Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 04. 03. soros HÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 04. 03. soros HÜB

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. április 3-án 14.00 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.
Vastag Gábor  bizottsági tag (5 fő)  Scheller György  bizottsági tag  Simonné Visi Erzsébet     bizottsági tag  Dr. Magó Ágnes bizottsági tagJelen vannak:      Rajzó Ildikó bizottság elnöke (7 fő)  Part Andrásné  Jegyzőkönyvvezető  Horváth József  rendőrség részéről  Perger János  munkavédelmi megbízott  Mórocz István PEB elnöke  Tamás Lászlóné  osztályvezető  Dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző  Krisztin N. László polgármesterMeghívottak közül jelen vannak:Lakosság részéről nincs jelen senki.
I. NAPIRENDEK ELŐTTJegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi110/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős: Rajzó Ildikó elnökHatáridő: azonnalBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára  jegyzőkönyv hitelesítőnek Vastag Gábort és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.
A jelenlévő szavazók száma: 4 főSimonné Visi Erzsébet  bizottsági tag 14.10  órakor érkezett meg a HüB ülésére.Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület támogatási kérelmét a bizottság nem tárgyalja, mivel ez a Pénzügyi Bizottság hatásköre.  Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tájékoztatója napirendhez nem készült előterjesztés, a bizottság nem tudja megtárgyalni.  A VN. KFT. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás napirendet sürgősségi indítványként javasolja tárgyalni. A jelenlévő szavazók száma: 5 főDr. Scheller György bizottsági tag 14.12  órakor érkezett meg a HüB ülésére.Kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal a napirendet elfogadja, szavazzon.Így 3. napirendként a „Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, 4. napirendként „Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről, 5. napirendként Badacsony Újság és TV. pályázatok elbírálása napirendek megtárgyalását kéri. Elmondja, hogy az aljegyző asszony kérése az, hogy  ezen napirendek után a bizottság tartsa meg zárt ülését.Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja azokat a napirendeket előrehozni, melyekkel kapcsolatosan az ülésen az érintett megjelent. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi– Napirendi pontok elfogadásáról – 111/2013.(IV.03.) HüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Meghívott: Perger János munkavédelmi megbízottElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester1. Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai Meghívott: Csizmarik Béláné igazgatóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester2. Büféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslatMeghívott: Mórocz István PEB elnökElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester4. Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről                    Meghívott: Rausz István alezredes rendőrkapitány Tapolcai                  Rendőrkapitányság                  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester3. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester5. Badacsony Újság és TV pályázatok elbírálása
Meghívott: Székely István könyvvizsgálóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester6. Badacsonytomaj Város önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2012. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása. Pénzmaradvány elszámolás.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJavaslat a 2013. évi Belső Ellenőrzési Terv módosítására7. Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről. Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester8. Beszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységérőlElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző9. Javaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester10. A közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – 242/2013.(III.18.) Képviselő-testületi határozat alapjánElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester11. Alsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérleteMeghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részéről és Laposa BenceElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester12. Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         Meghívott: Pásztor László VN Kft. ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester13. Beszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről. Badacsonyörsi strand üzemeltetésének meghatározása.Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 14. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző15. Javaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző16. Javaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző17. Javaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáraElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester18. 2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmébenElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester19. Jóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyébenElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester20. Káptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásávalElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásárólElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester22. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármester23. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekrőlSimonné Visi Erzsébet képviselő        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester24. A VN. KFT. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírásZárt ülés napirendi pontjai: Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester1. Tüzelő támogatási kérelmek Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester2. Átmeneti segély kérelmek
Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnökeHatáridő: azonnalA Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.
II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
Meghívott: Perger János munkavédelmi megbízottElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterAz intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai 1./  Napirendi pont(Előterjesztés 1. számú melléklete)Hozzászólások:Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti Perger János munkavédelmi megbízottat. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.Perger János munkavédelmi megbízott elmondja, hogy 2012. május óta a Polgármesteri Hivatalban illetve Intézményeiben jelentési kötelezettséggel járó baleset nem történt. Megjegyzi, hogy az intézményekben minden esetben ki kell függeszteni a mentők, tűzoltók és a rendőrség telefonszámát, illetve azon személyek nevét, akik katasztrófahelyzetben értesítendők. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a testület felé, hogy ahol hiányosság tapasztalható, azt azonnal pótolni kell. A felelős minden esetben az adott intézmény vezetője. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, szavazzon.Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai 112/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatalban illetve Intézményeiben – amennyiben valahol hiányosság tapasztalható -  történjen meg a mentők, tűzoltók és a rendőrség telefonszámának, illetve azon személyek nevének azonnali kifüggesztése, akik katasztrófahelyzetben értesítendők. Felelős az adott intézmény vezetője. 
Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, a művelődési házban komoly beázások vannak, az állagmegóvással foglalkozni kell. Perger János munkavédelmi megbízott javasolja ennek ütemezését meghatározni, hiszen rendezvény esetén baleset keletkezhet a rossz műszaki állapotok miatt. Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja az intézmény vezetőjét felkérni, hogy mérje fel a szükséges fedezet mértékét és a VN. KFT. segítségével a beázások legyenek megszűntetve. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a beszámolóból idézve kérdezi, hogy melyik intézménynél nincs megfelelően kijelölve a dohányzóhely. Perger János munkavédelmi megbízott ismerteti, hogy az idevonatkozó rendelet előírásai szerint a csikkekhez edényzetet kell biztosítani, vagy meg kell tiltani a dohányzást A5 méretű tábla kihelyezésével, 3 nyelven feliratozva.  Megjegyzi, hogy az illetékes hatóságok egyre szigorúbban veszik a szabályok betartását. Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a táblákat mihamarabb pótolni, a technikai eszközöket biztosítani. A kulturális intézményben a beázások megszűntetéséhez szükséges anyagi fedezet felmérésére szakember bevonásával javasolja felkérni az igazgató urat, majd ezt követően a munkát a VN. KFT. végezze el. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiAz intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai 113/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Javasolja a kulturális intézményben a beázások megszűntetéséhez szükséges anyagi fedezet felmérésére szakember bevonásával felkérni az igazgató urat, majd ezt követően a VN. KFT-t megbízni a munka elvégzésével. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a dohányzóhelyek kijelölésével kapcsolatosan a szükséges táblák mielőbbi kihelyezését, a technikai eszközök – csikkekhez edényzet - biztosítását. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy az óvodánál hiányzik az érintésvédelmi felülvizsgálat. Kérdezi, hogy erre van-e fedezet az intézmény költségvetésében.Perger János munkavédelmi megbízott elmondja, hogy februárban járt le a felülvizsgálat érvényessége. Az új szabályok szerint napforduló van érvényben a villámvédelemre, az erősáramú berendezésekre és az érintésvédelmi felülvizsgálatokra vonatkozóan is, tehát ezt mielőbb meg kell csinálni. Dr. Scheller György bizottsági tag megjegyzi, hogy a rendelőintézet nem szerepel az intézmények között. Kérdezi, hogy a vizsgálat megléte a vállalkozó orvosok felelősségi körébe tartozik-e.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy az Egészségház nem intézmény, a Hivatal feladata az érintésvédelmi felülvizsgálatok bonyolítása. Utánanéz, hogy mikor jár le az érvényessége. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag idézi a beszámolóból, hogy az iskola esetében a dohányzásra vonatkozó tábla kihelyezési kötelezettség nem járt eredménnyel. Ha valóban nem történt meg, azonnal pótolni kell. Csizmarik Béláné iskola igazgató elmondja, hogy mindhárom bejáratnál ki van helyezve a tábla, az előírásoknak megfelelő módon, a törvény életbelépésének napjától. Az edényzet is a kijelölt helyen van.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a tájékoztatást el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai 114/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága „Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgálatainak tapasztalatai” tárgyú beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Meghívott: Csizmarik Béláné igazgatóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBüféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslat2./  Napirendi pont(Előterjesztés 2. számú melléklete)Hozzászólások:Rajzó Ildikó bizottság elnöke köszönti Csizmarik Béláné igazgatót. Kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni.Csizmarik Béláné igazgató elmondja, hogy a vagyonkezelési megállapodás mellékletét módosítva az iskolai büfé maradhatna az önkormányzat hatálya alatt. A nyári táborozás alatt is nagy segítséget jelentene, ha az iskola hasznosítása megmaradhatna a korábbi formában.  A rezsiköltségek levonása után fennmaradó bevétel az önkormányzatnál maradna, annak egy része az iskolába visszaforgatható lenne.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint 2015-ig volt érvényes szerződés a büfé üzemeltetésére, azonban határozat született a szerződés felbontására. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a szerződés felmondása januárban megtörtént, jelenleg nincs érvényes bérleti szerződés. A tankerület vezetőjével egyeztetett, aki úgy nyilatkozott, hogy a szerződés megköthető, de ekkor a befolyó bevétel a központba kerül, nem lehet visszaigényelni. Az Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerződésnek az a lényege, hogy a 26. pontot ki kell bővíteni. Tehát nemcsak a Menü Bt-hez tartozó helyiségeket, hanem az iskola büfé céljára szolgáló helyiséget sem adja át az önkormányzat. A rezsi elszámolás miatt szintén kezdeményezni kell a vagyonkezelési szerződés módosítását. Csizmarik Béláné elmondja, hogy vannak almérők, a rezsiköltségek elszámolása havi átalányfizetéssel történt, a tényleges fogyasztás az éves leolvasással került korrigálásra.  Kéri, hogy minél előbb történjen meg a szerződés megkötése, mivel hetek óta nem mer kinyitni a büfé üzemeltetője. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a vagyonkezelési szerződés a januári testületi ülés anyaga volt, határideje február 15. A tankerület részére az anyagot átküldtük, de az aláírt megállapodás nem érkezett vissza. Ha a büfés ki akar nyitni, akkor a tankerülettel megköthető a szerződés. A másik esetben várhatóan hosszabb időre van szükség, azonban ez nem az önkormányzaton múlik.Csizmarik Béláné igazgató megjegyzi, hogy a tankerületi központ igazgatója részéről látja a jó szándékot, amit a jogszabályok lehetővé tesznek, azt engedélyezi. Krisztin N. László polgármester javasolja úgy tekinteni, hogy a kérelem beérkezett a Klebelsberg Tankerületi Központhoz. A Képviselő-testületi ülésre a módosított szerződéstervezetet javasolja bevinni, tartalmát lefordítva a jelen helyzetre, és ezzel együtt kerüljön elfogadásra a szerződés.  Belefoglalható a határozatba, hogy amennyiben a Központ a kezdeményezést nem támogatja az előzetes nyilatkozatával ellentétben, akkor a szerződés érvényét veszti. Így időben kedvezőbb helyzet teremthető. A büfé üzemeltetőjének kérése, hogy a testület támogassa abban, hogy az önkormányzattal köthessen szerződést, melyet a Tankerületi Központ vezetőjével is leegyeztetett.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítéssel, a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBüféüzemeltetés és nyári táboroztatás miatt KIK-el kötött megállapodás módosítására javaslat115/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Javasolja a határozatba belefoglalni, hogy amennyiben a Központ a kezdeményezést előzetes nyilatkozatával ellentétben nem támogatja, akkor a szerződés érvényét veszti. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a büfé üzemeltetés és nyári táboroztatás miatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött megállapodás módosítását a Képviselő-testületnek. 
Meghívott: Rausz István alezredes rendőrkapitány Tapolcai Rendőrkapitányság        Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről 3./  Napirendi pont(Előterjesztés 3. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ki kíván a napirendhez hozzászólni.Horváth József r. zászlós, osztályvezető elmondja, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányságon belül tipizálás következtében külön osztályok működnek. A közrendvédelmi osztály vezetőjeként tevékenykedik, munkájához tartozik a badacsonytomaji rendőrőrs irányítása is, amíg megfelelő személyt nem találnak erre a pozícióra. A közbiztonsági helyzettel kapcsolatosan elmondja, hogy a tavalyi évet jól zárták, pld. gépkocsi feltörés egy esetben sem történt a településen. Véleménye szerint a közbiztonság javulásában szerepet játszik a rendőrség illetve a társhatóságok munkája, illetve az, hogy a propagandaanyagokban leírtakat az emberek egyre komolyabban veszik. A nyári szezonban 12 főt vezényelnek a településre, melyet fontosnak tart, hiszen ennek a híre elterjed a bűnözők körében. Jelenleg a közlekedés terén lát problémákat. Megjegyzi, hogy a megállni tilos táblák maradnak a jelenlegi formában, a Fő utcán bizonyos helyeken engedélyezett a megállás. A tomaji strand környékén a parkolás biztonságosabbá vált, az önkormányzat mindent megtett azért, hogy az idelátogató turistáknak ne legyenek negatív élményeik. Elmondja, hogy törvényi változás miatt fix bírságok kerültek megállapításra, mely szerencsétlen helyzeteket teremtett. A közlekedési ellenőrzéseket megtartják, nem rosszabb az átlagosnál a helyi közlekedési morál. Az igazgatás rendészeti tevékenység keretében a fegyvertartási engedélyek illetve a vagyonőri ellenőrzés tartozik hozzá, szabálytalanságot nem fedeztek fel. A közrend és közbiztonság vonatkozásában a megyében a legjobban teljesítő osztályként jutalmat kaptak, eredményességükhöz a polgárőrök is hozzájárultak. Megköszöni segítségüket, illetve a közterület felügyelet munkáját a közös szolgálatok ellátása terén. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy a közmeghallgatáson elhangzott a rendőrség részéről az az ígéret, hogy az elszaporodott vadak kilövésére intézkedni fognak. Horváth József r.zászlós, osztályvezető elmondja, hogy lakott területen az igazgatásrendészet erre nem fog engedélyt adni, a szabályok nagyon szigorúak. A vadgazdálkodás mindenütt problémát jelent, a vaddisznó szaporulata évi 300 %-os. A vadakat itatni és etetni kellene szinte egész évben, akkor nem jönnének be a lakott területekre. A parlagon hagyott területek e vonatkozásban is problémát jelentenek, búvóhelyet biztosítanak a vadaknak. A helyzet megoldásában a Nemzeti Park segíthetne, a kilövési igényt feléjük kell jelezni. A közlekedési balesetek jelentős részét a vadak idézik elő. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy a testületi ülésen konkrét választ adjon a rendőrség a közmeghallgatáson feltett kérdésre.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nemzeti Parkkal közösen kell megkeresni a megoldást a további vadkárok elkerülése érdekében, kézfelemeléssel jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről 116/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a további vadkárok elkerülése érdekében az illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal való kapcsolatfelvételt javasolja a Képviselő-testületnek. 
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e további észrevétel, kérdés illetve javaslat a napirendhez kapcsolóadóan. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről 117/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 

Meghívott: Mórocz István PEB elnökElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről4./  Napirendi pont(Előterjesztés 4. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy ki kíván hozzászólni a napirendhez.Mórocz István PEB elnöke elmondja, hogy az együttműködési megállapodásnak megfelelően évente két alkalommal számolnak be tevékenységükről. A beterjesztett beszámolót a közgyűlés januárban elfogadta. A Törvényszék az Alapszabály módosítást elfogadta. Ismerteti, hogy a törvények szigorodtak a szolgálatellátás vonatkozásában, fontos a polgárőrség megjelenése, láthatósága. A polgárőrök fényképes igazolvánnyal kötelesek azonosítani magukat. Az új szabályokat sokan nem vállalták fel, ezért az Egyesület létszáma 46 főről 24 főre csökkent, többen pártoló taggá váltak. A polgárőrök jelentős része munkahellyel rendelkezik, ezt követően tudnak csak szolgálatot vállalni. Munkájukat a rendőrséggel közösen végzik. Ismerteti, hogy mindkét pályázatuk elszámolása megtörtént. Benzinpótló támogatása az Egyesületnek jelentősen emelkedett, 10.110 Ft/hó összegre változott, melynek felhasználását menetlevelekkel kell igazolniuk.  Megköszöni a bizottságok, illetve a testület támogatását. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a jelentős szolgálatban töltött időre milyen támogatást, elismerést kapnak a polgárőrök.  Mórocz István elnök ismerteti, hogy ellenszolgáltatás nélkül végzik a tevékenységet, a gépkocsi törlesztő részleteinek fizetése miatt anyagi elismerésre nem volt lehetőség. Ebben az évben egy beteg kisgyermek családját 5 eFt támogatásban részesítették. Elmondja, hogy Csizmazia Pál polgárőr a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát, Takács Ákos, Berkes Zoltán és Pintér Imre polgárőrök oklevelet kaptak munkájukért. Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a mindenre kiterjedő beszámolót. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

Beszámoló a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről118/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy ilyen szakmai beszámolót szeretne látni a Céh Turisztikai Egyesülettől is. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a munkatervben szerepel a CÉH Egyesület beszámolója, ha kívánja a testület, előbbre hozható májusra az időpontja. A civil szervezetek, egyesületek  – amennyiben kaptak  – elszámoltak a pénzügyi támogatással, a testület felé nem történt meg a szakmai munkáról a tájékoztatás. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiCÉH Egyesület szakmai beszámolójának megtárgyalására vonatkozó javaslat119/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a CÉH Turisztikai Egyesület szakmai beszámolójának tárgyalását javasolja előrehozni a Képviselő-testület májusi soron ülésére.
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBadacsony Újság és TV pályázatok elbírálása5./  Napirendi pont(Előterjesztés 5. számú melléklete)Hozzászólások:Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri Jegyző urat, hogy adjon tájékoztatást a beérkezett pályázatokról.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy három pályázat érkezett. Az Öböl Tv. levelében leírta, hogy a távolság miatt nem kíván részt venni. A Tapolcai Média KFT. és Kalmár György egyéni vállalkozó nyújtott be pályázatot. A Tapolcai Média KFT. ajánlata nem felel meg a pályázati kiírásnak, nem nyújtotta be a megjelölt mellékleteket. Egy érvényes ajánlat van, Kalmár György egyéni vállalkozó ajánlata.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy nehéz helyzetben van a bizottság, mivel csak egy ajánlat érvényes. A jelenlévő szavazók száma: 4 főDr. Scheller György bizottsági tag 15.21  órakor távozott a teremből.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mennyibe kerülne a szolgáltatás, ha csak a honlapra kerülne fel a testületi ülések közvetítése, illetve mennyibe kerülne, ha teljes mértékben megszűnne. Ezt a testületi ülésre kéri pontosan kimunkálni. Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy személy szerint szívesebben megnézne a testületi ülések közvetítése helyett egy helyi neves emberekről készített dokumentumfilmet. 20-30 perces összeállításokat lehetne készíteni például egy-egy kézműves tevékenységről. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag egyetért ezzel az irányvonallal. A testületi ülés egy kameraállásból felvéve az interneten leadható. Így nem muszáj végignézni egyszerre a teljes közvetítést, a testületi ülések nyilvánosak, akit érdekel, azon részt vehet. A fontos tudnivalókról kellene tájékoztatni a lakosságot, ez Kalmár úr részére is nagyobb szakmai kihívást jelent. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a testületi ülés helyett összefoglaló önkormányzati híradó készítése célszerűbb lenne. A jelenlegi Badacsony Tv.  „halott”, interjúk készítésével tenné színesebbé a kínálatot. A pontos műsort a Badacsony Újságban javasolná megjelentetni. Rajzó Ildikó bizottság elnöke a programokat sem a jelenlegi formában javasolja közzétenni. Véleménye szerint az lenne a helyes, ha az érdemi részt nem venné fel a szolgáltató, a település lakosságát meg kell mozgatni, menjen el a rendezvényre, aki kíváncsi rá.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag többek között nem ért egyet a Nőnapi kávéházi est teljes felvételével. Lehet, hogy amiatt volt kevés jelenlévő, mert a televízióban kényelmesebb megnézni. Problémát jelent az is, hogy a tömegközlekedés nem megoldott, ezért a kisbusz megvásárlása kapcsán javasolja azt térítés ellenében biztosítani a rendezvényekre való bejutáshoz is. Kalmár György szolgáltató nem ért egyet a „halott Tv” megfogalmazással. Tavaly a testületi üléseken kívül több mint 70 alkalommal forgatott a településen. Az Öböl TV.-vel való együttműködés kapcsán a műsor színesedni fog, kitekintést ad a környező települések életébe. Márciusban minden héten volt adás, nem érti a megjegyzést. Kérdezi, hogy a képviselő asszony szokta-e nézni a közvetítéseket.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy ritkán van rá lehetősége. A lakosság részére a pontos műsort az újságban javasolja megjelentetni. Egy települési híradóra lenne szükség. Ehhez egy ember elegendő, olcsóbbá tehető a szolgáltatás. Kalmár György szolgáltató elmondja, hogy 1 hónapra előre nem lehet a műsort megjelentetni, az ilyen formában nem tervezhető, kiszámítható. A hírmondó elkészítéséhez is végig kell ülnie a testületi üléseket.  Régebben próbálkozott azzal, hogy egy-egy képviselő összefoglalta a testületi ülés főbb eseményeit, ez nem járt sikerrel.  A korrekt összefoglalót elkészíteni nagyobb munka.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítani és megbeszélni a további lépéseket. Véleménye szerint másként kell gondolkodni. Kisebb rendezvényeket sem szükséges felvenni.Kalmár György szolgáltató elmondja, hogy az eddig tárgyalások során mindig adott valami plusszot. Legutóbb a netes verziót tette hozzá az ajánlathoz. Mindig az volt a célja, hogy a lehető legtöbbet adja. Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy Kalmár György munkáját korrektnek látja, de egy modernizációra lenne szükség. A testületi üléseket teljes terjedelmében nem javasolja leadni. Véleménye szerint a testület tárgyaló partnere továbbra is Kalmár György, egyedül ő adott be érvényes ajánlatot. Kalmár György szolgáltató megjegyzi, hogy mindenben partner. De végig kell gondolni, hogy a bizottság elképzeléséhez bemondóra, műsorvezetőre, riporterre is szükség van. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint ezt helyi fiatalok el tudják látni.Kalmár György szolgáltató szerint a munkának folyamatosnak kell lenni, ez nem biztos, hogy megoldható az önként jelentkező fiatalokkal. A portrékészítést jó ötletnek tartja, legalább évi 12 embert kell megkeresni. Ezt egyedül a kamerájával nem tudja megoldani. A Tapolca TV-nek 16 milliós költségvetése van, négyen dolgoznak, annyi műsort készítenek mint ő. Véleménye szerint külön kell választani a két dolgot, nem old meg semmit, ha a testület eredménytelenné nyilvánítja a pályázatot. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a pályázati kiírás másról szólt, ezért eredménytelen az eljárás. A kiírástól nem lehet eltérni. Vastag Gábor bizottsági tag szerint a pályázati eljárás eredményes, csak az időt húzná a testület, ha nem így dönt. A megújulás lehetőségeit kell megbeszélni. Át kell gondolni, hogy mit szeretne a bizottság, illetve a testület, vázlatot kell készíteni. A helyi fiatalok, civil szervezetek, az Irodalmi Kör tagjai bevállalnák a riporteri és egyéb feladatokat. Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a testület bármely tagja is segítene külön térítés nélkül. A kulturális igazgató illetve a művelődési ház dolgozói is alkalmasak a munkára. Kalmár György szolgáltató megjegyzi, hogy a pályázati kiírást egy keretnek tekinti, nincs konkrétan lebontva, hogy mit kell csinálnia. A bizottság elképzelései megoldhatók.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a Jegyző urat, hogy muszáj-e eredménytelennek nyilvánítani a pályázati eljárást.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pályázat arról szól, hogy milyen összegben vállalja az ajánlattevő az újság szerkesztését illetve a TV. üzemeltetését. A műsor szerkesztésével kapcsolatosan etikai szabályokat tartalmaz, de a tartalmát nem határozza meg. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag fenntartja-e a javaslatát.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy nem. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a testületi ülések közvetítésére minimális igény van.  A sokkal nagyobb hozzáférés miatt az interneten való megjelenítésnek lehet jelentősége. Ehhez a technikai feltételeket biztosítani kell. Kalmár György szolgáltató ismerteti, hogy mivel kereskedelmi televízióként működik, a heti bejelentett 4 órás közvetítéstől eltérhet. Ha megváltozik a műsorszerkezet, akkor ezt módosítania kell a Nemzeti Médiahatóság felé.  Eddig heti két adása volt, ismétlések nélkül. Ha a testületi ülések közvetítése kiesik, el kell dönteni, milyen gyakorisággal, milyen tartalmú adások legyenek. Az Öböl TV. irányába nem javasolja túlzottan elmenni. A műsorok hosszabb ideig történő fenntarthatóságára is gondolni kell. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint Fodor József igazgató, illetve munkatársa Deákné tökéletes lenne a riporteri, bemondói szerepre. A Céh Turisztikai Egyesület bevonását is javasolja. A helyi szállodák kábel TV-n keresztül bemutathatnák az idelátogató turistáknak a település rendezvényeit. Kalmár György szolgáltató megjegyzi, hogy a környező településeken készített ilyen jellegű filmet, Badacsonytomajon nem sikerült.Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a szerződés megkötését a sikeres pályázóval. A következő Humán Bizottsági ülésen javasolja folytatni a megkezdett munkát a műsor megreformálásáról. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja írásban összegyűjteni a javaslatokat, a költségek megjelölésével együtt.  A műsor vonatkozásában a szerkezetváltást, illetve a kulturális intézménnyel és a CÉH Egyesülettel történő egyeztetést támogatja. Rajzó Ildikó bizottság elnöke összegezi az elhangzottakat. A bizottság javasolja a szerződés megkötését a sikeres pályázóval. Javasolja továbbá, hogy a következő Humán Bizottsági ülésen folytatódjon a megkezdett munka, a kulturális intézmény és a Céh Egyesület bevonásával legyenek megtárgyalva a javaslatok a TV. műsorának  megreformálására. A testületi ülések jelen formában való közvetítése szűnjön meg.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsony Újság és TV pályázatok elbírálása120/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.A testületi ülések jelen formában való közvetítése szűnjön meg.  Javasolja továbbá, hogy a következő Humán Bizottsági ülésen folytatódjon a megkezdett munka, a kulturális intézmény és a Céh Egyesület bevonásával legyenek megtárgyalva az írásban rögzített javaslatok a TV. műsorának megreformálására. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsony Újság szerkesztésére és TV. üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötését javasolja Kalmár György egyéni vállalkozóval a Képviselő-testületnek.
Zárt ülést rendel el.Rajzó Ildikó 16.10 órakor a Humán Bizottság nyilvános ülését felfüggeszti. A jelenlévő szavazók száma: 5 főA Humán Bizottság nyilvános ülése 16.35 órakor folytatódik.
Meghívott: Székely István könyvvizsgálóElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBadacsonytomaj Város önkormányzata képviselő-testülete és szervei 2012. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadása. Pénzmaradvány elszámolás.6./  Napirendi pont(Előterjesztés 6. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolóhoz (Kiegészítő melléklet) kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló125/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és OM intézményei 2012. évi költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Rajzó Ildikó bizottság elnöke a pénzmaradvány felosztásáról szóló előterjesztéshez kéri a pénzügyi osztályvezető kiegészítését.Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az előző évekkel ellentétben az intézményeknél is keletkezett pénzmaradvány. 2012-ről néhány szállítói számla húzódott át kötelezettségként, ezekre biztosítani kell a fedezetet. Az önkormányzatnál az ÖNHIKI keretében az év elején sok minden kiegyenlítésre került. A szabad pénzmaradványról kell dönteni a testületnek. Elmondja, hogy az önkormányzatnál 33.344 eFt, az óvodánál 130 eFt, a kulturális intézménynél 3.877 eFt, a Polgármesteri hivatalnál 14.823 eFt keletkezett.Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja az óvodai érintésvédelmi felülvizsgálatot a pénzmaradványból fedezni. A kulturális intézménynél felhalmozódott pénzmaradványból az épület beázását kellene megoldani. A polgármesteri hivatalnál keletkezett pénzmaradvány egy részét az orvosi rendelőben jelentkező problémák megoldására javasolja felhasználni. Krisztin N. László polgármester ismerteti a javaslatát, melyet a pénzügyi bizottság támogatott. Elmondja, hogy számára az elhangzott gondolatok egy része elfogadható, de javaslata az, hogy az összes maradványt vonja el az önkormányzat attól a helytől, ahol keletkezett. Egy részét tegye fejlesztési tartalékba. A másik részéből javasolja, hogy biztosítson a hivatali, illetve intézményi szférában valamilyen elismerést a dolgozók részére, hiszen erre 6-8 éve nem volt példa.  Megjegyzi, hogy az óvodai felülvizsgálat a VN. KFT-nek, mint üzemeltetőnek a feladata és kötelessége. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a spórolást helyezi előtérbe.  Természetesen egy munkavédelemmel kapcsolatosan felülvizsgálatot nem lehet mérlegelni.  A kulturális intézménynél felmerült munkavédelemmel összefüggő problémákat megoldásához fedezetet kell biztosítani. Ha balesetveszély áll fenn, nem használható az épület. Dr. Scheller György bizottsági tag kéri a rendelő felújítása kapcsán a világítás javítását, melynek költsége a gyermek és a felnőtt rendelő esetében összességében mintegy 400 eFt lenne. Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az eredeti költségvetésben a rendelő felújítására 1 millió forint lett beállítva. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy mikor kezdődhet a felújítás, ez mennyiben befolyásolja a rendelést.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy reálisan május, június hónapban történhet a felújítás. Az önkormányzatnál a bevételek többnyire nyáron keletkeznek, ezért értelemszerűen a nagyobb kifizetéseket év elején és végén igyekezni kell minimalizálni. Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy a rendelésben nem lesz fennakadás, megoldják a felújítás során is. Rajzó Ildikó bizottság elnöke a 2012. évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatokat összeg meghatározása nélkül teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a pénzmaradvány fejlesztési alapba helyezésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat126/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a pénzmaradvány fejlesztési alapba helyezését javasolja a Képviselő-testületnek.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a hivatali dolgozók jutalmazásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat  nélkül meghozza az alábbiBadacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat127/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a hivatali dolgozók jutalmazását nem javasolja a Képviselő-testületnek.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az óvodában az érintésvédelmi felülvizsgálat pénzmaradvány terhére történő elvégzésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat128/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az óvodában az érintésvédelmi felülvizsgálat pénzmaradvány terhére történő elvégzését javasolja a Képviselő-testületnek.
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a kulturális intézmény pénzmaradvány terhére történő állagmegóvásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbiBadacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradvány felosztására javaslat129/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a kulturális intézmény pénzmaradvány terhére történő állagmegóvását javasolja a Képviselő-testületnek.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy adott esetben az iskola igénybe vehető-e nagyobb önkormányzati rendezvényhez. Fontos, hogy egy nagyobb létszámú rendezvényt ne akadályozzon meg a helyszín hiánya.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy véleménye szerint nem fognak elzárkózni semmilyen igénybevételtől az ünnepségek megrendezése során. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítására javaslat tárgyú előterjesztésben is döntést kell hoznia a bizottságnak.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítására javaslat130/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének záró módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJavaslat a 2013. évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáraBeszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről. 7./  Napirendi pont(Előterjesztés 7. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolóhoz kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről. 131/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata és szervei 2012. évi belső ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a 2013. évi belső ellenőrzésre vonatkozóan javasolja, hogy mivel két feladat nagyban átfedésben van a Székely Könyvvizsgáló Iroda által elvégzett munkával, ezért javasolja azokat elhagyni. A kiválasztott cég végezze el 16 munkanapban az ellenőrzési tervben megjelölt két feladatot 2010., 2011., 2012. években, melynek költsége a költségvetési kereten belül van. Rajzó Ildikó bizottsági tag kéri, hogy aki a javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonytomaj Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve 132/2013.(IV.03.)  HüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek oly módon, hogy 2010-2011-2012. évekre vonatkozóan történjen meg az önkormányzat gépkocsi használatának vizsgálata, illetve a VN. KFT. szerződés kötéseinek vizsgálata. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Felelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnal
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről8./  Napirendi pont(Előterjesztés 8. számú melléklete)Hozzászólások:Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a bizottság észrevételeit, javaslatait.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy korábban felmerült a gépkocsivezető segéd közterület felügyelőként történő foglalkoztatása kapcsolt munkakörben, a főszezon idején. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a munkaköri leírás módosítása megtörtént.  Azonban ha a káptalantóti gyerekek szállítását a testület felvállalja, munkaidejébe nem fér bele, nem egyeztethető össze a két feladat. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a gyerekek szállítása június 10. körül befejeződik. Az idegenforgalmi főszezon ezután kezdődik.  Nem javasolja létszámbővítésben gondolkodni, minden szervezés és munkaidő beosztás kérdése. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a beszámolót el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

Beszámoló a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről133/2013.(IV.03.)   HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a közterületek felügyeletével kapcsolatos tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására9./  Napirendi pont(Előterjesztés 9. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kinek van észrevétele, javaslata.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag hiányolja a közszolgáltató megjelenését. Megjegyzi, hogy felháborította az általuk küldött levél, elfogadhatatlannak tartja a hozzáállásukat. Nem hajlandó a meg nem történt szolgáltatásért fizetni. A szolgáltató nem végzi el a feladatát.Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy a Remondis KFT. tudomása szerint meg fog szűnni, vagy Tapolca kivásárolja, vagy új céget hoznak létre. Ezután egészen más lesz a helyzet. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a hulladékgazdálkodási törvény évente változik. 2015. január 1-től életbe lép az ingatlantulajdonos általi kötelező szelektívgyűjtés. Azzal kell foglalkozni, hogy a lakosság ezt hogyan tudja megoldani.  Az elkülönített hulladékszállításról az önkormányzatnak kell gondoskodni. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a szolgáltató az előterjesztést megkapta, illetve meghívót kapott az ülésre is. Jelezték, hogy csak a testületi ülésre tudnak eljönni. A helyi rendeletet jogszabályváltozás miatt kell felülvizsgálni. A fogalmakban történtek változások, egyében 95 %-ban a régi anyaggal megegyezik. 2015. január 1-től kötelezővé válik a házaktól történő szelektív gyűjtés.  E rendeletben próbajelleggel ezt előre lehetne hozni a szolgáltatóval együttműködve 2014. január 1-re, hiszen az eszközeinek rendelkezésre kell állniuk.  Ha mégsem, akkor egy év felkészülési idő van erre. Az önkormányzat tagja egy nagytérségi társulásnak, mely megköti a kezét, az egész rendszernek együtt kell mozognia. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a díjban is meg kellene látszani, ha szelektíven történik a szállítás. Mivel nem visznek el mindent a házaktól, csökkenni kell a díjnak. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a díjpolitikát a Nagytérségi Társulási Tanács határozza meg. A szelektív gyűjtés módja szintén a Nagytérség szintjén határozódik meg. Ezért kapott meghívást a Nagytérség és a szolgáltató is. Rajzó Ildikó bizottság elnöke hiányolja, hogy nincsenek itt az érintettek és megint kamerák előtt kell megtárgyalni a kérdést. A testületnek a lakosság érdekeit kell képviselni, nem látja értelmét a testületi ülésen történő tárgyalásnak, hiszen a szemétszállítás ügyét mindenképpen előzetesen át kellene beszélni.  A jogszabályi kötelezettségének a hivatal eleget tesz, de így nem lehet állást foglalni. Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az Észak-Balatoni Térség Önkormányzati Társulásának elnöke, Czaun János elnézést kért, de nem tud jelen lenni a bizottságok ülésén. Csak azt az anyagot tudja megismételni, amit decemberben küldött az éves működésről, az elmúlt időszakban érdemleges változás nem történt.  Elmondta neki, hogy a legfontosabb kérdéseket összegyűjtjük és megküldjük számukra. A legfontosabb kérdés az árképzésre irányult. Ígéretet adott arra, hogy a válaszadásra felkészül. A kérdéslistát még ki lehet egészíteni, mielőbb kéri a kérdéseket, hogy el tudja juttatni hozzájuk.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a Társulás működéséről semmit nem tudnak, nem tudják többek között, hogy milyen apparátust tart fenn.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a működésükről beszámoló készült, bizonyos szintű tájékoztatást adva a testületnek. Elmondja, hogy a döntéseket a Társulási tanács hozza. A Társulási tanács 5 főből áll, térségenként 1-1 fő delegálttal. Olyan a rendszer, hogy a tanács tagjainak néhány súlyponti kérdést leszámítva teljes körű felhatalmazásuk van. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ezt javasolná megszűntetni. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a szelektív gyűjtésre a lakosság fogékony, a komposztáló ládákra is nagy igény van. Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a környezettudatos gondolkodásra szükség van, de pénzügyileg ebben a formában nincs értelme.  A környezettudatosság jegyében az Európai Unió felszámolta az összes kisebb szemétlerakót. Most pedig nincs más lehetőség a szemét elhelyezésére.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint a fő gondot az jelenti, hogy nincs összefogás a 156 település között. Ezért nem lehet módosítani semmit. Nem érti meg, hogyan lehet olyan szerződést aláírni, melynek az a következménye, hogy nem lehet kilépni a Társulásból. Javasolja, hogy az önkormányzat írjon egy levelet a térségi ülésre, hogy a többi önkormányzat csatlakozzon a kezdeményezéshez, hiszen a szemétszállítás nem csak Badacsonytomaj problémája. Javasolja, hogy a testület ne tárgyalja meg a szemétszállítás kérdését, halassza el a májusi ülésre. Az érintettek jöjjenek el a bizottságok ülésére is.Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem minden település gondolkodik így. Nem bizonyíthatjuk be a többi önkormányzatról, hogy nem a lakosság érdekeit tartja szem előtt. Elmondja, hogy szóban is lehet előterjesztést tenni. A témával kapcsolatosan az elmúlt három hónapban sokszor volt testületi megnyilatkozás. Egyetért azzal, hogy írásban adjanak választ a feltett kérdésekre, de véleménye szerint a testületi ülésen is feltehető az összegyűjtött 6-8 kérdés. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJavaslat a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására134/2013.(IV.03.)   HüB határozat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a helyben képződő hulladék kezeléséről szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.Felelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – 242/2013.(III.18.) Képviselő-testületi határozat alapján10../  Napirendi pont
(Előterjesztés 10. számú melléklete)Hozzászólások:Krisztin N.  László polgármester a 12/2013. (III.18.) önk. rendelet 7. §-ával kapcsolatosan – a közterületek pályázati úton történő értékesítése - elmondja, hogy ezt az idő rövidsége miatt fizikailag már nem lehet megoldani. Ezért javasolja, hogy az idei szezonra a pályázat kiírásától tekintsen el a testület. Másik dolog, hogy a kiadandó területek vonatkozásában a polgármesternek van jogosultsága. A település bejáráson megoszlottak a vélemények a kiadható területekről, ezért email-ben kérte a testületi tagok állásfoglalását. A többség nem szeretné a 71-es út alatti területen, az átjárás vonalában a közterületek bérbeadását. Ennek megerősítését várja, hiszen több millió forint bevétel kiesést jelent a döntés, még költségvetés módosításra is szükség lehet. A másik igény a borhét idejére történő közterület használati díjak külön soron történő szerepeltetése. Ez így is történt, így van előkészítve. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az ICE’N GO üzletnek meddig szól a szerződése. A látképet véleménye szerint nagymértékben rontja az üzlet. Más helyszínen javasolja elhelyezni, esetleg a strandon belül.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a közterület használati rendelet értelmében max. 1 évre lehet kiadni engedélyt. A műszaki osztályvezető szerint egy évre szólt az engedélye.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a testületnek meg kell hozni az anyagi áldozatot azért, hogy az idelátogató turistákat megfelelő látvány fogadja Badacsonyban. 2013. év jelentse a változás évét. Példaként említi Fonyódot, ahol a móló és a strand rendezett. Igaz, hogy a 800 eFt-os bérleti díjat sokféleképpen fel lehetne használni, ennek ellenére nem javasolja engedélyezni a közterület igénybevételét. Kéri, hogy a Polgármester tárgyaljon a BAHART-tal arról, hogy ők se engedélyezzék a közterületük igénybevételét. A pályáztatással kapcsolatosan az a véleménye, hogy nem szabad a közterületeket egyik napról a másikra kiadni, ennek módját megfelelően szabályozni kell.  Nem biztos, hogy a pályázat kizárása jó megoldás lenne. Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, hogy közterület használatáról szóló rendelet 1. fejezetében olvasható, hogy a rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területekre is. Ezt javasolja módosítani az alábbiak szerint: „továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában, használatában lévő közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére megnyitott területekre is.”  Így  a rendelet kiterjeszthető a BAHART-ra is valamilyen szinten.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a BAHART-ot és a MÁV-ot is értesítették a közterületekről szóló rendelet elfogadásáról. Az egyeztetésre a jövő héten kerül sor. Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a Dísztér úgy mutat rendezett látványt, ha nem színesítik árusok és különböző táblák. A bevétel kiesést kompenzálhatja, ha az önkormányzat a gesztenyesor melletti területet adja ki bérbe. Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ott is jelentkezik egyfajta látvány, ami sérül. Fenntartása az, hogy a 71-es út alatti területen a testület nem támogatja az önkormányzati közterületek kiadását, viszont két oldalt a szokott áruk, törölközők stb. ki lesznek rakva, a VN. KFT. korhadt virággruppjai is ott láthatók, illetve a fehér zúzalék, beton és egyebek egyvelege. Ezen kívül ott van az alsó bazársor, a Bíró féle üzlet. Az önkormányzat anyagilag károsodik, a többi vállalkozó pedig jobban jár. Rajzó Ildikó bizottsági tag javasolja befogadni a Vastag Tímea által működtetett hordó dongákból készített játékokat Badacsonyban. Kéri, hogy aki Simonné Visi Erzsébet javaslatát az Alaprendelet 1. §-ára vonatkozóan támogatja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –135/2013.(IV.03.)   HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a rendelet 1.§ (2) bek. módosítását javasolja az alábbiak szerint: „a rendelet hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, magánszemély, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában, használatában lévő közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére megnyitott területekre is. 
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a pályáztatás elhagyását el tudja fogadni 2013. évre vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –136/2013.(IV.03.)   HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. évben az I. övezetre vonatkozó pályáztatási rendszer elhagyását javasolja a Képviselő-testületnek.
Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja az ICE-GOO üzlethelyiség tulajdonosát megkeresni, más helyszínt ajánlva az üzlet felállítására. Vastag Gábor bizottsági tag szerint az Alsó bazársor elé oda lehetne tenni, az még eléggé frekventált helyen van.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki  a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –137/2013.(IV.03.)   HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ICE’N GO üzlet – a tulajdonossal történő egyeztetés után – az Alsó bazársor előtt kapjon helyet. 
Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a 71-es út alatti, a móló panorámáját érintő közterületeken megfelelő színvonalú virágágyások kerüljenek kialakításra, a közterületek korzó része ne legyen árusításra kiadva. A közterület felügyelő fokozottan figyeljen oda arra, hogy a magántulajdonban lévő területeken milyen árusítás folyik. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –138/2013.(IV.03.)   HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 71-es út alatti, a móló panorámáját érintő közterületeken megfelelő színvonalú virágágyások kerüljenek kialakításra, a közterületek korzó része ne legyen árusításra kiadva. A közterület felügyelő fokozottan figyeljen oda arra, hogy a magántulajdonban lévő területeken milyen árusítás folyik. 
Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a megállító táblákról is dönteni kell. Véleménye szerint olyan figyelemfelhívó táblákat kellene készíttetni a meglévők helyett, melyek kulturált tájékoztatást nyújtanak.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja, hogy a megállító táblákat a mólóra és a dísztérre ne lehessen kitenni.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –139/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jelenlegi megállító táblákat a Dísztérre és a Mólóra ne engedélyezze kihelyezni.
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzottakkal kiegészítve a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiA közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról –140/2013.(IV.03.)   HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 12/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítását az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterAlsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérlete11./  Napirendi pont(Előterjesztés 11. számú melléklete)Hozzászólások:Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy tavaly a rossz állapotú üzlethelyiségeket 5 eFt/m2/szezon áron vették ki. A testületi ülésen olyan döntés született, hogy 5 eFt/m2/hó legyen a bérleti díj, ez hatszoros díjat jelent. Ennyiért senki nem fogja bérelni.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag 1.000 Ft/m2/hó bérleti díj meghatározását javasolja.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiAlsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérlete141/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Alsó bazársor – volt óriáspalacsintázó elnevezésű – üzlethelyiség bérleti díját 1.000 Ft/m2/hó összegben javasolja meghatározni a Képviselő-testületnek.
Meghívott: Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részéről és Laposa BenceElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBadacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         12./  Napirendi pont(Előterjesztés 12. számú melléklete)Hozzászólások:
Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívottak a testületi ülésre tudnak eljönni, az anyaggal kapcsolatosan semmiféle visszajelzés nem érkezett tőlük. Javasolja az előterjesztést az önkormányzat szempontjait szem előtt tartva megtárgyalni.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy a témában a testület már döntött. Javasolja, hogy maradjon minden a meghatározott állapotban. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a határozatok a Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzatával kapcsolatosan születtek. Az anyag a 239-245. sz. határozatokban foglaltaknak megfelelően került előkészítésre. A testület többek között úgy döntött, hogy a bérleti díjat június 15-ig be kell fizetni, ha ez nem történik meg, a soron következő borász lép előre. Beépítésre került, hogy minimum díjat kell megállapítani. A borászatoktól a bérleti díjat a szervező szedi be, a részvételi díj mértéke nem lehet kevesebb az önkormányzati rendeletben megfogalmazott árszabásnál. Kiküldésre került a CÉH Egyesülettől kapott módosító javaslat. Úgy nyilatkoztak, hogy nem szeretnék a %-os meghatározást, inkább 5 millió forintot kérnek egy összegben, előre fizetve.  Megjegyzi, hogy a pénzügyi bizottság támogatta kérésüket.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzat az Egyesület részére mintegy 11 millió forintos támogatást nyújt, melynek egy részét az idegenforgalmi bevételek ösztönzésére, marketing tevékenységre fordítják.  A marketingre fordított összeget túlzottnak tartja. A jelenlévő szavazók száma: 4 főRajzó Ildikó bizottság elnöke 18.05  órakor távozott a teremből.Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag, korelnök a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, a százalékos meghatározás helyett egyösszegű, 5 millió forintos támogatással egyetért. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         142/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a beszedett közterület használati díj bevételeinek százalékos meghatározása helyett egyösszegű, 5 millió forintos támogatás biztosítását javasolja a Képviselő-testületnek. 
A jelenlévő szavazók száma: 5 főRajzó Ildikó bizottság elnöke 18.07  órakor visszaérkezett a HüB ülésére.
Dr. Magó Ágnes bizottsági tag, korelnök kéri, hogy aki a marketing költségek csökkentésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         143/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnél a Borhetek 2013. évi költségvetés-tervezetében a marketing jellegű költségek csökkentését kezdeményezze.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag, korelnök kéri, hogy aki az elhangzott módosításokkal a Badacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás tervezetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonyi Borhetek együttműködési megállapodás és költségvetési terv                         144/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az elhangzott módosításokkal a Badacsonytomaji Borhetek együttműködési megállapodás tervezetének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Meghívott: Pásztor László VN Kft. ügyvezető, Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület részérőlElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről. Badacsonyörsi strand üzemeltetésének meghatározása.13./  Napirendi pont(Előterjesztés 13. számú melléklete)Hozzászólások:
Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a településszemlén megállapított feladatokhoz határidő és felelős meghatározását.  Javasolja, hogy a felelős Krisztin N. László polgármester legyen, a határidő pedig május 15-ig bezárólag kerüljön meghatározásra. A tárgyalások lefolytatásában szükség esetén egy-egy képviselő nyújtson segítséget.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről.145/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a településszemlén megállapított feladatok elvégzésének határidejét május 15-ben javasolja meghatározni. A szükséges egyeztetéseket, tárgyalásokat Krisztin N. László polgármester folytassa le, egy-egy képviselő bevonásával.
Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy írt egy levelet a Jegyző úrnak a szemlével kapcsolatosan, melyben kérte a felsorolt feladatok rangsorolását. Anyagi aggályai merültek fel, de a halaszthatatlan felújításokat meg kell csinálni.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag ismerteti, hogy a Badacsonyörsi MÁV épületet az Egyesület is próbálta hasznosítani, egy közösségi tér kialakításában gondolkodott. Volt aki lakás céljára kérte, de a MÁV ettől is elzárkózott. Tudomása szerint az épületre bontási engedély van kiadva. A MÁV-val történő tárgyaláson az épület hasznosítására is ki kell térni.Vastag Gábor bizottsági tag szerint jelképes összegért átadná a MÁV, ebben partnerek lennének. Az Egyesületet javasolja a tárgyalások lefolytatására május 15-i határidővel. Felelős Krisztin N. László polgármester legyen.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről.146/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület május 15-i határidővel folytasson tárgyalásokat a MÁV-val a badacsonyörsi MÁV épület jelképes összegért történő átadásáról. A felelős Krisztin N. László polgármester legyen.Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a fahidat is fel kell újítani.  Ehhez a volt sírkertből javasolja a szükséges akácfákat kitermelni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről.147/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a fahíd felújítását, melyhez a szükséges faanyagot a volt sírkertből javasolja kitermelni. 
Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a felsorolt feladatokról egyenként kell-e most dönteni.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy előterjesztés készül arra vonatkozóan, hogy a felsorolt feladatoknak milyen anyagi vonzata van. Ezt követően lehet a sorrendet felállítani. Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság egyben kezelje a településszemlén feltártakat. Javasolja, hogy azokat a VN. KFT. ütemezze be és mielőbb végezze el azokat, melyek a hatáskörébe tartoznak.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről.148/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a településszemlén feltárt feladatokat a VN. KFT. ütemezze be, és mielőbb végezze el a hatáskörébe tartozókat.
Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a Csiki ÁBC előtti parkolót azonnal fel kell újítani, kéri, hogy legkésőbb május 15-ig történjen meg. Kérdezi, hogy kell-e ehhez költségvetés módosítás.Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a testület által meghatározott plusz feladatok a tartalék terhére végezhetők el, vagy esetleg más feladat elhagyásával.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről.149/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a Csiki ABC előtti parkoló felújítását a VN. KFT. 2013. május 15-ig végezze el.Rajzó Ildikó bizottság elnöke a Hársfa utcai ingatlanok vizsgálatát beépíthetőség, illetve ingatlan eladás szempontjából május 15-ig kéri elvégezni. Ez a műszaki osztály feladata. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat  nélkül meghozza az alábbiBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről.150/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy a Műszaki Osztály 2013. május 15-ig vizsgálja meg a Hársfa utcai be nem épített ingatlanok beépíthetőségének, illetve eladásának lehetőségét.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a badacsonyi játszótér pályázat igénybevételével készült-e. Javasolja kezdeményezni, hogy a területen májustól a szüreti rendezvényig bezárólag ÖKO játszóteret üzemeltethessen Vastag Tímea, ezzel támogatva a helyi házaspárt. A terület bérleti díjára – amennyiben igényt tartanak rá – vissza kell térni.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről.151/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja kezdeményezni, hogy a Badacsonyban lévő játszótér területén májustól a szüreti rendezvényig bezárólag ÖKO játszótér üzemeljen. A terület bérleti díjára – amennyiben Vastag Tímea igényt tart rá – vissza kell térni.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a „Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés” tárgyú előterjesztést az elhangzott javaslatokkal kiegészítve el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló településszemléről és az idegenforgalmi idényre való felkészülésről.152/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az elhangzott javaslatokkal kiegészítve a településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés tárgyú előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadására14./  Napirendi pont(Előterjesztés 14. számú melléklete)Hozzászólások:
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy kimunkálásra került, hogy mennyi a településen a nem csatornázott ingatlan, illetve ebből mennyi az egész évben nem lakott ingatlan. A szennyvíz elszállítására 4 ajánlatot kértünk, ebből 3 érkezett be.  Az előterjesztés részét képezi a rendelet tervezet és a közszolgáltatói szerződés tervezet. A szakhatósági állásfoglalás szerint a szennyvíz 95 %-ban a révfülöpi szennyvízlerakóba kerül. A szolgáltatás csak a megbízott személlyel végeztethető el.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag Németh László ajánlattevővel javasolja a szerződés megkötését, mivel ő a legolcsóbb, örsi születésű, telephelye is itt van. Dr. Scheller György bizottsági tag kérdezi, hogy hogyan lesz ellenőrizve a rendszer.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a rendelettervezetet célszerű lenne 2013. július 1-i hatállyal életbe léptetni. Előtte lakossági fórumot kell tartani, megfelelő tájékoztatást adva a lakosság részére. Vastag Gábor bizottsági tag kérdezi, hogy a jövőben csak a megbízott vállalkozóval végeztethető-e el a szippantás.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen. A VN. KFT-nek is lehetne ez egy jövőbeni profilja, ezért két évre javasolja a vállalkozóval a szerződést megkötni.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a legolcsóbb ajánlatot tevővel történjen meg a szerződéskötés, kézfeltartással jelezze. 
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJavaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadására153/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közszolgáltatási szerződést Németh László egyéni vállalkozóval kösse meg.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet 2013. július 1-től lépjen hatályba, - előtte lakossági fórumon kapjanak tájékoztatást az érintettek -  kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJavaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadására154/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet 2013. július 1-től lépjen hatályba, előtte lakossági fórumon kapjanak tájékoztatást az érintettek.
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatásra a vállalkozó 2015. december 31-ig legyen jogosult, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJavaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadására155/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatásra a vállalkozó 2015. december 31-ig legyen jogosult.
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet elfogadja a korábban elhangzottak szerint, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJavaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet elfogadására156/2013.(IV.03.)  HüB határozat- a közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatásra a vállalkozó 2015. december 31-ig legyen jogosult.- a rendelet 2013. július 1-től lépjen hatályba, előtte lakossági fórumon kapjanak tájékoztatást az érintettek.- a közszolgáltatási szerződést Németh László egyéni vállalkozóval kösse meg.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint:Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Felelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnal
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására15./  Napirendi pont(Előterjesztés 15. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJavaslat a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadására157/2013.(IV.03.)  HüB határozatBadacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. évre vonatkozóan az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Felelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalSimonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri, hogy a jövőben az előterjesztésen és a meghívóban egy-egy napirendnek megegyező címe legyen.
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadására16./  Napirendi pont(Előterjesztés 16. számú melléklete)Hozzászólások:
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja a lakosság tájékoztatása során a rendeletet úgy lefordítani, lerövidíteni, hogy az bárki számára érthető legyen. Felhívja a figyelmet annak kiemelésére, hogy az állati ürüléket a kutya gazdájának kötelessége összeszedni.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJavaslat a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadására158/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az előterjesztés második részére hívja fel a figyelmet. Az SZMSZ módosításáról is dönteni kell.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az SZMSZ módosításával egyetért, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiA Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat159/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra a javasolja a Képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőJavaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadására17./  Napirendi pont(Előterjesztés 17. számú melléklete)Hozzászólások:
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJavaslat a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadására160/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmében18. /  Napirendi pont(Előterjesztés 18. számú melléklete)Hozzászólások:
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tennie. Véleménye szerint nem lehet megalapozott koncepciót készíteni, amíg nem ismertek a jövő évi keretszámok.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy az előterjesztésben egy helyen elírás történt, „Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket”. Csak egy testület tárgyalja az anyagot.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi2014. évi költségvetési koncepcióról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése értelmében161/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a 2014. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésének irányelveit a tervezés alapjául fogadja el és a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján rendelje el Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. 
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterJóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyében19./  Napirendi pont(Előterjesztés 19. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a helyszínt ismeri, megérti a kérelmező problémáját. Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint az okozhat gondot, hogy a területet már elbirtokolták valamikor, azonban a térkép alapján önkormányzati tulajdon. Fontos a tulajdoni viszonyokat tisztázni. Ezután lehet dönteni a terület további sorsáról, esetleges eladásáról. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a hatályos ingatlan-nyilvántartás szerint önkormányzati útról van szó.  Az ügyfél leírta, hogy mivel erről nem tudott, a területet szőlővel betelepítette. Jelen állapot szerint egy gyalogösvény van a területen. Célszerű lenne az ingatlan használatát rendezni.Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a tulajdonviszonyok rendezését. A terület legyen felértékeltetve, majd megvételre felajánlva. A Péntek árok része viszont nem eladó. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiJóna János kérelme a 896. hrsz-ú közterület lezárása ügyében162/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Javasolja, hogy a területet  -  értékbecslés után  - ajánlja fel megvételre kérelmező részére. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj 896. hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan tulajdonviszonyának rendezését javasolja a Képviselő-testületnek. 
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterKáptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásával20./  Napirendi pont(Előterjesztés 20. számú melléklete)Hozzászólások:
Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Társulási Tanács múlt szerdai ülésén tárgyalt a Kistérség tulajdonában lévő Peugeot Expert típusú gépjármű eladásáról, melyről az anyagot megküldte a testület részére. Többen megkeresték, hogy Badacsonytomaj is tegyen ajánlatot, a többségi akaratot elfogadta. Az önkormányzat 860 eFt-ra nyújtott be ajánlatot. Időközben a 850 eFt-os ajánlatot tevő cég 950 eFt-ra módosította ajánlatát. A testülettől olyan értelmű felhatalmazást kapott, hogy esetleges licitnél 950 eFt-ig mehet el. Mivel érvényben van a korábbi társulása döntés, miszerint a tulajdonos önkormányzatok elsőbbséget élveznek, ezért pillanatnyilag 950 eFt-ért az önkormányzat részére áll a vételi ajánlat.  A szerződést a testület döntése nélkül nem kötötte meg.Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy ebben a témában nem tud felelős döntést hozni. Ha a testület hozzáértő tagjai úgy ítélik meg, hogy nem lesz szükség komoly plusz ráfordításra az üzemképes állapothoz, akkor támogatja a gépkocsi megvásárlását.Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a várható költségeket az előterjesztésben jelezték. Ha pluszköltség merülne fel, akkor is jóval az eredeti 2,5 milliós ár alatt van a költsége. A testület nem zárkózott el ettől a verziótól, de a múltkori soron ülésen mégsem hozott határozatot. Egyenlőre jók az önkormányzat pozíciói ebben a tekintetben. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki egyetért a gépjármű megvásárlásával -  950 eFt-ért -, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiKáptalantóti gyermekek utaztatása és óvodás gyermekek szállítása – kisbusz vásárlásáról tájékoztatás üzemeltetési költségek meghatározásával163/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága  a Tapolca és Környéke Kistérség tulajdonában lévő Peugeot Expert típusú gépjármű megvásárlását javasolja – 950 eFt-os vételi áron – a Képviselő-testületnek. 
Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról21./  Napirendi pont(Előterjesztés 21. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan illetve a másik peres üggyel kapcsolatosan volt-e előrelépés az előmúlt 1 hónapban.Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a 15/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa értékesítette az ingatlant, családon belül a férj vásárolta meg.  Az új tulajdonossal is le kell folytatni az eljárást. 2013. július 1-től módosul a kisajátítási törvény, ezt követően további hasonló lépésre nem lesz lehetőség. A vételi ajánlatot megküldjük az új tulajdonos részére.  Az ügyintéző ígéretet tett arra, hogy gyorsított formában kitűzi a tárgyalást. A másik ügyben még nem volt tárgyalás.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a 319/2013. (III.14.) képviselő-testületi határozat – Menü BT. átalakítása – határidejének módosítását javasolja, május 15-re.Rajzó Ildikó bizottsági tag kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról164/2013.(IV.03.) HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 319/2013. (III.14.) sz. képviselő-testületi határozat – Menü BT. átalakítása – határidejét 2013. május 15-re módosítsa.Dr. Magó Ágnes bizottsági tag elmondja, hogy a VN. KFT. kapott felkérést a badacsonyi Rizling sori illemhely felújítására történő árajánlatok bekérésére. Ezt szeretné megsürgetni, fontosnak tartja, hogy a szezonra megtörténjen a felújítás. Javasolja feleleveníteni azt a korábbi próbálkozást, hogy minden újszülöttnek egy fát ültet az önkormányzat, ezzel erősítve a kötődést. Évi két alkalommal, tavasszal és ősszel kell a fákat elültetni. A fák elültetéséhez, a helyszín meghatározásához végleges döntés szükséges. Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a Hársfa utcában elültetni a fákat, ez egy új utca, ahol több gyermek született az elmúlt időszakban. A Ranolder-házzal kapcsolatos választ nem tartja elfogadhatónak. Kéri, hogy aki Dr. Magó Ágnes javaslatát támogatja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról165/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Javasolja a bizottság feleleveníteni azt a korábbi próbálkozást, hogy minden újszülöttnek egy fát ültet az önkormányzat. Az ültetés helyszínéül a Hársfa utcát javasolja.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Badacsonyi Rizling sori illemhely felújításának ütemezését azzal, hogy azt a szezon kezdetére be kell fejezni. Dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző ismerteti, hogy a Keresztury házzal kapcsolatosan sikerült elérni Pusztai professzor urat, az általa írt levelet felolvassa.  Az anyag mellékletét képezi a fogorvos által írt levél is, melyet szintén ismertet. Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki Pusztai úr levelében foglaltakat be tudja fogadni, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról166/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Pusztai professzor úr kérelmét befogadni.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a fogorvos magánrendelésének és internet használatának 2013. április 1-től történő lemondására irányuló kérelmének elfogadását támogatja, szavazzon.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról167/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a fogorvos magánrendelésének és internet használatának 2013. április 1-től történő lemondására irányuló kérelmének elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról168/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBeszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről22./  Napirendi pont(Előterjesztés 22. számú melléklete)Hozzászólások:
Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBeszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről169/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős:  Rajzó Ildikó elnökHatáridő:  azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.Előterjesztő: Krisztin N. László polgármesterTájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről23./  Napirendi pontElőterjesztő: Krisztin N. László polgármesterBadacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás24./  Napirendi pontKrisztin N. László polgármester elmondja, hogy eddig a bizottsági üléseken ez a téma nem került napirendre. A testületi ülésen tájékoztatást fog adni az eltelt időszak fontosabb eseményeiről.Hozzászólások:(Előterjesztés 23. számú melléklete)Hozzászólások:Dr. Weller-Jakus Tamás  jegyző elmondja, hogy Simonné Visi Erzsébet képviselő tette a sürgősségi indítványként behozott javaslatot az ügyvezetői állás megpályáztatására. Megjegyzi, hogy nem kötelező a pályázat kiírása, azt nem írja elő semmi.Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja a beterjesztett anyaggal ellentétben, a megbízásos jogviszony helyett munkaszerződéses jogviszony meghatározását. A bérezés megegyezés szerint történjen. A pályázati felhívás a Badacsony újságban és a képújságban is jelenjen meg. Javasolja, hogy ne a teljes pályázati felhívás kerüljön be a képújságba, hanem egy jelzés arra vonatkozóan, hogy hol található meg.Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a határidőket úgy kialakítani, hogy a következő bizottsági üléseken a pályázók meghallgathatók legyenek. Javasolja, hogy ez együttes bizottsági ülés keretében történjen meg.Krisztin N. László polgármester feleslegesnek tartja a meghallgatást, véleménye szerint 3 percben semmit nem lehet megítélni. Kéri, ha meg van a jelölt, akkor ne hívja ide feleslegesen a testület a pályázókat.Rajzó Ildikó bizottság elnöke ezzel nem ért egyet, sok mindent le lehet vonni a személyes találkozással. Kéri, hogy aki a javasolt módosításokkal el tudja fogadni a pályázati kiírást, kézfelemeléssel jelezze.Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbiBadacsonytomaj VN. Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázati kiírás170/2013.(IV.03.)  HüB határozatFelelős: Rajzó Ildikó elnökHatáridő: azonnalFelkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Badacsonytomaj VN. KFT. ügyvezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírásban megbízásos jogviszony helyett munkaszerződéses jogviszony meghatározását. A bérezés megegyezés szerint történjen. A pályázati felhívás a Badacsony újságban és a képújságban is jelenjen meg. 
Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 19.28  órakor bezárja.k. m. f. bizottság elnöke                                                                              bizottsági tag         Rajzó Ildikó  Vastag Gábor

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 21., szerda, Sámuel és Hajna napja van. Holnap Menyhért és Mirjam napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!