Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.04.05 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.04.05 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 9/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 5-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                            (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                     képviselő                            (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Vargáné Szőke Judit                      VN. Kft. könyvelő

Gerencsér Tamás                            ügyintéző

Molnárné Keller Csilla                    MENÜ Kft. ügyvezetője

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető           (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Távolmaradását bejelentette Kun István képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

144/2018. (IV.05.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 19 nyílt napirendi pont szerepel, melyeket a Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalt. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

145/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 5-i soros ülésének napirendjét 19 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető Menü Kft.

 1. 2. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János

 1. 4. Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

 1. 5. BVÖKI 2018. évi beiskolázási tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 6. Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 7. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 8. „Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 408/2017(X.25), és a 6/2018.(I.26) KT határozatok módosítása és többlettámogatás kérés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 9. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 10. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 – projektmenedzsmenti szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. Balatoni Bringakör tervezési projekt – tervek véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

„Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” – megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető Menü Kft.

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnárné Keller Csillát, a Menü Kft. ügyvezetőjét. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy 5,3 millió forint értékben nyertünk eszközöket, többek között egy gépkocsit is, melyet most ezzel a megállapodással adunk át használatra a Kft-nek. Elmondja, hogy az önkormányzat autóinak a Skoda kivételével nincs garázsuk. Felmerül annak a lehetősége, hogy az iskolai kerékpár tárolóhoz hasonló fedett megoldással az iskola kerítése mellett 3 nyitott garázs kialakítható lenne. Kéri Orbán Péter alpolgármester és Forintos Ervin képviselőt, hogy mérjék fel ennek költségét, majd kerüljön vissza a testület elé ez a téma. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

146/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

„Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” - megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” című TOP-4.1.2-16-VE1-2017-00002 kódszámú pályázaton beszerzett eszközöket és a PSF-837 forgalmi rendszámú OPEL CROSSLAND X ENJOXY CUV 1.2 81 LE M5 típusú személygépjárművet a MENÜ Kft. (8258 Badacsonytomaj, kertutca 14.) használatába adja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződés aláírására 5 munkanap

egyebekben támogatási szerződés szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(IV.05.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

3./ Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Perger János munka, tűz és környezetvédelmi megbízott a bizottsági ülésen részt vett, a testületi ülésen más elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Az önkormányzat és intézményei ezirányú dolgai rendben vannak. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

147/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős Krisztin N. László polgármester

Perger János munka-, tűz és környezetvédelmi megbízott

4./ Napirendi pont

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Cseh Ervinné kuratóriumi elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Közalapítvány 2 millió forintos támogatási kérelmet nyújtott be, az előterjesztésben 1 millió forint szerepel. A bizottsági ülésen felmerült a támogatás összegének megemelése, de az ismert beruházási feladatok miatt a bizottság javasolta az előterjesztés szerinti 1 millió forint elfogadását azzal, hogy ha szükséges, a nyár végén újra a testület elé kerül ez a téma. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

148/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomajért Közalapítvány támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomajért Közalapítvány (székhely: 8256 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) részére 2018. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 1.000.000 Ft összegben, azaz egymillió forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: működési kiadások támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2018. április 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra      biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

5./ Napirendi pont

BVÖKI 2018. évi beiskolázási tervének elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Berecz Nikolett intézményvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nincs. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

149/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

BVKI 2018. évi beiskolázási tervének elfogadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye 2018. évi beiskolázási tervét felülvizsgálta és a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Berecz Nikolett intézményvezető

 

6./ Napirendi pont

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a 14.j) pontban „A rendezvényen a – szervezők által meghatározott –„Badacsony Folyékony szerelem” logo-val ellátott üvegpohár használata kötelező.” szövegrész szerepeljen.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bor7 szervezője a Kulturális Intézmény lesz, a Céh Turisztikai Egyesület támogatásával. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Berecz Nikolett intézményvezető a pohárhasználattal kapcsolatosan javasolja a választás lehetőségét meghagyni a Folyékony szerelem és a Badacsony első látásra felirat között. A Badacsony Bor7 kapcsán a szakmai egyeztetés megtörtént. Kérik, hogy a park felső részén a szökőkút mögötti területet esetlegesen hasznosíthassák kézműves termékek árusítására. A szervezők ebből a bevételüket növelni tudnák, amit visszaforgatnának a rendezvényre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát az elhangzott módosítással támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

150/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatának

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsony Bor7 2018. évi Részvételi Szabályzatát jóváhagyja azzal, hogy a 14.j) pontban „A rendezvényen a – szervezők által meghatározott –„Badacsony Folyékony szerelem” vagy „Badacsony első látásra” logo-val ellátott üvegpohár használata kötelező.” szövegrész szerepeljen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI intézményvezető

7./ Napirendi pont

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

a) a büféjegyet szüntesse meg,

b) a Szörfklub tagjai részére nem javasol külön díjazást megállapítani.

c) a 10.§ (8) bekezdés módosítását javasolja úgy, hogy „Felhatalmazást kap a polgármester, hogy egyedi esetekben az üzemeltető által elkészített és sorszámozott, vonalkóddal ellátott további kedvezményes belépőjegyet, vagy igazolványt biztosítson, legfeljebb 100 darabot, melyet az üzemeltető részére az önkormányzat 200.000 Ft értéken megtérít.”

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja 100 eFt megtérítését a kedvezményes belépőjegyek vonatkozásában, a többit vállalja fel az üzemeltető cég.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy örül a bizottság javaslatának, mely által azt a kört tudják apró gesztussal jutalmazni, amelynek a város az átlagnál többet köszönhet. A kedvezményes jegyek elosztása során az alpolgármester úr véleményét ki fogja kérni.  Elmondja, hogy a bizottsági ülésen felvetette, hogy a Bányász strandon a fejlesztés kapcsán európai színvonalú játszótér készül. A játszótér kihasználtsága érdekében arra kell megoldást keresni, hogy a gyerekek igénybe vehessék a játszóteret a strandi belépő megvásárlása nélkül is. Megjegyzi, hogy a strand a fürdőidőszakon kívül nyitva van.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy a felújítás után a Badacsonyi strand minimum éjfélig legyen nyitva.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet az elhangzott módosításokkal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018.(IV.06.) önkormányzati rendelete

a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

8./ Napirendi pont

„Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 408/2017(X.25), és a 6/2018.(I.26) KT határozatok módosítása és többlettámogatás kérés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I-II-III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a három strandi pályázat lebonyolításával a VN. Kft-t bíztuk meg. Az ÁFA visszaigényléséhez idő kell, illetve a közbeszerzés során pluszpénzeket kellett hozzátenni, mivel a beruházás nem tudott a támogatás összegének keretében megmaradni. Ezen összegeket kéri a VN. Kft., hogy a kifizetéseit meg tudja tenni.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Badacsonytomaj Városi strand és a Bányász strand esetében az I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

151/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 408/2017.(X.25) KT határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 408/2017.(X.25.) határozat 1. pontját a következők szerint módosítja:

„A „Balatoni strandok fejlesztése” című pályázat keretében tervezett beruházások megvalósítása céljából lefolytatott „Vállalkozási szerződés keretében strandfejlesztési munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére tekintettel a strandfejlesztési munkák megvalósítása érdekében többlet forrást biztosít a 2018. évi költségvetés és a várható pénzmaradvány terhére az alábbiak szerint:

a./ Badacsonytomaji Városi Strand fejlesztése:

3.790.681,- Ft  vissza nem térítendő támogatás

13.935.870,-Ft  visszatérítendő támogatás

b./ Bányász strand fejlesztése:

9.366.138,- Ft vissza nem térítendő támogatás

15.540.826,-Ft visszatérítendő támogatás”

 1. az alaphatározat egyebekben változatlan tartalommal érvényben marad.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően aláírja.

 

Határidő:   azonnal

szerződéskötés és kifizetés 2018. április 20.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József VN Kft. ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

152/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strand fejlesztése” - támogatáshoz a 6/2018.(I.26.) KT határozat módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 6/2018.(I.26.) határozat 2. pontját a következők szerint módosítja:

„a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által a „Vállalkozási szerződés keretében a Badacsonyi 2553 hrsz-ú strandon vizesblokk és öltöző kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében a hiányzó fedezet összegét, az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, valamint az előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja az alábbiak szerint:

a) Badacsonyi strand fejlesztése

14.083.391,- Ft vissza nem térítendő támogatás

9.448.754,-Ft visszatérítendő támogatás”

 1. az alaphatározat egyebekben változatlan tartalommal érvényben marad.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően aláírja.

 

Határidő: azonnal

szerződéskötés és kifizetés 2018. április 20.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József VN Kft. ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti III. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

153/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi, Badacsonytomaji és Bányász strandfejlesztéssel összefüggésben felmerült kiadásokhoz többlettámogatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) – a továbbiakban: VN Kft. – részére 2018. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.452.252 Ft összegben, azaz Kettőmilliónégyszázötvenkettőezer-kettőszázötvenkettő forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése a szerződés aláírását követő 8 napon belül, átutalással történjen VN Kft. bankszámlájára az alábbiak szerint:
 3. a támogatás célja: strandok fejlesztése során felmerült kiadásainak támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2019. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a VN Kft.-vel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2018. április 30.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra     biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Bolla József ügyvezető

9./ Napirendi pont

Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

154/2018.(IV.05.) Képviselő-testületi határozat

„Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft „Az idegenforgalmi idény, a strandok és a parkolók üzememeltetésének tapasztalatai”-ról készített 2018. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ügyvezetőt a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 5 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

10./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az EFOP pályázaton 5 település mintegy 250 millió forintot nyert. A gesztor Nagyvázsony Önkormányzata. A pályázat tartalmaz képzéseket, építési beruházásokat, eszközbeszerzést, személyi juttatásokat, egészségfejlesztési és nevelési programok megtartását. A képzések tekintetében sor kerül szőlész-borász képzésre, pálinkafőzési tanfolyamra, stb. melyekről felhívást fogunk közzétenni. A gesztor önkormányzat határozta meg, hogy mely településen ki lesz alkalmazva, Badacsonytomajon 1 fő családsegítő 8 órában, 2 fő mentor 4 órában és 1 fő szakmai vezető 8 órában fog tevékenykedni. Az eszközbeszerzésre 4.318 eFt áll rendelkezésre, 2 lézernyomtató, projektorok, vászon, 5 laptop és egyéb informatikai eszközök, székek és asztalok szerepelnek a listában. A beruházások tekintetében az iskolában egy tanterem komplex felújítása szerepel, alkalmassá téve a felnőttképzésre is, illetve az önkormányzati épületben irodafelújítások az alkalmazásra kerülő kollégák részére. Az építési munkát a helyi vállalkozók el tudnák végezni, meghívásos ajánlatkérést fogunk eszközölni, melyhez kéri a képviselők javaslatát. Kérdezi, hogy a költségvetés módosítással kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (IV.05.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Krisztin N. László polgármester 8.30 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 8.42 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik: Kun István képviselő

11./ Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

155/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Rendkívüli szociális támogatás igénylésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. 1. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be rendkívüli szociális támogatás igénylésére a települési támogatások kifizetéséhez.
 2. felkéri a Költségvetési- és adóosztályt a pályázat határidőben történő elkészítésére és felhatalmazza annak beadására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázati dokumentáció aláírására

Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására: 2018. augusztus 15.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné osztályvezető

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő magánút értékét az értékbecslő 515 eFt-ban határozta meg. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az eladási árról is hozzon döntést.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki az értékbecslő által meghatározott eladási árral a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

156/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. 1. Hafner Robin Kálmán (D-75181 PFORZHEIM, Auf dem Berg 7. Németország) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 0243. hrsz-ú „kivett közforgalom elől elzárt magánút” megnevezésű 769 m2 térmértékű ingatlant adásvételi szerződés keretében értékesíti a kérelmező számára 515.000 Ft eladási áron.
 2. tudomásul veszi, hogy ajánlatot tevő vállalja a szerződéskötéssel, tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos ügyvédi, eljárási díjak megfizetését.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a szerződés elkészítésére és ellenjegyzésére.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal,

szerződéskötésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

13./ Napirendi pont

Badacsony Média

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja közvéleménykutatás lefolytatását - esetlegesen szakértők/közvéleménykutatók - bevonásával a média tekintetében.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kalmár Média által fémjelzett 5 éves együttműködési szerződés a Badacsony Újsággal és Badacsony TV-vel, illetve a kapcsolódó feladatok ellátásával összefüggésben hamarosan lejár, ezért egy meghívásos pályázatot írtunk ki. A pályázatra meghívást kapott a Kalmár György egyéni vállalkozó, a Sümeg Média Centrum Kft és a Tapolca Tv. Egy pályázat érkezett Kalmár György részéről. A bizottság javasolja közvélemény kutatás lefolytatását, hogy a testület tisztán lássa a lakosság véleményét. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért áprilisi testületi ülésig tartó határidővel, illetve a felmérés 2 héten belüli elvégzésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

157/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Média

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: Badacsony Média szerkesztési és működtetési feladatinak ellátása, működése tárgyában elrendeli közvéleménykutatás lefolytatását - esetlegesen szakértők/közvéleménykutatók - bevonásával a média tekintetében. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

közvéleménykutatásra 2 hét

előkészítésre 2018. áprilisi soros ülésre

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

14./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 – projektmenedzsmenti szerződés módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslat szerint a projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában a számlázás és a kifizetés havi bontásban fog történni.   Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

158/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 – projektmenedzsmenti szerződés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft. (székhely: 8347 Ukk, Kossuth utca 32.; adószám: 25899285-2-19; Cgj. szám: 19 09 519041; Számlavezető pénzintézet és számlaszám: Budapest Bank Zrt. 10101030-16735500-01004002, képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) között 2017. július 1. napján a Badacsonytomaj Város Önkormányzata megvalósításában a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 számú projekt megvalósítása során a projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítását az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal,

szerződés aláírására 5 nap.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

15./ Napirendi pont

Balatoni Bringakör tervezési projekt – tervek véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előzetes és személyes egyeztetéseken elhangzottak ismeretében, nem ért egyet az eddig megérkezett tervdokumentációkkal és beérkezett anyagokkal, illetve azok tartalmával, mely javaslatot javasolja megküldeni az eddig a projektben részt vevő partnereknek, tervezőknek. Kéri, hogy valós műszaki tartalom szülessen a Badacsonyi és Római úti szakasznál tervezés folyamán, és valós infrastruktúrafejlesztés nélkül nem tartja megvalósíthatónak (táblák, felfestések, utcabútorok nem számítanak valós műszaki tartalomnak) a beruházást. Javasolja a Badacsonyörsi szakasznál a balesetveszélyes kerékpárút felújítását és korlátok kihelyezését.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület már többször foglalkozott ezzel a témával, lakossági fórumra is sor került. Kéri Laposa Bence képviselőt, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak lényegét mondja el.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy régóta zajlik az egyeztetés a balatoni bringakörút felújítását, átalakítását szervező szervezetekkel. Javasoltuk, hogy valódi kerékpárút készüljön a 71-es út mellett a kijelölt Római út helyett. Ennek ellenére olyan tervet kaptunk, amit a bizottság elfogadhatatlannak és vállalhatatlannak tartott. 80 millió forintos beruházást terveznek a Római út Badacsonytomajtól Badacsonyig terjedő szakaszán, melynek legnagyobb része forgalomtechnikai eszközök kihelyezését jelenti. Sárga vonalak felfestéséről, táblák kihelyezéséről, pihenőpontok kialakításáról van szó, minimális burkolatcserével és útszélesítéssel a Kutató Intézet előtti részen, ami teljesen indokolatlan. Úgy érezte a bizottság, hogy kizárólag látszatmegoldásról van szó, ezért ennek a pénznek az elköltését nem javasolja. Ez a program nem érdeke sem a lakosságnak, sem az idelátogató turistáknak. Az út nem lesz jobban használható, nem történik szélesítés, burkolatjavítás.  Viszont a kerékpárút örsi szakasza lassan teljesen használhatatlan. A testület mindent megtett annak érdekében, hogy a kerékpárút mentén közvilágítás legyen, a területet folyamatosan gondozzuk. A kerékpárút ezen szakasza nagyon rossz állapotban van, kérjük ennek felújítását és korlátok kihelyezését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

159/2018.(IV.05.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Bringakör tervezési projekt – tervek véleményezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.  a Balatoni Bringakör tervezési projekt keretében elkészült kiviteli terveket megismerte és azzal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket fogalmazza meg:

a)  az előzetes és személyes egyeztetéseken elhangzottak ismeretében, nem ért egyet az eddig megérkezett tervdokumentációkkal és beérkezett anyagokkal, illetve azok tartalmával, mely javaslatot kéri megküldeni az eddig a projektben részt vevő partnereknek, tervezőknek.

b)  kéri, hogy valós műszaki tartalom szülessen a Badacsonyi és Római úti szakasznál tervezés folyamán, és valós infrastruktúrafejlesztés nélkül nem tartja megvalósíthatónak (táblák, felfestések, utcabútorok nem számítanak valós műszaki tartalomnak) a beruházást.

c)   javasolja a Badacsonyörsi szakasznál a balesetveszélyes kerékpárút felújítását és korlátok kihelyezését.

 1. javasolja tervegyeztetés összehívását, ahol felkéri a tervezési feladattal megbízott TRENECON Kft. képviselőit, hogy részletes tájékoztatást nyújtsanak a tervezési munkáról

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

16./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, valamint javasolja „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó Megalapozó dokumentum elkészítésére a Geoplaner Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2/D) megbízni bruttó 571.500,- Ft összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig. Javasolja felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint javasolja felhatalmazni Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Gerencsér Tamás pályázati ügyintézőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy az önkormányzati feladatellátással összefüggő pályázatot rendkívüli ülésen kellene megtárgyalni a jövő héten.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázatok tartalmazzák a menedzsment költségeit, illetve a szükséges dokumentációk elkészítését, ami sok millió forintba kerül. A vállalkozók is ismerik a rendszert, szeretnének minél jobban részesülni belőle. Nehéz megtalálni azokat a cégeket, akik az adott feladatot elvégzik. Ha valaki nem képviselő, akkor úgy gondolhatja, hogy egy 100 milliós fejlesztésnek megfelelő látszata lesz, de tudomásul kell venni a pályázati rendszer felépítését. Elmondja, hogy „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentum elkészítésére a Geoplaner Kft-t adta a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 571.500,- Ft összegben. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a dokumentum elkészítésére ők kapjanak megbízást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

160/2018.(IV. 05.) képviselő-testületi határozat

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című és TOP-3.1.1-15-VE-2016-00016 azonosító számú projekthez kapcsolódó Megalapozó dokumentum elkészítésére a Geoplaner Kft-t (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2/D) bízza meg bruttó 571.500,- Ft összegben melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy projekt megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

161/2018. (IV.05.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

162/2018 .(IV.05.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

18./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az Egry Múzeumot ki fogja működtetni.  A Kert utcai játszótér Badacsonyörs felé eső része kihasználatlan, valamire hasznosítani kellene.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a játszótér melletti területtel kapcsolatosan több gondolat felmerült. Lakótelek kialakításához a mérete nem elegendő, a játszótér további bővítését a korábbi testület elvetette. Kondipark kialakítása már közvetlenül a játszótér mellett megtörtént. A fiatalok régóta kérik egy kerékpáros akadálypálya létesítését, ez azonban zajjal jár, a közelben lakók miatt nem lenne célszerű. Várjuk az ötleteket a hasznosításra. A Múzeum üzemeltetésére pályázat kiírásának a lehetőségét javasolja megvizsgálni, készüljön előterjesztés ezügyben a rendkívüli ülésre. A Megyei Múzeumigazgatóságtól tájékoztatást kértünk arra, hogy a további bérbeadás lehetséges-e, melyre nem kaptunk még választ.  Az Intézmény költségvetésében csak nagyon visszafogott működtetésre van fedezet.

 

Berecz Nikolett igazgató elmondja, hogy az állásfoglalást már februárban megkérte, a levél tartalmazta az MVM-el folytatott levelezést, illetve a tulajdoni lapokat is. Visszajelzés nem érkezett a Múzeumi Igazgatóság részéről, ezért újra elküldték a levelet. Időszakos kiállításra tettek lépéseket, de szerződéskötésre csak akkor kerülhet sor, ha a múzeumi kérdéskört a testület jóváhagyta.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a kulturális intézmény igazgatóját, hogy egyeztessen a Céh Turisztikai Egyesület elnökével, majd a Jegyző asszony terjessze be ezt a kérdéskört a rendkívüli ülésre. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

163/2018. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

19./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy megkereste az önkormányzati lakás használója, Farkas Erzsébet. A tartozásukat nem egyenlítették ki, mert nem kapták meg a tervezett hitelt. Felajánlotta, hogy havi 40 eFt-ot törlesztenek, melyből kb. 10 eFt a havi lakáshasználati díj. Kérdezi, hogy a megküldött tájékoztatóval kapcsolatosan van-e kérdés.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

164/2018. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester az országgyűlési választásokhoz mindenkinek jó egészséget és bölcs döntést kíván. A szavazással kapcsolatosan kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy három szavazókör került kialakításra a korábbi időszaknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Szavazni 6.00 és 19.00 óra között lehet. Az átjelentkezési kérelmeket pénteken 16.00 óráig lehet benyújtani. A mozgóurnás kérelmeket benyújtani a HVI felé szintén péntekig, azt követően és a választás napján 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 9.05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

Krisztin N. László                                                                      Nagy Miklós

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző