Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2018. évi jegyzőkönyvek 2018.01.26. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2018.01.26. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 2/2018.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 26-án 8.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.


Jelen vannak:

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Nagy Lajos                                     képviselő                         (4 fő)

Nagy Miklós                                    képviselő


Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                           polgármester

Kun István                                     képviselő

Laposa Bence                               képviselő                         (3 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Bolla József                                     ügyvezető

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető        (3 fő)

Lakosság részéről megjelent:  0 fő  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter polgármester köszönti a megjelent képviselőket, az ügyvezető igazgató urat és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Forintos Ervin képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

4/2018. (I.26.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Forintos Ervin képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester ismerteti az ülés napirendi pontját.

  1. „Badacsonyi strand fejlesztése” – közbeszerzésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Kéri, hogy aki a napirendi pont tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5/2018. (I.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 26-i nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

1.  „Badacsonyi strand fejlesztése” – közbeszerzésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

  1. I. NAPIREND TÁRGYALÁSA


1./ Napirendi pont

„Badacsonyi strand fejlesztése” – közbeszerzésről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a VN. Kft. lefolytatta a közbeszerzéseket a badacsonyi strandberuházás ügyében. Két ajánlat érkezett, melyből a ROSTFREI-PROFI Kft. (8258 Badacsonytomaj, Római út 168.) ajánlata a kedvezőbb, nettó 61.327.485,- Ft., azaz bruttó 77.885.905,- Ft. A pályázatban rendelkezésre álló fedezet 47.244.094- Ft. A Képviselő-testületnek mintegy 30 millió forintot kell hozzátenni, melyből 14.083.,391,- Ft összeget vissza nem térítendő, illetve 16.558.420,- Ft összeget visszatérítendő támogatásként javasol. Elmondja, hogy a folyamat részleteit a testület ismeri, a határozati javaslatokat az ülést megelőzően jegyző asszony kiosztotta. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a műszaki ügyintéző a bizottsági ülésre a közbeszerzőtől kérje el, hogy kinek milyen ajánlatkérést küldött meg és mikor, arra milyen visszajelzés érkezett és mikor. Az alpolgármestertől kérdezi, hogy mi lesz a beruházás műszaki tartalma.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a vizesblokkok és öltöző építése a Wéber féle acélszerkezetű tetővel. Ebben a kiírásban már szerepel a régi épület bontása is.  Kérdezi, hogy a 30 millió nettóban értendő-e.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázatban 47.244.094,- Ft áll rendelkezésre. Az ÁFA 16.558.420- Ft összegben visszaigényelhető. A vissza nem térítendő nettó különbözet 14.083.391,- Ft.


Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy ha ezt a testület biztosítja, marad-e még a kasszában valami.


Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha az intézmények és a hivatali költségvetési szervek nem gyakorolnak önmérsékletet, akkor mínuszba fordulhat az önkormányzat gazdálkodása. A Képviselő-testületnek is meg kell gondolnia, hogy milyen kérelmeket fogad be. Az átmeneti gazdálkodás szabályai vannak most érvényben, a költségvetés elfogadásáig az előző évi eredeti előirányzat 1/12 részére eső költségvetési összegre vállalható kötelezettség, hozzáteszi, hogy az ASP rendszer gazdálkodási szakrendszere sem engedi meg ezt meghaladóan a számlák rögzítését sem.


Orbán Péter alpolgármester az eredeti napirendre visszatérve kérdezi, hogy van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


6/2018. (I.26.) Képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési eljárásokról - „Vállalkozási szerződés keretében Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú strandon vizesblokk és öltöző kivitelezése”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által a „Vállalkozási szerződés keretében Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú strandon vizesblokk és öltöző kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok ismeretében tudomásul veszi, hogy a projektben rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: 47.244.094,- Ft.

A tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében legkedvezőbb egyösszegű nettó ajánlati ár 61.327.485,- Ft, azaz bruttó 77.885.905,- Ft.

  1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által a „Vállalkozási szerződés keretében Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú strandon vizesblokk és öltöző kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében a hiányzó fedezet összegét, mindösszesen 30.641.811 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja és annak ajánlatkérő részére történő átadását elrendeli azzal, hogy 14.083.391,- Ft összeget vissza nem térítendő, 16.558.420,- Ft összeget visszatérítendő támogatásként biztosít. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
  2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az ajánlatkérőt, a Badacsonytomaj Városüzemeltető közhasznú Nonprofit Kft-t a döntésről tájékoztassa.


Határidő:        azonnal

szerződéskötésre 45 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Bolla József VN Kft. ügyvezető


Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 9.40 órakor bezárja.


K.m.f.
Krisztin N. László                      Orbán Péter                          Forintos Ervin

polgármester                       alpolgármester                           képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző