Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.03.19. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.03.19. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 8/2018.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március
19-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Orbán Péter                                   alpolgármester

Kun István                                     képviselő

Laposa Bence                               képviselő

Nagy Lajos                                    képviselő

Nagy Miklós                                  képviselő                         (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                           polgármester

Forintos Ervin                                képviselő                         (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Gerencsér Tamás                           ügyintéző

Bolla József                                    ügyvezető

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető        (4 fő)

Lakosság részéről megjelent:  0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

137/2018. (III.19.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

138/2018. (III.19.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. március 19-i nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Projektekkel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 1. I. NAPIREND TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Projektekkel kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester felkéri a jegyző asszonyt, hogy tegye meg szóbeli előterjesztését.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület az előző ülésén döntött arról, hogy a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem pályázathoz és az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomaj pályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-vel köt szerződést. Felmerült fenti határozatok módosításának lehetősége.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem pályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzseri feladatokat a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el a korábbi határozatnak megfelelően, melyet megerősít a testület, javaslatként bevonva az önkormányzati dolgozókat, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

139/2018.(III.19.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan elfogadott 102/2018.(III.07.) határozatát megerősíti és a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása II. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával és javasolja, hogy gazdasági társaság vonjon be önkormányzati dolgozókat a projektmenedzsmentbe.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon című pályázathoz szakemberek bevonása lenne célszerű, mivel szaktudást igénylő, nem egyszerű dolgokról van szó. Javasolja ezt a feladatot az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft.-nek utalni, aki ugyanazon összegű ajánlattal élt, mint a VN Kft. Amennyiben ezt támogatja a Képviselő-testület, a 100/2018. (III.07.) képviselő-testületi határozat visszavonása szükséges.  Kéri, hogy aki a határozat visszavonását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

140/2018.(III.19.) Képviselő-testületi határozat

Határozat visszavonásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2018.(III.07.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátására az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft kapjon megbízást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

141/2018.(III.19.) Képviselő-testületi határozat

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. a projektmenedzsmenti feladatok ellátására az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (székhely: 8347 Ukk, Kossuth utca 32.; adószám: 25899285-2-19; Cgj. szám: 19 09 519041; Számlavezető pénzintézet és számlaszám: Budapest Bank Zrt. 10101030-16735500-01004002, képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) köt szerződést bruttó 3.712.500,- Ft (azaz bruttó Hárommillió-hétszáztizenkettőezer-ötszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

 

 

Határidő:     elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kerékpáros pályázat közbeszerzési eljárására 3 ajánlat érkezett, az alábbiak szerint:

-        A Virtual English Systems Kft.  bruttó 952.500,- Ft

-        VeszprémBer Zrt. bruttó 635.000,- Ft

-        Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft bruttó 889.000,- Ft

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a legolcsóbb ajánlat elfogadását, a VeszprémBer Zrt-ét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

142/2018.(III.19.) Képviselő-testületi határozat

„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása tárgyában a VeszprémBer Zrt-vel (8200 Veszprém, Radnóti tár 2/A) köt szerződést bruttó 635.000 Ft értéken a projektben elszámolható keret terhére.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződést aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása című projektnél az ajánlati felhívásról dönteni kell.  A kivitelezés becsült értéke nettó 33.198.826,- Ft. A Képviselő-testület döntött arról, hogy mely gazdasági szereplők részére legyen megküldve, ezt a kört képviselő javasolta kiegészíteni a STRABAG Kft-vel. A közbeszerzési bíráló bizottság elnökének, a közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személyként Dr. Halász Eriket, a pénzügyi szakértelmet biztosító személyként Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettest, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személyként Wolf Viktória jegyzőt, Gerencsér Tamás műszaki ügyintézőt és Gaál Arnold műszaki ellenőrt javasolja megbízni. Elmondja, hogy a közvilágítás tervezéséhez az ABC parkolónál 100 eFt-ra lenne szükség.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ezt feltételes módon tudja elfogadni, abban az esetben, ha külön mérőt kell kialakítani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző szerint egy villanyórát kell ott elhelyezni, ehhez nem szükséges a tervezés.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a helyszínen kell meggyőződni a feltételekről, ezért a 100 eFt-ot egy keretösszegként javasolja meghatározni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a kiosztott határozati javaslatot elfogadni és kiegészíteni, 200 eFt-ot javasol biztosítani – amennyiben szükség van rá - azzal, hogy elsősorban a saját mérőóra megrendelését és kiépítését támogatja. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot az elhangzottak szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

143/2018.(III.19.) Képviselő-testületi határozat

"Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a "Badacsonytomaj zöld város kialakítása" című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében" - tárgyú közbeszerzési eljárásról

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Vállalkozási szerződés parkoló útépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak ellátására a "Badacsonytomaj zöld város kialakítása" című és TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
  1. az ajánlati felhívást és közbeszerzési dokumentációt elfogadja, az eljárás megindítását és lefolytatását elrendeli.
  2. a közbeszerzés becsült értékét: nettó 33.198.826 Ft összegben határozza meg.
  3. a következő gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre, amennyiben előzetes ellenőrzés alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit teljesíteni képesek és nem állnak a Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt:

a)     MOZAIK-CLASSIC Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Szt.István király u. 72.

b)     HORVÁTH-ÉP. Kft. 8360 Keszthely Sömögyei u. 1.

c)      Szőlő és Kertszervíz Sipos Zsolt egyéni vállalkozó

d)     SZORGOS FUVAR Kft. 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

e)     GÁDOR Kft. 2881 Ászár József A. u,. 4.

f)       SÁFÁR-BAU Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.

g)     HETTYEI-ÉPTECH Kft. 8473 Gyepükaján, Kossuth L. u. 39.

h)     STRABAG 1117 Budapest Gábor Dénes utca 2. INFOPARK „D épület”

 1. a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolja:

a)     közbeszerzési szakértelmet és jogi szakértelmet biztosító személy: Dr. Halász Erik BB elnök

b)     pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

c)      a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Wolf Viktória jegyző

d)     a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

e)     a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet biztosító személy: Gaál Arnold műszaki ellenőr

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

 

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABC Parkolóhoz tartozó közvilágítás kiépítéséhez, amennyiben szükséges 200.000 Ft tervezési összeget biztosít, de elsősorban a saját mérőóra kiépítését és megrendelését támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

BB tagjai

 

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 14.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                      Orbán Péter                            Nagy Lajos

polgármester                       alpolgármester                           képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző