Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 05. 08. HÜB Jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 05. 08. HÜB Jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 11/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. május 8-án 14.50 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.

 

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                  bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet                bizottsági tag

Scheller György                           bizottsági tag

Vastag Gábor                               bizottsági tag              (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Magó Ágnes                            bizottsági tag              (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás             jegyző

Tamás Lászlóné                          osztályvezető

Fodor József                                 igazgató

Pásztor László                              ügyvezető

Lukács Antalné                            ügyvezető

Krausz Noémi                               családgondozó

Part Andrásné                              Jegyzőkönyvvezető

(7 fő)

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

 1. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Simonné Visi Erzsébet bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

147/2013. (V.08.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Simonné Visi Erzsébetet és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja azokat a napirendeket előrehozni, melyekkel kapcsolatosan az ülésen az érintett megjelent.

Így a meghívóban 8. napirendként szereplő „CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló benyújtása” napirendet javasolja elsőként megtárgyalni, majd ezt követően az eredeti sorrend szerinti munkavégzést támogatja.

Kéri, hogy aki az elhangzott módosítással a napirendet elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

148/2013. (V.08.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. május 8. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

 

 1. 1. CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

 1. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

 1. 3. NKA rendezvénypályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

 1. 4. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013-2017

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 6. Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 

 1. 7. VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

 1. 8. Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, a 2013. évi térítési díjak megállapításáról és halasztási kérelem megvitatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

 1. 9. Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Laposa Bence

 1. 10. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 11. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 12. A szociális és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Meghívott: Krausz Noémi családgondozó

 1. 14. Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

ZÁRT ülés

 1. 20. Szociális támogatási kérelmek – ápolási díj iránti kérelem

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

 1. 21. Szociális támogatási kérelmek – átmeneti segély iránti kérelem

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

 1. 22. Szociális támogatási kérelmek – temetési segély kérelem

Előterjesztő: Rajzó Ildikó elnök

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1./  Napirendi pont

CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület

(Előterjesztés 1. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a Tourinform Iroda vezetőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Tasner Mónika elmondja, hogy az előterjesztésben mindent leírt, a bizottsági kérdésekre szívesesen válaszol.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a beadott anyag nem ad választ a testület kérdéseire, az az elmúlt évi munkáról és az ezévi tervekről szól. A testület arra kíváncsi, hogy a Céh Turisztikai Egyesület számára nyújtott 11,5 millió forint támogatás miként hasznosult. Tehát egy szakmai beszámolót kért az önkormányzati támogatások felhasználásáról.

 

Tasner Mónika elnézést kér, de nem így értelmezte a felkérést. A 11,5 millió forint felhasználása a számlamásolatokból illetve a táblázatos összesítésből látható. A számlák alapján egy írásos anyagot összeállít a testület ülésére.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri az anyagot a testületi ülés előtt eljuttatni a képviselők részére. A határozati javaslatot úgy fogalmazza meg, hogy a beszámolót a bizottság megtárgyalta, kéri a testületi ülésig a 2012. évi 11,5 millió forintos önkormányzat támogatás szakmai felhasználásáról a beszámolót elkészíteni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

149/2013. (V.08.) HüB határozat

CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi szakmai munkájáról beszámoló benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a CÉH Turisztikai Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta. Kéri, hogy a képviselő-testület ülésére az egyesület a 2012. évben nyújtott 11,5 millió forintos önkormányzati támogatás szakmai felhasználásáról készítse el a beszámolót.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

2./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

(Előterjesztés 2. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi Fodor József igazgatót, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Fodor József igazgató ismerteti, hogy két éve kapták azt a feladatot, hogy segítsék előkészíteni a kulturális koncepciót. Ekkor alakult meg a Kulturális Tanács is, aki szintén  részt vett a munkában. Téma volt a közmeghallgatáson a koncepció illetve a Tájház és a Kultúrház vonatkozásában is tárgyalták.  A koncepció lényegi kérdése a kultúra házának megreformálása, a hagyományok őrzése. A cselekvési program tartalmazza azokat a tevékenységi köröket, melyekre szükség van az 1997. évi CXI. Törvény idevonatkozó paragrafusainak végrehajtásához.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Nyugat Magyarországi Egyetem részéről korábban olyan felajánlás érkezett, hogy a hallgatók elkészítik a koncepcióban megfogalmazottak és a  testület elgondolása alapján a terveket. Tudomása szerint 2014-ig nem várhatók pályázati források. Fontosnak tartaná, hogy a Kulturális Tanács tárgyaljon az Egyetemmel, hogy mire a pályázati pénzek megérkeznek, a tervek rendelkezésre álljanak.

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a Kulturális Tanácsnak nincs joga felkérni az egyetemet, ehhez az önkormányzatnak van jogosultsága a koncepció elfogadása után.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a koncepció elfogadásával, majd a Nyugat Magyarországi Egyetem felkérésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kéri, hogy ha bármilyen irányban segítségre van szüksége az igazgató úrnak, forduljon a bizottsághoz illetve a testülethez.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

150/2013. (V.08.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kulturális koncepciójának elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztést szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

3./  Napirendi pont

NKA rendezvénypályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Fodor József BVKI igazgató

(Előterjesztés 3. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi Fodor József igazgatót, hogy kíván-e hozzászólni a napirendhez.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a pályázati kiírás pénteken jelent meg azzal a kitétellel, hogy a rendezvény költségvetése minimum 5 millió forint kell, hogy legyen. Az intézmény a 2013. évi Badacsonyi Szüret rendezvényhez 3 millió forint + ÁFA összegű költségvetéssel rendelkezik. A pályázat benyújthatósága érdekében kéri a plusz 2 millió forint, illetve a pályázati összeg biztosítását, melyet kötelezően be kell fizetni, és nem áll rendelkezésükre. A bekerülési költség 70 %-a nyertes pályázat esetén visszakerül az önkormányzathoz. A pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogy miért csak 5 millió forintra tervezte a rendezvényt. Egyenlőre nem mer nagyobbat álmodni, május 16. után lesz annak az információnak a birtokában, mely alapján esetleg 8 millió  forintra tenne javaslatot. Ha a pályázat nem nyer, akkor a rendezvényt a most rendelkezésre álló 3 millió forint + ÁFA összegből valósítja meg. Ilyen jellegű pályázaton 2011-ben 4 millió forint támogatást kapott, azonban az összeget a következő év végén utalták csak át. Ezért van szüksége most a hiányzó 2 millió forintra.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a kérelmet illetve a pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

151/2013. (V.08.) HüB határozat

NKA rendezvénypályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületének, hogy hatalmazza fel Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményét a pályázaton való részvételre. Nyertes pályázat esetén a kérelemben szereplő összeget finanszírozza elő az intézmény részére.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Fodor József igazgató ismerteti, hogy a testületi döntés értelmében a művelődési ház karbantartási munkálatai megkezdődtek, saját dolgozók bevonásával. Jelenleg a kőműves munkák folynak. Ismerteti, hogy május 17-én kerül sor a Foltvarró Klub munkáiból nyílt kiállítás megnyitójára, zenei vetélkedőre illetve a Ranolder Emléktúrára. Május 25-én Gyermek és Városnap lesz, reméli, hogy a program mindenki megelégedésére szolgál.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy Badacsonyörsön a kápolnában június 8-án búcsúi szentmisére kerül sor, utána egy kisebb állófogadással. A 20 éves jubileumi ünnepség június 29-én lesz megtartva.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke napirendi módosítást javasol, mivel a Testnevelési és Sportkoncepcióban érintett kolléga egyéb elfoglaltsága miatt még nem érkezett meg a bizottság ülésére. Megérkezéséig a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kéri, hogy aki indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

152/2013. (V.08.) HüB határozat

-       Napirendek sorrendiségére vonatkozó módosító indítvány -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Rajzó Ildikó bizottsági elnök javaslatára a meghívó szerinti 3. Napirendi pontot „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013 – 2017.”  javasolja akkor megtárgyalni, ha a témában érintett kolléga megérkezik a bizottság ülésére. Addig a meghívó szerinti sorrendiséget követve végezze a bizottság a munkáját.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

4./  Napirendi pont

VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

(Előterjesztés 4. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a VN. KFT. ügyvezetőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a KFT. kényszerhelyben van. Kiadásai a téli időjárás, a márciusi hóhelyzet miatt magasak voltak,  bevételek alig vannak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy tisztában van azzal, hogy az időjárás nagyban befolyásolja a KFt. működését, gazdálkodását. Megállapította többször is, hogy a település fenntartása, gondozottsága nem rosszabb mint a környező településeké. Még a hegyi utak is járhatók voltak a télen is, néhány napot leszámítva.  A jelenleg a fűnyírás jelent gondot, ez a saját kertünkben is jelentkezik, többször kell füvet nyírni a csapadékos időjárás miatt.  Több ízben tapasztalta, hogy a munkások nem megfelelő intenzitással végzik a feladataikat, ezen javítani kell.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a 9 millió forintos folyószámlahitelből miért nem történt felhasználás. Miért volt rá szükség, hiszen fenntartásának költségei vannak. Kérdezi, hogy mit jelent „lakossági hulladékbevétel – 5.937 Ft.”

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a beszámolóban a folyószámla hitelkeret a március 13-i állapotot tükrözi. Jelenleg más a helyzet, már abból él a cég. A lakossági hulladékbevétel azt jelenti, hogy a befizetések a KFT. számláján jelentek meg, ezt vissza kell utalni az önkormányzatnak.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a biztonságos működés érdekében a kölcsön igénylését időben meg kellett kezdeni, mivel annak elintézése hosszabb időt vesz igénybe. A hitelkeret fogy, a rendelkezésre állásnak minimális díja van. A biztonságra viszont szükség van.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a hétfői megbeszélés értelmében a dolgozóknak túlórát kell vállalniuk, amennyiben a munka sürgőssége indokolja. Kérdezi, hogy a túlórák kifizetésével kapcsolatosan sikerült-e intézkedni. Kérdezi, hogy a kiadások csökkentése érdekében a telefonokkal, az üzemanyag felhasználással történt-e valami. A FEB jegyzőkönyvben leírt nyilvántartásokat vezetik-e.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy létszámuk a tavalyi évhez viszonyítva jelentősen csökkent, a közmunkaprogramok kevesebb lehetőséget adnak. A telefonokat az önkormányzattól kapott 70-es számúakra lecserélték. A FEB által javasolt változtatásokat végrehajtják. Felvették a kapcsolatot a Darvastói Intézettel, hétfőn kezdik a munkát. A szállítási lehetőség függvényében 8-12 fő fog dolgozni, egyenlőre két hét időtartamra. A strandokra a pénztárosokat, takarítókat felvették. A túlóra tekintetében a munka és egészségvédelmi szabályokat be kell tartani, hiszen meg van határozva, hogy egy-egy géppel mennyi időt lehet dolgozni egy héten.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint megfelelő munkaszervezéssel mindent meg lehet oldani.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ez a néhány hét lesz kritikus. Bizonyos helyeken már kétszer illetve háromszor is levágták a füvet, Badacsonyörsön több helyre viszont csak egyszer jutottak el.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja bizonyos munkák normaidejét meghatározni. Ha a munkavállaló nincs ösztönözve, akkor sokáig tart számára egy-egy munkafolyamat, a munkatempó véleménye szerint megkérdőjelezhető. Ösztönző eszközként az Erzsébet utalvány bevezetését javasolja, illetve a rugalmas munkaidő kezelést. Ha a dolgozó a kiadott munkát hamarabb elvégzi, akkor hazamehet.

 

Pásztor László ügyvezető jó ötletnek tartja az Erzsébet utalványt, melyet a közvilágítás náluk maradt összegének terhére lehetne biztosítani. Valójában ez a pénz viszont nem áll rendelkezésre, ezért most nem tudja kiadni az utalványt senkinek. A folyószámla hitelkeret a nyári felkészülésre elfogy.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy ötletként merült fel, hogy a strandokon papírtakarékos tartókat kell elhelyezni. A vendégek egész tekercs WC papírt és kéztörlőket visznek haza.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a Rizling sori illemhely felújítása kapcsán utánanézett, az un. vandálbiztos eszközök nagyon drágák.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő szerint meg kell nézni, hogy a meglévő tartók alkalmasak-e az adagolós módszer bevezetésére. Újak beszerzését nem javasolja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke felveti, hogy a bizottság korábban javasolta a szociális támogatások biztosításával összefüggésben, hogy a még hasznosítható tüzifát az arra egészségileg alkalmas kérelmezők gyűjtsék össze a KFT. által kitermelt akácos területekről. Kérdezi, hogy volt-e erre példa, megvalósult-e az együttműködés.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy eddig nem jelentkezett náluk senki, az együttműködésre bármikor hajlandók.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a badacsonyi strandon komolyabb felújításokra lenne szükség a nyitást megelőzően.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a hátsó büfésor rossz állapotban van, a gyermek medencével is csinálni kellene valamit. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az összes büfé szerződése ezév végén lejár. Néhányat meghosszabbítottak még erre a szezonra. A büfésor felújítására lenne szükség egy építész tervező bevonásával. Egy vendéglátó építmények tervezésében jártas tervezővel szeretné felvenni a kapcsolatot, majd összeállítani egy javaslatot a várható költségek megjelölésével.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az üzemanyag felhasználás ellenőrzésére történtek-e intézkedések.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy meghatározott személyek tankolhatnak, a gépjárművek menetlevelében jegyezve van a felhasználás.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a közhasznúsági jelentés 5. oldalán elírás történt, a 988 eFt eredményt 908 eFt-re kéri javítani. Így 908 eFt eredménnyel zárta az évet a VN. KFT, melyet a közhasznú feladatok teljesítésére használt fel.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott javaslatokkal a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

153/2013. (V.08.) HüB határozat

VN Kft. 2013. I. negyedév gazdálkodásról beszámoló és 2012. évi mérlegbeszámoló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. KFT. 2012. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2012.01.01. – 2012.12.31. – az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek:

-     A munka intenzitásának javítása

-     Munkaszervezés javítása

-     Bizonyos munkák normaidejének meghatározása

-     Dolgozók ösztönzési lehetőségeinek kidolgozása

-     Strandokon papír és szappanadagoló eszközök alkalmazása

-     Badacsonyi strandon a büfésor felújítása építész tervező bevonásával

-     A közhasznúsági jelentés 5. oldalán elírás történt, a 988 eFt eredményt 908 eFt-re kell javítani.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

5./  Napirendi pont

Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

(Előterjesztés 5. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a VN. KFT. ügyvezetőjét, kíván-e hozzászólni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a káptalantóti út melletti telkek vékony, nadrágszíj parcellák, egy bozótos, elerdősödött sávban helyezkednek el. Fizikailag nem tudják meghatározni, hogy melyik területek vannak az önkormányzat tulajdonában. Egy földmérő bevonása szükséges. Előzetes tájékozódása szerint egy telek kimérése mintegy 80 eFt-ba kerül. A területek bejegyzett művelési ága eltér a valós állapottól. A fakivágásokhoz engedélyre van szükség, még nem tisztázott, hogy honnan kell beszerezni. A vasút mellett két területet el kell egyengetni, ehhez gépi munka szükséges, mely igénybevételének meg vannak a szabályai.  Az örsi temető rendezése folyamatban van, még a kerítést kell javítaniuk. Az árkok tisztítása szintén folyamatosan történik. Badacsonyban a játszótér ügyében beszélt a vállalkozóval. A nagyszámú varjú miatt nem látja értelmét a játszótér működtetésének.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy veteményezésre alkalmas területeket jelöltek-e ki. Javasolja az alkalmas területeket a kitermelt, nem használható akácfaágakkal bekeríteni a vadkárok elkerülése érdekében.  A mezőgazdasági munkára javasolja ösztönözni a szociálisan rászorulókat.  Saját igényeiken felül a Menü Bt. részére is megtermelhetnék a zöldséget, ezzel az ételek ára csökkenthető, a minősége viszont javítható lenne.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a műszaki osztály két éve hirdeti a szabad területeket ingyenes művelésre, senki nem jelentkezett.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy orvosként azt látja, hogy a mély szegélységben élő rászorulók saját környezetükkel sem törődnek, otthonukon is a maximális igénytelenség látszik. Nem sok reményt lát arra, hogy a termelésbe befoghatók legyenek.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag szerint törekedni kell az emberek munkába való visszaterelésére. Segélyezéskor feltételként kell szabni, hogy akkor kaphat segélyt a rászoruló, ha tesz is érte valamit. Ennek a jogi hátterét meg kell nézni, illetve a VN. KFT-vel való együttműködés lehetőségeit ki kell dolgozni. Az elbozótosodott, elvadult területek kitakarítására is be kellene vonni őket.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a kerékpárút fahídjának javításához miért kellett árajánlatot kérni. A munkát a KFT. saját hatáskörben végezze el.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy egy kézi körfűrészen kívül nincs megfelelő eszközük.  Nemcsak a korlátot, hanem a teljes hidat javítani kell, ehhez nyersfát nem lehet felhasználni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint meg kell keresni a lehetőségeket, de a munkát a KFT. végezze el. Elmondja, hogy a CÉH Egyesülettől érkezett egy levél a Rizling sori illemhellyel összefüggésben. Javasolja, hogy a testület módosítsa a határozatát, a szezon előtt újíttassa fel a WC-t. Ha nincs rá helyben kapacitás, akkor végezze el külső településről egy vállalkozó.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy valóban több kőműves keres munkát. Megoldás lehet, hogy a VN. KFT. vegyen fel egy szakembert, aki két segítséggel meg tudja csinálni a felújítást. Az ajánlatban szereplő műszaki tartalmat leegyszerűsítené, luxusnak tartja a fenyő ajtót, a fülkék téglafallal való elválasztását. Javasolja olcsóbb megoldás választását.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy az ügyvezető kérjen ajánlatot a testületi ülésre más vállalkozóktól, a település határain túlról is. Javasolja a korábbi határozat visszavonását a testületi ülésen. A WC Badacsony szégyene, a vállalkozók szerint is meg lehetne csinálni a felújítást a szezon beindulásáig. A Borhét előtt nincs igazi forgalom, június 20. körül kezdődik az igazi szezon.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint ha a falak nem téglából készülnek, az nagyban gyorsítja a munkát.  A vandálbiztos megoldásokat nem tartja feltétlenül fontosnak, hiszen állandó felügyelet van az illemhelynél.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a határozat visszavonását. A testületi ülésre a VN. KFT. kérjen újabb ajánlatokat a műszaki tartalom ésszerűsítése mellett, nem luxus feltételekkel.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

154/2013. (V.08.) HüB határozat

-       Rizling sori illemhely felújítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja

-        A Badacsonyi Rizling sori illemhely felújítására vonatkozó korábbi képviselő-testületi határozat visszavonását.

-        A VN. KFT. az illemhely felújítására kérjen újabb ajánlatokat - nem csak a településen élő vállalkozóktól -  a műszaki tartalom ésszerűsítése mellett, nem luxus feltételekkel.

-        A bizottság a felújítást a szezon kezdete előtt, a Borhétig bezáróan javasolja elvégezni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a badacsonyörsi fahíd felújítását saját hatáskörben, a VN. KFT. által javasolja felújítani, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

155/2013. (V.08.) HüB határozat

-       Badacsonyörsi fahíd felújítása -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a badacsonyörsi fahidat a VN. KFT. saját hatáskörben újítsa fel.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

156/2013. (V.08.) HüB határozat

-                                        Tájékoztató VN Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a VN. Kft. településszemlén feltárt és elrendelt feladatok elvégzéséről szóló tájékoztatójának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

6./  Napirendi pont

VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pásztor László ügyvezető VN Kft.

(Előterjesztés 6. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy kötelező-e a könyvvizsgáló alkalmazása.  Ha igen, akkor a legolcsóbbat, a Székely Könyvvizsgáló KFT. megbízását támogatja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy kötelező a könyvvizsgáló megbízása.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szintén a Székely Könyvvizsgáló KFT-t javasolja. Mellette szól az is, hogy van gyakorlata, korábban is ő végezte a feladatot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

157/2013. (V.08.) HüB határozat

VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj VN. KFT. könyvvizsgálatával a Székely Könyvvizsgáló KFT-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) javasolja megbízni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

7./  Napirendi pont

Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, a 2013. évi térítési díjak megállapításáról és halasztási kérelem megvitatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné üzletvezető MENÜ Bt.

(Előterjesztés 7. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi az ügyvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy tavaly novemberben 1.794 eFt támogatást kapott az önkormányzattól. Ez év februárjában a testület úgy határozott hogy tagi kölcsönnek tekinti a támogatást és a visszafizetés határidejét 2013. december 31.-ben jelöli meg. A támogatást a megadott határidőre nem tudja kigazdálkodni, ezért kérte a határidő 2014. végére történő módosítását. A fő tevékenysége, a gyermekétkeztetés a nyáron szünetel. A táboroztatásból kevés bevételük keletkezik. Kéri a jegyző urat, hogy a Menü Bt. átalakításával kapcsolatosan adjon tájékoztatást a bizottságnak.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy rendkívüli ülés keretében, május 15-én 14.00 órakor kerül megtárgyalásra a Menü Bt. ügye. Konzultált az ügyvéd úrral is. Az elmúlt 1 évben a BT-vel összefüggésben keletkezett teljes iratanyag – 67 oldal - az előterjesztés mellékletét  képezi. El kell dönteni, hogy a többségi tulajdonos mit szeretne. Ennél többet nem tud a témáról elmondani.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a nyugdíjasok összejövetelén elhangzott, hogy az étkezés térítési díjai ismét emelkedni fognak. Több panasz hangzott el részükről, az étel kilötyög, mire házhoz érnek vele a gondozónők. Az étel mennyiségére, minőségére is volt negatív észrevétel. Javasolja, hogy külön zacskókba rakják bele az ételt a kiosztáskor. A mezőgazdasági művelésbe vonandó földön termelt zöldségekkel helyettesíthetők, pótolhatók lennének a mirelit áruk.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy a térítési díjakat nem ő, hanem a Tapolcai Társulás állapítja meg, az igénylők nyugdíjszelvénye alapján. Emelés április 1-el történt. A gondozónők kerékpárral hordják ki az ebédet, az éthordók egy része régi, nem zár rendesen. A szállítás módján kellene változtatni, hiába teszik zacskóba az éthordót, akkor is ki fog folyni az étel. Az étel összetételével kapcsolatosan megjegyzi, hogy az előírás szerint 10 nap alatt 1,5 kg zöldséget kellene egy főnek biztosítania. Ez egyeseknek sok, másoknak kevés. Ha tésztás nap van, akkor tartalmasabb levest adnak, többnyire desszerttel. Mirelit zöldséget nem használnak, frissen vásárolják és pucolják a zöldségeket, ezeknek jobb az íze és olcsóbbak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja az egyszerűsített éves beszámolót elfogadni. A halasztási kérelmet viszont nem támogatja. Másként kell gazdálkodni. Nem ismeri a raktározási, vásárlási szokásait a Bt-nek. A csatolt táblázatban foglaltakkal nem ért egyet, a nagyobb városokban másak az árak, más az életszínvonal. Itt ésszerűbben, olcsóbban kell előállítani egy adag ételt.

 

Lukács Antalné ügyvezető elmondja, hogy éveken keresztül a normaemelés akadálya az volt, hogy a szülők fizetési képességét figyelembe kell vennie. Ezzel szemben látja, hogy a gyerekek milyen sok pénzt költenek el a büfében naponta. Három éve nem emelte a normát. Szeptembertől változnak a közétkeztetésre vonatkozó előírások. Az önkormányzatok is több pénzt kapnak a gyerekek étkeztetésére, 67 eFt helyett 102 eFt-ot gyerekenként.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja,hogy az önkormányzat 95 %-an tulajdonos a Bt-ben. A szociális és gyermekétkeztetés nehezen áttekinthető. Nem érti, hogy miért kell összemosni a szociális programot és a vállalkozást. Ha a BT. fizetési halasztást kér, javasolja megadni részére.

 

Lukács Antalné ügyvezető megjegyzi, hogy az átalakulás a megoldást célozza. Áprilisban kapott először rezsiszámlát az önkormányzattól. A gázszámla havi 180 eFt, kiderült, hogy a fogyasztásmérő nem jó. 2006-tól iszonyatos pénzeket fizettek ki az iskolának a villanyra is.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a beszámoló mérlegre vonatkozó részének elfogadásával illetve azzal, hogy a MENÜ Bt. egyéb ügyeivel rendkívüli testületi ülés foglalkozzon, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

158/2013. (V.08.) HüB határozat

Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolójáról, a 2013. évi térítési díjak megállapításáról és halasztási kérelem megvitatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Menü Bt. 2012. évi mérlegbeszámolóját – Egyszerűsített éves beszámoló a 2012. üzleti évről – fogadja el.

A Menü Bt. 1.764 eFt támogatás visszafizetésének halasztására vonatozó kérelméről rendkívüli ülés keretében döntsön.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke napirendi módosítást javasol. A meghívó szerinti 13. napirend „Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről” napirend tárgyalását javasolja a következő napirendként, mivel a családgondozó az ülésen jelen van. Kéri, hogy aki indítványát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

159/2013. (V.08.) HüB határozat

-       Napirendek sorrendiségére vonatkozó módosító indítvány -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Rajzó Ildikó bizottsági elnök javaslatára a meghívó szerinti 13. Napirendi pontot „Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről” javasolja következő napirendként megtárgyalni.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

8./  Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Meghívott: Krausz Noémi családgondozó

(Előterjesztés8. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a meghívott családgondozót, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.

 

Krausz Noémi családgondozó elmondja, hogy a feladatot rövid ideje látja el a településen, úgy látja, hogy nincs sok problémás család. A beszámolót a tavalyi évben itt dolgozó kolléga nyilvántartásai alapján készítette el.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámolót elfogadásra javasolja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

160/2013. (V.08.) HüB határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

-     a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést és

-     a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Gyermekjóléti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke 16.25 órakor szünetet rendel el.

A bizottság ülése 16.40 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazók száma 4 fő.

9./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013-2017.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 9. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az összeállított anyagot jónak tartja, azonban hiányolja belőle, hogy a művészi mozgásokra nem tér ki. A néptánc is generációkat mozgat meg, hagyományokat őriz. Az alapozó művészi mozgások szintén kimaradtak a koncepcióból, pedig alkalmasak kisebb testi hibák orvoslására, felérnek akár egy gyógytornával is. A gyerekek jelentős része egyre rosszabb tartású, rendszeres mozgásra lenne szükségük.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint többet kellene foglalkozni a sporttal, biztosítva hozzá az anyagi feltételeket is. A mozgást az óvodában már el kell kezdeni. A településen működik az óvodások úszásoktatás, az iskolában a testnevelés órák szolgálják a gyerekek mozgását. Működik a labdarúgás, az iskolai kézilabda, sítábor és talán a tánc. Fontosnak tartaná, hogy a településnek legyen labdarúgó csapata, a támogatási rendszert meg kellene határozni ehhez. Belátja, hogy a korábbi szint nem tartható, de járási szinten újra kellene szervezni a csapatot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke nem ért egyet a futballcsapat korábbi egyesületi formában való működtetésével, az apparátus fenntartása feleslegesen sok pénzt emésztett fel.  Célravezetőbb lenne, ha egy-egy sportág mesterét támogatná az önkormányzat egy bizonyos összeggel, például 100 eFt-tal, mellyel utólagosan el kellene számolnia a megtartott órák alapján, jelenléti ívvel alátámasztva. Javasolja, hogy egy adott sportágat szakkör formájában támogasson az önkormányzat.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag javasolja a költségvetésben a sport támogatásához a fedezetet elkülöníteni. Fontosnak tartja, hogy Badacsonytomajon is legyen labdarugó élet, javasolja azok bevonását, akik eddig is beleláttak ebbe a tevékenységbe, mint például Lesz Ferenc. Támogatja a röplabdát, sakkot, úszást, dzsúdót, bármilyen sportágat.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy milyen összeggel, milyen sportcélokat támogat. Javasolja minél több embert megmozgatni. Az egyesületi formát azért nem tartja jónak, mert az apparátus fenntartása sok pénzt emészt fel.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy amikor februárban megkezdte a munkáját, Forintos Ervin képviselő felkérte, hogy mérje fel az iskolás korú gyerekek között, hogy mely sporttevékenységekre lenne igényük, melyeknek hagyományai vannak és a feltételei adottak. Elmondja, hogy  labdarúgásra  6 fő jelentkezett, kézilabdára 19 fő, darstra 7 fő, teniszre 5 fő, vitorlásra és egyéb sportágakra volt még néhány jelentkező. Megjegyzi, hogy a sakkedzői feladatokra jelentkezett megfelelő szakember. A Sportegyesület létrehozása mellett szól, hogy a 2011-ben történt törvénymódosítás értelmében a társas vállalkozások felajánlhatják társasági adójukat, bizonyos feltételek megléte esetén. Pályázatokon lehet részt venni, ehhez 10 – 30 %-os önrészre van szükség, ebből az edzői béreket és a csapat utaztatását lehet fedezni. Egyesület létrehozásához 3 fős jelölő bizottság alakult, megtörtént az egyeztetés. 5 fős listát állítottak össze, a jelöltek péntekig fognak választ adni arra, hogy a feladatot elvállalják-e. Ha igen, akkor közgyűlésen saját hatáskörben választják meg az elnököt a tagok közül.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy az a tapasztalata, hogy ha elindul egy folyamat, kialakul a szükséges létszám. Nem biztos, hogy a gyerekek az adott sportághoz ragaszkodnak, inkább az edző illetve a társaság vonzza őket.  Az általa ajánlott formában a gyerekeknek a sportfoglalkozásokon való részvétel ingyenes lenne.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kéri a sportreferenst, hogy jelöljön meg néhány sportágat, melyek elindításának véleménye szerint van realitása. Kérdezi, hogy a sportegyesület megalakításának mik a konkrét lépései.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens  elmondja, hogy szükség van 5 elnökségi tagra, akik eldöntik, hogy  milyen keretek között működjön a sport. Megjegyzi, hogy a dartsklub meg fog szűnni.  Javasolja városi kispályás labdarugó mérkőzések meghirdetését, 7-8 csapat biztosan részt venne. A nyugdíjasok részére is szórakozást biztosít a futball, a mérkőzéseken szurkolhatnának a helyi fiataloknak. Javasolja strandbajnokságok szervezését, ez Ábrahámhegyen jól működik. A szivacskézilabda feltételei nem adottak, a versenyeztetéshez nincs megfelelő sportcsarnok. A kézilabdacsapat viszont indulhatna egy adott szinten. Lehetne pin-pongozni, tollaslabda, röplabda lehetőségei adottak. El tud képzelni nyáron egy összetett családi sportnapot, egy pötág bajnokságot. A játszóterek állapotán javítani kell, ott egy célbadobós játék elhelyezhető lenne. Mivel a játék általában kedvelt, az iskolában és az óvodában is javasolja kihelyezni. Véleménye szerint a tánc alapjait az iskolai testnevelés keretében lehetne megismertetni a gyerekekkel.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a következő iskolai év kezdetéig a sportágak edzőit és mestereit a referens keresse meg, és megbeszéléseken készítsék elő a lehetséges sportágak beindítását az órarendi terhelés figyelembevétele mellett.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy nyáron a Balaton adta lehetőségeket is ki lehetne használni, itt elsősorban az úszásoktatásra gondol. Javasolja a településrészeket külön is megmozgatni, Badacsonyörsön is hiányoznak a sportprogramok.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy korábban volt próbálkozás az úszásoktatásra, azonban a szigorú előírások miatt nem lehetséges.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy a badacsonyörsi játszótér helyileg alkalmas lenne a sportrendezvényekhez, de a talajával nagy problémák vannak illetve a hálózása rosszul van megoldva. Ott akár egy extrém sportpálya is kialakítható lenne, erre a fiatalok körében komoly igény lenne.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

161/2013. (V.08.) HüB határozat

-        Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013-2017.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2017-évre vonatkozó Testnevelés és Sportkoncepcióját elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Dr. Scheller György bizottsági tag javasolja a tervezett sportágakra egy konkrét költségvetés elkészítését, legalább ifjúsági és amatőr szinten a futball beindítását, keretösszeg biztosítását meghatározott határidővel.

 

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens elmondja, hogy jelenleg szörfegyesület és sporthorgász egyesület működik. A horgászegyesületnek éves szinten három rendezvénye van, költségvetésük szűkös. A szörfösök valójában nem helyiek. A focinál meg kell várni, hogy a megkeresett személyek vállalják-e a beosztást.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja megbízni a sportreferenst, hogy derítsen fel edzőket a különböző sportágakhoz, a költségvetés előkészítése mellett. A jegyző úrral a jogi és elszámolási dolgokat leegyeztette. A sporttevékenységre kiadott összegekről számla ellenében lehet elszámolni, ezért az adott edzőnek számlaképesnek kell lennie. Szeptembertől javasolja létrehozni az iskolában a sportszakköröket.  Legalább  ifjúsági és amatőr szinten a futball beindítását, keretösszeg biztosítását meghatározott határidővel. Kéri, hogy aki a fenti javaslatokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

162/2013. (V.08.) HüB határozat

-        Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Testnevelés és Sportkoncepciója 2013-2017.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja felkérni az ifjúsági és sportreferenst, hogy derítsen fel számlaképes edzőket a különböző sportágakhoz, szeptembertől javasolja létrehozni az iskolában a sportszakköröket.

Javasolja legalább ifjúsági és amatőr szinten a futball beindítását.

A sportágak működtetéséhez a következő soros ülésre készüljön el a terv és a költségvetés.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

10./  Napirendi pont

Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Laposa Bence

(Előterjesztés 10. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a gondolatmenettel egyetért, de nem tartja szükségesnek külön bizottság kialakítását.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a településnek már van arculati kézikönyve. A javaslatokat be tudjuk dolgozni az előterjesztéseinkbe, hasznosíthatók az információk, de véleménye szerint nincs szükség a bizottság létrehozására.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy valóban van ilyen kézikönyv illetve koncepció is. Véleménye szerint minden szükséges lépést megtettek már a bizottságok illetve a testület, nem tartja szükségesnek további bizottság működtetését, a költségvetés további terhelését.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint a kérelemben felvázoltak a Humán bizottság feladatkörébe beilleszthetők.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy nincs szükség a Városképvédelmi Bizottság megalakítására, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

163/2013. (V.08.) HüB határozat

Badacsonyi Kör kezdeményezése Városképvédelmi Bizottság megalakítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Laposa Bence (8261 Badacsonytomaj, Római u. 197.) a Badacsonyi Kör képviseletében tett kérelmét nem támogatja, a Városképvédelmi Bizottság létrehozását nem javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

11./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 11. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az április 29-én megtartott rendkívüli ülésen elmaradt az SZMSZ teljes körű megszavaztatása.  Ezért került ismét a bizottság elé az előterjesztés.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet elfogadását javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

164/2013. (V.08.) HüB határozat

-        Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra  javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

12./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

(Előterjesztés 12. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a településen vannak magánkézben lévő viziközművek is. Előfordul, hogy a DRV. vízórája nem csatornadíjjal emelt vízfogyasztást mér, de az almérők, melyek nem a DRV-hez tartoznak, már csatornadíjjal számolnak. Ebből teljes keveredés van, melyet jeleztek a DRV. felé. A DRV. nem tudja kezelni a problémát.  Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan a testület hozhat-e valamilyen formában határozatot.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag szerint ha minden almérő csatornás, akkor rendezhető a probléma. Kérdezi, hogy hosszabb távon remélhető-e az ingatlanok rákötése pályázat igénybevételével ott, ahol még nem megoldott a szennyvízcsatornázás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy vannak olyan helyek, ahol az V. ütemben megoldható lesz a rákötés, de maradnak beköthetetlen ingatlanok is. Az ingatlantulajdonos problémája, ha ilyen szempontból az ingatlana rossz helyen van.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a talajterhelési díjról szóló 17/2007. X.12.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

165/2013. (V.08.) HüB határozat

-        Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a talajterhelési díjról szóló 17/2007.(X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

13./  Napirendi pont

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 13. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy január 1-én módosultak egyes hatáskörök, kikerültek a járáshoz. Felhívja a figyelmet a rendelettervezet I. fejezet 10. szakaszára. A testületnek a költségvetés készítésekor volt egy olyan döntése, hogy szociálpolitikai alapot képez a megadott paraméterek alapján a 25 év alatti badacsonytomaji tanulmányokat folytató fiatalok, illetve a 70 év feletti egyedülálló idősek részére. Ez egy plusz ellátási forma, 100 %-ban az önkormányzat költségvetéséből valósul meg, a Humán bizottság hatáskörében.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag a közgyógyellátással kapcsolatosan elmondja, hogy van akinek alanyi jogon jár, másoknak méltányossági alapon adható. Kérdezi, hogy a méltányosságnál mi az a jövedelemhatár, amit a testület meghatározhat. Ha ő igazolhatná a gyógyszerköltséget, akkor az a valós fizetendő összeget tükrözné. Az OEP viszont maximum 6.200 Ft-ot ad egy betegnek. Ezen felül csak szakorvosi javaslattal adható támogatás. Ebben kér segítséget, tanácsot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az alaprendeletnek a közgyógyellátás szabályaival összhangban kell lennie. Ismerteti a méltányossági közgyógyellátás szabályait. Megjegyzi, hogy a helyi rendeletben a jogosultsági kört lehet tágítani, a gyógyszerköltség minimumát lejjebb vinni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy lehetne-e újabb előterjesztést tenni ebben a kérdésben. Javasolja átdolgozni, sok rászoruló beteg nem fér bele támogatott körbe a jelenlegi szabályozás miatt. Kérdezi, hogy mennyiben terheli az önkormányzatot a méltányossági közgyógyellátás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy méltányosságot az önkormányzat adja teljes mértékben.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy ez jó célt szolgál. Nem kér külön szavazást, csak tudni szeretné a lehetőségeket.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

166/2013. (V.08.) HüB határozat

-        A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadását a javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

14./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 14. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyagot két évente kötelező elkészíteni. A koncepció felülvizsgálata során kiderült, hogy a település egyre jobban elöregedik, a fiatalok elhagyják a települést, sok negatív tendencia látható.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a településen a bevásárlási lehetőségek rosszak. Szociális segítségnyújtásként javasolja bevezetni, hogy az önkormányzati busszal az embereknek legyen lehetőségük Tapolcán a bevásárlásra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mivel ez egy szociális ellátási forma, a szociális rendeletben szerepeltetni kell. Meg kell határozni azok körét, akik igénybe vehetik. Egyedülálló, gépkocsival nem rendelkező,  időskorú személyekről lehet szó.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a testületi ülésre kidolgozni a szabályozást.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző várja a javaslatokat, elképzeléseket. Véleménye szerint a nyugdíjasok véleményét ki kell kérni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel a koncepció felülvizsgálatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

167/2013. (V.08.) HüB határozat

-        Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója felülvizsgálatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A bizottság újabb szociális segítségnyújtásként javasolja bevezetni, hogy az önkormányzati busszal az embereknek legyen lehetőségük Tapolcán a bevásárlásra. A igénybevétel szabályait a testületi ülésre kéri kidolgozni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

15./  Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 15. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag hiányolja, hogy nem kapott a bizottság tájékoztatást a folyószámlán lévő pénzről, ezt a továbbiakban is kérik. Kérdezi, hogy a mai pénzügyi bizottsági ülésen döntöttek-e támogatás odaítéléséről és milyen összegben.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Honvédelmi Egyesület 100 eFt támogatást kapott. A Szegedy Róza ház 250 eFt támogatást igényelt, a bizottság javasolja a testület felé a kért összeg biztosítását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az ÁSZ vizsgálat több hiányosságra hívta fel a figyelmet, például a pályázatokkal kapcsolatos fenntartási költségek beállítására.  Kérdezi, hogy ez hol szerepel.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az ÁSZ megállapítása a hitellel kapcsolatosan történt, miszerint elkülönítetten egy egyensúlyi tartalékot kell képezni. Ez tavaly meg is történt. Mivel most nincs hitelünk, ezért az idei költségvetésben nem szerepel ilyen tétel.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 3 rendelőt illetve a szakorvosi ellátást kell még a jövő évig fenntartani.

 

Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető ismerteti, hogy ami összegszerűen ismert volt, azt a rendelet módosításba beépítették. A jóváhagyott pénzmaradvány a testület döntése alapján beállításra került. A gépjárművásárlást, a kistérség felé tett kifizetéseket illetve a CÉH Egyesületnek adott önkormányzati támogatást, a Polgármesteri Hivatal függönybeszerzését tartalmazza még a módosítás. Az ÖNHIKI elszámolása folyamatban van. A most született döntések a következő előirányzat módosításba fognak belekerülni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy minden negyedévben kötelező jelleggel felül kell vizsgálni, és  módosítani kell a költségvetést az előírások szerint.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

168/2013. (V.08.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartamban tárgyú előterjesztés kapcsán elmondja, hogy az ifjúsági és sportreferens foglalkoztatását az iskola keretein belül is el tudná képzelni. Olyan agilis személyiség, aki más feladatokat is el tudna végezni.  Munkájába belelátott, további foglalkoztatását támogatja. Viszont nem biztos abban, hogy mindkét személy további foglalkoztatása szükséges.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy véleménye szerint a szükséges létszám rendelkezésre áll. Viszont az iktató irattáros kolléganőnek 1968-tól meg kell csinálnia a selejtezést, mely hatalmas feladat. A hivatalnak négy irattára van. Ezért szükség van egy személyre, aki ezt a feladatot segíti elvégezni. Bíró Gábor ebben a munkában illetve a döntvénytár feltöltésében fog részt venni, mely nagymértékben segíteni fogja a visszakeresést. Ezért lenne fontos az alkalmazása.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a közterület felügyelői feladatokba 4 órában besegíthet-e. Az általános tartalék terhére megjelölt mintegy 700 eFt így megtakarítható, és a fejlesztésekre fordítható. Tehát javasolja, hogy 4 órában a közterület felügyelői feladatokat, 4 órában pedig a Jegyző úr által javasolt feladatokat lássa el.  Ha szükséges, a sportreferens is bevonható az irattározásba. A két fő oldja meg a felsorolt három feladatot, így nincs szükség további létszámmódosításra.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a közterület felügyeletet csak köztisztviselő láthatja el, közterület felügyelői vizsga letétele után. Nem lehet bárkit felvenni erre a feladatra.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a meglévő közterület felügyelő mellett segédfelügyelőként alkalmazható, ezzel megoldódna a probléma, és a 734 eFt maradhatna az általános tartalékban.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy szükség van egy robogó vagy egy kerékpár beszerzésére.  A robogó fenntartási költsége kedvezőbb, mint az autóé.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a robogót helyszíni szemlékhez, bejárásokhoz is lehet hasznosítani.

 

Vastag Gábor bizottsági tag egyetért a javaslattal, 100 eFt-ért már üzembiztos robogót lehet kapni.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy a pályázat mennyiben szabja meg, hogy milyen feladatokra alkalmazható a munkaerő. Kérdezi, hogy az iratselejtezés hogyan történik. Megsemmisítés előtt számítógépre viszik-e a selejtezendő anyagot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy ennek a testületi ülésig utána fog nézni. A selejtezéssel kapcsolatosan elmondja, hogy először készül egy lista, melyet meg kell küldeni a levéltárba. Jóváhagyásuk után történhet meg a selejtezés.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag villanykerékpár beszerzését javasolja, mivel ez még gazdaságosabb és a hegyi utakon is kihasználható.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke összegezi, hogy a bizottság egy kétkerekű járgány beszerzését javasolja 100 eFt összeghatárig. A műszaki osztály keressen ehhez ajánlatokat. A járgány a szociális és egyéb célú helyszíni szemlékhez is hasznosítva legyen. A bizottság a TÁMOP pályázat keretében felvett egyik személyt javasolja közterület segédfelügyelőként alkalmazni, megosztott 4 órás munkaidőben. Kéri, hogy aki fentiekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

169/2013. (V.08.) HüB határozat

- Bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás 8 + 4 hónap időtartam

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

-          a Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatának módosítását 2 fő határozott idejű munkavállaló bértámogatással megvalósuló foglalkoztatásával támogatja.

-          Az egyik személyt javasolja közterület segédfelügyelőként alkalmazni, megosztott 4 órás munkaidőben.

-          egy kétkerekű járgány beszerzését javasolja 100 eFt összeghatárig a közterület felügyelettel összefüggő feladatokhoz illetve helyszíni szemlékhez.

-          Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

16./  Napirendi pont

Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 16. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a közterület felügyelet létszámának bővítéséhez a Hivatal létszámkeretének módosítását a bizottság nem támogatta, az előző napirend keretében más javaslatot tett. A költségvetés általános tartalékában fennmaradó 734.000 Ft-ot fejlesztési célokra javasolja fordítani.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

170/2013. (V.08.) HüB határozat

-        Közterület-felügyelet működtetése a 2013. évi szezonban

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  a közterület-felügyelet létszámának bővítéséhez a Hivatal létszámkeretének módosítását nem támogatja. A bizottság a bértámogatással megvalósuló foglalkoztatás keretében felvett egyik személyt javasolja közterület segédfelügyelőként alkalmazni, megosztott munkakörben, 4 órás munkaidőben.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

17./  Napirendi pont

Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 17. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottság az etikai kódex létrehozására alakulna a Badacsony Újsággal összefüggésben.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy három személyt kellene jelölni, akiknek a testületi ülésig elfogadó nyilatkozatot kell tenniük. Fontos lenne független személyek jelölése.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja Csiszka Antalt, a Badacsonyörsi Egyesület alelnökét, aki újságíró.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke Csanádi Csanádot javasolja a bizottságba jelölni.

 

Vastag Gábor bizottsági tag Kalmár László volt könyvtárost jelölését javasolja.

 

Jelöltként hangzott még el Vízkeleti Dóra Tourinform alkalmazottja és Kovács Krisztián könyvtáros neve is.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a felsoroltak jelölését támogatja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

171/2013. (V.08.) HüB határozat

-        Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Ad-hoc bizottságba Csiszka Antal, Csanádi Csanád, Kalmár László, Vízkeleti Dóra és Kovács Krisztián jelölését javasolja.

A jelöltektől a testületi ülésig elfogadó nyilatkozatot kell kérni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

18./  Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés 18. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Szörtsey doktor úr élettársa elmondása szerint újabb érdeklődők vannak a fogorvosi praxisra. Kéri, hogy a testület hallgassa meg a pályázókat, és akár döntsön is, a kérdés sürgősségére való tekintettel.

 

Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy először a családdal kell megegyeznie az érdeklődő félnek, ezután kell az érintett önkormányzatokat megkeresni. Az 5 település egyetértése szükséges, a feladat ellátási szerződést minden érintett önkormányzatnak alá kell írnia, ezért egyszerűbb a döntést együttes ülés keretében meghozni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint minél előbb meg kell oldani, hogy a településnek legyen fogorvosa.  Reméli, hogy olyan orvos kap helyet, aki megnyugtatóan látja el a betegeket és az idelátogató turistákat. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testületi ülésen az érdeklődők legyenek meghallgatva illetve kerüljön sor a döntéshozatalra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

172/2013. (V.08.) HüB határozat

- fogorvosi praxis -

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a fogorvosi praxis megvásárlására az újabb érdeklődőket a testületi ülésen hallgassa meg, és ha lehetőség van rá, hozza meg döntését.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan mi történt. A 363//2013. (IV.11.) számú határozat a TV. műsorok megreformálásáról szól. Véleménye szerint ennek tárgyalását külön napirendként kellett volna felvenni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a szerződés megkötésre került  oly módon, hogy a testületi ülések közvetítése kivételre került, illetve az elkészített műsorokat a szolgáltatónak a honlapra fel kell tennie. Ehhez az informatikai hátteret meg kell teremteni, mely folyamatban van. Tovább kell egyeztetni arról, hogy milyen műsorok készüljenek. A belső ellenőrzésre két hét áll rendelkezésre, a jövő héten kezdik meg a munkát.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy foglalkozzon a testület illetve a hivatal a gázt befizető, de rákötni nem tudó lakosok problémájával. A Balatongáz KFT-t felszámolták, a lakosság a pénzét nem kapja vissza. Javasolja, hogy az önkormányzat keresse meg a MAGÁZT, hogy a bekötéseket tegye lehetővé.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

173/2013. (V.08.) HüB határozat

-        Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról – gázbekötések

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Hivatalt, hogy a gázt befizető, de rákötni nem tudó lakosok ügyében kezdeményezzen tárgyalást a MAGÁZ KFT-vel annak érdekében, hogy a rákötéseket tegyék lehetővé. Ahol ez nem megoldható, a közműfejlesztési hozzájárulást a KFT. utalja vissza a befizető részére.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlannal mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a vételi ajánlatot megküldtük, a törvényben meghatározott 30 nap hamarosan letelik. Ezt követően az ügyintéző kitűzi a tárgyalást. Az ügyben megint folyamatban van egy birtokvédelmi ügy is.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a nyár folyamán különös tekintettel legyen ellenőrizve az üdültetés szempontjából az ingatlan.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottság elnöke felveti, hogy nem kaptunk választ a Villapark Badacsony KFt-től. Kérdezi, hogy az átvételt igazoló tértivevény visszaérkezett-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tértivevény megérkezett, de választ még mindig nem kaptunk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a 6 ha-os területtel, a Badacsony kempinggel mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 6 ha-os területet kaszálják. A Badacsonyi kempinget a felszámolási eljárás során értékesítik. Érdeklődtek, hogy milyen hasznosítási, fejlesztési, építési lehetőségek vannak. Elmondja, hogy a területre vonatkozóan 3 évig változtatási tilalom van érvényben.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a testületi ülésen erről pontos tájékoztatást kér.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a felső bazársor pályázati kiírása tegnap lejárt. Két pályázat érkezett. Egyik érvénytelen adótartozás miatt. A B 1237 KFT. pályázatát a pénzügyi bizottság feltételesen javasolja elfogadni. Amennyiben a testületi ülésig a pályázó nemleges adóigazolását becsatolja, a pályázat érvényes. A felső bazársor hosszutávú hasznosítására érkezett a harmadik megkeresés a BF-Generál KFT-től Keszthelyről.  Megjegyzi, hogy a Badacsony újság következő számában az adótartozók listája meg fog jelenni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

174/2013.(V.08.)  HüB határozat

-        Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

19./  Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Előterjesztés 19. számú melléklete)

 

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

175/2013.(V.08.)  HüB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 19.00 órakor bezárja.

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                             Simonné Visi Erzsébet

bizottság elnöke                                                                              bizottsági tag

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 18., vasárnap, Ilona napja van. Holnap Huba napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!