Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2019. évi jegyzőkönyvek 2019.06.06 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2019.06.06 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 12/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 6-án 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa  Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                                    alpolgármester

Kun István                                      képviselő

Nagy Lajos                                       képviselő                                (3 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                  jegyző                                     (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                             osztályvezető

Gerencsér Tamás                          ügyintéző

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető                 (3 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester, Kun István és Nagy Lajos képviselők bejelentették távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

211/2019. (VI.06.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Lapsa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 4 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy további napirendi pont felvételére van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendkívüli nyilvános ülés napirendjét 4 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

212/2019. (VI.06.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. június 6-i nyílt ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. GINOP 7-1-9-17-2018-00018 közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Bölcsődefejlesztésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős Krisztin N. László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

GINOP 7-1-9-17-2018-00018 közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése című projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan 2 részterületre kértünk ajánlatokat. A Tátika műemléki épület felújításának és funkcióváltásának tervezéséhez kapcsolódóan a becsült érték 59.006.429 Ft. Az Alsó bazársor és környező területek megújításának tervezéséhez a becsült érték 64.866.729 Ft. Az értékelési szempontokhoz javaslatként hangzott el, hogy plusz pontot kaphat pld. az Ybl díjas tervező, de mivel nemzetiközi közbeszerzésről van szó, ez nem lehet szempont. Szerepel még a többlet tapasztalat és a vállalt tervezői művezetés minimum 3 alkalommal maximum 10 alkalommal. Készült egy tanulmányterv a pályázat beadásához. Jó lett volna, ha az adott tervező tovább tudja vinni a folyamatokat, de a közbeszerzés köt bennünket. Sokáig folyt a vita arról, hogy egybeszámításra van-e lehetőség, ekkor elegendő lett volna a meghívásos pályázati eljárás. A tervezés folyamata hónapokat vesz igénybe, ezért mielőbb dönteni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nemzetközi eljárás miatt több időre lesz szükség, de bízunk benne, hogy határidő hosszabbításra nem kerül sor. A tervezéssel összefüggésben kisebb vita volt, gyorsabb munkára számítottunk. Javaslatként hangzott el, hogy legyen plusz pontozási érték, ha valaki korábbi határidőt vállal. Sajnos nem reális, hogy valaki 1 hónapon belül engedélyezési tervdokumentációt tegyen le.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy előzetes régészeti dokumentációt is kell készíttetni, mely a Kormányhivatal ügyintézője szerint kb. 1 év. Ezzel szemben a teljes folyamatra 7 hónap áll rendelkezésre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bíráló bizottság tagjainak számát lecsökkentettük minimum 3 főre. A közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy dr. Lukács Tamás BB elnök, a pénzügyi szakértelmet biztosító személy Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy Gaál Arnold.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző felolvassa az alkalmassági minimum követelményeket. Alapkövetelmény a Tátika esetében legalább 900 m2 alapterületű műemlék épület vagy épületrész tervezése. Itt egy fő építésztervezőt és 1 fő belső építészt kell alkalmazni. A másik esetben legalább 10.000 m2 park, illetve tér rekonstrukció tervezése, itt 1 fő építésztervezőt és 1 fő táj és kertépítész szakembert kell alkalmazni.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy 10.000 m2 zöldterület tervezés bármi lehet. Javasolja egy összeghatár megjelölését.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint az éves árbevételt lehetne megjelölni, maximum a becsült érték mértékéig.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott paraméterekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

213/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17-2018-00018 projekt – közbeszerzés indításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17-2018-00018 kódszámú „Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése” címú projekt keretében tervezési szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan

 1. az eljárás műszaki tartalmát

1. részajánlat: A „Tátika” műemléki épület felújításának és funkcióváltásának tervezése

2. részajánlat: Az „alsó bazársor” és környező területek megújításának tervezése

 1. A szolgáltatás becsült értéke összesen: nettó 100.514.298,- Ft, amelyből
  1. részfeladat becsült értéke nettó                  47.737.346,- Ft,

II. részfeladat becsült értéke nettó                  52.776.952,- Ft.

 1. az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
 2. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)    közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: dr. Lukács Tamás BB elnök

b)   pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

c)    a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

 

2./ Napirendi pont

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a pályázati ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Kisfaludy út felújításáról szól a pályázat. Itt a kivitelező jelezte, hogy nem tudja ütemterv szerint végezni a munkát, a szerződésben határidő hosszabbítást kér, a leírtak szerint 40 napot. Leginkább a DRV. miatt jelentkezik a késedelem, mivel vannak olyan vízvezeték szakaszok, melyeket ki kellett váltani, ez jelentős földmunkával is járt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pár napja történt egyeztetésen kérték, hogy a kivitelező által leírtakat pontosan tekintsék át, a műszaki ellenőr tételesen igazolja le. Ez alapján a közbeszerzési szerződésben maximum 2 hónap hosszabbításra lehet mód. A műszaki ellenőr 40 napot igazolt le, ezzel javasoljuk meghosszabbítani a határidőt. A vállalkozói szerződést közös akarattal kell módosítani.

 

Forintos Ervin képviselő kéri a műszaki ellenőrtől a vonatkozó jegyzőkönyv megküldését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a műszaki ellenőr elismeri az akadályoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a határozat akkor érvényes, ha a műszaki ellenőr egy dokumentumban összefoglalja valamennyi tényezőt és aláírásával elismeri ezek jogosultságát.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a kivitelező pótmunkát jelzett. Dönteni kell arról is, hogy lesz-e szerződésmódosítás a pótmunkák elfogadása miatt.

 

Nagy Krisztián vállalkozó elmondja, hogy a villamostervekben hiányosságok vannak. Az alsó szakaszon a Laposa és a Szeremlei féle ingatlan nem szerepel a tervben, nincsenek bekötve a házak. A villany és a víz kiváltása szerepel elsősorban, illetve több apró dolog. A vízre vonatkozóan az árajánlatot összeállította.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pótmunka szükségességét a műszaki ellenőr terjeszti a testület elé. Kéri, hogy a műszaki ellenőr igazolja le, és a jövő hét csütörtökön 8.00 órakor rendkívüli ülésen történjen meg a döntés, melyre kéri meghívni a tervezőt is. Kéri, hogy aki tud, segítsen az egyeztetésen. Kérdezi, hogy további javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a kivitelező akadályoztatás miatti kimentésének jóváhagyásával abban az esetben, ha a műszaki ellenőr valamennyi tényező tekintetében jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozatával elismeri a munkák valós tartalmát, illetve a pótmunka szükségességét a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján 2019. június 13. napon 8 órára rendkívüli ülés keretében újra tárgyalja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

214/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.6-16-2017-00004 projekt megvalósításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 kódszámú „Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a kivitelezéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

 1. 1. a kivitelező akadályoztatás miatti kimentését jóváhagyja abban az esetben, ha a műszaki ellenőr valamennyi tényező tekintetében jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozatával elismeri a munkák valós tartalmát.
 2. 2. pótmunka szükségességét a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján újra tárgyalja 2019. június 13. napon 8 órára rendkívüli ülés napirendjeként.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

3./ Napirendi pont

Bölcsődefejlesztésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyeztetés történt a pályázat kiírójával. 3 település akar pályázni bölcsőde fejlesztés kategóriában, melyhez terveztetni kell. Úgy tűnik sikeres pályázatot nyújthatunk be. Egyeztettünk Horváth Béla tervezővel. Viszont az óvodát Papp Zoltán tervezte, neki tervezői előjoga van. Ezért ajánlatot kértünk tőle a tervezésre. A beérkezett 2,5 millió forint + ÁFA összegű ajánlatát a képviselőknek megküldtük. Megjegyzi, hogy más tervezőktől is kértünk be ajánlatot.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy 12 plusz férőhelyre van szükség, mintegy 50 m2-es bővítéssel. Nem tudja, hogy ilyen összegben elszámolható-e a pályázatban a tervezési díj.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha nem mond le a tervezői szerzői jogáról, vagy nem járul hozzá a továbbtervezéshez, akkor minden további tervező plágiummal vádolható.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja egyelőre nem elfogadni az ajánlatot, újabb ajánlattételi felhívás kiírását javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

215/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

Bölcsőde fejlesztéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyar Falu programhoz kapcsolódóan a mini bölcsőde fejlesztése/bővítése érdekében a tervezési feladatok ellátására újabb ajánlattételi felhívás kiírását rendeli el.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlatoka kérje be.

 

Határidő:             azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

4./ Napirendi pont

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden évben benyújtjuk ezt a pályázatot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

216/2019. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján, a 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat benyújtására 2019.július1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.30 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                                      Laposa Bence

polgármester                                                                                képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző