Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.04.13. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.04.13. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 7/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 13-án 8.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Laposa Bence                                képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                (6 fő)

Nagy Miklós                                    képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                      képviselő                                 (1 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető               (2 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

175/2017. (IV.13.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Laposa Bence képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 2 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e napirendi javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

176/2017. (IV.13.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 13- rendkívüli ülésének napirendjét 2 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Tátika üzletház szezonális bérletéről és ahhoz kapcsolódó kérelemről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Tátika üzletház szakértő felkérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Tátika üzletház szezonális bérletéről és ahhoz kapcsolódó kérelemről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a KORREKT-N 2010. Kft.-vel kötendő - „Tátika” üzlethelyiség bérletére vonatkozó - megállapodás tervezet jóváhagyását és főbérlő által bejelentett albérlők személyének tudomásulvételét.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a leendő bérlő kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mivel az üzlet megnyitását akadályozó tényezők, műszaki problémák merültek fel. Kéri, hogy a legfontosabb munkákat az önkormányzat csináltassa meg, melyek minimális költségét fél millió forintra becsüli. Az előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy külön szerződés keretében a leendő bérlő a bérleti szerződés aláírása és a pályázati díj befizetése után kapjon megbízást ezen feladatok elvégzésére. Amennyiben ezt nem finanszírozzuk meg, valószínűleg a bérlő eláll a szerződéstől.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja, hogy a munkálatok megkezdése előtt, illetve azok befejezéséig folyamatosan készüljenek fényképek.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslatba belefoglalni, hogy napi szinten történjen meg az elvégzett munkálatok fotókkal történő dokumentálása, hiszen nem mindegy, hogy mi változik meg az épületben.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja megbízni a műszaki osztályt, illetve az alpolgármester urat, hogy a folyamatokat kísérjék végig. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az itt elhangzott kiegészítésekkel a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

177/2017.(IV.13.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház szezonális bérletéről és ahhoz kapcsolódó kérelemről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a „Tátika” üzlethelyiség bérletére vonatkozó, a KORREKT-N 2010. Kft-vel kötendő megállapodás tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
 2. 2. felkéri a műszaki osztályt, hogy az elvégzett munkálatokat napi szinten fotókkal dokumentálja.
 3. 3. felkéri az alpolgármestert és a műszaki osztályt a felújítási folyamatok követésére, felügyeletére.
 4. a főbérlő által bejelentett albérlők személyét tudomásul veszi.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Tátika üzletház szakértő felkérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyben bírósági eljárás van folyamatban, melynek során a korábbi tulajdonos különböző igényeket támaszt az önkormányzattal szemben az általa elvégzett munkák tekintetében. Az eljárás során eddig már több szakértő kirendelésére is sor került. Most az önkormányzat szeretne szakértőt megbízni, aki nyilvánvalóan reálisabb képet tudna mutatni, mint a partner szakértője. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

178/2017.(IV.13.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház szakértő felkérése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pannon-Justitia Kft-t (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) megbízza az ún. „Tátika” üzletházra 2016. február 22. napján elkészült szakértői vélemény kiegészítésével – 2017. május 3-i teljesítéssel – a következők szerint:

a)  a szakértő mérje fel, hogy a mellékelt felperesek által előterjesztett költségvetés alapján mely munkákat látja a felperesek által ténylegesen meg is valósítottnak és mi azok értéke 2016. decemberi árakon (azaz, ezen tényleges munkák folytán történt-e gazdagodása az önkormányzatnak és az mennyi, hiszen a ténylegesen elvégzett munkák egyáltalán nem biztos, hogy az elvárható mennyiségben és minősében készültek el, továbbá a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke és a gazdagodás mértéke nem biztos, hogy megegyezik.)

b)  a felperesi elhanyagolás, a karbantartás elmulasztása folytán bekövetkezett állagromlás és értékcsökkenés megtéríttetése iránt viszontkeresetet lehetne támasztanunk, ha az pontos forintösszegen alapul. Fel kellene mérnie és kimutatásban összegszerűen is ki kellene mutatnia, hogy az épület értéke a fenti állagromlás miatt mennyivel, mekkora értékkel csökkent.

c)   mindezen túl, az engedély nélkül elkészült épületrészek esetleges visszabontása miatt bennünket érhető károkat, költségeket is körülbelülre meg kellene jelölni.

 1. a szakértői díjat, 650.000,- Ft + Áfa összegben, bruttó 825.500,- Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 3 munkanap

szakértői vélemény elkészítésére 2017. május 3.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 8.45 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                        polgármester

 

 

 

Laposa Bence

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző