Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.02.14 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.02.14 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 5/2018.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                           alpolgármester

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                képviselő

Kun István                                     képviselő

Laposa Bence                               képviselő

Nagy Lajos                                    képviselő

Nagy Miklós                                  képviselő                         (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                              pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                    ügyvezető

Berecz Nikolett                                igazgató

Molnárné Keller Csilla                     ügyvezető

Hartai Béla                                      vállalkozó

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető       (7 fő)

Lakosság részéről megjelent:  0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N.László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2018. (II.14.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester javasolja a meghívó szerinti napirendhez 5. napirendi pontként „Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában” című napirend felvételét. Elmondja, hogy a bizottság a napirendeket megtárgyalta. Kéri, hogy aki a javasolt napirend felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2018. (II.14.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvételéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 14-i nyílt ülésének napirendjéhez 5. napirendként felveszi

„Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában”

című napirendet.

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosított napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2018. (II.14.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 14-i nyílt ülésének módosított napirendjét a következő szerint elfogadja

 1. 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00002 „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. A Központi Háziorvosi Ügyelet átszervezésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. I. NAPIREND TÁRGYALÁSA

 

1./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a településarculati kézikönyv elkészítése hogyan áll, ennek költsége szerepel-e a költségvetésben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a költségvetésben szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a teljesítés igazolás kiadását a testület különböző feltételekhez kötötte, melyeket teljesítettek. Egy részszámla érkezését várjuk, mivel a társadalmi egyeztetés még nem történt meg. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

50/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:        Krisztin N. László polgármester

 

 

50/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat melléklete

 

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

 

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

 

 

 

 

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

 

 

 

 

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

 

 

 

 

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

 

 

 

 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

 

 

 

 

ebből: befektetési jegyek

B8121

 

 

 

 

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

 

 

 

 

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

 

 

 

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

 

 

 

 

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

 

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

B821

 

 

 

 

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

 

 

 

 

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

 

 

 

 

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

 

 

 

 

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

 

 

 

 

ebből: más kormányok

B824

 

 

 

 

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

 

 

 

 

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

 

 

 

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2018.

saját bevételek 2019

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

 

 

 

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

234 500 000

236 845 000

239 687 140

239 687 140

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

 

39 719 590

 

40 513 982

41 324 261

42 563 989

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

 

 

 

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

 

 

 

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

1 400 000

1 414 000

1 435 210

1 463 914

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

 

 

 

ÖSSZESEN:

275 619 590

278 772 982

282 446 611

283 715 043

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

23586229

23586229

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

436257698

436257698

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1180000

1180000

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

23981271

23981271

 

 

 

 

 

 

Részesedések beszerzése

K65

 

 

 

 

 

 

 

 

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

125171952

12571952

 

 

 

 

 

 

Beruházások

K6

610177150

610177150

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

94079581

94079581

 

 

 

 

 

 

Informatikai eszközök felújítása

K72

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

25401487

25401487

 

 

 

 

 

 

Felújítások

K7

119481068

119481068

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2./ Napirendi pont

TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00002 „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” - beérkező ajánlatok elbírálásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a személygépjárműbeszerzés tárgyában a Marsal’ Kft-vel (8500 Pápa, Küső-Veszprémi út 23.) kössön szerződést bruttó 3.999.000,- Ft (azaz bruttó hárommillió-kilencszázkilenvenkilencezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.

-     a projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (Ukk, Kossuth utca 32.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) kössön szerződést bruttó 132.000,- Ft (azaz bruttó százharminckettőezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.

-     a nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása tárgyában a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatallal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; képviseli: Wolf Viktória jegyző) kössön szerződést bruttó 3.400,- Ft (azaz bruttó háromezer-négyszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosítson a projektben elszámolható mértékig.

-     Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát a személygépjármű beszerzés tárgyában elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

51/2018.(II.14.) képviselő-testületi határozat

TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00002 „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00002 „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódóan

 1. személygépjárműbeszerzés tárgyában a Marsal’ Kft-vel (8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 23.) szerződést köt bruttó 3.999.000,- Ft (azaz bruttó hárommillió-kilencszázkilenvenkilencezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottság javaslatát a projektmenedzsmenti feladatok és a nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása tárgyában elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

52/2018.(II.14.) képviselő-testületi határozat

TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00002 „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon” pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00002 „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó eszköz- és gépjárműbeszerzés Badacsonytomajon című pályázathoz kapcsolódóan

 1. projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzati Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (Ukk, Kossuth utca 32.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) szerződést köt bruttó 132.000,- Ft (azaz bruttó százharminckettőezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. nyilvánosság és tájékoztatás feladatok ellátása tárgyában a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatallal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; képviseli: Wolf Viktória jegyző) szerződést köt bruttó 3.400,- Ft (azaz bruttó háromezer-négyszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1-2. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

3./ Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

53/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a Társulás által előzetesen megküldött előterjesztést megismerte, a határozati javaslatban foglaltakat tudomásul veszi.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse és a Társulás soron következő ülésén ennek megfelelően szavazzon.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

megküldésre 2018. február 15.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

4./ Napirendi pont

A Központi Háziorvosi Ügyelet átszervezésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatban foglaltakat 4.500 Ft/ óra díjjal vegye tudomásul.

