszaki Osztály vezetőjét, hogy minden testületi tagnak küldje meg, hogy mit takar a badacsonyi nyilvános illemhely 50 %-os készültségi foka.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy amikor Forintos Ervin képviselővel először kint voltak még nem volt meg az 50 %-os készültségi fok. Újabb egyeztetés történt a kivitelezővel, fillérre kiszámoltak mindent, a vállalkozó megvásárolta a burkoló anyagokat, melyet személyesen megtekintett.

 

Folly Péter elnök-helyettes megjegyzi, hogy a Műszaki Osztály felelősségéről van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő kérte Horváth Mártát, hogy valamely műszaki vénájú férfi képviselőt kérje meg, hogy menjen ki vele a készültségi fok megállapításához.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, ha van még kérdésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan, akkor tegyék fel.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag tájékoztatást kér a Bíró és Társa ügy állásáról.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy nem voltak hajlandóak megegyezni, bírósági ügy lesz belőle.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes megkérdezi, hogy a Club 67 Bt. ügyében van-e elképzelés a bizottsági tagok részéről?

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy egy értékbecsléssel rendelkezik az Önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy bérleti díjak lógnak a levegőben. Kérdése, hogy járható út lenne-e a Képviselők részéről, hogy meghívnák Horváth Ottó ügyvezetőt és egy képviselői fórum keretében megpróbálnának vele előzetesen egyeztetni. Ezt követően tárgyalhatnák testületi ülésen az ügyet?

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes szerint az Önkormányzat érdeke, hogy csökkentsék a kifizetést.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy támogassák Polgármester úr javaslatát. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2014. (III.05.) számú határozat

-Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról,

Club 67. Bt-vel egyeztetés-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Club 67 Bt. ügyben a következő havi testületi ülést megelőzően egy képviselői fórum keretében kerüljön sor egyeztetésre Horváth Ottó ügyvezetővel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Forintos Ervin bizottsági tag az alsó-bazársor bontásáról kér tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a megrendelőt aláírta, a bontás bármelyik pillanatban elkezdődhet.

 

Horváth Márta osztályvezető tájékoztat arról, hogy a vállalkozó a bazalt követ saját telephelyén fogja deponálni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint jó lenne, ha a VN. Kft. a közmunkásokkal meg tudná tisztíttatni ezeket a köveket.

 

Orbán Péter elnök elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2014. (III.05.) számú határozat

-Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról-

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

15./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

147/2014. (III.05.) számú határozat

- Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

16./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy Lesz Ferenc részéről kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Lesz Ferenc BSE elnök megköszöni, hogy sürgősségi indítványként kezelték beadványát és az tárgyalja a bizottság. Javaslata Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által szervezett programokat egészítené ki. Elmondja, hogy Badacsonytomajon a kőbányászatnak nincs emlékhelye a Tájházban elhelyezett eszközökön kívül. Amennyiben a javaslat támogatást kap, társadalmi munkát is szerveznek ehhez kapcsolódóan. A régi bányászok nagy örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, úgy véli, hogy határidőre meg is lehetne azt valósítani, ha anyagi támogatást kapnak hozzá.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a társadalmi munka a munkadíjra vonatkozik?

 

Lesz Ferenc BSE elnök válaszában elmondja, hogy igen.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag felveti, hogy a Közlekedés Felügyelet részéről nem merülhet-e fel kifogás az emlékmű felállítása ellen az útkereszteződés beláthatósága miatt?

 

Horváth Márta osztályvezető ígéretet tesz, hogy testületi ülésig megpróbál ennek utána járni.

 

Orbán Péter elnök megállapítja, hogy az Önkormányzatnak az anyag költséget és a táblát kellene finanszíroznia.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes elmondja, hogy a helyszín vonatkozásában megkérdezné a főépítészt.

 

Lesz Ferenc BSE elnök elmondja, hogy azért választották ezt a helyszínt, mert felette ment el a kötélpálya annak idején. Jelzi, hogy a korábban a kereszteződésben lévő elsőbbségadás tábla eltűnt.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás?

 

Krisztin N. László polgármester beszámol arról, hogy Szeremley László borász megkereste azzal a javaslattal, hogy a tapolcai körforgalomnál lévő malmot helyezze át máshova az Önkormányzat, legyen a terület megmagasítva és szőlőtőkékkel kerüljön körbeültetésre, vállalva, hogy azok gondozását ő intézi.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag felveti, hogy a Közlekedési Felügyelet hozzájárulására lehet, hogy szükség lenne ehhez.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes javasolja, hogy a kertépítész járja végig a település frekventáltabb helyeit Horváth Márta osztályvezetővel, különös tekintettel a Petőfi utcai elágazásra, az I. Világháborús Emlékmű, valamint a templom előtti területre, ahol minimális pénzből látványos dolgokat lehetne csinálni. Ehhez mindenképpen szükségesnek tartja, hogy előzetesen készüljön egy vázrajz.

 

Krisztin N. László polgármester beszámol arról, hogy az I. Világháborús szobor felújítása kapcsán derült ki, hogy korábban ott egy angyal szobor volt elhelyezve. Javaslat, hogy az I. Világháborús szobor átkerülhetne a Hősök kertjébe, van egy pályázat erre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy alá lett-e írva a badacsonyörsi vasútállomás épületének bérleti szerződése?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag válaszában elmondja, hogy a VN. Kft. részéről igen, a MÁV-tól várják vissza a szerződést.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Folly Péter bizottsági elnök-helyettes részéről javaslatként hangzott el, hogy a bányász emlékhely létesítése ügyében kerüljön kikérésre a főépítész véleményes. Kéri, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

148/2014. (III.05.) számú határozat

- Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a bazaltkő bányászat emlékhely helyszínének egyeztetését a település főépítészével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja az előterjesztésben szereplő javaslatot a költségvetés általános tartalékának terhére megvalósítani, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

149/2014. (III.05.) számú határozat

- Javaslat Badacsonytomaj Város 10 éves évfordulójának megemlékezésére

Bazaltkő Bányászati Emlékhely létesítése -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa Bazaltkő Bányászati Emlékhely kialakítását azzal, hogy az anyagköltségekre biztosítson 203.356 Ft + Áfa összegű támogatást a 2014. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 11.28 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                               Vargáné Szőke Judit

elnök                                                        bizottsági kültag

jegyzőkönyv hitelesítő