Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.04.18. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.04.18. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 10/2018.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április
18-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Nagy Lajos                                    képviselő

Nagy Miklós                                  képviselő                         (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                           polgármester

Kun István                                      képviselő                         (3 fő)

Laposa Bence                                képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             osztályvezető

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető        (3 fő)

Lakosság részéről megjelent:  0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester, Kun István és Laposa Bence képviselők távolmaradásukat bejelentették. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2018. (IV.18.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 14 napirend szerepel. Kérdezi, hogy a napirend módosítására van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2018.(IV.18.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 18-i rendkívüli ülésének napirendjét 14 nyílt napirendi ponttal elfogadja

 1. 1. Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 2. NKA Népművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. „Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Amaczán üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2 hrsz. – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytomaj, Tájház udvari 3. sz. üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5 hrsz-ú lakás értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Hatéridő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 1. II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a Laczkó Dezső Múzeum állásfoglalását megismerte, azt tudomásul veszi. Javasolja csökkentett nyitvatartási idővel, nyitvatartási napokkal üzemeltetésre az intézmény felé az Egry József Emlékmúzeumot, melynek vizsgálatára felkéri az intézményvezetőt. Javasolja továbbá a tűzjelző rendszer felülvizsgálatára árajánlat bekérését, illetve a közvetlen jelzés katasztrófavédelmi hatóság felé történő jelzésének felülvizsgálatát is. Javasolja a képigénylés elhalasztását a tűzjelző rendszer felülvizsgálatáig.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

167/2018. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Az Egry József Emlékmúzeum üzemeltetéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Laczkó Dezső Múzeum állásfoglalását megismerte, azt tudomásul veszi, javasolja csökkentett nyitvatartási idővel, nyitvatartási napokkal üzemeltetésre az intézmény felé az Egry József Emlékmúzeumot, melynek vizsgálatára felkéri az intézményvezetőt.

Javasolja továbbá a tűzjelző rendszer felülvizsgálatára árajánlat bekérését, illetve a közvetlen jelzés katasztrófavédelmi hatóság felé történő jelzésének felülvizsgálatát is.

Javasolja a képigénylés elhalasztását a tűzjelző rendszer felülvizsgálatáig.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Berecz Nikolett intézményvezető

2./ Napirendi pont

NKA Népművészet kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

168/2018. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat

NKA Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma Nyílt Pályázati felhívására pályázat benyújtását „Badacsonyi Szüret 2018.” címmel.
 2. az 1) pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a pályázat költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)     a pályázat költsége összesen: 6.800.000 Ft

b)     önerő mértéke: 0 Ft

 1. elrendeli az 1 pontban körülírt pályázathoz kapcsolódóan a nevezési díj (igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% ÁFÁ-t is) megfizetését az intézmény 2018. évi költségvetésének működési kiadások keret terhére. 
 2. felhatalmazza Berecz Nikolett Erika intézményvezetőt a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető

Gerencsér Tamás Pályázati referens

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018. (IV.18.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Wolf Viktória jegyző kéri a rendeletmódosítás kihirdetésének idejére szünet elrendelését.

 

 

Orbán Péter alpolgármester 10.40 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.51 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 4 fő

 

 

4./ Napirendi pont

„Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” – közbeszerzési eljárásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslat elfogadását.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a második határozati javaslat esetében név szerinti szavazás szükséges.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a kivitelezési határidő a szerződés szerint 45 nap. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

169/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozata

„Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 88258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó: 31.978.186 Ft összegben határozza meg.
 2. a rendelkezésre álló anyagi fedezetből 27.430.594,- Ft + ÁFA összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 2018. évi felhalmozási keret terhére biztosítja, a 4.547.592,- Ft + ÁFA összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a várható pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester felkéri Wolf Viktória jegyzőt az előterjesztés szerinti II. határozati javaslattal kapcsolatosan a név szerinti szavazás lebonyolítására.

 

Wolf Viktória jegyző névsor szerint olvassa a képviselők nevét és jegyzőkönyvben rögzíti a szavazást:

 

Forintos Ervin képviselő        igen

Nagy Lajos képviselő             igen

Nagy Miklós képviselő           igen

Orbán Péter alpolgármester igen

(A név szerinti szavazásról készített jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 6. melléklete.)

Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal a határozat elfogadásáról döntött.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – név szerinti szavazással – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

170/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozata

„Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a Badacsonytomaj Város Önkormányzata 88258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint „Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a „Badacsonytomaj zöld város kialakítása” című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében” tárgyában indított közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

 

 1. II. a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghozza az alábbi eljárást lezáró döntést.

 

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

 1. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)
 2. HETTYEI-ÉPTECH Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.)
 3. Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)
 4. MOZAIK-CLASSIC Építő és Kereskedelmi Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király út. 72.)
 5. SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)
 6. HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei u. 1.)
 7. SÁFÁR-BAU Tervező, Kivitelező, Beruházó és Építőanyag Kis- és Nagykereskedelmi Kft. (8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.)

2. Az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

 1. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)
  1. SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)
  2. Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)

 

3. Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:

 1. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)
 2. SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)
 3. Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)

 

4. A közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tett ajánlattevők:

 1. Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.)
 2. SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.)
 3. Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.)

 

5. Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevők, az érvénytelenség indoka, illetve olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni: ---

 

6. A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelése:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont.

A SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

7. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő tekintetében az alkalmassági követelmények ellenőrzése a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtását követően:

Az ajánlatkérő a bírálat során elvégezte az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzését valamint minden egyéb tekintetben ellenőrizte az ajánlatok megfelelőségét és elvégezte a Kbt. 71. § szerinti bírálati cselekményeket. Az ajánlatkérő ellenőrizte továbbá a nyilatkozatokban feltüntetett adatok vonatkozásában, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

Az ajánlatkérő a SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.), mint az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívta fel megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

A SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő megfelelően benyújtotta a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat. A SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, vele szemben kizáró ok nem merült fel.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződés teljesítéséhez szükséges többletforrás ajánlatkérő részére történő átadása felől a 2018. április 18-án rendkívüli képviselő-testületi ülésén 169/2018.(IV.18.) képviselő-testületi határozatával meghozott döntésével intézkedett, így a szerződés ajánlatkérő általi teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.

 

8. Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a SZORGOS FUVAR Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7282 Fiad, Kossuth u. 37.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:

-       az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,

-       az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,

-       az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető, a fedezet rendelkezésre áll,

-       az ajánlattevő az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének megfelelően eleget tett.

A Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatai alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő előzetesen megfelel, az eljárás tekintetében ajánlata érvényesnek tekinthető.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására a Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt e.v. (8258 Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 63.) ajánlattevő nem került felhívásra.

A Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.) ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatai alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő előzetesen megfelel, az eljárás tekintetében ajánlata érvényesnek tekinthető.

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására a Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. (2881 Ászár, József A. u. 4.) ajánlattevő nem került felhívásra.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.

III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. 80 millió forint kikiáltási áron az ingatlan pályáztatásával egyetért. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

171/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Bt. 988/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása – tulajdonjog átruházás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
   1. 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz
   2. területe: 6593 m2
   3. megnevezése: beépítetlen terület
   4. műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van
   5. 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
   6. 3. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
   7. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 39.000.000,- Ft

b)    A vagyontárgy kikiáltási ára: 80.000.000,- Ft

c)     A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

d)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

e)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

f)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

g)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

h)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

i)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadja.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)      Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)      Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. május 15. 10,00 óra.

c)      Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)      Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)      Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)             Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)      A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)      Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)            A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 8.000.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)            A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)      Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.     A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)      természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)      átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)      jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.     Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.     A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.     A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.     Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.     A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.     Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. május 15. 10.00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)     A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)     A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)      A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)     Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)     A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-          a versenyeztetés helyét, idejét,

-          a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-          a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-          az induló licit mértékét,

-          a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-          a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-          a megjelentek aláírását,

-          a jelenléti ívet.

f)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)     A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)     A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)       Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)       Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)       Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)       Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)       A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)       A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a a pályázati kiírás mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat elfogadom. *

 

igen/nem

 

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

6./ Napirendi pont

2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

172/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján, a 2018. évi közművelődési és érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. a pályázathoz szükséges önrészt, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
 4. 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3/B mellékletében a K64 soron szereplő előirányzat terhére 450.000,- Ft összegben biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására 2018. április 29.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

173/2018. (IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján, a 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására 2018. május 7.

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

8./ Napirendi pont

Amaczán üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

174/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Amaczán-üzlet hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Divatáru Üzlet” Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

 1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

b)      8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2553 (ún. Divatáru Üzlet)

c)      területe: -

d)      megnevezése: Divatáru Üzlet

e)      műszaki állapota: felújítandó

f)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. május 5. 14,00 óra kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Divatáru Üzlet bérbeadása”)

b)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. május 5. 14,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Kikiáltási ár: 1.400.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)      Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)       A bérleti jogviszony időtartama: a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap - 2018. szeptember 30. (vasárnap), határozott időtartamra.

g)      Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft.

h)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

i)       Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)       Bérbevevő az árusító, szolgáltató, vagy egyéb tevékenysége folytatása során a heti egy hulladék szállítási alkalom, és 220 literes edényzetre vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére kötelezett, melyet a Bérbeadó részére köteles igazolni.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

T. Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

9./ Napirendi pont

Felső-bazársori üzlethelyiség hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti  I. határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság  javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

175/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség pályáztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)      a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség

b)      hasznosítás módja: bérbeadás

c)      vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

d)      a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: raktározási tevékenység

e)      a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000,- Ft/hó

f)       A bérleti jogviszony időtartama: kezdete a soron következő Képviselő-testületi döntés követő 15. nap – határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)      a pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

h)      A pályázat beérkezésének határideje, módja: 2018. május 5. 14,00 óra, kizárólag postai úton a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

i)       A pályázat bontásának időpontja, és helye: 2018. május 5. 14,00 óra, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsa kő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

j)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

k)      Licitösszeg emelésének mértéke: 5000 Ft

l)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

II. felkéri Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőt a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12.  melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti  I. határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

176/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

2191/2 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191/2 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)     területe: 3843 m2

c)      megnevezése: beépítetlen belterület

d)     műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z zöldterület

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

k)      Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. május 15. 10,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

l)       Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. május 15. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

m)    Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

a)     Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

b)     Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

c)      Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

d)     Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

e)     A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 

II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

III. felkéri a Műszaki osztályt a pályázati hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 

Határidő:        azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. 1. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)          8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191/2 hrsz. – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa u. 32.

b)    területe: 3843 m2

c)    megnevezése: beépítetlen terület

d) műszaki állapota: Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes) és Z (zöldterület)

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. 3. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. 4. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. 5. A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 28.000.000 Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt, illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. 6. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)    Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)    Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2018. május 15. napján 10,00 óra.

c)    Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 2191/2 hrsz. ingatlan értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)    Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)    Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)     Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)    A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)    Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap.

i)      A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 2.800.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)      A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)    Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 8. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

-      Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018. május 15. napján 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

-      Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. 10. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 11. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 12. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

11./ Napirendi pont

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2 hrsz. – tulajdonjog átruházás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti  I. határozati javaslat elfogadását az előterjesztés szerinti I.4.i) pont kivételével. Javasolja a lakáshasználót a döntésről értesíteni.

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, hogy az előzetes megbeszélések alapján az összes képviselő támogatta az ingatlan eladását, a pályáztatáshoz minden képviselő hozzájárult. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

177/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Szociális bérlakás hasznosítása Bt. 2469/2 hrsz. – tulajdonjog átruházás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan tulajdonjog átruházása céljából:

I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 2469/2 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, természetben a 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 12. sz. alatti ingatlan.

b)    területe: 472 m2

c)     megnevezése: kivett lakóház, udvar

d)    műszaki állapota: jó, közművesített

e)     vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

1. Értékének könyv meghatározása: 2.490.000 Ft + 5.961.000 Ft = 8.451.000 Ft

2. Értékének értékbecslés szerinti meghatározása: 7.892.000 Ft

3.  A hasznosítás módja: tulajdonjog átruházás

4. A versenyeztetési felhívás feltételeinek meghatározása:

a)     A vagyontárgy kikiáltási ára:

b)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2018. május 5. 14,00 óra kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2469/2 hrsz ingatlan értékesítése”)

c)      Pályázat bontásának helye, ideje: 2018. május 5. 14,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

d)     Kikiáltási ár: 8.451.000 Ft

e)     Óvadék: kikiáltási díj összegének 10 %-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a vételi összegbe beszámítandó.

f)       Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

g)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig

h)     Licitösszeg emelésének mértéke: 100.000 Ft

i)       Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

II.    felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére

III.   felkéri a Műszaki Osztályt a hirdetmény internetes portálokon való közzétételére.

 1. IV. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a lakáshasználót a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Tájház udvari 3. sz. üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

178/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Tájház udvari 3. sz. üzlet pályáztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arról, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj, Tájház udvari 3. sz. üzletet 20.000,- Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Szoldatics Beáta, 8258 Badacsonytomaj, Ady Endre utca 14. szám alatti lakos részére.
 2. dönt arról, hogy a bérleti viszony kezdetének a Képviselő-testületi döntés követő 15. napot, a 2018. augusztus 31. napjáig tartó, határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
 4. felkéri a Műszaki osztály megbízott ügyintézőjét a bérleti szerződés előkészítésére, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: Képviselő-testületi döntést követő 15. nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5 hrsz-ú lakás értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(A szakvélemény a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Badacsonytomaj Kert utca 32. szám alatti 2461/A/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírását. Javasolja az értékbecslés felülvizsgálatát, tekintettel a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó költségekre és amennyiben a felülvizsgálat során az értékbecslés összege változik, akkor az értékbecslésben foglalt kikiáltási árral javasolja a pályázat közzétételét azzal, hogy az adásvételi szerződést tulajdonjog fenntartással kívánja megkötni.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

179/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5 hrsz-ú lakás értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj, Kert utca 32. 2461/A/5 hrsz-ú lakás, garázs megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás közzétételét elrendeli.
 2. felkéri az értékbecslőt az értékbecslés felülvizsgálatára, tekintettel a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó költségekre. Abban az esetben, ha a felülvizsgálat során az értékbecslés összege változik, akkor a korrigált értékbecslésben foglalt árat tekinti kikiáltási árnak és azzal rendeli el a pályázat közzétételét és azzal, hogy az adásvételi szerződést tulajdonjog fenntartással kívánja megkötni.
 3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a pályázati kiírást készítse elő és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat közzétételére.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

14./ Napirendi pont

Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvossal kötött feladatellátási szerződés felmondását a szerződésben foglalt 6 havi felmondási idővel.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

180/2018.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat

Feladatellátási szerződés felmondásáról – gyermekorvosi praxis

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Dr. Sellyei és Fia” egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.; képviseli: Dr. Sellyei Ferenc) 2013. február 18. napján kötött feladatellátási szerződés felmondását – 6 hónapos felmondási idővel – tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződő feleket (önkormányzatokat és Dr. Sellyei Ferencet) a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

értesítésre 2 munkanap

egyebekben szerződés szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Wolf Viktória jegyző napirend után tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Településarculati Kézikönyv és a Településképi rendelet felülvizsgálatát elkezdték, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi szabályozás óriási adminisztrációs terhet ró a hivatalra, amelyet lehetőség szerint csökkenteni szeretnének és ezzel egyidőben a HÉSZ további módosítása is időszerű.

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 10.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                      Orbán Péter                            Nagy Lajos

polgármester                       alpolgármester                           képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző