Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.01.13 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2017.01.13 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 1/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 13-án 11.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                          (5 fő)                           Nagy Miklós                        képviselő

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő                                           (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                jegyző

Berecz Nikolett            igazgató

Tamás Lászlóné           osztályvezető

Gerencsér Tamás        ügyintéző

Békássy János            CÉH Egyesület elnöke

Part Andrásné              jegyzőkönyvvezető                            (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kun István és Laposa Bence képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

1/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Javasolja 6. napirendként az „Egyebek” napirend felvételét, melyet a Pénzügyi bizottság is megtárgyalt. Kérdezi, hogy van-e még módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a módosított 6 napirendi pont megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot

2/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 13-i nyílt rendkívüli ülésének napirendjét 6 napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. HÉSZ módosítási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

 1. 2. Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 1. 3. Jégpálya kialakítása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. CÉH átmeneti finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 6. Egyebek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

HÉSZ módosítási kérelmekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Szabó Zoltán főépítész

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Varga Pincészet Kft. (8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49.) és a Folly Arborétum (8257 Badacsonyörs, Arborétum u.) – HÉSZ módosításra vonatkozó – kérelmét elviekben támogassa és fogadja be. A településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatát megelőzően csak akkor indítsa meg a részleges módosítási eljárást, ha annak finanszírozását a kérelmezők teljes mértékben vállalják, és a módosítással az önkormányzatot új korlátozás miatti kártalanítási kötelezettség nem terheli.

A HÉSZ módosítási lehetőségét javasolja hirdetmény útján közzétenni a településen, felhívva a figyelmet arra, hogy az eljárás során felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia.

A bizottság javasolja megkeresni azokat, akik már benyújtották a kérelmüket, hogy vállalják-e a felmerülő költségeket.

Ezt követően javasolja felhatalmazni a polgármestert három tervezési árajánlat bekérésére, majd a HÉSZ módosítását a következő soros ülésre döntéshozatalra előkészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság az ülést megelőzően 2,5 órán keresztül tárgyalta a napirendeket, ezért a testületi ülésen várhatóan nem kerül sor hosszabb vitákra. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen jelen volt a Varga Kft. ügyvezetője, Csiszkó Gábor, aki nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a HÉSZ módosításra beadott kérelmükkel kapcsolatosan felmerülő költségeket vállalják. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

3/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

HÉSZ módosítási kérelmekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Varga Pincészet Kft. (8257 Badacsonytomaj, Füredi u. 49.) és a Folly Arborétum (8257 Badacsonyörs, Arborétum u.) – HÉSZ módosításra vonatkozó – kérelmét elviekben támogatja és befogadja, de a településrendezési eszközök soron következő felülvizsgálatát megelőzően csak akkor indítsa meg a részleges módosítási eljárást, amennyiben annak finanszírozását a kérelmezők teljes mértékben vállalják, és a módosítással az önkormányzatot új korlátozás miatti kártalanítási kötelezettség nem terheli.

A HÉSZ módosítási lehetőséget hirdetmény útján közzéteszi a településen, melyre várja az ingatlantulajdonosoktól a kérelmek benyújtását. A hirdetményben fel kell hívni a figyelmet, hogy az eljárás során felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalnia.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert három tervezési árajánlat bekérésére, kéri a HÉSZ módosítását a következő soros ülésre döntéshozatalra előkészíteni.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő:     azonnal

Felelős.        Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Sütő Árpád műszaki ügyintéző


 

2./ Napirendi pont

Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja, hogy a 2017. évben tervezett összes rendezvény szervezője Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye legyen.

.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester visszavonja a bizottsági ülésen tett javaslatát. Egyetért azzal, hogy a rendezvényeket mással kell megcsináltatni, jelenleg a Kulturális Intézménynek túl nagy terhet jelentene a teljes program megszervezése.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a képviselői fórumon megfogalmazottak és a táblázatban rögzítettek szerint kerüljön sor minimum 3 cégtől az ajánlatkérésekre a konkrét programok tekintetében. Javasolja a fórumon elhangzottak alapján a Céh Turisztikai Egyesületet megbízni a Borhét szervezésével. Az Egyesület vezetésével a feltételeket át kell tárgyalni, hogy február 1-én dönteni lehessen. A Badacsonyi Szüret rendezvény megmarad a BVKI szervezésében, a Keszeg Fesztiválra ajánlatot kell kérni. A Rózsakő Fesztivállal kapcsolatosan elhangzott, hogy azt egy másik program váltaná ki, Badacsonyi Pincefesztivál címen. Ezzel kapcsolatosan azt támogatja, hogy a Rózsakő Fesztivál kerüljön megrendezésre a jövőben is, megváltozott feltételrendszerrel, melyhez a soros ülésre javaslatokat várunk. Úgy tudja, hogy Greznár Attila a Rózsakő nevet levédette, javasolja erről tárgyalni vele is. A tervezetben szereplő többi programra szintén ajánlatokat kell kérni. Javaslata csak a rendezvényszervezésre vonatkozik, a marketing ügyet újra kell tárgyalni.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy az előterjesztés előkészítője, az ajánlatkérések előkészítője, a felelős gazda lehet-e a BVKI.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen.

 

Békássy János egyesület elnöke kéri a marketing témában kijelölni valakit az egyeztetésre.

 

Krisztin N. László polgármester erre a BVKI-t kéri fel azzal, hogy vonja be a résztvevőket.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy pályázati kiírás készüljön-e a marketing tervre.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez a kérdés nyitva marad, át kell még beszélni. A bizottság javaslatát megelőzi a módosító indítványa, ezért elsőként azt teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a módosító indítványt az elhangzottak szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

4/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Településmarketing és rendezvények jövőbeli szervezésének ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a képviselői fórumon megfogalmazottak és az előzetesen rögzítettek szerint a konkrét programokra minimum 3 cégtől kérjen be árajánlatot.
 2. a Borhét szervezésével a Céh Turisztikai Egyesületet javasolja megbízni, az Egyesület vezetésével a feltételek előzetes áttárgyalása után a februári soros ülésen javasolja a döntéshozatalt.
 3. a Badacsonyi Szüretet továbbra is a BVKI szervezze.
 4. a Rózsakő Fesztivál kerüljön megrendezésre a jövőben is, megváltozott feltételrendszerrel, melyhez a soros ülésre javaslatokat várnak.
 5. a marketinggel kapcsolatos kérdéskör újratárgyalását javasolja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős.          Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett BVKI igazgató

 

3./ Napirendi pont

Jégpálya kialakítása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a képviselő-testületnek

 1. 1. a Képviselő-testületnek, hogy Hartai Béla vállalkozó által felajánlott jégpályát a Tatay Sándor Általános Iskola udvarán állítassa fel,
 2. 2. az áram kiépítésének 500 eFt-os költségét és a pálya üzemeltetésének havi áramdíját az önkormányzat 2017. évi költségvetésben biztosítsa.
 3. 3. hatalmazza fel a polgármestert, hogy a jégpálya üzemeltetésére a Badacsonytomaji Városüzemeltető Kft-vel maximum 180 napra kösse meg a szerződést.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Jégpálya kialakítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Hartai Béla vállalkozó által felajánlott jégpályát a Tatay Sándor Általános Iskola udvarán állítatja fel,
 2. az áram kiépítésének 500 eFt-os költségét és a pálya üzemeltetésének havi áramdíját az önkormányzat 2017. évi költségvetésben biztosítja.
 3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jégpálya üzemeltetésére a Badacsonytomaji Városüzemeltető Kft-vel maximum 180 napra megkösse a szerződést.

 

Határidő:        azonnal

Felelős.          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Gerencsér Tamás ügyintéző

 

4./ Napirendi pont

CÉH átmeneti finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület vonatkozásában dokumentumok benyújtását követően a soros ülésen történjen meg a döntéshozatal.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

6/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

CÉH átmeneti finanszírozása (szóbeli előterjesztés)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CÉH Turisztikai Egyesület vonatkozásában a dokumentumok benyújtását követően a soros ülésen hozza meg a döntését.

 

Határidő:        azonnal

Felelős.          Krisztin N. László polgármester

 

 

5./ Napirendi pont

BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a BAHART Zrt. megkeresését a Kerékpáros járat beindításával kapcsolatosan támogassa.
 2. 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzatot terhelő 231.207,- Ft-ot a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére biztosítsa.
 3. 3. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a BAHART Zrt-t értesítse, és egyben hatalmazza fel a szerződés aláírására

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

BAHART kerékpáros járatra vonatkozó szolgáltatási szerződés

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a BAHART Zrt. megkeresését a Kerékpáros járat beindításával kapcsolatosan támogatja.
 2. a Badacsonytomaj Város Önkormányzatot terhelő 231.207,- Ft-ot a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére biztosítsa.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a BAHART Zrt-t értesítse, és egyben felhatalmazza a szerződés aláírására

 

Határidő:        azonnal

Felelős.          Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

6./ Napirendi pont

Egyebek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirend keretében dönteni kell arról, hogy a Képviselő-testület 2017. évet a Badacsonyi Szőlő és Bor Évének nyilvánítja-e abból az apropóból, hogy a település 30 évvel ezelőtt kapta meg a Szőlő és Bor Városa Címet.  A javaslatot tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2017. évet a „Badacsonyi Szőlő és Bor Évé”-nek nyilvánítsa és induljon meg ebben az ügyben a kommunikáció.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:


8/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

2017. a Badacsonyi Szőlő és Bor Éve

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évet a „Badacsonyi Szőlő és Bor Éve”-nek nyilvánítja és elrendeli, hogy induljon meg ebben az ügyben a kommunikáció.

 

Határidő:        azonnal

Felelős.          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utca terveit tanulmányterv szinten a Léptékterv Kft. elkészítette, azt minden képviselő megismerte. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kapcsolódó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága támogatja, hogy a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv elkészítése tárgyában az elkészült szakasztervre a teljesítésigazolást kiadja.

Javasolja ezen felül megvizsgálni a Tűzoltószertártól a Tájház udvarig az úton a kétirányú forgalom biztosításának lehetőségét. A parkolószám növelését a környező részeken – nem konkrétan a Fő utcán – kell elérni.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Fő utcai felújítás  tervezése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága támogatja, hogy a Badacsonytomaj, Fő utca érintett szakaszának felújítása, tanulmányterv elkészítése tárgyában az elkészült szakasztervre a teljesítésigazolást kiadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős.          Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy február 5-én Fonyódon ismét megrendezik a Kolbásztöltő Fesztivált, ahová meghívást kaptunk. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kapcsolódó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon a település részvételét.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Fonyódi Kolbásztöltő Fesztivál

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fonyódi Kolbásztöltő Fesztiválon a település részvételét biztosítja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a résztvevő csapat összeállítására intézkedjen.

 

Határidő:        azonnal,

Felelős.          Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 988/4. hrsz-ú, szőlő művelési ágú ingatlan haszonbérleti szerződése lejárt. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kapcsolódó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú, szőlő művelési ágú ingatlan bérletére írjon ki pályázatot, az alábbiak szerint: Az induló bérleti díj 80 eFt/év, a licitlépcső 10 eFt legyen, a szerződés időtartama 15 év legyen.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát és a határozati javaslat szerint elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú szőlő és út ingatlan hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából a Badacsonytomaj 988/4. hrsz-ú ingatlanra pályázati felhívás kiírását rendeli el az alábbiak szerint:

 1. 1. vagyontárgy adatai:

a)  Badacsonytomaj, hrsz. 988/4. hrsz. szőlő ingatlan

b)  területe: 17.416 m2

c)   megnevezése: szőlő és út

d)  vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 14.633.000,- Ft
  1. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
  2. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)  Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2017. január 31. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Badacsonytomaj 988/4. hrsz. szőlő bérbeadása”)

b)  Pályázat bontásának helye, ideje: 2017. január 31. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)   Induló bérleti díj: 80.000,- Ft/év

d)  Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)  Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)    A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)  Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)  Licitösszeg emelésének mértéke: 10.000,- Ft.

 

Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyeztetési felhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szociális tűzifa igénylésére beérkeztek a kérelmek. Több olyan mostoha körülmények között élő ember igényelte a tűzifát, akinek a rendelet szerint nem adható. Ezért a rendelet módosítását kezdeményeztük, a Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott paraméterekkel. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló a 27/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tűzifa szétosztása a polgármester hatásköre, de a testületet be kívánja vonni. A beérkezett kérelmek közül 24 felel meg a hatályos rendeletben foglaltaknak. Összesen 80 m3 fa van, 2 m3-t javasol egy-egy kérelmező részére biztosítani. A rendelet módosításával további családok, kérelmezők is bevonhatók a programba.

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (I.13.) számú önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló

27/2016. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy szó volt arról, hogy a közmunkások 10 eFt-os utalványt kapjanak jutalomként. Kéri, hogy erről tárgyaljon most a Képviselő-testület.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közmunkások közül hárman megkeresték ebben az ügyben. Nem volt ilyen határozat, a vitában sem hangzott el, hogy jutalmat kapnak.  Kéri, hogy senki ne mondjon olyan dolgot, amire nem emlékszik pontosan, mert ilyen félreértésekhez vezet. Véleménye szerint azért nem történt ebben szavazás, mert nem az elvárásoknak megfelelően végezték a munkájukat. Mindezektől függetlenül – mivel valakik tényként közölték az emberekkel a jutalmazást -, az alpolgármester úr javasolja erről utólag határozatot hozni. A közmunkások február 28-ig vannak állományban.

 

Nagy Lajos képviselő javasolja megbízni a szociális ügyintézőt, hogy ezen összegben vásároljon be részükre.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez költségvetési kérdés. A testület elrendelheti hidegétel utalvány kifizetését a 8 közmunkás részre, a szükséges járulékos költségek biztosításával együtt, a 2017. évi költségvetés terhére.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt el tudja fogadni. Kéri, hogy aki a közmunkások részére a 10 eFt-os hidegétel utalvány és annak járulékai biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

12/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Hideg étel utalvány biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának alkalmazásában álló 8 fő közmunkás részére 10.000 Ft-os hidegétel utalvány biztosításáról dönt. Az utalványok összegének és járulékainak fedezetét a 2017. évi költségvetésben a működési kiadások terhére biztosítja.

 

Határidő:     azonnal,

Felelős.        Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület a 0190/6. hrsz-ú ingatlanon pályázati pénzből mobil garázst szeretne építeni. Az ingatlan 1/3 része az önkormányzat tulajdonában van, ezért kérik a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását. A terület 2/3 része magánszemélyek tulajdonában van, akik a hozzájárulásukat már megadták. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a kapcsolódó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület kérelmét fogadja be, a tulajdonában lévő 0190/6. hrsz-ú ingatlan 1/3 részére mobil garázs felállítására a tulajdonosi hozzájárulást adja meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2017. (I.13.) Képviselő-testületi határozat

Polgárőr Egyesület kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj kérelmét befogadja, a tulajdonában lévő 0190/6. hrsz-ú ingatlan 1/3 részére mobil garázs felállítására a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Határidő:     azonnal,

Felelős.        Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak munkáját és a meghívottaknak a részvételt, majd a nyilvános ülést 12.05 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

Nagy Miklós

képviselő                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

Wolf Viktória

jegyző