Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap Humán Ügyek Bizottsága 2013. évi jegyzőkönyvek 2013.01.09 soros HÜB
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2013.01.09 soros HÜB

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Humán Ügyek Bizottsága

Szám: 1/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának 2013. január 9. napján 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak: Rajzó Ildikó                   bizottság elnöke

Simonné Visi Erzsébet                bizottsági tag

Dr. Scheller György                     bizottsági tag

Vastag Gábor                               bizottsági tag

 

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Magó Ágnes                           bizottsági tag

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Krisztin N. László                         polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás             jegyző

Wolf Viktória                                 aljegyző

Tamás Lászlóné                          költségvetési és adóosztály vezető

Horváth Márta                               vagyongazd. és építéshat. osztályvezető

Nagy Lászlóné                             óvodavezető

Fodor József                                BVKI igazgató

 

Lakosság részéről nincs jelen senki.

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Rajzó Ildikó bizottság elnöke tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Vastag Gábor bizottsági tagot, jegyzőkönyv vezetésére felkéri Part Andrásnét.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

9/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének javaslatára jegyzőkönyv hitelesítőnek Vastag Gábort és jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság a következő előterjesztéseket vegye le a napirendről:

-       Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

-       Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

-       Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

-       Egyéb aktuális ügyek, képviselői kérdések

 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek mellé vegye fel a következőket:

-       Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a  Kft. Alapító okiratának módosítása

-       Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

-       Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

 

Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak az elhangzott napirendet módosító indítványokról.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

10/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága elnökének napirendi pontokra vonatkozó módosító indítványát elfogadja, mely szerint a következő előterjesztéseket leveszi a napirendről:

-     Javaslat Badacsonytomaj város főépítészére

-     Javaslat Badacsonytomaj város alpolgármesterére

-     Badacsonytomaj Város Önkormányzata ciklusprogramjának időarányos értékelése

-     Egyéb aktuális ügyek, képviselői kérdések

A  meghívóban szereplő napirendek mellé az alábbi előterjesztéseket veszi fel:

-     Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a  Kft. Alapító okiratának módosítása

-     Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

-     Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

11/2013.(I.09.) HüB határozat

– Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága 2013. január 9. napján megtartott nyílt ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadásáról
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 2. 2. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének tervezete (I. olvasat)
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 3. 3. Javaslat Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény keretében szereplő programok lebonyolítására.
  Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester
 4. 4. Javaslatok, elképzelések új könyvtár kialakításával kapcsolatban
  Előterjesztő: Kovács László Krisztián könyvtáros
 5. 5. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 7. Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

7.1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet

7.2. A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

7.3. A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. Alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Simonné Visi Erzsébet

 1. 9. A hulladékszállítási díjról rendelet tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 1. 10. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának átszervezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Bizottság utasítja Rajzó Ildikó elnököt a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó HüB elnöke

 

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag

14.45 órakor érkezett meg a  bizottság ülésére, a bizottság létszáma 4 fő.

 

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

Javaslat óvodai felvételi és beiratkozások időpontjának elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Nagy Lászlóné óvodavezető kéri a bizottságot, hogy az előterjesztésben szereplő időpontokat támogassa.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megállapítja, hogy jelenlévőknek kérdése, javaslata az előterjesztéshez kapcsolódóan nincs. Javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

12/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

2013. április 16.          8,00 – 11,00

2013. április 17.          8,00 – 11,00

2013. április 18.          8,00 – 15,00

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

2. Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének tervezete (I. olvasat)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés tervezetet a testület és a bizottság tagjai megkapták. Az előző évektől eltérően az idén a kötelező és önként vállalt feladatok szétbontásával készült el a tervezet. A testület döntheti el, hogy mit kíván fenntartani az önként vállalt feladatok közül.  Intézményekre bontva kiemelt előirányzatonként láthatók a költségek és a várható bevételek.  Átalakult az állami támogatás rendszere is, a MÁK által megküldött anyag a tervezet mellékletét képezi.

Részleteiben ismerteti a költségvetés tervezetét. Megjegyzi, hogy az újság Tv. költségeire 6.840 eFt szerepel az előterjesztésben. Itt elírás történt, ez valójában 4.840 eFt.

Kéri a bizottság javaslatait a tervezet átdolgozásához.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy 15 millió forinttal kell csökkenteniük a költségvetést.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az óvodánál az intézményvezető 1 fő pedagógiai asszisztens bérét 12 hónapra állította be.  A Közművelődési törvény szeptembertől teszi lehetővé az alkalmazását, ezért ez mindössze 456 ezer forintos tétel lesz.  A működési oldalon így 1,5 millió forint hiányzik, illetve a felhalmozási kiadásokhoz kell megteremteni a forrást. A társulás keretében megoldott feladatokkal kapcsolatosan nincs információja, az önkormányzatnak valamennyit fizetnie kell.  A belső ellenőrzésre 600 eFt-os tételt állított be, a feladatra most érkeznek az árajánlatok.  Az iskola átadásával kapcsolatban vagyonkezelési szerződés részeként átfutó tételként az önkormányzat fizeti a felmerült közüzemi díjat, melyet továbbszámláz. Az önként vállalt feladatokhoz várja a javaslatokat. A könyvvizsgálói szerződés lejárt. A Káptalantótiban lakó gyerekek szállítási költsége beállításra került. Az újság és TV. fenntartásáról dönteni kell.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a januári újság elkészül-e, mivel a szerződés december 31-el lejárt.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy még nincs újság.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke az óvodavezetőtől kérdezi, hogy sikerült-e a 2012. évi költségvetést tartani.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető  elmondja, hogy minimális mínusz felhasználásuk keletkezett. Szeptembertől egyáltalán nem fizettek helyettesítést, túlórát, csak az elkerülhetetlen kiadásokat fizették ki.  Az irodaszereket pályázati támogatásból szerezték be. Ezért a költségvetésbe betervezett összeget nem használták fel, de a 10 %-os megtakarítást még így sem tudták tartani. Megjegyzi, hogy a decemberi könyvelés még nem áll rendelkezésükre. Elmondja, hogy a pedagógiai asszisztens foglalkoztatását a közművelődési törvény szeptembertől teszi lehetővé, utána normatív támogatás igényelhető. A törvény a vezető és a helyettes vonatkozásában az óraszámokat jelentősen csökkentette, a kieső órákban a gyerekek felügyeletére és nevelésére szükséges az alkalmazása.  Négy hónapra a bére 456 eFt plusz a járulékok.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a módosításokat megtenni annak érdekében, hogy a következő ülésen már tisztán lásson a testület.  Kérdezi, hogy így mennyi lenne az óvoda költségvetése.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy 34.255 eFt.

 

Dr. Scheller György bizottsági tag elmondja, hogy a háziorvosok az apróbb javítások miatt a VN. KFT-hez fordulhatnak, viszont a komolyabb dolgok miatt egy tervet kellene felállítani. Az ÁNTSZ előírásait feltétlenül be kell tartani, a műszerek javítása is plusz kiadással jár. A világítás korszerűsítésére feltétlenül szükség lenne, a 18 neon csőből mindössze 3 világít. A korszerűsítés költsége 360 eFt a két rendelő esetében. A fogászati rendelő és a gyerekgyógyászati váró felújítására is szükség van, amennyiben lehetőség lesz rá pályázat keretében.  A fertőző bejáratnál a beázást kell megszűntetni, és a világítást megoldani. Így még ÁNTSZ engedélyt sem kap a rendelő. A belső mosókonyha átalakítását is tervezni kellene. Jelenleg a fertőző bejáratnál öltöznek át, és reggeliznek, kávéznak a dolgozók, ezt a funkciót kellene áthelyezni a mosókonyhához.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a gyereklétszám hogyan alakul az óvodában.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy ma kért tájékoztatást erre vonatkozóan a védőnőtől. A következő időszakot 62 fővel tervezték.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az óvoda létszáma jelenleg önként vállalt feladatot is tartalmaz, 1 fő konyhai kisegítőt alkalmaznak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy az óvoda költségvetése 8 hónapra 5 fő óvodapedagógust ismer el, a segítők létszáma 3 fő. Ehhez képest most 6 + 4 fő dolgozik. A konyhás kisegítő bérét az állam nem finanszírozza. Szeptembertől az elismert létszám 10 fő, 1 fő létszámbővítésre van szükség.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, hogy a közoktatási törvényben gyerekcsoportonként 2 fő pedagógus és 1 fő dajka szerepelt eddig. Kéri a bizottságot, hogy a jelenlegi létszámot az óvodában engedélyezze.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy nem a csoportokban dolgozók vonatkozásában tette javaslatát, hanem a konyhai kisegítő finanszírozását tudja nehezen elképzelni szeptemberig. Alkalmazását nem írja elő törvény. Véleménye szerint hasznosabb a pedagógiai asszisztens alkalmazása.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető elmondja, amennyiben nem alkalmazhatja a konyhai kisegítőt, akkor az egyik csoportban nem lesz dajka, így a pedagógiai munka sérül. Az óvoda referencia óvodaként működik, minden tekintetben igyekeznek megfelelni a fenntartói és a szülői elvárásoknak, de a létszámcsökkentés nem ezt segítené elő.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a karbantartás és a takarítás megoldott-e.

 

Nagy Lászlóné óvodavezető ismerteti, hogy a takarítást a dajkák végzik, külön juttatás nélkül. A karbantartást az iskola karbantartója látja el, aki most átkerült a VN. KFT-hez. Az ügyvezetővel beszélt erről, a továbbiakban is ő látja el ezt a feladatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy esetlegesen a jövőben az óvoda is átkerülhet az államhoz, ezért megfontolandó, hogy a karbantartó esetében a testület másként tervezzen. Kapcsolt munkakörrel, 4 órában javasolja megoldani a karbantartást.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke az óvoda előirányzatát teszi fel szavazásra, elhangzott módosítások figyelembevételével.

 

 

A Humán Ügyek bizottsága 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az Óvoda költségvetése vonatkozásában nem hozott határozatot.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a művelődési ház költségvetés tervezetével kapcsolatosan kéri a bizottság észrevételeit, javaslatait.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen a szüreti rendezvények lebonyolításához 500.000 Ft bevétel beállítását kérte.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Borhét szervezésével kapcsolatosan milyen elképzelések vannak, ugyanis ez a program nem szerepel a tervezetben. A költségvetést tekintve a korábbi években közel nullára jött ki a működtetés. Kérdezi, hogy tavaly hogyan alakultak a mutatók.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy a Borhét költsége mintegy 6 millió forint. Amennyiben a testület ennek a programsorozatnak a szervezését a Művelődési házra bízza, a finanszírozás kérdéseiről tárgyalni kell. Novemberi kimutatások állnak rendelkezésére.  Tavaly a közműdíjak tekintetében emelkedtek a költségek Mivel az önkormányzat egyéb intézményei is megkapták a cafetéria juttatást, az Erzsébet utalványt, ezért azt is betervezte 8 ezer forinttal számolva.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a művelődés ház előirányzatát teszi fel szavazásra.

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a Művelődés Házra vonatkozó előirányzat elfogadását javasolja.

Scheller György bizottsági tag 15.25 órakor a bizottság üléséről távozott.

A bizottság létszáma 3 fő.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a VN. KFT.-re vonatkozó költségvetés tervezettel kapcsolatosan van-e észrevétel, javaslat. Javasolja az óvoda és rendelőintézet esetében felvetődött karbantartási igényeket rögzíteni, beépíteni a költségvetésbe. A VN. KFT. előirányzatát szavazásra teszi fel.

 

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a VN. KFT.-re vonatkozó előirányzat elfogadását javasolja azzal, hogy az óvoda és az egészségház karbantartási költségeit is szerepeltetni kell.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a rendelők költségvetésével kapcsolatosan javasolja a világításkorszerűsítés beépítését. Kéri a bizottság szavazatát a 360 eFt beépítésével kapcsolatosan.

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a háziorvosi rendelőre vonatkozó előirányzat elfogadását javasolja azzal, hogy a világítás korszerűsítésére plusz 360 ezer forintot biztosítson a Képviselő-testület.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a szociális ellátásokra tervezett kiadások hogyan alakultak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy összességében 5 millió forint került beállításra. Tavaly erre a célra 7,8 millió forintot fogadott el a Képviselő-testület, azonban az összeg nem lett felhasználva.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a szociális ellátásokra vonatkozó tervezetet szavazásra teszi fel.

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a szociális ellátásokra vonatkozó előirányzat elfogadását javasolja.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a gyermekétkeztetésre vonatkozó tervezet elfogadásához kéri a bizottság szavazatát.

 

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a gyermekétkeztetésre vonatkozó előirányzat elfogadását javasolja.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a civil szervezetek részére 2012-ben milyen támogatást biztosított az önkormányzat.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető ismerteti, hogy a Polgárőrség, a Turisztikai Céh Egyesület illetve a Sportegyesület kapott támogatást.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy mely szövetségek kaptak 1 millió forintot.  Kérdezi a Polgármestert, hogy ez milyen pozitívumot jelent a település lakosságára nézve.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy pld. az Önkormányzatok Szövetsége, a Kistérség, stb. részesült fenti összegből. Információkat kaptunk tőlük, de közgyűlésekre nem járunk. Nem kötelező jellegű feladat. A kistérségi tagdíj megszűnt, viszont társulásként látjuk el továbbra is pld. az étkeztetést, a házi segítségnyújtást.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a válaszadáshoz pontosan átnézi az adatokat következő ülésre.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testületnek egy elvi döntése volt ezzel kapcsolatosan.  Az önkormányzati törvény szerint az összes társulási megállapodást 2013. május  31-ig felül kell vizsgálni, mivel a feladatellátás változni fog. A törvényi kötelezettség Badacsonytomaj esetében az iskola, óvoda és a kistérség esetében is fennáll.  A kistérség nem szűnt meg, más néven tovább fog működni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a Céh Egyesülettel sikerült-e kevesebb támogatásban megegyezésre jutni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy január 31-ig a partner önkormányzatokkal tárgyalni fog, de nem látja jelét, hogy többet vállalnának fel. Javasolja átgondolni, hogy a turizmus egyéb bevételeiből milyen módon lehetne visszaforgatni erre a feladatra. Konkrétan azt javasolja, hogy a VN. KFT. vesz részt a legnagyobb bevételnövelőként ebben a konstrukcióban, hiszen a strandokat és a parkolókat ő üzemelteti. Azt mondaná, ha nem ismerné a rendszert, hogy az onnan származó bevételből járuljon hozzá ehhez. De ilyen módon nem lehet pénzt kivenni, mivel nonprofit KFT-ről van. szó. Az egyéb neki szánt támogatást kellene úgy csökkenteni, hogy kb. ezt az 5 millió forint– melyet reálisnak tart –elvonásra kerül például az állami támogatásból, melyet teljes egészében átadtunk részükre. Illetve a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottak szerint 5 millió forint önkormányzati támogatásból tervezi az idei üzleti tervét a KFT, holott minden korábbi egyeztetésen az hangzott el, hogy az idén 0 forint önkormányzati támogatást fog kapni. Megérti , hogy változott a vezető, új szempontok merültek fel. Véleménye szerint innen kell keresni a meglévő 11,5 millió forinthoz az 5 milliót. A mai vezetői ülésen elmondta, hogy olyan rendszert állítana fel, melyben attól függ a VN. KFT. turizmusból származó bevételéből való visszaforgatás, hogy mennyi a bevétele. Tehát valami százalékos automatizmust gondolna, melyet nehéz végrehajtani. Addig egy fix számot javasol. A VN. KFT-nek és a Céh Egyesületnek éreznie kell az egymásra utaltságot. További problémát jelenthet, ha a közvilágítást magunk akarjuk fizetni a jövőben. Fennáll annak a veszélye, hogy nem lehet a cégből pénzt kivenni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy a Céh Egyesület a támogatásért segítse az intézmény munkáját. Már tavaly is szó volt arról, hogy feladatokat kellene adni számukra, akár a Borhét megrendezését is.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért az elmondottakkal, de az Egyesület részéről teljes az elzárkózás.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a szövetségi tagsági viszonyokat kéri javaslatként belefoglalni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri a bizottság szavazatát a Civil szervezetekre vonatkozó előirányzat elfogadására.

 

 

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a civil szervezetekre vonatkozó előirányzat elfogadását javasolja.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az újság, Tv-re tervezett előirányzat helyesen 4.840 eFt, itt elírás történt. A helyszíni bírságoknál 2 millió került beállításra, ez gyakorlatilag 50 eFt-os tétel, rossz könyvelés miatt itt is elírás történt. A Káptalantóti gyerekek szállítási szerződése lejárt. Egyik napról a másikra nem lehet a gyerekek szállítását leállítani. A könyvvizsgálat 2013-ben nem kötelező, eldöntendő, hogy a folyamatos könyvvizsgálatot fenntartja-e az önkormányzat. A gépkocsi költségeinél minimális karbantartás és gépkocsi műszaki költségei szerepelnek.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint az IFA ellenőrzésre mindenképpen szükség van. Az újsággal kapcsolatos teendőket javasolja a művelődési házhoz kapcsolni. Több településen ezt a feladatot a könyvtáros látja el.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint nem biztos, hogy a jövőben fenn kellene tartani a  testületi  ülések közvetítését. Véleménye szerint nem sokan nézik meg az üléseket, a hanganyag és a jegyzőkönyv a honlapra feltehető. A közvélemény kutatás nem volt eredményes, kevesen küldték vissza a kérdőívet. Javasolja a közvetítését megszűntetését.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke sem látja sok értelmét a több órás testületi ülések közvetítésének. A programok felvételét viszont támogatja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban három verzió vetődött fel. Az egyik a VEB kamerás rögzítés, a másik a Révfülöpi megoldás, az időkorlát bevezetése. A harmadik a közvetítés megszűntetése.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a VEB kamerás megoldás mennyibe kerül.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy egy kamera és egy számítógép szükséges. A többi informatikai kérdés. A feladatot az önkormányzat informatikusa látná el.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a településen sok idős ember él, akik nem fogják az interneten nézni a közvetítést.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy az újság készítésének komoly technikai feltételei vannak, milliós tételben különböző programok szükségesek hozzá. A szerkesztésnek szakmai feltételei is vannak, az újságírás sokrétű feladat. Egy újság és egy hírmondó között jelentős különbség van, itt újságot jelentetünk meg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a gyerekek szállításának komoly költségei vannak. Ez nem kötelező feladat, kérdezi, hogy hány főről van szó.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy 12 iskolás és 3 óvodás gyerekről. Ha a gyerekek nem tudnak átjárni, akkor a felső tagozat léte pengeélen áll.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a pénzügyi bizottságon az a javaslat született, hogy március 31-ig valamilyen formában dönteni kell. Nem kötelező feladat, de jól át kell gondolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Káptalantótiból több gyerek Nemesgulácsra jár. Nem lenne szerencsés, ha ezt a 14 gyereket is elvesztenénk. A két ünnep között a polgármester, iskolaigazgató és a fuvarozó cég között olyan döntés született, hogy a jövőben is támogatnák a gyerekek szállítását.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a reprezentációra, testvérkapcsolatokra beállított összeg mit takar.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testvérkapcsolat fenntartása forrás nélkül nagyon kellemetlen. Ha a testület úgy dönt, hogy szükség van a testvérvárosi kapcsolatra, akkor annak a költségeit is biztosítani kell.

 

A Humán Ügyek bizottsága 1 igen szavazattal,  2 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati igazgatásra tervezett előirányzat elfogadását nem támogatja. Az újság és TV-re beállított összeg módosítását kéri.

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kér, hogy az alapokra vonatkozó előirányzat elfogadásáról szavazzon a bizottság.

 

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül az alapokra vonatkozó előirányzat elfogadását javasolja.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag a 9 millióval kapcsolatosan megjegyzi, hogy tavaly arról volt szó, hogy nem fogadja el a testület a kérelmet. A Pénzügyi bizottság javaslata szerint ne legyen nevesítve, mert elismert követelésként a pénzintézet igényt tarthat rá.   Nem látja mögötte a teljesítést. Véleménye szerint nem kellene beállítani.

 

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a hitelekre vonatkozó előirányzattal kapcsolatosan a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint konzultálni kell az ügyvéd úrral, javasolja a perek állásáról egy tájékoztató kérését.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat perben áll a Bonvínóval kapcsolatban, a csatorna beruházások kapcsán.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Fodor Ilona perek, a Zelczer per esetében ha az önkormányzat lesz a nyertes, akkor nem kell fizetni.  Ha a Bonvínónál nyerünk, akkor plusz bevételünk is lesz. Ha a Tátika perrel kapcsolatosan vesztünk, az viszont elviszi a teljes keretet. A perek állásáról szóló tájékoztató a februári munkatervben szerepel.

A Humán Ügyek bizottsága 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül a tartalékra vonatkozó előirányzat elfogadását nem támogatja.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy az egyebekben szerepeltetett jelzett állami támogatást nem részletezték, ezért ide állította be.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a felhalmozási kiadások között szereplő útlejegyzésre kérdez rá.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az igazságügyi szakértő tegnap volt itt. Az értékbecslés elkészültéig az eljárást felfüggesztették.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal kitűzte az időpontját. Az utalástól számított 30 napon belül határozatot hoz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy a településrendezési költségek mit jelentenek.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a településrendezési terv készítésére szerződést kötöttünk. A munka nagyobb részét most fogják elkezdeni.

 

A Humán Ügyek bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül  az egyéb tételekre tervezett előirányzat  elfogadását javasolja.

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a napelemes pályázattal a testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2013. évi költségvetésében a 9 millió forint + ÁFA összeget biztosítja.

 

Wolf Viktória aljegyző javasolja, hogy miután a pályázat még nincs kiírva, a Képviselő-testület előirányzatként még ne szerepeltesse az összeget. Fontos a költségvetési egyensúly megteremtése.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  szerint 25 millió forintot bármikor tudunk másra fordítani. Az ügynöki díj 9 millió forintját hozzátéve 34 millió forint.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az összeg kötelezettséggel terhelt, meg kell jelentetni. Mindegy hol, de számolni kell vele.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző szerint a napelemes pályázat határideje lejárt, megint nem írták ki. A költségvetési rendeletet módosítani lehet bármikor, ha szükséges. A perekben is döntés várható, mire a pályázatot kiírják.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja, hogy aki összességében támogatni tudja az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetés tervezetének I. olvasatát, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

13/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását (I. olvasatban) javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a következő módosításokkal:

-         A VN. KFT. előirányzatában az óvoda és az egészségház karbantartási költségei is szerepeljenek.

-         A háziorvosi rendelőre vonatkozó előirányzatba a világítás korszerűsítése plusz 360 eFt-tal kerüljön betervezésre.

-         A hitelekre vonatkozó előirányzattal kapcsolatosan a pénzügyi bizottság javaslatát erősíti meg.

A Bizottság nem javasolja a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati igazgatásra tervezett előirányzat elfogását, az újság és a TV-re beállított előirányzat javítását kéri, továbbá nem támogatja a tartalékra vonatozó előirányzat elfogadását.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

3./ Napirendi pont

Javaslat Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő   programok lebonyolítására

Előterjesztő: Fodor József intézményvezető

Fodor József igazgató  elmondja, hogy a borászok részéről érkezett egy kérés a Kéknyelű fesztivál időpontjával kapcsolatosan, azt szeretnék június 8-9-én megrendezni.  Megjegyzi, hogy ezt a programot már három éve nem a vállalkozók szervezik, hanem annak szakmai részét a Kutató Intézet, a hagyományt őrző kisebb részét pedig mi tesszük hozzá.  Javasolja, hogy a szervezésbe a CÉH Turisztikai Egyesület jobban folyjon bele. Az időpont módosítást át kell gondolni. A Szent Antal napi búcsúval egyidőben tartja a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület a 20 éves jubileumi rendezvényét. Az időponttal itt is gondok vannak, az egyház 06.08-ra tervezi a búcsút, mely egybeesik a Kéknyelű fesztivál időpontjával. A Szent Imre napi búcsúhoz javasolja rendezőként az egyházat is beírni. Az Advent és az Idősek karácsonyának 2013. december 21-22-ére tervezett időpontjához kéri a bizottság illetve a testület megerősítését.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy megdöbbent azon, hogy  a Szent Antal napi búcsú rendezőjeként az egyház van megnevezve, hiszen azt már 5 éve az Egyesület szervezi. A plébános úr mindössze egy szentmisét tart olyan formában, mint az év során kéthetente rendszeresen.

 

Fodor József igazgató elmondja, hogy jelen állás szerint az egyházi tervben 8-án lesz a rendezvény. Ez így nem maradhat.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint nem muszáj Földi atyának tartani a misét, másik papot is fel lehet kérni.

 

Fodor József igazgató javasolja, hogy a rendezvény dátuma maradjon június 15-e, a rendezők közül pedig az egyházat kihúzza.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy nem látja a rendezvények anyagi oldalát, a pénzügyi rész hiányzik.

 

Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a részletes rendezvénytervet elkészítették, az valószínűleg a költségvetés 2. olvasatában lesz  tárgyalva.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kéri a hivatalt, hogy az anyagot a képviselők részére mielőbb küldje meg.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kéri, hogy aki az elhangzott módosítással el tudja fogadni az előterjesztést, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

14/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Badacsonytomaj város 2013. évi kulturális rendezvény tervében szereplő programok lebonyolítására Fodor József intézményvezető által tett szakmai javaslatot az alábbi módosítással elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

-        Szent Imre napi búcsú rendezője a BVÖKI mellett az Egyház is.

-        Szent Antal napi búcsú rendezője az egyház helyett a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

4. Napirendi pont

Javaslatok, elképzelések új könyvtár kialakításával kapcsolatban

Előterjesztő: Rajzó Ildikó

Rajzó Ildikó bizottság elnöke bemutatja a bizottságnak Kovács László Krisztián könyvtárost, akit testület határozatának megfelelően felkeresett. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéséhez.

 

Kovács László Krisztián könyvtáros elmondja, hogy az előterjesztést minden bizottsági tag és képviselő részére megküldte. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, melyekre választ fog adni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy a Badacsony újságban bővebben, fénykép megjelenítésével kerüljön bemutatásra az új könyvtáros.

 

Vastag Gábor bizottság tag szerint szerencsésebb lett volna egy hasonló kisvárosi könyvtárral az összehasonlítást megtenni, nem pedig a szombathelyi egyetemi könyvtárral.

Megjegyzi, hogy gyermekkorában is hasonló felépítésű volt a könyvtár a művelődési házban, ott egy presszó, kávézó is működött.. A jelenlegi helyen valóban méltatlanok a körülmények.

 

Fodor József igazgató úgy gondolja, hogy komoly munkát fektetett az előkészítő az előterjesztésbe, szép elképzelést vázolt fel. A könyvtár fejlesztése a kulturális és a településfejlesztési koncepciónak is része kell hogy legyen.  Hosszú távon a művelődési központtal közös elhelyezésben tudja elképzelni. Kéri a bizottságot, hogy ebben az irányban gondolkodjanak. Elmondja, hogy a könyvtár korábban a művelődési házban kapott helyet, és üzemeltetési, fűtési problémák, illetve az idősek kérésére került be a település központjába.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a jelenleg 3 hrsz-on nyilvántartott VN. KFT. telephelyet és könyvtárépületet egy hrsz-ra összevonatni. Véleménye szerint ezután lehet a tervezést megkezdeni. Az előterjesztés a további munka alapjaként elfogadásra javasolja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

15/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az előterjesztést továbbgondolásra javasolja és kidolgozásra az előterjesztőnek visszautalja, valamint új könyvtár kialakítása tárgyában javasolja a jelenleg 608., 607/1. és 607/2. hrsz-on nyilvántartott VN. KFT. telephelyet és könyvtárépületet egy hrsz-ra összevonatni.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:       elfogadásra azonnal, a telekösszevonásra folyamatos a költségek ismeretében.

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke

16.30 órától 16.35 óráig szünetet rendelt el.

5. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi a Polgármester urat, hogy a széksértés fogalmának bevezetését mennyire tartja fontosnak. Javasolja a rendelettervezet 19. pont (a tanácskozás rendjének fenntartása) 39. §. (6) bekezdését kihagyni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt nem szeretné alkalmazni. Bízik benne, hogy normális emberekkel vagyunk körülvéve.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

16/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetéhez kapcsolódóan Rajzó Ildikó bizottsági elnök módosító indítványát elfogadja és az önkormányzati rendelet tervezetében a 39.§ (6), (7) és (8) bekezdéseket nem javasolta elfogadásra.
 2. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

6. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy azért kell hatályon kívül helyezni a rendeletet, mert az Alkotmánybíróság szerint nincsenek korlátai és nagyfokú bizonytalanságot okoz. Viszont ha legkésőbb április végére magasabb szinten nem történik jogalkotás, akkor az önkormányzat kell ismételten rendeletet alkotnia. A szezonban nem fordulhat elő, hogy ha valaki például a közterületet engedély nélkül használja, az ne legyen szankcionálható. Azok a települések, akik már megalkották a rendeletet, szinte ugyanazon tartalommal tették meg, csak a rendelet megnevezése változott.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a nyári időszakra időben fel kell készülni. Javasolja felkérni a Jegyző urat a szabálysértésekre vonatkozóan az önkormányzati rendelet megalkotására.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

17/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek bizottsága

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 22/2012.(V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. 2. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a szabálysértésekre vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetét készítse elő.
 3. 3. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

7. Napirendi pont

Javaslat településképet befolyásoló rendelettervezetek elfogadására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7.1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a 312/2012. Kormányrendelet új jogintézményeket vezetett be, melyeket polgármesteri hatáskörbe utal. Bevezetésük nem kötelező jellegű, a testület dönthet arról, hogy élni kíván-e ezzel a jogával. Ilyenek az engedély nélkül végezhető feladatok, illetve a település közigazgatási területén történő építkezések tekintetében véleményezési jogkör.  A véleményezési jogkörhöz kötelező a főépítész alkalmazása, tehát a rendelet elfogadásának anyagi vonzata is van.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke elmondja, hogy pld. az un. Ranolder ház nagymértékben rontja a település képét. Magánkézben van az épület, a testület semmilyen ráhatással nem bír. Nem látja át igazán, hogy a rendelet milyen befolyással lehetne ilyen esetekben.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az építéshatóság megléte jelentett eddig egy bizonyos információ lehetőséget. Erre a jövőben csak Tapolcán lesz lehetőség. Azt a lehetőséget kell megkeresni, ami a legkisebb anyagi ráfordítással a legjobb megoldás lenne.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Településképi bejelentési eljárásról szóló 314/2012. Kormányrendelet sorolja fel az engedély nélkül végezhető tevékenységeket.  Hasonló helyzet alakulhat ki, mint a tégladombi dűlőben, amennyiben nem alkotja meg a testület a rendeletet. A rendelet értelmében a bejelentést meg kell tenni, melyet polgármesteri hatáskörben kell tudomásul venni illetve elbírálni. Hátrányt jelent, hogy szankcionálási lehetősége a hivatalnak nincs, ha az esetleges előírást nem teljesíti a bejelentő. A bejelentéseket folyamatosan ellenőrizni kellene. A hivatal átszervezésével kapcsolatosan felmerült plusz egy közterület felügyelő alkalmazása, főként a nyári időszakban. Munkájára az ellenőrzések során is szükség lenne. A véleményezési eljárás során a Polgármester úr jogot kap az ÉTDR rendszer használatára, ezzel tudomást szerezhet a településen folyó építkezésekről. A főépítésszel együttműködve véleményezheti azokat.

Elmondja, hogy az építési törvény előzetes tájékoztatásra is lehetőséget ad. Ekkor a befektető, a tervező konzultál a polgármesterrel és a főépítésszel, illetve a tervtanáccsal. E rendelet bevezetése sem kötelező.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag megjegyzi, hogy amennyiben az önkormányzat szankciókat nem alkalmazhat, nem látja a rendeletek jelentőségét.

 

Horváth Márta osztályvezető javasolja, hogy az önkormányzat válassza meg az új főépítészt, aki a rendelettervezeteket tekintse át, véleményezze. Mivel a döntésnek költségvetési vonzata is van, javasolja a  rendelet tervezetek elfogadását elhalasztani, hiszen azok bármikor bevezethetők.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

18//2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. 1. A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet tervezet elfogadásának elhalasztását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. 2. felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

7.2. A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

19/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. 1. A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet tervezet elfogadásának elhalasztását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. 2. felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

7.3. A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

20/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. 1. A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet tervezet  elfogadásának elhalasztását javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. 2. felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 1. 8. Napirendi pont

A hulladékszállítási díjról rendelet tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy egy módosító indítványt küldött ki az érintettek részére, melyben javasolja a 18/2012. számú rendelet hatályon kívül helyezését.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke megjegyzi, hogy a legutóbbi testületi ülésen nem született döntés a díjak vonatkozásában.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a hulladékokról szóló törvény január 1-től nem engedi meg a díj mértékének megállapítását, a rendelet tervezet átdolgozását javasolja.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

21/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének A települési hulladékszállítási díjakról szóló 18/2012.(V.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. 2. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 1. 9. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyag a 210/2012. számú önkormányzati határozaton alapul, az abban foglaltak jelentős részét a magasabb szintű jogszabályok megoldották. Az építéshatóság megszűnt, a járáshoz 1 kolléga került át. Az önkormányzati igazgatáson a polgármester, a gépjárművezető és a takarító, külön előirányzaton a közterület felügyelet szerepel. A pályázati referens álláshelye betöltetlen.  Ezt figyelembe véve a személyi előirányzat három fővel csökkenne. A hivatal a jelenlegi létszámmal kerülne átalakításra. Az A verzió két osztállyal tervel, a B verzióban csoportok szerepelnek. Szakmailag nem támogatja, hogy a szervezet ne legyen megbontva, minden egyebet el tud képzelni. Ha osztályok helyett csoport vagy iroda fog működni, ez pénzügyileg változást jelent az eddig osztályvezetői feladatokat ellátók részére. A csoportvezetők esetében is van lehetőség a díjazás eltérítésére, hiszen felelősségük megmarad. A közterület felügyelet esetében a nyári időszakban létszámbővítés szükséges.  A gépkocsivezető további foglalkoztatását kapcsolt munkakörben javasolja, a parkolók fenntartásában tudna besegíteni. Jelenleg a gépkocsivezető oldja meg a vér és ebéd szállítást is. Az ebéd szállítása véleménye szerint nem az önkormányzat feladata, esetében keletkezik annyi idő, hogy egyéb feladatot is el tud látni, amennyiben szükséges.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közterület felügyelő egyedül nem intézkedhet. A rendőrség és a polgárőrség segítségére csak kismértékben számíthat. A VN. KFT. a parkolók működtetéséhez 4 főt állított be, a közterület felügyelet segítheti az ő munkájukat is.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy a felállított struktúrával csak részben ért egyet. A jegyző alá javasolja az aljegyzőt a hierarchikus sorrend szerint.  A vagyongazdálkodási és építéshatósági osztály megnevezését műszaki osztályra javasolja változtatni, Másik osztály a Pénzügyi és adóosztály lenne.  Kérdezi, hogy van-e lehetőség a létszám további csökkentésére.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben meghatározott létszámot maximum fél fővel lehetne csökkenteni.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető saját helyére kérdez rá. Véleménye szerint ha ő marad az osztályvezető, akkor nincsen 6 fő az osztályon, mert két adós és három pénzügyes kolléga dolgozik ott.  Ha nem marad osztályvezető, akkor a főkönyvi előadó munkáját látja el?

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  elmondja, hogy a jelenlegi létszámmal számolt oly módon, hogy az adóosztályt erősíteni kell, mellette viszont a pénzügyet sem szabad magára hagyni.  Az önkormányzatnak nagy szüksége van az adóbevételekre, hiszen tavaly itt a munkavégzést illetően komoly problémák voltak. Az egyik munkakör hosszabb ideig nem volt betöltve, év végén a másik gyakorlott adóügyes felmondott.  Március 1-től az adóosztályra egy tapasztalt ügyintéző kerül, addig osztott munkakörben heti két nap látja el a feladatot. Az önkormányzat szempontjából ezt a lehetőséget látja hatékonynak. A B. verzió ezen felül még költségtakarékosabb lenne. Az eddig osztályvezetők esetében pótlékokkal lehetne bizonyos mértékig ellensúlyozni a bérezésüket. Ilyen létszámhoz három osztályra semmiképpen nincs szükség.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke összegzi az elhangzottakat. Javasolja, hogy az aljegyző közvetlenül, külön jelölve a jegyzőhöz tartozzon, ezen kívül műszaki illetve pénzügyi és adóosztály jöjjön létre. A hivatal létszáma maximum 16,5 fő legyen.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

22/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának átszervezéséhez kapcsolódóan Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag módosító indítványát elfogadja és a hivatal szervezeti struktúráját jelen határozat melléklete szerint javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

23/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

1.  A Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a bizottság által elfogadott módosító indítvány szerinti változtatással javasolja elfogadásra Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

2.   Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 2 igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi

 

24/2013.(I.09.) PüB határozatot

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Polgármesteri Hivatal átszervezéséről szóló előterjesztési anyagot megtárgyalta és az önkormányzat létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében.

2. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

10. Napirendi pont

Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az óvoda hőszigetelésére lehetőség lenne egy pályázat benyújtására. A hőszigetelést egy fűtéskorszerűsítéssel javasolja kombinálni, hiszen az óvoda és az egészségház fűtése mintegy 1,7 millió forint volt. Az új kondenzációs fűtés bevezetésével a költségek 40 %-kal csökkenthetők lennének. Egy energetikai mérnök és egy auditor  alkalmazásának költsége 150 ezer forint, mely a pályázat eredményessége esetén elszámolható. A munka becsült értéke kb. 20 millió forint, melynek 15 %-a lenne az önrész. A költségek 2-3 éven belül megtérülnek, ettől fogva megtakarításról beszélhetünk.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke kérdezi, hogy az orvosi rendelőt be lehetne-e ide sorolni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy több lenne a járulékos költség, mint a támogatás. Ezért az óvoda hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése lenne a pályázat része. Várhatóan sok pályázat jelenik meg a jövőben főként energetikai jelleggel az önkormányzatokra és intézményeire vonatkozóan.

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag javasolja, hogy pályáztatás esetén minden esetben több ajánlat legyen bekérve.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja az előterjesztés elfogadását, illetve az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázaton belül az Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésére, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésére a pályázat benyújtását.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

25/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. 1. Az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 2. 2. A KEOP-2012-5.5.0/A. pályázaton belül a  II. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése illetve a vállalkozások  nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése pályázat benyújtását támogatja, az ehhez szükséges 150 ezer forint szakértői audit költségét és a 3 millió forint önrész biztosítását javasolja.
 3. 3. Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

11. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról,

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag felveti, hogy nem szerepel a lejárt határozatok között a 230/2012. számú határozat. Kérdezi, hogy mi történt ezügyben. Hiányzik a 263/2012. számú határozat, melynek felelőse a Polgármester úr volt. Elmondja, hogy közterület használatára vonatkozó rendeletet októberben alkotta meg a testület, majd novemberben újratárgyalták. Mivel nem volt kellően előkészítve, átdolgozását kérték, mely a mai napig nem történt meg. A 248/2012. számú határozatra sem tér ki az anyag.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztések elkészültek, de mivel a januári ülésen sok napirend lesz, ezért tárgyalásukat későbbre tervezte.  Most nincs közterület foglalás, a januárra behozott előterjesztések fontosabbak.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag kérdezi, hogy a 248/2012. számú , november 16-án meghozott határozattal, mely a Menü Bt. további működtetésével kapcsolatos, mi a helyzet. Véleménye szerint ennek tárgyalása sürgős lenne, be kellett volna hozni az ülésre. A testület döntéseit végre kell hajtani, a felelősség kérdését is vizsgálni kell.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület határozatait a hivatalnak a lehető legjobb módon végre kell hajtania. A végrehajtás elmaradásának meg voltak az okai.  A novemberi jegyzőkönyv elkészítésével voltak gondok, az csak a hónap végére készült el. A testület határozata értelmében a kivonatokat 3 napon belül el kell készíteni. A költségvetési adatokhoz is csak január 2-án lehetett hozzáférni.

 

Simonné Visi Erzsébet bizottsági tag szerint az általa kért három fontos anyagot be kellett volna hozni a januári ülésre. Ha nem készültek el, akkor a testületi ülés időpontját egy héttel el lehet halasztani.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy több olyan fontos témakör van, mely miatt nem lehet elhalasztani a testületi ülést. A kért anyagok el fognak készülni, a költségvetés nincs elfogadva, nem késtünk el semmivel.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, ha a testület szakfeladatként kívánja működtetni a Menü BT-t, a költségvetés kidolgozásához több információra van szüksége. Esetleg a könyvvizsgálótól tud segítséget kérni, akinek a szerződése már lejárt. Ő soha nem foglalkozott étkeztetéssel. A Menü Bt. most adta le a tervezetét, melyből esetleg ki tudna indulni.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke szerint a jelenlegi formában nem működtethető tovább az étkeztetés. Több variáció elhangzott, mint például a VN. KFT. keretein belüli működtetés. Az eszköztár rendelkezésre áll, a dolgozók megtanulták a munkájukat. Egy jó szakácsot kellene felvenni a VN. KFT-hez, aki irányítaná ezt a feladatot. Véleménye szerint jelenleg az étel minőségével komoly gondok vannak.  Két jármű van a BT. tulajdonában, melyekkel a költségek egy részét rendbe lehetne tenni. 7 település közétkeztetését végzi a BT. Nem szabad tovább ilyen gazdaságtalanul működtetni.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző az étel minőségével kapcsolatosan elmondja, hogy az árak magasak, két éve nem emelkedtek a nyersanyag normák.  Az élelmiszer árát a szülők, a rezsiköltséget az önkormányzat fizeti.  Az állami támogatást a kedvezményesen és ingyenesen étkezőkre kapjuk. Nem könnyű emelkedő nyersanyagárak és rezsiköltségek mellett ugyanazon az áron jó minőségű ételt biztosítani.  Összetett feladat annak vizsgálata, hogy a VN. KFT-be hogyan integrálható be a Menü BT, ennek jogi és pénzügyi vonzatai is vannak.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a kihasználatlan területek művelésbe vételét akár az iskola és a szülők bevonásával. Ezzel csökkenthetők az élelmiszerköltségek és javítható az étel minősége.  A Nagy János féle út lezárásával kapcsolatosan kérdezi, hogy mi a helyzet.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy decemberben tárgyalt ezzel kapcsolatosan, melynek eredményéről a testületi ülésen ad tájékoztatást.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

26/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:    azonnal

Felelős:      Rajzó Ildikó elnök

12. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

27/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő:      azonnal

Felelős:        Rajzó Ildikó elnök

13. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy azok a változások kerültek átvezetésre az Alapító Okiratban, melyeket a törvény megszabott.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

28/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

1. Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

2. felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

14. Napirendi pont

Iskola ingó és ingatlan vagyonelemeinek vagyonkezelési szerződés tervezete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke a határozati javaslatok elfogadását javasolja.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

29/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága

 1. az előterjesztés szerinti tartalommal és formában a Vagyonkezelési szerződés tervezetét elfogadásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2. javasolja továbbá a 2012. május 28. napján kelt Szorgos Fuvar  Kft-vel (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Táncsics M. u. 23.) kötött bérleti szerződés egyidejű felmondását a jogszabályi kötelezettségekre hivatkozással.
 3. felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

 

15. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN Kft. FEB tagjainak visszahívása és új tagok választása, valamint a Kft. alapító okiratának módosítása

Simonné Visi Erzsébet bizottság elnöke javasolja a FEB tagok visszahívását. Zárt ülés keretében a bizottság új tagjaira  javaslatot tesz.

 

Rajzó Ildikó bizottság elnöke egyetért a javaslattal. A jelenlegi tagoktól kérték, hogy a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel a tiszteletdíjuk egy részéről mondjanak le, hiszen az magasabb, mint a bizottsági kültagoké. Erre nem voltak hajlandóak, csak bírálják a testület munkáját, ahelyett, hogy segítenék.

 

Vastag Gábor bizottsági tag szerint a NV. KFT-nek új vezetője van, egyetért azzal, hogy a Felügyelő Bizottságba is új tagokat válasszanak.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

30/2013.(I.09.) HüB határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy

 1. 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának jelenlegi három tagját, Tóth Lászlót, Léránt Kálmán Sándornét és Molnár Józsefet  2013. január 24-i (azonnali) hatállyal a felügyelőbizottsági tisztségükből hívja vissza.
 2. 2. felkéri Rajzó Ildikót, a Bizottság elnökét, hogy a döntésről a Képviselő-testület ülésén tájékoztasson.

Határidő: azonnal

Felelős: Rajzó Ildikó elnök

Rajzó Ildikó bizottság elnöke bejelenti, hogy a bizottság a továbbiakban zárt ülést tart.

Megköszöni a bizottsági ülésen való részvételt és a nyilvános ülést 18.05 órakor bezárja.

 

 

k. m. f.

Rajzó Ildikó                                                                                  Vastag Gábor

bizottság elnöke                                                                   bizottsági tag

 Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

Ma 2019. augusztus 19., hétfő, Huba napja van. Holnap István napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!