Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 02. 06. soros HÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013. 02. 06. soros HÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 4/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. február 6-án 14.30 órai kezdettel a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) megtartott nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                  bizottság elnöke

Dr. Magó Ágnes                           bizottsági tag

Vastag Gábor                              bizottsági tag              (3 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Simonné Visi Erzsébet                bizottsági tag

Dr. Scheller György                     bizottsági tag              (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                         polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás             jegyző

Wolf Viktória                                 aljegyző

Tamás Lászlóné                          költségvetési és adóosztály vezető

Horváth Márta                              vagyongazd. és építéshat. osztályvezető

Nagy Lászlóné                            óvodavezető

Fodor József                               BVKI igazgató

Pásztor László                            ügyvezető igazgató    (8 fő)

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

41/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Vastag Gábort és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság a következő előterjesztéseket tárgyalja meg elsők között, mivel a napirendekben érintettek jelen vannak.

 1. Óvodás gyermekek kísérete
 2. Újság és TV. szerződések felülvizsgálatáról
 3. BKVI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról
 4. Tájékoztató a peres ügyek állásáról
 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről II. forduló
 6. VN. KFT. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról

Ezt követően a meghívó szerint sorrendben javasolja a napirendek tárgyalását.

Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a sorrendiséget módosító indítványról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

42/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének napirendi pontok sorrendiségére vonatkozó módosító indítványát elfogadja, mely szerint a következő előterjesztéseket tárgyalja meg elsőként és az alábbi sorrendben:

 1. Óvodás gyermekek kísérete
 2. Újság és TV. szerződések felülvizsgálatáról
 3. BKVI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról
 4. Tájékoztató a peres ügyek állásáról
 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről II. forduló
 6. VN. KFT. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról

Ezt követően a meghívó szerint sorrendben tárgyalja az előterjesztéseket.

A bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a napirendek elfogadását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

43/2013.(II.06.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. február 6. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

2./ Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Fodor József BVKI intézményvezető

4./ Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

5./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Pásztor László ügyvezető

7./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

8./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

9./ Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

10./ Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

11./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

12./ Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Egry József Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

16./ Polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

18./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

 

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az ülésterembe megérkezik.

Wolf Viktória aljegyző elhagyja az üléstermet.

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

Óvodás gyermekek kísérete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat nem köteles a feladatot felvállalni. Amennyiben megteszi, annak anyagi vonzata is van.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy hány gyereket érint a kérelem. Ha az önkormányzat jobb anyagi helyzetben lenne, akár helyi járat indítását is támogatná, de erre sajnos nincs lehetőség.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető ismerteti, hogy Badacsonyörsről összesen ketten jelezték ezirányú igényüket.  A többi család megoldja gyermekének szállítását. A jogszabály előírja, hogy ez a szülők kötelezettsége, úgy gondolja, hogy ezt a vonalat kellene támogatnia a bizottságnak is. A három településrész közigazgatásilag összetartozik.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint ha a bizottság támogatja a kérelmet, akkor többen fognak hasonló igénnyel jelentkezni. Ezért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

 

44/2013.(II.06.) HüB határozat

Óvodás gyermekek kísérete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Kovács Attila és a badacsonyörsi szülők óvodás gyermeke utaztatása tárgyában írt megkeresését megtárgyalta. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 76. §. (7) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek terhére a badacsonyörsi gyermekek utaztatását önként vállalt feladatként nem javasolja a Képviselő-testület felé.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:       azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

2. Napirendi pont

Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

Kalmár György szolgáltató elmondja, hogy szerződése lejárt. Nem kapott konkrét felkérést arra, hogy pontosan mire adjon árajánlatot. A jövőben is átalánydíjas szerződés keretében tudná vállalni a feladatot, 2012-es áron, a mintegy 10 %-os inflációt nem érvényesítve.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a testületi ülések közvetítésére nem igazán van igény. Az erre irányuló közvélemény kutatás nem vezetett eredményre, a kérdőívet nagyon kevesen küldték vissza. Személy szerint a programok felvételét támogatja, azt a TV-ben vagy a kultúrházban az érdeklődők nézhessék meg. A testületi ülések felvételét nem tartja fontosnak. Az újság továbbvitelét támogatja.

 

Vastag Gábor bizottsági tag javasolja, hogy maradjon az átalánydíjas szerződés, de a közvetítések időpontja változzon, előbb kellene elkezdeni a közvetítéseket.

 

Kalmár György szolgáltató elmondja, hogy a bejelentett adásmenet csütörtök 18.00 óra. Az ismétlések időpontját tudja változtatni. Megjegyzi, hogy rendelkezik olyan technikai háttérrel, mellyel a hangfelvételt olyan formátumba tudja átkonvertálni, hogy a honlapra is feltehető. Így akinek nincs kábel tévé elérhetősége, meg tudja hallgatni a testületi ülések hanganyagát. Ehhez az önkormányzat részéről is fejlesztésekre van szükség.  Ha csak a hanganyag közzétételét kéri a testület, akkor is végig jelen kell lenniük az üléseken, csak így biztosítható a megfelelő színvonal.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint van egy réteg, aki az internetes közvetítést részesítené előnyben. Kérdezi, hogy erre tud-e árajánlatot adni a szolgáltató.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy sok a nyugdíjas a településen, akiknek nincs internetes hozzáférésük. Biztos abban, hogy a közvetítést sokan nézik, függetlenül a visszajelzésektől.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy mivel átalánydíjas szerződésről van szó, nincs plusz költsége a tv. közvetítéseknek.  Ez egy ajándék a lakosság felé.

 

Kalmár György szolgáltató elmondja, hogy a médiahatóság felé a műsorszerkezetet bejelentette, erről heti jelentési kötelezettsége van feléjük.  Ha csak a programokat veszi fel, akkor nem tudja teljesíteni az általuk megállapított kvótát. Ezért fontos lenne számára a jelenlegi műsorszerkezet megtartása. Ha tételes elszámolást alkalmazna, többe kerülne a rendszer működtetése.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri megvizsgálni a testületi ülés időpontjáig, hogy csökkenthető-e tovább az ajánlati összeg. Javasolja, hogy a bizottság ne hozzon döntést.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

45/2013.(II.06.) HüB határozat

Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az Újság és TV szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztéssel kapcsolatosan kéri a szolgáltatót, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy tudja-e az ajánlati árat tovább csökkenteni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:    azonnal

Felelős:      Rajzó Ildikó elnök

 

3./ Napirendi pont

BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős: Fodor József BVKI intézményvezető

Hozzászólások:

Fodor József igazgató szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a kulturális intézmények dolgozói felé előírás, hogy 7 évenként 120 órás továbbképzésen kell részt venniük, akkreditált képzés keretében. A továbbképzési tervet 2011-ben elkészítették, de azt minden évben pontosítani kell. A könyvtáros kolléga E tanácsadói képzésre történő beiskolázása nem igényel pénzügyi fedezetet. A 30 órás tanfolyamot szabadidejében illetve munkaidejének kis részében végzi el oly módon, hogy az a nyitva tartást nem fogja korlátozni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

46/2013.(II.06.) HüB határozat

BVKI 2013. évi továbbképzési tervének elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye továbbképzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

4. Napirendi pont

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést áttekintve a peres ügyek állását pozitívnak ítéli. Kérdezi, hogy a Nagy házaspár birtokvédelmi ügye hogyan húzódhatott el ilyen sokáig. Elmondja, hogy egy vízelvezető árokról van szó, mely  gyalogútként volt használva.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd  elmondja, hogy ez több okra vezethető vissza. A per folyamán újabb pert indítottak, amíg az jogerősen be nem fejeződött, az ügy állt. Legújabban költségmentesítési kérelmet nyújtottak be, így az ítélethozatalra várni kell. Megjegyzi, hogy az ügyben azonnali végrehajthatóságot kért, mely azt jelenti, hogy az első fokú határozat jogerőre emelkedését követően azonnal végrehajtható lesz.  Egy szerződéssel a terület önkormányzati tulajdonba került, de mivel Nagyék gondozták, ezért elbirtoklásra hivatkoznak. Minden beadványukban támadják az önkormányzatot.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a VN. Kft. ügyvezetőjének, hogy vizsgálják felül, hogy mely önkormányzati területek járhatnak még elbirtoklási szakaszban.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a Zelczer Péter és társai biztatási kár megtérítése iránti perében mi a helyzet.

 

Dr. Gáli Mihály ügyvéd szerint jó esélyei vannak az önkormányzatnak. A 38 felperes igényének érzései szerint nincs jogalapja, nem tudják bizonyítani a közvetlen jogviszonyt, melyre hivatkoznak. A Viziközmű Társulattal voltak jogviszonyban, de az önkormányzattal szemben támasztanak igényeket.  Megjegyzi, hogy a jövő héten lesz tárgyalás, melyben a polgármester tanúként van idézve.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag kérdezi, hogy van-e olyan peres ügye az önkormányzatnak, melyet nem Dr. Gáli Mihály ügyvéd bonyolít.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a Tátika perben Orbán ügyvéd úr jár el, tájékoztatóját tegnap küldte el a testület tagjainak.   A tájékozató szerint első körben az ÉV. Kft. a 17 millió forintos ÁFÁ-t perelte, kérelmét a bíróság elutasította. Keresetüket kibővítették azzal, hogy az épület mögötti terasz  nem az épülethez tartozik, az a Balaton medre. Enélkül az épület forgalmi értéke 30 %-kal kevesebb, ezen összeget követelik az önkormányzattól.  A Balaton meder kiemelt állami vagyon, nem lehet felparcellázni.  Önkormányzatunk megkereste a MNV. Zrt-t, hogy a mederrészre az épület fennállásáig szolgalmi jog bejegyzéséhez járuljon hozzá, szeretnénk ezt az ígérvényt beszerezni a március 14-i tárgyalásig.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megállapítja, hogy a napirendhez több hozzászólás nincs. Javasolja a tájékoztató elfogadását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

47/2013.(II.06.) HüB határozat

Tájékoztató a peres ügyek állásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Dr. Gáli Mihály ügyvéd úr peres ügyek állásáról szóló tájékoztatójának elfogadását javasolja az előterjesztés szerinti formában és tartalommal Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

5. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a sportpályával kapcsolatos tárgyaláson elhangzott kérésként, hogy sportpálya üzemeltetéséről egy sorban emlékezzen meg a testület a költségvetés tervezetében.  Az utóbbi évben ezt a feladatot a VN. KFT. végezte.  Az egészségház napelemes pályázatára 1,5 millió forint önrészt, az óvoda pályázatához 5 millió önrészt kell biztosítani.  Ezzel változik a bizottság előtt lévő szöveges tervezet. Kéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy az elmúlt időszak változásait ismertesse.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a II. változat nem tartalmaz költségvetési hiányt. További egyeztetések történtek az intézményvezetőkkel a költségek csökkentése érdekében. A normatív állami támogatások folyósítása és tervezése jelentősen megváltozott, a Magyar Államkincstár megküldte a  támogatás pontos összegét. Az idegenforgalmi adó  a tájékoztató szerint eredeti előirányzatként nem tervezhető, ezért a költségvetésben átvett pénzeszközként szerepel, 26.317 eFt-os tételként.  A Kincstár által kiközölt 2.686 eFt-os kulturális normatíva is beépítésre került a bevételekhez.  A testület korábbi döntése értelmében a létszámcsökkentéssel összefüggő pályázattal 1.276 eFt-os bevétel várható. Az intézményeknél az óvoda esetében a dologi kiadások csökkentek, illetve a pedagógiai asszisztens 4 havi bére és járulékai nem szerepelnek. A védő és munkaruha költségei a tavalyi szinten maradnak, így költségvetésük főösszege 33.244 eFt-ra csökkent. A kulturális intézmény vezetője is 1.018 eFt-os csökkentést hajtott végre, így a költségvetésük 33.836 Ft. Az önkormányzat költségvetéséből kiemelésre került a képviselő asszony tiszteletdíja és járulékai, átkerült a támogatások körébe.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy 2013. évre vonatkozóan nem nyilatkozott, a tiszteletdíjáról nem kíván lemondani.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az alpolgármester eddigi fel nem használt díját a köztisztviselők továbbképzésére csoportosította át. A VN. KFT.-hez 43.220 eFt támogatás került betervezésre közvilágításra és 100 eFt hóeltakarításra. A Kistérséghez eredetileg 500 eFt volt átalánydíjként betervezve, ehhez képest a tagdíj 354 eFt. Létszámcsökkentésnél 365 eFt, irodaépület fenntartásához 160 eFt, házi segítségnyújtáshoz 589 eFt szükséges a tőlük érkezett tájékoztató szerint. A hőszigeteléses pályázathoz 3 millió forint volt betervezve, melyet egyenlőre tartalékba helyeztünk. A testület döntése szerint ezt 2 millió forinttal meg kell növelni. A felhalmozási oldalra 826 eFt-os tétel beállítása szükséges a Káptalantóti úti szennyvízcsatornázáshoz, mely a 2006. évi tervek korszerűsítését és a vízjogi engedély megkérését tartalmazza. Az Erzsébet utalványok intézményi szinten is szerepelnek a költségvetésben. Ezzel a változtatással a költségvetés 30 millió forintos többlettel zárul, mely tartalékba helyezhető.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a karbantartási feladatokra a VN. KFT-től kért ajánlatot. Heti 10 órában tervezte, ez 480 eft-ot jelent éves szinten. Ha a testület úgy dönt, akkor az óradíjat beépíti a költségvetésben, és a VN KFT. megbízási szerződés keretében látja el a feladatot.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a villamoshálózat felülvizsgálatára hívja fel a figyelmet, melyre az óvodavezetőnek oda kell figyelnie.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a pályázat az elektromos problémák megoldására is irányul. A rendszer már a mostani terhelést sem bírja el. Kérdezi, hogy a fejlesztés ilyen téren többletköltséget fog-e jelenteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elektromos rendszer felújítását nem tartalmazza a pályázat, ezt a vállalkozótól kell kikényszeríteni. Meg fogja vizsgálni a témát.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető megjegyzi, hogy a nyári nagytakarítás alatt kell a felújítást megoldani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy közös érdek az óvoda megújulása. Ha szükséges, a gyerekeket rövid időre el kell költöztetni, de ez egyenlőre még nem időszerű probléma.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a bizottság szavazatát a 480 eFt-os tétel beépítésével kapcsolatosan.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

48/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja, hogy az Óvoda karbantartási feladatait heti 10 órában a VN KFT. megbízási szerződés keretében lássa el, az ehhez szükséges 480 eFt-os fedezet a költségvetésbe kerüljön beépítésre.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy Fodor József a Borhéttel kapcsolatos megbeszélésről adjon tájékoztatást. A strandokon belépőjegyes koncertek szervezéséről kéri a véleményét.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a megbeszélésről készült egy emlékeztető, melyet a testület tagjainak meg fog küldeni. A borászok és a vállalkozók között nem egyértelműek az álláspontok. El kell dönteni, hogy mi a borhét szerepe, küldetése. Tudomása szerint a polgármester úr a napirendet vissza fogja vonni. A koncertekkel kapcsolatosan megjegyzi, hogy olyan rendezvényt érdemes tartani, ahová bejönnek a vendégek. Egy ilyen jellegű koncert megszervezése 1,5 – 2 millió forint mindösszesen. Ha ez a költségvetésébe beépítésre kerül, akkor felvállalja. A szabadtéri rendezvények esetében az időjárás komoly befolyásoló tényező, nem ért egyet azzal, hogy ezt felvállalják. Annak látja reális lehetőségét, hogy a múzeumban egy kamara előadás sorozatot kezdjenek el, mely tartalmazza a műsor és a múzeumi belépő árát. Ez szerepel a jelenlegi költségvetésükben is. A strandok esetében inkább bálok szervezését tudja elképzelni, melyet üzemeltetőként inkább a VN. KFT-nek kellene megszervezni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kulturális intézmény esetében felmerült két 300 eFt-os tétel. A technikai biztosítás a Kéknyelű programok esetében, illetve a Városnapi ingyenes sátorállítás. A kulturális közfoglalkoztatási pályázat benyújtásra került 2013. április 1-től 2014. március 31-ig tartó időtartamra. Ezzel a múzeumnál dolgozók bére és járulékai nagyrészben kiválthatók lesznek.  Amennyiben a pályázat eredményes lesz, ez az összeg a költségvetésben felszabadul.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag szerint Badacsonyt a programok teszik vonzóvá. Az újság további sorsával kapcsolatosan elmondja, hogy a könyvtáros illetve a kulturális intézmény dolgozói el tudnák készíteni. Költségvonzata természetesen lenne, de az emberi anyag rendelkezésre áll. Nem egy személyre hárulna annak eldöntése, hogy mi kerüljön bele az újságba.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy az újság szerkesztése, a főszerkesztői feladatok egy szakmát jelentenek. Nem a cikkek összegyűjtéséről van szó. A szerkesztő program szintén sokba kerül. A jelenlegi számítógép park nem alkalmas a feladatra. Az intézmény a bevált módon tudja segíteni az újság szerkesztését.

 

Dr. Magó Ágnes megjegyzi, hogy a hivatalban és az intézményeknél egyaránt elavultak a számítógépek. Pályázati segítséggel lehetne-e ezen segíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ÖNHIKI keretében hivatali szinten sor került számítógép beszerzésre, ez a kimutatásban szerepel.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy pályázat útján tavaly a könyvtár kapott egy modern gépet. A technikai jellegű pályázatok általában komoly önrésszel bírnak, de folyamatosan nyomon követik a lehetőségeket.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az elhangzottak alapján a kulturális intézmény költségvetése 34.520 eFt. Kéri a bizottság szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

49/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Kulturális Intézmény 2013. évi költségvetésének elfogadását 34.520 eFt összegben.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén elhangzottak szerint a kötvénnyel kapcsolatos ügynöki díjra 9 millió forint került tartalékba. A bizottság javasolta, hogy ne legyen nevesítve az összeg.  A Céh Egyesület 800 eFt többlettámogatást kap Szigligettől.  Ezzel a 11,5 millió forintos támogatási összeg csökkentve lett. A reprezentáció 200 eFt-tal szerepel. Elhangzott, hogy a testületi ülésre meg kell nézni, hogy mennyi volt a tényleges tavalyi költség e vonatkozásban. Ezen összegnek megfelelően szükséges lenne módosítani ezt a tételt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy sajnálattal látja, hogy a létszámkeretet a testület 15,5 főben határozta meg a határozati javaslatban szereplő 16 fővel szemben. Véleménye szerint ha az állam 16 fő létszámot finanszíroz le a hivatal tekintetében, akkor ezzel élni kell. Két területen is erősítésre lenne szükség, a pályázati munkában és a vagyongazdálkodás terén. Többször elhangzott, hogy a szűkös anyagi keretet pályázatokkal kell növelni. A pályázati munkatárs 4 órában tevékenykedik, kapcsolt munkakörben. Ezért fordul elő, hogy hiányos az anyag, kevés az információ. Kéri, hogy a 15,5 fős létszámot gondolja át a testület,  mert ez további elbocsátást jelent. A hivatal vezetésének a javaslata 16 fő volt. Erősíteni kell a hivatal munkáját, így hatékonyabb lehet a képviselői munka előkészítése is.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag szerint amennyiben az állam lefinanszírozza, át lehet gondolni a létszámot.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy az elhangzottak szerint plusz két főre lenne-e szükség. Milyen végzettségű munkatársakra, és milyen munkaterületen. Megjegyzi, hogy szakemberek bevonásával történt a kötvények rendezése is, de nem vezetett eredményre. Úgy gondolja, hogy a képviselők nem laikus emberek, nem látja olyan súlyosnak a problémát.

Krisztin N. László polgármester szerint az előkészítésen van a hangsúly, nem akar senkit megbántani. Példaként említi, hogy a pénzügyi bizottság ülésén 5 féle verzió hangzott el a régi hivatali épület hasznosítására, de ezek nem voltak kidolgozva. Kívülről is hasonló kritikákat kap. Ez egy szakma lenne.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy egy főépítész alkalmazására kerül sor. Javasolja megvitatni vele a régi városháza épületének ügyét, a vagyontárgyak hasznosításának kérdését is.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ez nem főépítészi feladat, ebben ő nem szakember.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke örül annak, hogy az Erzsébet utalvány maradhat a költségvetésben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a köztisztviselők részére kötelező  biztosítani, a testület úgy döntött, hogy egységesen szeretné kezelni, a többi alkalmazott részére is biztosítja.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a fogorvos hosszabb idejű távolléte miatti helyettesítés igényel-e plusz költségeket.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az eseti helyettesítés egy hónapig tart, utána tartós helyettesítésről beszélhetünk. Ennek pénzügyi vonzatai nem az önkormányzatot terhelik.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy sport támogatásra 800 eFt került beállításra. Javasolja ezt többrétűen felhasználni, nem csak a labdarúgáshoz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért a javaslattal. Elmondja, hogy a polgárvédelmi gyakorlatra nincs beállítva összeg. Nem látja a pontosításokat. Egy végleges anyagot kér a testületi ülésre.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy polgárvédelmi célokra 150 eFt-ot állított be. A döntések beépítése folyamatosan megtörtént. Az 1,5 milliós napelemes pályázati önerő, az óvoda esetében az 5 millió forint még változtatást igényel, illetve a pénzügyi bizottságon elhangzottak szerint az adórendeleteknél az iparűzési adó kedvezmény adása, ha a testület elfogadja a javaslatukat.  Függőben van még a belső ellenőrzés ügye, a könyvvizsgálatban való döntés.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a bizottság szavazatát a költségvetés II. forduló elfogadására.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

50/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről – II. forduló

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását (II. olvasatban) megtárgyalta.

A bizottság kéri, hogy a bizottsági üléseken illetve a vezetői értekezleten elhangzottak beépítésével egy végleges anyag kerüljön a Képviselő-testület elé.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

16.30 órától szünet.

Az ülés 16.40 órakor folytatódik.

6. Napirendi pont

VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről, Karbantartási Tervéről és SZMSZ módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítésért felelős:     Pásztor László ügyvezető

Hozzászólások:

 

Pásztor László ügyvezető szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a határozat értelmében egy jobban nyomon következő üzleti tervet állítottak össze. Azonban ez már most változott, a hóesés komoly zavarokat okozott. A hóeltakarítás alvállalkozókkal történt, költsége meghaladta az egész évre betervezettet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az ÖNHIKI keretében sikerült-e elszámolni ebből valamit.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csak a készenléti díj volt elszámolható, 100 eFt összegben. A számlák még nem álltak rendelkezésre.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a tavalyi tényleges kiadásokat vették alapul. A várható bevételeknél szereplő 5 millió forint realizálódott, 4.300 eFt-ban. Felmerült a pénzügyi bizottsági ülésen a közvilágítás kérdése, ezzel kapcsolatosan az állásfoglalást meg kell várni. Ismerteti, hogy az SZMSZ módosítása a testület határozata miatt vált szükségessé. A hatékonyabb munkavégzés érdekében néhány átszervezésre van szükség.  Nem lesznek párhuzamos munkát végző pozíciók, mint a műszaki vezető illetve az üzemeltetési vezető. A FEB illetve az alapító felügyelete mellett működik az ügyvezető és a főkönyvelő. Megszűnt a csoportvezetői beosztás.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a testület a FEB tagok díjazását 60 eFt/év összegben állapította meg, költséghatékonyság miatt. Megjegyzi, hogy a szükségesnél több telefonja van a KFT-nek, sikerült-e ebben előrelépni.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy arra törekszik, hogy egymás között 0 forint legyen a percdíj, az ügyeleti rendszert is szeretné átalakítani. Az ügyeletet az ügyvezető és a műszaki vezető külön díjazás nélkül fogja ellátni. A parkolóknál az eddigi négy ember helyett két ember bére van beállítva. Sokat jelentene a két közterület felügyelő segítsége.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, a vezetői értekezleten elhangzott, hogy a turisztikai szezonban 80 %-ban feladatuk Badacsony központjában van. Javasolja, hogy a közterület felügyeletet vagy vegye át a VN. KFT-től vagy közös finanszírozással működtessék. A közterület felügyelet 1 fővel történő bővítése szerepel a hivatal átszervezésével kapcsolatos anyagban, ennek háttere lehetne az együttműködés.  A parkolóban lévő faházban egy fő folyamatos jelenléte indokolt. Az ellenőrök mozgás közben végzik tevékenységüket, ezt végezhetné a közterület felügyelet is.

 

Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy örömmel venné a lehetőséget, mert ez költségmegtakarítást jelentene.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a sportpálya üzemeltetése hogyan történik.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy tavaly műtrágyázták, locsolták a pályát, mégis tönkrement. Erre most nem állítottak be külön költséget.

 

Vastag Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy van ott egy kút, amit ki lehetne mélyíteni, ezzel a magas vízdíj kiváltható lenne.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy több esetben azzal szembesültek, hogy nem tudják eldönteni, hogy hol van a karbantartás és a javítás határa. Gond van a könyvtár, az óvoda keringető szivattyújával, az orvosi rendelő két ajtaja székszakadt. Ezek mind váratlan költségek. A fakivágások esetében ha nem tudják kivágni a fát, alvállalkozó végzi 160 eFt/ óra díjért, majd a kinyert fát szociális célra szétosztják a rászorulók között. A díjtétel viszont rajta marad a számlájukon. Nem szerepel a költségvetésükben a játszótereken lévő játékok karbantartása. A táblázatból módosul a telefon tétel, a FEB tagok díjazása, illetve várja a döntést a közvilágítással kapcsolatosan.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogyan történik a munkaszervezés. Készül-e előre munkaterv. Milyen a munkaidő beosztás.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a karbantartási terv időben elosztva tartalmazza a tervezetett munkákat. A felmerülő kisebb javításokat azonnal meg kell oldani. A munkát az időjárás nagyban befolyásolja. Elmondja, hogy nyáron meghosszabbított munkaidőben dolgoznak, amit a téli időszakban lehet lecsúsztatni. Egy pályázat keretében jó eséllyel lehetőségük lesz megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására a szezonban.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag felveti, hogy szó volt arról, hogy a krízis alapból lehet pályázni a megemelkedett hóeltakarítási költségekre.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjével folytatott tárgyaláson elmondottak szerint erre nincs mód.  Az akkor igényelhető, ha életveszély áll fenn, az útra leesett hó eltolása nem tartozik ebbe a témakörbe.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy pontosítani kell a FEB tagok díjazását. Aki ezzel a módosítással elfogadja az előterjesztést, kéri szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

51/2013.(II.06.) HüB határozat

VN Kft. 2013. évi Üzleti tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit FKT. 2013. évi Üzleti tervét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének azzal a pontosítással, hogy a FEB tagok 60 eFt/fő/év díjazásban részesülnek.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri szavazzon a bizottság a VN Kft. Karbantartási tervének elfogadásáról.

 

52/2013.(II.06.) HüB határozat

VN Kft. 2013. évi Karbantartási Tervéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit FKT. 2013. évi Karbantartási tervét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

53/2013.(II.06.) HüB határozat

VN Kft. SZMSZ módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit FKT. SZMSZ módosítását elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

7. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy időarányosan, 55 %-ban a ciklusprogram teljesítése megtörtént, az összesen sorba azonban nem  lett rögzítve ez az arányszám.  Elsősorban elméleti lépéseket tettek, a kiemelt fejlesztési feladatokban több okból nem igazán született előrelépés. Ezen okok voltak, hogy nem volt megfelelő pályázat, nem volt forrás, és nem volt egyetértés. Utalt rá egy korábbi hozzászólásában is, hogy a fejlesztések területén van tennivaló. Azonban ezek megalapozásához intenzívebb pályázati és vagyongazdálkodási tevékenységre van szükség.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag szerint a fő problémát az okozta, hogy az önkormányzatnak nem volt pénze a fejlesztésekhez. A költségvetést szigorúan be kell tartatni, hogy ebben az évben ilyen célra is maradjon pénz. Badacsony fejlesztésében a testület egyetért. A vagyongazdálkodással kapcsolatosan felveti, hogy a kapott listán szereplő kis önkormányzati földterületeket fel kellene ajánlani a szomszédos ingatlan tulajdonosoknak megvételre.

 

Vastag Gábor bizottsági tag elmondja, hogy tudomása szerint a Bahart külön hajók beállítását alapozza a kerékpáros turizmusra. Erre a testületnek oda kell figyelnie a fejlesztések tervezése és megvalósítása során.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja aktualizálni a ciklusprogramot. A testületi ülésre pontosan megnevezi azokat a tételeket, melyeket az idő túlhaladott, eleve nem teljesíthetők. Ezeket szövegszerűen módosítani szükséges. Felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázati források tekintetében oda kell figyelni mindenre. Az önkormányzat a konszolidációval komoly segítséget kapott, a rendelkezésre álló pénzzel körültekintően kell bánni, csak munkahely teremtő vagy megtakarítást hozó beruházásokra fordítható.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke felveti, hogy az un. Angol ház kihasználatlanul áll. A VN. KFT-nél keletkező nyereség egy ilyen felújításra is befektethető lenne. A testvérvárosi kapcsolatok ápolása során szálláshelyként is hasznosítható lenne az épület.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ha a VN. KFT-nek nyeresége képződik, célszerűbb a strandokra visszaforgatni, nagyon rájuk férne a fejlesztés. A badacsonyi strandon rossz a büfék állapota, megfelelő konstrukcióval a lapos épület tetőterében akár apartmanok is kialakíthatók lennének. Tavaly jelentősen nőtt a fürdőzők száma, a jegyárak növekedése ellenére.  Ezért is nem tartja jónak, ha pld. a Menü Bt. beolvad a VN. KFT-be, inkább az átszervezését támogatja. Az Angol házat akkor kell megcsinálni, ha „ajándékként” jön be pénz. A helyi termék témakörét támogatja, de nincs meg hozzá a helyi termelés, a VN. KFT. akár összefoghatná a termelőket.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a strandi fejlesztésekkel egyetért, javasolja a kerékpáros turizmus érdekeire jobban odafigyelni a strandok vonatkozásában is. A Bányász strandon legalább a szennyvíz elvezetés problémáját javasolja megoldani. El kell gondolkodni azon, hogy milyen célra lehetne hasznosítani. Akár kisgyerekes családok részére is kialakítható lenne.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy ott horgásztanyát szálláshellyel, csónakkikötőt tudna elképzelni. A strand nagyon iszapos, ezért nem alkalmas kisgyerekes fürdőhelynek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a HÉSZ módosítás készítőit felkérte, hogy a bányász strand hasznosítására több alternatívát vázoljanak fel a testület részére.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért azzal, hogy a fejlesztések kapcsán sorrendet kell felállítani. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

54/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Ciklusprogramjának időarányos értékelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése tárgyú előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

8. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

 

Rajzó Ildikó bizottsági tag elmondja, hogy olyan adókedvezményre gondolt, ami nem veszélyezteti a bevételeket, de mégis ösztönzően hat, hogy további adóbevételek keletkezzenek. Például ha valaki új vállalkozást indít, első évben ne kelljen adóznia.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy korábban ez működött, de a jogalkotó elvetette. A vállalkozások az adómentesség megszűnése után megszűntették a vállalkozásukat és újabb néven kezdték el. Így az adómentesség folyamatos lehetett. Nincs olyan lehetőség, hogy csak az újonnan induló vállalkozás kapjon kedvezményt, ez diszkrimináció.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági szerint valahogyan segíteni kell azokat, akik saját maguknak teremtenek munkahelyet. Az egyéb járulékok fizetése nagyon megterhelik a kezdő vállalkozókat, az iparűzési adóban egy jelentős kedvezményt javasol számukra, akár adómentességet is. Példaként a korábban itt dolgozó cipészt hozza fel, akinek a munkájával a település elégedett volt, azonban az önkormányzat által megszabott magas helyiségbérletet nem tudta kigazdálkodni. A régi városháza épületében az önkormányzat szponzorálásával ilyen jellegű szolgáltató házat javasol üzemeltetni. Találkozott olyan munkanélküliekkel, akik bármit megpróbálnának, ehhez a helyiség biztosítása nem segítség lehetne.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság javaslata szerint a nulla és 2 millió forint közötti adóalapba tartozó helyi vállalkozókat mentesítenék az iparűzési adó fizetése alól, mely mintegy 1.300 eFt bevétel kiesést jelentene az önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bevételek csökkenésére a javaslatok során oda kell figyelni, a foglalkoztatás politikát szem előtt tartva. Jó intézkedésnek tartja többek között azt, amikor Badacsonyban biztosították a helyi kosarasok árusítóhelyét, a VN. KFT. szénégető dűlői beruházás lebonyolítására történő megbízását. Az óvoda beruházást is meg tudják csinálni a helyi vállalkozók.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag a pénzügyi bizottság felvetését szimpatikusnak találja. Az is nagy előny, ha 3-4 ember teremt magának munkahelyet.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke nem javasol további adókedvezményeket, meg kell várni, mi lesz ebben az évben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kedvezmények biztosításával mintegy 2 millió forint adókiesés keletkezik. Ebből le lehetne burkolni a Sörpatika melletti parkolót, helyi vállalkozók bevonásával. A terület 100 %-ban önkormányzati tulajdon. 6 évvel ezelőtt az ottani ingatlantulajdonosok nyilatkoztak, hogy a költségek viselésében részt vállalnának. Ennek a fajta segítségnyújtásnak nagyobb híve. Az adókedvezményt lebontva egy-egy vállalkozóra, többen észre sem fogják venni. Javasolja, hogy Badacsonyban ne a Pápai kézművesek kapják meg az 5 árusító helyet, hanem a helyiek.  Ha a borászok kapják meg a Borhetek rendezési jogát, 1 pavilont fenn fognak tartani a kis bortermelők bemutatkozására, két naponta másik termelő  jelenhet meg a boraival. Nem tudja támogatni a bevétel kiesést hozó kezdeményezéseket.  Olyan vállalkozást ösztönző csomagot kell kidolgozni, mely munkát ad, ide érti a gondozatlan területek rendezését is.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasol az adókedvezmények nyújtását. Kéri a bizottságot, hogy szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

55/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2010.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének azzal, hogy az adókedvezmény nyújtását javasolja, mértékére nem tesz javaslatot.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

9./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Hozzászólások:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a közelmúltban elhangzottak a tervezetbe beépítésre kerültek.  Ismerteti a változásokat. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság javasolta, hogy a táblázat a balatonfüredi változatnak megfelelően legyen kidolgozva. Kéri a javaslatokat, melyek beépíthetők.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy mutatványosi tevékenység és a légvár, hinta berendezések elhelyezése csak a 2. övezetben legyen engedélyezve. Javasolja, hogy a díjszabás minél egyszerűbb legyen.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, miszerint csak havi és alkalmi nap meghatározás legyen.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja a közterületek elnevezését megelőzően a lakosság véleményét kikérni. Nagyon kellemetlen a változást követően az iratok pontosítása, főként a vállalkozások esetében.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja Udvardi Erzsébet festőművészről egy közterületet vagy épületet elnevezni a jövőben.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

56/2013.(II.06.) HüB határozat

Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Javaslat Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására tárgyú előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzügyi bizottság javaslata szerint, az alábbi módosításokkal:

 1. Mutatványosi tevékenység és a légvár, hinta berendezések elhelyezése csak a 2. övezetben legyen engedélyezve
 2. A díjszámítás alapja hónap vagy egy alkalmi nap legyen.

 

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős:    Rajzó Ildikó elnök

 

10./ Napirendi pont

Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag javasolja a közterületek elnevezését megelőzően a lakosság véleményét kikérni. Nagyon kellemetlen a változást követően az iratok pontosítása, főként a vállalkozások esetében.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja Udvardi Erzsébet festőművészről egy közterületet vagy épületet elnevezni a jövőben.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

57/2013.(II.06.) HüB határozat

Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Javaslat a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadására tárgyú előterjesztést elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzügyi bizottság javaslata szerint, az alábbi módosításokkal:

 1. A közterületek elnevezését megelőzően a lakosság véleményét ki kell kérni.
 2. Udvardi Erzsébet festőművészről egy közterületet vagy épületet nevezzen el az önkormányzat.

 

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

11. Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megállapítja, hogy a napirendhez hozzászólás nincs. Javasolja  a rendelet tervezet elfogadását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

58/2013.(II.06.) HüB határozat

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 28/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására tárgyú rendelet tervezet elfogadását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

12. Napirendi pont

Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerdai hosszabbított nyitva tartás ügyfélbarát lépés, pozitívnak ítéli.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a törvényi változások következtében a polgármester vagy a jegyző a felelős a hivatal működésért.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a törvény január 1-jével változott meg. A Polgármester több jogosítványt, ezzel együtt több felelősséget kap.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a hivatalt január 1-jétől a polgármester irányítja, gyakorlatban megbeszéli a jegyzővel, hogy milyen stratégia alapján kell végezni a feladatokat, melyeket a jegyző hajtat végre.  Ez nem jelenti azt, hogy a testület megkerülésével születhetnek döntések.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a település szerencsés helyzetben van, hiszen a polgármester felsőfokú végzettségű, rálátása van a dolgokra.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

59/2013.(II.06.) HüB határozat

Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti formában és tartalommal 2013. március 1-i hatállyal jóváhagyásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

13. Napirendi pont

Egry József Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy már nem a Megyei Önkormányzat az Egry József Múzeum kezelője. Az előterjesztés mellett lévő szerződés érvénytelen, a megállapodást mindenképpen meg kell újítani a mostani vagyonkezelővel.

 

Magó Ágnes bizottsági tag úgy tudja elképzelni az ügyben a végleges döntést, ha minden szükséges adatot megkapnak arra vonatkozóan, hogy az átvétel mivel jár. Tudni kell milyen jellegű  és mértékű költségek merülnek fel, mibe kerül a fenntartás. Az épület karbantartása a jelenlegi kezelő feladata lett volna. Meg kell nézni műszakilag az ingatlant, nehogy nagyobb kárunk keletkezzen az átvétellel.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez szerepel a kulturális intézmény fenntartási költségeiben. Felújításra nincs pénze az önkormányzatnak, de nem fog senki beleszólni az elképzeléseibe. Ha átkerül az önkormányzathoz, a törzsvagyon részévé válik, nem kívánjuk megszűntetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 2011-ben engedélykérő levelet küldtünk a fenntartónak az épületben egy kávéház kialakításához. Erre a levélre 1 év után reagáltak. Az átvétel után szélesebb körű felhasználásra nyílna lehetőség, több bevételt hozhatna, mely a kisebb javításokat, karbantartásokat fedezné.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy Badacsonyban nincs egy nívós cukrászda, pedig lenne rá igény.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja az udvar kihasználását is. Újságokat is lehetne a könyvtárból a látogatók rendelkezésére bocsátani. Csak egy színvonalas működtetőnek szabad az épületet bérbe adni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását javasolja.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

60/2013.(II.06.) HüB határozat

Egry József Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Veszprém Megyei Önkormányzatnál a 2007. április hónapban kötött használati jog alapítása tárgyában létrejött megállapodás módosítását a Badacsonytomaj 1334. hrsz-ú természetben 8258 Badacsonytomaj,Egry sétány 2. szám alatti, múzeum és udvar megnevezésű belterületi ingatlan vonatkozásában a vagyonkezelő személyében történő változás okán.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:       azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

61/2013.(I.09.) HüB határozat

Egry József Múzeum állami vagyonból önkormányzati tulajdonba kerülésére javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §. (2) bekezdés c./ pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatási feladatai körében meglévő kötelező és a településfejlesztési, településrendezési, továbbá a kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladat megvalósítása érdekében a Badacsonytomaj 1334. hrsz-ú, jelenleg a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ 1/1 arányú vagyonkezelésében lévő ingatlan kerüljön a helyi önkormányzat tulajdonába, térítés nélküli vagyonátadással.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:       Rajzó Ildikó elnök

14./ Napirendi pont

Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy a kérelmet nem javasolja támogatni. Kéri a bizottság szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

62/2013.(II.06.) HüB határozat

Rieger Zoltán kérelme hosszú-távú területbérletre vonatkozóan

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva Rieger Zoltán (8300 Tapolca, Batthyány u. 9.) Badacsonyban a Bázis Büfé előtti virágágyás területéből 10 m2 bérbeadására irányuló kérelmét utasítsa el.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:       azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

15./ Napirendi pont

Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy a leírt közös költségeket köteles-e Badacsonytomaj Város Önkormányzata kifizetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság javasolta a c./ belső ellenőrzés és az e./ pedagógiai szakszolgálat pontok kivételét a határozati javaslatból, illetve az irodaépületben lévő tulajdoni hányadunk felajánlását a többi önkormányzat számára. Javasolták a közös tulajdon megszűntetésének kezdeményezését.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a bizottság szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

63/2013.(II.06.) HüB határozat

Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban ellátott feladatok további sorsáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan hozott 198/2012. (IX.12.) határozat módosítását az alábbiak szerint:

Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő-testülete

a./ gyermekjóléti- és családsegítés,

b./ szociális étkeztetés- és házi segítségnyújtás

c./ háziorvosi ügyelet

feladatokat továbbra is a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás jogutódjával lássa el.

A bizottság javasolja az irodaépületre vonatkozó közös tulajdon megszűntetésének kezdeményezését, az önkormányzat tulajdoni hányadának felajánlását a többi önkormányzat számára.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 1. 16. Napirendi pont

Polgármester szabadságáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy mi volt a pénzügyi bizottság javaslata.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a pénzügyi bizottság elfogadta a polgármester 2013. évi szabadságának ütemezését.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy miért hozott át a polgármester 10 napot a 2012-es évről.  Javasolja, hogy amíg nincs választott alpolgármester, a polgármester ne vehessen ki szabadságot.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy mivel nem volt alpolgármester, az év végén sok feladata volt a polgármesternek. Pénzügyekben Orbán Péter pénzügyi bizottsági elnöknek van jogosultsága az aláírásra, de vannak olyan ügyek, melyekben a törvényi kötelezettség által csak a polgármester kizárólagos hatásköre az aláírás, illetve őt helyettesítheti az alpolgármester. Ezért is fontos ennek a tisztségnek a betöltése. A szabadságot március 31-ig kell kivenni, mindösszesen 49 nap szabadsága van a polgármester úrnak. Javasolja, hogy az alpolgármester megválasztását követő 30 napon belül a múlt évi szabadságának kivételére hozzon javaslatot a bizottság.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag kérdezi, hogy megérkezett-e a Kormányhivatalból az állásfoglalás.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti, hogy a levél január 25-én el lett küldve, de még nem érkezett válasz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy amíg nincs alpolgármester, addig 2 napon túli szabadságot a polgármester ne vehessen ki. Kéri a bizottság szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

64/2013.(II.06.) HüB határozat

Polgármester szabadságáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy Krisztin N. László polgármester 2013. évi szabadságának ütemezését ne hagyja jóvá.

Az új alpolgármester megválasztásáig 2 napon túli szabadság kivételét a testület ne engedélyezze.

Határozzon arra vonatkozóan, hogy az új alpolgármester megválasztását követő 30 napon belül az áthúzódó szabadságot ki kell venni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

17./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Felső-kolónia területén építendő kápolnával mi a helyzet.  Udvardi Erzsébet emlékére az önkormányzatnak kifejezetten oda kell figyelnie arra, hogy a kezdeményezés megvalósuljon. Ha lehetséges, át kellene venni az ügyek intézését, és augusztus 20-ig befejezni az építkezést.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag megjegyzi, hogy tudomása szerint az építész nem teljesítette a hiánypótlást. Az egyház az építtető, építést Földi Atya koordinálja. Összefogással viszont lehetne segíteni, gyorsítani a folyamatot. Vannak jóérzésű emberek, akik a bontásnál, a kőválogatásnál segítenének.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint az Egyházközségből, például Sümegcsehiből is kaphatnánk segítséget. Ott szintén van Udvardi Erzsébetnek egy kápolnája. A szomszédos települések is bevonhatók lennének, pld. Badacsonytördemic. Illetve Úrvölgyi Juditot is javasolja megkeresni ezügyben.

 

Dr. Magó Ágnes bizottsági tag felveti, hogy a testületi ülésen felvetődött a Humán bizottság megszűntetése. Véleménye szerint szükség van mindkét bizottságra, így a feladatok megoszthatók, az átruházott hatáskörök jobban érvényesíthetők. Véleménye szerint nem csak anyagi okokra vezethető vissza a felvetés, nem támogatja azt.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a bizottság szavazatát.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

65/2013.(II.06.) HüB határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy Krisztin N. László polgármester lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások:

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri a bizottságot, hogy szavazzon.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

66/2013.(II.06.) HüB határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és az ülést 18.50 órakor bezárja.

 

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                                  Vastag Gábor

bizottság elnöke                                                                              bizottsági tag

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. július 19., péntek, Emília napja van. Holnap Illés napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!