Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.07.14 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.07.14 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 19/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 14-én 11.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                         (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László        polgármester

Kun István                   képviselő                                          (3 fő)

Nagy Miklós                képviselő

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória               jegyző

Tamás Lászlóné          pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta             műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás       műszaki-pályázati ügyintéző

Simonné Visi Erzsébet  BÖÉE elnök

Visi János                    Kisörshegyi Ivóvízhálózat tul. köz. képviselője

Horváth Józsefné

Brüll Károly

Part Andrásné             jegyzőkönyvvezető                           (9 fő)

Lakosság részéről megjelent: 2 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester, Kun István és Nagy Miklós képviselő jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

291/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 8 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a napirendi pontokat a Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kéri, hogy aki azok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

292/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 14-i rendkívüli ülésének napirendjét 8 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. „Zöld város” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Ákos ügyvezető ALD Consulting Kft.

 1. 2. Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE részéről

Gáborjáni-Szabó Gábor és Nagy Gábor, a tulajdonosok képviseletében

 1. 3. A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN Kft.

 1. 4. Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. Kondipark létesítésére előirányzott költségvetési forrás felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Badacsony, Egry sétányról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

„Zöld város” projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lantay Ákos ügyvezető ALD Consulting Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,

1./  a jövő hét elejére a strandi beruházás tervezőjével egy egyeztetés összehívását

2./ az ALD Consulting KFt.-vel kötött szerződés meghosszabbítását 2016. július 22-ig.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a keretszámok elfogadását azzal, hogy a 138 millió forintot meg kell próbálni a leghatékonyabban felhasználni a strand esetében.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervező nem tud jönni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslat első pontjának kiegészítését és pontosítását a következőképpen: „a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” című pályázat beadását elrendeli. A pályázat teljes költségét 610.000.000 Ft-ban határozza meg, melyből az elszámolható költségek összege 610.000.000 Ft, az igényelt támogatás összege 610.000.000 Ft, a támogatott tevékenység önerő összege 0 Ft.” 2. pontként javasolja: „A nem támogatott költségek között a Tájház udvaron kialakítandó épületek (üzletek) kialakításához – saját erőként – 28.321.000 Ft összeget az általános tartalék terhére biztosítja.” 3. pontban: „felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati dokumentációk aláírására, benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.” 4. pontban: „Az építési költségek tekintetében rendkívüli ülés összehívását rendeli el további egyeztetések okán.”

 

Laposa Bence képviselő javasolja a fő pontok elfogadását, amit egyeztetés keretében lehet módosítani. Így nem kell a rendkívüli ülést összehívni.

 

Wolf Viktória jegyző a határozati javaslatba javasolja belefoglalni, hogy az ALD Consulting Kft-vel megkötött szerződés határidejét 2016. július 22-re módosítsa a Képviselő-testület. Az építési költségek tekintetében pedig további egyeztetést rendeljen el július 21-ig.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Jegyző asszony által összefoglalt javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

293/2016.(VII.14.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázatról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása” című pályázat beadását elrendeli. A pályázat teljes költségét 610.000.000 Ft-ban határozza meg, melyből

a)       az elszámolható költségek összege 610.000.000 Ft,

b)       az igényelt támogatás összege 610.000.000 Ft,

c)       a támogatott tevékenység önerő összege 0 Ft

 1. a nem támogatott költségek között a Tájház udvaron kialakítandó épületek (üzletek) kialakításához – saját erőként – 28.321.000 Ft összeget az általános tartalék terhére biztosít.
 2. az ALD Consulting Kft-vel megkötött megállapodás határidejét 2016. július 22-re módosítja.
 3. az építési költségek tekintetében további egyeztetést rendel el július 21-ig.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati dokumentációk aláírására, benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

pályázat beadására 2016. július 15.

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

2./ Napirendi pont

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE részéről

Gáborjáni-Szabó Gábor és Nagy Gábor, a tulajdonosok képviseletében

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ A Badacsonytomaj-Badacsonyörs 2157/9. hrsz-ú ingatlanból kiszabályozandó terület térmértékével és térkép szerinti – HÉSZ-el egyező – kimutatást fogadja el.

2./ a jelen határozat mellékletét képező megállapodás tervezetét az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:

 1. Az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. pontot változatlan tartalommal fogadja el az előterjesztés szerint.
 2. A 3. pontban kerüljenek pontosításra m2 szerinti megjelöléssel az ingatlanok:

„A Beépítetlen Területet úgy kell kialakítani, hogy az teljes egészében, mintegy 8574 nm területre az Önkormányzat tulajdonaként kerüljön utóbb földhivatali bejegyzésre, míg a Beépítetlen Terület megközelítését szolgáló mintegy 4056 nm területű udvar és gazdasági épület a Tulajdonosok adott területe javára és a Beépítetlen Terület terhére bejegyzendő átjárási szolgalmi jogként kerüljék földhivatali bejegyzésre”

 1. A 4. pontot az előterjesztés szerinti tartalommal és az utolsó mondat kiegészítve:

„A Beépítetlen Terület fix vételára: 500 Ft/m2”

 1. A 10. pont egy további egy bekezdéssel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a telkükön tervezett ingatlanfejlesztés kapcsán, saját költségükön kialakításra kerülő közmű vezetékekhez való kapcsolódást a Beépítetlen Terület tulajdonosa számára ingyenesen lehetővé teszik.”

 1. A 11. pont egy további egy bekezdéssel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „Új igénynek nem tekinthető a Szabályozási Tervben illetve a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő beépítés kialakítása, melynek engedélyezése során Önkormányzat minden támogatást megad Tulajdonosok részére.”

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülés óta „összefésült” megállapodás tervezetet kiosztotta, ezt kéri feltenni szavazásra.

 

Simonné Visi Erzsébet megköszöni  a testület hozzáállását a megállapodás létrejöttéhez.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy hosszú idő után rendeződjön a strand ügye. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

294/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi kemping ügyéről tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A Badacsonytomaj-Badacsonyörs 2157/9. hrsz-ú ingatlanból kiszabályozandó terület térmértékével és térkép szerinti – HÉSZ-el egyező – kimutatással egyetért.
 2. Az előterjesztés szerinti határozat mellékletét képező megállapodás tervezetét az alábbi módosításokkal elfogadja:

a)    Az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. pontot változatlan tartalommal fogadja el az előterjesztés szerint.

b)    A 3. pontban kerüljenek pontosításra m2 szerinti megjelöléssel az ingatlanok:

„A Beépítetlen Területet úgy kell kialakítani, hogy az teljes egészében, mintegy 8574 nm területre az Önkormányzat tulajdonaként kerüljön utóbb földhivatali bejegyzésre, míg a Beépítetlen Terület megközelítését szolgáló mintegy 4056 nm területű udvar és gazdasági épület a Tulajdonosok adott területe javára és a Beépítetlen Terület terhére bejegyzendő átjárási szolgalmi jogként kerüljék földhivatali bejegyzésre”

c)    A 4. pontot az előterjesztés szerinti tartalommal és az utolsó mondat kiegészítve:

„A Beépítetlen Terület fix vételára: 500 Ft/m2”

d) A 10. pont egy további egy bekezdéssel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a telkükön tervezett ingatlanfejlesztés kapcsán, saját költségükön kialakításra kerülő közmű vezetékekhez való kapcsolódást a Beépítetlen Terület tulajdonosa számára ingyenesen lehetővé teszik.”

e) A 11. pont egy további egy bekezdéssel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „Új igénynek nem tekinthető a Szabályozási Tervben illetve a Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő beépítés kialakítása, melynek engedélyezése során Önkormányzat minden támogatást megad Tulajdonosok részére.”

 

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a további intézkedések megtételére és az ügyben lefolytatandó tárgyalások lebonyolítására.
 2. vállalja, hogy a területkiszabályozáshoz szükséges munkarészek elkészíttetéséről gondoskodik.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a szükséges dokumentumok előkészítésére.
 4. a mindösszesen 8.574 m2 területű ingatlanrészre 500 Ft/m2 áron vételi ajánlatot tesz az ingatlanok tulajdonosai felé.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

megállapodás aláírására 5 munkanap.

egyebekben megállapodás szerint és folyamatosan

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Horváth Márta műszaki osztályvezető

3./ Napirendi pont

A strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József ügyvezető VN Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja az alábbi módosítással

„8/A.§ (1) A fürdési idény évente május 15-től szeptember 15-ig terjedő időszak.

(3) A strandok napi nyitvatartási ideje 8,00 órától 19,00 óráig tart.

a) Nyitvatartási időn kívül a badacsonytomaji strandon 19,00 órától és 24,00 óráig a strandot a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe. A strand 24,00 órától 6,00 óráig zárva tart.

b) Nyitvatartási időn kívül a badacsonyi strandon 19,00 órától és 22,00 óráig a strandot a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe. A strand 22,00 órától 8,00 óráig zárva tart.”

.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki rendelet tervezetet a Pénzügyi bizottság javaslatával elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelete

a strandfürdőkről, azok használatáról szóló

19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ Napirendi pont

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszer ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO 2016/908-12 (2016) ügyiratszámú határozata ellen keresetlevelet nyújtson be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróságnak, melynek előkészítésére kérje fel dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.
 2. 2. kérje fel Krisztin N. László polgármester urat, hogy a DRV. Zrt. CC-5422841-10/2016. ügyiratszámú levelének hirdetményi úton történő közzétételéről gondoskodjon.
 3. 3. mielőbb legyen egy egyeztetés a DRV-vel az előterjesztésben szereplő pontok figyelembevételével.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Simonné Visi Erzsébet kéri, hogy a tárgyalás záros határidőn belül, augusztus 4-ig történjen meg.

 

Visi János szerint a tárgyalást követően van értelme a DRV. levelét hirdetményi úton közzétenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a DRV. nincs szolgáltatási szerződésben senkivel, ráutaló magatartással viszont beszedi a vízdíjat. De értesülniük kell a nem fizetőknek is, illetve a lehatárolt területen érintett ingatlantulajdonosoknak is róla, de megjegyzi, hogy a honlapon az előterjesztés mellékleteként már fenn van.

 

Visi János megjegyzi, hogy rendben van.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

295/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvízvezeték-rendszerről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. javasolja a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO 2016/908-12 (2016) ügyiratszámú határozata ellen keresetlevél benyújtását a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak, melynek előkészítésére felkéri dr. Gáli Mihály ügyvéd urat.
 2. 2. felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a DRV Zrt. CC-5422841-10/2016. ügyiratszámú levelének hirdetményi úton történő közzétételéről gondoskodjék.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármester urat, hogy a DRV-vel mielőbb kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az előterjesztésben szereplő pontok vonatkozásában.

Határidő: elfogadásra azonnal, keresetlevél benyújtására 2016. július 22. napja

közzétételre azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

Horváth Márta műszaki osztályvezető

5./ Napirendi pont

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ rendelje el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a./ pontja alapján kiírt Közművelődési és Érdekeltségnövelő pályázat benyújtását.

2./ a pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet 3/B.  mellékletében, a K355 soron szereplő előirányzat terhére 200.000,- Ft összegben biztosítsa.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

296/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. elrendeli a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a) pontja alapján kiírt Közművelődési és Érdekeltségnövelő pályázat benyújtását.
 2. a pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.01) önkormányzati rendelet 3/B mellékletében, a K355 soron szereplő előirányzat terhére 200.000,- Ft összegben biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. július 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető,

Berecz Nikolett Intézményvezető

 

6./ Napirendi pont

Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy rendelje el pályázat benyújtását a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel céljából egy „D” típusú 150 m2 nagyságú sportpark létesítése vonatkozásában a badacsonytomaji 306/1. hrsz-ú sportpálya területén.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

297/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Pályázat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 1. 1. a pályázat benyújtását elrendeli a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel céljából egy „D” típusú 150 m2 nagyságú sportpark létesítése vonatkozásában a badacsonytomaji 306/1. hrsz-ú sportpálya területén.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő:        elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

7./ Napirendi pont

Kondipark létesítésére előirányzott költségvetési forrás felhasználásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja további árajánlatok bekérését, majd a következő rendkívüli ülésen a napirend újratárgyalását. Javasolja az árajánlatok beérkezéséig a tereprendezést a VN. Kft-től megrendelni, 200 eFt összegben.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy mennyire sürgős a tereprendezés. Most nincs erre plusz embere a Kft-nek.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy földmunkáról van szó, melyet géppel végeznek el. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja és azt, hogy a tereprendezést a VN Kft-től 200 ezer Ft összegben megrendeljék az általános tartalék terhére, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

298/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Kondipark létesítésére előirányzott költségvetési forrás felhasználásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tervezett kondiparkokban elhelyezendő eszközökre elrendeli további árajánlatok bekérését, majd elrendeli az eszközök megrendelését a költségvetési rendeletben biztosított forrás keretein belül, amennyiben az előterjesztés mellékletét képező árajánlatoknál kedvezőbb.
 2. az árajánlatok beérkezéséig a tereprendezést a VN. Kft-től 200 eFt összegben megrendeli, mely összeget a 2016. évi általános tartalék terhére biztosít.
 3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

kondipark létesítésére 2016. augusztus 15.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8./ Napirendi pont

Badacsony, Egry sétányról tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egry sétányon lévő árok tisztítását és a hiányzó fák pótlását rendelje meg a VN. Kft-től.

A tervezői ajánlatok beérkezése után rendkívüli ülésen történjen döntés a továbbiakról.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy a lakók jelezték, hogy az árok illetve a sétány nem méltó Badacsonyhoz. A Polgármester úr kérte egy költségvetés összeállítását arról, hogy mennyibe kerülne a rendbetétele. A megvalósításhoz tervekre is szükség van. Javasolja további árajánlatok bekérését, majd ezek birtokában döntsön a testület. Javasolja, hogy az ároktisztítást a VN. Kft. végezze el. Válaszuk várhatóan az lesz erre, hogy a vonatkozó helyi rendeletet mindenki tartsa be.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlan előtt húzódó árok tisztántartásáról a rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

 

Horváth Józsefné megjegyzi, hogy ezt nem fogadja el, éveken keresztül ő szedte össze a szemetet.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

299/2016. (VII.14.) Képviselő-testületi határozat

Badacsony, Egry sétányról tájékoztatás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az Egry sétányon lévő árok tisztítását és a hiányzó fák pótlását megrendeli a VN. Kft-től.
 2. a tervezői ajánlatok beérkezése után rendkívüli ülésen dönt a továbbiakról.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben az árajénlatok beérkezését követő testületi ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 


 

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak munkáját és a meghívottaknak a részvételt, majd a nyilvános ülést 11.35 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

Nagy Lajos

képviselő                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

Krisztin N. László polgármester távollétében:

Orbán Péter

alpolgármester

Wolf Viktória

jegyző