A bizottság javasolja továbbra is két háziorvossal az ügyeleti rendszer ellátását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

54/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

A Központi Háziorvosi Ügyelet átszervezésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a Társulás által előzetesen megküldött előterjesztést megismerte, a határozati javaslatban foglaltakat 4.500 Ft/óra díjjal tudomásul veszi.
 2. javasolja továbbra is két háziorvossal az ügyeleti rendszer ellátását.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse és a Társulás soron következő ülésén ennek megfelelően szavazzon.

 

Határidő:     elfogadásra azonnal,

megküldésre 2018. február 15.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

5./ Napirendi pont

Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában”

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. járuljon hozzá a Badacsonytomaj 988/3 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra a javára bejegyzett visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez.
 2. 2. a határozat 1. pontjában foglaltakhoz kizárólag az esetben járuljon hozzá, ha Hartai Béla tulajdonos a TFC-1.2.1-2018 kódszámú „Szálláshelyek létesítése – Balaton és Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” című pályázatban benyújtott és vállalt beruházás megvalósításának elmaradása vagy részbeni meg nem valósulása estére az önkormányzattal külön megállapodást köt és meghiúsulási kötbér (átalánykártérítés) megfizetésére vállal kötelezettséget a beruházás elmaradásának arányában. Tulajdonos vállalja továbbá ezen megállapodásban, hogy az ingatlant nem idegeníti el harmadik fél részére.
 3. 3. a megállapodás előkészítésére kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat azzal, hogy annak aláírását megelőzően azt a képviselő-testület részére elektronikus formában küldje meg.
 4. 4. a megállapodás aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy az ingatlan elidegenítése szerepel-e a szerződésben.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem. Az alapszerződésben 5 éven belül vállalta a vevő a turisztikai komplexum megvalósítását.

 

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy az új tervezetbe kerüljön bele az elidegenítési tilalom.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha ezt az önkormányzat bejegyzi, akkor kizárja a kérelmezőt a pályázói körből.

 

Forintos Ervin képviselő visszavonja a javaslatát. Kéri a szerződéstervezet megküldését a testület részére az aláírást megelőzően.

 

Hartai Béla vállalkozó vállalja, hogy nem adja harmadik félnek tovább az ingatlant.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt a vállalást bele lehet foglalni a szerződésbe.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

55/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat

Hartai Béla kérelme a Badacsonytomaj 988/3 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése tárgyában

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. hozzájárul a Badacsonytomaj 988/3 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra a javára bejegyzett visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez.
 2. a határozat 1. pontjában foglaltakhoz kizárólag az esetben járul hozzá, ha Hartai Béla tulajdonos a TFC-1.2.1-2018 kódszámú „Szálláshelyek létesítése – Balaton és Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” című pályázatban benyújtott és vállalt beruházás megvalósításának elmaradása vagy részbeni meg nem valósulása estére az önkormányzattal külön megállapodást köt és meghiúsulási kötbér (átalánykártérítés) megfizetésére vállal kötelezettséget a beruházás elmaradásának arányában. Tulajdonos vállalja továbbá ezen megállapodásban, hogy az ingatlant nem idegeníti el harmadik fél részére.
 3. a megállapodás előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat azzal, hogy annak aláírását megelőzően azt a képviselő-testület részére elektronikus formában küldje meg.
 4. a megállapodás aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

Határidő:   elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 3 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Római úti támfal leszakadásával kapcsolatosan megkeresés érkezett az ingatlantulajdonos ügyvédjén keresztül. Egyeztetést kezdeményeznek, melyhez két időpontot jelöltek meg. Február 23-án 10.00 órakor javasolja az egyeztetést, melyen az önkormányzat ügyvédje is jelen lesz.

A testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggésben több anyagot küldött a testület részére. A szállást már most le kellene foglalni, ehhez el kell dönteni, hogy a borhetekre vagy a szüreti rendezvényre várjuk a chempini vendégeket.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja, hogy ők döntsék el, hogy mikor akarnak jönni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy május 11-14. között tartanak egy rendezvényt a 10. jubileum alkalmából, melynek része egy nagy duatlon verseny. Ehhez tőlünk is résztvevőt kérnek. Kéri, hogy mindenki jegyezze fel magának ezt az időpontot. Kérdezi, hogy egyéb felvetés van-e.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a szénégető dűlőben folyékony szennyvíz lerakása történik. Felhívta a hegyírót, a rendőrséget és a Nemzeti park képviselőjét. Javasolták, hogy ismeretlen tettes ellen tegyen az önkormányzat feljelentést, mivel az önkormányzat ingatlana érintett.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a feljelentést megtenni. Kérdezi, hogy van-e még hozzászólás Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.20 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László                                                                     Nagy Miklós

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző