Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. évi jegyzőkönyvek 2014.02.05. soros PÜB jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2014.02.05. soros PÜB jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 5/2014.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 05-én 8.00 órai kezdettel   megtartott

soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                   elnök

Folly Péter                      elnök-helyettes

Forintos Ervin                bizottsági tag

Horváth Ferenc             bizottsági kültag

Vargáné Szőke Judit      bizottsági kültag                      (5 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              Költségvetési és Adóosztály osztályvezető

Horváth Márta                Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Lukács Antalné              Menü Kft. ügyvezetője

Nagy Lászlóné                óvodavezető

Fodor József                   BVKI igazgató

Pásztor László                VN. Kft. ügyvezető

dr. Gáli Mihály               ügyvéd

Gerencsér Tamás            pályázati referens

Pinterits Judit                 fogorvos                                 (11 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 1fő

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferencet, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

57/2014. II.05.) PüB határozatot

–        Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Ferencet, jegyzőkönyvvezetőnek Tóthné Sáfár Zsuzsannát elfogadja.

 

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a bizottság ülése a meghívó szerinti 25 napirendi pontból állna. Kéri, hogy aki azokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

58/2014. (II.05.) PüB határozatot

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 05. napján megtartott soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

Napirendi pontok:

 1. Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

 1. Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Gabriella az örökös törvényes képviselője és Dr. Pinterits Judit

 1. Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Prof.Dr. Pusztay János NH-CFU elnöke

 1. Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.

 1. CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

 1. Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Horváth Ottó CLUB 67. Bt.

 1. Közvilágítás korszerűsítés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mezei József MEZEI-VILL Kft.

 1. Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft., Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítása a költségvetési évet követő három évre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belsőellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vagyonkezelési szerződések módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívottak: Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető

 1. Tájékoztató a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2014. évi strandjegy árakra javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Tájékoztató a polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Előkészítő: Wolf Viktória aljegyző

Pásztor László VN Kft. ügyvezető

 1. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester jelezte feléje, hogy a napirendek tárgyalása előtt szót kérne, mert a későbbiekben el kell mennie.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy két témában akar tájékoztatást adni, a Bíró és Társa és a Kisfaludy Ház ügyében, amelyek a lejárt határidejű határozatoknál fognak szerepelni. Fél tízkor el kell mennie az MNV Zrt. tart egy tájékoztatást az ingyenesen átadásra kerülő ingatlanokkal kapcsolatban, ahol az Önkormányzatnak igénye volt. Mivel Jegyző úr szabadságon van, Aljegyző asszony nem tud erre elmenni, Horváth Márta osztályvezető pedig több napirendi pont kapcsán érintett, ezért úgy látta helyesnek, ha ő maga megy el.

A Bíró és Társa ügyben tájékoztatja a bizottsági kültagokat, hogy a Képviselő-testület hozott egy határozatot 19/2014. amelyben több megoldást javasolt ennek a problémának a kezelésére, de elsősorban azt, hogy tárgyaljanak a Bíró és Társa cég ügyvédjével. Ez a tárgyalás megtörtént Alpolgármester úr jelenlétében. Egy feljegyzés készült erről, amelyet a ma reggeli órákban fog ügyvéd úr visszaküldeni. Kéri, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló tárgyalásánál ez kerüljön kiosztásra.

Mivel a Kisfaludy Ház napirendje zárt ülés keretében került tárgyalásra ezért erről röviden azt a tájékoztatást tudja adni, hogy a Kisfaludy Ház ügyében a Testület egy ad-hoc bizottságot hoztak létre, melynek tagjai Folly Péter, Simonné Visi Erzsébet, dr. Gáli Mihály ügyvéd és jómaga. Ez a bizottság fog a mai napon 16.00 órakor tárgyalni a Bíró és Mányai Kft. cég képviselőivel és ügyvédjével.

Forintos Ervin bizottsági tag 8,10 órakor megérkezik az ülésre.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

1./ Napirendi pont

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

 

Orbán Péter elnök köszönti az ülésen a praxis jogra jelentkező dr. Pinterits Juditot. Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

dr. Pinterits Judit elmondja, hogy jelenleg Budapesten dolgozik, de keszthelyi származású. Jelenleg egy körzeti praxisban dolgozik, illetve 3 éves fogszabályozási rezidens, e mellett körzeti felnőtt fogászatot végez. Annak ellenére jött el az ülésre, hogy a praxis jog eladója és közte a megállapodás nem született még meg. A problémát az jelentette, hogy eladó, amit kért a praxis jogért azt megadták volna, az eszközökkel kapcsolatban van a vita, hogy kinek a tulajdonában van a fogászati rendelő berendezése. Tudomására jutott, hogy ehhez pályázati úton jutott az Önkormányzat. Azt ajánlották fel az eladónak, hogy ebbe amennyit ők befektettek, azt megtérítik. Egy új bérleti szerződést kellene kötni véleménye szerint az Önkormányzattal erre.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy látja, hogy az erre vonatkozó szerződés nem teljes mértékben leszabályozott. Az Önkormányzat pályázattal újította fel az egészségházat. Nem tudja hogyan történhetett olyan szerződéskötés, hogy 5 éves fenntartás után a fogorvos tulajdonába kerülnek az eszközök. Ő ezt nem tartja elfogadhatónak. Milyen testületi ülésen történt ilyen döntés? Milyen felhatalmazás alapján írta alá a szerződést Mórocz István alpolgármester?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a KDOP-s pályázat 5 éves fenntartási időszaka 2015-ben jár le. Az Önkormányzat addig ezeket az eszközöket nem értékesítheti. A testületi döntésnek utána fog nézni. Bizonyos egészségügyi tárgyú tárcaközi rendeletek előírják, hogy melyek azok az minimumjegyzék szerinti eszközök, amelyek szükségesek az ellátás biztosítása érdekében. A leendő fogorvosnak leltár szerint átadásra kerülnek az eszközök, és ha valami hiányzik, akkor azt ki kell fizetni az Önkormányzat részére.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy érzi, hogy a praxis jog örököse az Önkormányzat tulajdonát akarta eladni, amit elfogadhatatlannak tart.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy annak idején a doktor úr kifizette az önrészt.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint, ha valaki önrészt fizet, az nem azt jelenti, hogy az 5. év után a tulajdonába kerülnek az eszközök, berendezések. Javaslata a 2009. november 25-i szerződés módosítása, mert az Önkormányzatra nézve káros hatást vált ki, törvénybe ütköző.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy látja, hogy a 2014 utáni időszak tulajdonviszonyai erősen kétségesek a szerződés alapján. Javasolja az ezzel kapcsolatos kérdést felvetni dr. Gáli Mihály ügyvéd jelenléte során.

 

Wolf Viktória aljegyző javaslata, hogy kérje a bizottság, hogy a testületi ülésig készítsen ügyvéd úr erre vonatkozóan egy kiegészítő anyagot.

 

Forintos Ervin bizottsági tag emlékeztet arra, hogy ugyan ez a probléma fenn áll a gyermek- és felnőtt orvosi rendelő kapcsán.

 

dr. Pinterits Judit elmondja, hogy az eladó ügyvédje azzal gyanúsította meg őket, hogy nyerészkedni akarnak, de erről szó sincs, ők az önrészt szívesen kifizetik, de annak a többszörösét kérték tőlük. Véleménye szerint olyan megállapodás lenne jó, hogy az Önkormányzat adja bérbe az eszközöket, mert úgy véli, hogy eladó azokat nem értékesítheti, mivel nem az övé.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javasolja a határozati javaslatban szereplő utolsó mondat kivételét.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás? Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Kéri, szavazzon, aki egyetért Horváth Ferenc javaslataival, mely szerint:

- vizsgálják meg milyen ülésen született döntés, és milyen meghatalmazás alapján írta alá az akkor alpolgármester a szerződést,

- valamint, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat utolsó mondata kerüljön ki a bizottság határozatából.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

59/2014. (II.05.) számú határozatot

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassa meg milyen testületi ülésen született döntés és milyen felhatalmazás alapján írta alá a szerződést az akkori alpolgármester, továbbá az előterjesztésben szereplő határozati javaslat utolsó mondata kerüljön ki a bizottság határozatából.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri szavazzon, aki az előbbi módosításokkal elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

60/2014. (II.05.) számú határozatot

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Szabó Gabriella saját és kk. Szörtsey Lili Pálma törvényes képviselőjeként élettársa néhai Dr. Szörtsey Zoltán praxisjogának értékesítéséhez kapcsolódó megkeresését megtárgyalta. A KDOP-5.2.1/A-2008-0044 számú „A badacsonytomaji egészségház felújítása és egészségközponttá történő átalakítása” című projekt során 2009. november 25. napján kötött megállapodás módosítását javasolja elrendelni a Képviselő-testületnek azzal, hogy a praxisjog értékesítését követően az ellátást végző fogorvos az üzemeltetést a fenntartási időszakban vállalja.

 

Javasolja felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy dr. Gáli Mihályt, az önkormányzat ügyvédjét felkérjék valamennyi orvosi praxis vonatkozásában, (fogorvos, felnőtt háziorvos, gyermekorvos) a szerződés felülvizsgálatára, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

61/2014. (II.05.) számú határozatot

Fogászati alapellátási körzet praxishoz tartozó eszközök tulajdonba adásáról és KDOP-5.2.1/A-2008-0044 pályázathoz kapcsolódó megállapodás módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel az Önkormányzat ügyvédjét, dr. Gáli Mihályt valamennyi praxis vonatkozásában a szerződés felülvizsgálatára.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

2./ Napirendi pont:

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

dr. Pinterits Judit elmondja, hogy a praxis joggal kapcsolatban meg tudtak egyezni, de az eszközökben nem. Nagyon szeretné, ha a Testület ebben döntene, mert ő nagyon szívesen dolgozna a településen.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint együtt kellene kezelni a kérdést az előző napirenddel.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy a 2 előterjesztés szorosan összefügg, de a praxisjog az előzőtől elkülönül. A praxisjogra vonatkozó nyilatkozat beérkezett, az nem került visszavonásra. Ha sikerül megegyeznie az eladónak és a praxisjogot megvásárolni szándékozónak, akkor a szükséges szerződéseket dr. Pinterits Judittal megköti az érintett 5 önkormányzat. A napirendet február 18-i együttes ülésén tárgyalják az érintett önkormányzatok. A bizottságnak arra vonatkozóan kell javaslatot tennie, hogy a praxisjog vonatkozásában tudja-e az előterjesztés szerinti szerződéseket elfogadásra javasolni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi a praxisjogra jelentkezőt, hogy így is fenntartja szándékát, hogy az eszközök még nincsenek tisztázva?

 

dr. Pinterits Judit válaszában elmondja, hogy igen, de az eladóval nem tudott megegyezni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint, mivel az önkormányzat tulajdona, így ő rendelkezik az eszközök felett.

 

Folly Péter elnök-helyettes javasolja, hogy hozzanak döntést a kérdésben. Az eszközökkel kapcsolatos jogvitát a jogászok fogják eldönteni.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, mi történik akkor, ha az 5 önkormányzat elfogadja a doktornőt, de eladó ügyvédje nem fog ebbe bele menni?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint, ha jogi útra terelik az ügyet, akkor 1-2 éven belül fogorvos nem lesz.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli, hogy amennyiben nem hoznak döntést a fogorvos személyéről, akkor minden más jelentkező esetében is fenn fog állni ez a probléma.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, hogy az eszközkérdés csak Badacsonytomaj Város Önkormányzatát érinti. Ha az 5 önkormányzat együttes akarattal kinyilvánítja, hogy Pinterits Judittal akar szerződés kötni, jóvá kell hagyniuk a praxisjogot megszerezni kívánó fogorvossal megkötendő szerződéstervezetet. A másik lehetőség, hogy nem tudnak szerződést kötni.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az „A” határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

62/2014. (II.05.) számú határozatot

Fogászati alapellátási körzet praxis jogának értékesítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 

1/ Badacsonytomaj Város Képviselő - testülete a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes településekre kiterjedő fogászati alapellátási körzetre vonatkozóan, a praxisjogot megszerezni kívánó dr. Pinterits Judit fog(szak)orvossal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§-a szerinti, a jelen előterjesztés II. számú mellékletében szereplő feladat - ellátási szerződést kössön, melyről az önkormányzat a jelen előterjesztés I. számú mellékletében foglalt tartalmú előszerződést  köt dr. Pinterits Judit fog(szak)orvossal.

 

2/ Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó jelen előterjesztés szerinti tartalmú előszerződés aláírására.

 

3/ Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert – amennyiben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtására kiadott 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti - a praxisengedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv a praxisengedélyt jogerősen kiadta, a jelen előterjesztés II. számú feladat - ellátási szerződésének aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

 

3./ Napirendi pont

Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztat arról, hogy Pusztay János professzor írásban jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottság ülésén, egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy olyan határozat született, hogy BVÖKI készítsen előterjesztést a CFU-val kötendő megállapodásra vonatkozóan.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, a múltkori ülésen arról volt szó, hogy a településen programokat szervez a CFU.

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy az erre irányuló dolgokat megtették, a múltkori ülés előterjesztésében szerepelt is Pusztay úr elgondolása. Az együttműködési megállapodást addig nem tudja megkötni, amíg nem tisztázódik minden ebben az ügyben.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy Pusztay úr levelében azt írja, hogy ő nem tudja a fennálló tartozást kifizetni.

 

Krisztin N. László polgármester lehetőségként felveti, hogy a Testület legyen méltányos és tekintsen el ettől az összegtől tekintettel arra a két dologra, ami le van írva az anyagban. Az Önkormányzat nem teljesített mindent a szerződésből, a konditeremként működő részt nem bocsátotta rendelkezésükre. Ez a bérleti díj abban az időszakban keletkezett, amikor már tárgyalásban állt az Önkormányzattal. Pusztay úr elismeri saját hibáját is ebben a történetben, hiszen alapítvány létrehozását ígérte, amellyel új szerződőként tudott volna belépni. Azonban, mivel nem tud erre forrásokat szerezni, addig nem célszerű ezt létrehoznia. Az épületben tényleges tevékenység nem zajlik, tehát kár nem érte az Önkormányzatot, amíg az egyeztetések folytak. Javasolja, hogy az elméleti alapon keletkezett bérleti díjtól tekintsen el a Testület. Sokszor tárgyalták már, hogyan lehetne megtartani ezt a tevékenységet a településen, így találták ki, hogy a BVÖKI-n keresztül.

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy pénzügyi van-e lehetőség erre?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy az Önkormányzat a Nemzetek Háza szervezettel volt szerződésben, amely szerződés nem teljesítés miatt felmondásra került. Erre irányuló részletfizetési, méltányossági kérelem nem érkezett be a mai napig sem. Azt tudná elképzelni, hogy a szervezet esetleg ez irányú megkereséssel éljen az Önkormányzat felé.

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy a CFU által vállalt 5 program olyan eszmei értékű, amely megközelíti a szóban forgó összeget.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag aggálya, hogy a Nemzetek Háza bejegyzett szervezet, jogi személynek tekinthető, a CFU pedig nem. Meglátása szerint a CFU egy klubként működhetne, a BVÖKI-n belül ennek kellene megteremteni a lehetőségét, ha a Testület is úgy akarja, hogy működjenek. Úgy véli, hogy nem a Nemzetek Házával, hanem Pusztay Jánossal kellene az Önkormányzatnak szerződést kötnie.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért az elmondottakkal, de Pusztay professzor úr saját zsebére nem akar szerződést kötni. A Nemzetek Háza bejegyzett szervezet, akik tudták a CFU-t finanszírozni. Az új konstrukcióval azt mondja ki a Testület, hogy BVÖKI átveszi a Keresztury Ház üzemeltetését. A háznak az előző évek alapján van egy tapasztalati üzemeltetési költsége. Tettünk egy olyan javaslatot, hogy a Nemzetek Háza minden évben támogassa az intézmény tevékenységét, a badacsonytomaji kultúrát, közel akkora összeggel, mint amekkora az üzemeltetési költség. Ennek ellenére ő is azt javasolja, hogy válasszák külön ezeket a dolgokat. Meg kell fontolni, hogy a művelődési ház klubjaként működhessen a CFU, és a Nemzetek Házának engedjék el a tartozást azzal, hogy ennek a költségnek megfelelő mértékű támogatást nyújtanak. Azt kellene elérni, ha lehet, fizessék meg az elmaradt összeget.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki elfogadja Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  2 tartózkodással meghozza az alábbi

63/2014. (II.05.) számú határozatot

Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye keretein belül teremtsen lehetőséget a professzor Pusztay János által vezetett Collegium Fenno Ugricum klubként történő működtetésére.

Az erre vonatkozó szerződés Prof. Pusztay Jánossal kerüljön megkötésre, ne a Nemzetek Háza szervezettel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és   tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

64/2014. (II.15.) számú határozatot

Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Keresztury Ház bérletével kapcsolatos tájékoztatót fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

4./ Napirendi pont

Menü Kft. 2014. évi üzleti terve

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e Kft. ügyvezetője részéről anyaggal kapcsolatban?

 

Lukács Antalné ügyvezető válaszában elmondja, hogy nincs.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről?

 

Krisztin N. László polgármester emlékeztet arra, hogy a legutóbbi ülésen az volt az igény, hogy minimum nullás üzleti terv készüljön, ezt teljesítette a Kft. ügyvezetője.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, a múltkori ülésen elhangzott az is, hogy ha az üzleti tervben eredményt terveznek, akkor úgy kell gazdálkodni, hogy év végén is így legyen. Veszteség nem keletkezhet a működés során. Ha keletkezik, akkor annak következményeinek kell lennie. Kéri az Ügyvezetőtől a működés havi figyelemmel kísérését. Javasolja, hogy a Képviselő-testület is ellenőrizze ezt, negyedévente készüljön előterjesztés erre vonatkozóan.

 

Folly Péter elnök-helyettes kéri, hogy a valós eredményt tükrözzék, mert különben úgy lesz év végén, mint az elmúlt évek során.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy szülői értekezleten elhangzott az Ügyvezető részéről javaslat egy pároló edény beszerzésére. Véleménye az, hogy szoborállítás helyett ilyet vegyen inkább az Önkormányzat.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy mennyibe kerül egy ilyen eszköz?

 

Lukács Antalné ügyvezető válaszában elmondja, hogy kb. 3-4 m. Ft. A szülők részéről elhangzott olyan felajánlás, hogy amennyiben sikerül ilyen eszköz beszerzésére közétkeztetésre vonatkozó pályázatot találni, segítenek a pályázat elkészítésében. Nagyon hasznosnak találná, mert így a zsiradék felhasználást jelentősen tudnák csökkenteni.

 

Folly Péter elnök-helyettes 8,54 órakor elhagyja az üléstermet.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja Horváth Ferenc javaslatát, mely szerint a Menü Kft.-nek negyedévente beszámolót kell készítenie a Képviselő-testület felé, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

65/2014. (II.05.) számú határozatot

Menü Kft. 2014. évi üzleti terve, negyedéves beszámoló készítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy negyedévente kérjen beszámolót a Menü Kft. gazdálkodásáról.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja a Menü Kft. 2014. évre vonatkozó üzleti tervét, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

66/2014. (II.05.) számú határozatot

-Menü Kft. 2014. évi üzleti terve-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Kft. 2014. évre vonatkozó üzleti tervét fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

5./ Napirendi pont:

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy az Egyesület munkaszervezetén belül vannak ellátandó feladatok, melyek fel vannak sorolva az előterjesztés mellékletének II./Az Egyesület jogai és kötelezettségei rész 1. pontja alatt. Kérdése, mivel foglalkoznak, ha a Badacsony Kártyának nincs értelme, hiszen ezt a VN. Kft. ügyvezetője is leírja?

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy meddig tart a szerződéses időszak?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdezi, hogy a megállapodás előzményében leírtakról a többi érintett önkormányzat is hasonló módon nyilatkozik-e? Szigliget kivételével úgy tűnik, hogy a többi nem igazán vesz részt a támogatásban. Ha benne van a megállapodásban, hogy minden önkormányzat támogatja, akkor miért van az, hogy Badacsonytomajnak kell állnia a mások által be nem tartott összeget. Ha a megállapodást aláírta Ábrahámhegy és Badacsonytördemic is, akkor mi alapján követeli a Céh az összeget? Ha a többi település nem írja alá, akkor Badacsonytomajnak sem szabad aláírnia. Megjegyzi, hogy a Középtávú Együttműködési Megállapodás I. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei rész 1. pontjában az szerepel, hogy: „Az Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Egyesület kiszámítható együttműködésének érdekében a TDM Munkaszervezet kötelezően előírt minimális éves működési és szakmai forrásainak legalább 65 %-hoz, de legfeljebb évi 13 m. Ft-tal hozzájárulnak.” A 2. pontban az szerepel, hogy „a támogatás megállapított mértékét az Egyesület pályázati önrészként is felhasználhatja.” Véleménye szerint vagy működési és szakmai forrásokra adja az Önkormányzat a támogatást, vagy pályázati önrészre. Törölné ezt a részt, a pályázati önrészt spórolják össze, ne a 13 m. Ft-ból legyen felhasználható. Tart attól, hogy egy pályázatra hivatkozva újból kitolják 5 évre ezt az összeget, amire már volt példa.

Az Egyesület jogai és kötelezettségei részhez kapcsolódva kérdezi, hogy melyek az Egyesületi célok? Vagy mellékeljék az Egyesület Alapszabályát, vagy ez a mondat kerüljön ki a megállapodásból.

A II. 1. pont utolsó mondatát idézi: „Felek megállapodnak, hogy a fentebb felsorolt tevékenységek végzését az Egyesület látja el, az Önkormányzat hasonló célú tevékenységet nem folytat.” Kérdése, hogy miért tiltják meg, hogy az Önkormányzat pl. egy prospektust kiadjon. Nem érti, hogy miért kell egy ilyen korlátozás a megállapodásba.

A II. 5. pontban az szerepel, hogy „az Önkormányzat által biztosított támogatásból sem tagjainak, sem pedig harmadik személynek támogatást nem nyújthat.” Kérdése, hogyan mondhatják ezt, ha a honlapon megjelennek a szállásadói? Ezeket a dolgokat nem tudja elfogadni, mert nem lehet az egészet ellenőrizni.

Javasolja, hogy az elszámolást nem március 15-ig hanem január 15-ig küldjék meg a költségvetés készítésének az idejére, ne pedig az elfogadását követően. Javasolja, hogy ezen időpontig küldjék meg javaslataikat, elképzeléseiket is.

Szerepel a II. 7. pontban, hogy, véleményezésre megküldi az Önkormányzatnak az Egyesület éves feladattervét és munkatervét véleményezésre. Nem szerepel ebben határidő. Javasolja, hogy a tárgyévet megelőző év november 15-ig. Nagyon rugalmasnak tartja a megállapodás tervezetet, úgy véli, azt konkretizálni kellene.

A III. Záró rendelkezések 1. pontjában visszautalás van 2010-re, és egy hivatkozás egy 1-es pontra. Kérdés, hogy melyik 1. pontra? A megállapodás javításra szorul, kidolgozatlan.

Kérdése, hogy ha most aláírásra kerülne a megállapodás, akkor mostantól számítódik újból az 5 + 2 év? Véleménye szerint az ilyen megállapodásokat 1 évre kellene kötni és azt évente felülvizsgálni. Úgy gondolja, hogy egy következő testületet nem szabad kényszerpályára vinni. Szeretné, ha a megállapodás tervezet átdolgozásra kerülne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy majdnem teljes mértékben egyetért Horváth Ferenc által elmondottakkal. A megállapodás éves felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek, csak a költségvetés tekintetében. Nem kívánunk újabb 7 éves szerződést kötni. Tájékoztat arról, hogy az 5 + 2 év 2016-ban fog lejárni, mert a Testület kinyilvánította, hogy addig fog tartani ez a szerződés. Szeretnénk azt kezdeményezni, hogy egy közös szerződés kerüljön aláírásra mind a 4 önkormányzat által. A problémát az okozza, hogy egyik önkormányzat nem ismeri a másik által kötött megállapodás tartalmát. A múltkori ülésen azért tárgyalták a témát, mert az Egyesület szerint 800 e. Ft-tal kevesebb támogatást adott Badacsonytomaj. Azt tudjuk, hogy Szigliget viszont ennyivel többet. Egyetért azzal, hogy a szerződésben konkrétumoknak kell szerepelnie. Ha letelik a 7 év, arra kell törekedni, hogy ne az legyen, hogy mindenki annyit ad amennyit akar, vagy tud. Horváth Ferenc említette, hogy pályázathoz is felhasználják a támogatást. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy úgy értették ezt annak idején, hogy amennyiben működési célú pályázat van, akkor arra pályázhatnak és amennyiben eszközbeszerzésre lenne mód, akkor arra legyen lehetőségük.

 

Orbán Péter elnök kérdezi, elképzelhető, hogy minden érintett önkormányzattal más tartalmú szerződést kötöttek?

 

Krisztin N. László polgármester szerint elképzelhető. Az ő szerződésükben nem szerepel konkrét összeg. A tavalyi együttes ülésen, amikor kiderült, hogy többet kellene fizetniük, akkor egyből nem támogatták a megállapodás aláírását. 02.18-i együttes ülés egyik témája ez lenne.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag visszautal arra, hogy a megállapodásban az szerepel, hogy legfeljebb évi 13 m. Ft-tal támogatják az önkormányzatok az Egyesületet. Az előző ülésen már 13,8 m. Ft-ról volt szó és többes számban, önkormányzatok szerepel benne.

 

Krisztin N. László polgármester tájékoztatja Horváth Ferencet arról, hogy a Testület nem is adta meg ezt a 800 e. Ft-ot az Egyesület részére.

 

Forintos Ervin bizottsági tag felveti, hogy a Tourinform Irodát nem lehetne-e télre átköltöztetni az Egry Múzeumba, és akkor az is egész évben tudná fogadni a látogatókat.

 

Fodor József BVKI igazgató válaszában elmondja, hogy az Egry József Emlékmúzeumban nincs kiépítve fűtés.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Horváth Ferenc bizottsági kültag által megfogalmazott javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

67/2014. (II.05.) számú határozatot

CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Céh Turisztikai Egyesülettel kötendő középtávú együttműködési megállapodás az alábbiak szerint kerüljön átdolgozásra:

 1. működési és szakmai forrásokra adja az Önkormányzat a támogatást, pályázati önrészre ne, azt az Egyesület gazdálkodja ki.
 2. Egyesület jogai és kötelezettségei részhez vagy mellékeljék az Egyesület Alapszabályát, vagy ez a mondat kerüljön ki a megállapodásból
 3. „Felek megállapodnak, hogy a fentebb felsorolt tevékenységek végzését az Egyesület látja el, az Önkormányzat hasonló célú tevékenységet nem folytat.” korlátozás ne kerüljön a megállapodásba.
 4. „az Önkormányzat által biztosított támogatásból sem tagjainak, sem pedig harmadik személynek támogatást nem nyújthat.” szakasz mivel nem ellenőrizhető, konkretizálni kell, hiszen a szállásadók megjelennek a honlapon.
 5. az elszámolást március 15-e helyett január 15-ig küldje meg az Egyesület az önkormányzati költségvetés készítésének az idejére, ne pedig annak elfogadását követően.
 6. a II. 7. pontnál a tárgyévet megelőző év november 15-ig küldje meg az Egyesület véleményezésre az Önkormányzatnak éves feladattervét és munkatervét véleményezésre.
 7. A III. Záró rendelkezések 1. pontjában visszautalás van 2010-re, és hivatkozás egy 1-es pontra. Tisztázni kell, hogy melyik megállapodás melyik 1. pontjára?
 8. A megállapodást csak 1 évre vonatkozóan kell megkötni és azt a költségvetés tekintetében évente felül kell vizsgálni.
 9. egy közös szerződés kerüljön aláírásra mind a 4 önkormányzat által.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök szavazást kér arra vonatkozóan, hogy a 8. napirendi pont tárgyalását 6.-ként előrehozzák, mivel a meghívottak megérkeztek. Kéri, hogy aki a napirendi sor módosítását elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

68/2014. II.05.) PüB határozatot

–        Napirendi pontok sorrendjének módosításáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára a 2014.02.05-i Pénzügyi Bizottsági ülés napirendjét az alábbiak szerint módosítja:

a meghívóban szereplő Közvilágítás korszerűsítése című 8. napirendi pontot, 6. napirendi pontként tárgyalja.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

6./ Napirendi pont

Közvilágítás korszerűsítés

 

Orbán Péter elnök köszönti a napirendi pont kapcsán megjelent Mezei Józsefet a Mezei-Vill Kft. ügyvezetőjét. Megkérdezi, hogy van-e kiegészítése a napirenddel kapcsolatban?

 

Mezei József ügyvezető röviden ismerteti a cég múltját. Elmondja, hogy az megtakarításokat és az energiahatékonyságot tekintik fő céljuknak. A napjainkban előtérbe kerülő LED-es világítási technikával még nagyobb hatékonyságot lehet elérni. A megtakarítás mértéke 50 – 70 %-os is lehet. A kapott adatok alapján végzett számításokat a településre vonatkozóan. Természetesen, ha a Testület úgy dönt, hogy foglalkozik a témával, egy részletesebb felmérés alapján tudnak pontos tájékoztatást adni. Eddigi számításai szerint 999 lámpatest esetében 66,7 %-ot lehet csökkenteni a fogyasztáson. Hozott mintákon bemutatja az egyes mintadarabokat. Cégük előnyeként említi, hogy haza gyárat működtetnek, így az esetleges alkatrész utánpótlás megoldott. Kiemeli, hogy 20 év garanciát vállalnak, az elektronikai részekre pedig 5-6 évet. Elmondja, a cég rendelkezik fizetési konstrukciókkal is. Beszél konstrukciójuk technikai előnyéről. Tájékoztat arról, hogy rendelkeznek TÜV-R. minősítéssel, több referenciával.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy magára a LED-ekre mennyi a garancia?

 

Mezei József válaszában elmondja, hogy 48.000 üzemóra. Röviden ismerteti megküldött ajánlatukat.

 

Forintos Ervin bizottsági tag kérdése, hogy az oszlopok számát nem lehetne-e csökkenteni? Egy bejárást követő megalapozott véleményt szeretne látni.

 

Mezei József ügyvezető elmondja, hogy a Balaton parton annak idején a közvilágítást, amikor kiépítették, a meglévő villanyoszlopokra helyezték fel a lámpatesteket, amely nem szabványos, mert 30-35 méteren belül vannak. Ők úgy alakították ki, hogy 42 m. fénysávot öleljen fel a megvilágítás. A teljes felmérést követően véleménye szerint plusz, mínusz 5-10 % eltérés lehet a jelenlegi ajánlatuktól.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag felhívja a figyelmet, ha a Testület a közvilágítás korszerűsítés mellett dönt, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

 

Mezei József ügyvezető szerint meg kellene terveztetni a korszerűsítést, így lehetne a leggyorsabban megoldást találni az ügyben.

 

Orbán Péter elnök kérdése, hogy egy ilyen típusú tervezés kb. mekkora költséggel jár?

 

Mezei József ügyvezető válaszában elmondja, hogy tudomása szerint 1800 Ft/db. áron végzik a tervezést. Amennyiben ők kapnák a feladatot –mivel Badacsonytomaj Város jó referencia lenne cégük számára- 1000 Ft./db. áron végeznék el a feladatot.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin bizottsági tag javaslatával, mely szerint a település teljes közigazgatási területére kérjenek be a tervezésre vonatkozóan árajánlatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

69/2014. (II.05.) számú határozatot

- Közvilágítás korszerűsítés -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kérjen be a tervezésre árajánlatokat a közvilágítás LED technológiával történő korszerűsítéséhez.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök 10.00 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 10.05 órakor folytatódik.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

 

7./ Napirendi pont

Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag megkérdezi, hogy az új kártyákat ki fogja kibocsátani?

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy tudomása szerint a kártyákat eddig is a Céh Turisztikai Egyesület fizette.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem érti a 6. §-ban utalást, miszerint „A Céh Turisztikai Egyesület szerint a VN. Kft. felé fizetendő kedvezményt kompenzálni lehetne belőle” Véleménye szerint ne a Céh Egyesület mondja meg, hogy az Önkormányzat kit akar kompenzálni.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a kártyával 30 % kedvezménnyel vásárolhatták meg a napi jegyet. Azonban csak 20 %-ot kompenzálnak feléjük, mert a kártyán annak idején egy kalap alá vették a Kft. a kedvezményt nyújtó üzletekkel.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a tavalyi évben csak a VIP kártya után kaptak kompenzációt.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag megkérdezi, hogy ez milyen problémát okoz?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy bevétel kiesést.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag emlékeztet arra, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló cégről beszélnek.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag véleménye szerint a többi intézmény esetében is fenn áll ez.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy gondolja, hogy az Önkormányzat, amikor átadja a strandok és parkolók bevételéből származó 50 m. Ft-ot, akkor nem szabad bevételkieséssel számolniuk. A cél az, hogy minél több turista látogasson a településre, nem azt kell nézni, hogy a Kft-nek hány % bevétel kiesése van.

 

Orbán Péter elnök úgy véli, hogy ha olyan feladatot kérünk a Kft-től, amire nincs fedezete, akkor azt térítse meg az Önkormányzat részükre.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy az előbbiekkel egészen addig nincs probléma, amíg nem az ő költségvetésük tárgyalására kerül sor, mert akkor azt hallják, hogy gazdálkodják ki. Elmondja, hogy a tavalyi évben a VIP kártyákból nagyon kevés fogyott.

 

Forintos Ervin bizottsági tag 10,21 órakor visszaérkezik az ülésre.

A jelenlévő szavazók száma: 4 fő

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ez nem az ő napirendi pontjuk, rendelet módosításról van szó.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag nem ért egyet a rendelet tervezet 6. § (3) pontjában foglaltakkal, mely szerint a kedvezményekre az utolsó nap 10.00 óráig jogosult a vendég.

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, az Egyesület arra hivatkozik levelében, hogy arra a napra idegenforgalmi adó befizetés már nem történik.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető úgy véli, ha a szálláshelyet 10.00 órakor elhagyja a vendég és utána még elmenne strandolni, akkor a kártya már nem kerül vissza a szállásadóhoz.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint azért kell fizetni a kártyáért az 1.000 Ft-ot.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelet tervezetben módosításra került az a rész, amelyben nem volt egyértelmű, hogy a szobakiadók mire tudnak visszaigényelni pénzt a befizetett IFA arányában.

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a rendelet tervezetben foglaltakkal.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi

70/2014. (II.05.) számú határozatot

-Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek „Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló 13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó javaslatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

8./ Napirendi pont:

Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy új értékbecslést kellett készíttetnie az Önkormányzatnak a Testület döntése alapján.

 

Orbán Péter elnök nem érti, hogy két értékbecslés között, hogy lehet ekkora különbség.

Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az előterjesztésben szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 0 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

71/2014. (II.05.) számú határozatot

-Club 67 Bt. tulajdonában lévő üzlethelyiség önkormányzati tulajdonba kerülésének ügye-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek az 1239 hrsz-ú ingatlanon lévő ún. „dollár bolt” üzlethelyiség megvásárlását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Óvoda:

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztat arról, hogy az óvoda költségvetését a Társulási Tanács 02.03-i ülésén tárgyalta és azt elfogadta. A fűtő-karbantartóra vonatkozóan a Tanács azzal a javaslattal élt, hogy meg kell vizsgálni a helyzetet, utána kell nézni, hogy mi írja elő fűtő-karbantartó alkalmazását.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy amennyiben szükséges, akkor az intézmény költségvetését érinti, abban a szükséges összeget szerepeltetni kell.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető felhívja a figyelmet arra, hogy az óvoda mellett a fűtő kérdése érinti az egészségházi lakások fűtését is.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy az intézményvezető keressen esetlegesen megoldást a problémára, hogy foglalkoztatási vagy megbízási jogviszony keretében lenne-e megoldható a feladat. A javaslatot első körben a Társulási Tanács elé kell terjeszteni, amennyiben szükséges kezdeményezni kell a költségvetés módosítását. Ezt követően a Képviselő-testület elé kell vinni az előterjesztést.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy jelenleg a VN. Kft. a közmunka programban foglalkoztatott személlyel látja el a feladatot, aki nem szakember, így ezt nem tartja elfogadhatónak.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag szerint a jogszabály meghatározza, hogy kell-e fűtő. Úgy véli, ha automata a rendszer, akkor nem kell fűtő.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a rendszer automata, de a kazánok nagyon rossz állapotban vannak, sokszor előfordult, hogy kialszik az őrláng és hétfőre hideg az épület. Nem 8 órás foglalkoztatásra van szükség, felügyeletet szeretne, hétvégén, vasárnap este is be kellene menni, hogy működik-e a rendszer.

 

Wolf Viktória aljegyző kéri, hogy az intézményvezető költségvetési számadatokkal alátámasztva készítsen erre vonatkozó előterjesztést a Társulási Tanács és a Képviselő-testület részére.

 

BVÖKI:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az intézményvezető részéről?

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy a Képviselő-testületi ülésen meghatározottak szerint végrehajtották a változtatásokat.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az intézményvezetőhöz. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs a BVÖKI költségvetéséhez kapcsolódóan.

 

Polgármesteri Hivatal:

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a Hivatal költségvetésével kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető javasolja a bizottság tagjainak, hogy beszéljenek a felhalmozásokról.

 

Forintos Ervin bizottsági tag megkérdezi, hogy szükséges-e az idegenforgalmi adóellenőrzés a jövőben?

 

Wolf Viktória aljegyző elmondja, Jegyző úr szükségesnek tartja. Négy kolléga májustól október közepéig végzi az ellenőrzéseket, melyekről nyilvántartást vezetnek. Az ellenőrzésnek kimutatható eredménye van.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy a Bahart részvények eladása kapcsán kérdésként felmerült, hogy a megkeresést újból meg kell-e futtatni az érintett önkormányzatok körében.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy véli, hogy miután az Önkormányzat annak idején döntött az eladásról, majd a döntését visszavonta, ezt követően a visszavonást is visszavonta, lehet úgy venni, hogy az első körből meg vannak a lemondó nyilatkozatok.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint, mivel az első kör óta eltelt bizonyos idő lehet, hogy egyes önkormányzatok időközben megerősödtek. Lehet, hogy vannak olyan önkormányzatok, akiknek nem érdeke, hogy Badacsonytomaj Siófoknak adja el a részvényeket.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy gondolja, hogy miután a visszavonó határozatunkat nem jelentettük be annak idején, így nem is tudnak róla. Elmondja, hogy az önkormányzatoknak jogilag nézve, nincs elővásárlási joga a másik önkormányzatok részvény eladásánál.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy dr. Gáli Mihály ügyvéd állásfoglalását kérjék ki az ügyben.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a vegyék ki a költségvetésből a szoborállításra tervezett 9 m. Ft-ot. A településen ez miatt nagy a felháborodás, hiszen vannak sokkal fontosabb dolgok, amire szükség lenne. Az egyik ilyen a badacsonyi Egry sétány járda felújítása, amelyhez kapcsolódóan 25 % önrészt vállalnának az érintett lakók. Javasolja, hogy ez 3 m. Ft-os költséggel kerüljön be a felhalmozás kiadások közé.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin javaslatával, mely szerint a szobor felállítása kerüljön ki a költségvetésből, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

72/2014. (II.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése kerüljön ki a költségvetésből.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki egyetért Forintos Ervin módosító indítványával a badacsonyi Egry sétány járda felújítására, mely szerint a költségvetésben 3 m. Ft. kerüljön beállításra a felhalmozási kiadásoknál, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

73/2014. (II.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására 3 m. Ft. kerüljön beállításra a felhalmozási kiadásoknál.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az előbbi módosításokkal el tudja fogadni a költségvetési rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

74/2014. (II.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása II. forduló-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj város önkormányzata és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetet (II. forduló) az alábbi módosításokkal fogadja el:

 1. a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése kerüljön ki a költségvetésből,
 2. a badacsonyi Egry sétány járdafelújítására 3 m. Ft. kerüljön beállításra a felhalmozási kiadásoknál.
 3. az óvodavezető költségvetési számadatokkal alátámasztva készítsen előterjesztést a Társulási Tanács és a Képviselő-testület részére az intézmény fűtési rendszer működtetése érdekében, megfelelő fűtő szakember biztosítására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Horváth Ferenc bizottsági kültag azzal indokolja döntését, hogy még nagyon sok lyuk van a költségvetésben.

Forintos Ervin bizottsági tag 10,53 órakor kimegy az ülésteremből.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 3 fő

10./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Fodor József BVKI igazgató elmondja, hogy még mindig csak egy koncepcióról beszélnek, amely egy pályázat szerves részét képezi. Szeptember 13-án a Badacsonyi Szüreti rendezvényen a Csík Zenekar és Demjén Ferenc koncertjét támogatná az MVH. Az Irigy Hónaljmirigy koncertjével kapcsolatban sok ellenvélemény volt, ezért e helyett egy színvonalas gyermek koncertet tervez. Úgy gondolja, hogy ezt a változtatást el fogadja majd a hatóság.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a Csík Zenekar és Demjén Ferenc koncertjét támogatja a jubileumi rendezvényen, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi

75/2014. (II.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok során a Csík Zenekar és Demjén Ferenc koncertjét fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki elfogadja a BVÖKI által szervezett, jubiláló programok aktualizálását, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

76/2014. (II.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálásáról szóló előterjesztést.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Forintos Ervin bizottsági tag 10,55 órakor vissza érkezik az ülésterembe..

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 4 fő

 

 

11./ Napirendi pont:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítása a költségvetési évet követő három évre

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag hiányolja az anyagból a Céh Egyesület támogatását, kérdése, hogy az miért nem szerepel benne?

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető válaszában elmondja, hogy az anyagban az újonnan keletkező dolgokat kell szerepeltetni.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag a stabilitási törvényre hivatkozik. Javasolja ezt a kérdést felülvizsgálni. Elmondja, hogy a Céhnek nyújtott támogatás is adósságot keletkeztet véleménye szerint, hiszen minden évben 13 m. Ft.-ot jelent az Önkormányzat költségvetéséből.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető ígéretet tesz arra, hogy testületi ülésig ennek utána néz.

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a határozati javaslatot nem tudja elfogadni, ha nem szerepel benne a Céh támogatása, akkor nem is vagyunk kötelesek fizetni véleménye szerint. Kéri felülvizsgálni a kérdést, mert adósságot keletkeztető kötelezettségről van szó, hiszen alá van írva egy szerződés.

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki el tudja fogadni Horváth Ferenc javaslatát, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

77/2014. (II.05.) számú határozatot

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítása a költségvetési évet követő három évre

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek megállapítását a költségvetési évet követő három évre, Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatára a stabilitási törvényre hivatkozva kéri annak felülvizsgálatát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belsőellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztat arról, hogy a legutóbbi ülés óta érkezett még be megkeresésére árajánlat.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy az ajánlatot tevők közül a legolcsóbbat válasszák.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, a költségvetésben 600.000 Ft-tal tervezett, ha ehhez képest más döntés lesz, akkor változtatni kell majd.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag az 1.244.600 Ft-os ajánlatot javasolja elfogadni, mert nem biztos, hogy a legolcsóbb a legjobb.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki egyetért Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatával, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi

78/2014. (II.05.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belsőellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslatát, mely szerint a belső ellenőrzési feladatok ellátására az 1.244.600 Ft-os ajánlatot fogadja el a Testület.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri, kézfeltartással jelezze, aki javaslatával egyetért, mely szerint az ajánlatok közül a legolcsóbbat javasolja a bizottság elfogadásra a Képviselő-testületnek.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

79/2014. (II.05.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belsőellenőrzési feladataira érkezett árajánlatok elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzatának belső ellenőrzési feladataira érkezett ajánlatok közül az előterjesztésben szereplő ajánlatok közül a legolcsóbbat javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek:

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes 11.00 órakor visszaérkezik az ülésre.

A bizottsági ülésen jelenlévő szavazók száma: 5 fő

13./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi években 50.000 Ft. támogatást adott a Testület.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javasolja 50.000 Ft. támogatás megítélését.

 

Forintos Ervin bizottsági tag nem javasolja a támogatást. Indokolásul elmondja, hogy annak idején a Tűzoltóságot úgy elvitték az Önkormányzattól, hogy egy fillért nem adtak érte.

 

Folly Péter elnök-helyettes kérdése, hogy mire kérik a támogatást, hiszen egy állami költségvetési szervről van szó?

 

Wolf Viktória aljegyző válaszában elmondja, hogy adminisztrációs és irodai eszközökre.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki támogatja Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag javaslatát, 50.000 Ft. támogatás megítélésére, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozza az alábbi

80/2014. (II.05.) számú határozatot

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

14./ Napirendi pont:

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nincs. Javasolja a közbeszerzési terv elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki javaslatát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

81/2014. (II.05) számú határozatot

- Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadását az előterjesztésben szereplő tartalommal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról -Vagyonkezelési szerződések módosítása

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés az előterjesztésre vonatkozóan. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

82/2014. (II.05.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról -Vagyonkezelési szerződések módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét előterjesztés szerinti tartalommal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő vagyonkezelési szerződéseket (BVÖKI, Polgármesteri Hivatal, Óvoda elfogadásra javasolja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

83/2014. (II.05.) számú határozatot

Badacsonytomaj Város nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról -Vagyonkezelési szerződések módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda vagyonkezelési szerződések módosításra vonatkozó tervezetet.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

16./ Napirendi pont

Tájékoztató a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy érdeklődés volt egyes területekre, de azok esetében nagyom sok a tulajdonosok száma, igen hosszadalmas eljárással lehetne megvalósítani a vagyonhasznosítást. Ahol egy ingatlan csere lett volna az állammal, ott elutasító határozatot kaptunk.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a tájékoztató elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

84/2014. (II.05.) számú határozatot

-Tájékoztató a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról (2013.III.14.) hozott határozatok végrehajtásáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a vagyonhasznosítás felülvizsgálatáról hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

17./ Napirendi pont:

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Forintos Ervin bizottsági tag magasnak találja az árakat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy a következő napirendi pont a VN. Kft. 2014. évi strandjegy árakra vonatkozó javaslata. Javasolja a Kft. anyagában a rendelet szerinti megnevezést alkalmazni.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy a bizottság a rendelt módosítást és a Kft. strandjegyekre vonatkozó javaslatát egyben tárgyalja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

85/2014. II.05.) számú határozatot

-Napirendi pontok összevont tárgyalásáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága Orbán Péter elnök javaslatára a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról és a 2014. évi strandjegy árakra vonatkozó javaslat című napirendeket egy napirend keretében tárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy közel 20 %-os emelés van az egyes sorokon. Azt mindenki tudja, hogy az emberek megnézik, hogy mennyibe kerül egy strandolás és tudomásul kell venni, hogy a környező strandokkal versenyt futunk. Javaslata, hogy ne emeljenek a jegyárakon.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a tavalyi egyszeri belépésre jogosító 600 Ft-os jegy megszűnne. Tavaly 700 Ft-ba került egy olyan belépő, amely napi többszöri belépést biztosított a vendégek számára. Ez lenne az idén, karszalag formájában.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javaslata a 700 Ft-os napi többszöri belépést lehetővé tevő jegy árának csökkentése 600 Ft-ra. Indoklásként elmondja, hogy a szigligeti strandon is ennyibe kerül a belépőjegy.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag ismerteti, hogy a gyermek, nyugdíjas délutáni jegy 200 Ft-ról 250 Ft-ra emelkedne. A gyermek heti jegy 1700 Ft-ról 2000 Ft-ra. A családi jegyet (2 felnőtt 2 gyermekkel) 1300 Ft-ról 1500 Ft-ra emelnék.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a gyermek, nyugdíjas napi jegy 450 Ft-helyett 350 Ft-ra csökkenjen.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás, javaslat van-e a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Forintos Ervin gyermek és nyugdíjas napijegy 350 Ft-ra történő csökkentésre vonatkozó javaslatát elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

86/2014. (II.05.) számú határozatot

-2014. évi strand jegy árak-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi strandjegy áraknál a gyermek és nyugdíjas napi jegy árát a VN. Kft. előterjesztésében szereplő 450 Ft. helyett 350 Ft-ban határozza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki Forintos Ervin javaslatát a többszöri belépésre jogosító napijegy árának 700 Ft-ról 600 Ft-ra történő csökkentésére elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi

87/2014. (II.05.) számú határozatot

-2014. évi strand jegy árak-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi strandjegy áraknál a többszöri belépésre jogosító napijegy árát 700 Ft. helyett 600 Ft-ban határozza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott módosításokkal a belépők árát  elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi

88/2014. (II.05.) számú határozatot

-2014. évi strand jegy árak-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi strandjegy árakat az alábbiak szerint fogadja el:

 1. gyermek és nyugdíjas napi jegy ára: 350 Ft.
 2. a többszöri belépésre jogosító napijegy ára: 600 Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, hogy aki az elhangzott módosításokkal a belépők árát  elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozza az alábbi

89/2014. (II.05.) számú határozatot

-A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbi módosítással fogadja el:

 1. gyermek és nyugdíjas napi jegy ára: 350 Ft.
 2. a többszöri belépésre jogosító napijegy ára: 600 Ft.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

18./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a VN. Kft. elkészítette a Képviselő-testület döntésének megfelelően a módosított, nullás üzleti tervét. A táblázat elkészítésekor figyelembe vették azokat a dolgokat, amelyek a költségvetésnél elhangzottak. Az óvoda költségvetésében szerepel 624.000 Ft. karbantartási költség, melyet bevételként beterveztek. A korábbi üzleti tervükből a közvilágítást teljes mértékben kivették, január 01-től nincs karbantartási szerződésük Gyécsek Norberttel. Ha nem valósul meg az előzőekben tárgyalt közvilágítás korszerűsítés, akkor karbantartási szerződést kell majd kötni.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy amennyiben megvalósulna a fejlesztés, annak az idei évben nem lenne még hatása, szükséges a karbantartás.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy a VN. Kft. miért vette ki a költségvetéséből?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy a legutóbbi ülésen még senki nem tudta, hogy mi lesz a folyamata ennek a pályázatnak.

 

Orbán Péter elnök véleménye szerint maradjon a Kft. üzleti tervében a közvilágítás karbantartása.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag kiosztja a VN. Kft. 2014. évi likviditási tervét áttekintésre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag információt kér a karbantartás mikéntjéről.

 

Pásztor László ügyvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a rossz lámpák javítása 500 Ft./db. plusz ehhez jön hozzá, ha valamilyen alkatrész is szükséges. A javítások tényszerűen történnek, nem átalányszerződéses formában.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető megerősítésként elmondja, hogy átalányáras szerződéseink a korábbi időszakban milliós összeget jelentettek.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag furcsának tartja, hogy önkormányzati rendezvényeken miért nem a saját sátor kerül felállításra.

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, amennyiben az Önkormányzat megrendeli, akkor felállítják.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, Fodor József tájékoztatása szerint a pályázat miatt önkormányzati tulajdonú Kft. nem működhet közre.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy a sátrat a Kft. adja ki bérbe.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata szerint a VN. Kft. törekedjen arra, hogy a helyi rendezvények során az önkormányzati sátor legyen használva.

 

Wolf Viktória aljegyző tájékoztatja az ügyvezetőt, hogy célszerű a személyi adatokat tartalmazó anyagokban anonimizáltan szerepeltetni az érintetteket. Felhívja a figyelmet arra, hogy ha műhely hiányában udvaron történik gépek javítása, karbantartása, az lehet, hogy telephely engedély köteles tevékenységnek minősül, illetve a javítás során keletkező veszélyes hulladék kezeléséről és elszállításáról gondoskodnia kell a Kft-nek. Kéri, hogy a jövőben erre legyenek figyelemmel.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy a Szénégetői dűlő rekultivációjának költsége miért a Kft. költségvetésében szerepel, amikor az kötelező önkormányzati feladat?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, azért, mert a Kft-nek van kötelezettsége a monitoring kutak vonatkozásában.

 

Forintos Ervin bizottsági tag az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódóan megemlíti, hogy a Darányi Ignác terv során faaprító berendezésre lehetet pályázni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy figyelik a pályázatokat. A testületi határozatnak megfelelően készítették el anyagaikat. Tájékoztat arról, hogy az erdőgazdálkodást befejezték, mert elfogyott az erdő és mivel az a tevékenység veszteséges volt.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag az előterjesztésben személyes adatok kezelés az érintettek engedélye nélkül nem lehetséges, különben nem lehet az anyagot nyílt ülésen tárgyalni.

Megjegyzi, hogy a 6. számú mellékletben az szerepel, hogy az Önkormányzat egyedi megrendelése 1 m. Ft., a ráfordítás 500.000 Ft. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Kft. nonprofit jellegűen működik, ebben az esetben már támogatásról van szó. Kérdése, hogy Badacsonyörsön, a Csigáskuti út és Öreghegyi út esetében, ahol nincs járda, viszont vannak állandó lakosok miért nincs síkosságmentesítés?

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy megtörtént a síkosságmentesítés. A gépjármű műholdas nyomkövetővel van felszerelve, amely megmutatja, hogy mikor melyik úton végezték a kollégái a munkát.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kérdése, hogy mit takar a parkoló bérleti díja?

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy ez egy érvényes szerződés történik.

 

Pásztor László ügyvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a badacsonyi ABC melletti és az ún. strandi parkolóért is fizet a Kft. bérleti díjat.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag elmondja, hogy az ún. strandi parkoló bérleti díját az Önkormányzat számlázza tovább feléjük, mivel az a terület csak részben önkormányzati, a másik része a MÁV Zrt. tulajdonában van.

 

Forintos Ervin bizottsági tag felveti, hogy a strandi ingyenes parkolót nem lehetne-e megoldani saját, önkormányzati tulajdonú parkolóink valamelyikén.

 

Pásztor László ügyvezető tájékoztat arról, hogy az ABC melletti parkoló szezonális bevétele 7.935.000 Ft., mely 1 parkolóhelyre levetítve 105.8000 Ft-os bevételt jelent.

 

Folly Péter elnök-helyettes javaslata, hogy a következő ülésre kérjen be a Kft. árajánlatokat kamerarendszer kiépítésére a strandi bejáratokhoz, jegypénztárakhoz. Úgy véli, ha a települési belépési pontokra is kerülhetne ilyen rendszer kiépítésre, akkor be lehetne határolni a településre érkező gépjárműveket, ami az egyes bűncselekmények felderítésében jelentene segítséget.

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, hogy ez már folyamatban van.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a kamera felvétele közterületet is érintene, akkor a NAIH felé bejelentési, illetve nyilvántartási kötelezettség áll fenn.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető emlékeztet arra, hogy a Kft. 5 m. Ft. támogatást kapott januárban az Önkormányzattól azzal, hogy ezen összeg fejlesztési célját majd júliusban határozzák meg. Viszont az a része nincs elrendezve a dolognak, hogy amennyiben elfogy a Kft. költségvetésében szereplő 5 m. Ft. támogatás, és pl. márciusban újból kérni akarnak, akkor az Önkormányzat költségvetésében nem szerepel számukra már több fedezet.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag elmondja, hogy ő ezért nem javasolta a költségvetés elfogadását.

 

Wolf Viktória aljegyző emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosíthatja. Felhívja a figyelmet, hogy március 7-ig az Önkormányzatnak jelentési kötelezettsége van a Magyar Államkincstár felé.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag Tamás Lászlóné felvetésére elmondja, hogy véleménye szerint minimum 10 m. Ft. önkormányzati támogatásra lenne szüksége a Kft-nek. Javasolja, hogy 5 m. Ft. kerüljön be a Kft. üzleti tervébe önkormányzati támogatásként.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag úgy véli, hogy ezt az összeget kölcsönnek kellene tekinteni, mert ha a 9 m. Ft.-os folyószámlahitelt vissza tudták fizetni, akkor ezt is.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy az 5 m. Ft-ra vonatkozóan van már testületi döntés.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az 5 m. Ft. támogatásként került odaadásra azzal, hogy majd júliusban lesz meghatározva az erre vonatkozó fejlesztési cél.

 

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki az alábbi javaslatokat elfogadja, szavazzon:

- a közvilágítás karbantartási költsége kerüljön vissza a Kft. üzleti tervébe,

- az előterjesztésben anonimizálva szerepeljenek az egyes munkavállalók,

- az üzleti tervben a bevétel-kiadás egyenlő összeget mutasson,

- a strandi bejáratokhoz, pénztárakhoz kamerarendszer felállítására árajánlatokat kell bekérni,

- ha olyan gépjárművek javítása, karbantartása történik, mely telephely engedély köteles tevékenységhez kötött, a szükséges intézkedéseket az ügyvezető tegye meg és az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezeléséről/elszállításáról gondoskodni kell.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

90/2014. (II.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbi módosításokkal fogadja el:

 

 1. a közvilágítás karbantartási költsége kerüljön vissza a Kft. üzleti tervébe,
 2. az előterjesztésben anonimizálva szerepeljenek az egyes munkavállalók,
 3. az üzleti tervben a bevétel-kiadás egyenlő összeget mutasson,
 4. a strandi bejáratokhoz, pénztárakhoz kamerarendszer felállítására árajánlatokat kell bekérni,
 5. ha olyan gépjárművek javítása, karbantartása történik, mely telephely engedély köteles tevékenységhez kötött, a szükséges intézkedéseket az ügyvezető tegye meg és az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezeléséről/elszállításáról gondoskodni kell.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

19./ Napirendi pont:

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

 

Orbán Péter elnök megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy kérdésük van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint az útfelújításoknak nem a Kft. karbantartási tervében kellene szerepelnie, hanem az Önkormányzat költségvetésében. Nem szerepel az anyagban, hogy az útszakaszok teljes felújítása indokolt-e, nem szerepel az útfelújítási munkákra vonatkozó ütemezés sem. Úgy féli, hogy ezekről nem lehet döntést hozni. Javasolja erre vonatkozó előterjesztés elkészítését.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető megjegyzi, hogy az anyagot november 30-ig kellett volna benyújtani.

 

Pásztor László ügyvezető válaszában elmondja, egy testületi határozat szól arról, hogy a karbantartási tervet készítsék el, az anyagot nem először nyújtották be. Ebben a határozatban volt szó arról is, hogy a kerékpárút hídjának a felújítását tegyék bele a karbantartási tervükbe.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető véleménye szerint ezt az üzleti tervbe kellett volna beletenni.

 

Pásztor László ügyvezető fentiekre reagálva elmondja, hogy az üzleti tervnek ugyan az a melléklete, mint a karbantartási tervnek, azzal a kiegészítéssel, hogy az üzleti tervük tartalmazza a karbantartási feladatok szükséges összegét. A karbantartási tervükben megjegyezték, hogy az általuk javasolt feladatokat az üzleti terv nem tartalmazza.

 

Orbán Péter elnök egyetért Horváth Ferenc javaslatával, hogy az útfelújítások a karbantartási tervben ne szerepeljenek. Vagy azt mondja a bizottság, hogy ne fogadják el a karbantartási tervet, azt dolgozza át az ügyvezető, vagy pedig elfogadják. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat?

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint külön kellene tárgyalni a karbantartási tervet. A felújításokra vonatkozóan pedig külön előterjesztést kellene készíteni, mert így sem az Önkormányzat, sem a Kft. költségvetésében nem szerepel.

 

Orbán Péter elnök javasolja, hogy ne fogadják el, azt az elhangzottak alapján dolgozza át a Kft.

 

Pásztor László ügyvezető emlékeztet arra, hogy a Képviselő-testület már határozatot hozott a karbantartási terv elfogadásáról a meghatározott módosításokkal. A testület kérése az volt, hogy jelezzék azokat, amiket fel kell újítani. Jelezték is, hogy az nem karbantartás, hanem felújítás.

 

Orbán Péter elnök ezért javasolta Horváth Ferenc is, hogy ne a karbantartási tervben szerepeljen, hanem egy felújítási tervben.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ők csak a határozatokat hajtják végre.

 

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki el tudja fogadni a karbantartási tervet, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi

91/2014. (II.05.) számú határozatot

-Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a VN. Kft. karbantartási tervét. Kéri annak pontosítását a bizottsági ülésen elhangzottak figyelembe vételével.

Az útfelújításokra vonatkozóan készüljön új előterjesztés azzal, hogy azok költsége az Önkormányzat költségvetésében szerepeljen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

20./ Napirendi pont:

Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy 2 db. pályázat érkezett. A borítékokat átadja felbontásra Orbán Péter elnök részére. Ismerteti, hogy a kiírás alapján a pályázatnak mit kell tartalmaznia.

 

Orbán Péter elnök felbontja és megállapítja, hogy az első pályázatot Parlagi Sarolta nyújtotta be, az a kiírásban foglaltaknak megfelel, érvényes. A második pályázatot Komáromi Györgyné küldte be, szintén érvényes a pályázat. Ismerteti, hogy a pályázatok mindegyike a Rizling sor ugyan arra a helyére vonatkozik.

 

Folly Péter elnök-helyettes elmondja, hogy megkeresés érkezett felé a badacsonyi leendő pizzéria tulajdonosától, aki szeretné, ha az üzlete előtti közterület (ahol korábban a kosaras volt) szabad maradna.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy kérelemmel lehet fordulni az Önkormányzathoz. A rendelet szerint maximum 1 évre lehet közterületre szerződést kötni, az idei évre még nem érkezett be ezirányú kérelem. A beérkezett pályázatokkal kapcsolatban elmondja, ha ugyan arra a helyre ha ketten pályáznak, akkor licitálni kell, ez nem valósul meg akkor, ha valamelyikük visszalép szándékától.

 

Orbán Péter elnök javasolja Parlagi Sarolta pályázatát elfogadásra. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

92/2014. (II.05.) számú határozatot

-Közterületek bérletére beérkező pályázatok tárgyalása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Parlagi Sarolta közterület bérletre benyújtott pályázatát fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Folly Péter elnök-helyettes megkérdezi, hogy a pályázat benyújtásának határidejét nem kellene-e meghosszabbítani?

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető válaszában elmondja, hogy ezt a közterület használatáról szóló rendelet szabályozza.

 

 

21./ Napirendi pont:

Pályázatokról tájékoztató

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy 02.03-án küldött ki egy új pályázati lehetőségről tájékoztatást, amellyel az óvoda felújítása valósulhatna meg. Javasolja, hogy az épület hőszigetelése, hőszivattyú beépítése, az épület tetejére napelem kiépítése történjen meg. Ezek mindösszesen 29 m. Ft. költséget jelentenek. A testületi ülésre már pontos számadatokkal tud szolgálni. Elmondja, hogy 02.13-án a soros testületi ülés napján kell feltölteni a pályázatot, ezért rendkívüli ülés keretében kellene az óvodai pályázattal kapcsolatban döntést hozni. Tegnapi napon szerzett tudomást a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó pályázati kiírásról. 1000 € kérnek a pályázat megírásáért.

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a támogatja, hogy az óvoda induljon a 3 részből álló pályázaton, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

93/2014. (II.05.) számú határozatot

-Pályázatokról tájékoztató, Óvoda energetikai korszerűsítési pályázat-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a 4/2014. (I.33.) számú BM rendelet alapján a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítésére az alábbiak szerint:

-          épület hőszigetelése, hőszivattyú beépítése, az épület tetejére napelem kiépítése

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, aki a támogatja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó pályázatot az Önkormányzat pályázatíró céggel készítesse el 1000 €, összegért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

94/2014. (II.05.) számú határozatot

-Pályázatokról tájékoztató, Testvérvárosi pályázat elkészítése-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó pályázat pályázatíró céggel történő elkészítését 1000 € összegért.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, aki a támogatja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó pályázatot saját magunk írjuk meg és a fordításért fizessen az Önkormányzat, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

95/2014. (II.05.) számú határozatot

-Pályázatokról tájékoztató, Testvérvárosi pályázat benyújtása-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a testvérvárosi kapcsolatokra. A pályázatot a hivatal készítse el, a hivatalos fordítás elkészítését meg kell rendelni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri a bizottság tagjait, aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

96/2014. (II.05.) számú határozatot

-Pályázatokról tájékoztató -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

22./ Napirendi pont:

Tájékoztató a polgármester szabadságáról

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a tájékoztató elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

97/2014. (II.05.) számú határozatot

-Tájékoztató a polgármester szabadságáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester szabadságáról szóló tájékoztatót fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

23./ Napirendi pont:

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

 

Orbán Péter elnök: Kiegészítés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Elmondja, hogy a Bíró és Társa ügyben volt egy tárgyalás dr. Simon Sándor ügyvéddel, melyen alpolgármesterként részt vett. Tettek egy felajánlást, amelyet az Önkormányzat nem tud elfogadni, mert vagyonrendeletünk alapján értékbecslés szükséges. Kérdése dr. Gáli Mihály ügyvédhez, elképzelhető, hogy a földhivatali bejegyzés érvénytelen, mivel az tévedésen alapul?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd azt kell vizsgálni, kinek felróható, hogy egy jogügylet nem érvényesen jött létre. Úgy véli, hogy ezt a felek közösen okozták, ezért javaslata, hogy osszák meg a felelősséget. Az ellenfél támasztott egy igényt, ezt az összeget felezzék meg. Ha azt vizsgálnák, hogy a szerződés semmis, akkor a polgári jog szerint az eredeti állapot visszarendezése lenne, ami azt jelenti, hogy mindenki visszaadja az eredeti szolgáltatást, illetve a szolgáltatás általi pénzösszeget. Ez több lenne, mintha az érvénytelenül létrejött de mégis teljesülésbe ment jogügylet alapján fizetnénk meg ezt az összeget.

 

Orbán Péter elnök elmondja, hogy 5 m. Ft-ról plusz a kamatokról van szó. Megegyezést javasol az ügyben.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, hogy ő kamatokat nem számolna.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető kérdése, hogy vissza lehet vonni a földhasználati jogot?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszában elmondja, nem biztos, hogy a bíróság megsemmisíti ezt a jogviszonyt. Úgy véli, jobban jár az Önkormányzat, ha megpróbál megegyezni. A kamatokat nem tartja elfogadhatónak, mivel a tizenvalahány év alatt lehetőségük lett volna a probléma megoldására. A kárt a Felek közösen okozták. Ha testületi felhatalmazás nélkül történt döntés, akkor lehetne büntetőjogi következménye, de valószínűleg az már elévült. A polgári jogi lehetőség még nem évült el, mert most ért bennünket a kár.

 

Orbán Péter elnök tájékoztat arról, hogy Polgármester megoldási lehetőségként felajánlotta a badacsonyi strandbejárat melletti egyik üzletet, vagy az üzlethelyiséget megvásárolná az Önkormányzat.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye az, hogy csereingatlanra kellene törekedni, a szóban forgó üzletet pedig el lehetne onnan távolítani.

 

Folly Péter elnök-helyettes úgy véli mérlegelni kell, hogy nem ingatlanról van szó, hanem felépítményről. A legjobb az lenne, ha megegyeznénk egy összegben és a felépítményt  ellehetne távolítani onnan. Elmondja, hogy az Önkormányzatnak van egy mozgástere, meg kell határozni, hogy mi az az összeghatár, amin belül tudunk gondolkodni.

 

Forintos Ervin bizottsági tag véleménye szerint, amennyiben az 1996-os szerződés él, akkor a felépítmény 2/3-át bontsák el.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd fentiekre reagálva elmondja, hogy így egy 5-6 éves pernek néznének elébe.

 

Folly Péter elnök-helyettes két javaslatot fogalmaz meg alternatívaként:

1.)    2/3-át bontsák el a felépítménynek

2.)    Olyan összeget kell meghatározni, amely az Önkormányzatnak is megéri.

 

Orbán Péter elnök abból indulna ki, hogy egyezséggel a felépítményt eltávolítsák.

 

Forintos Ervin bizottsági tag elmondja, hogy amíg vannak súlyosabb problémák a településen, ő addig erre nem költene.

 

Orbán Péter elnök elmondja, úgy gondolják, hogy visszafizetjük a ránk eső 2,5 m. Ft-ot és a strand áttervezésénél egy épületrészt felajánlunk.

 

Forintos Ervin bizottsági tag javasolja, hogy dr. Gáli Mihály ügyvéd a tárgyalási alapba illessze be az elhangzottakat.

 

Orbán Péter elnök határozati javaslata további egyeztetési tárgyalás az egyezség érdekében, esetleges csere bérlemény felajánlása mellett. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

98/2014. (II.05.) számú határozatot

-Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról, Bíró és Társa Bt. kártérítési ügy -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bíró és Társa Bt. kártérítési ügyben dr. Gáli Mihály ügyvéd folytasson további egyeztetési tárgyalást az egyezség érdekében, esetleges csere bérlemény felajánlása mellett.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök határozati javaslata további egyeztetési tárgyalás az egyezség érdekében, esetleges csere bérlemény felajánlása mellett. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

99/2014. (II.05.) számú határozatot

-Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

 

24./ Napirendi pont:

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Orbán Péter elnök megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

100/2014. (II.05.) számú határozatot

-Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

25./ Napirendi pont:

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

 

Orbán Péter elnök kéri a bizottsági tagokat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel dr. Gáli Mihály ügyvédnek.

 

Forintos Ervin bizottsági tag tájékoztatást kér a Nagy házaspár elleni per állásáról.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd tájékoztat arról, hogy az ügyben a bíróság minden fokon eleget adott keresetünknek. A kereseti kérelem szerint a tulajdoni perben a tulajdoni jogok alapján el kell bontani a felmenő utat elzáró kerítést, lábazatot, a növényzetet le kell vágni. A fellebbezés utolsó napján benyújtották Nagyék a fellebbezésüket.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag a Támasz üggyel kapcsolatban kérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottságnak kell-e javaslatot tennie a Képviselő-testület felé?

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd válaszában elmondja, hogy igen, jó lenne.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag kéri az érintett önkormányzatok véleményét. Badacsonytomaj jelezte, hogy ezt az összeget, amelyet vissza kellett fizetnie másra tudta volna fordítani. Nagyon nagy terhet jelentett ez Badacsonytomaj Város Önkormányzata számára. Nem ért egyet azzal, hogy kétszeresen térült volna meg ez az összeg.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd elmondja, az információja az ezzel kapcsolatban, hogy amit vissza kellett fizetnie az Önkormányzatnak pénzintézeti hitelből oldotta meg, ezt pedig kiváltotta az Állam, tehát az a kár, ami ebből érte az Önkormányzatot, már megtérült.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag véleménye szerint azon lehet vitatkozni, hogy ez a konszolidációval került-e rendezésre, mert több éven keresztül fizette az Önkormányzat. Tehát nem 1 évet terhelt ez a visszafizetés.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd kéri a hivatali apparátus segítségét ennek tisztázásában.

 

Horváth Ferenc bizottsági kültag javaslata, hogy a napirendet zárt ülés keretében tárgyalja majd a Képviselő-testület.

 

Forintos Ervin bizottsági tag úgy véli, hogy kártérítést kellene fizetni az érintett önkormányzatoknak, mert akár jövedelemtermelő beruházás alapja is lehetett volna az az összeg, amit helyettük fizettünk meg a konszolidációig.

 

Orbán Péter elnök a testületi ülésig megpróbálják tisztázni a kérdést, hogy nem kétszeresen térülne-e meg az Önkormányzat számára ez az összeg. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a peres ügyekről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

101/2014. (II.05.) számú határozatot

-Tájékoztató a peres ügyek állásáról-

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a peres ügyekről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

 

Orbán Péter elnök megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, több napirendi pont nem lévén az ülést 13,15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                                   Horváth Ferenc

elnök                                                        bizottsági kültag

jegyzőkönyv hitelesítő