2020.09.04. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 9/2020.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 4-én 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                              polgármester

Hartai Béla                                          képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő

Török Zoltán                                      képviselő                                             (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő                                            (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                     jegyző                                                  (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Gerencsér Tamás                    műszaki ügyintéző

Dr. Sipos Balázs Tihamér       ügyvéd                                                            (3 fő)

 

Lakosság részéről jelen van:

Simonné Visi Erzsébet                       BÖÉE elnök

Szebellédi Ferenc

Orbán Péter

Hrabovszki László

Mészáros Éva Ágnes

Laposa Bence

Harmati Miklós                                                                                              (7 fő)

 

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Borbélyné Galambos Gabriella képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mékli Bernadett képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


265/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Mékli Bernadett képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 5 nyílt napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

266/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 4-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 5 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hartai Béla közötti és 988/3 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződésről és ügyvédi állásfoglalásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd

 1. 2. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Borsai Árpád műszaki szakértő

 1. 3. GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „Alsó-bazársor és környező területek megújítása” tervek elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Borsai Árpád műszaki szakértő és Masszi Pál tervező

 1. 4. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hartai Béla közötti és 988/3 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződésről és ügyvédi állásfoglalásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Forintos Ervin képviselő 8.05 órakor érkezett meg a Képviselő-testületi ülésre

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester köszönti Dr. Sipos Balázs ügyvéd urat. Elmondja, hogy a testület az ügyvédi állásfoglalás elfogadásáról fog dönteni.

 

Hartai Béla alpolgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

267/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

-          szavazásból való kizárás -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla alpolgármestert - személyes érintettsége okán - a szavazásból kizárja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri az ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást.

 

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Hartai Béla vállalkozó között megkötésre került egy adás-vételi szerződés, mely szerint a vállalkozó a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlant 35 millió forintért megvásárolta. Az ezt megelőző események nem részei jelen állásfoglalásnak. Az állásfoglalást kizárólagosan a kapott iratok alapján készítette. Az adásvételi szerződés kitétele volt, hogy Badacsonytomaj Önkormányzatnak visszavásárlási joga van, ez az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzésre került. Teherként szerepelt az ingatlanon, ezért a vállalkozó az általa igénybe venni kívánt pályázaton nem vehetett volna részt, ezért kérte a visszavásárlási jog törlését, mely megtörtént. A szerződésben kétféle kötbér került kikötésre.  A meghiúsulási kötbér, illetve a visszavásárlási jog megszegedése esetén fennálló kötbér, amennyiben harmadik személynek értékesíti a vállalkozó.  Ebben az évben a vállalkozó az ingatlant harmadik személy részére értékesített, a szerződés tartalma számunkra nem ismert. Ezzel kapcsolatosan az állásfoglalás nem tartalmaz semmit. Ezek a jogi résszel kapcsolatos saroktények. Maga az ingatlan időközben megosztásra került. Kiszabályozásra került egy út, mely az önkormányzat és a vállalkozó érdekeit szolgálta. Álláspontja szerint az a vagyontárgy, melyre az önkormányzat védelmet kíván tenni, a 988/3. hrsz-ú ingatlan továbbra is létezik, igaz kisebb lett. Állásfoglalása szerint a vállalkozó és a harmadik személy által kötött szerződés az önkormányzat irányában relatíve hatálytalan. A földhivatali törléssel nem szűnt meg az érvényesíthető visszavásárlási jog. Érvényesíthető a meghiúsulási kötbér is, illetve érvényesíthető a visszavásárlást megszegő pont, mely szerint ugyancsak kötbért köteles fizetni a vállalkozó. Nagyon fontos, hogy ez egyszer 20 millió forintot jelent, együtt a két jogcímet nem lehet érvényesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy nem az egyetlen, akik kötbéres szerződést kötött. Megjegyzi, hogy 100 %-os kötbér igazából nem létezik. Mint önkormányzati képviselő egyetért azzal, hogy az ügyvéd úr próbálja a maximumot kihozni, viszont vállalkozóként a kötbért irreálisnak tartja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az első szavazás arra irányul, hogy a testület elfogadja-e az ügyvéd úr szakmai véleményét.

 

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd elmondja, hogy a kötbért mindkét oldalról szokták alkalmazni, eléggé kiforrott bírósági gyakorlata van. Ha csak az ingatlan értékét nézzük, akkor 20-25 % lehet. Ha van mögötte olyan projekt, melyre a megrendelő vár, akkor az értéke magasabb is lehet.  Úgy gondolja, hogy jelenleg 20 millió forint kötbér követelhető ebben az ügyben, de a bíróság döntése esetén egy túlzott mértékű kötbér mérséklésre kerül. Az önkormányzat nem tehet mást, mint a maximális összegre indítja meg az eljárást. Ha elfogadja az állásfoglalást, meg kell határozni, hogy az abban foglaltak szerint mit szeretne. Kötelezi-e a vállalkozót, hogy 15-30 napon belül fizesse be, ha nem történik meg, akkor polgári peres úton érvényesíti a követelését. Relatív hatálytalanság okán a visszavásárlás továbbra is él. E körben adjon-e be bírósági keresetet, vagy az önkormányzat nem kívánja visszavásárolni az ingatlant.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy 1,5 milliárdos ígérvény előtt állt az önkormányzat, ehhez képest csekély mértékű a 20 millió forintos kötbér.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy olyan dolgokon, amit a bíróság előtt is hosszasan mérlegelnek, ne nyisson a testület vitát, de a véleményét mindenki elmondhatja.

 

Hartai Béla alpolgármester reagálva a képviselő úr megjegyzésére elmondja, hogy mint a pénzügyi bizottság elnökétől elvárható lett volna, hogy tisztában legyen azzal, hogy a telek beépíthető-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az ügyvéd úr leírta az állásfoglalásában, hogy a jog nem tudása nem mentesít a következmények alól.  Megjegyzi, hogy Hartai Béla vállalkozó elismerte, hogy a HÉSZ rendelkezéseit megismerte.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy igen, 50 %-os beépítési lehetőséggel. Azt követően az alpontban szerepelt, hogy az egész egy zöldítési terület.

 

Takács Lajos képviselő kérdezi, hogy ha az önkormányzat érdekeinek figyelembevételével a testület elfogadja a határozatot, a jövőben az alpolgármester úrral hogyan történik az együttműködés, ez normális helyzet lehet-e. Ha nem fizeti meg a kötbért, akkor perben fog állni a hivatallal. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan mi az elképzelés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor a szerződés megköttetett, akkor vállalkozóként kötötte meg. A feszegetett problémakör akkor merül fel először, ha a bíróság jogerősen kimond valamit. Nála e tekintetben nincs bizalomvesztés. Nem lát olyan körülményt, ami bármilyen lépést indokolna, főként azért, mert még a bírósági eljárás sem indult meg.

 

Mékli Bernadett képviselő elmondja, hogy ő sem lát olyan körülményt, ami az együttműködést akadályozná, szinte magánügynek mondaná ezt a történetet. Az előző testületben is volt olyan képviselő, akinek jogi peres ügye volt, és nem kapott felszólítást, hogy ne folytassa a tevékenységét.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy alpolgármesterként értékesítette a telket.

 

Hartai Béla alpolgármester kérdezi, hogy az adásvételi szerződésben oda van-e írva, hogy alpolgármester vagy vállalkozó.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy a folyamat elején vagyunk. El kell fogadni az ügyvéd úr állásfoglalását, meg kell várni, hogy a kötbér befizetésre kerül-e. Ha nem, akkor lehet ezekről beszélni, addig hangulatkeltésnek tartja.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ha a bíróság fizetési kötelezettséget állapít meg, akkor a kötelezettségét teljesíteni fogja.

 

Mészáros Éva elmondja, hogy a környéken lévő ingatlantulajdonosok, ha bármiféle beruházás lesz az adott területen, megpróbálják azt megakadályozni. A beruházás minden oldalról ellehetetlenítené az ingatlanaikat. Lehetne ott egy szép zöld terület, és helyettes áskálódás folyik.

 

Orbán Péter kérdezi, hogy az un. libalegelőről beszél-e. Ha Hartai Béla alpolgármesterként nem kíván lemondani, és a képviselő-testület sem hívja vissza, ez minősíti a testületet. Az előző testület már sejtette, hogy mire készül.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy önmagában is abszurd a gondolat, hogy bárkit is kényszerített volna bármire. A döntés az előző testületnél volt, mindenről tudtak. A testület egyhangúlag hozzájárult a tervekhez és ahhoz, hogy legyen levéve az ingatlanról a visszavásárlási jog.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy igen, de pontosan tudta az ingatlan tulajdonosa, hogy mekkora a beépítési százalék. Miért nem adta vissza az önkormányzat tulajdonába, miért adta tovább jóval magasabb összegért.

 

Szebellédi Ferenc kérdezi, az ügyvéd urat, hogy ez fizetési meghagyásos ügy lesz-e.

 

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd elmondja, hogy igen. De azonnal be lehet nyújtani a keresetlevelet a bírósághoz is. Mindkettő célszerű lehet, az egyik költséghatékonyabb, a másikkal gyorsabb az eljárás.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy felkérést kapott több embertől, hogy mondja el a véleményét. Nem ismeri pontosan az ügyet. Azt látja, hogy az egész a település kárára megy ez a helyzet, mielőbb meg kell oldani. Komoly fejlesztési pénzek érkeznek Badacsonytomajra, nem szeretné, ha ez megváltozna. Ha bűnös az alpolgármester úr, annak lesznek következményei. Ha csak egy üzleti elgondolás van mögötte, és saját jogai védelme, akkor az nem jogellenes. Nem szabad szétzilálni a települést, ez a testület kötelezettsége.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy kényszerítette-e valaki Hartai urat, hogy pályázzon az ingatlanra, vagy önszántából tette.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy természetesen önszántából tette.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület közgyűlésén jelölték Hartai urat, hogy induljon Badacsonyörs színeiben. Megdöbbenéssel tapasztalja, hogy egyébként az ügyeket maximálisan vinni tudó, agilis alpolgármestert az első lehetséges alkalommal megtámadják a város bizonyos csoportjai. Egyetért azzal, hogy hagyni kell dolgozni a település vezetőit. Alpolgármester úr minden tárgyaláson csak az itt lakók érdekeit nézi, a lakosság bizalmát élvezi, az örsiek részéről maximálisan támogatják. Úgy gondolja, hogy nyugalomra lenne szükség a településen.

 

Krisztin N. László polgármester lezárja a vitát. Kéri, hogy aki egyetért az ügyvédi véleménnyel, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

268/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

Ügyvédi állásfoglalás elfogadása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd által készített, Állásfoglalás a Badacsonytomaji Önkormányzat szerződése ügyében tárgyú, 2020. augusztus 25-én kelt állásfoglalásban foglaltakat elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő lépésként a Képviselő-testület szólítsa fel a vállalkozót, hogy a 20 millió forint kötbért 15 napon belül fizesse meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi:

269/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

kötbér megfizetésére felszólítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felszólítja Hartai Béla szerződő felet a 20 millió forint kötbér 15 napon belül történő megfizetésére {2017.augusztus 17-én kelt Badacsonytomaj belterület 988/3 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódóan}

Határidő: elfogadásra azonnal,

kötbér megfizetésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd

 

 

Takács Lajos képviselő elmondja, hogy elhangzott, hogy az ügyvédi állásfoglalás ne kerüljön a nyilvánosság elé. Kérdezi, hogy a településen élők miért nem láthatják.

 

Sipos Balázs Tihamér ügyvéd elmondja, hogy van benne egy relatív hatálytalanság. A vállalkozó által harmadik személlyel kötött szerződés mindenkivel szemben érvényes, az önkormányzatnak viszont visszavásárlási joga van. Ha úgy határoz, hogy megtámadja a szerződést, jobb lett volna, ha nem ismeri a tartalmát.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy csak javaslat hangzott el, mert ezzel az önkormányzat esélyei romolhatnak.

 

Wolf Viktória jegyző a helyzet tisztázására elmondja, hogy a testületnek utasítást nem adhat. Felolvassa, hogy pontosan mit írt a megküldő emailben. Abban semmiféle tiltás nincs, csak tájékoztatás.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az adás-vételi szerződés megkötése előtt Hartai úr nem kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy szándékában áll-e visszavásárolni az ingatlant. Volt egy kihagyhatatlan ajánlata.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kronológia fontos az ügyben. Az adás-vételi szerződést 2017-ben kötöttük meg, majd a tulajdonos levélben fordult az önkormányzathoz, hogy a tervezés során észrevételezték, hogy a HÉSZ-ben a szöveges és a rajzos rész között ellentmondás van.  Akkor elindult egy módosítási folyamat, mellyel az ingatlan pozícióján valamelyest lehetett javítani.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy örül annak, hogy a magánemberként megvett telke ennyire érdekel mindenkit. Kéri, hogy a testület vizsgálja át az előző öt évet érintően az önkormányzati ingatlanok adás-vételét, és állapítsa meg, hogy volt-e olyan eset, hogy képviselő saját magának vagy családtagjának vásárolt önkormányzati területet. Ügyvédjei jogi állásfoglalása alapján úgy gondolja, hogy nem él a visszavásárlási klauza. Ennek megfelelően nem ajánlotta fel az ingatlant. Ugyanaz az ügyvéd készített az adás-vételt, aki végig segítette a folyamatot, naprakész mindenben.

 

Szebellédi Ferenc elmondja, hogy az önkormányzatnak egyszerűbb a visszavásárlást kezdeményeznie, ezzel minden megoldódhat.

 

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd első körben a kötbér érvényesítését tartja fontosnak beadni a bíróság felé, ezzel párhuzamosan el lehet indítani a relatív hatálytalanság iránti pert is. Ha a kötbért megítéli a bíróság, akkor a másik perben is eséllyel indul az önkormányzat. Mindkét esetben elévülési határidőn belül vagyunk.

 

Török Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzat anyagi helyzetében nehézkes lenne az ingatlan visszavásárlása. Mészáros Éva által tett hozzászólás szerint minden fejlesztést meg fognak támadni a területen. Nem biztos, hogy bárki is bérbe fogja venni. Az önkormányzat számára sokba fog kerülni a terület karbantartása. A visszavásárlást abszolút nem javasolja.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy többen azt kérik, hogy legyen béke a településen. Az a véleménye, hogy ha ez a helyzet nem lesz politikailag szankcionálva, akkor ez tovább generálja a feszültséget. Van egy etikai, morális része a történetnek.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a HÉSZ alapján tervezett létesítmény megvalósítható, az egy dolog, hogy a szomszédok mit szólnak hozzá.

 

Mészáros Éva elmondja, hogy ezzel az állásponttal nem lesz béke. Az a probléma, hogy ezzel tönkre lenne téve két gyönyörű épületnek a panorámája és értéke. Így az unokáink is látni fogják a településen az értékmegőrzést.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az előző testület azért értékesítette egyhangú döntéssel az ingatlant, hogy a fejlesztési projekt megvalósuljon, az önkormányzatnak bevételt hozzon, illetve munkahelyeket is adhat a településen élőknek.

 

Hartai Béla alpolgármester körbe adja az elfogadott fejlesztési projekt látványtervét, hogy lássa a testület, milyen elképzelést fogadtak el annak idején.

 

Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd elmondja, hogy a megtett két szavazás most elégséges. Ha az abban foglaltak nem teljesülnek, akkor újabb ülésre lesz szükség, mely alapján a pert el lehet indítani. Első körben a kötbérre javasolja megindítani a pert, ha azzal eredményt érünk el, akkor a visszavásárlásnál csak 15 milliót kell az önkormányzatnak hozzátenni, akkor is lehet majd dönteni róla.

 

Takács Lajos képviselő 8.47 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

2./ Napirendi pont

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Borsai Árpád műszaki szakértő

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindent leírt az előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

270/2020. (IX.04.) képviselő-testületi határozat

A településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése című előterjesztését megtárgyalta és a következő döntést hozza:

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának – ezen határozat 1. melléklete szerinti – a partnerségi és szakmai véleményeztetése előtti tervezetét elfogadja.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott rendeletmódosítás tervezetének a partnerségi és szakmai véleményeztetés lefolytatásához szükséges további intézkedéseit tegye meg.
 3. felkéri a polgármester, hogy a partnerségi és szakmai véleményeztetés után, a beérkezett vélemények értékelését követően, az azokban tett észrevételek figyelembevételével előkészített rendeletmódosítást jóváhagyásra terjessze be a képviselő-testület elé.

 

Határidő:             elfogadásra azonnal

egyebekben folyamatos

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

 1. melléklet a 270/2020.(IX.04.) képviselő-testületi határozathoz

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2020. (…….) önkormányzati rendelet TERVEZETE

a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Kormányrendelet 43/A.§ (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, NMHH Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

 

1.§       Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 32/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) a következő 14.§ (1a) bekezdéssel egészül ki

„(1a)    Az (1) bekezdésben rögzített anyaghasználattól eltérni kizárólag védett műemléki értéket megőrző és az értékleltárba felvett eredeti építészeti-műszaki megoldásokat biztosító alkotóanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító eljárások során lehet. Az ilyen esetben történő anyaghasználattól történő eltérés esetén az önkormányzati főépítésszel és az örökségvédelmi hatáskörében eljáró illetékes kormányhivatallal előzetes egyeztetés kezdeményezendő.”

2.§       A R. 15.§ (1) bekezdés b ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a tetőhéjalásnál nád, cserép (kizárólag natúr, vörös-barna árnyalatban), természetes pala (kizárólag antracit, szürke árnyalatban), korcolt lemez (kizárólag antracit, szürke árnyalatban), cserepes lemez (kizárólag antracit, szürke, vörös-barna árnyalatban),”

3.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

Krisztin N. László sk.

polgármester

Wolf Viktória sk.

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. …. napján kihirdetésre került.

 

Wolf Viktória sk.

jegyző

 

3./ Napirendi pont

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „Alsó-bazársor és környező területek megújítása” tervek elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Borsai Árpád műszaki szakértő és Masszi Pál tervező

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban 6-7 egyeztetés történt. A folyamatban végig részt vett a főépítész úr, illetve a Balaton és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft is. Az MTÜ képviselője bejelentette, hogy kiléptek a projektből és helyettük a BTTF, mely 100 %-os tulajdonú cégük, működik közre. Ennek elfogadásáról a testületnek majd döntenie kell a későbbiekben. Közbeszerzési eljárás során a programcsomag tervezését Masszi Pál és csapata nyerte el. Jó munkát végeztek, a terv elfogadás előtt áll. Az önkormányzat a megrendelő, a testületnek kell erről döntenie, hogy az engedélyeztetés elindulhasson. Ezt követően kerül sor a közbeszerzési eljárás megindítására a kivitelezést illetően. A folyamatban nyílt európai uniós eljárás lefolytatása szükséges. Határidő 2021. december 31. Reméli, hogy a folyamatot nem befolyásolják negatívan a közérdekű bejelentések. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárás indított, mert a folyamatból egy közbeszerzést hiányol. Ezzel kapcsolatos állásfoglalásunkat megküldtük. A Tátika tervezésével kapcsolatosan problémák merültek fel, mivel védett épületről van szó.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a tervezők a héten megküldik az anyagot a Műemléki Tervtanácsnak véleményezésre.  A pályázati felhívás alapján 20 %-os korlát van benne, vendéglátás funkció, ajándéktárgyak értékesítése céljából az alapterület 20 %-ig lehet helyiségeket kialakítani.

 

Takács Lajos képviselő 8.50 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a felső részen nagy befogadóképességű vendéglátóhelyet, alul büfét szerettünk volna. Ezeket csak visszafogottan lehet megvalósítani.  Javasolja az alsó bazársori részt a kiküldött anyag alapján elfogadásra, hogy indulhasson az engedélyeztetés. A közbeszerzés is több részre lesz bontva.  A legutóbbi egyeztetésen felmerült, hogy a közlekedéssel összefüggő részeket további csomagba kell leválasztani a rendszerről, mert annak engedélyezése a leglassúbb. A 71-es út mellett térkövezett parkolók lesznek kialakítva, így a fenntartási költség kisebb, mintha zöldterület lenne.

 

Laposa Bence felajánlja segítségét, mivel az MTÜ vezérigazgatói tanácsadója, illetve a BTTF-ben is tanácsadóként működik közre. Ha megkeresést kap, bármelyik ügyben a tisztelt testület rendelkezésére áll.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy élni fogunk vele. Elmondja, hogy a Kálvária projekt elkészült, a vezérigazgató asszony kérte, hogy a lakosságnak fórum keretében a tervek legyenek bemutatva. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

271/2020.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében készült „Alsó-bazársor és környező területek megújítása” tervek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” projekt keretében

 1. a Masszi Építész Iroda Kft. által készített és előzetesen elektronikus úton is megküldött „Alsó-bazársor és környező területek megújítása” projektrész műszaki terveit megismerte, azt megtekintette és a tervező 2020. szeptember 2. napján megtartott tervbemutatását (projektprezentáció) tudomásul veszi utólagosan.
 2. az előterjesztés részeként megküldött műszaki tervdokumentációt véleményezte, azt elfogadja.
 3. felkéri a megbízott tervezőket, hogy az engedélyeztetési eljárást indítsák el.

 

Határidő:              azonnal

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

4./ Napirendi pont

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyú beszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bölcsőde bővítésére nettó 75 millió forintot nyert az önkormányzat, melyből 50 millió forint az építési munka, a többi pedig eszköz és bútorok beszerzésére költhető.  Nettó 50 millió forint az a határ, ami alatt meghívásos eljárás indítható, felette közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani.  A tervező költségbecslés nettó 50 millió forint alatti, az indikatív ajánlat viszont nettó 58 millió forint. Kértük az érintett céget, hogy vizsgálja meg, hogy a műszaki tartalom csökkenthető-e. Úgy érzékeltük, hogy az ésszerűség határain belül nem csökkenthető a műszaki tartalom 50 millió forint alá.  Ezért a bölcsőde kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntöttünk, ehhez kell a közbeszerzőt most kiválasztani. Három ajánlat érkezett, a legkedvezőbb a Hargittay Ügyvédi Iroda nettó 450 eFt-os ajánlata. Az az érdekünk, hogy a program mielőbb elindulhasson, az óvodai nevelési értekezleten jelezték, hogy már most 17 igénylő van.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a határidő 2022. január.

 

Török Zoltán 9.00 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, illetve a Hargittay Ügyvédi Iroda megbízásával bruttó 571.500,- összegben egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

272/2020.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyú beszerzési eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00015 kódszámú „A badacsonytomaji mini bölcsőde bővítése” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a „közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása” tárgyában a Hargittay Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Montevideo u. 5. II. emelet) szerződést köt bruttó 571.500,- Ft (azaz bruttó Ötszázhetvenegyezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható keret mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:  azonnal, szerződéskötésre 5 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

5./ Napirendi pont

Jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a napirend a badacsonyörsi stranddal, illetve az egykori kempinggel összefüggő témát tartalmazza. A szezon előtt intenzív tárgyalások folytak a befektető csoport képviselőjével, hogy az örsiek vízhez tudjanak jutni a nyáron. Akkor a testület úgy döntött, hogy 1 millió forintot az önkormányzat, 500 eFt-ot pedig a BÖÉE fizet megosztva. A befektetőnek a döntést megküldtük azzal, hogy aláírás után küldje vissza. Ez nem történt meg, így fizetési kötelezettségünk nincs. Kérdezi a Jegyző asszonyt, hogy ebben a szituációban szükséges-e a vonatkozó határozat módosítása vagy visszavonása.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozatot vissza kellene vonni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy befektetővel abba az irányba mentek el a tárgyalások, hogy a végleges megoldás érdekében az önkormányzatnak területhez kell jutnia. A legjobb a középső rész lenne, de ez nem életszerű, ezért a terület szélén egy kisebb strandnak megfelelő területet szabályoznánk ki. A közös dolgok rendezéséhez egy településrendezési szerződésre van szükség, melyben felsorolásra kerülnek a befektető igényei és vállalt kötelezettségei, a másik oldalon pedig az önkormányzat igényei, illetve tevékenységének ellenértéke, ha van ilyen.  A településrendezési szerződés aláírása után indulhat el a program gyakorlati végrehajtása. Az utolsó tárgyaláson elhangzott, hogy a befektető ügyvédi segítséggel összeállítja, hogy milyen igényei vannak az önkormányzattal szemben, emellé beállítjuk az önkormányzati igényeket. Ehhez képest augusztus 17-én kaptunk a Szilágyi Anna Ügyvédi Irodától egy levelet, melyben ajánlatot tesz az önkormányzatnak, hogy milyen módon, és mennyiért végezné el ezt a feladatot. Nem emlékszik arra, hogy az irodával az elmúlt 18 évben volt közös dolgunk, legszívesebben nem foglalkozna vele. Az önkormányzatnak van ügyvédje, az önkormányzati érdekeket ő kvázi ingyen meg tudja jeleníteni. Ha viszont a testület úgy kívánja, akkor foglalkozzunk az ajánlattal. Ha nem, akkor egyértelművé kell tenni a partner részére, hogy tőle várjuk a folyamat elindítását. Egyelőre hivatalosan nem tudjuk, hogy a beruházás mit takar.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy a stranddal kapcsolatosan sok tárgyaláson részt vett. Vállalkozói tapasztalatai alapján úgy gondolja, hogy a befektető is más ütemben szeretne haladni, illetve az önkormányzat is, közben az idő megy, a vállalkozó úgy érzi, hogy nem történik semmi. A vízhez jutást végül is ellenszolgáltatás nélkül biztosította. Javasolja Dr. Sipos Balázs ügyvéd urat felhatalmazni az önkormányzati igények megfogalmazására, hogy a jövő évi vízhezjutás az örsieknek ne legyen kérdés. A befektető is tegye mellé a saját igényeit.

 

Simonné Visi Erzsébet elmondja, hogy szeptember 1.-én azt az információt kapta, hogy a strand kapuját be fogják zárni. Ekkor fordult Hartai Béla alpolgármesterhez, aki egyeztetett a tulajdonos képviselőjével. Ezt követően kapott egy telefonhívást, melyben arról volt szó, hogy gyakorlatilag ingyen használhatták a fürdőhelyet. A befektető nem érzett garanciát, hogy változások fognak történi a jövőt illetően, csak úgy tud hatni az önkormányzatra, ha becsukják a kaput. A Nemzeti Parknál történt tárgyaláson elhangzott, hogy keresni fog olyan településrendezéssel foglalkozó irodát, aki komplett anyagot készít, ezt az irodát találta. Az anyagból azt olvasta ki, hogy közös érdek, hogy elinduljon a fejlesztés és legyen a helyieknek strandja, közösen menne ez a folyamat is.  Telefon kellene pontosítani ezt a kérdéskört. Javasolja, hogy ne utasítsa el a testület az ajánlatot, mert akkor ismét a saját eszközeihez folyamodik.

 

Krisztin N. László polgármester kiinduló pontnak jó gondolatnak tartja az alpolgármester úr által megfogalmazottakat. Javasolja, hogy az önkormányzat ügyvédje készítse el a településrendezési szerződés önkormányzati részét, egyúttal hívjuk fel Balogh urat, hogy ők is készítsék el a saját részüket.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a két szándékot kell egyeztetni. Mire Balogh úrral tárgyal az önkormányzat, addig az ügyvédünk készítse elő az anyagot, hogy kész tényeket tudjunk letenni az asztalra.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ahhoz, hogy a strandi területnek kijelölt rész minőségi strand legyen, sok pénz és egyéb dolog kell. Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázni tudjon, el kell jutni addig, hogy az ingatlan a tulajdonába kerüljön.  Ezért az eljárást fel kellene gyorsítani. Nem látja, hogy az ajánlat A. pontjában felsoroltakat ki fizeti, akár úgy is értelmezhető, hogy az önkormányzatnak kellene fizetnie a vállalkozói díjat is. A Nemzeti Park úgy nyilatkozott, hogy az ott lévő partvédőmű és a nád rehabilitálható. Javasolja határozatban megbízni az ügyvéd urat a feladat elvégzésére, így a vállalkozónak sem kell várnia.  A tervezet a testület elé kerül, közben a vállalkozó is bemutathatja, hogy mit akar. Sok lépést közbenső lépésként meg lehet tenni, gyorsítva a folyamatot. Nem szeretné, ha a jövő évi vízhez jutás meghiúsulna.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a terület kiszabályozása megoldódik, nem kis összegért meg is kell venni. Ennek forrását csak áttételesen látja, lakossági összegfogással, kormányzati támogatással remélhetőleg hozzá lehet jutni a területhez. A partrehabilitáció fontos. Reálisan lehet azzal számolni, hogy a következő fürdési szezonra meg tudjuk szerezni a területet.

 

Takács Lajos képviselő úgy érzi, hogy ebben a formában az ajánlat nem lesz elfogadva. Kérdezi, hogy mi lesz, ha szeptemberben tényleg lezárja a vállalkozó a vízhez jutás lehetőségét.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a szeptemberi soros ülésen tárgyalja a testület a megkötendő településszerkezeti megállapodást. Bízza meg az önkormányzat ügyvédjét, hogy az önkormányzati részt dolgozza ki, illetve egyeztessen a befektetővel. Kérjük fel a befektetőt, hogy a soros ülésre a saját igényeit tartalmazó dokumentumot juttassa el az önkormányzathoz.

 

Simonné Visi Erzsébet kéri belefoglalni, hogy az önkormányzatazt kéri, hogy ne csukja be a kaput.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy jó esetben a tervezésig el lehet jutni, ehhez a Sipos Ügyvédi Irodát azonnal meg kell bízni. A szeptemberi soros ülésre álljon úgy össze a tervezet, hogy a civil szervezetekkel képviselői fórum keretében előtte egyeztetve legyen.

 

Simonné Visi Erzsébet szeptember 15-ig javasolja az egyeztetés lefolytatását a befektetővel.

 

Hartai Béla alpolgármester a határozatba nem javasolja belefoglalni a határidőt, meg kell hívni és el fog jönni. Megígéri, hogy szeptember 15-ig be fogja mutatni, hogy mit akar.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja most dönteni, hogy az ingatlan Kmp övezeti besorolásának a módosítása megtörténhessen. Javasolja megbízni a főépítészt és a szakhatóságokat megkeresni, hogy induljon meg a HÉSZ módosítás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy lehet szabályozási előírást tenni a jóváhagyása nélkül is. Kérdés, hogy az érintett szakhatóságok mit fognak megengedni. Évek óta dolgozunk ezen az ügyön. A HÉSZ módosítás kezdeményezéséhez eljutottunk 2018-ban, de a szerződés megkötésére nem került sor. Szakmai egyeztetés után a konkrét elképzeléseket az előterjesztésben meg kell fogalmazni, mely alapján a testület dönthet. Előzetes Nemzeti Parkkal történő egyeztetést javasol. Információja szerint az érintett tulajdonosi kör már fordult hozzájuk. Egyeztetés szükséges továbbá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészével, az építésfelügyelettel és a Vízügyi Igazgatósággal is.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy mihamarabb meg kell tenni ezeket a lépéseket, de oda kell figyelni, hogy az esélyeinket ne rontsuk. A tárgyalási pozíciók bonyolultabbak, komolyabb felkészülés szükséges. Továbbra is azt javasolja, hogy legyen meg az ügyvédi megbízás, a következő soros ülésre készüljön el a tervezet, közben a vállalkozó is mondja el a kéréseit. Gesztus értékű kérése például, hogy ha valahol földbontás van, azt nála le lehet rakni.

 

Forintos Ervin képviselő egyetért, de meg kell várni a HÉSZ módosítás jóváhagyását, tudni kell, hogy mit enged meg a jog.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy most ne döntsön a testület, mert álláspontja szerint az nem lesz jogszerű.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy az ügyvéd úr globálisan rakja össze a tervezetet, a főépítész úr és a hivatal bevonásával.

 

Hartai Béla alpolgármester egyetért azzal, hogy Forintos képviselő úr nem akar még egyszer hibát elkövetni. Amit lehet, azt mindenképpen meg kell tenni, ez pedig az egyeztetés a következő soros ülésig.

 

Forintos Ervin képviselő a kiszabályozott területtel kapcsolatosan elmondja, hogy lehet, hogy az előző testület hibát követett el, de a vízhez jutást csak úgy engedélyezték, hogy hosszú stéget kellett volna építeni, plusz mederkotrást végeztetni. Ezért nem tudtuk sok évvel ezelőtt ezt meglépni.

 

Hartai Béla alpolgármester elmondja, hogy ez a múlt, most más a szituáció.

 

Takács Lajos képviselő megjegyzi, hogy a nyári egyeztetést ő kezdeményezte, fizetési kötelezettség miatt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a befektető kezében van egy általa aláírt szerződés, ezzel mi lesz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az a szezonra vonatkozott.

 

Simonné Visi Erzsébet nem javasolja visszavonni a határozatot, az 1,5 millió forint közműfejlesztésre szólt, mely még nem valósult meg. Ne legyen emiatt per.

 

Hartai Béla alpolgármester javasolja erről is egyeztetni a vállalkozóval. Ha eddig nem írta alá, annak oka volt, valószínűleg ezután sem fogja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a határozat szerint ezt a pénzt a térség elektromos hálózatának fejlesztésére kell fordítani.

 

Wolf Viktória jegyző felolvassa a 229/2020. (VII.10.) számú képviselő-testületi határozatot.  Elmondja, hogy augusztus 31-gyel lejárt a bérleti szerződés ideje. Mivel nem írta alá, véleménye szerint ráutaló magatartást tanúsított, hogy a szerződést nem kívánja az önkormányzattal megkötni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy előfordulhat, hogy alá van írva, csak nem érkezett vissza. Ismerteti a javaslatát, melynek első pontja, hogy a Képviselő-testület érdekelt a településrendezési szerződés mielőbbi megkötésében. Ezért megbízza az önkormányzat ügyvédjét, hogy a szeptemberi soros ülést megelőzően szeptember 20-ra rakja össze a megállapodásnak azt a részét, ami az önkormányzatra vonatkozik, mert a testület a szeptember soros ülésen tárgyalni szeretné. A javaslat második pontja, hogy felkéri a partnert, hogy erre az időpontra ő is állítsa össze azt a csomagot, amit az önkormányzatnál szeretnének elérni.

 

Simonné Visi Erzsébet kéri, hogy a tárgyalások menete alatt a területet hagyja szabadon.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez nem lehet feltétel, mivel magántulajdonról van szó.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó anyagot a testület megismerte. Kérdezi, hogy mi legyen vele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy válaszolni kell az irodának, megköszönve a felajánlást azzal, hogy az anyagot megismertük, a feladatot az önkormányzat ügyvédjével kívánjuk ellátni. Ez lesz a határozati javaslat harmadik pontja. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

273/2020.(IX.04.) képviselő-testületi határozat

Jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Dr. Szilágyi Anna Ügyvédi Iroda részéről „Jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatról” tárgyú előterjesztést (ajánlatot) megismerte.
 2. a Badacsonytomaj 2157/3., 2157/4., 2157/5., 2157/6., 2157/7., 2157/8., és 2157/9. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó és ezen ingatlanok tulajdonosai és Badacsonytomaj Város Önkormányzata között az Ingatlanok vonatkozásában megkötendő településrendezési szerződés mielőbbi megkötésében érdekelt.
 3. a 2. pontban foglaltakra hivatkozással felkéri és egyben megbízza Dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvédet (1054 Budapest, Szemere u. 8. V/1.), hogy a szeptemberi soros ülést megelőzően, legkésőbb 2020. szeptember 20-ára készítse elő a megállapodásnak azon részét, ami az önkormányzatra vonatkozik.
 4. megköszöni az ajánlatot és egyben felkéri a partnert (képviseletükben eljáró Dr. Szilágyi Annát és ügyvédi irodáját), hogy 2020. szeptember 20-ára készítsen elő egy olyan konkrét projektanyagot, amiben az önkormányzatot a tervezett és közeljövőben/jövőben megvalósítandó elképzelésekkel keresi meg.
 5. a Dr. Szilágyi Anna Ügyvédi Iroda részéről benyújtott jogi tevékenységgel összefüggő ajánlatot megismerve azt jelen tartalommal elfogadni nem áll módjában, mivel a feladatot az önkormányzat ügyvédjével kívánja ellátni.
 6. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvédi irodát értesítse.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a rendkívüli nyilvános ülést 10.10 órakor bezárja.

 

k.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                    Wolf Viktória

polgármester                                                                                jegyző

Mékli Bernadett

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő