Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 02. 27. rendkívüli PÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 02. 27. rendkívüli PÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Szám: 8/2013.

 

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2013. február 27-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott  rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

 

Orbán Péter                    elnök

Folly Péter                     bizottsági elnök-helyettes

Vargáné Szőke Judit     bizottsági kültag                            (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

 

Krisztin N. László          polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Wolf Viktória                 aljegyző

Tamás Lászlóné              Pénzügyi Osztály vezetője

Nagy Lászlóné               óvodavezető

Fodor József                   BVKI igazgató

Tótné Sáfár Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető                        (7 fő)

 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter elnök köszönti a megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vargáné Szőke Juditot, jegyzőkönyvvezetésre Tóthné Sáfár Zsuzsannát javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatot elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

137/2013.(II.27.) PüB határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnökének javaslatára Vargáné Szőke Juditot jegyzőkönyv hitelesítőnek, Tóthné Sáfár Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 4. napirendi pont tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot.

138/2013.(II.22.) PüB határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. 02.27. napján megtartott nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 

 1. 1. Társulási megállapodások felülvizsgálata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 3. Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 4. MENÜ Bt. 2013. évi Üzleti Tervéről

Előterjesztő: Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere

Előkészítésért felelős: Lukács Antalné ügyvezető

A Bizottság utasítja Orbán Péter elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: OrbánPéter PüB elnök

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 

 

1./ Napirendi pont:

Társulási megállapodások felülvizsgálata

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészítés?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Az új Mötv. alapján az összes társulási megállapodást felül kell vizsgálni. Önkormányzatunk jelenleg 3 társulásban vesz részt. A Kistérséggel kötött megállapodás módosítását a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás fogja majd kezdeményezni. Az iskolára vonatkozó megállapodás kiüresedett, mivel az intézmény 2013. 01.01-gyel átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. Az óvoda továbbra is az Önkormányzatok fenntartásában marad. Itt alkalmazni kell az új előírásokat, csak jogi személyiségű társulást lehet létrehozni, amelynél sokkal kötöttebbek a szabályok. Ez miatt az  anyag teljesen új megállapodás tervezetet tartalmaz.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

139/2013.(II.27.) PüB határozat

-        Társulási megállapodások felülvizsgálata -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 1. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az óvodai nevelési feladatokat ellátó intézményi társulás létrehozásáról, működéséről szóló 2001. augusztus 21. napján megkötött társulási megállapodás felülvizsgálatát követően a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tegyen eleget.
 2. javasolja, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodát továbbra is társulás formájában tartsa fenn.
 3. javasolja felhatalmazni a Polgármestert az előterjesztés I. sz. melléklete szerinti tartalmú társulási megállapodás aláírására.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megkereste az Önkormányzatokat, hogy a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeit megtérítenék a II. félév tanulóbérletei alapján. Az előterjesztés kiegészítését képezi az erre vonatkozó megállapodás tervezet. A megállapodást elfogadásra javasolja, mert így mindhárom érintett önkormányzat fizetné a településére vonatkozó részt, amely eddig Badacsonytomaj -mint gesztor- költségvetésében szerepelt csak.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki dr. Weller-Jakus Tamás jegyző által elmondottak alapján elfogadásra javasolja a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodás tervezetet, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

140/2013.(II.27.) PüB határozat

-       Társulási megállapodások felülvizsgálata, Kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodás tervezet -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről szóló megállapodás tervezetet.

 

 1. Felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

2./ Napirendi pont:

Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetéséről

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészítés?

 

Nagy Lászlóné óvodavezető: Elmondja, hogy az óvoda költségvetése a II. olvasathoz képest a karbantartással, mint vásárolt szolgáltatás, bővült 480.000 Ft-tal, amelyet a Képviselő-testület kért beépíteni. Az erre vonatkozó megbízási szerződést a VN. Kft-vel fogják megkötni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy a belsőellenőrzés keretösszegéből az óvoda költségvetésébe 100.000 Ft-ot építettek be.

 

Orbán Péter elnök: Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Javasolja az óvoda költségvetésének  elfogadását. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

141/2013.(II.27.) PüB határozat

-        Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

3./ Napirendi pont:

-        Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására -

/Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza/

Hozzászólások:

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy az előkészítő részéről a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészítés.

Tamás Lászlóné osztályvezető: A legutóbbi testületi ülésen meghozott határozatok alapján az  egyes tételek beépítésre kerültek a költségvetésbe. A bevételi oldalon a Képviselő-testület döntésének megfelelően iparűzési adó csökkentést hajtottak végre, kb. 2 m. Ft. A kiadási, felhalmozási oldalon a javaslatok alapján kerültek az egyes tételek beépítésre. A jelenlegi költségvetési főösszeg az intézményi finanszírozással együtt: 524.902.000 Ft.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Továbbra is az a kérése, hogy a sportélet újraélesztésére tervezzenek a költségvetésben, javaslata 1 m. Ft.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Ismerteti az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint a rendelet alkotáson kívül külön kell határozatot hozni az adósságot keletkeztető, több éves kihatású jogügyletekről. Jelenleg ilyen nincs, tehát nemleges határozatot kell majd e tárgyban hozni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető: Az Áht. 23. §-a alapján az összes mellékletet elkészítették. Az Önkormányzat és az intézmények bevételeit és kiadásait elkülönítve  mellékletben is meg kell jeleníteni kötelező és önként vállalt feladatokra bontva.

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e a bizottsági tagok részéről. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri, hogy aki el tudja fogadni javaslatát, mely szerint a badacsonytomaji sportélet újraélesztésére a költségvetésben tervezzenek 1 m. Ft-ot, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  meghozza az alábbi határozatot:

 

142/2013.(II.27.) PüB határozat

-        Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására – Módosító indítvány -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. Orbán Péter bizottsági elnök módosító indítványa alapján 1.000.000 Ft beépítését javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a             települési sport újraélesztésére.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-   testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Elmondja, hogy tartózkodása a szavazás során arra vonatkozott, hogy nem ismeri a jelenlegi körülményeket, továbbá, hogy a hét folyamán fog sor kerülni a települési sporttal kapcsolatos megbeszélésre.

 

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki elfogadja az államháztartási törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető jogügyleteiről szóló nemleges határozatot, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot:

 

143/2013.(II.27.) PüB határozat

-        Önkormányzat adósságot keletkeztető jogügyleteiről -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi,      Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja a Képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.                  törvény 29.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva „nemleges”                                   döntést elfogadását a saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1)                                  bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési                              kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege                      vonatkozásában.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület               ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri, hogy aki elfogadja, hogy és az intézmények bevételeit és kiadásait elkülönítve a költségvetés mellékletében is meg kell jeleníteni kötelező és önként vállalt feladatokra bontva, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot:

 

144/2013.(II.27.) PüB határozat

-        Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi          költségvetéséhez kapcsolódóan elfogadásra, hogy az önkormányzati          rendelet           bevételi és kiadási jogcímei a rendelet mellékletében     megbontásra kerüljenek         kötelező és önként vállalt feladatokra és         tudomásul veszi, hogy ezen döntése             a költségvetést összegszerűen nem    érinti.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-   testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2013.(II.27.) PüB határozat

-       Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. javasolja a Képviselő-testületnek Badacsonytomaj Város          Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati     rendelet megalkotását az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

 1. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-   testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

4. Napirendi pont:

MENÜ Bt. 2013. évi üzleti tervéről

 

Orbán Péter elnök: Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Nem javasolja a Menü Bt. működését külön tárgyalni az Önkormányzat költségvetésétől. Javasolja, hogy a  Bt. költségvetése csak akkor kerüljön elfogadásra, ha erre vonatkozóan készül egy külön előterjesztés.

 

Orbán Péter elnök: Kérdés van-e a napirenddel kapcsolatban?

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője: Magyarázatot kér Folly Péter bizottsági tagtól, hogy pontosan milyen anyagot várna még el az üzleti terv elfogadásához.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Hosszú ideje tárgyalnak arról, hogy a jelenlegi társasági forma miért nem alkalmas arra, hogy hosszú távon működtessék a Bt-t.

 

Vargáné Szőke Judit bizottsági kültag: Kérdése, hogy Folly Péter mikor gondolná ezt az anyagot megtárgyalni.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Elmondja, azt várta, hogy a mostani anyag mellett ezt is tárgyalják.

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője: Beszélt az ügyvédjével, aki arról tájékoztatta, hogy a Kft-vé történő átalakulás rengeteg pénzbe kerül, és kb. féléves időtartamot venne igénybe, ha egyáltalán átalakulhatnak. A környékbeli települések saját konyhát üzemeltetnek, nem vásárolnak szolgáltatást. Ha ki lesz adva a feladatellátás, akkor a megkérdezett cégek azon lesznek, hogy minél alacsonyabb áron tudjanak dolgozni. Levelében leírta, hogy a környékbeli településeken milyen étkezési díjakkal dolgoznak. Egy tapolcai cég, amelyik 3000 főre főz, sokkal nagyobb árral dolgozik.

 

Folly Péter bizottsági elnök-helyettes: Nem az árakkal volt problémája eddig sem. Azt szeretné, ha az Önkormányzat rálásson mindenre, a gazdasági érdekeit a tulajdonviszonyai arányában érvényesíthesse.

 

Lukács Antalné Menü Bt. vezetője: Válaszában elmondja, hogy eddig is bármikor betekintést nyerhettek a Bt. működésébe. Úgy gondolja, hogy egy csomó pénz kidobásával járna az átalakulás.

 

Orbán Péter elnök: Folly Péter bizottsági tag módosító indítványát aki el tudja fogadni, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot:

 

146/2013.(II.27.) PüB határozat

-        Menü Bt. 2013. évi üzleti terve, Módosító indítvány -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

 1. elutasítja Folly Péter bizottsági tag módosító indítványát, mely szerint a Menü Bt. üzleti terve csak akkor kerüljön elfogadásra, ha erre       vonatkozóan készül egy külön előterjesztés annak érdekében, hogy az             Önkormányzat gazdasági érdekeit a tulajdonviszonyai arányában         érvényesíthesse.
 2. felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-   testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

Orbán Péter elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Menü Bt. 2013. évi üzleti tervének elfogadásával az előterjesztésben foglaltak szerint, szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  meghozza az alábbi határozatot:

 

147/2013.(II.27.) PüB határozat

-        Menü Bt. 2013. évi üzleti terve -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

 

1. elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Menü Bt. 2013. évi      üzleti tervét, az előterjesztésben foglaltak szerint.

 

2.     felkéri Orbán Pétert, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-   testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán  Péter PüB elnök

 

 

 

Orbán Péter elnök több napirendi pont nem lévén, megköszöni a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a munkáját,  az ülést 8.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Orbán Péter                                               Vargáné Szőke Judit

elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 24., szombat, Bertalan napja van. Holnap Lajos és Patrícia napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!