Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.04.26 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.04.26 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 8/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április
26-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                               (7 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Bolla József                                    ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVÖKI igazgató

Molnárné Keller Csilla                     ügyvezető

Krausz Noémi                                  családgondozó

Rausz István                                   r. alezredes

Sztrik Ákos                                       c.r.főhadnagy

Mórocz István                                  PEB elnök

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (11 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester úr helyszíni ellenőrzésen van, később érkezik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

179/2017.(IV.26.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester a napirendekre rátérve elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 22 napirendi pont szerepel. Ehhez javasolja felvenni 23. napirendként az „Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme” tárgyú napirendet, melyet a Pénzügyi bizottság is megtárgyalt.

Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

180/2017.(IV.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 26-i soros ülésének meghívó szerinti 22 nyilvános napirendjéhez felveszi az „Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme” tárgyú napirendet.

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy egyéb napirendi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

181/2017.(IV.26.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 26-i soros ülésének módosított napirendjét 23 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családgondozó

 1. 2. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Sztrik Ákos c.r.főhadnagy, Mórocz István PEB elnök

 1. 3. Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű.ezredes, Molnár Péter tű.alezredes

 1. 4. Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. MENÜ Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit VN Kft.

 1. 6. VN Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit VN Kft., Székely István könyvvizsgáló

 1. 7. A strandfürdőkről, azok használatáról szól 9/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető ügyvezető

 1. 8. Badacsonytomaj magánélete elvi támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 9. Szőlő és Bor éve 2017. - Badacsonytomaj története című könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 10. Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázatról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. 1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Forintos Ervin képviselő a napirend szerinti 12. és 19. napirendet javasolja együtt tárgyalni.

 

Wolf Viktóra jegyző javasolja inkább a 19-es napirendet előre venni a 12. napirend után a napirendi vita kapcsán.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy olyan háttérinformációink vannak, ami indokolja a napirendek együtt tárgyalását. A 12. napirend kapcsán el fognak hangozni azon információk, melyek birtokában megfelelő döntés hozható.  Kérdezi, hogy egyéb sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a meghívó szerinti 19. napirendet 13. napirend keretében tárgyalja a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

182/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Napirendi sorrend változtatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívó szerinti 19. napirendet 13. napirend keretében tárgyalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családgondozó

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester köszönti Krausz Noémi családgondozót. Elmondja, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint évente be kell számolni erről a tevékenységről, miután társulási formában látjuk el a feladatot, ilyenkor kaphat képet a testület a rendszer működéséről. A Jegyző asszony és az illetékes kollégák napi kapcsolatban vannak. Kérdezi a családgondozót, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Krausz Noémi családgondozó köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a beszámolót minden érintett megismerhette, kiegészíteni nem kívánja, a kérdésekre szívesen válaszol.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e a településen olyan körülmény, ami sürgős koncepcionális intézkedést igényel a testület részéről.

 

Krausz Noémi családgondozó elmondja, hogy nincs.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Badacsonytomaj és Ábrahámhegy vonatkozásában is jó az együttműködés, a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói szakmai tudásukkal sokat segítenek a feladatok zökkenőmentes ellátásában, melyért ezúton is köszönetet mond. Elmondja, hogy az óvodai beiratkozás határideje lejárt, de vélhetően néhány szülő nem tudott eleget tenni a kötelezettségének. Kéri, hogy ezt haladéktalanul tegyék meg azok is, akik kezdeményezték gyermekük óvodáztatás alóli felmentését.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót és a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

183/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes,

Sztrik Ákos c.r.főhadnagy

Mórocz István PEB elnök

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester köszönti Horváth József r.őrnagy és Sztrik Ákos cr.főhadnagy, és Mórocz István PEB elnök urakat. Kéri, hogy foglaljanak helyet az asztalnál. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Horváth József r.őrnagy köszönti a jelenlévőket. Kiegészítésként elmondja, hogy 2016. év egy kihívásokkal teli év volt, a határőrizeti feladatokat is végre kellett hajtania a rendőrségnek, mely érintette a kapitányság állományát is. A feladatokat ennek ellenére jól megoldották, 3 sorozatelkövetőt fogtak el a térségben. A megküldött anyagban található táblázatok tartalmazzák a bűncselekmények és szabálysértések adatait, melyek csökkenő tendenciát mutatnak. A bűnmegelőzés terén egy másfajta preventív tevékenységet is bevezetnek, melynek előkészítését megkezdték. Eredményeik minden téren jók, az idegenforgalmi szezonban fokozottan figyelnek mindenre, illetve a szezont követően is szükséges jelenlétük, főként a külterületi ingatlanok vonatkozásában. Megköszöni a Polgárőrség és az önkormányzat segítő munkáját, mely nélkül nem tudnának ilyen szép eredményeket elérni.

 

Mórocz István PEB elnök köszönti a jelenlévőket és a televízió nézőit. Elmondja, hogy 2016-ban az egyesület létszáma emelkedett, mely pozitív változásként értékelhető. Továbbra is várják a jelentkezéseket, kortól és nemtől függetlenül. Az érettségiző fiataloknak 50 órás társadalmi munkát kell végezniük, várják őket is. Hivatalosan igazolni tudják, hogy a törvényi kötelezettségüknek a polgárőrség keretein belül végzett szolgálatukkal eleget tettek. A településen szervezett rendezvényeken jelen vannak, segítenek. 2017-bena veterán rali versenyen, a nyílt Folly napon, május 1-én Badacsonyban, a Tatay napokon, május 20-án a Balaton körüli kerékpáros és futóversenyen teljesítettek, illetve fognak szolgálatot teljesíteni. Elmondja, hogy a Polgárőr magazin áprilisi számában emlékeznek meg Kopácsi Sándorról, aki 1956-ban Budapest rendőrfőkapitánya volt, majd később ő szervezte meg a Polgárőrséget, ő volt az első elnöke. Tisztelettel emlékezünk születésének 95. évfordulójára.  Köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták, segítették a polgárőrség munkáját.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület mindkét szervezet munkáját nagyra értékeli, a kontaktus jó, számíthatunk egymásra. A jövőben is ez a célunk.

 

Laposa Bence képviselő megköszöni a rendőrség és polgárőrség segítségét, melyet a Dűlőre futunk futóversenyhez nyújtottak. Bízik abban, hogy az idén is hasonlóképpen számíthat a segítségükre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

184/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
 2. a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2016. évi munkájáról készített beszámolót az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző

3./ Napirendi pont

Tájékoztatás a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rozmán Gyula tű.ezredes, Molnár Péter tű.alezredes

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja, az Év Tűzoltója díjra Mészáros András tűzoltó őrmester személyével javasol egyet érteni és javasolja részére 50.000 Ft összegű pénzeszköz átadását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívottak jelezték, hogy Veszprémben tárgyalnak, ezért nem tudnak részt venni a Képviselő-testület ülésén. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy az Év tűzoltója díjhoz a Tűzoltóság is ad-e támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester úgy tudja, hogy ezt a díjat az önkormányzat adja már harmadik éve egy-egy helyben tevékenykedő tűzoltónak. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

185/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi és működési területének tűzvédelméről és a parancsnokság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. az Év Tűzoltója díjra javasolt Mészáros András tűzoltó őrmester személyével egyet ért és részére elismerésként 50.000 Ft pénzeszköz átadását engedélyezi.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

4./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvízről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy az AQUA DROP Mérnöki Iroda Kft-t (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24.) bízza meg a tervezéssel bruttó 488.950 Ft összegben.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a településen a fő rendszeren kívül 6 kisebb ivóvízrendszer van, ami egy-egy adott térség ellátását biztosítja. A legnagyobb a 159 ingatlant érintő badacsonyörsi ivóvízrendszer, mely folyamatosan problémákat generál. A két ülés közötti beszámolóban tájékoztatást ad arról, hogy mi történt ezzel a rendszerrel. Az egyik gond nélkül működő csoport képviselője Simonné Visi Erzsébet megkereste azzal, hogy kihasználva az önkormányzat közmű rendeletét, szeretnék a 8 ingatlant érintő rendszert megújítani. A rendelet kapcsán több hasonló beruházást támogatott a Képviselő-testület. Kéri a Jegyző asszonyt, hogy következesen kísérje figyelemmel, hogy egy beruházás csak akkor kezdhető meg, ha a lakossági hozzájárulások is maradéktalanul befolytak. Jelenleg egy útépítés zajlik, ahol erre nem kellően figyeltek oda, kéri ezt kivizsgálni. A Viziközmű rendszereket az állam 2017. július 1-től át fogja venni. Ezért nem javasolja akár tervezés vagy kivitelezés szintjén, hogy ide pénzt adjon a testület, az lenne a bölcs dolog, ha megvárná, hogy mi fog történni.  Remélhetően a másik nagy rendszert is át fogják venni. Javasolja, hogy a testület fejezze ki támogatási szándékát, örömmel fogadja, hogy a lakosság tenne a probléma megoldásáért, de a döntést halasszuk szeptemberre. A közművek állami átvételekor jelentős vagyonvesztés várható, mivel azok térítésmentesen kerülnek át az önkormányzattól az államhoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Badacsonytomaj esetében mintegy 739 millió a vagyonvesztés, Ábrahámheggyel együtt a két település közel 1,2 milliárd forint vagyont köteles térítésmentes közcélú adományként átadni 2017. július 1-ig.  Javasolja ezen határidőt megvárni a döntéssel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy működése alatt több száz milliós vagyonvesztést jelentett a tűzoltó autók, a laktanya átadása.  Ugyanakkor térítésmentesen igényeltünk használaton kívüli állami tulajdonú ingatlanokat, például a régi statisztikai üdülőt a Római úton szociális célokra, ifjúsági szálláshely, nyugdíjas családi napközi vagy kisebb otthon kialakítására. Két év után írták le, hogy nem tudják támogatni az átadását.

 

Nagy Lajos képviselő megjegyzi hogy a statisztikai üdülő szomszédja jelezte, hogy az épületről hullik a cserép az útra, balesetveszélyt teremtve.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az építéshatóság felé jeleztük a problémát, tudomása szerint nem adtak ki eddig semmilyen kötelezést.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott módosító indítványt támogatja arra vonatkozóan, hogy a testület a kérelmet elviekben támogatja, de a döntését a későbbiek során, szeptemberi ülésén hozza meg, tárgyalja újra, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

186/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kiserdő utcai ivóvíz gerincvezeték építéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonyörs Kiserdő utcai lakosok kérelmét megtárgyalta és az ivóvíz gerincvezeték építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terv elkészítését elviekben támogatja, azt a viziközműrendszert érintő Magyar Állam felé történő vagyonátháramlást követően szeptemberi ülésén újratárgyalja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

értesítésre 15 munkanap

egyebekben 2017. szeptemberi soros ülés

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester 8.43 órakor érkezett a meg a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Római út aszfaltozása rendben zajlik-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület úgy gondolta, hogy a 20 milliós felújítás örömet okoz a lakosságnak, de eddig csak a problémák jelentkeztek.

 

5./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető, Vargáné Szőke Judit VN Kft.

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 3.080 ezer Ft mérlegszerinti eredménnyel.

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt és Vargáné Szőke Judit könyvelőt. Elmondja, hogy a Képviselő-testület támogatja az EFOP pályázat benyújtását a konyha fejlesztésére, az előkészítése folyamatban van. Kérdezi, hogy jelenleg milyen a Kft. helyzete.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a Menü Kft. pénzügyi szempontból jelenleg stabil.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

187/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. 2016. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és 3.080 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester 8.47 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

6./ Napirendi pont

VN Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető, Vargáné Szőke Judit VN Kft., Székely István könyvvizsgáló

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 223.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel.

Orbán Péter alpolgármester köszönti Bolla József ügyvezetőt és Vargáné Szőke Judit könyvelőt. Kérdezi, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő kéri a határozati javaslatba belefoglalni, hogy a 223 eFt a közhasznú feladatok ellátására lesz fordítva.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a pénzügyi beszámoló tartalmazza a közhasznúsági jelentést 2016. évről, az egyszerűsített éves beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, a felügyelő bizottság véleményét és a jogi teljességi nyilatkozatot Dr. Kocsis József ügyvéd úr részéről. A napirendet törvényi kötelezettség miatt minden évben május 31-ig a testületnek meg kell tárgyalni. Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy lehetőséget biztosított egy új telephely kialakítására. Bejelenti, hogy a József Attila utcai járdafelújítás befejeződött.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az elhanyagolt területek kitisztításában a téli időszakban komoly előrelépés történt. Kéri, hogy ezt az ütemet továbbra is próbálják meg tartani, így 4-5 év alatt a teljes területtel végezhetnek. Javasolja átnézni, hogy a következő télen mely területekre kerüljön sor. Ahol a munkát befejezték, láthatóan más minőségű övezet jött létre. Kéri ezen területek karbantartását is.

 

Krisztin N. László polgármester 8.52 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a mérlegbeszámolót az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


188/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

VN Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2016.01.01-2016.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal és 223.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
 3. elfogadja, hogy a VN Kft. a 2016. évi eredményét a közhasznú feladatok ellátására fordítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

A strandfürdőkről, azok használatáról szól 9/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a rendeletben tervezett változtatásokat.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a rendelet 1. §. (2.) bekezdésében történik változás, mivel a Bányász strand átkerült a VN. Kft. üzemeltetésébe. A strandi büfések kérték un. büféjegy bevezetését, mert az út felé nem árusíthatnak. Ez 2 órás bent tartózkodásra ad lehetőséget, a fogyasztást a büfés köteles leigazolni. A jegy megvásárlásakor 500 Ft kauciót kell letétbe helyezni, amit távozáskor a pénztáros visszaad, amennyiben a vendég az igazolást bemutatja. A belépődíjak vonatkozásában a nem helyi lakosok díja nem változik, az éves bérletek az állandó lakosok részére a strand+parkoló kártya esetében 4.000,- Ft-ra, a strand kártya esetén 2.000,- Ft-ra, gyerekek esetében 1.000,- Ft-ra nő. A strandok színvonala folyamatosan javul, úgy érzi, hogy ez a díjtétel arányos a strandok által nyújtott szolgáltatásokkal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy évente hány felnőtt és gyerek kártyát adnak el az állandó lakosok részére.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy pontosan nem tudja, ezer darab nagyságrendben.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a családi napijegyet lehetne-e jobban variálni, például 1 felnőtt 3 gyermekre.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy ezen a téren nincsenek reklamációk. A pénztáros már így is alig tudja követni a sokfajta lehetőséget. A badacsonytomaji strandra sok helyi jár, örökös probléma, hogy sorba kell állni a pénztárnál. A bérlettel érkezőkről sokan azt hiszik, hogy ingyen mennek be, ami feszültséget jelent. Ezért egy kártyaleolvasót vásárolt 400 eFt-ért, jegyellenőrt is alkalmaz. Az utóbbi években növekedett a bevétel, csökkent azok száma, akik ingyen jutottak be a strandra. A további fejlesztés során akár automata beléptetés is lehetséges.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a családi jegy feltétele a strandi pályázatnak, az abban foglaltakhoz igazodni kell.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy a családi jegy mindenütt 2 felnőtt, 2 gyermekre vonatkozik. Úgy gondolja, hogy a helyiekre vonatkozó emelés éves szinten mindenki számára vállalható.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a nem helyi, de iskolába ide járó gyerekek megkapják-e a kedvezményes strandbelépőt.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen, a rendelet szerint.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezt örömmel fogadták a gyerekek szülei is, bár tömeges igény nincs a kártyára. Kérdezi, hogy a reggeli bejutással kapcsolatos tavalyi probléma megoldódott-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy igen, félreértésen alapult. Sokan kihasználták, hogy a strand nyitva volt, reggel bejöttek és nem vásárolták meg a belépőjegyet.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a horgászversenyek után a karbantartás kihez tartozik.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy bojlis nemzetközi horgászverseny zajlik Badacsonyban, de a fürdésre használatos részt nem érinti. A testület a horgászatot május 31-ig engedélyezte, a fürdőszezon előtt a medret ki fogják pucolni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tavaly kérte a parkolók és a strandbelépők tekintetében egy olyan jegy megalkotását, amit az önkormányzat is megvásárolhat reprezentációs célra is. A parkolók esetében 40 db-ot biztosít a cég, melyet a képviselők, intézményvezetők, kiemelt partnerek kapnak meg.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a rendelet szerint a polgármesternek van lehetősége felmentést adni a strandi belépő megfizetése alól, ha pld. egy csoport érkezik.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete

a strandfürdőkről, azok használatáról szól 9/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj magánélete elvi támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Laposa Bence képviselő 9.14 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy újságíró és egy fotós szeretne ezzel a címmel egy színvonalas kiadványt szerkeszteni. Nem pénzt kérnek a kiadáshoz, hanem egy elvi támogatást, mellyel könnyebben találnak szponzorokat. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

189/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.” Badacsony magánélete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Badacsony magánélete” című könyv kiadásához elvi támogatást nyújt.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

9./ Napirendi pont

Szőlő és Bor éve 2017. - Badacsonytomaj története című könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez a Badacsonytomaj története című könyv újrakiadását ebben a formájában nem támogatja, felkéri az intézményvezetőt pályázati források felkutatására.

Kun István képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonytomaj története című kiadvány szerzője Kalmár László. A szerzői jog halálával a testvérére szállt, aki Kun István anyósa. Kéri, hogy aki egyetért a kizárásával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

190/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.” Badacsonytomaj története

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun István képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

 

Határidő:          azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

191/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.” Badacsonytomaj története

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlő és Bor éve 2017.”-hez a Badacsonytomaj története című könyv újrakiadását ebben a formájában nem támogatja, felkéri az intézményvezetőt pályázati források felkutatására.

Határidő:elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

10./ Napirendi pont

Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelettervezetet javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a reklámtáblák/hirdetőberendezések díja 1 m2-ig 25.000 Ft/év, 1 m2 feletti 44.000 Ft/év legyen. Javasolja Krisztin N. László polgármesternek, hogy átruházott hatáskörében eljárva vizsgálja felül a Műszaki Osztály bevonásával a település közigazgatási területén elhelyezkedő reklámtáblákat, hirdetőberendezéseket és a szükséges intézkedéseket tegye meg, javasolja a Mólófej előtti kavicsos terület hasznosítását.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítás 3 téma miatt merült fel. Az érintettek észrevételei alapján a hirdetőtáblák használati díjtételének változtatását javasoljuk. 1 m2-ig 25 eFt/év, e felett 44 eFt/év lenne a bérleti díj. A testület úgy döntött, hogy a BAHART-tól az idén is bérbe veszi a mólófejnél lévő területet, hogy ne olyan állapotok legyenek ott, mint korábban. Most dönteni kell arról, hogy további bérletbe adjuk-e. A testület egy részének az volt a véleménye, hogy nem sikerült a rendezettség tekintetében előre lépni, sőt tavaly rosszabb lett a helyzet. A testület a Dísztér és a 71-es út közötti MÁV területet és az ott lévő kis épületet is bérbe vette, mert az ott lévő árusító pavilon akadályozta a közlekedést. Döntés született arról, hogy a pavilon helyét nem adjuk bérbe, a MÁV utasellátó épületével kapcsolatos témakör külön napirendként szerepel. A Borút Egyesület közgyűlésén elhangzott, hogy szeretnék az általuk kihelyezett táblákat megújítani, erről tárgyalni az önkormányzattal. E tekintetben kérte együttműködésüket a városarculati tervben megfogalmazott egységesítés irányában. Azon táblák, melyek 10 cm-re elállnak a magántulajdonú faltól, már érintik a közterületet. A közterület használati díjak 1 évre szólnak, január 1-től december 31-ig a javaslat szerint.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Addig a most hatályos rendelkezés szerint megfizetett közterület használati díjak élnek. A már befizetett díjak vélelmezhetően visszatérítésre vagy jóváírásra kerülnek. Az éves időtartamot a kérelem beérkezésétől javasolja számítani.

 

Laposa Bence képviselő szerint a rendelet adjon lehetőséget arra, hogy időszakos díjat lehessen fizetni a kérelem beérkezésének évében, majd később január 1-től december 31-ig kelljen megfizetni a használati díjat. Nem lehet nyomon követni, ha minden táblának más a fordulónapja. Aki nem fizet, annak a táblája legyen eltávolítva. Megjegyzi, hogy azon táblák, melyek mindkét oldala alkalmas hirdetésre, 2 felületnek számítanak, így kerüljenek bérbeadásra. Az útbaigazító táblák után, mely iránymutatásként szolgálnak, ne kelljen fizetni. A városarculati tervben a magántulajdonú táblák helyzetét is települési szinten kell majd kezelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy minden évben célzott ellenőrzési tevékenység folyik, az erre vonatkozó terv február elején került elfogadásra. Kiemelt pontja a reklámtáblák, hirdetőberendezések felülvizsgálata, a szálláshelyek ellenőrzése. Kéri, hogy akinek nincs rendben az engedélye, feltétlenül újítsa meg, mert más szervek is fokozott ellenőrzést végeznek.

 

Krisztin N. László polgármester 9.28 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

.

Wolf Viktória jegyző kéri, hogy ha valakinek a közterület használati díjjal kapcsolatosan merülne fel problémája, személyesen keresse meg az illetékes kollégát, aki a vonatkozó rendelet szerint jár el. A táblák megjelenése és mérete a városarculati tervben pontosan szabályozva lesz, illetve a reklámtörvény életbe lépésével még szigorúbbak lesznek a feltételek. A városarculati terv jogi szabályozásán a tervezők dolgoznak, a lakosság tájékoztatása meg fog történni.

 

Nagy Miklós képviselő kérdezi, hogy a strandokat ebből a szempontból hogyan kell kezelni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a strandokra is vonatkozik a rendelet, a szerződéseket a VN. Kft. ügyvezetője, mint vagyonkezelő köti meg.

 

Krisztin N. László polgármester 9.32 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Kun István képviselő a szobakiadással kapcsolatosan megjegyzi, hogy korábban a szobakiadó köteles volt táblával jelölni, hogy az ingatlanán vendéglátás történik. Kérdezi, hogy ez hogyan történik a jövőben.

 

Wolf Viktória jegyző tájékoztat, hogy kinek milyen kötelezettsége van.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még a napirendhez kapcsolódó észrevétel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy módosító indítványként hangzott el, hogy a rendeletbe a reklámtábla használati díja 2017. július 1-i hatálybalépési határidővel kerüljön beépítésre.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki ezzel a kiegészítéssel a rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete

közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint a testület a reklámtáblák, hirdetőberendezések felülvizsgálatára kéri fel a polgármester urat és a Műszaki osztályt.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy kb. 10 éven át többen ingyenesen használtak reklámfelületet, amit egyetlen érintett sem köszönt meg. Ettől függetlenül az észrevételek egy része jogos. Fontos, hogy a használati díjat már befizetőkkel időarányosan történjen meg az elszámolás, majd az új szerződés megkötése. Kéri, hogy aki az előerjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

192/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Közterületek felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Krisztin N. László polgármesternek, hogy átruházott hatáskörében eljárva vizsgálja felül a Műszaki Osztály bevonásával a település közigazgatási területén elhelyezkedő reklámtáblákat, hirdetőberendezéseket és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

Sütő Árpád közterületfelügyelő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BAHART terület kapcsán a két véglet, hogy a testület a teljes területet kiadja, hogy a BAHART-nak kifizetett bérleti díj befolyjon, vagy egyáltalán ad bérbe területet.

 

Forintos Ervin képviselő a terület egy részét hasznosításra javasolja azért is, mert a Tátika üzletház és a Bíróék féle üzlet tekintetében sem tudja a testület megvalósítani az elképzelését. Javasolja azokat a potenciális bérlőket fogadni, akik fizetnek és a testület gondolatvilágába bele illeszkednek.

 

Laposa Bence képviselő szerint rosszabb volt a helyzet a tavalyi szezonban, mint korábban. Azt tudja elképzelni, hogy egy főbérlővel történjen meg a szerződéskötés, megjelölve azt a kapcsolattartó személyt, aki a szemétszállítást és egyéb feltételeket ellenőrzi.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak szellemében tárgyalt néhány emberrel, melynek eredményéről a testületet tájékoztatni fogja. Rontja az üzleti feltételeket, hogy nincs víz és villany. A BAHART is javasolt egy bérlőt, úgy gondolja, hogy kulturált szerkezettel jelenne meg.

 

Laposa Bence képviselő szerint fontos, hogy ne legyen zsibvásár, a szerződésben legyen egy kontakt személy megnevezve, aki napi szinten jogosult az ellenőrzésekre, illetve megfelelő jogosultsága van az intézkedésre. Ha valaki jogosulatlanul tesz ki közterületre bármely tárgyat, akkor az kerüljön elkobzásra.

 

Nagy Miklós képviselő kérdezi, hogy kérhető-e kaució, melyet csak akkor kapnak vissza a bérlők, ha a szabályokat betartják.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy szankiconálásra van lehetőség. Tavaly folyamatosan kértük a rendőri jelenlétet, de sajnos nem kaptuk meg. Javasolja körbe írni, hogy a molófej mely részére adhatunk ki területet.

 

Krisztin N. László polgármester a BAHART-tól bérelt területen a járda kivételével a terület hasznosítását korlátozott számú bérlővel, egyeztetett módon javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

193/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Közterületek felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a hatáskör gyakorlójának a BAHART ZRt-től bérelt területen a járda kivételével a terület hasznosítását korlátozott számú bérlővel, egyeztetett módon.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben folyamatos

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

Sütő Árpád közterületfelügyelő

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a szerződés 2. pont a) és b) alpontjait az alábbiak szerint javasolja módosításra:

„2. a) Vállalás határideje az építési és forgalomtechnikai beavatkozásokat érintő tervdokumentációkat illetően: 2017. április 24.

b) Vállalás határideje az a Fő utcai lakóingatlanokhoz történő villamosenergia bekötéshez kapcsolódó tervdokumentációt illetően: 2017. június 30.”

Nagy Lajos képviselő 9.57 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tervező végleges formában beadta a terveket. 1 téma merült fel, mely még az engedélyezés során is kezelhető. Az ABC előtti parkolással kapcsolatos fejlemények érinthetik a projektet. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

194/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra (3)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv és kiviteli terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) kötött szerződés módosítását elrendeli azzal, hogy a szerződés 2. pont a) és b) alpontjait az alábbiak szerint módosítják:

„2. a) Vállalás határideje az építési és forgalomtechnikai beavatkozásokat érintő tervdokumentációkat illetően: 2017. április 24.

b) Vállalás határideje az a Fő utcai lakóingatlanokhoz történő villamosenergia bekötéshez kapcsolódó tervdokumentációt illetően: 2017. június 30.”

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 1. a szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződésmódosításra 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

12./ Napirendi pont

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázatról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a következők szerint:

-          a Kisfaludy utca és környéke fejlesztését elrendeli

-          a konzorciumban részt vesz

-          a projekt előkészítő munkákat haladéktalanul megkezdi egyeztetve a turisztikai ügynökséggel

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület ciklusprogramjában meghatározta azokat a legfontosabb feladatokat, melyeket meg szeretne valósítani. Ezek között szerepel a Fő utca és Hősök tere rekonstrukciója is. Felmerült egy pályázati lehetőség 8 település együttműködésével tavaly nyáron, mely abból kiindulva teremt lehetőséget, hogy Badacsonytomaj is része a Balaton-felvidéki Kultúrtájnak, ezen a címen világörökségi várományos. Az akkori egyeztetéskor úgy tűnt, hogy kb. 400 millió forintot kaphat a település a Kisfaludy út fejlesztésére, (a közlekedés javítására, ivóvíz hálózat és közvilágítás fejlesztésére, különböző attrakciók elhelyezésére) és a Látogatóközpont megvalósítására a jelenlegi VN. Kft. telephelyen. Később a Képviselő-testület egyhangúlag a Látogatóközpont projektelem helyett a Fő utca és Hősök tere rekonstrukcióját javasolta beemelni a pályázatba. A BFT. végül is elfogadta ezt a változtatást. Jelezték, hogy február 6-ig – a pályázat beadásáig – engedéllyel, vagy legalábbis beadott tervekkel kell rendelkezni. Ezért a testület a tervek megrendeléséről döntött. Időközben több helyszíni egyeztetésre került sor, ahol a pályázatot menedzselő szervezet képviselői jelezték, hogy a Fő utca és Hősök tere rekonstrukciója nem fér bele ennek a pályázatnak a filozófiájába. Közben több egyeztetés volt a képviselők és szakemberek közreműködésével. 1,5 hónappal ezelőtt a Turisztikai Ügynökségen tájékoztatták, hogy csak a Kisfaludy útra vonatkozó projektötletet fogadják be, a másik elemet nem támogatják ebben a pályázatban. Levelet írt a felsőbb érintetteknek, kérve, hogy emeljék be a Fő utca rekonstrukcióját a projektbe. Válaszlevelükben kérték annak bizonyítását egy tanulmányban, hogy ez a cél miként szolgálja Badacsonytomaj turizmusának fejlesztését. A 10 oldalas tanulmányt elkészítette, melyre reagálva levelet kaptunk Dr. Gajda Tibor úrtól, a Turisztikai Ügynökség helyettes vezetőjétől, amit ismertet.  Elmondja, hogy a levélre reagálva leírta, hogy az előzetes vélemények alapján valószínűleg részt kívánunk venni a csökkentett tartalommal is, de megértését és türelmét kéri a mai testületi döntésig. A Kisfaludy útra nincsenek konkrét terveink, a tervező a helyszínt megtekintette. Az előkészítés és tervezés költségei a pályázatban elszámolhatók. Másik kérdés, hogy a csökkentett tartalomra mennyi támogatást kaphat a település. Elismerve a testület egyhangú véleményét, hogy a Fő utca fejlesztésére szükség van, kell a testületnek meghozni a döntését. Dönthet úgy, hogy nem kíván részt venni a Kisfaludy úttal sem ebben a pályázatban, tehát a várható 100 milliós nagyságrendű támogatást is visszautasítjuk. Másik megoldás, hogy megvalósítjuk a Kisfaludy úti fejlesztést, melyhez jelenleg nincsenek terveink, a fejlesztés jelentős része állami területeket érint. Fontos megemlíteni azt a körülményt, hogy a pályázat ügygazdája a Magyar Turisztikai Ügynökség, hasonlóan minden más turisztikai jellegű csomagnak is. Elmondja, hogy van olyan pályázati lehetőség, melyből a Fő utca rekonstrukciója megvalósulhat. A TOP-os pályázatokról 1 éve nem hirdettek eredményt, a TOP2 körben is meg kellene kezdeni az előkészítő munkát. Ezekbe nem fér bele ez a fejlesztés. A GINOP-7.1.9-17 pályázatról szakemberekkel egyeztetett, meglátásuk szerint ebben a projektben tudunk pályázni a Fő utca rekonstrukciójára. Ez is a Magyar Turisztikai Ügynökségen megy keresztül, senki nem tud garanciát vállalni a sikerre, de lehet esélyünk.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a Fő utca felújítását a testület meg kívánja valósítani, de csak pályázati támogatással lehetséges. Kéri, hogy ezt értse meg a lakosság.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mikortól adható be a GINOP pályázat, illetve a tervezett rekonstrukcióra milyen összeget tartalmaz a költségvetés.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázat május 2-től adható be. A terv tartalmaz költségvetést is, 300 millió forint körüli összegben, a teljes szakaszra vonatkozóan. A pályázat június 30-ig nyújtható be.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy nem szeretne senkit hibáztatni a kialakult helyzetért. Azt szeretné, ha mindkét elem megjelenne a pályázatban. Nem ért egyet azzal, hogy más mondja meg, hogy Badacsonytomajon a következő időszakban milyen természeti képben éljenek az emberek. Vagy mindkét elemre adjuk be a pályázatot, vagy mindkettőre nemmel fog szavazni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint ésszerű érvekkel nem támasztották alá, hogy miért nem fogadják be a Fő utca rekonstrukcióját, főként úgy, hogy a világörökség várományos települések 90 %-a hasonló célt jelölt meg. Elnézést kér azért, ha a viták során valakit megvádolt, de a település érdekét nézi.

 

Kun István képviselő szerint a lakosság tisztában van azzal a politikai, gazdasági helyzettel, ami az országban zajlik, megértik a döntéseket. A világörökség részeként nyilvántartott települések felkerülnek egy turisztikai térképre, mely sok embert vonz. A település központja a Fő utca, de a turisztikai központ Badacsony. Ezért először Badacsony fejlesztését preferálják, majd onnan gyűrűzve lehet a többi településrészt megújítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület egyhangúlag döntött minden kérdésben. A TOP-os pályázatok kapcsán Badacsony fejlesztése került előtérbe.  Pályázatot adott be az önkormányzat a Zöld város keretében a Móló környéke és strand bejárat felújítására, a Badacsonyi ABC előtti rész fejlesztésére, a Tájház udvar megújítására, óvoda fejlesztése keretében bölcsőde kialakítására. Badacsonyörsön 15 milliós közvilágítási program indult, Badacsonytomajon az Egészségház fejlesztésére, fűtés és elektromos rendszer korszerűsítésére 20 millió forint értékben és a barna mezős beruházás keretében Badacsonyban a Felső bazársor megújítására, a kerékpárút folytatására a József Attila utcában, az iskola mellett, illetve kölcsönző pontok kialakítására. Sokat dolgoztak az elmúlt években azon, hogy ne legyenek a településrészek megkülönböztetve. Az a helyzet, hogy a világörökség várományos pályázatban csak a Kisfaludy úti projektelemet tolerálják.

 

Laposa Bence képviselő a pályázat szakmai részének alátámasztására 6 nevet sorol fel a Kisfaludy út fejlesztése kapcsán: Kisfaludy Sándor, Szegedi Róza, Ibos Ferenc, Bogyai Lajos Eszterházy gróf és Ranolder püspök. Elmondja, hogy azok a híresztelések, hogy a testültből bárki azért tett, hogy a Fő utca felújítása ne valósuljon meg a pályázat keretében, a legaljasabb feltételezés, amit visszautasít.

 

Kun István képviselő javasolja támogatni a Kisfaludy út és környéke fejlesztését úgy, hogy minél több támogatást kaphassunk erre a projektelemre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület Hollókőn és Tokajban volt tanulmányúton, melyek már a világörökséghez tartoznak. Hollókő polgármestere elmondta, hogy a település turizmusa tízszeresére nőtt. Tokajban nem éreznek ilyen változást, de talán beindul valami. Ezért módosította a testület a korábbi elutasító véleményét.  Elmondja, hogy a projekt műszaki tartalma folyamatosan változott, megosztva a testületet például a közvilágítás föld alá vitele, az ivóvízrendszer korszerűsítése témájában. Ha a csatlakozás mellett dönt a testület, akkor fel kell gyorsítani a folyamatokat, megrendelni a terveket, leadni az ütemtervet. Gondot jelenthet, hogy a terület egy része az államé. Kéri a képviselőket, hogy a véleményezésre megküldött leveleire válaszoljanak. A projektbe beleérhető lenne a Római út egy része is, a Kutató Intézet kerítése lejjebb kerülne, mellette járda lenne kialakítva, az önkormányzati illemhely mellett szintén járda épülne. A másik oldalon a magántulajdonos szintén biztosítana helyet a járda kiépítéséhez a közlekedés feltételeinek javítására. A felújítás másik eleme az ivóvíz fejlesztés, végig kellene vinni a fővezetéket az úton. Jelenleg a Kisfaludy házat, és a körülötte lévő ingatlanokat a Kisfaludy- forrás látja el vízzel még 3 évig, utána az engedély lejár, nem használható tovább, így az ivóvíz ellátással mindenképpen foglalkozni kell. Szó volt a forrás turisztikai attrakcióvá fejlesztéséről is.

 

Kun István képviselő szerint támogatni kell a pályázatban való részvételt a Kisfaludy úttal. A GINOP pályázat keretében pedig a Fő utca rekonstrukcióját javasolja beadni.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület nehéz szavazás előtt áll. A vitát lezárja. A határozati javaslat egyik eleme, hogy a testület kinyilvánítja, hogy a Világörökség várományos helyszínek fejlesztésére irányuló pályázaton a Kisfaludy út fejlesztése projektelemmel részt kíván venni. A programmal összefüggésben képviselői egyeztetést kezdeményez, mely után rendkívüli ülésen a beérkezett tervezői ajánlatok közül kiválasztja azt a céget, aki tervezést el fogja végezni abban a tudatban, hogy a tervezés költségei a pályázatban elszámolhatók. A keretbe ezen összeg beszámítandó, utána marad effektíve a fizika megvalósításra fordítandó összeg. Egyúttal dönt arról, hogy a GINOP-7.1-9-17 turisztikai fejlesztésekre vonatkozó pályázaton a Fő utca és Hősök tere rekonstrukciójával indulni kíván, azt a benyújtás első időpontjára a birtokában lévő tervek alapján előkészíti. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

195/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. kinyilvánítja, hogy a GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése című felhívás keretében a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című, a Magyar Turisztikai Ügynökség és konzorciumi partnerei által benyújtandó pályázaton a Kisfaludy út mellett tervezett út és járda kialakítása projektelemekkel részt kíván venni. A Kisfaludy programmal összefüggő részprojekt-elemek kialakítása, összefoglalása és tervezési folyamatok érdekében képviselői egyeztetést kezdeményez, amely után rendkívüli ülésen az addig beérkezett tervezői ajánlatok alapján kiválasztja a tervező céget abban a tudatban, hogy az előkészítés költségei a pályázatban elszámolhatóak.
 2. egyúttal dönt arról, hogy a napirenden szereplő GINOP 7.1.9-17 kódszámú pályázaton a Fő utca – Hősök tere rekonstrukcióval indulni kíván, azt az első benyújtási időpontra előkészítteti az önkormányzat birtokában lévő tervek alapján.

 

Határidő: azonnal

a 2. pontban a kiírás szerinti első ütemben

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

13./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja és javasolja a GINOP-7.1.9-17 és TOP második üteme pályázati kiírás szerinti előkészítését.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a GINOP pályázatról döntött a testület. A TOP2 pályázatokról a pályázati ügyintéző egy táblázatot állított össze, melyet a képviselők megkaptak. Elmondja, hogy a TOP pályázatok keretében a megyére a 46 milliárd forint volt előirányozva, ennek 1/3 része kerülne szétosztásra a TOP2 keretében. Javasolja visszafogottabban, reális összeggel pályázni. Az ipari parkokra vonatkozó pályázat keretében a VN. Kft. telephelyének kialakítására nem lehet pályázni. A közelben lévő vállalkozásoknak nincs csatornája, az önkormányzat korábban saját pénzből megterveztette ezt a programot.  Kérdezi, hogy ez beépíthető lenne-e.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nem, minimum 50 millió forintot igényelni kell, ez a szakasz nem kerülne ennyibe. Az iparterületek magántulajdonban vannak, önkormányzati területek fejleszthetők.

 

Krisztin N. László polgármester szerint meggondolandó az önkormányzat égisze alatt, az önkormányzat által megszerzett pénzen más tulajdonát fejleszteni.  Kéri, hogy aki a volt szolgáltató épület és a szennyvízkiépítés vonatkozásában egy előkészítő munka elrendelésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

196/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 1.1.1-16 kódszámú pályázat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP 1.1.1-16 kódszámú pályázat előkészítését elrendeli a volt Szolgáltató épület és a szennyvízkiépítés vonatkozásában.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az inkubátorházak fejlesztése pályázat kapcsán 200 millió forint oszlana több részre. Ha a volt ABC visszakerülne az önkormányzat birtokába, ott lehetne inkubátorházat kialakítani, 50 millió forintos felújításra pályázva, de erre kevés esélyt lát.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző megjegyzi, hogy a pályázatot május 25-ig lehet beadni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az inkubátorházak fejlesztése tárgyú pályázat beadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

197/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 1.1.2-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP 1.1.2-16 kódszámú pályázat előkészítését nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú pályázaton a világörökségi terület miatt a település nem vehet részt. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével óvoda-bölcsőde fejlesztésre pályázhatnánk. Nem tudjuk, hogy első körben nyertünk-e. Ha nem, akkor szeptember 1-ig adható be 2. körben. Javasolja benyújtani a pályázatot, ha nem volt eredményes az első. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

198/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 1.4.1-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP 1.4.1-16 kódszámú pályázat előkészítését szeptember 1-jei határnappal, ha az e tárgyban beadott óvodapályázat nem nyer támogatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld város kialakítása tárgyú pályázaton keresztül mintegy 450 millió forint igényelhető le. Az új közösségi ház ide nem illeszthető be, mert többe kerülne.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Fő utca rekonstrukciója támogatható-e ebben a pályázatban.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy egy pályázati elemmel részt vehetünk-e több pályázatban.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy némely pályázatban ez kizáró tényező.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utca költségvetése kb. 400 millió forint lesz, hiszen vannak olyan költségek, melyek előre nem láthatók. Kéri a pályázati ügyintézőt, hogy írásban kérdezzen rá a pályázat kiírójától, hogy nem kizáró ok-e egy projekttel több pályázaton részt venni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy minimum 100 milliós fejlesztés jöhet szóba. Ha a Fő utca nem megoldható, a felső bazársor beleférhetne.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy ha lehet a Zöld város pályázatban a Fő utcával vegyünk részt, ha nem, akkor a felső bazársor legyen a tartalma. Nem javasolja, hogy ebben a kategóriában 200 milliónál többre pályázzon az önkormányzat, kivéve, ha a Fő utca kerül be. Kéri, hogy aki a TOP 2.1.2-16 kódszámú pályázat előkészítését azzal a feltétellel, ha nem kizáró ok más pályázaton való indulás, akkor a Fő utca-Hősök tere rekonstrukciójával indul. Ha az előbbi nem teljesül, az esetben a Felső-bazársor megújítását is elrendeli vizsgálandó projektelemként határozati javaslatként támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

199/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 2.1.2-16 kódszámú pályázatról – Zöld város

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP 2.1.2-16 kódszámú pályázat előkészítését azzal a feltétellel, ha nem kizáró ok más pályázaton való indulás, akkor a Fő utca-Hősök tere rekonstrukciójával indul. Ha az előbbi nem teljesül, az esetben a Felső-bazársor megújítását is elrendeli vizsgálandó projektelemként.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívást engedjük el. 150 millió forintra mintegy 30 település pályázik, 10 millió forint minimum összeggel.

 

Kun István képviselő felveti, hogy csapadékvíz elvezető rendszerre lehetne támogatást igényelni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy például a VN. Kft. új telephely csapadékvíz elvezetésére lehetne-e itt pályázni.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy inkább a belterület védelmét szolgáló nyílt árkokról lehet szó.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a hivatal derítsen fel olyan csapadékvíz elvezető rendszereket minimum 10 millió forint értéken, amire e konstrukcióban lehetne pályázni és ennek előkészítését elrendeli, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

200/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 2.1.3-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy derítsen fel a hivatal olyan csapadékvíz elvezető rendszereket minimum 10 millió forint értéken, ami a TOP-2.1.3-16 kódszámú projektben pályázható elem. Ez esetben ennek előkészítését elrendeli.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázatot javasolják-e a jelenlévők benyújtani.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy itt kerékpárút fejlesztésre lenne lehetőség. Esetleg a Kisörsi utca szakasza mellé lehetne egy kerékpárutat kialakítani a településrészek összekötésére, vagy a Fő utcában biztosítani a kerékpáros közlekedés feltételeit, a tervek átdolgozása mellett. A bringa körutat valószínűleg állami beruházással fogják megoldani.

 

Laposa Bence képviselő 11.16 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy lenne-e lehetőség a helyi tömegközlekedés megvalósításához járművek beszerzésére, melyek a turisztikai érdekeket is szolgálhatnák. Nagyvázsonyban vannak ilyen 15-19 személyes, tölthető járművek. 50 millió forint a minimálisan igényelhető összeg, egy ilyen szerkezet ára kb. 20 millió forint. Megjegyzi, hogy jelenleg 4 autónk van és egy sofőrünk. 100 %-os támogatottságú pályázatról van szó.

 

Laposa Bence képviselő 11.20 órakor érkezett vissza az ülésre.

Orbán Péter alpolgármester 11.20 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázati forrásból a MOL kútnál akár kialakítható lenne a töltőhely is.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az a gyorstöltést szolgálja, a jármű egy éjszaka feltölthető a normál 220 V-ról is. A töltőhelyen bármilyen elektromos autó feltölthető lenne, mely külön települési vonzerőt jelenthet.

 

Orbán Péter alpolgármester 11.25 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a pályázati ügyintéző tájékozódjon 2 db elektromos jármű beszerzésével kapcsolatosan helyi járat üzemeltetése céljából, illetve 1 db töltőállomás kialakításáról. Kéri a helyi járat üzemeltetésének, fenntartásának költségét is megvizsgálni. Kéri, hogy aki a pályázat előkészítését 2 db elektromos kisbusz beszerzés és helyi járat üzemeltetés, 1 db töltőhely kialakítása tárgyában határozati javaslatként támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

201/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 3.1.1-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat előkészítését 2 db elektromos kisbusz beszerzés és helyi járat üzemeltetés, 1 db töltőhely kialakítása tárgyában.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester 11.30 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 11.35 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Hiányzik Orbán Péter alpolgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázatban az Egészségház külső hőszigetelése megoldható lenne-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság a faburkolat cseréjére tett javaslatot.

 

Berecz Nikolett intézményvezető kérdezi, hogy az Egry József Emlékmúzeum szigetelését befogadnák-e a pályázatba.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem önkormányzati tulajdon, és a támogatási keretbe sem fér bele.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a pályázati ügyintéző vizsgálja meg, hogy a közintézmények külső hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése megoldható lenne-e ezen pályázat keretében.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt határozati javaslatként elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

202/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 3.2.1-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat előkészítését a közintézmények külső hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése tárgyában.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy amennyiben nem nyer az Egészségházra beadott pályázat, ugyanazon tartalommal nyújtsuk be 2. körben az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázat keretben, ha a jelenlegi pályázat nem nyert támogatást. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

203/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 4.1.1-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-4.1.1-16 kódszámú Egészségház fejlesztése tárgyában, ha a jelenlegi pályázat nem nyer támogatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázaton való részvételre milyen ötletei vannak a jelenlévőknek. Idősek nappali ellátására nem lehet pályázni. Mivel javaslat nincs, javasolja, hogy erre ne pályázzunk. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

204/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 4.2.1-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-16 kódszámú pályázaton nem indul.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú pályázaton ne vegyünk részt, a feltételeknek nem felel meg a településünk. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

205/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 4.3.1-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-16 kódszámú pályázaton nem indul.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplett programok tárgyú pályázatban az egész megyére 50 millió forint keret áll rendelkezésre. Javasolja, hogy ne induljon az önkormányzat a pályázaton. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

206/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 5.2.1-16 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.2.1-16 kódszámú pályázaton nem indul.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Helyi közösségi programok megvalósítása tárgyú pályázatban való részvételre milyen esélyünk van.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nem tudott elmélyülni ebben a témában.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a májusi soros ülésre tekintse át és készítse elő a pályázatot a soron következő ülésre. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

207/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

TOP 5.3.1-15 kódszámú pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-15 kódszámú pályázat áttekintését a soron következő ülésre előkészítteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a GINOP pályázatról már döntött a testület. Elmondja, hogy hogy a konyha fejlesztésére beadandó pályázat előkészítését kiszervezzük, a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására ajánlatokat kértünk be. A pályázat műszaki tartalma a NÉBIH által előírtak lesznek, például a szellőztető rendszer 3,5 millió forinttal. A fejlesztésre 20 millió forintot kérünk, melynek 25 %-a önerő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha az óvoda tálalókonyhájára is pályázunk, akkor 1,6 millió forinttal lesz több az önerő.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a Menü Kft. szempontjából a páraelszívó javítása az első szempont, melynek határideje december 31. Ezt mindenképpen meg kell oldani. Sok eszköz szorul felújításra, illetve cserére. A mosogatótálca, a konyhai asztalok, az étteremben lévő székek és asztalok. Lehetne hűtőkamrát vagy racionális hűtőt is kialakításani, de hosszú távon nem biztos, hogy kifizetődő az üzemeltetése.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Virtual English Systems Kft. bruttó 264.600.- Ft-ért vállalja a fenntartási és szakmai tervdokumentáció elkészítését, mely összeg a projektben elszámolható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat benyújtásának határideje május 10. Javasolja mindkét célra megigényelni a támogatást, 26 millió 666 ezer 666 forint felső összegkorláttal a határozati javaslat szerint. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

208/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

VP- 6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázatról - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című pályázati felhívásra pályázat benyújtását elrendeli.

 1. a projekt megvalósítási helye:

a)  8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8., 2488/5/A/1 hrsz.

b)  8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14., 2477/1 hrsz.

 1. a projekt összköltsége: 26.666.666 Ft
 2. a projekthez kapcsolódó önrész összege: 6.666.666 Ft
 3. a projektben igényelt támogatás összege: 20.000.000 Ft
 4. a projekthez kapcsolódó önrész összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány keret terhére biztosítja, azt elkülöníti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Molnárné Keller Csilla ügyvezető MENÜ Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a fenntartási és üzemeltetési tervet a Virtual English Systems Kft-től rendeljük meg bruttó 264.600.- Ft összegben, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

209/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

VP- 6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázatról - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Badacsonytomaj Város Önkormányzata elrendeli pályázat benyújtását a Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című pályázati felhívásra, mely feladat vonatkozásában a fenntartási és üzemeltetési terv elkészítését a Virtual English Systems Kft-től (7551 Lábod, Kossuth utca 57.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) megrendeli nettó 208.346.- Ft + 27 % ÁFA (bruttó 264.600.- Ft) összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből a várható pénzmaradvány kerete terhére biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

210/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú Tájház üzlet pályáztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

211/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú üzlet hasznosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj 116/3 hrsz-ú üzlet

b)     forgalmi értékének megjelölése: 4.000.000 Ft

c)      területe: 44 m2

d)     műszaki állapota: jó

e)     a hasznosítás módja: bérbeadás

f)       vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

g)     a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 20.000 Ft/hó + rezsiköltség, bérleti díjban határozza meg.

h)     A bérleti jogviszony időtartamát: 2017. június 1. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

i)       A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft. összegben határozza meg.

j)       A pályázat beérkezésének határideje: 2017. május 18. 16,00 óra

k)      A pályázat bontásának időpontja: 2017. május 19. 10,00 óra

l)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

m)    Licitösszeg emelésének mértéke: 5.000 Ft

n)     Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 • o)     Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

Határidő: pályázat kiírására azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

15./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, a bérleti díj összegét nem javasolja 3.300.000 Ft-ban meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy a 19 m2-es épületen kívül közterület bérletre legyen lehetőség, amennyiben ott reggeliztető, kávézó üzemelne. Az asztalok a sínek irányában elhelyezhetők lennének, a MÁV-tól bérbe vett kb. 40 m2-es területen.

 

Wolf Viktória jegyző kizárólag vendéglátó pályázó esetén javasolja ezt a lehetőséget biztosítani. Elmondja, hogy az induló bérleti díjról is dönteni kell.

 

Kun István 3,3 millió forint/ szezon + rezsiköltség bérleti díjat javasol a pályázat mielőbbi kiírása mellett.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 3.300 eFt/szezon bérleti díjjal és a képviselő úr által javasolt kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

212/2017.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony vasúti megállóhelyen található utasellátó épület hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat bérleményében (birtokában) lévő – a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a badacsonytomaji 0320 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa - 1/1 tulajdoni hányadban - a Magyar Állam, vagyonkezelője pedig a MV ZRt. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; telephelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.), melynek alapján bérbeadó kijelentette, hogy mint az ingatlan vagyonkezelője, jogosult az önkormányzattal szerződés megkötésére és az ingatlant 2017. április 3. napján birtokba adta.

II. az ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 0320 hrsz-on levő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű (MÁV ZRt. T0306602_VR leltári számú épületet) kereskedelmi, vendéglátó-ipari és információs pont üzemeltetése tevékenység végzése céljából pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

 1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)     8261 Badacsonytomaj, hrsz. 0320 hrsz-on lévő, Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület

b)     területe: 19 m2

c)      megnevezése: ún. „Utasellátó”

d) műszaki állapota: rendeltetésszerű használatra alkalmas

e)     vagyon jellege: bérlemény

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)     Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. május 15. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Utasellátó bérbeadása”)

b)     Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. május 17. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)      Induló bérleti díj: 3.300.000,- Ft/szezon+rezsiköltség

d)     Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000 Ft.

e)     Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

f)       Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)     A bérleti jogviszony időtartama: 2017. június 1. - 2017.december 31., határozott időtartamra.

h)     Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

i)       Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari vagy információs pontot üzemeltet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázó ettől eltérő funkciókra nem pályázhat. Kizárólag vendéglátó-ipari pályázó esetén legfeljebb 40 m2 közterület használatát is biztosíthatja a kiíró, pályázó által jelezett előzetes igény és a térképi részlet szerint.

j)       Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

k)      Pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy az ingatlan bérleti díját a bérleti szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti.

l)       Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

m)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 

 1. III. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő:   azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimes Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

16./ Napirendi pont

988/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

213/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)  területe: 4.200 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)  műszaki állapota: jó

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 35.000.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. május 22. napján 16,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 3.500.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét, ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.
 9. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. május 23. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

17./ Napirendi pont

1467/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

214/2017. (IV.26.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)     vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)     az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)      a hasznosítás módja: értékesítés

d)     a pályázati feltételek meghatározása:

e)     a kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

f)       a pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

g)     a licitlépcső: 100 000 forint.

h)     A pályázat beérkezésének határideje: 2017. május 22. 16:00 óra

i)       A pályázat bontásának időpontja: 2017. május 23. 10:00 óra

j)       a tárgyalás ideje, helye: 2017. május 23. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

18./ Napirendi pont

Mékli Bernadett ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy rendelje el értékbecslés készíttetését a Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-ú ingatlanon levő üzlethelyiségről.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Mékli Károlyt, aki a tulajdonos képviseletében van jelen. Elmondja, hogy Mékli Bernadettnek a badacsonytomaji strandon van egy strandcikkeket árusító üzlete, melyet vételre ajánlott fel. Az önkormányzatnak elővásárlási joga van, mivel az alatta lévő terület önkormányzati tulajdon. Az értékbecslést a bizottsági döntésnek megfelelően beszereztük, az értékbecslő az ingatlan értékét 7 millió forintban határozta meg. A kérelemben 9 millió forint szerepel. Kérdezi Mékli urat, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Mékli Károly elmondja, hogy az általuk kért 9 millió forint irányár volt, 8 millió forintért tudják az üzletet az önkormányzatnak eladni. Úgy gondolja, hogy ez egy köztes megoldás lenne.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e az önkormányzat olyan helyzetben, hogy az értékbecsléstől eltérjen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy még nem ismert a zárszámadás, sok kötelezettségvállalásunk van.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság hosszasan elemezte azokat a körülményeket, melyek indokolják vagy ellenzik az ügylet létrejöttét. Az szól mellette, hogy hogy ha a Képviselő-testület nem él a lehetőséggel, akkor előfordulhat, hogy az üzletnek olyan bérlője vagy vevője lesz, aki olyan tevékenységet folytat, ami a strandon már jelen van, például büfét üzemeltet. A ciklus végéig a büfések úgy vették bérbe a VN. Kft-től az üzleteket, hogy nem lesz több büfé. Viszont kérdés, hogy az önkormányzat rendelkezik-e ekkora forrással, és erre kívánja-e költeni. Kérdezi, hogy a részletfizetés szóba jöhet-e.

 

Mékli Károly elmondja, hogy az egyik részletet most, a másik részletet ősszel kérnék.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a megtérülés mennyi idő lehet.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nem tudja. Az épületet a tulajdonosa fel kívánta újítani, nem tudja, hogy mennyiért vennék ki bérbe. Az biztos, hogy a strand több büfét nem bír el, más funkciót kellene találni. Egy ingatlan megtérülése 8-10 évre tehető, 6-700 eFt. bérleti díjat kellene kérni, hogy rentábilis legyen az ügylet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 3 üzletből kettőt ugyanazon személy üzemeltet, a WC felőli gyakorlatilag nem működik. El kellene érni, hogy mindhárom üzlet normál körülmények között üzemeljen.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a hátsó üzletet a kisebb forgalom miatt az előző bérlő visszaadta. A múlt szezonban július 10-től üzemeltette egy másik vállalkozó, többféle menüt kínálva. Nem kötelezheti a bérlőket, hogy mettől-meddig kell nyitva tartaniuk.

 

Laposa Bence képviselő szerint az első büfé üzemeltetése is határeset, megjelenésében és térfoglalásában gondok vannak.  Nyomatékosan kéri, hogy az üzlet esztétikai állapota erre a szezonra javuljon.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy jegyző asszony javasolta a májusi zárszámadást megvárni a döntéssel. Kérdezi, hogy addig tudja-e tartani az eladó az ajánlatát.

 

Mékli Károly elmondja, hogy igen.

 

 

Orbán Péter alpolgármester 12.08 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a napirendet a zárszámadással egyidejűleg tárgyalja újra a testület, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

215/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-on található üzlethelyiségről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. Mékli Bernadett, 8258 Badacsonytomaj Széchenyi u. 23. szám alatti lakos megkeresését a badacsonytomaji strandon levő Badacsonytomaj 2551/6 hrsz-ú ingatlanon levő üzlethelyiség megvételére vonatkozóan megismerte és azt a zárszámadással egyidejűleg újratárgyalja.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben májusi soros ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

19./ Napirendi pont

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha az önkormányzat lehívja az összeget az államtól, akkor át kell adnia a DRV. Zrt. részére. Elvileg megjelenik a támogatás a vízdíjban. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

216/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Lakossági víz és csatorna támogatási pályázat benyújtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 1.  pontja alapján, a 2017. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt a DRV Zrt. közreműködésével a pályázat elkészítésére és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására 2017. április 27.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

217/2017 .(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

21./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő módosító javaslatként fogalmazza meg, hogy a 3 db térképes hirdető táblára kérjünk be újabb ajánlatot, azokon már nem látszik semmi.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja előkészíteni az ajánlatkérést a táblák megújítására.  Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

218/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról – információs táblák

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a településen található 3 db térképi információs tábla felújítására, cseréjére vonatkozó ajánlatok bekérését.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki igazgatás ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

Laposa Bence képviselő javasolja elsőbbségadás kötelező táblát kihelyezni a Dísztérről kifelé jövő úthoz.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendőrséggel egyeztettünk, fel fogják térképezni, hogy milyen táblákra van szükség, erről jegyzőkönyv is készül. Megjegyzi, hogy a közlekedésbiztonsági terv készítését a testület forráshiány miatt nem szavazta meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

219/2017.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület döntése értelmében a Bor7 rendezvényt a Kulturális Intézmény szervezi az Akció Kft. bevonásával. A BVKI vezetője egy táblázatban tájékoztatja a testületet a jelen helyzetről. Úgy gondolja, hogy a költségvetés elég magas, a korábbi évben a Turisztikai Egyesület adatai szerint a szervezés nettó 12,8 millió forintba került. A megadott számok nem azt igazolják, hogy az egyesületnek nyereséges volt a programszervezés, tehát a kritikák jogtalanok voltak.  Úgy érzi, hogy a most leadott program pénzügyileg vállalhatatlan.

 

Berecz Nikolett ügyvezető elmondja, hogy tudomása szerint a Céh Egyesület a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázott, melynek keretében támogatást kaptak. A táblázat tartalmazza az infrastrukturális költségeket és a Kft. bevonásával kialakított programtervet. Javasolja egy keretösszeg megszavazását, illetve annak meghatározását, hogy mit kell kivenni a táblázatból.

 

Laposa Bence képviselő a költségvetésben jelenleg is szereplő 5 millió forintot javasolja biztosítani a BVKI részére azzal, hogy a programot egyeztesse az Akció Kft-vel. A testületnek nem kell ebbe a témába jobban belefolyni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Kulturális Intézmény korábban megkapta a közterületekkel való gazdálkodás jogát a Borhét vonatkozásában, ezek tovább értékesítése 7 millió forintot jelentett. Emellé javasolja az 5 millió forint biztosítását. Az Akció Kft. pályázata mellé további 5 millió forint kellene, de nem gondolja, hogy a leadott programért ennyi járna, nem látszik a kreativitás.  Azért választottunk külsős céget, hogy megújulást hozzon.

 

Berencz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy több tétel díja csökkenthető, ha a BVKI, mint önkormányzati intézmény jár el. Kedvezőbbek lehetnek a napi díjak és a fellépők díja is.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Akció Kft. azért lett bevonva, hogy a kapcsolatrendszerével hozza a szereplőket.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy a költségvetést nem vetné el.  A szervezők közösen keressenek szponzorokat, akik a többi pénzt támogatásként biztosítják.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja határozati javaslatként, miszerint a BVKI részére 5 millió forintot ad át finanszírozásként az önkormányzat a rendezvény szervezésére.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

220/2017.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóról – Bor7

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVKI részére 5 millió forintot finanszírozásként átad a 2017. évben megrendezett Bor7 rendezvény kapcsán, mely összeget a 2016. évi előzetes pénzmaradvány keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

22./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat 11 millió forintért vásárolt két telket, ahol a VN. Kft. új telephelye kialakítható lesz. Elmondja, hogy a Badacsony New York-ban rendezvény sikeres volt.  Tavaly megjelent a Badacsonyi Borvidékre vonatkozóan egy negatív kritika a NÉBIH részéről. Nemrégen a településen járt a földművelési miniszter, a Kutatóintézetben furmint tőkét ültetett, ahová sem a város polgármestere, sem a helyi borászok nem kaptak meghívást.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a NÉBIH közleményre az önkormányzat és a szakma válaszolt. A megjelent cikkre sok egyéb válasz született, melyek megvédték a borvidéket.  Nem érti, hogy erre a komoly rendezvényre miért nem kaptak meghívást.

 

Krisztin N. László polgármester a testület nevében is köszönetét fejezi ki az autós nap szervezőinek, az ötletadóknak és a kulturális intézménynek a színvonalas rendezvényért. A Badacsonyörsi ivóvíz témájában a közösség egy része egyeztetett, a jelenlévők meghatalmazást adtak 3 személynek a közösség érdekeinek képviseletére a DRV-vel való tárgyaláson. Közben Siófokon is tárgyaltak, ahol megegyezés született ara, hogy július 2-ig nem zárják el és nem korlátozzák a vizet. Megköszöni a Himfy Irodalmi Kör tagjainak, hogy a költészet napján színesítették a település életét. Elmondja, hogy a Leszner pince tulajdonosa azzal kereste meg, hogy eladta a pincét egy külföldi személynek, aki fejlesztési céllal vette meg az objektumot. Ismerteti, hogy az orvosi ügyeleti rendszerrel gondok vannak, az orvosok egy része nem tudja vállalni. Felmerült, hogy a Társulás közbeszerzési eljárást fog kiírni a feladat ellátására, de nem akarjuk, hogy idegen orvosok lássák el a betegeket. Az érintett orvosok átgondolják a lehetőségeket és garanciát biztosítanak az ügyelet fenntartására. Tájékoztatást ad arról, hogy a Helyi Védelmi Bizottság részéről elindult egy program, melynek keretében lehet jelentkezni tartalékos katonának. Munka mellett, bizonyos napokon kell ellátni a szolgálatot, melyért térítés is jár.  Ezen kívül felmerült Tapolcán egy század elhelyezése is. Elmondja, hogy a Kulturális Intézmény által szervezett színházi előadás sikeres volt, a jövőben is szükség lenne hasonló előadásokra. Megköszöni a Folly Arborétum tulajdonosának az ingyenesen látogatható nyílt nap megtartását, mellyel színesítették a város kulturális életét. Elmondja, hogy a település kereskedelmi ellátottsága nem megfelelő, ezért több tárgyalást folytatott a Polus Coop vezetőivel a minőségi előrelépés érdekében. Ígéretet tettek arra, hogy a jelenlegi épületet kibővítik, vagy másik verzió lehet, hogy a régi ABC épület tulajdonosától próbálják megvásárolni az épületet. Ehhez a tárgyalásokat megkezdték. Fontos a megfelelő ár, illetve, hogy az önkormányzat vásárolja meg a jelenlegi boltot. Az értékbecslést elkészíttettük, az abban szereplő 31 millió forint helyett 34 millió forint összeget gyakorlatilag elfogadnák. Jelezték, hogy a volt ABC-nél elbontanák a kerítést. Kérik, hogy az átalakításnak legyen része az üzletük előtti terület is. Masszi úr szerint a Fő utca jelenlegi terveit most ne változtassuk meg, ez a későbbiekben tervmódosítással megoldható. Közlekedéstervezővel is át kell nézetni az elképzelést. Amennyiben 1-2 hónapon belül megegyeznek az ABC tulajdonosával, akkor vállalják, hogy január 1-től megnyitják az új színvonalas üzletet.

 

Nagy Lajos képviselő kéri, hogy a testület szavazzon az egészségház faburkolatának cseréjéről.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a helyszíni bejáráson tapasztaltak szerint komoly asztalos munkára lenne szükség. 1 hét múlva előreláthatóan rendkívüli ülés lesz, ott javasolja megtárgyalni. Javasolja a műszaki tartalom meghatározását, majd árajánlatok bekérését a rendkívüli ülésre. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

221/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház külső faburkolatának felújítása vonatkozásában elrendeli árajánlatok bekérését, amennyiben a műszaki tartalom írásban rögzítésre kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

23./ Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 500.000 Ft támogatási összeggel, ha és amennyiben a beszerzendő eszköz a Tapolcai Mentőállomásra kerül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület segíteni szeretne, de felmerült, hogy valóban a Tapolcai Mentőállomás kapja-e meg a támogatást, mivel Országos Alapítvány a kérelmező.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kérelem aláírójával tárgyalt, leltárral fogják igazolni, hogy az eszközök a Tapolcai Mentőállomásra kerültek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az OMSZ alá tartoznak, melynek központi költségvetése van, ami megyei, járási szintű leosztással bír. Az Alapítvány elszámoltatható, az inkasszóhoz való hozzájáruló levél a szerződéskötés feltétele.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a bizottság javaslatával, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

223/2017. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelméről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 500 ezer Ft összegben, azaz ötszázezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott előzetes pénzmaradvány terhére, ha és amennyiben a beszerzendő eszköz a Tapolcai Mentőállomásra kerül.

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. május 31. napjáig.

3. a támogatás célja: A Tapolca Mentőállomás eszközfejlesztés támogatása

4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.

5. elrendeli, hogy az Alapítvány a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.

6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020

7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4. §. (2) bekezdésében meghatározottakra.

8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére 15 nap,

az összeg kif8zetésére megállapodás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 12.55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László                                   Orbán Péter                                      Nagy Lajos

polgármester                                     alpolgármester                                     képviselő

jegyzőkönyvvezető

Wolf Viktória

jegyző