Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.02.07 rendkívüli testület jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.02.07 rendkívüli testület jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 4/2018.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 7-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.


Jelen vannak:

Krisztin N. László                            alpolgármester

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                képviselő                         (4 fő)

Nagy Lajos                                      képviselő


Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                                   alpolgármester

Forintos Ervin                                képviselő

Nagy Miklós                                  képviselő                         (3 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                               pénzügyi osztályvezető

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető        (3 fő)

Lakosság részéről megjelent:  0 fő  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N.László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2018. (II.07.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester ismerteti az ülés napirendi pontját.

  1. Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Kéri, hogy aki a napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2018. (II.07.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február
7-i nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

1.  Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

  1. I. NAPIREND TÁRGYALÁSA


1./ Napirendi pont

Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy aláírásra került a Bíró és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., illetve az önkormányzat meghatalmazásával Krisztin N. László polgármester által a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés a Badacsony 2557/3/A. hrsz-ú ingatlanon lévő üzlet tekintetében. A kisajátítási ár 21.410 eFt, melyből 17.128 eFt-ot kell megfizetnünk átutalással a Bíró és Társa Bt. részére. A vételárból fennmaradó 20 %-ot, 4.282 eFt-ot a Bősze-Magyar Ügyvédi Irodánál ügyvédi letétbe kell helyezni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. Az adás-vételi szerződés benyújtásra került a Földhivatalba. A számla megérkezett, az utalásra 8 nap áll rendelkezésre.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bíró és Társa Bt. a szerződést aláírta, az ügyvéd úr által javasolt feltételeket elfogadták. Egy tételhez nem járultak hozzá eddig, mégpedig a Kúria felé benyújtott kérelem visszavonásához.


Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy mikor kerül az épület az önkormányzat tulajdonába.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy sürgősségi eljárással kértük a Földhivatalból a bejegyzést, ami plusz 10 eFt-ba került. Bízunk benne, hogy napokon belül megtörténik a bejegyzés, fontos, hogy késedelembe ne essünk a szerződést illetően.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy vállalták, hogy az általunk megajánlott árból az idei bérleti díj 4 millió forint összegben leszámítható. A fennmaradó 20 % akkor kerül utalásra az ügyvéd által, ha szeptemberben birtokba adják az épületet.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződés nála van, a bérleti jogviszony szeptember 25-ig áll fenn.


Kun István képviselő elmondja, hogy ha az önkormányzat tulajdonába kerül az épület, onnantól a bérlőnek az önkormányzattól kell a területet is bérbe venni. Nem mehetnek be oda gépkocsival.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szeptember 25-ig birtokban maradnak.


Krisztin N. László polgármester javasolja a szezon előtt egyeztetni a bérlővel arról, hogy kulturáltan viselkedjen, ne álljon be autóval, stb. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


46/2018. (II.07.) Képviselő-testületi határozat

Kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró és Társa Betéti Társasággal megkötött kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben foglaltak szerint utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy a szerződés szerinti összegek átutalásáról a szerződésben foglaltaknak megfelelően intézkedjen, azaz 17.128.000 Ft összeget a Bíró és Társa Bt. részére utaltasson át, további 4.282.000 Ft összeget a Bősze-Magyar Ügyvédi Iroda felé helyeztessen letétbe átutalással.

Határidő: azonnal,

átutalásra szerződés szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatosan gondok vannak. Emiatt a Társulási Tanács összehívását kezdeményezték, ami nem volt határozatképes. Ettől függetlenül tárgyaltak a témáról. A következő ülés február 15-én lesz, így a Képviselő-testület február 14-i rendkívüli ülésén erről még tárgyalhat a Képviselő-testület.


Kun István képviselő javasolja eladásra meghirdetni az önkormányzat szociális bérlakását.


Krisztin N. László polgármester a költségvetés tárgyalásakor kéri ezt felvetni. Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 14.30 órakor bezárja.


K.m.f.
Krisztin N. László                                                                    Laposa Bence

polgármester                                                                            képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző