Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.05.31. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.05.31. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 10/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 31-én
8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                               (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                                   képviselő                               (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (4 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester a napirendekre rátérve elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 35 napirendi pont szerepel. Ehhez javasolja felvenni 36. napirendként a Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról, 37. napirendként a Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása tárgyú napirendeket, melyeket a Pénzügyi bizottság is megtárgyalt. Kérdezi, hogy egyéb napirendi, illetve sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

236/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 31-i soros ülésének módosított napirendjét 37 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem – Régiójáró buszjárat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János Céh Egyesület elnöke

 1. 2. Védőoltás támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő

 1. 3. Keresztúry ház épületgépészeti felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 4. Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10.  Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. GINOP 7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17. „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18. Kisfaludy út és térségének felújítása – tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19. 028/9. hrsz-ú (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. BestBike Kft. kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23. Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24. Csűri Róbert Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25. Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26. Fűzfa utcai 2191. hrsz-ú ingatlanról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27. Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Dr. Sipos Balázs Bt. 0135/1 és 0135/2. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29. Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

30. Oroszi András ingatlan felajánlása megvételre, Bt. 2932, 2933, 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

31. Térképes információs táblák felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

32. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

33. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

34. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

35. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

36. Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

37. Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület támogatási kérelem – Régiójáró buszjárat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Békássy János Céh Egyesület elnöke

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy

-          a „Badacsony első látásra” logó jelenjen meg a buszon és a kiadványban.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az Egyesület 200 eFt-ot kér a busz működtetéséhez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az elnök úrral egyeztetett. Jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. A körjárat teljes hossza 48 km, kihasználtsága 60 %-os, Pünkösdtől augusztus 20-ig üzemel, a Borhét alatt naponta. A társönkormányzatok közül Badacsonytördemic, Szigliget és Kékkút 100 eFt-tal támogatja a járat működtetését, Ábrahámhegy Képviselő-testülete ma fog dönteni a 100 eFt-os támogatási kérelemről.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy arról volt szó korábban, hogy konkrét feladatokat finanszíroz az önkormányzat, most ez a kérés ilyen. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kérelmet támogatja az előterjesztés és a bizottság javaslata szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

237/2017 (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Régiójáró buszjárat támogatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület (8261 Badacsonytomaj, Park utca 14., képviseli Békássy János elnök)) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 200.000 ezer Ft összegben, azaz kettőszázezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott tartalék keret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. július 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: Régiójáró buszjárat működtetésének támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.
 10. elrendeli, hogy a támogatáshoz kapcsolódóan a „Badacsony első látásra” logó jelenjen meg a buszon és a kiadványokban, melyhez szükséges intézkedésre felkéri az Egyesület elnökét.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap, az összeg kifizetésére:   megállapodás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester, Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

2./ Napirendi pont

Védőoltás támogatásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Poszlovszky Krisztina védőnő

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a

-          bárányhimlő és rota vírus elleni védőoltás biztosítását a badacsonytomaji állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek részére és felkéri a jegyzőt a szociális rendelet módosításának előkészítésére.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a védőnő jelezte, hogy bizonyos védőoltások beadása komoly anyagi terhet jelent a szülők egy részének. A bizottság vizsgálta a lehetőségeket, melyhez a szociális rendelet módosítását javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a gyógyszerköltségekhez kapcsolódó támogatási rendszer egészülne ki a szociális rendeletben úgy, hogy az az állandó lakos szülő és így gyermeke lesz jogosult a védőoltás támogatására, akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 500 %-át.  A települési támogatási rendszerben az egyszer adható támogatás összege limitálva van, de ennek összegébe mindkét védőoltás beleférhet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy fontos hangsúlyozni, hogy az érintett szülő kérelmére vizsgálja a támogatás lehetőségét a polgármester átruházott hatáskörében. A védőoltást nem kényszerítjük rá senkire, ha a család kéri az oltás támogatását, akkor a testület biztosítja, amennyiben a keret lehetővé teszi. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Napirendi pont

Keresztúry ház épületgépészeti felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja, hogy amíg nincs meg az épület hasznosítási funkciója, addig ebben a kérdésben ne történjen döntéshozatal.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kulturális Intézmény vezetője – aki az ülésen betegsége miatt nem tud jelen lenni – a Keresztúry házban különböző felújításokat javasolt. A bizottság véleménye szerint amíg nincs meg konkrét hasznosítási cél, ne költsünk az épületre. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

238/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozata

Keresztúry ház épületgépészeti felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keresztúry ház épületgépészeti felújítását nem rendeli el, amíg nincs meg az épület hasznosítási funkciója.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

 

4./ Napirendi pont

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról és a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot aktualizálni kell a nyertes pályázatokhoz, hogy összefüggésbe kerüljön az egyéb jogszabályokkal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

239/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozata

2017. évi közbeszerzési terv módosításáról és Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 142/2017.(III.29.) határozatával elfogadott „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és a módosítást hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint ismételten módosítja.
 2. a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja, valamint a 263/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

5./ Napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá, hogy a visszafizetési kötelezettség okán keletkező óvodai normatíva visszafizetés miatti összeget vonja el a társulás az intézmény költségvetéséből és kérjen a TT elnöke tájékoztatást e tárgykörben az intézményvezetőtől soron kívüliséggel.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a januárban elfogadott éves ellenőrzési terv szerint különböző gazdálkodási folyamatokat vizsgáltat felül külső cégekkel, melyekről az előterjesztés szerinti jelentés készült. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


 

240/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozata

2016. évi ellenőrzési jelentésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott SZAHK - ÉRTELEM Bt. által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2016.” beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Javasolja továbbá, hogy a visszafizetési kötelezettség okán keletkező óvodai normatíva visszafizetés miatti összeget vonja el a társulás az intézmény költségvetéséből és kérjen a TT elnöke tájékoztatást e tárgykörben az intézményvezetőtől soron kívüliséggel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy technikai jellegű napirendről van szó, a megtörtént folyamatok átvezetése történik a költségvetésen.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

241/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)        Kiadási főösszege                                                        111 538 ezer Ft,  melyből

aa)      Működési kiadások                                                     110 758 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                                  68 977 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 18 805 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                                        22 976 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                                0 Ft

ab)    Felhalmozási kiadások                                                      780 ezer Ft

ac)    Finanszírozási kiadások                                                                0 Ft

 

 

b)    Bevételi főösszege                                                    111 538 ezer Ft,             melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                                   15 476 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:                    13 535 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                          0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                  405 ezer Ft
 4. működési bevételek:                                                1 536 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                                           0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                                     0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                  0 Ft

bb)           Finanszírozási bevételek                                       96 062 ezer Ft

 

 1. II.     költségvetési engedélyezett létszámkeret:     24 fő, ebből

20 fő közszolgálati tisztviselő,

2 fő közterületfelügyelő

2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

 1. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné ktgv.osztályvezető

 

 

7./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása (zárszámadás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodását értékeli, melyre minden évben május körül kötelező jelleggel sor kerül. A Közös Önkormányzati Hivatal jól végezte munkáját, 6,8 millió forint pénzmaradványa keletkezett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

242/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadási beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)               Kiadási főösszege                                         103.846 ezer Ft, melyből

aa)        Költségvetési kiadások                                            103.846 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                                                      65.706 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:                       17.891 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                                            19.794 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                                                    0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                                     455 ezer Ft

ac)  Finanszírozási kiadások                                                               0 Ft

b)            Bevételi főösszege                                         111.980 ezer Ft, melyből:

ba)  Költségvetési bevételek                                               15.918 ezer Ft

ebből:

1. működési célú támogatások Áht. belül:                      13.585 ezer Ft

 1. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                            0 Ft
 2. közhatalmi bevételek:                                                    505 ezer Ft
 3. működési bevételek:                                                  1.828 ezer Ft
 4. felhalmozási bevételek:                                                             0 Ft
 5. működési célú átvett pénzeszközök:                                        0 Ft
 6. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                    0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                               96.062 ezer Ft.

II.   Mérlegfőösszege:

a)            Eszközök:                                                                 13.037 ezer Ft

ebből:

 1. Befektetett eszközök                                                     675 ezer Ft
 2. Forgóeszközök                                                         12.362 ezer Ft

b)            Források                                                                   13.037 ezer Ft

ebből:

 1. Saját tőke                                                                  11.728 ezer Ft
 2. Kötelezettség                                                              1.309 ezer Ft
 3. Passzív időbeli elhatárolások                                                     0 Ft

III. Pénzmaradvány                                                                     8.133 ezer Ft

 1. kötelezettséggel terhelt                                              1.309 ezer Ft
 2. szabad pénzmaradvány                                             6.824 ezer Ft

mely pénzmaradványból 1.309 ezer Ft-ot a kötelezettségekre fedezetként biztosítja, a szabad pénzmaradványt, 6.824 ezer Ft-ot az intézménynél hagyja és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást készítse elő.

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 3. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző,

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a nyilatkozatok és mérlegek elfogadását határozatban kell megerősíteni az előterjesztés szerinti tartalommal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

243/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadási beszámolójáról – nyilatkozatok és mérlegek elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az előterjesztés mellékleteként - bemutatott mérlegeket és kimutatásokat az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 2. a polgármester által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.
 4. a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye vezetője által készített, a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Közös Hivatal és az Önkormányzat pénzügyileg elkülönülő két rendszer. Az Önkormányzat gazdálkodása is pozitív volt. Sok kérés érkezik a Képviselő-testülethez, melyek komoly kiadással járnak. Egy pályázati időszak előtt állunk, ahol előfordulhat, hogy saját pénzeket is mozgósítani kell, ezért óvatosan, megfontoltan kell meghozni a döntéseket a beérkező igényekkel kapcsolatosan. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az önkormányzat 2016. évi zárszámadását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról

 

10./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány felosztására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

244/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

az önkormányzat 2016. évi pénzmaradvány felosztásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)     az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                                 236 224 e/Ft

- Kulturális Intézmény                                                          -2 430 e/Ft

- Közös Hivatal                                                                      8 133 e/Ft

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- önkormányzat                                                                    98 990 eFt

- Kulturális Intézmény                                                                800 eFt

- Közös Hivatal                                                                       1 309 eFt

Szabad pénzmaradvány:

- önkormányzat                                                                 137 234 e/Ft

- Kulturális Intézmény                                                         - 3 230 e/Ft

- Közös hivatal                                                                       6 824 e/Ft

b)     az önkormányzat pénzmaradványából az előző évi kötelezettségekre és a képviselő-testület döntései alapján a 2017. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen felül megmaradt szabad pénzmaradványt az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c)      Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye negatív pénzmaradványa miatt, a 2017. évi kiadási előirányzatát 3.230 e /Ft összeg erejéig zárolja.

d)     a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal szabad pénzmaradványát az intézmény rendelkezésére bocsátja.

e)     felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

 

 

11./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.08.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

12./ Napirendi pont

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a megvásárlásra, illetve értékesítésre kijelölt ingatlanok esetében az átvezetések megtörténtek. A Badacsonytomaj 225. és 226. hrsz-ú ingatlanokra vonatozóan a földhivatali bejegyzés megtörtént, azok a forgalomképes vagyontárgyakhoz kerülnek, illetve a városüzemeltetés kezelésébe átaandó vagyonhoz tartoznak. Kéri a rendelet módosítás elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló

3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

13./ Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadásra javasolja.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal évi ellenőrzési tervében szerepel a helyi önkormányzatok vonatkozó rendeleteinek vizsgálata, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben kapott felhatalmazásnak való megfeleltetése. A módosítás a házasulandó felek felé érdemi változtatással nem jár.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a környező hivatalokhoz képest jelentős az innen származó bevétel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a házasságkötések kapcsán jelentkező bevétel egy tavalyi állásfoglalás alapján közhatalmi bevételnek minősül. Novemberben kérni fogjuk január 1-i hatályosulással az anyakönyvi díjak módosítását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

14./ Napirendi pont

Letelepedési támogatási kérelmek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy kérelmezők részére külön-külön 500 ezer Ft vissza nem térítendő és 1.000 ezer Ft visszatérítendő támogatást biztosítson.

Krisztin N. László polgármester felhívja a badacsonytomaji fiatalok figyelmét a támogatás igénybevételének lehetőségére. Eddig 8 pár adta be igényét, most 2 kérelemről kell dönteni. Frantal Adrián és Hofman Andrea, illetve Gerencsér Tamás és Dr. Tóth Violetta 500 eFt vissza nem térítendő támogatásra és 1 millió forint kamatmentes kölcsönre nyújtotta be kérelmét az önkormányzathoz, melyeket a bizottság támogatásra javasolt.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot Frantal Adrián és Hofman Andrea kérelméhez kapcsolódóan a bizottsági javaslattal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

245/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Frantal Adrián és Hofman Andrea (8258 Badacsonytomaj, Táncsics u. 32.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. június 30.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot Gerencsér Tamás és dr. Tóth Violetta kérelméhez kapcsolódóan a bizottsági javaslattal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

246/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Gerencsér Tamás és Dr. Tóth Violetta (8261 Badacsony Park u. 19.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés a) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.

2.  felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.

3.  A támogatás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások keret terhére biztosítja.

4.  felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. június 30.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

15./ Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a program felülvizsgálata kétévente kötelező, ez az idén megtörtént. Javasolja a nemleges nyilatkozat elfogadását a határozati javaslat szerint.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a pályázatokhoz az aktuális Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte szükséges. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

247/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Helyi Esélyegyenlőség Program áttekintésről, felülvizsgálatának szükségességéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. kijelenti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, a kétévente előírt áttekintésnek így eleget tett és azt változatlan formában elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakhoz megfelelően nyilatkozatot tegyen, hogy a 2013. június 28. napján, az 563/2013.(VI.28.) határozattal elfogadott és a 159/2016.(IV.13.) határozattal módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a képviselő-testület jelen határozatát és a polgármester 2. pont szerinti nyilatkozatát a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé töltse fel.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

feltöltésre 2017. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

16./ Napirendi pont

GINOP 7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban döntés született egy világörökség várományos településekre vonatkozó pályázat benyújtására, melynek keretében a Fő utca és a Hősök tere felújítására pályáztunk volna. Közben a Magyar Turisztikai Ügynökséggel egyeztettünk, ahol elmondták, hogy mivel a rendelkezésre álló keret már felosztásra került, nem támogatják az igényünket.  A pályázat előkészítésére ajánlatokat kértünk be, melyek közül a legolcsóbb mintegy 6 millió forint volt. Javasolja, hogy most ne adjuk be a pályázatot, keressünk további pályázati lehetőségeket a program megvalósításához. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel, illetve a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

248/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17 pályázatról - Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése pályázati konstrukció keretében nem nyújt be pályázatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

„Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a(z)

-          Akcióterületi terv elkészítésére: BFH Európa Kft.

-          ITS: BFH Európa Kft.

-          közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására: CORDICT Kft.

megbízását az ajánlatokban szereplő összegen.

Krisztin N. László polgármester örömmel számol be arról, hogy a Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása pályázat eredményes volt, 612 millió forintot biztosítottak a Badacsony hajóállomás előtti park és az ott lévő egykori alsó bazársori épület, a badacsonyi strand bejárat megújítására, az ABC előtti jelenleg zúzalékos terület burkolására és csapadékvíz elvezetésére, Badacsonytomajon a Tájház udvar megújítására.  A közbeszerzéshez, a részfeladatok végrehajtásához árajánlatokat kértünk be, melyekről most kell dönteni.  A projektmenedzsment kialakítására – melyet kormányrendelet szabályoz - alternatív javaslatokat fogunk letenni külön előterjesztés formájában.  A program megvalósításához a badacsonyi parkban lévő üzletek tulajdonosaival is egyeztetni kell, mely folyamatban van. Az előkészítő munkára 6 hónap áll rendelkezésre, a szezon után szeretnénk a program megvalósítását megkezdeni.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát és a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

249/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Zöld város kialakításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VE1 kódszámú „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a Támogatási szerződést aláírja.
 2. az Akcióterületi terv elkészítésére a BFH Európa Projektfejlesztő Kft-vel (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6.) köt szerződést bruttó 889.000 Ft (azaz bruttó nyolcszányolcvan-kilencezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 3. az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére a BFH Európa Projektfejlesztő Kft-vel (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 4-6.) köt szerződést bruttó 2.286.000 Ft (azaz bruttó kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 4. a közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására a CORDICT Fejlesztési és Tanácsadó Kft--vel (székhely: 1012 Budapest, Attila út 79. I.em.7.) köt szerződést bruttó 3.060.065 Ft (azaz bruttó hárommillió-hatvanezer-hatvanöt forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
 6. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a 2-4. pontok megvalósításához kapcsolódó szerződéseket aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

18./ Napirendi pont

Kisfaludy út és térségének felújítása – tervezési ajánlatokról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a Masszi Építész Iroda Kft-vel kössön szerződést az ajánlatban szereplő 14.440.000 Ft + ÁFA összegben.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

250/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

Kisfaludy út és térségének felújítása – tervezési ajánlatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megrendeli a Kisfaludy út térségének felújítása munkákhoz szükséges tervezési munkákat, melyhez 14.440.000 Ft + ÁFA (bruttó 18.338.800 Ft, azaz bruttó tizennyolcmillió-háromszázharmincnyolezer-nyolcszáz forint) összeget biztosít a 2017. évi általános tartalék keret terhére. A munkát – az előzetes árajánlata alapján – a Masszi Építész Iroda Kft-től (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.) megrendeli és a vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.
 2. felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére, a Műszaki Osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a tervezési munka elvégzésének, a tervek építési engedélyeztetésre történő benyújtásának határidejét 2017. június 15. napjában jelöli meg.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 3 munkanap,

munkák elvégzésére 2017. június 15.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

19./ Napirendi pont

028/9. hrsz-ú (Ranolder Ház) elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja és az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a régóta félkész állapotban álló Ranolder háznak új tulajdonosa lesz. A szerződés alapján az ingatlan vételára 100 millió forint. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van, a bizottság azt javasolta, hogy ne éljünk vele. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

251/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 028/9. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 028/9. hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 3972 m2 területű műemlék besorolású külterületi ingatlan, természetben 8261 Badacsonytomaj, Bogyai Lajos u. 8. szám alatt található Ranolder Ház tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a kikiáltási árat 2.000.000 Ft/szezon+rezsiköltség összeggel határozza meg.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a badacsonyi vasútállomás területén lévő volt utasellátó épületet és a mellette lévő területet bérbe vette a MÁV-tól, mert meglátása szerint az ott folyó tevékenység – ruhák árusítása - akadályozta a közlekedést és esztétikailag sem illett bele az utóbbi időben megfogalmazott koncepcióba. Döntött arról, hogy az utasellátó épületre pályázatot ír ki, illetve a mellette lévő területet nem adja bérbe. Pályázat nem érkezett, ezért a hasznosítás újbóli kiírása szükséges.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző pályázatnál az a döntés született, hogy kizárólag vendéglátó tevékenység esetén legfeljebb 40 m2 közterületet is biztosíthat a pályázat kiírója. Megjegyzi, hogy a MÁV üzletre és a Tájház udvaron lévő bérbe adandó üzletre a korábbi döntés értelmében a kiadó táblák kihelyezésre kerültek, illetve internetes oldalakon is – jófogás és vatera – megjelentettük a bérleti lehetőséget.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ahol az áthaladás fizikailag történik, oda a testület nem ad engedélyt semmiféle tevékenységre, de az utasellátó épület körüli területre a vasút, illetve a Dísztér felé korlátozottan biztosít közterületet vendéglátó üzleti tevékenységhez, pld. kávézó üzemeltetéséhez. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Pénzügyi bizottság módosító javaslatával kiegészítve elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

252/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.
 2. II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)  területe: 19 m2

c)   megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)  vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. június 19. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. június 20. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Induló bérleti díj: 2.000.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)  Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)  Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)  A bérleti jogviszony időtartama: 2017. július 1. - 2017.december 31., határozott időtartamra.

h)  Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)    Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)    Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)   Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m) Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

21./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a horgászboltként üzemeltetett üzlet bérletét a bérlő felmondta, ezért ismét kiadó. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

253/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Tájház udvar 116/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)  vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú üzlet

b)  forgalmi értékének megjelölése: 4.000.000 Ft

c)  területe: 44 m2

d)  műszaki állapota: jó

e)  a hasznosítás módja: bérbeadás

f)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

g)  a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000 Ft/hó + rezsiköltség, bérleti díjban határozza meg.

h)  A bérleti jogviszony időtartamát: 2017. július 1. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

i)    A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft. összegben határozza meg.

j)    A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 19. 16,00 óra

k)  A pályázat bontásának időpontja: 2017. június 20. 10,00 óra

l)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

m) Licitösszeg emelésének mértéke: 5.000 Ft

n)  Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 • o)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

Határidő: pályázat kiírására azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

22./ Napirendi pont

BestBike Kft. kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiség bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a pályázati kiírásban rögzítésre kerüljön, hogy az üzlet előtti területen közterülethasználati díjat köteles fizetni. A bérleti díj összegét 15.000 Ft/hó + rezsiköltség összegben javasolja elfogadásra.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kérelmező Badacsonyban, a Tourinform iroda mellett lévő épületsorból szeretne egy helyiséget bérelni raktározási célra. Kérelmét a bizottság pályázat kiírásával támogatta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat benyújtásának határideje a kifüggesztést követő 15 nap.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

254/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)  a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség

b)  a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: szolgáltatói/kereskedelmi tevékenység

c)   a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, bérbeszámítással elismerhető, bérlő által elvégzendő munkák: ---

d)  a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 15.000,- Ft/hó + rezsiköltség

e)  pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

f)    a bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

g)  pályázó az üzlet előtti területen közterület-használati díjat köteles fizetni.

 1. felkéri Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintézőt a pályázati felhívás előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Javasolja az ingatlant 35 millió Ft összegen a pályázónak értékesítésre azzal, hogy a visszavásárlási garancia kerüljön rögzítésre a szerződésben, mely szerződés előkészítésére kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Borműhely előtti 4 ezer m2-es, füves, önkormányzati terület hasznosításáról van szó, melyet már többször meghirdettünk azzal, hogy a Képviselő-testület olyan üzleti partnert keres, aki turisztikai célt valósítana meg, ehhez a koncepciót bemutatja. Az önkormányzat szeretne élni a visszavásárlási garanciával, ha a vevő a vállalt fejlesztést nem valósítja meg. Az ingatlan értékbecslő által meghatározott értéke 33,5 millió forint, most 35 millió forint vételi áron érkezett egy pályázat, melyről dönteni kell.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslat 4. pontjának módosítását. Javasolja, hogy az adás-vételi szerződés tervezete – miután a felek által egyeztetve lett – kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a pályázónak milyen turisztikai elképzelései vannak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy pincesort építene 8 pincével, kihasználva a terület domborzati viszonyait, kissé a földbe süllyesztve. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki támogatja az ingatlan értékesítését azzal, hogy a visszavásárlási garanciát is tartalmazó szerződés tervezetet be kell mutatni a testületnek jóváhagyás céljából, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

255/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Hartai Béla 1138 Budapest, Viza út 7/c. szám alatti lakos pályázatát elfogadja.
 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra a pályázatban nevesített és megajánlott 35.000.000 Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj. 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Hartai Béla 1138 Budapest, Viza út 7/c. szám alatti lakos pályázó részére.
 3. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése.
 4. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére, és ellenjegyzésére.
 5. felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy az adás-vételi szerződés ügyében konzultájon a pályázóval és azt a testület soron következő ülésére készíttesse elő.
 6. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy a terület esetleges visszavásárlására vonatkozó garanciális elemeket építse be a szerződés tervezetébe.
 7. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő:  azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné ügyintéző

 

24./ Napirendi pont

Csűri Róbert Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a kikiáltási árat 19.500.00 Ft, licitlépcső 500.000 Ft összegben határozza meg.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az ingatlan Badacsonyban a Volán Panzióval szemben, a Római út túloldalán található, jelenleg szőlőként hasznosított. Az ingatlanra 16 éves bérleti jogviszony van érvényben, melyet egy helyi borász bérel, még 8 évig, évi 10 eFt haszonbérleti díj ellenében. A felette lévő épület tulajdonosa Csűri Róbert, aki a vételi ajánlatot adta. Az önkormányzat vagyongazdálkodása akkor működik jól, ha az ingatlanaiból a közösségnek bevétele származik. Felmerülhet, hogy megfelelő-e az ilyen formában történő hasznosítás. Viszont az önkormányzat településfejlesztési koncepciója szerint vigyázni kell a szőlőterületekre, mert Badacsony jövője a szőlők megtartásával biztosítható. A bizottság javasolta pályázat útján értékesíteni az ingatlant oly módon, hogy szerződésileg garantálni kell, hogy a szőlő megmarad, a jelenlegi bérlőkkel a bérleti jogviszony végéig azonos feltételekkel megtörténik a szerződéskötés. Megjegyzi, hogy a HÉSZ 3 %-os beépítésre ad lehetőséget. Ez jelen esetben 180 m2-es gazdasági épületet jelenthet. Nincs egyértelmű állásfoglalás arra, hogy kiköthető-e, hogy ne kerüljön beépítésre az ingatlan. Szó volt elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről is, javasolja 10 évben meghatározni.

 

Nagy Lajos képviselő megjegyzi, hogy a Római úton a bástyák mellett régebben szőlőművelés folyt, most épületek vannak a helyükön. A szőlők védelmében mindent meg kell tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy hivatalból van lehetőség eljárás kezdeményezésére, de más hatóságok járnak el. A Hivatalnak nincs erre feladat és hatásköre.

 

Kun István képviselő szerint a HÉSZ iránymutatásait be kell tartatni. Kérdezi, hogy van-e ehhez megfelelő apparátusa a Hivatalnak. Nehezíti a helyzetet, hogy 300 m2-es épületnagyságig építési engedélyt sem kell kérni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy bejelentési kötelezettség van, a Földhivatal, Nemzeti Park és egyéb hatóságok végzik a munkájukat, műholdas, drónos felvételek készülnek, a változtatások ki fognak tűnni. A korábbi testület nem támogatta ezzel kapcsolatosan a rendelet megalkotását. A Városarculati kézikönyv fogja majd rendezni ezeket a kérdéseket.

 

Forintos Ervin képviselő módosító indítványként javasolja az ingatlan kikiáltási árát 25.000.000 Ft-ban meghatározni. Ezen a környéken magasabb áron történtek ingatlanértékesítések, mint amit a szakértő megállapított.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy nincs mód az ingatlanforgalmi szakértő véleményét felülbírálni, ha a testület nem fogadja el, akkor mástól is meg kell kérni az értékbecslést. A határozati javaslat I. pontját módosításra javasolja azzal, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet, az ingatlant értékesíteni kívánja, melyhez pályázat kiírása szükséges.

 

Laposa Bence képviselő szerint a belterületi és külterületi szőlőterületeket élesen külön kell választani. Maximálisan egyetért azzal, hogy minél több szőlőterület maradjon meg, de a szorosan beépített területeken ez nehezen oldható meg. A külterületi nagy, összefüggő szőlőterületeket védeni kell, de nem tragédia, ha a belterületen ez nem mindig tud megvalósulni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Szőlő és Bor városa címet 30 éve kapta meg Badacsony, ezért is fontos a szőlők megtartása. Kérdezi, további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ingatlan értékesítésére az önkormányzat a Jegyző asszony által javasolt módosítás figyelembevételével írjon ki pályázatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

256/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Csűri Róbert Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. megtárgyalta Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékot.
 2. a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben 8261 Badacsonytomaj (Badacsony), Római út 163. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja, melyhez a pályázati kiírás előkészítését és közzétételét elrendeli.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a vételi szándékot tevőt értesítse.
 4. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázat kiírás előkészítésére és annak közzétételére.
 5. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse Part Imre (8261 Badacsony, Radnóti u. 2.) szám alatti bérlőt.
 6. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó iratok előkészítésére.

 

Határidő:              azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:                Krisztin N. László polgármester,

dr. Gáli Mihály ügyvéd,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ingatlan kikiáltási ára 25 millió forintra módosuljon, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

257/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlanra hasznosítása – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 988/1 hrsz-ú ingatlan kikiáltási árát 25.000.000 Ft-ban nem fogadja el.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az értékbecslés szerinti 19,5 millió forint kikiáltási árat elfogadva a pályázat kiírását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

258/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlanra hasznosítása – pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 988/1 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű természetben 8261 Badacsonytomaj, Római út 163. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján értékesíteni kívánja az ingatlant, és pályázati kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
 3. a. 8261 Badacsonytomaj, hrsz. 988/1 hrsz
 4. területe: 6593 m2
 5. megnevezése: beépítetlen terület
  1. műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas, víz, csatorna, gáz és elektromos csatlakozási lehetőség van
  2. 2. vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
  3. 3. a hasznosítás módja: értékesítés (tulajdonjog átruházás)
  4. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  a./ Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 19.500.000,- Ft

b)  A pályázati felhívás feltételei:

c)   A vagyontárgy kikiáltási ára: 19.500.000,- Ft

d)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 500.000 Ft

e)  A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

f)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

g)  Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

h)  Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel azonos feltételekkel bérleti szerződés kötését vállalja.

i)    Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási garanciát köt ki és az ingatlanra 10 évre vonatkozó elidegenítési és terhelési jog bejegyzését elrendeli.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 1. 5. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)     Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. június 22. napján 12,00 óra.

c)      Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/1 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)     Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)     Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)            Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)     A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)     Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)       A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 1.950.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)       A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)      Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

6.1.  A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.2.  Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

6.3.  A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

6.4.  A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.

6.5.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

6.6.  Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.

6.7.  A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

6.8.  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

6.9.  Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

 1. 7. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása: a kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 1. 8. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)     Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. június 22. napja 14,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)     Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 1. 9. Versenyeztetés szabályai:

a)    A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b)    A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c)    A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d)    Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e) A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-      a versenyeztetés helyét, idejét,

-      a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-      a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-      az induló licit mértékét,

-      a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-      a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-      a megjelentek aláírását,

-      a jelenléti ívet.

f)       A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)     A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)     A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. 10. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)     Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)     Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)      Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)     Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. 11. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)     A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)     A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

 

II. felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati kiírás előkészítésére és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

 

Határidő:            azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezően csatolandó)

Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

(Nyomtatott nagybetűkkel és kék tintatollal, vagy számítógéppel kitöltendő)

 

Név:

…………………………………………………………………………………….

Születési név:

…………………………………………………………………………………….

Születési hely és idő:

…………………………………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………………………………….

Lakcím:

…………………………………………………………………………………….

Székhely:**

 

Adóazonosító jel:

…………………………………………………………………………………….

Adószám:**

…………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám/

nyilvántartási szám:**

…………………………………………………………………………………….

Statisztikai azonosító:

…………………………………………………………………………………….

Képviselő neve:

…………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállalom:*

igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom:*

igen/nem

Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom:*

igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok:*

igen/nem

Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesítem:*

igen/nem

Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem álltam illetve nem állok, keresetlevelet sem nyújtottam be velük szemben.*

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy a jelenlegi (önkormányzattal kötött szerződés szerinti) bérlővel az önkormányzati bérleti szerződés szerinti azonos feltételekkel bérleti szerződést kötök. *

igen/nem

Nyilatkozom és vállalom, hogy az önkormányzat által a 988/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási garancia szerződésben történő rögzítéséhez hozzájárulok és azt kötelezőnek elismerem. *

igen/nem

 

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

 

*Kérjük aláhúzással jelölje

** Átlátható szervezet esetén

-          2  –

 

Mellékletek felsorolása:

 1. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár



 1. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása



 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről**



 1. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata



 1. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonat cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát**



** Átlátható szervezet esetén

Kelt: ………………… helyiség, 20…. év ………….. hónap ….. nap

 

P.H.

………………………….

Pályázó neve nyomtatott nagybetűvel

………………………….

Pályázó aláírása

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

 1. tanú

Neve: …………………………………………….

Lakcíme: …………………………………………

Lakcíme: …………………………………………

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Személyazonosító igazolvány száma: ……………..

Aláírása: ………………………………………….

Aláírása: ………………………………………….

25./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja és értékesítésre javasolja az ingatlant a pályázó részére.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Badacsonyban egy 8 ezer m2-es önkormányzati területből három lakótelek került kialakításra, melyben kettő már értékesítésre került. Most a 3. területre is érkezett pályázat.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4. pontjaként megfogalmazni, hogy a szerződés előkészítésére a pályázati kiírásban foglaltak szerint Dr. Gáli Mihály ügyvéd kapjon felkérést.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a jegyző asszony által javasolt módosítással a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

259/2017.(V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Emmer Gyöngyi 9700 Szombathely, Szent István király u. 83. E/4. szám alatti lakos pályázatát (és egyben vételi ajánlatát) és a pályázatban szereplő 4.200.000 Ft összeg ajánlati árat elfogadja a Badacsonytomaj 1467/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

2.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra 4.200.000 Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj. 1467/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Emmer Gyöngyi 9700 Szombathely, Szent István király u. 83. E/4. szám alatti lakos pályázó részére.

3.  felkéri a Krisztin N. László polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítése.

4.  felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet az adás-vételi szerződés előkészítésére a pályázati kiírásban foglaltak szerint, és annak ellenjegyzésére.

5.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására

6.  felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

Határidő: azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

26./ Napirendi pont

Fűzfa utcai 2191. hrsz-ú ingatlanról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlant több alkalommal hirdettük eladásra, miközben kiderült, hogy a telken van egy DRV-s szennyvízátemelő, melynek átvezetése a Földhivatalban nem történt meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az átemelő árát a DRV. felé kiegyenlítettük mintegy 10 évvel ezelőtt. A DRV. akkor vállalta az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezettetését, de ez eddig nem valósult meg. A szerződéstervezet most realizálódott, javasolja az aláírását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

260/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

Telekalakítással vegyes adásvételi szerződésről – Badacsonyörs, Fűzfa utca

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. telekalakítással vegyes adásvételi szerződést köt a Badacsonytomaj 2191 helyrajzi számú, 3997 m2 nagyságú, kivett „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra a Magyar Állam, mint vevő, törvényes képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17.§ (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784, statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, adószám: 14077340-2-44) meghatalmazotti képviseletében, egyben mint az ingatlan vagyonkezelője, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  (DRV Zrt.) képviseli: Volencsik Zsolt vezérigazgató (8600, Siófok Tanácsház u. 7., Cg. 14-10-300050, statisztikai számjel: 11226002-3600-114-14) (továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelővel.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására, melynek eladó részéről történő okirati ellenjegyzésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 2017. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

27./ Napirendi pont

Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a felépítményt 4 millió forint összegen vásárolja meg.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Mékli Bernadett a badacsonytomaji strandon eddig strandcikk üzletként üzemeltetett felépítményét értékesíteni szeretné. Elsőként az önkormányzatot, mint a strand terület tulajdonosát kereste meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlan alkuképes ára 8 millió forint volt az eladó képviselője nyilatkozata alapján, az ingatlanforgalmi szakértő 7 millió Ft ± 15 %-ban határozta meg az értékét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak az érveket mérlegelve célszerű lenne tisztázni a helyzetet. Egyik félnek sem jó, hogy az önkormányzati strandon magánszemély saját tulajdonú felépítménnyel bír. A kért összeg nem látszik vállalhatónak, mivel az önkormányzat komoly fejlesztések előtt áll. A bizottság kompromisszumos megoldásként 4 millió forintos ajánlatot javasol tenni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a VN. Kft. igazgatójától bekért üzleti elemzés alapján a várható bérleti díjjal kalkulálva ez a vételi összeg biztosítja azt a megtérülést, mely indokolhatja az ingatlan megvásárlását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

261/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-on található üzlethelyiségről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Mékli Bernadett, 8258 Badacsonytomaj Széchenyi u. 23. szám alatti lakos vételi ajánlatát megtárgyalta és a Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-ú ingatlanon található strand cikk és ajándék üzlet felépítményt 4.000.000 Ft összegen megvásárolja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat, hogy az adásvételi szerződést készítse el és jegyezze ellen.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy szerződést aláírja.
 5. a vételárat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

 

Határidő:azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

28./ Napirendi pont

Dr. Sipos Balázs Bt. 0135/1 és 0135/2. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy 0135/1 hrsz-ú ingatlant 904.623 Ft értéken, 0135/2 hrsz-ú ingatlant 351.191 Ft értéken értékesítse.

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezen ingatlanait eddig az önkormányzat nem hasznosította.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mivel az ingatlanok értéke nem éri el az 1 millió forintot, azok pályázati kiírás nélkül értékesíthetők.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

262/2017. (V.31. Képviselő-testületi határozat

dr. Sipos Balázs Badacsonytomaj 0135/1, és 0135/2 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 3/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakra 904.623,- Ft összegen értékesíti az 1/1 tulajdonát képező és üzleti vagyonba tartozó Badacsonytomaj külterület 0135/1 hrsz-ú 1061 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant és 351.191 Ft összegen értékesíti a Badacsonytomaj külterület 0135/2 hrsz-ú 2733 m2 nagyságú szőlő megnevezésű ingatlant.

2. dr. Sipos Balázs 1054 Budapest, Szemere utca 8. szám alatti lakos kérelmét és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára az 1. pontban körülírt ingatlanokat, a 0135/1 hrsz-ú ingatlant 904.623 Ft eladási áron, a 0135/2 hrsz-ú ingatlant 351.191 Ft eladási áron.

3.  felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására

4.  felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester 9.50 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.05 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

29./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a vagyonrendelet kihirdetésre került és hatályba lépett, így a határozati javaslat 3. pontja nem szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti módosított határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

263/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Ute Ingrid Hafner (Németország, Pforzheim) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 0245. hrsz-ú rét megnevezésű, 517 m2 térmértékű ingatlant adás-vételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára 542.000,- Ft eladási áron.

2.  tudomásul veszi, hogy ajánlatot tevő vállalja a szerződéskötéssel, tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos ügyvédi, eljárási díjak megfizetését.

3.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

30./ Napirendi pont

Oroszi András ingatlan felajánlása megvételre, Bt. 2932, 2933, 2934. hrsz.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

264/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz-ú ingatlanok vételi ajánlatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  Oroszi András (1138 Budapest, Párkány u. 12. 10/59.) szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 2932, 2933, 2934 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlanokat.

2.  felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

 

31./ Napirendi pont

Térképes információs táblák felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti legolcsóbb ajánlatot javasolja elfogadásra.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy mintegy 10 évvel ezelőtt 4 információs tábla került kihelyezésre, Badacsonyörsön a Rózsa büfé mellé, a badacsonytomaji vasútállomás mellé, a húsbolt mellé, illetve Badacsonyban a Reigel féle üzlet mellé. Mára a táblák olvashatatlanokká váltak, meg kell újítani őket, melyhez az árajánlatokat a műszaki osztály bekérte. Egységes árajánlat kérés történt 3 táblára vonatkozóan, minden érintett kültéri öntapadós fóliára adott ajánlatot.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a Képviselő-testület most döntsön a három tábla megrendeléséről, a negyediket esetleg saját hatáskörben meg lehet rendelni.

 

Laposa Bence képviselő szerint a nem térképi részt új tartalommal kellene megtölteni, módosítani kell a táblák grafikai tartalmát, a mai helyzetnek megfelelő logókat, weboldal címeket, stb. kell megjeleníteni. Privát cégeket, vállalkozásokat nem tenne rá, inkább turisztikai információkat és a hivatalos elérhetőségeket, amit a nyomtatás előtt javasol a testülettel leegyeztetni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felkérni a Turisztikai Egyesületet, hogy aktualizálja a tábla tartalmát. A nyomtatással pedig a legkedvezőbb ajánlatot adó Kölcsey Nyomda Kft-t javasolja megbízni.

 

Krisztin N. László polgármester 10.12 órakor távozott a teremből.

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a három tábla felújítására a legolcsóbb ajánlatot adó Kölcsey Nyomda Kft. kapjon megbízást. Javasolja felkérni a Turisztikai Egyesületet, hogy a táblák nem térképi részét aktualizálja, a Badacsony első látásra logót, a mai helyzetnek megfelelő egyéb logókat, weboldalakat, turisztikai információkat és hivatalos elérhetőségeket szerepeltesse, majd véleményezésre küldje meg a Képviselő-testületnek – felelős Laposa Bence képviselő - a nyomtatást megelőzően.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

265/2017. (V.31. Képviselő-testületi határozat

Térképes információs táblák felújítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a térképes információs táblák felújítási munkáit a 2017. május 19-én érkezett 100.000 Ft/három tábla összegű árajánlat alapján megrendeli a Kölcsey Nyomda KFt-től, (8200 Tapolca, Batsányi u. 1.) mely összeget az önkormányzat a 2017. évi költségvetés általános tartaléka. terhére biztosítja.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a többi árajánlatot benyújtót értesítse a döntésről.
 3. felkéri a jegyzőt, hogy kérje fel a CÉH Turisztikai Egyesületet, hogy a táblák nem térképi részét aktualizálja, azon a Badacsony első látásra logót, a mai helyzetnek megfelelő egyéb logókat, weboldalakat, turisztikai információkat és hivatalos elérhetőségeket szerepeltesse, majd véleményezésre küldje meg a képviselő-testületnek a nyomtatást megelőzően.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Laposa Bence képviselő

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

 

32./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a konyhára vonatkozóan 26.666 eFt összegben benyújtottuk a pályázatot, melynek módosítására lenne szükség, mivel csökken a támogatási keret és az önerő mértéke.

 

Krisztin N. László polgármester 10.16 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

266/2017. (V.31. Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. 2. a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című pályázati felhívásra pályázat vonatkozásában elfogadott 208/2017.(IV.26.) határozatát módosítja akként, hogy a

a) projekt összköltsége: 23.000.000 Ft

b) projekthez kapcsolódó önrész összege: 5.750.000 Ft

c) projektben igényelt támogatás összege: 17.250.000 Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

33./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy átruházott hatáskörbe tartoznak többek között a települési támogatások, melyről havonta be kell számolni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

267/2017. (V.31. Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

 

34./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

-          javasolja a Hősök terén (templom előtt) a forgalmi és parkolási rend felülvizsgálatát (forgalom elől elzárt területek felfestése) és kérje a rendőrség közreműködését e tárgykörben.

-          javasolja a Római utca badacsonytomaji szakaszán a Neptun panzióig a parkolási rend felülvizsgálatát, illetve a Neptun és a Kisfaludy utca közötti szakasz egyirányusítását és a parkolási rend felülvizsgálatát.

-          javasolja a Gyurkovics köztől a Stimmel üzletház irányába a járdafelújításra vonatkozó költségterv elkészítését és megvalósítási ütemtervét meghatározni.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült forgalmi és parkolási rend felülvizsgálatokról a Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági Osztályával az egyeztetés megtörtént, a helyszíni bejárásra június 7-én 9.00 órakor kerül sor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság javaslatairól pontonként történik a szavazás. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

268/2017. (V.31. Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utca és Hősök tere rekonstrukciója kapcsán felmerült a Fő utca egyirányusítása is.  A bizottság első javaslata arra vonatkozik, hogy egyelőre legyenek felfestve a parkolóhelyek, hogy a rendőrökkel ne konfrontálódjanak az állampolgárok. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

269/2017. (V.31. Képviselő-testületi határozat

Hősök terén forgalmi és parkolási rend felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Hősök terén a forgalmi és parkolási rend felülvizsgálatáról, a forgalom elől elzárt területek felfestéséről, melyhez a rendőrség közreműködését kéri.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Római út badacsonytomaji szakaszán a Neptun panzióig tartó szakasz, illetve a Neptun panzió és a Kisfaludy utca közötti szakasz felülvizsgálatát támogatja a bizottság javaslata szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

270/2017. (V.31. Képviselő-testületi határozat

Római utca forgalmi rendjének felülvizsgálata

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Római út badacsonytomaji szakaszán a Neptun panzióig a parkolási rend felülvizsgálatáról, illetve a Neptun és a Kisfaludy utca közötti szakasz egyirányúsításának és a parkolási rendjének a felülvizsgálatáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Gyurkovics köztől a Stimmel üzletház irányába a járdafelújításra vonatkozó költségterv és megvalósítási ütemterv elkészítésével, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

271/2017. (V.31. Képviselő-testületi határozat

Gyurkovics köztől a Stimmel üzletházig járdafelújítás előkészítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyurkovics köztől a Stimmel üzletház irányába a járdafelújításra vonatkozó költségtervet és megvalósítási ütemtervet elkészítteti, rendkívüli ülés keretében részleteiben újratárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Hősök kertjétől a Művelődési házig a Római út új aszfaltburkolatot kapott, a Hősök kertje mellett járda került kialakításra. A bal oldalon csak egy fektetett szegély került elhelyezésre azzal, hogy ott a későbbiekben készül el a járda.  Több aláírással ellátott lakossági beadvány érkezett, hogy ez a járda most legyen elkészítve, mert a víz nem tud elfolyni, a házak alá szivárog, látványában is csúnya. Átmeneti megoldás lehet a zúzalékolás, vagy füvesítés. A bizottság javasolja a költségvetés kidolgozását, melyet el tud fogadni. Javasolja, hogy rendkívüli ülés keretében döntsön a testület, hogy mikor és milyen módon csináltatja meg a járdát.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy megérkezett a régi ÁBC mögött kisajátított terület jogerős építési engedélye. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy a megvalósításhoz kérjen be árajálatokat. Megjegyzi, hogy a gázóra áthelyezésére is szükség lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, az ABC jövőbeni hasznosítása kétséges, de bármilyen változás következik be, a bejáróra szükség lesz. Ezért javasolja, hogy a rendkívüli ülésen erről is tárgyaljon a Képviselő-testület.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a Római úton mikor kerül sor a bástya melletti szakasz leaszfaltozására.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy előreláthatóan a Közútkezelő ősszel fogja megcsinálni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az aszfaltot az önkormányzat is megvásárolhatja, tárgyalhat a Közútkezelővel, hogy mielőbb dolgozzák be, vagy másik céget is felkérhet a munkára.

 

35./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy írásos anyag nem készült, a testületet minden eseményről tájékoztatta. Megjegyzi, hogy tegnap Budapesten a Magyar Turizmus Ügynökség turisztikai jövőről szóló előadását hallgatták meg képviselőtársával, biztatást kaptak arra, hogy ennek a jövőnek Badacsony is a része lehet. Kérdezi, hogy a napirendhez van-e kérdés. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elmondottakat tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

272/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat

Két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

36./ Napirendi pont

Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Orbán Péter alpolgármestert, az Ad-hoc bizottság vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a Részvételi Szabályzattal kapcsolatos teendők koordinálásáról.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bizottság a jelentkezőket elfogadta.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közreműködők személyében történt változás, a férőhelyek száma bővült. A szabályzatba bekerült a Badacsony első látásra logo és a pohár vagylagos használata, illetve a Folyékony szerelem logo is.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a termelői piac mikor nyit, a két rendezvényt össze kell hangolni, hogy ne zavarják egymást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy csütörtökönként és szombatonként lenne piac, június 3-tól. Az elárusító helyek száma maximum 20.

 

Krisztin N. László polgármester a televízió nézőinek elmondja, hogy a piacot koordináló szervezet több éve működtet hasonló piacokat, komoly marketing kampánnyal, de részleteket nem tud. Csütörtök és szombat lesz az opcionlis piaci nap, de előre meg lesz hirdetve, hogy ezen belül mikor lesz, az igények és lehetőségek figyelembe vételével. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e még felvetés.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

273/2017.  (V.31.) képviselő-testületi határozat

Bor7 Részvételi Szabályzat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. a Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzatát az előterjesztés szerinti módosított tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett intézményvezető

 

 

37./ Napirendi pont

Társasház (-tulajdont) létesítő alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2488/5/A/1 hrsz-ú és 2488/5/A/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő Társasház (-tulajdont) létesítő Alapító Okirat módosítását elfogadásra javasolja.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az iskola és a Menü Kft. között társasházi szerződés készült, az étkező eddig az iskolához tartozott. A módosító okirat arról szól, hogy az étkezőhelyiség átkerül a Menü Kft. fennhatósága alá.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

274/2017. (V.31.) képviselő-testületi határozat

Társasház (-tulajdont) létesítő Alapító Okirat módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj 2488/5/A/1 hrsz-ú és 2488/5/A/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő Társasház(-tulajdont) létesítő Alapító Okirat módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.45 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László                                   Orbán Péter                                      Kun István

polgármester                                     alpolgármester                                     képviselő

jegyzőkönyvvezető

Wolf Viktória

jegyző