2021.01.29 Társulási Tanács

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

1/2021.(I.29.) TÁRSULÁSI TANÁCSI HATÁROZATA

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

a Badacsonytomaji KÖH Költségvetési- és adóosztálya által elkészített és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás által elfogadott

a)       Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása és

b)      a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde intézménye

2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról szóló jegyzőkönyvek tartalmát megismertem, az arról szóló tájékoztatást tudomásul veszem és a számviteli korrekció végrehajtását elrendelem.

Utasítom a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a korrekció könyviteli nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt TT alelnök

Költségvetési- és adóosztály osztályvezetője és pénzügyi ügyintézői


JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolása/mérlegtételek felülvizsgálata

Készült: 2021. január      29 -én a Badacsonytomaji  Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helységében

Jelen vannak: Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné        költségvetési és adóosztály vezető

Cseh Dénesné           pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt     TT Alelnök

Bolfné Tóth Melinda Óvodavezető

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2021. január 1. nappal hatályos módosítása alapján, átmeneti szabály keretén belül, egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására, melyet követően a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel.

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés 2020. 12. 31-ig rendezésre kerül.

A 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege: 3 713 378 Ft

Jelenlévők megállapítjuk, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda , Mini Bölcsőde és Bölcsőde  Intézményénél 2020. január 01-én az alábbi mérleg tételek kerültek nyilvántartásba:

2019. évi maradvány levezetése

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves

Sor-szám

Megnevezés

Összeg
(a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)

1.

2.

3.

1

A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)

3 536 231

2

32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]

0

3

33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]

3 536 231

4

B.) Korrekciós tételek összesen (=5+…+36)

378 760

5

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]


6

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]


7

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]


8

Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]


9

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]


10

Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]


11

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]


12

Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]

378 760

13

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]


14

Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]


15

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]


16

Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]


17

Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]


18

Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]


19

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]


20

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]


21

Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]


22

Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]


23

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]


24

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]


25

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]


26

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]


27

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege
[+/-3662]


28

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]


29

Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]


30

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]


31

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]


32

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]


33

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3678]


34

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]


35

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége záró egyenlege [+/-8552]


36

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]


37

C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)

3 914 991

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 3 914 991 Ft

A 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés:

201 613 Ft

kmf

……………………………………………                                                       ……………………………………………

Jegyző                                                                                             Óvoda vezető


……………………………………                                         ……………………………………

Költségvetési és adóosztály vezető                                    Pénzügyi ügyintéző


Záradék:


A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismertem.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva a jegyzőkönyvben foglaltak alapján a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.


Kelt: Badacsonytomaj,2021. 01. 29.…………………………………………………..

Társulási Tanács Elnöke


JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolása/mérlegtételek felülvizsgálata

Készült: 2021. január      29 -én a Badacsonytomaji  Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helységében

Jelen vannak: Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné        költségvetési és adóosztály vezető

Cseh Dénesné           pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt     TT Alelnök

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2021. január 1. nappal hatályos módosítása alapján, átmeneti szabály keretén belül, egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására, melyet követően a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel.

A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés 2020. 12. 31-ig rendezésre kerül.

A 2020. évben igénybevett 2019. évi maradvány összege: 442 867 Ft

Jelenlévők megállapítjuk, hogy a Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld  Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulásánál 2020. január 01-én az alábbi mérleg tételek kerültek nyilvántartásba:

2019. évi maradvány levezetése

Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves

Sor-szám

Megnevezés

Összeg
(a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)

1.

2.

3.

1

A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)

442 867

2

32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]

0

3

33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]

442 867

4

B.) Korrekciós tételek összesen (=5+…+36)

0

5

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36411]


6

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36413]


7

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó záró egyenlege [+/-36421]


8

Immateriális javakra adott előlegek záró egyenlege [+/-36511]


9

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36512]


10

Készletekre adott előlegek záró egyenlege [+/-36513]


11

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek záró egyenlege [+/-36514]


12

Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]


13

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]


14

Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365181]


15

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365182]


16

Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365183]


17

Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365184]


18

Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365185]


19

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása záró egyenlege [+/-365186]


20

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3652]


21

Más által beszedett bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3653]


22

Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege [+/-3654]


23

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3656]


24

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3657]


25

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3659]


26

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3661]


27

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege
[+/-3662]


28

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]


29

Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]


30

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege [+/-3672]


31

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege [+/-3673]


32

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása záró egyenlege [+/-3676]


33

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege [+/-3678]


34

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei számla záró egyenlege [+/-36791]


35

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége záró egyenlege [+/-8552]


36

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége záró egyenlege [+/- 9352]


37

C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege ( =A + B)

442 867


A 2019. évi korrigált záró pénzeszköz összege: 442 867 Ft

A 2019.évi korrigált záró pénzeszköz és a 2019. évi maradvány összege közötti eltérés:

0,- Ft

kmf

……………………………………………

Jegyző


……………………………………                                         ……………………………………

Költségvetési és adóosztály vezető                                                Pénzügyi ügyintéző


Záradék:


A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismertem.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva a jegyzőkönyvben foglaltak alapján a számviteli korrekció végrehajtását jóváhagyom.


Kelt: Badacsonytomaj,2021. 01. 29.…………………………………………………..

Társulási Tanács ElnökeBADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉTŐL

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és Pipitér KFNO Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde 2019. évi maradványelszámolásáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése rögzíti, hogy „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség 2020. november 10. napján kiadott, TKF-1/1793/1/2020. iktatószámú tájékoztatója értelmében a katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdése alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. A tájékoztató leírja azt is, hogy arra természetesen van mód, főleg a kialakult járványügyi helyzetben a polgármester emailben vagy más módon kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré.

Jelen előterjesztéshez kapcsolódóan a TT tagjainak véleményét kikérem a döntés meghozatala előtt.


A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Kormán rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára.

A törvénymódosítás szerint az Áhsz. kiegészült egy átmenti rendelkezéssel, mely következtében 2020. évben egyszeri lehetőség nyílik az államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére, azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden maradvány kimutatásra kötelezett államháztartási szervezetnél a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró pénzeszközzel (hasonlóan a 2014. évi maradványigénybevételi előíráshoz), amelynek összegét az Áhsz. 17. melléklet 4. pont új d) alpontja szerint kell levezetni a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés részeként a KGR-K11 rendszerben publikált technikai űrlap szerint. A fentiek alapján tehát a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív összegű maradvány kerül elszámolásra.

A Magyar Államkincstár által 2021. január 12-én publikálásra került a KGR K11 beszámoló rendszerben a 2020. évi Időközi költségvetési jelentés, mely adatszolgáltatás részét képezi a 07/K sorszámú űrlap.

Az űrlap a korábbi évek maradványának egyeztetésére szolgál, amely a főkönyvi kivonat csatolását követően az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerint automatikusan töltődik, és kerül kimutatásra a korrigált maradvány összege a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés részeként.


Az Áhsz. 56/A.§-a a következőket rögzíti:

„56/A. § (1) Az 54. § (4) bekezdésében előírt előző évi maradvány igénybevételének 2020. évi könyvelése során - eltérően a 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaktól - a 32. és 33. § szerinti, 2019. évi záró főkönyvi kivonat adatai alapján a 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerint számított és jegyzőkönyvezett korrigált záró pénzeszköz értékét (a továbbiakban: korrekció) kell figyelembe venni, amennyiben az pozitív, és eltér a 2019. évi éves költségvetési beszámolóban a Maradványkimutatás űrlap C) Összes maradvány sorában kimutatott összegétől.

(2) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti korrekció összegét, valamint annak a 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti levezetését e § hatálybalépését követő 15 napon belül közzéteszi a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.

(3) A (2) bekezdés szerinti korrekcióról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányító szervet, a képviselőtestületet, a közgyűlést legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kell. A jegyzőkönyv készítésére és aláírására a 31. § előírásait kell alkalmazni. A jegyzőkönyv korrekcióként a Kincstár által közzétett összeget tartalmazhatja. A jegyzőkönyv egy-egy eredeti vagy elektronikus példányát legkésőbb 2021. január 31-ig meg kell küldeni az irányító szervnek, valamint a Kincstárnak.

(4) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács, valamint az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv az (1) bekezdés szerint elvégzett korrekciót átvezeti az Áht. 34. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.

(5) A központi alrendszerbe tartozó költségvetési szerv, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja esetében az Áht. 90. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, 2020. évre vonatkozó tájékoztatás során az (1) bekezdés alapján könyvelt igénybe vett maradvány összegét is szerepeltetni kell.”

A maradvány korrekcióról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányítószervet, a Társulási Tanácsot legkésőbb 2021. január 31. napjáig tájékoztatni kell.

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás esetében az adatfeltöltést elvégeztük, a korrigált pénzmaradványok kimutatása a jegyzőkönyvekkel alátámasztva elkészült, mely a decemberi adatszolgáltatásban átvezetésre kerül.

Badacsonytomaj, 2021. 01. 27.


Krisztin N. László

TT elnök

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÉS ÁBRAHÁMHEGY, SALFÖLD KÖZSÉGEK

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODAI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI TANÁCSA

…/2021.(I…..) TÁRSULÁSI TANÁCSI HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek

Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás

Társulási Tanácsának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró

Badacsonytomaj Város És Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

a Badacsonytomaji KÖH Költségvetési- és adóosztálya által elkészített és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás által elfogadott

a)       Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulása és

b)      a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Mini Bölcsőde és Bölcsőde intézménye

2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról szóló jegyzőkönyvek tartalmát megismertem, az arról szóló tájékoztatást tudomásul veszem és a számviteli korrekció végrehajtását elrendelem.

Utasítom a Költségvetési- és adóosztályt, hogy a korrekció könyviteli nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Vella Ferenc Zsolt TT alelnök

Költségvetési- és adóosztály osztályvezetője és pénzügyi ügyintézői