Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.03.29 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.03.29 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 5/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március
29-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                              polgármester                        (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                            műszaki ügyintéző

Bolla József                                     ügyvezető

Berecz Nikolett                                BVÖKI igazgató

Farkas Éva                                      NABE csoportvezető

Perger János                                   munka, tűz és környezetvédelmi mb.

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető              (8 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

120/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 27 napirendi pont szerepel. Ehhez javasolja felvenni sürgősségi indítványként az alábbiakat:

 1. 1. Sürgősségi indítvány – Greznár Attila vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez
 2. 2. Sürgősségi indítvány – Pancs-gasztroplacc kérelme

 

Kéri, hogy aki a sürgősségi indítványok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

121/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 29-i soros ülésének meghívó szerinti 27 napirendjéhez felveszi

 1. 1. Sürgősségi indítvány – Greznár Attila vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez
 2. 2. Sürgősségi indítvány – Pancs-gasztroplacc kérelme

tárgyú napirendeket.

A képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy egyéb javaslat, illetve sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki módosított napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

122/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 29-i soros ülésének módosított napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

 1. 2. Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

 1. 3. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI, Békássy János CÉH Turisztikai Egyesület elnöke, Borbély Tamás Badacsonyi Hegyközség elnöke, Csanádi Csanád Hegyközség

 1. 4. Szőlő és Bor éve 2017. Badacsonytomaj története könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 5. MÁV ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

 1. 6. BAHART Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. „Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Szerződéskötésről tájékoztatás – Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A József Attila úti járda felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. VE-0185 Badacsonytomaj Telenor Állomás állomásépítési kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. Energia-megtakarítási intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Közbeszerzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. TÁTIKA üzletház idei szezonra való hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. 988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Badacsonytomaj 2927, és 0186/24. hrsz-ú ingatlanok felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. A Balatoni Futár régiós magazin támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 25. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 26. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27.Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28. Sürgősségi indítvány – Greznár Attila vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez

29.Sürgősségi indítvány – Pancs-gasztroplacc kérelme

A képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Farkas Éva csoportvezető

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri Farkas Éva csoportvezetőt, hogy a testületi ülésen nyújtson tájékoztatást a támogatásként kért összeg felhasználásáról.

Orbán Péter alpolgármester köszönti Farkas Éva NABE csoportvezetőt. Kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Elmondja, hogy a testület nem zárkózik el a támogatás biztosításától, de tudni szeretné, hogy mire használják fel a pénzt.

 

Farkas Éva csoportvezető a teljesség igénye nélkül tájékoztatja a jelenlévőket a csoport eddig végzett munkájáról. Elmondja, hogy a Balaton körül a NABE több csoportja működik. A helyi csoport 1997-ben alakult, rendezvényeik nyilvánosak. 20 éves évfordulójuk alkalmából szeretné a csoport tagjait megvendégelni, illetve egy emléklapot átnyújtani részükre. Ehhez kéri az önkormányzat hozzájárulását.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy az ünnepségre a Balaton körüli többi csoport is meghívást kap-e, vagy a támogatást a helyiekre kívánják elkölteni.

 

Farkas Éva csoportvezető elmondja, hogy a helyiekre és a meghívott vendégekre szeretnék fordítani a kért 150 eFt-ot.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bizottság nem javasolt összeget. Kérdezi, hogy a testületnek van-e módosító javaslata. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki kérelemben megjelölt 150 eFt támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

123/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja (székhely: 8229 Csopak, Kőkorsó u.2. képviseli: Szauer Rózsa Elnök) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 150.000 Ft összegben, azaz egyszázötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Az Egyesület 20. évfordulójára szervezett rendezvény támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: megállapodás megkötésére: 2017. április 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalata

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízott

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester köszönti Perger János munka-, tűz-, és környezetvédelmi megbízottat. Kéri, hogy a napirend tárgyalásának idejére foglaljon helyet az asztalnál. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

124/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek munka-, tűz és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatairól szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő:   elfogadásra azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Perger János munka-,tűz és környezetvédelmi megbízott

 

3./ Napirendi pont

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI,

Békássy János CÉH Turisztikai Egyesület elnöke

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-      a Bor7-en a Badacsony Park térítésmentes használatának biztosítását,

-      a 14+1 férőhelyet engedélyezni és az 5.000.000 Ft-ot biztosítani támogatásként a Bor7 szervezőjének a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére, illetve tudomásul veszi, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület is vállalná a rendezvény szervezését,

-      a Bor7 Részvételi Szabályzat pontozásos rendszerében rögzíteni, hogy az a résztvevő, aki külön vállalja előzetes regisztráció alapján (amelyet hitelt érdemlően igazol) a 2017. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést, illetve a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket és traktorral vagy lovasfogattal vonul ki, valamint saját költségére bort kínál, felvonul, névtáblát készíttet, az 10 pontot kapjon

-      a Bor7 Részvételi Szabályzat pontozásos rendszerében rögzíteni, hogy az a résztvevő, aki külön nyilatkozatában vállalja a 2017. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést és a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket, és a 2017. évi Badacsonyi Szüreten felvonul, névtáblát készíttet, az 5 pontot kapjon.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Borbély Tamás úr a Badacsonyi Hegyközség nevében a Bor7 Részvételi Szabályzatához írt néhány gondolatot, melyet a saját részéről el tud fogadni. Részleteiben ismerteti a leírtakat.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Képviselő-testület kit javasol a Borhét rendezőjének.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy ő összevonná a Borhét és a Piacfeszt rendezvény szervezését. A területet térítésmentesen megkapnák, BVKI felelne az infrastrukturális megjelenésért, az Akció Kft. kaphatna megbízást a komplett program összeállítására.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy anyagi szempontból hogyan alakulna a rendezvény.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előző költségvetés javaslati szinten tartalmaz a működési kiadások között 5 millió forintot. Most kell dönteni arról, hogy kivel és hány éves szerződést kíván kötni a testület, milyen támogatási összeget biztosít.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy 5 + 5 millió forintról lenne szó.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy nem adná át a teljes összeget, egy konkrét programtervet szeretne látni konkrét költségvetéssel. Javasolja kiindulni az 5 millió forintos támogatásból és a terület átadásából. Ha szükséges, a költségvetésben van mozgásterünk egy második döntéssel további összeg biztosítására.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsony Park térítésmentes használata jelentős közterülethasználati díjat foglal magába. A rendezvény ideje alatt a közterület bérletből származó összegek az önkormányzathoz folynak be. Ha a BVKI a rendező, a bevételekkel köteles elszámolni.  A faházak bérleti díjából származó bevételeket köteles a testület felé prezentálni, illetve a bevételek terhére rendelkezhet a kiadások vonatkozásában is. Ezt kalkulálni kell az átadandó támogatás összegével egyetemben.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja, hogy az idén maradjon a rendezvény a Turisztikai Egyesület szervezésében, az Akció Kft. pedig a rendelkezésre álló keret egy részéből népszerűsítse a csomagot.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a képviselők egy része szerint a rendezvények sablonosak, vonzóbbá kell tenni őket. Ezért került sor profi cégek bevonására.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az alaphatározat és a szerződés módosítása szükséges, ha a testület az Akció Kft. Piacfeszt rendezvényét a Borhét ideje alatt kívánja megvalósítani.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e még egyéb javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Nagy Miklós képviselő javaslatát támogatja arra vonatkozóan, hogy a Borhét rendezvény az idén még maradjon a Turisztikai Egyesület szervezésében, az Akció Kft. pedig a keret egy részéből népszerűsítse azt, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

125/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.” Badacsonytomaj története című könyvről

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Borhét rendezvény az idén még maradjon a Turisztikai Egyesület szervezésében, az Akció Kft. pedig a rendelkezésre álló keret egy részéből népszerűsítse azt.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Borhét és a Piacfeszt összevonva kerüljön megrendezésre oly módon, hogy a Borhetet a BVKI szervezze, bevonva az Akció Kft-t, 5 millió forint támogatással, - ha szükséges, a későbbiekben a költségvetésben rendelkezésre álló keret terhére további támogatás lehetséges - kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

126/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Borhét és a Piacfeszt rendezvények összevonva kerüljenek megrendezésre oly módon, hogy a Borhetet a BVKI szervezze, bevonva az Akció Kft-t, 5 millió forint önkormányzati támogatás biztosítása mellett.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Orbán Péter alpolgármester 8.31 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 8.35 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját támogatja azzal, hogy a Borhét szervezője a BVKI legyen, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

127/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményét székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.; adószám: 16883770-2-19; képviseli: Berecz Nikolett intézményvezető a „Badacsonyi Bor7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával 2017. évben megbízza, a rendezvény teljes szakmai felügyeletét a BVKI részére átadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az 1. ponthoz kapcsolódóan a rendezvény rendezvényszervezői megállapodás megkötését az előterjesztés szerinti tartalommal támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

128/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan rendezvényszervezői megállapodást köt az előterjesztés szerinti formában és tartalommal, melynek aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Berecz Nikolett BVKI intézményvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pincefeszt a Borhéttel azonos időben kerüljön megrendezésre, melyhez az alaphatározat kiegészítése és az Akció Kft-vel kötött szerződés módosítása szükséges, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

129/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2017.(II.01.) határozatának 1.b) pontját kiegészíti azzal, hogy a „Pincefeszt” rendezvény szervezését a 2017. évi Bor7-tel azonos időben rendeli el, melyhez kapcsolódó szerződés módosítására a polgármestert felhatalmazza.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI intézményvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a költségvetési előirányzat egyenlőre kerüljön tartalékba azzal, hogy csak akkor adja át a testület, ha az a programtervhez szükséges, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

130/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a rendezvényhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a működési kiadások kerete terhére biztosítja azzal, hogy azt akkor adja át, ha az a programtervhez szükséges.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2017. évi Részvételi Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

131/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodásról és a Bor7 Részvételi Szabályzatáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 2017. évi Részvételi Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

4./ Napirendi pont

Szőlő és Bor éve 2017. Badacsonytomaj története könyv újrakiadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a részletes árajánlatkérő kidolgozásába bevonni az Akció Kft-t és Kalmár Györgyöt, Berecz Nikolett intézményvezető közreműködésével, melynek kidolgozására és előkészítésére javasolja a testület soron következő ülését.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Berecz Nikolett intézményvezető elmondja, hogy az Akció Kft-vel az egyeztetést megkezdte, illetve több céget is megkeresett a bizottság javaslatának megfelelően. Megjegyzi, hogy Kalmár György visszavonta az ajánlatát.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint a testület most nem tud dönteni a témában. Javasolja felkérni a BVKI vezetőjét az ajánlatok bekérésére és előterjesztés készítésére a soron következő ülésre. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

132/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

A „Szőlő és Bor éve 2017.” Badacsonytomaj története című könyvről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Berecz Nikolett intézményvezetőt az ajánlatok bekérésére és az előterjesztés előkészítésére a soron következő testületi ülésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben soron következő testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI


5./ Napirendi pont

MÁV ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy pontosan miről szól a szerződés.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közterületek tisztántartásáról, egyes épületek karbantartásáról és a fű nyírásáról.  A tárgyalás már több mint két éve folyik a MÁV-val. Úgy tűnik az intézményi egyeztetéseket követően, hogy az együttműködési megállapodás tervezete jelenleg nem illeszkedik a városüzemeltető és önkormányzat által felsorolt kérésekhez.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a megállapodás tervezet nem életszerű. Csak a zöldterületek nyírásáról lenne szó, de a tárgyalások ellenére sem ilyen tervezetet kaptunk, ezért nem javasolja elfogadni. A füvet 8-9 alkalommal kell nyírni évente a tapasztalatok szerint, az általuk javasolt két alkalom a település számára elfogadhatatlan. Javasolja felhatalmazni a polgármestert, hogy tegyen konkrét ajánlatot a MÁV területek nyírására 8 alkalomra, 800 eFt + ÁFA összeggel.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

133/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

MÁV ZRT-vel kötendő együttműködési megállapodásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Zrt-vel közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása tárgyalában az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást nem fogadja el. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy tegyen konkrét ajánlatot a MÁV területek nyírására évi 8 alkalommal, 800 eFt + ÁFA összeggel a MÁV ZRt. felé.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

egyebekbben folyamatos

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Bola József ügyvezető VN Kft.


6./ Napirendi pont

BAHART Zrt-vel kötendő területbérleti szerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását 2.500.000 Ft + ÁFA összegű bérleti díjjal.

Elmondja, hogy tavaly ugyanerre a területre köttetett meg a bérleti szerződés. Az illetékessel telefonon egyeztetett, aki elmondta, hogy a szerződésben nem szereplő területeiket csak az önkormányzat hozzájárulásával fogják bérbe adni, melyekre eddig már sok jelentkező van.

 

Laposa Bence képviselő szerint tovább kellene egyeztetni. Egyáltalán nem szeretné a területek bérbeadását.

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ha érdekli a bevétel a BAHART-ot, akkor ki fogják adni a területüket, nem tudunk ez ellen tenni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

134/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

Balatoni Hajózási ZRT-vel kötendő bérleti szerződésről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.; cégjegyzékszám: 14-10-300113; adószám: 11238326-2-14; bankszámlaszám: 11992505-05500873-00000000; képviseli: Kollár József vezérigazgató) – a továbbiakban: BAHART ZRt. – bérleti szerződést köt a BAHART ZRt kizárólagos tulajdonát képező Badacsonytomaj 2559 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Kivett hajóállomás és vizesblokk és kikötő szárazföldi terület megjelölésű, 1.3612 m2 területű ingatlanból 1.169 m2 szabadterületre 2017.04.01 napjától 2017.12.31 napjáig.
 2. A bérleti díj összegét 2.500.000 Ft + Áfa összegben elfogadja, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.
 3. az előterjesztés mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben foglaltakat elfogadja.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.
 5. BAHART ZRt. „Általános szerződési feltételei (ászf) a helyiségbérleti szerződésekhez” dokumentumot tudomásul veszi.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 30 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

„Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá ugyanezen TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó ajánlatok bekérését az ITS-re, az Akcióterületi terv elkészítésére és közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Orbán Péter alpolgármester a televízió nézőinek elmondja, hogy a Zöld Város pályázat előkészítését két éve kezdtük el, a költségvetés is ekkor készült. Most várható a döntés, szeretnénk tisztán látni, ezért kérjük a felülvizsgálatát.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

135/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

„Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11.; képviseli: Ábrahám András ügyvezető) – a továbbiakban: EMÖ Kft – szerződést köt a „Zöld Város kialakítása (TOP-2.1.2-15) címmel benyújtott pályázat átvilágítása és szakértése tárgyában 350.000 Ft + ÁFA (bruttó 444.500 Ft) összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 5 nap, átvilágításra/szakértésre 30 nap

Felelős:          Krisztin N. László polgármester,

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Zöld Város pályázathoz kapcsolódóan árajánlatok bekérése szükséges az Akcióterületi terv elkészítésére, az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére és a Közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Kéri, hogy erről is hozza meg döntését a Képviselő-testület.

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az árajánlatok bekérését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


136/2017.(III.29.) Képviselő-testületi határozat

„Zöld Város kialakítása” című pályázat szakértői véleményéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 kódszámú „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan árajánlatok bekérését az alábbi pályázati tételekre vonatkozóan:

-       Akcióterületi terv elkészítése

-       Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése

-       Közbeszerzési eljárás lebonyolítása

Határidő: elfogadásra azonnal, ajánlatkérésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

8./ Napirendi pont

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület szeretné Badacsonytomaj Fő utcáját megújítani, ezért a terveket elkészíttettük. Az elektromos hálózatot is át kell alakítani, a határozati javaslat erre vonatkozik.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy ha a vezetékek a föld alá kerülnek, akkor különböző kábel elosztó szekrényeket kell telepíteni, melyeket a felújítás során a kerítésekbe bele kellene integrálni. Nem várható el, hogy az ingatlantulajdonosok ennek a költségvonzatát is felvállalják. Ha a testület megszavazza, akkor így kell terveztetni, a szerződésben a feladatok között szerepeltetni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szakmai rész egyeztetésével elmaradtunk. Részletes technikai leírást nem tudunk adni, mivel nem vagyunk szakági mérnökök. Masszi úr nyilván alvállalkozóval fogja megcsináltatni a tervet, a vállalási ár 2.400 eFt + ÁFA. Nem tudja március 27-i határidővel teljesíteni, csak április 30-al vállalja, de úgy gondolja, hogy ez a szerződéskötést nem befolyásolhatja.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy kinek a kötelezettsége legyen az ingatlantulajdonosokkal való egyeztetés. Véleménye szerint ezt a tervezőnek kell megtennie.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az érintett ingatlantulajdonosokkal való egyeztetés mérnöki kérdés. A tervdokumentáció készítésekor az érintett ingatlantulajdonosokkal a tervező köteles felvenni a személyes kapcsolatot egyeztetés céljából, a hozzájáruló nyilatkozatukat be kell szereznie.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a testület senkire nem kíván rákényszeríteni semmit, de esztétikus megoldást szeretne, ami az ingatlan értékét is növelni fogja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

137/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, Fő utca rekonstrukció – javaslat szerződésmódosításra (2)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv és kiviteli terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) kötött szerződés módosítását elrendeli, azzal, hogy
 2. a szerződés 1. pontját a következő 1.3. ponttal kiegészítik a következők szerint:

„1.3. Fő utca lakóházainak villamosenergia bekötésére vonatkozó tervdokumentáció elkészítése azzal, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaival köteles a tervező a személyes kapcsolatfelvételre és az egyeztetésekre, illetve az írásbeli tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok beszerzésére.”

II.  a szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2. a) Vállalás határideje az építési és forgalomtechnikai beavatkozásokat érintő tervdokumentációkat illetően: 2017. március 27.”

b) Vállalás határideje az a Fő utcai lakóingatlanokhoz történő villamosenergia bekötéshez kapcsolódó tervdokumentációt illetően: 2017. április 30.”

III. a 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3. A vállalkozó díja: 15.690.000,- Ft + 27% áfa, azaz tizenötmillió-hatszázkilencvenezer forint + 27% áfa, mindösszesen bruttó 19.926.300 Ft (tizenkilencmillió-kilencszázhuszonhatezer-háromszáz forint)

A Vállalkozó a 3. pontban körülírt tervezési munka elvégzéséért tervezési díjra jogosult az alábbiak szerint:

3.1. Tanulmányterv: 3.280.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilllió-kettőszáznyolcvanezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 4.165.600 Ft, azaz négymillió-egyszázhatvanötezer-hatszáz forint.

3.2. A szerződés 1.1. és 1.2. pontja szerinti tervek: 10.010.000,- Ft + ÁFA, azaz tízmillió-tíz forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 12.712.700 Ft, azaz tizenkétmillió-hétszáztizenkettőezer-hétszáz forint.

3.3. A szerződés 1.3. pontja szerinti tervek: 2.400.000,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázezer forint + ÁFA, mindösszesen bruttó 3.048.000 Ft, azaz hárommillió-negyvennyolcezer forint.

A tervezési díj tartalmazza a 2016. november 3. napján Pécs településen kelt és Vállalkozó által tett árajánlat szerinti műszaki tartalmat és elvárásokat figyelembe vevő tanulmányterv és kiviteli terv elkészítését, a Megrendelőnek 4-4 példány papír alapú és 1 db CD alapú terv elkészítésének összes (anyag, idő, utazás, egyeztetés, stb.) költségét.

Megrendelő a munkadíjat a vállalkozó által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a vállalkozó OTP-nél vezetett 11731001-20691752 számú számlájára átutalással teljesíti.”

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

 1. a szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződésmódosításra 5 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Wolf Viktória jegyző

9./ Napirendi pont

Szerződéskötésről tájékoztatás – Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármestere kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a tervező ne csak a badacsonytomaji strandbejárattal foglalkozzon, hanem a Bányász strandi épület áttervezésével is.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ez a szerződés a badacsonytomaji strandbejáratra vonatkozik, nem lehet összekapcsolni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződést átruházott hatáskörében eljárva polgármester úr aláírta, most a testület utólagos hozzájárulásáról kellene dönteni. A Bányász strand tervezéséhez be fogjuk kérni az ajánlatokat.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

138/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terv

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) megkötött tervezési szerződést utólagosan jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

10./ Napirendi pont

A József Attila úti járda felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

 1. a József Attila út melletti járda, Bercsényi u. és Sport u. közötti szakaszának felújítását a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítani.
 2. a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Badacsonytomaj VN. Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.), 4.577.925,- Ft vállalási összegű ajánlatát elfogadásra.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a járdafelújítás első üteménél felhívást tettünk közzé, hogy aki meg szeretné csináltatni a kapubejáróját, a saját költségén megteheti, ha a VN. Kft. felé jelzi az igényét. Elnézést kér az érintettektől, hogy most nem ismételtük meg a felhívást. Elmondja, hogy a kapubejárók leburkolására – az ingatlantulajdonos költségén -most is van lehetőség. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

139/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

József Attila úti járda felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  a József Attila út melletti járda, Bercsényi utca és Sport utca közötti szakaszának felújítását a 2017. évi felhalmozási kiadások keret terhére biztosítja.

2.  a kivitelezésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok közül a Badacsonytomaj VN. Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.), 4.577.925,- Ft vállalási összegű ajánlatát fogadja el.

3.  felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 10 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

11./ Napirendi pont

VE-0185 Badacsonytomaj Telenor Állomás állomásépítési kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja legalább 800 ezer Ft /év bérleti díj összeg ellenében.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Telenor 500 eFt bérleti díjat kínált először, melyet sikerült 800 eFt-ra megemeltetni.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

140/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VE-0185 Telenor állomás bérleti szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.) szerződést köt a Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonát képező 8258 Badacsonytomaj, Római út 69. szám alatti Badacsonytomaj 792 hrsz-ú ingatlan tekintetében a határozat 1. mellékletét képező tartalom szerint legalább 800 ezer Ft/év bérleti díj összeg ellenében.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

.Határidő: elfogadásra azonnal,

szerződés megkötésére elfogadást követő öt napon belül

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adó osztályvezető

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

12./ Napirendi pont

Energia-megtakarítási intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

141/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozata

Energia-megtakarítási intézkedési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közintézményekre vonatkozó energia-megtakarítási intézkedési tervét elfogadja.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

Nagy Miklós képviselő 8.59 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

13./ Napirendi pont

Közbeszerzési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

142/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozata

2017. évi közbeszerzési tervről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint módosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

141/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat melléklete

 

2017. évi Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:      Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                  8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

beszerzés éve:                       2017.

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

 

---

---

Árubeszerzések

 

---

---

Szolgáltatás beszerzések

 

---

---

 

 

Krisztin N. László

polgármester

Záradék:

A 2017. évi közbeszerzési tervet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 141/2017.(III.09.) határozatával jóváhagyta.

Wolf Viktória

jegyző

 

Nagy Miklós képviselő 9.01 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

143/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Megállapodás Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás gyermekek szállítására vonatkozó – az előterjesztés mellékletét képező formában és tartalommal – Ábrahámhegy Község Önkormányzatával és Salföld Községek Önkormányzatával megállapodást köt.
 2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

támogatás megkötésére az elfogadást követő 10 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

15./ Napirendi pont

TÁTIKA üzletház idei szezonra való hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal, hogy a bérlő a megtekintett állapot szerinti ingatlant veszi bérbe, melyre a szerződés tartalmazzon előírást. A bérleti díjat a pályázat szerinti 7.500.000 Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj összegében javasolja elfogadásra.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő szerint bele kellene írni a határozati javaslatba, hogy a tavalyi szezonhoz képest a bérlőktől a csendrendeletünk nagyobb tiszteletben tartását várjuk el a kikötő zavartalan üzemeltetésének érdekében.  Az, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, további egyeztetést igényel. Nem várjuk el a zeneszolgáltatás megszűnését, de szűkebb legyen az időtartama.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a zeneszolgáltatás hangereje nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott mértéket. Kérdezi, hogy van-e javaslat arra, hogy pénteki és szombati napokon meddig legyen lehetőség a nyitva tartásra. Erről egyébként a polgármester úr átruházott hatáskörében dönthet.

Kun István képviselő javasolja, hogy ez egyéni kérelmektől legyen függő.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szezon teljes idejére adják be a kérelmet általában, az engedélyben foglaltakat a túlnyomó többség be is tartja.

Bolla József ügyvezető javasolja a szerződésbe belefoglalni, hogy minden üzlet bérlőjének külön szemétszállítási szerződéssel kell rendelkeznie, mert tavaly is felhalmozódott a szemét Badacsonyban.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bérlőnek fontos elmondani, hogy ugyanazon feltételekkel adhatja tovább az ingatlan alegységeit, illetve ugyanazon szerződésbeni kötelem a hulladékszállítási szerződés megkötése is.

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a szemétszállítási edényzet hollétét kell-e bizonyítani.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ezt nem tudjuk ellenőrizni.  A VN. Kft-vel együttműködve próbáltuk az illegális hulladék elhelyezését megakadályozni, de nem tudtuk bizonyítani, hogy a több ezer villát és papírtálcát melyik vendéglátó egység rakta ki.  A Rizling soron a szemét összeszedése a Városüzemeltetőnek komoly költséget jelentett. Ha nem változik a helyzet, az idén egyéb szerveket is be kell vonni.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a VN. Kft. és az Önkormányzat mások szemetét kénytelen elszállítani. A Káptalantóti útra is sokan zsákokban rakják ki a szemetet, de mivel nem NHSZ-es zsákokról van szó, a szolgáltató nem szállítja el.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a közszolgáltatóval többször egyeztettünk.  Az adatszolgáltatás 98 %-os és teljes körü.  Ezenkívül nem tudunk többet tenni. A nyaralótulajdonosok egy része nem teszi ki az edényzetét vasárnap, mert fél, hogy eltűnik. Most már csak a lakhatatlan ingatlanok vonatkozásában van lehetőség a díj mérséklésére.  Kértük a szolgáltatót, hogy adjon lehetőséget arra, hogy a zsákokat helyben is értékesítsük, de nemleges választ kaptunk. Most egy helyen lehet Tapolcán beszerezni, a nyitvatartási idő korlátozott.

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a zöldhulladékot hol lehetne elhelyezni.

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ezt a problémát most nem tudjuk megoldani. Kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e még javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az elhangzott kiegészítésekkel együtt a Pénzügyi bizottság által megfogalmazott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

144/2017.  (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról 2017. évi nyári szezonra és tulajdonjog átruházásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.  az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2556. hrsz. alatt található ún. TÁTIKA Üzletházat 7.500.000,- Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja Korrekt-N 2010 Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak.

2.  A bérleti jogviszony időtartamát 2017. április 10. (hétfő) - 2017. október 10. (kedd) napjában határozza meg.

3. A bérlő az ingatlant megtekintett állapotban veszi bérbe, melyre a szerződés tartalmazzon előírást.

4.  kéri szerződésben rögzíteni, hogy bérlő köteles a környezetvédelmi alapról és a környezetvédelemről szóló 30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak betartására, illetve a szabadidős zaj- vagy rezgéssel járó tevékenység esetén a jogszabályi előírások betartására, elsősorban a kikötő zavartalan üzemeltetésének érdekében.

5.  A bérlő ugyanazon feltételekkel adhatja tovább az ingatlan alegységeit, illetve ugyanazon szerződésbeni kötelem a hulladékszállítási szerződés megkötése is.

6. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

16./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslata szerint az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

145/A/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tóth Zoltán egyéni vállalkozó az 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérletének felmondására vonatkozó kérelmét tudomásul veszi, a 60 napos felmondási idő letöltésével.
 2. A bérleti szerződést 2017. április 28-tól megszűntnek tekinti, és egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse, a szükséges okiratokat készíttesse elő és aláírja.
 3. Felkéri Tóth Zoltán egyéni vállalkozót, hogy az üzletet legkésőbb a szerződés megszűnése napján adja birtokba Badacsonytomaj Város Önkormányzatának.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslata szerint az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

145/B/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3. hrsz-ú Tájház üzlet bérlete

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 116/3. hrsz. (üzlet)

b)    forgalmi értékének megjelölése: 4.000.000 Ft

c)    a hasznosítás módja: bérbeadás

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000,- Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2017. május 01. – határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft összegben határozza meg.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2553. hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 1.400.000 Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj összeggel.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

146/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 2553 hrsz-ú ingatlanon divatáru üzlet hasznosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 2553. hrsz. alatt található ún. Divatáru Üzletet (strand bejáratánál) 1.400.000,- Ft/szezon+rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja Szalai Zoltán (9028 Győr, Kakashegy u. 2/B.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2017. április 10. (hétfő) - 2017. október 10. (kedd) napjában határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 10 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

18./ Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá az ingatlant fotódokumentációval együtt hirdetni.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

147/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és formában.
 2. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

III. kéri továbbá az ingatlant fotódokumentációval együtt hirdetni.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítésére:

 

 1. I. Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)  8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)  területe: 4.200 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)  műszaki állapota: jó

e)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 33.500.000,- Ft
 2. III. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. IV. A versenyfelhívás feltételei:

a)  A vagyontárgy kikiáltási ára: 35.000.000,- Ft

b)  A versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft

c)   A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

d)  Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

e)  Pályázathoz csatolni kell a terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.

f)    Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződések érvényességi feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

 

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Nem nyújthat be pályázatot az, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben állt illetve áll, keresetlevelet nyújtott be velük szemben.

 

 1. V. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok benyújtásának helye: Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

b)  Az ajánlatok beérkezésének ideje: az ajánlatok beérkezésének ideje legkésőbb 2017. április 19. napján 16,00 óra.

c)   Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá kell írni: Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

d)  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

e)  Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján kell benyújtania.

f)    Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

g)  A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség időtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerződést köt. Az önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, csak ezt követően járul hozzá a pályázó, mint vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.

h)  Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlatok bontását követő 90 nap

i)    A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a minimális értékesítési ár 10%-a, 3.500.000 Ft összegű óvadékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú bankszámlájára, mely a végleges adásvételi szerződésben óvadékként kerül kikötésre.

j)    A pályázó elveszíti az óvadék összegét ha: ajánlatát az ajánlati kötöttsége beálltát követően, annak időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

k)   Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően a teljesítés a pályázónak felróható okból hiúsul meg, a pályázó az óvadékot elveszíti.

 

 1. VI. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a)  természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b)  átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét,

c)   jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

 1. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.
 2. A pályázó árajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással teljesíti. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.
 3. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90. napig ajánlati kötöttséget vállal.
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 5. Az óvadék megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
 6. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 7. 8. Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.
 8. 9. A terület turisztikai hasznosítására vonatkozó részletes koncepciótervet.
 9. 10. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatával, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben.

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módosíthatja.

 

VII. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

VIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja:

a)  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2017. április 20. napja 10,00 óra a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

b)  Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton hívja meg.

 1. IX. Versenyeztetés szabályai:

a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –  (továbbiakban együttesen: levezető elnök) vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.

b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.

c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.

A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.

d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.

e)  A versenyeztetésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

-        a versenyeztetés helyét, idejét,

-        a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,

-        a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),

-        az induló licit mértékét,

-        a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,

-        a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,

-        a megjelentek aláírását,

-        a jelenléti ívet.

f)     A versenytárgyalás ideje: a versenytárgyalás idejéről a pályázatok értékelése és ellenőrzése után a pályázókat a kiíró írásban (email-, levél-, faxküldemény útján) értesíti.

g)    A versenytárgyalás helye: a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint).

h)    A versenytárgyalás módja: nyilvános

 1. X. A pályázat és az ajánlatok elbírálása

a)  Az elbírálás ideje: a pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ajánlattételi kötöttség időtartamán belüli – 90 nap – rendes ülésén kerül sor.

b)  Az elbírálásra jogosult: a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a benyújtott ajánlatok érvényességéről, az ajánlatok sorrendjéről, elbírálásáról Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén kerül sor.

c)   Bírálati szempontok: az Nvtv. és a vagyonrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

d)  Az eredményhirdetés módja: a pályázókat a döntést követően írásban értesítjük az elbírálás eredményéről.

 1. XI. Az adásvételi szerződés megkötésének helye és időpontja

a)  A szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

b)  A szerződéskötés időpontja: A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk a szerződéskötés időpontjáról.

 

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak irányadók.

19./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

148/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)      vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)      az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)      a hasznosítás módja: értékesítés

d)      a pályázati feltételek meghatározása:

e)      a kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

f)       a pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

g)      a licitlépcső: 100 000 forint.

h)      A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 19. 16:00 óra

i)       A pályázat bontásának időpontja: 2017. április 20. 10:00 óra

j)       a tárgyalás ideje, helye: 2017. április 20. 10:00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

20./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2927, és 0186/24. hrsz-ú ingatlanok felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

149/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Ingatlanok felajánlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Tóth Józsefné (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 26.) a 2927 hrsz-ú és 0186/24 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai nevében tett felajánlását támogatja, és a felajánlott ingatlanokat térítésmentesen köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén a Badacsonytomaj 2927. hrsz-ú beépítetlen terület, árok elnevezésű, és a 0186/24 hrsz-ú rét és árok elnevezésű ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerüljenek.
 2. felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt értesítse.
 3. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő és jegyezze ellen.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
 5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet módosítását készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Wolf Viktória jegyző

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

21./ Napirendi pont

A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft támogatási összeggel.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

150/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Rákóczi Szövetség (székhely: 1027 Budapest Szász Károly utca 1 IV. em.1.; képviseli: Dr. Halzl József Elnök) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000,- Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott 11705008-20488172 számú bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: Felvidéki Beiratkozási program támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2018. január 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2017. április 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra   biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

22./ Napirendi pont

A Balatoni Futár régiós magazin támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati nem javasolja elfogadásra.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

151/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Balatoni Futár támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

23./ Napirendi pont

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft támogatási összeggel.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy tavaly a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat kérelmére önkormányzatunk adta a legmagasabb támogatást, melyért nagyon hálásak voltak. A rászoruló gyerekek így több programon tudtak részt venni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

152/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50.000 Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott előzetes pénzmaradvány terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2017. május 31. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2018. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

24./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja

-          az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra elrendelni, hogy Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye nyújtson be pályázatot a könyvtár számára IKT eszközök beszerzése céljából a határozati javaslat szerint.

-          elrendelni pályázat előkészítését a Badacsonyi, a Bányász és a Badacsonytomaji strand fejlesztése céljából.

-          EFOP 1.5.2-16. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívásra

-          a GINOP 7.1.9-17 pályázat előkészítését és

-          a pályázatokról szóló beszámoló elfogadását.

Orbán Péter alpolgármester 9.18 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 9.38 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Forintos Ervin képviselő a világörökséggel kapcsolatos pályázatról kér tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy hivatalos értesítést nem kaptunk. Polgármester úr tárgyalt az illetékesekkel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az EFOP 1.5.2.-16 pályázathoz kéri a forgatókönyv szerinti határozati javaslat elfogadását. Megjegyzi, hogy mindegyik javaslatról külön kell szavazni.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Zöld Város pályázat eredménye mikorra várható.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a Magyar Államkincstárral beszélt,  nem tudnak semmi biztosat mondani. Hetek óta ismertetni kellett volna az eredményt.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy úgy érzi, hogy a Képviselő-testület és a dolgozók mindent megtettek, hogy a pályázatnak megfeleljünk.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a BFT-es pályázatot a Badacsonyi Közpark felújításával kapcsolatosan forráshiányra tekintettel elutasították. Az idén még lesz forrás ugyanerre.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a Zöld Város II. pályázatba a Fő utcát bele lehetne-e tenni, mivel a feltételek nem változtak. Kérdezi, hogy ugyanazon dologgal több pályázaton is lehet-e indulni, vagy párhuzamosan nem próbálható meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a GINOP-7.1.9-17 pályázati felhíváshoz is kapcsolható, ezért is javasolja a Pénzügyi bizottság a pályázat előkészítésének elrendelését. Megjegyzi, hogy általában nyilatkozni kell, hogy nyújtottunk-e be az adott témában pályázatot. Ha igen, az kizáró ok lehet. A világörökséggel kapcsolatos pályázatot nem mi adjuk be, csak konzorciumi tagok vagyunk. A pályázat tartalmáról a tagok egyeztettek, a következő testületi ülésen dönteni kell arról, hogy milyen akcióterületre vonatkozzon és milyen költséggel.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy a pályázat benyújtását május 8-ra tervezik.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mi történik, ha a testület olyan döntéseket hoz a világörökség pályázat kapcsán, mely a meghatározott elemeket nem tartalmazza.

 

Gerencsér Tamás ügyintéző elmondja, hogy nem tudható előre a következménye, az a pályázatot benyújtó szervezet döntése lehet. Kizárhatnak bennünket a pályázatból, elveszthetjük a konzorciumi tagságot, stb.

 

Laposa Bence képviselő szerint fontos, hogy a Fő utca rekonstrukciójához pályázatot találjunk. Ehhez minél előbb ki kell dolgozni több lehetőséget, elvi szinten az előkészítésről dönteni kell.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a GINOP pályázatba több projekthelyszín beépíthető, széles körben rendelkezünk tervdokumentációkkal. A döntési alternatívákat ennek a pályázatnak a kapcsán elő lehet készíteni, majd szakaszolva, mérföldkövenként vagy telephelyenként lehet a későbbiekben dönteni. Elsőként az EFOP-4.1.8-16 pályázatról kellene szavazni.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottsági javaslat szerint az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

153/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – EFOP-4.1.8.16

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra elrendeli, hogy Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye nyújtson be pályázatot a könyvtár számára IKT eszközök beszerzése céljából.

-   a pályázat összköltsége:        legfeljebb 6.000.000,- Ft

-   az igényelt támogatás:           az összköltség 100%-a

Felhatalmazza Berecz Nikolett igazgatót a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Badacsonyi, a Bányász és a Badacsonytomaji strand fejlesztésére irányuló pályázat előkészítését támogatja-e a Képviselő-testület.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja elrendelni a pályázat előkészítését azzal, hogy a VN. Kft. adja be a pályázatot.

 

Orbán Péter alpolgármester nem támogatja a VN. Kft. bevonását. A terveket, és a költségbecsléseket a határozatnak megfelelően kérjük be.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a terveket ki rendeli meg. Aki pályázik, elszámolhatja-e a költségeket. Megjegyzi, hogy a Bányász strandra nem rendeltünk terveket.  A megkötött szerződés nem ment teljesülésbe. Lehet-e a szerződést módosítani, ha az egyik szerződő partner megváltozik, vagy újabb testületi döntés szükséges.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mintegy 300 eFt-ról lenne szó. Meggondolandó a szerződés felbontása, illetve módosítása.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a pályázat előkészítésének elrendelését támogatja a badacsonyi, Bányász és badacsonytomaji strandok fejlesztése céljából azzal, hogy a VN. Kft. adja be a pályázatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

154/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat előkészítését a badacsonyi, a Bányász és a badacsonytomaji strand fejlesztése céljából azzal, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. adja be a pályázatot.

Határidő: azonnal

egyebekben kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat benyújtásával és a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

155/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – EFOP-1.5.2-16

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli pályázat benyújtását az EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati felhívásra. A pályázat célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztése és hozzáférhetőségének biztosítása.
 2. az együttműködés keretében vállalja, hogy a projekt megvalósításával hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, a társadalmi felzárkózás folyamatához a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával. A munkaerő-piaci helyzetük erősítéséhez az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához, az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges adatszolgáltatásra, a szükséges nyilatkozatok megtételére, dokumentációk aláírására és a konzorciumi megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a GINOP-7.1.9-17 pályázati felhívásra a pályázat előkészítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

156/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról – GINOP-7.1.9-17

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat előkészítését a GINOP-7.1.9-17 pályázati felhívásra.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

157/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

25./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

-          az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

-          javasolja továbbá a badacsonytomaji 226 hrsz-ú és 225 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az árverésen történő részvételt és előzetes regisztrációt az EÁR-ben, illetve az érintett ingatlanok vonatkozásában a hirdetményben szereplő becsértéken történő ajánlattételt a végrehajtást kérő OTP Faktoring Zrt. és NAV felé. Javasolja abban az esetben – ha a becsértéken történő értékesítéshez a végrehajtást kérők nem egyeznek bele – az ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslését figyelembe véve a licitálható felső értékhatárt megjelölni és felkérni a polgármestert a liciten való részvételre. Az ehhez szükséges forrást a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére javasolja biztosítani.

-          javasolja a badacsonytomaji strandi járdafelújítást a 2017. évi költségvetésben elfogadott felhalmozási kiadások terhére a VN Kft-től megrendeli 2.204.545 Ft összegben.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaj 225. és 226. hrsz-ú ingatlanra megérkezett az értékbecslés. A 225. hrsz-ú ingatlan esetében 5 millió forint, a 226-os ingatlanra vonatkozóan pedig 10 millió forint a felső határ, melytől ± 10 %-os eltérés lehetséges.

 

Laposa Bence képviselő felveti, hogy a CÉH Egyesület finanszírozásáról is dönteni kell. Javasolja az előzetes tárgyalásokon elhangzottak alapján szeptember 31-ig biztosítani a Turisztikai Egyesület finanszírozását a kérelmükben foglaltak szerint. Javasolja, hogy az Együttműködési Megállapodást az önkormányzat mondja fel, szeptemberben pedig az egész folyamat újra tárgyalására kerüljön sor. Szeptemberben visszakerülhet saját üzemeltetésbe az Iroda, vagy az Egyesülettel a partnerséget új alapokra lehet helyezni, teljesen új keretmegállapodás alapján. Addig a Céh Turisztikai Egyesület is tegye le javaslatait. Fontos lenne, hogy eredményes turisztikai szezont zárjunk.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a visszatérítendő támogatásról szóló határozatot vissza kell vonni. Jelen megállapodás felmondását javasolja március 30-al, mely szeptember 30-al lép hatályba. Javasolja, hogy az új együttműködési megállapodás kidolgozására a testület kérje fel a jegyzőt az ügyvéd úr közreműködésével, amennyiben a felek részéről a kompromisszumkészség fennáll.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a Badacsonytomaj CÉH Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodás 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával történő felmondásával, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

158/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület – megállapodás felmondásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj CÉH Turisztikai Egyesülettel (8261 Badacsony, Park utca 6.) 2007. április 16. napján kötött – és 2010. augusztus 31-én és 2014. április 25-én módosított – megállapodást 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával 2017. szeptember 30. napjával felmondja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület 6.900 eFt összegű vissza nem térítendő támogatásban részesüljön 2017. évben, amennyiben prezentálja a köztartozásmentes nyilatkozatot, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

159/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület – vissza nem térítendő támogatásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park utca 61.) részére 2017. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 6.900.000 Ft összegben, azaz hatmillió-kilencszázezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen az Egyesület bankszámlájára az alábbiak szerint:

a)         3.450.000 Ft 2017. április 15. napjáig,

b)         3.450.000 Ft 2017. június 15. napjáig,

 1. a támogatás célja: turisztikai feladatok ellátása, működési kiadások támogatása
 2. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. szeptember 30.
 3. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. december 31-ig köteles elszámolni.
 4. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 6. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 7. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: azonnal.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra   biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért a Badacsonytomaj CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő új együttműködési megállapodás előkészítésével, melyre az ügyvéd úr bevonásával felkéri a jegyzőt, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

160/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

CÉH Turisztikai Egyesület – új együttműködési megállapodás kidolgozásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj CÉH Turisztikai Egyesülettel (8261 Badacsony, Park utca 6.) kötendő új együttműködési megállapodás előkészítésére felkéri a jegyzőt.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2017. szeptember 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Forintos Ervin képviselő szerint a szezon előtt aktuális lehet egy kamerarendszer kiépítése, mellyel hosszútávon felszámolható lenne a településen a szemételhelyezéssel kapcsolatosan kialakult helyzet is. A pluszban képződő szemét elszállítása milliós tételt jelent.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy a Káptalantóti út nem kamerázható be.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nagy költsége lenne a kamerák elhelyezésének, legalább 15 kritikus helyszín van a szeméttel kapcsolatosan. Felvetődik, hogy a rögzített anyagot ki fogja kielemezni és a büntetőeljárásokat lefolytatni.  Ezen a költségen akár 3-4 közterületfelügyelőt lehetne alkalmazni. Esetleg a legfrekventáltabb badacsonyi részt lehetne a rendbontások miatt kamerával ellátni. A település közigazgatási területe nagyobb, mint Tapolcáé. Ezért tovább gondolásra javasolja a javaslatot. Inkább plusz közterületfelügyelők, a polgárőrség, rendőrség bevonását támogatná.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a közterületfelügyelő ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést, a szabálysértési eljárás megindul, az illetékes rendőrség általában 60 napon belül megszünteti az eljárást. Tavalyelőtt 18 millió forintos árajánlatot kaptunk térfigyelő kamerarendszerre, mely a rendőrséggel egyeztetve építhető ki.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy tudjuk-e ellenőrizni, hogy az NHSZ-es zsákokat megvásárolják-e az ingatlantulajdonosok. A szezonban a kidobott zsákok mennyisége duplájára, háromszorosára nő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kérhetünk kimutatást a szolgáltatótól, de vélhetően nem fogják név szerint kiadni. Az edényzetet egyre többen vásárolják meg, ebben előrelépés tapasztalható. Viszont sok nyaralótulajdonos nem teszi ki vasárnap a közterületre, amikor távozik az ingatlanából, mert fél, hogy eltűnik. Az NHSZ-nek csak korlátozott mértékben van raktáron edényzete, esetleg előny lehet, ha bedeponálunk belőle.

 

Laposa Bence képviselő kéri, hogy a Jegyző asszony és a VN. Kft. ügyvezetője próbáljon e témában megoldást találni, és javaslataikat hozzák vissza a testület elé.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy településőrök foglalkoztatására lenne esetleg lehetőség, heti 40 órában, de az ő ellenőrzésüket is meg kellene oldani.

 

Nagy Lajos képviselő 10.20 órakor távozott az ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. A Badacsonytomaj 225. és 226. hrsz-ú ingatlanokra visszatérve kéri, hogy aki az árverésen történő részvételt és az előzetes regisztrációt támogatja azzal, hogy a 225. hrsz-ú ingatlan esetében a licitálható felső értékhatár 10 millió, a 226. hrsz-ú ingatlan esetében 5 millió forint + 10 %, a bizottsági javaslatnak megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

161/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

225 hrsz-ú és 226 hrsz-ú ingatlanokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji 225 hrsz-ú és 226 hrsz-ú ingatlanok tekintetében elrendeli az árverésen történő részvételt és az előzetes regisztrációt az EÁR-ben, illetve az érintett ingatlanok vonatkozásában a hirdetményben szereplő becsértéken történő ajánlattételt a végrehajtást kérő OTP Faktoring Zrt. és NAV felé.
 2. abban az esetben – ha a becsértéken történő értékesítéshez a végrehajtást kérők nem egyeznek bele – az ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslését figyelembe véve a licitálható felső értékhatárt mértékéig (225 hrsz-ú ingatlan esetébe 10.000.000 Ft +10%-ig, 226 hrsz-ú ingatlan esetében 5.000.000 Ft+10%-ig) felkéri a polgármestert a liciten való részvételre. Az ehhez szükséges forrást a 2016. évi várható pénzmaradvány terhére biztosítja az önkormányzat 2017. évi költségvetésében.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben árverési hirdetmény szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a badacsonytomaji strandi járdafelújítást a VN. Kft. végezze el, ehhez a Képviselő-testület biztosítsa a szükséges fedezetet, 2.204.545 FT összegben a felhalmozási kiadások keret terhére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

162/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji strand járdafelújításról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji strandi járdafelújítást a 2017. évi költségvetésben elfogadott felhalmozási kiadások terhére a VN Kft-től megrendeli 2.204.545 Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

163/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntésekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

26/ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

164/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

27.Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy Polgármester úr elkészítette a tájékoztató anyagot. A kérdéseket neki kellene feltenni, de megpróbál válaszolni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


165/2017.(III.29.) képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

28. Sürgősségi indítvány – Greznár Attila vállalkozó támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az idén nem terveztünk a rendezvényhez támogatási összeget. Javasolja most eldönteni, hogy a testület kívánja-e támogatni a rendezvényt, vagy nem. A jövőben pedig javasolja a rendeletbe előirányzati szinten megjeleníteni.  A testületnek volt egy olyan indítványa, hogy a támogatási igényét mindenki egy csomagban összegszerűen meghatározva jelezze, ne kelljen minden ülésen a támogatásokról dönteni.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy olyan programok legyenek, amit a testület tud támogatni. Kérdezi, hogy az kidolgozott programterv ismeretében a támogatói szerződést a polgármester aláírhatja-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem. A Rózsakő fesztivált mindig a Happy New World Kft. szervezte, nem pedig az önkormányzat. Nincs lehetősége a testületnek ebben az esetben a programmal kapcsolatosan kritikát megfogalmazni, kivéve, ha a Kft. ügyvezetője partnerként együttműködne ebben.  A többi rendezvényre megkötöttük a vállalkozói szerződést.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a településarculati kommunikációs keretszerződésbe belekerült a Rózsakő fesztivál kommunikációja is, a rendezvényhez rendelve egy megjelenítési felületet. A rendezvényszervező ebből mintegy 0,5-1 millió forint értéket fog profitálni.

 

Forintos Ervin képviselő ennek figyelembevételével a 3 millió forint helyett 2,5 millió forint támogatást javasol biztosítani a rendezvényhez. A rendezvényre augusztus 17. és augusztus 20. között kerül sor.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatással elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Greznár Attila támogatási kérelme a Rózsakő fesztivál megrendezéséhez

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Happy New World Kft. (székhely: 1239 Budapest Szitás u. 156. képviseli: Greznár Attila) részére 2017. évben egyösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.500.000 Ft összegben, azaz kettőmillió-ötszáezer forint összegben.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott, Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010628-00157916-00100004 számú bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: a Rózsakő fesztivál megrendezés támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2017. augusztus 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. szeptember 30-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:     a megállapodás megkötésére: 2017. április 15.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:        Krisztin N. László polgármester,

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

29.Sürgősségi indítvány – Pancs-gasztroplacc kérelme

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kérelmezővel felvette a kapcsolatot. A szerződő partner a Vinopiano Kft. lenne, Vajas Balázs úr egyéni vállalkozó, de ezen gazdasági társaság keretein belül dolgozik.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja megadni a lehetőséget a kérelmezőnek. Nem ismeri a tevékenységüket, de üdvözlendőnek tartja, ha a Felső bazársor területén történik valamilyen előrelépés.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a közművekkel kinek kell felvenni a kapcsolatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez a piac üzemeltetőjének a kötelezettsége. Az engedélyeztetési eljárás 30 napon belül lefolytatható, a házirendet elő kell készíteni, a piactartásról szóló jogszabályok értelmében. Ki kell benne térni a tűzbiztonsági előírásokra, a piacfelügyeleti szabályokra is.

 

Laposa Bence képviselő szerint a tervezett termelői piac és közösségi tér jól marketingelhető a kommunikációs csomagban, település arculati szempontból pozitív és vonzerővel bír.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

167/2017. (III.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi Pancs-gasztroplaccról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony, Felső-bazársor területén helyi termelői piac működtetését vállalja, mint a terület tulajdonosa a piac fenntartójaként heti 1-3 alkalommal.
 2. 2. elrendeli tárgybani engedélyezési eljárás lefolytatását azzal, hogy a piac üzemeltetője a Vinopiano Kft.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a piacüzemeltetés vonatkozásában a Vinopiano Kft-vel (székhely: 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 170. 9.em.45.; Cgj.szám: 0109179996; adószám: 24743837-2-43; képviseli: Vajas Balázs ügyvezető) kötendő szerződés aláírására.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

megállapodás megkötésére 2017. április 10.

engedélyezési eljárás megindítására 10 nap

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tóth Lászlóné ügyintéző

Wolf Viktória jegyző tájékoztatja a lakosságot, hogy a lomtalanítás során az egyik gyűjtőhely megváltozik. A régi hivatal udvara helyett a Vasút utcában a MÁV üdülő előtti területre lehet vinni a nagydarabos hulladékot. A Tatay Sándor Általános iskola jubileumi rendezvényére kerül sor a lomtalanítás időpontjában, ezért a régi hivatal udvarára parkolás céljából szükség van.

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                        polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester távollétében az ülést levezető:

 

 

Orbán Péter

alpolgármester

 

 

Nagy Miklós

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző