Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.06.27. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.06.27. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 11/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27-én 9.50 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Kun István                                      képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                   képviselő                               (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                                képviselő

Laposa Bence                               képviselő                               (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                  jegyző

Tamás Lászlóné                            pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                          műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József                                   ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                    ügyvezető

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Forintos Ervin és Laposa Bence képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

275/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 6 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy egyéb javaslat, illetve sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

276/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 27-i rendkívüli ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. MENÜ Kft. és VN Kft. ügyvezetőinek béremelésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető és Bolla József ügyvezető

 1. 2. TOP-4.2.1-16 pályázatról (határozat módosításáról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 3. Önkormányzati tulajdonban álló víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról (vagyonátháramlás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-2.1.2-16, TOP-3.2.1-16, TOP-3.1.1-16)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. és VN Kft. ügyvezetőinek béremelésére javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető és Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos korelnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a

 1. 1. Menü Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) ügyvezetőjének, Molnárné Keller Csillának 2017. július 1. napjától díjazását havi bruttó 300.000 Ft-ban állapítsa meg.
 2. 2. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ügyvezetőjének, Bolla Józsefnek 2017. július 1. napjától díjazását havi bruttó 380.000 Ft-ban állapítsa meg.
 3. 3. Kérje fel a munkáltatói jog gyakorlóját, hogy az üzleti terv tárgyalásakor vizsgálja felül a béreket.
 4. 4. Kérje fel a munkáltatói jog gyakorlóját, hogy a BVKI intézményvezetője tekintetében premizálási javaslattal éljen a soros ülésen a két nagy rendezvény okán.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

277/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. és VN Kft. ügyvezetőinek béremelésére javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a munkáltatói jogkör gyakorlója felé, hogy a

 1. Menü Kft. (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) ügyvezetőjének, Molnárné Keller Csillának 2017. július 1. napjától díjazását havi bruttó 300.000 Ft-ban állapítsa meg.
 2. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) ügyvezetőjének, Bolla Józsefnek 2017. július 1. napjától díjazását havi bruttó 380.000 Ft-ban állapítsa meg.
 3. felkéri a munkáltatói jog gyakorlóját, hogy az üzleti terv tárgyalásakor vizsgálja felül a béreket.
 4. felkéri a munkáltatói jog gyakorlóját, hogy a BVKI intézményvezetője tekintetében premizálási javaslattal éljen a soros ülésen a két nagy rendezvény okán.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László Önkormányzat jegyzője

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Bolla József ügyvezető

Vargáné Szőke Judit könyvelő VN Kft.

2./ Napirendi pont

TOP-4.2.1-16 pályázatról (határozat módosításáról)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos korelnök ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy információink szerint a TOP 2. körben a rendelkezésre álló forrás nem lesz elegendő, ezért a beadott pályázat tartalmának csökkentését javasoljuk, így a projekt összköltsége 5.333 eFt-ra módosul, önrész vállalása nélkül. Ennek függvényében a pályázat előkészítője is csökkentette az előkészítés költségét, durván a felére.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

278/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. pályázatról - TOP-4.2.1-16 pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 226/2017.(V.12.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Elrendeli pályázat benyújtását a MENÜ Kft. konyhájának fejlesztése céljából a TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése pályázati konstrukció keretében.

a)     a projekt megvalósítási helye: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8., 2488/5/A/1 hrsz. a

b)     projekt összköltsége: 5.333.000 Ft

c)      a projekthez kapcsolódó önrész összege: 0 Ft

d)     a projektben igényelt támogatás összege: 5.333.000 Ft

e)     a projekthez kapcsolódó önrész összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

3./ Napirendi pont

Önkormányzati tulajdonban álló víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról (vagyonátháramlás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos korelnök ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy törvényi változás miatt az önkormányzat viziközmű vagyonát térítésmentesen át kell adni az államnak, mely 810 millió forint vagyonvesztést jelent. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

279/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj Város Önkormányzat tulajdonában levő viziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű vagyonelemek átadásáról rendelkezik, melyhez kapcsolódóan felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a – jelen előterjesztés melléklete szerinti - ivóvízközmű-vagyon átadásáról/szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződés megszűntetésére vonatkozó szerződés aláírására.
 2. elrendeli továbbá a víziközmű vagyon kivezetését az önkormányzat vagyonnyilvántartásából 2017. július 1-jei fordulónappal.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ktgv. osztályvezető

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodó

4./ Napirendi pont

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-2.1.2-16, TOP-3.2.1-16, TOP-3.1.1-16)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Pénzügyi bizottság korelnökét, hogy a TOP-3.1.1-16 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázattal kapcsolatos bizottsági javaslatot ismertesse.

 

Nagy Lajos bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a TOP-3.1.1-16 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat beadását rendelje el és a projekt összköltségét minimum 50.000.000 Ft-ban határozza meg.
 2. 2. a projekt-előkészítési feladatok ellátásával bízza meg a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát.
 3. projektelemként két elektromos kisbuszt, 3 darab töltőállomást és kerékpárút feljelölést, forgalomtechnikai terv és az ehhez kapcsolódó elemek (pl.: táblák, lámpák, stb.) kialakítását jelölje meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

280/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-3.1.1-16)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-3.1.1-16 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázat beadását elrendeli és a projekt összköltségét minimum 50.000.000 Ft-ban határozza meg. A projekt-előkészítési feladatok ellátásával megbízza a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályát. Projektelemként megjelöli: két elektromos kisbusz és 3 darab töltőállomás és kerékpárút feljelölés, forgalomtechnikai terv és az ehhez kapcsolódó elemek (pl.: táblák, lámpák, stb.) kialakítása.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság korelnökét, hogy a TOP-2.1.2-16. kódszámú Zöld város kialakítása 2. pályázattal kapcsolatos bizottsági javaslatot ismertesse.

 

Nagy Lajos bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld Város kialakítása 2. pályázat beadását rendelje el, a projekt összköltségét legfeljebb 200.000.000 Ft-ban határozza meg.

A projekt-előkészítési feladatok ellátása tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (7551 Lábod, Kossuth utca 57.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) kösse meg a szerződést bruttó 635.000 Ft (azaz bruttó hatszázharmincötezer forint) összegben, melyet a projektben elszámolható mértékig biztosítson a 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére.

A projektelemeket jelölje meg az alábbi sorrend szerint: Felső-bazársor megújítása, Halászkert parkoló felújítása, Badacsony Központi park megújítása, Egry sétány csapadékvíz elvezetés és járda és parkoló kialakítás.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottság által javasolt fontossági sorrend szerint lehet az elemeket beemelni a projektbe, a támogatási keretösszeg eléréséig. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

281/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-2.1.2-16)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a TOP-2.1.2-16 kódszámú Zöld Város kialakítása 2. pályázat beadását elrendeli és a projekt összköltségét legfeljebb 200.000.000 Ft-ban határozza meg. A projekt-előkészítési feladatok ellátása tárgyában a Virtual English Systems Kft-vel (7551 Lábod, Kossuth utca 57.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) köt szerződést bruttó 635.000 Ft (azaz bruttó hatszázharmincötezer forint) összegben, melyet a projektben elszámolható mértékig biztosít 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére. Projektelemként megjelöli: Felső-bazársor megújítása, Halászkert parkoló felújítása, Badacsony Központi park megújítása, Egry sétány csapadékvíz elvezetés és járda és parkoló kialakítás.

2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.

3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításához kapcsolódó szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság korelnökét, hogy a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázattal kapcsolatos bizottsági javaslatot ismertesse.

 

Nagy Lajos bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat beadásáról a Képviselő-testület 2017. július 5-i soros ülésén történjen döntéshozatal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

282/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat

TOP pályázatok előkészítéséről (TOP-3.1.2-16)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.2-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat beadásának előkészítését a 2017. július 5-i ülésre elrendeli.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos bizottság korelnöke ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. 1. az projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzat Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (székhely: 8347 Ukk, Kossuth utca 32., adószám: 25899285-2-19; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) kössön szerződést bruttó 6.934.200 Ft (azaz bruttó hatmillió-kilencszázharmincnégyezer-kettőszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. 2. a polgármester a héten egyeztessen a nyertes ajánlattevővel arról, hogy a szerződéskötés előtt készítsen egy olyan dokumentumot, melyben rögzítésre kerül a beadott pályázat pontos értelmezése.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

283/2017. (VI.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. az projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában az Önkormányzat Fejlesztési- és Projektiroda Kft-vel (székhely: 8347 Ukk, Kossuth utca 32., adószám: 25899285-2-19; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) köt szerződést bruttó 6.934.200 Ft (azaz bruttó hatmillió-kilencszázharmincnégyezer-kettőszáz forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 2. e héten egyeztetést rendel el a nyertes ajánlattevővel azzal, hogy a szerződéskötés előtt elrendeli olyan dokumentum előkészítését, amiben rögzítésre kerül a beadott pályázat pontos értelmezése.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a 2-4. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

6./ Napirendi pont

Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vegyes ügyek keretében tárgyalt ügyek között nem volt testületi döntést igénylő téma. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 10.05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

Nagy Miklós

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző