Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.06.29 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.06.29 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 17/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 29-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                  képviselő

Kun István                                       képviselő

Laposa Bence                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                                 Nagy Miklós                             képviselő                                        (7 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                   jegyző

Horváth Márta                                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                    ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                    ügyvezető

Fekete Ferenc                               Badacsonyi Horgász Egyesület

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető               (7 fő)

Lakosság részéről megjelent:    0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

255/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt megköszöni mindazoknak, akik részt vettek a Marcellháza illetve a Czempin testvértelepülések programjain, képviselték településünket. Külön köszöni a labdarúgóknak és a Kükapu Táncegyüttesnek, hogy munkájukkal segítették a kapcsolat továbbépítését. Az ülés napirendjére rátérve elmondja, hogy a meghívó 20 napirendi pontot tartalmaz. Ehhez az alábbi sürgősségi indítványok felvételét javasolja:

 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására
 2. A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról.

 

Elmondja, hogy az Óvoda kérelmének sürgősségét indokolja, hogy júliusban nem ülésezik a Képviselő-testület. Az óvoda csökkentett üzemmódban működik, az óvodavezető által megjelölt feladatokat most lehet elvégezni. Az út elővásárlási jogával kapcsolatosan 15 napos határidővel nyilatkozni kell. Kéri, hogy aki a sürgősségi indítványok tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

256/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 29-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjéhez sürgősségi indítványként felveszi

-        21. napirendi pontként Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására

-        22. napirendi pontként A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról”

napirendi pontokat.

Határidő:             azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki módosító indítvánnyal élni, illetve a napirendi sort módosítani. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. június 29-i soros, nyílt ülésének napirendjét 22 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

257/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 29-i soros ülésének módosított napirendjét 22 nyílt napirendi ponttal elfogadja az alábbiak szerint:

1./ MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetője

2./ Nyári napközihez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

3./ A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

4./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Suzuki Vitara típusú gépjárműről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Vízállások, csónakveszteglők létesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ 0257. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ Badacsonytomaj 2191. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ 1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ 988/3. hrszú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 0160/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ RészreVétel projektről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY - Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22. SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY - A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Megjegyzi, hogy ezt követően zárt ülésre is sor fog kerülni.

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla MENÜ Kft. ügyvezetője

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága  felkéri a Polgármestert, hogy a soros nyilvános Képviselő-testületi ülésen a Menü Kft-nél 2016. május 30-án tartott NÉBIH vizsgálatról készített jelentést olvassa fel.

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosítson a működési kiadásokhoz 1.677 ezer Ft összegben.
 2. 2. a fennálló 865.510,- Ft tagi kölcsön visszafizetésétől tekintsen el, azt vissza nem térítendő támogatássá alakítsa át.
 3. 3. rendelje el, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 4. 4. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 5. 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 6. 6. rendelje el, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 8. 8. hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. 9. kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

10. utasítsa Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ügyvezető igazgató tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatot, hogy a Menü Kft. részére átadott pénzeszköz egy része a fennálló tartozásokra – többsége közműtartozás - kerül felhasználásra.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy 1.677 eFt a működési célú támogatás, ezen felül van a 865.510,- Ft tagi kölcsön, ami pénzeszközmozgással nem jár. A kölcsönt át kell fordítani támogatássá.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy mindkét támogatás szerződéshez kötött.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a tévénézők azt gondolhatják, hogy újabb 1.677 eFt-ot ad a testület a Menü Kft-nek. Az ügyvezető ebből a korábban felhalmozott tartozásokat tudja kiegyenlíteni. A 865.510,- Ft tagi kölcsönt az előző testület adta át, amit a jelenlegi gazdálkodás mellett az ügyvezető nem tud visszafizetni, a gyermekétkeztetésből nem lehet kitermelni. Ezért a testület vissza nem térítendő támogatássá javasolja alakítani. Elmondja, hogy a bizottság határozatba foglalta, hogy a NÉBIH ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet olvassa fel. A tévényilvánosságát kihasználva még egyszer elmondja, hogy az előző ügyvezetőt és dolgozóit nem rúgta ki a testület, hanem az ügyvezető kérte a nyugdíjazását. Az egyik dolgozó szintén nyugdíjba ment, a másik továbbra is ott dolgozik. Két fő közös megegyezéssel távozott a cégtől. A jegyzőkönyv felolvasásával nem tud teljes mértékben azonosulni. El kell mondania, hogy a zöld számon valaki feljelentést tett a NÉBIH felé a Kft. tevékenysége ellen, ezért történt az ellenőrzés.

 

Felolvassa a jegyzőkönyvet.

 

Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

258/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. támogatásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MENÜ Kft. (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.) – a továbbiakban: Támogatott – részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít működési kiadásokhoz 1.677 ezer Ft összegben, azaz mindösszesen egymillió-hatszázhetvenhétezer forint összegben.
 2. a fennálló 865.510,- Ft tagi kölcsön visszafizetésétől eltekint, azt vissza nem térítendő támogatássá alakítja.
 3. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára
 4. a támogatás célja: működési kiadások támogatása és eszközbeszerzés
 5. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 6. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 7. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Egyéb város- és községgazdálkodás
 8. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 9. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

10.  utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:  a megállapodás megkötésére: 15 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2./ Napirendi pont

Nyári napközihez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a nyári napközi biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A költségvetés időszakában nem terveztük, mert nem volt tudható, hogy lesz-e jelentkező. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

259/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Nyári napköziről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 2016. évben megszervezésre kerülő nyári napközihez hozzájárul és a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 200.000,- Ft erejéig az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse, a megbízási szerződést megkösse és a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvez.

Krisztin N. László polgármester köszönti Fekete Ferencet, a Badacsonyi Horgász Egyesület elnökét. Javasolja a meghívó szerinti 6. napirendi pont előrehozatalát. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

260/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Napirendcsere

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatát elfogadva a 6. napirendi pontot - „Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről” - 3. napirendi pontként tárgyalja.

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

3./ Napirendi pont

Vízállások, csónakveszteglők létesítése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a vízállások, csónakveszteglők kialakításához kapcsolódó tervezői árajánlatok közül a SPECIAL BAUTERV Kft-vel kössön szerződést 1.230 eFt + Áfa összegben a Bányász strandon megvalósítandó csónakveszteglő kialakítására, illetve a Bányász strand mederkotrása-vízjogi engedélyezési tervre, mely tervezői költséget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítson.

- a vízállások, csónakveszteglők kialakításához kapcsolódó tervezői árajánlatok közül a SPECIAL BAUTERV Kft-vel kössön szerződést 670 eFt + Áfa összegben a Badacsonyörs camping mellett levő csónakveszteglő terve, kb. 50 csónak részére, mely tervezői költséget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítson.

Megjegyzi, hogy ezek voltak a legkedvezőbb, legolcsóbb ajánlatok.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az egyesület és az önkormányzat kapcsolata jó. A településen a nem túl jó horgászati feltételeket szeretnénk javítani. A partról csak szezonon kívül lehet horgászni, mindenütt nádas van. A kőgátat a Bahart kitisztította, ott sem lehet már horgászni. Egyedül a mólófejen van rá lehetőség, illetve csónakból. Ezért vizsgálta a testület tervező bevonásával, hogy hol lehetne a csónakokat tárolni. Egyik a Bányász strand, melyet a testület több funkciós vízi bázissá szeretné középtávon fejleszteni. Rendezett módon egymás mellett tudna működni a vitorlás- és szörfoktatás, a fürdőzés és a csónakveszteglő. A kormányzati szervekhez forrásért fordultunk. A badacsonyörsi kemping mellett, az Ábrahámhegy felé eső rész nem az önkormányzaté, de megkíséreljük a csónakveszteglő kialakítását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Kéri, hogy aki támogatja a Bányász strandnál a tervezői munka megrendelését a bizottság által elfogadott paraméterekkel, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

261/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. vízállások és csónakveszteglők kialakítását határozza el és a Bányász strand csónakveszteglő terve és Bányász strand mederkotrása-vízjogi engedélyezési tervét 1.230 ezer Ft + Áfa összegben a SPECIAL BAUTERV Kft-től megrendeli.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a SPECIAL BAUTERV Kft-vel a tervezői szerződést megkösse, illetve felhatalmazza a további egyeztetések lefolytatására.
 3. a tervezési költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja

 

Határidő:    elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

egyebekben szerződés szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a badacsonyörsi kemping melletti területen támogatja a csónakveszteglő tervezését, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

262/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Vízállások, csónakveszteglők létesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 1. 1. vízállások és csónakveszteglők kialakítását határozza el és a Badacsonyörs camping mellett levő csónakveszteglő tervét, kb. 50 csónak részére 670 ezer Ft + Áfa összegben a SPECIAL BAUTERV Kft-től megrendeli.
 2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a SPECIAL BAUTERV Kft-vel a tervezői szerződést megkösse, illetve felhatalmazza a további egyeztetések lefolytatására.
 3. a tervezési költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja

 

Határidő:    elfogadásra azonnal,

szerződéskötésre 15 nap

egyebekben szerződés szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Krisztin N. László polgármester megköszöni az egyesület elnökének, hogy az üléseken megjelent és közreműködött az előkészítésben.

 

 

4./ Napirendi pont

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pénzügyes kollégák egy adószakértő által tartott előadáson vettek részt, ahol felhívták a figyelmet arra, hogy az anyakönyvi szolgáltatások nem tartoznak az ÁFA köteles tevékenységek közé. Ebben az évben nem javasolja módosítani a díjtételeket, de az ÁFA kérdését tisztázni kell, ezért szükség van a rendeletmódosításra.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további észrevétel nincs. Kéri, hogy aki ezt a technikai jellegű módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli,

valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól,

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló

3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Napirendi pont

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jogszabály változásból adódó változásról van szó.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

263/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja, valamint a 184/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

6./ Napirendi pont

Suzuki Vitara típusú gépjárműről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában álló IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárművet értékesítse és kikiáltási árként a gépjármű értékét a műszaki állapota miatt 700.000 Ft összegben határozza meg. A licitlépcsőt 50.000 Ft összegben javasolja meghatározni azzal, hogy a licit napját a képviselő-testület határozza meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bordó Suzuki Vitara rossz állapotban van, javítása sokba kerülne. Mellette még három gépjárművet üzemeltet az önkormányzat, melyek közül kettőt pályázaton nyertünk, meghatározott feladatokra – szociális, külterületi - vehetők igénybe. A peugeot eléggé lefoglalt, gyakran nehézséget okoz, ha hivatalos ügyben valahová el kell jutni. Kérdezi, hogy eladás esetén 15 napig hirdetni kell-e, hasonlóan a többi önkormányzati vagyontárgyhoz.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vagyonrendelet hatálya alá tartozik.  Ha a döntést követően holnap felkerül a megfelelő helyekre a hirdetés, akkor július 15-én pénteken jár le a határidő.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja július 21-én csütörtökön 10.00 órára kitűzni a licit időpontját, helyszíneként a Rózsakő termet javasolja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását, illetve az elhangzott licit időpontot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

264/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárműről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a tulajdonában álló IJM-834 forgalmi rendszámú és Suzuki Vitara típusú személygépjárművet értékesíti és műszaki állapotát figyelembe véve a kikiáltási árat 700.000 Ft értéken határozza meg. A licitlépcsőt 50.000 Ft összegben határozza meg. A licit időpontja: 2016. július 21. 10,00 óra Rózsakő terem.
 2. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a közzétételről gondoskodjon.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

hirdetésre 5 munkanap

értékesítésre folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Sipos Ferenc közterület-felügyelő

7./ Napirendi pont

A Felső-bazársor hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Felső bazársoron lévő önkormányzati üzletek közül az egyiket valaki bérbe kívánja venni. A hasznosításra beérkezett pályázat elfogadásáról döntenie kell a Képviselő-testületnek. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás
van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

265/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„Felső-bazársori üzlethelyiség” bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található Felső-bazársori üres üzlethelyiség 25.000 Ft/hó + rezsiköltség bérleti díj ellenében bérbe adja a Bestbike Kft. képviseletében Farkas István ügyvezető (1071 Budapest, Peterdy u. 33. 2/25.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. július 1. napjától határozatlan ideig, de legkésőbb az üzlet fennállásáig vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig, 60 napos felmondási határidővel határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő:    azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Horváth Márta osztályvezető

 

8./ Napirendi pont

0257. hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Badacsonyörsön található önkormányzati ingatlant megpályáztattuk. Két jelentkező volt, a kikiáltási árat 1.200 eFt-ban határoztuk meg. Az ingatlant licitet követően 5.900 eFt-ért sikerült eladni.

 

 

Orbán Péter alpolgármester és Forintos Ervin képviselő 8.40 órakor távoztak a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

266/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0257 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Horváth Tibor (1095 Budapest, Mester u. 40-44. C/37) kérelmét támogatja, vételi ajánlatát elfogadja és Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj 0257 hrsz-ú rét megnevezésű 4313 m2 térmértékű ingatlant adásvételi szerződés keretében értékesíti elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára – versenyeztetési tárgyaláson licitált – 5.900.000 Ft eladási áron,
 2. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződéseket készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza, és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben jogszabály szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

dr. Gáli Mihály ügyvéd

9./ Napirendi pont

Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy a bizottsági elnök távollétében ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Forintos Ervin képviselő 8.42 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az objektum korábbi bérlője tartozást halmozott fel, ezért a testület a szerződését felmondta. Most Tóth Tamás egyéni vállalkozó kíván az ingatlanban két irodát bérbe venni 15.000 Ft/hó + rezsiköltségért. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

267/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„Régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda” bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 107. hrsz. alatt található régi Polgármesteri Hivatalban lévő LEADER és pénzügyi irodát 15.000 Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Tóth Tamás egyéni vállalkozó (8258 Badacsonytomaj, Petőfi u. 2.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. július 1. napjától határozatlan ideig, 60 napos felmondási idővel határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére, és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:  azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

10./ Napirendi pont

Tátika üzletház hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kérjen be független igazságügyi szakértőtől értékbecslést, melynek birtokában térjen vissza a versenyfelhívás feltételeinek újratárgyalására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet az indukálta, hogy az önkormányzat tavaly decemberben újra a Tátika üzletház tulajdonosa lett. Egy ilyen vagyontárgy üzemeltetése elemi érdeke az önkormányzatnak. Erre a szezonra pályázatot hirdettünk, melyet licit alapján egy vállalkozó 7.500 eFt-ért nyert el. Viszont már ekkor jeleztük, hogy a további hasznosításra is intézkedni kell. Miután ebben az időszakban nem volt más alternatíva, mint a hosszú távú bérbeadás, a vagyontörvény által megengedett maximális 15 évben gondolkodtunk. Az egyeztetések megtörténtek, az ügyvéd úr a szerződés tervezetet elkészítette. Időközben érkezett a megkeresés az ingatlan megvásárlására, melyet a képviselők is megkaptak. Ha a testület inkább az értékesítést támogatja, akkor erre pályázatot kell kiírni, direkt módon nem adható el ennek a kérelmezőnek. A bizottság javasolja az ingatlan piaci értékét meghatározni, több ajánlat bekérésével. Esetleges per esetén az igazságügyi szakértő véleményét a bíróság szívesebben elfogadja, ezért javasolja igazságügyi szakértő megkeresését akkor is, ha ez többe kerül. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő szerint a testület elfeledkezett arról, hogy a testületi munka az elmúlt időszakban arra irányult, hogy megszülessen a konstrukció az ingatlan hasznosítására. A bizottsági vélemény nem tér ki az ügyvéd úr által előkészített szerződéstervezetre. Úgy gondolja, hogy azt véleményezni kellett volna. A bérleti konstrukció és a szerződéstervezetben szereplő peremfeltételek a testület és a hivatal által közösen összeállítottak mentén született meg, mellyel mindenki egyetértett. Nem ellenzi a szakértői vélemény elkészítését, de időhúzásnak véli, mely senkinek nem érdeke. Fontos, hogy minél hamarabb rendeződjön az épület sorsa, együtt a saját fejlesztéssel. Módosító javaslata, hogy az előterjesztésben szereplő bérleti szerződésre vonatkozó pályázati kiírással együtt rendeljük meg az igazságügyi szakértői véleményt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor az önkormányzat birtokba kapta újra az épületet, felmerült az azonnali értékesítés, a bérbeadás, stb. Az utóbbi időben egyértelműen a hosszú távú bérbeadást támogatták, ilyen értelemben meglepetést okozott a vételi ajánlat. A megajánlott vételárat nagyon alacsonynak tartja. El tudja fogadni a javaslatot a pályázat kiírására, illetve ezzel párhuzamosan az igazságügyi szakértői vélemény megrendelését. Tartózkodni kell viszont attól, hogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy bérbeadás után mégis az értékesítés mellett foglal állást a testület. Megjegyzi a Kisfaludy házra hivatkozva, hogy egy lakott ingatlan értéke kevesebb.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy fontos a garanciák beépítése, az önkormányzati érdekek előnybe helyezése.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a bérleti szerződésben sokkal több lehetőségünk van. Meghatározott hasznosításra, működésre adjuk bérbe az ingatlant. Adás-vételnél lehetetlen az érdekeinket érvényesíteni, elképesztő állapotok jöhetnek létre. Az ügyvéd úr sok problémára felhívta a figyelmet, de a szerződéstervezet ezeket nagyjából kezeli, jó megközelítéssel készült, próbálja a maximális védelmet biztosítani az önkormányzatnak.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselői fórumon – melyen négyen vettek részt – felsorolták azokat a tevékenységeket, melyeket szeretne, és amelyeket nem az önkormányzat.  Célunk, hogy olyan termékek árusítására legyen lehetőség, ami emeli a térség rangját.

 

Krisztin N. László polgármester 8.57 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 9.05 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti a kívánt irányokat: igényes butik, étterem, kávézó, cukrászda, fagylaltozó, borbár, zenés szórakozóhely. Ezeket javasolja beépíteni a kiírásba.

 

Wolf Viktória jegyző kiegészítené a határozati javaslat I/4. pontját egy i.) alponttal, ahol a pályázó nyilatkozzon kötelezettséget vállalva, hogy az ingatlanban a felsorolt funkcióknak biztosít helyet, kizárólag azokat engedélyezi.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy igazságügyi szakértő kapjon megbízást az értékbecslés elkészítésére, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

268/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan elrendeli az ingatlan értékbecslését független igazságügyi szakértő által.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mennyi legyen az induló bérleti díj. Emlékezete szerint 5 millió forint/év szerepel a szerződésben, a második évtől kezdődően. Kéri a bérleti jogviszony időtartamára a javaslatokat.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben július elsejét tekintették kiindulási alapnak. A szerződéskötés napjától számított 15. év utolsó napját javasolja, határozott időtartamra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a szerződés elég alapos. Azt várjuk el a leendő partnertől, hogy minimum 150 milliós felújítást végezzen az épületen, melyhez az építési engedélyt a testület készítteti el, pontosan megszabva a felújítás tartalmát.

 

Laposa Bence képviselő a licitlépcsőt javasolja lejjebb venni, az egymillió forint az induló ár 20 %-a. Ezt soknak tartja, 500 eFt-ot javasol. Inkább a szerződés 7. pontját tartja lényegesnek.

 

Krisztin N. László polgármester nem javasolja lejjebb venni.

 

Forintos Ervin képviselő kiegészítené azzal, hogy 1 éven belül a felújítást meg kell tenni. A pályázó helyezzen ügyvédi letétbe 100 millió forintot a pályázat napjáig.

 

Krisztin N. László polgármester szerint ennek nincs értelme.  Javasolja, hogy a felsoroltaktól eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kelljen. Két pont tekintetében részszavazást kér. Kéri, hogy aki támogatja, hogy a licitösszeg emelésének mértéke 500 eFt legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

269/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a licitösszeg emelésének mértékét 500.000 Ft összegben nem fogadja el.

 

Határidő:  azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy a pályázó helyezzen ügyvédi letétbe 100 millió forintot, melyet a pályázat beadásának időpontjában igazolni tud, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

270/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a pályázó ügyvédi letétbe helyezzen 100 millió forint összeget, melyet a pályázat beadásának időpontjában igazolni tud.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az I. határozati javaslatot el tudja fogadni az elhangzott kiegészítésekkel, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

271/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tátika üzletház hasznosításáról – bérbeadásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. „Tátika üzletház” Badacsonytomaj 2556 hrsz-ú ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)   8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2556 (ún. Tátika üzletház)

b)   területe: 1116 m2

c)   megnevezése: kivett vendéglő, udvar

d)   műszaki állapota: felújítandó

e)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 88.500.000 Ft
 2. 3. a hasznosítás módja: bérbeadás
 3. 4. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Tátika üzletház bérbeadására”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 5.000.000,- Ft/év+rezsiköltség a második évtől kezdve

d)    Óvadék: bérleti díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: a szerződéskötéstől számított 15. év utolsó napjáig, határozott időtartamra.

g)   Pályázó külön nyilatkozatában vállalja a kiírás mellékletét képező szerződésben foglaltak elfogadását.

h)   Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

i)  Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, zenés szórakozóhelyet üzemeltetet bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 2191. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot azzal, hogy a felhívás jelenjen meg országos internetes hirdetési portálokon.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Fűzfa utcában, a szennyvízátemelő körül van egy 3997 m2 térmértékű beépítetlen terület, melyre vételi ajánlat érkezett. Az objektum könyv szerinti értéke 540 eFt, becsült értéke 28 millió forint. Dönteni kell arról, hogy kiírjuk-e a pályázatot illetve milyen feltételekkel.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a licitlépcsőt javaslati szinten fogalmazta meg az előterjesztés.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a vételi ajánlatban szerepelt-e ár. Beépíthető-e a terület.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy egyik része zöldterületként szabályozott. Az út melletti rész városi vegyes övezetbe tartozik, ez beépíthető.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlant a Balatontól 80 méteres nádas választja el, a csónakkikötő létesítését nem engedélyezték. Javasolja a helyi honlapon is megjelentetni a felhívást. A bizottság javaslatát teszi fel szavazásra azzal, hogy egyebekben az előterjesztésben szereplő dátumok és időpontok lesznek a mérvadók. Kéri, hogy aki a pályázat kiírását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

272/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

2191 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról – tulajdonjog

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 2191 hrsz-ú, természetben Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
  1. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2191 – 8258 Badacsonytomaj, Fűzfa utca 32.

b)    területe: 3997 m2

c)    megnevezése: beépítetlen belterület

d)    műszaki állapota: 50-100 méteres közelségében található csónak- és vitorláskikötő található, mely pallósorának használatával a nyílt vízfelület elérhető. A telken szennyvízátemelő telep működik. Vasút kb. 100 méteres közelben húzódik. Területen állandó jelleggel meglévő magas talajvíz a házépítésnél megoldandó probléma. Nincs közvetlen vízkapcsolata.

Közművesítettsége: áramvezeték a telken, vízvezeték a telekhatár közelében, szennyvízvezeték a telken, gázvezeték a telekhatár közelében. HÉSZ szerinti besorolása VT-3 (településközponti vegyes)

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (könyv szerinti értékének) megjelölése: 540.000 Ft
 2. 3. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése: 28.000.000 Ft
 3. 4. A hasznosítás módja: értékesítés
 4. 5. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 2191 hrsz-ú ingatlan értékesítése”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Kikiáltási ár: 28.000.000,-Ft

d)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)    Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet)

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.
 2. elrendeli, hogy a felhívás jelenjen meg a www.badacsonytomaj.hu és országos internetes hirdetési portálokon.

 

Határidő:    azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester, Horváth Márta osztályvezető

12./ Napirendi pont

1467/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Móricz Zsigmond utcában három telket alakítottunk ki, kettő értékesítésre került. A harmadikat helyben hirdettük meg, érdeklődő nem volt. A helyieket megpróbálta a testület előnyben részesíteni, helyben tartani ezzel a lehetőséggel. Kéri, hogy a jövőben is figyeljék a hirdetéseket és jelezzék, ha szükségük van rá. A hirdetés a Badacsony újságban is megjelent, talán még nem késő jelentkezni. Most szélesebb körben javasolja meghirdetni, a bizottság javaslata szerint az előterjesztésben szereplő feltételekkel. A pályázati tárgyalás időpontjaként július 21-én 10.00 órát javasolja meghatározni. Szavazás előtt elmondja, hogy tegnap aláírásra került a szerződés az első letelepedési támogatás kedvezményezettjével. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

273/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 1467/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt pályázati felhívást tesz közzé, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: Badacsonytomaj, 1467/2 hrsz-ú ingatlan

b)    az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 4.012.800 Ft

c)    a hasznosítás módja: értékesítés

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 4.012.800 Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 100.000 forint.

A tárgyalás ideje, helye: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint) Rózsakő terem.

A képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja az ingatlant.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

13./ Napirendi pont

988/3. hrszú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Három fenyő alatti ingatlant harmadik alkalommal hirdettük meg, jelentkező nem volt. Ismerteti az ingatlan főbb paramétereit. Elmondja, hogy 4200 m2 beépítetlen, de beépíthető terület, jó műszaki állapotban. Értékbecslés szerinti értéke 33,5 millió forint. Legutóbb 45 millióért hirdettük meg.

 

Laposa Bence képviselő szerint, ha el akarjuk adni, lejjebb kell vinni az árat.

 

Kun István képviselő tovább kell hirdetni a korábbi feltételekkel.

 

Nagy Miklós képviselő is úgy gondolja, hogy maradjon a korábbi ár. Ha komoly jelentkező lenne, úgyis tárgyalni akar, így lesz miből engedni. Az a kérdés, hogy feltétlenül el akarja-e adni az önkormányzat a területet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem feltétlenül akarjuk eladni, hanem hasznosítani szeretnénk. Nem érdekünk, hogy valaki megvegye és ugyanebben az állapotban tartsa hosszú évekig. A BonVino területét a testület értékesítette, meghatározta, hogy szállodát kell oda építeni. Mára az egyik legnagyobb adófizetővé vált, egyéb hozadékokat nem is említve. Itt is hasonló a célunk. A határozati javaslat i./ pontja szerint a pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosítási koncepcióját. Ha valaki családi házat kívánna oda építeni, az nem célunk.

 

Forintos Ervin képviselő szerint is tartani kell a korábbi árat, egy több milliárdos beruházást szeretnénk, nem lehet akadály a terület vételára.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 6 ha-os területet több milliárdos fejlesztés reményében 1 forintért kérték az önkormányzattól.

 

Laposa Bence képviselő szerint a testületnek nem jó a hozzáállása, ezt mutatja az eredménytelensége is. Nagyvonalúan dobálózik 50-100 milliókkal, mintha sorban állnának Badacsonyban a fejleszteni akaró beruházók.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy kételyei vannak a beruházókkal szemben. A 6 ha-os telekre, az un. Spár telekre, az Öregek Otthonának megépítésére voltak jelentkezők, de nem lett a megvalósításból semmi.

 

Kun István képviselő szerint minden azon múlik, hogyan tudjuk a garanciákat beépíteni a szerződésbe. Ha egy terület éves szinten pld. 30 milliót hoz, akkor nyugodtan oda lehet adni akár 1 forintért is.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a befektető egyéniségén sok múlik. Pld.  Turi úr négycsillagos kempinget hozott létre, az ígéretének megfelelően. Egyéb támogatást is ad, a közvilágítást azon a szakaszon jelentős részben előfinanszírozza. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

274/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú beépítetlen terület tulajdonjogának átruházása okán versenyeztetés útján kívánja értékesíteni és versenyfelhívás kiírását határozza el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)   8258 Badacsonytomaj, hrsz. 988/3

b)   területe: 4.200 m2

c)   megnevezése: beépítetlen terület

d)   műszaki állapota: jó

e)   vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) megjelölése:   33.500.000 Ft
 2. 3. A hasznosítás módja: értékesítés
 3. 4. A versenyfelhívás feltételeinek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2016. július 20. 16,00 óra, kizárólag postai úton, zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat 988/3 hrsz-ú értékesítése”)

b)    Pályázat bontásának helye, ideje: 2016. július 21. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Kikiáltási ár: 45.000.000,- Ft

d)    Óvadék: kikiáltási díj összegének 10%-a, megfizetése a pályázat benyújtási határidejéig és a pályázati dokumentáció részeként benyújtva, amely összeg a bérleti díjba beszámítandó.

e)    Szerződéskötés helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri irodája (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. I. emelet

f)     Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 1.000.000 Ft.

h)    A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően egy összegben átutalással történik. A szerződéskötés feltétele a vételár önkormányzati számlaszámra történő beérkezése.

i)      A pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a versenyfelhívás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a szükséges dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

14./ Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú, 0160/3.hrsz-ú ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Nagy Lajos képviselő 9.34 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

275/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy az önkormányzatnak több száz vagyontárgya van, melyből az értékesítendőket kiválogattuk annak reményében, hogy az új tulajdonosa jobban tudja hasznosítani. A lista hozzáférhető bárki számára. Pontosítás végett a műszaki osztály munkatársainak felkeresését javasolja, majd ezt követően az értékesítési eljárás lefolytatható. Alapszabály, hogy 1 millió forint alatti könyv szerinti érték esetében nem írunk ki pályázatot, hanem ajánlatokat várunk. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott: 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

276/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 0160/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Laposa József kérelmét támogatja és vételi ajánlatát elfogadja, adás-vételi szerződés keretében értékesíteni kívánja elsősorban a kérelmező, illetve a 60 napos kifüggesztési határidő alatt elővásárlásra jogosult jelentkező számára a Badacsonytomaj 0160/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 6.079 m2 térmértékű, az ingatlan 9/12-ed önkormányzati tulajdoni hányadát (azaz 4.559 m2 térmérték).
 2. a vételárat 539.000 Ft összegben állapítja meg.
 3. felhatalmazza dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adás-vételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

15./ Napirendi pont

RészreVétel projektről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egy Erasmus + Program által támogatott projektről van szó, mely felhívja a figyelmet az ifjúsági közösségek és döntéshozók aktív bevonásával megvalósuló, fenntartható települések jövőtervezésére. Komoly törekvése az önkormányzatnak, hogy az ifjúsági közösségekhez a megfelelő tájékoztatás eljusson, ennek közösségformáló szerepe is van.

 

Nagy Lajos képviselő 9.39 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

Szavazásra jogosult, jelenlévő képviselők száma: 7 fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

277/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

RÉszreVétel című projektről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a RÉszreVétel című Erasmus+ Program által támogatott projektet javasolja Badacsonytomaj városban népszerűsíteni az ifjúsági közösségek és döntéshozók aktív bevonásával megvalósuló, fenntartható települések jövőtervezése érdekében.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy ez ügyben eljárjon és a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társasággal (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 9.), illetve a projektmenedzsmenttel a kapcsolatot felvegye.
 3. felkéri Berecz Nikolett intézményvezetőt, hogy a program településen történő koordinálásában vegyen részt.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

16./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot azzal, hogy

-          a pályázat költségét összesen: 5.223.427,- Ft-ban,

-          az önerő mértékét (15%): 783.514,- Ft-ban,

-          az igényelt támogatás összegét (85%): 4.439.913,-  Ft-ban határozza meg.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvoda felújítására és bölcsőde kialakítására benyújtott pályázatunk két körben eredményes volt, hamarosan várható a döntés.  Most az óvodai tálaló konyháról van szó.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Tavaszi Fesztivál kapcsán eddig 1 milliós támogatás folyt be az önkormányzathoz. Kérdezi, hogy ez az összeg véglegesnek tekinthető-e.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nevében Nagy Miklós képviselő megkereste a badacsonyi vállalkozókat azzal, hogy létrehoznánk egy Badacsonyi Tavasz elnevezésű rendezvénysorozatot. Ebben az időszakban a turizmus erősödhet, így az ő munkájukat is támogatnánk. Úgy érezzük, hogy ez közös érdek, ezért közösen kell finanszírozni.  Kérdezi, hogy a pályázatokkal kapcsolatosan van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az óvodai tálaló konyhára vonatkozó pályázat benyújtását támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

278/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti pályázati kiírásról

Pályázat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása céljából:

c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével.

d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, akadálymentesítésével, új étkező étterem kialakításával

alcélra – a Badacsonytomaj 2477/1. hrsz-ú PIPITÉR óvoda konyhájának, étkezőjének felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-     pályázat költségét összesen                          5.223.427 Ft-ban,

-     az önerő mértékét (15%):                                 783.514 Ft-ban,

-     az igényelt támogatás összegét (85%):        4.439.913 Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

 1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

279/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szól tájékoztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő:             azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

17./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy minden soros ülésen be kell számolnia az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Ide tartoznak klasszikusan a segélyezési feladatok is. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

280/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

18./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

A Bizottság a strandok nyitva tartásával kapcsolatosan érkezett beadványról további egyeztetést javasol.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a badacsonyörsi kempinggel kapcsolatos egyeztetésen elhangzott, hogy lehetőség lenne arra, hogy a középső részt az önkormányzat megvásárolja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonyörsi strand középső részét évek óta meg szeretnénk vásárolni. Kaptunk egy megállapodás tervezet, mely tartalmazza ennek feltételeit. Az ügyvéd úrnak megküldtük az anyagot azzal, hogy készítse elő a szerződéstervezetet, és egyeztessen a partner ügyvédjével. Ha ez megtörténik, akkor fogja a testület elé hozni. Úgy tűnik, hogy a másik félnek is sürgős a folyamat. Elmondja, hogy a BAHART móló melletti területét az idén az önkormányzat bérli annak érdekében, hogy a korábbi éveknél kultúráltabb formában történjen az üzleti tevékenység.  A további bérbevételre több szerződést kötöttünk. Kéri a képviselők véleményét, hogy a vállalkozó albérletbe kiadhatja-e a területet. Valaki a badacsonyi borvidékről származó palackos borokat szeretne ott forgalmazni. Erre is iránymutatást kér. A Tátika bérlője azzal kereste meg, hogy más is árusít fagylaltot ezen a részen, így a tevékenységét ellehetetleníti.

 

Kun István képviselő szerint, ha valaki jól csinálja az üzletet, akkor a vendégek hozzá fognak menni. Nem várható el az önkormányzattól, hogy egyedi lehetőséget teremtsen.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy ezzel neki sincs problémája.  Az a célunk, hogy a BAHART területén középtávon megszűnjön az árusítás, a park felújítása után nem lesz bérbe adva terület. Az idén gazdasági megfontolások miatt még igen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor a BAHART-tól 3 millió forintért kibéreltük a területet, felmerült, hogy maradjon üresen az átláthatóság és a szebb körülmények miatt. Ha elkészül a tervezett felújítás, utána megszűnik a kereskedelmi tevékenység. Javasolja jelezni a vállalkozók felé, hogy most még van lehetőség területet bérelni a mólófejen.

 

Forintos Ervin képviselő szerint ennek akkor lesz jelentősége, és nem tűnik luxusnak az intézkedés, ha a vasúti átjárónál és egyéb területeken is rend lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a MÁV vállalta, hogy az önkormányzatnak adja bérbe az átjárótól a Dísztérig terjedő szakaszt, beleértve a kis épületeket is. Az önkormányzat dönti el, hogyan hasznosítja. Az alapcél a jelenlegi állapot szabályozottabbá tétele. Kérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

281/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a badacsonytomaji strandon a VN. Kft. vezetése olyan módosítást hajtott végre, ami egy tiltakozó levelet indukált. A bizottság tárgyalt a beadványról, az ügyvezető szerint a testületi döntést most kell meghozni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a levelet a strand körül ingatlannal rendelkezők írták alá, melyben nehezményezik, hogy szigorodott a reggeli fürdőzés lehetősége. Az elmúlt években reggel 6-8-ig zavartalanul be lehetett menni a strandra, majd vagy elhagyták, vagy megváltották a napi jegyet. Tavaly nyáron azt vették észre, hogy ezzel a lehetőséggel sokan visszaélnek. Hiába kérték, hogy akik maradni kívánnak, forduljanak a pénztárhoz. 20-40 fő naponta nem fizette meg a belépőt. Próbálták a helyzetet kezelni, a pénztáros odament a vendégekhez, de csúnyán elutasították a fizetési felkérést. A fűnyírást, a homok rotálását, a takarítást akadályozzák a leterített pokrócok. A problémát szűkebb képviselői körben jelezte. Ezt követően tette a kezdeményezést arra, hogy 6-7 óra között be lehet menni a strandra, 8-ig ott lehet tartózkodni. 7 órakor viszont bejárják a kaput. Arra a következtetésre jutott, hogy a strandrendelet nem megfelelő. A 2. §. f./ pontja szerint a fürdő nyitva tartása a helyi igényeknek megfelelően történjen. Az előző jegyző által átírt rendeletet pontosítani kellene, mert nem életszerű. A többi település honlapját megnézve azzal szembesült, hogy ott konkrétan leírják a strandokra vonatkozó feltételeket, hozzátéve, hogy pénztári nyitva tartáson kívül mindenki saját felelősségére használhatja a strandot. Javasolja a testületnek, hogy bízza meg a Jegyző asszonyt, hogy a rendelet módosítására tegyen javaslatot. A rendkívüli ülésen tisztázni kellene ezt az ellentmondásos helyzetet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az üzemeltető a felelős. Vagyonkezelési szerződést kötöttünk a VN. Kft-vel, így a felelősség kérdése tisztázott. A strand működési rendjét a szolgáltató alakítja ki, igazodva a fürdőzők igényeihez. Szigligeten és Ábrahámhegyen tájékozódtunk a strandok vonatkozásában. Szigligeten hasonlóan működik, 6-7 óra között be lehet menni, 7 órakor el kell hagyni a strandot. A pénztár 9-kor nyit. Ábrahámhegyen sokkal megengedőbb a rendszer, bármikor be lehet menni, 24 órában nyitva vannak, bár Ábrahámhegynek a strand a rendezvénytere is egyben. Kivételt képez a Borhét, melyet az egykori futballpályán rendeznek meg. Saját felelősségre a pénztári órákon kívül bármikor lehet használni a strandot.  A badacsonytomaji strand éjféltől reggel 6 óráig, a badacsonyi strand este 9 órától zárva tart.

 

Kun István képviselő szerint a zárva tartásnak az értékmegőrzés is célja, arra a vandalizmus elkerülése miatt szükség van. Az új tervek szerint sétány készülne, így a strandra a nyitvatartási időn túl is be lehet majd menni. Akkor már az épületek is biztonságosak lesznek, de jelenleg nem így van. A badacsonytomaji strandra reggel 7-8 óra között csak azt kell beengedni, aki úszni akar, és pénztárnyitásra távozik.

 

Nagy Miklós képviselő szerint mindig lesznek súrlódások, de javasolja elfogadni a bevezetett rendszert annak érdekében, hogy rend legyen. Jónak tartja, hogy legalább az egyik strandon lehessen éjszaka is fürödni. A badacsonyi strand célszerűbb lenne, bár nagyobb a rizikója. A jövőben majd a Bányász strand lehetne erre a legalkalmasabb.

 

Laposa Bence képviselő szerint is szükség van a reggeli szigorra. A strandok közösségi szerepét építeni kell, ebben több Balaton-parti településhez viszonyítva rosszul állunk. Tényleg abszurd, hogy este 9 után nem lehet bemenni a strandra.

 

Forintos Ervin képviselő szerint is szükség van a reggeli karbantartási időre. Nem érti, hogy miért háborodnak ezen fel azok, akiknek szezonbérletük van.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy van-e esély arra, hogy a badacsonyi strandra is be lehessen menni éjfélig.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy most nem alkalmas erre, főként biztonságtechnikai okokból. Javasolja erre a felújítást követően visszatérni. Elmondja, hogy a tomaji strand kapcsán egyeztetett a polgármester úrral arról, hogy a munkarendje úgy módosuljon, hogy egy részét a hivatalban, a többit a strandokon és a közterületeken tölthesse. Így a reggeli helyzetet konfliktusmentesen le fogja kezelni. Nincs problémája a levelet aláírókkal, inkább azokkal, akik letelepszenek, és nem tudják a munkájukat elvégezni miattuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a levélre válaszolnia kell. Tehát az ügyvezető vállalja, hogy reggel 7-8 óra között a strandon tartózkodik, a nyilvánvalóan reggeli fürdőzés céljából érkező vendégeket beengedi, a konfliktushelyzeteket kezeli, mivel ehhez külön létszám nem biztosított. Kéri, hogy az érintettek 8 órakor vegyék meg a belépőjegyet, vagy mutassák fel bérletüket, ellenkező esetben hagyják el a strandot.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy 24 óráig lehet a badacsonytomaji strandon tartózkodni. Ha kiírják, hogy pénztárzárás után saját felelősségre fürödhet mindenki, az komoly baj esetén nem védi meg őt. Az ábrahámhegyi strand a rendelet szerint ebben az időszakban szabad strandként működik. Mi ezt jelenleg nem tudjuk megoldani. Az őrző-védő szolgálat vállalta az éjszakai öntözést, ezért sem lehet ott éjfél után mozogni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a strandok nyitva tartásával kapcsolatos bejelentésre Bolla József ügyvezető igazgató az elhangzottak szerint intézkedjen, a nyitva tartás rendjét a reggeli órákban felügyelje, így a jelenlegi rendszer maradjon fenn, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

282/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Strandok nyitva tartásával kapcsolatos bejelentésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a strandok nyitva tartásával kapcsolatos bejelentésre Bolla József ügyvezető igazgató intézkedik, a nyitva tartás rendjét a reggeli órákban személyesen felügyeli, távollétében helyettesítéséről gondoskodik, a jelenlegi rendszert javasolja fenntartani.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Krisztin N. László polgármester kérdezi Lajosa Bence képviselőt, hogy a badacsonyi strand tekintetében elfogadja-e a választ.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a jegyző asszony a következő rendkívüli ülésre készítse elő a strandfürdőkről, azok használatáról szóló rendelet módosítását, melyben az elhangzott kérdések is legyenek szabályozva a beérkező képviselői javaslatok és a VN. Kft. javaslata alapján. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

283/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a strandfürdőkről, azok használatáról szóló 19/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidő:             elfogadásra azonnal,

egyebekben rendkívüli testületi ülés

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Bolla József ügyvezető VN Kft.

19./ Napirendi pont

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelettervezetet

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy változott a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályi rendszer. Az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége van, többek között a díjszabással kapcsolatosan. A lakosságtól több jelzés érkezett, hogy még nem kapták meg a számlát a szolgáltatótól. Ezt a szolgáltató rajta kívül álló okok miatt eddig nem tudta teljesíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy többen fordultak hozzánk azzal, hogy áprilistól nem kaptak számlát az NHSZ-től.  Ezúton ad tájékoztatást arról, hogy a jogalkotó létrehozott egy szervezetet, mely a számlázást intézi, azonban ez a tőlünk független rendszer egyelőre nem működik. Kéri szórólapon vagy a Badacsony újságban is közzétenni ezt az információt. Megjegyzi, hogy a szolgáltatás nem vált ingyenessé. Kéri, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

20./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a régi ABC mögötti területtel összefüggésben a szerződés aláírásra került-e. A lakók kérdezik, hogy mikor lesz ott út.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Weller úr megkapta a szerződést két héttel ezelőtt. Úgy nyilatkozott, hogy az ügyvédjének meg kívánja mutatni, majd visszajelez. Ez még nem történt meg. Joggal nehezményez néhány dolgot az eljárásban. Úgy gondolja, hogy a szerződést alá fogják írni.

 

Orbán Péter alpolgármester a 38. ponttal kapcsolatosan kéri, hogy Zöld Lajosnéval történt megbeszélésről adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester előzményként ismerteti, hogy egy bírósági per zajlott, mely 2009-ben lezárult. Szebellédi úr szolgalmi jog alapítás miatt perelte az önkormányzatot, melyet az akkori szabályok szerint a bíróság megítélt neki. A többi üzlettulajdonos is kérte a szolgalmi jogot, amit a Képviselő-testület elutasított. Az üzlettulajdonosok pertársaságot alapítottak, és a bejegyzés érdekében perelték az önkormányzatot.  A bírónő helyszíni bejárást hívott össze, melyen az üzlettulajdonosok egy része, a jegyző asszony, ügyvéd úr, és ő vettek részt.  Az ügyvéd úr véleménye szerint a vagyontörvény bevezetésével közterületre szolgalmi jogot csak bizonyos esetekben lehetséges bejegyezni, ezért a bíróság szerinte el fogja utasítani a kérelmet. A bírónő közös megoldást javasolt. 2002-ig nem volt probléma. 6.00 és 10.00 óra között a Dísztér felől be lehet hajtani, illetve a Halászkert felől Szebellédi Ferenc részére. Viszont egy konfliktus miatt azzal érveltek, hogy a szolgalmi jogra feltétlenül szükség van. Ezért vállalta, hogy a testület előtt szóba hozza az ügyet. Kérte, hogy a tulajdonosi kör juttassa el hozzá a szállítók névsorát. Felmerült, hogy az önkormányzat vagy a tulajdonosoknak, vagy a szállítóknak adjon behajtási engedélyt. Az útnak nevezett rész a parkhoz tartozik, a KRESZ táblák nehezen értelmezhetők, hiszen a park széléről van szó. Abban egyetértés van, hogy egyik félnek sem érdeke, hogy a tulajdonosok autói állják el az utat. Állítólag belső megegyezés van arra, hogy mindenki csak addig megy be, amíg szükséges. Nem működik az időkorlátozás sem, a szállítók nem tudják betartani. Azzal váltak el, hogy keresik a probléma megoldását.

 

Rohály Eszter vállalkozó elmondja, hogy ő is részt vett a helyszíni bejáráson. Köszöni a polgármester úrnak, hogy ilyen gyorsan a testület elé vitte az ügyet. Elmondja, hogy a vállalkozók és a testület nem szembenálló felek, a megoldást közösen kell megkeresni. Fontos, hogy Badacsony, ezen belül a Rizling sor vonzó legyen az idelátogatók részére. Vállalták, hogy a szállítóknak összegyűjtik a nevét, szeretnék, ha a tulajdonosok és a szállítók kapnának behajtási engedélyt. Olyan megoldást kell találni, ami a bizalomra és a kölcsönösségre alapul. Az időbeni korlát valóban nem működik.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a megerősítést. Keresi a megoldást, ez a dolga. A jegyző asszonnyal összeírták a lehetőségeket, melyek mentén lehet gondolkodni. Egyik a szolgalmi jog megadása, mely a közterületi jogállás miatt nem lehetséges. A másik a behajtási engedély a tulajdonosoknak és a szállítóknak. Elméleti szinten szóba került két automata sorompó, mely kártyával nyitható. Legjobb lenne a talajból kijövő forgalomakadályozó oszlop. Ez távirányítóval működtethető, beszereléssel együtt kb. 1 millió forintba kerül. A terület két végére kellene kihelyezni. Ha a testület igényli, a műszaki osztály ajánlatokkal és műszaki tartalommal felkészül erre vonatkozóan. Jó lenne, ha az automatikája tudná követni, hogy ki mennyit tartózkodik bent. Az idei szezonra nem tudunk más megoldást, mint a behajtási engedélyt.

 

Kun István képviselő szerint az önkormányzatnak nem közvetlen feladata, hogy elősegítse egy gazdasági szereplő piaci előrejutását. A szállítók 80 %-a rendelkezik hordozó kocsival, oldják meg az áru bevitelét.  Egy szállítói parkolót javasol kialakítani, ahol a kiskocsikra

felrakható az áru. Ne menjenek be az autók sehogy sem.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat akkor jár el helyesen, ha vállalkozásbarát környezetet teremt, lehetővé teszi, hogy a vállalkozások eredményesek legyenek. De ebben az esetben a másik fél fizesse be az adót, ezen még van javítani való. Fontos a partneri viszony.

 

Laposa Bence képviselő szerint abszurd volt a téma felvetése is, hiszen a vállalkozók pert folytatnak az önkormányzat ellen. A jelenlegi szabályozásban nem lát kivetni valót. A vállalkozók saját üzleti érdeküket nem tudják felfogni, amikor délután 3 órakor pakolják a halat az autóról.

 

Nagy Lajos képviselő szerint a rendet egy ember borította fel, korábban soha nem volt probléma az áru beszállításával. A vállalkozóknak egymás között kellene megoldani a helyzetet.

 

Rohály Eszter vállalkozó elmondja, hogy a kihelyezett tábla szerint legálisan csak Szebellédi Ferenc mehet be, ezért került sor a pereskedésre is. A megoldást keresik, jók a szándékaik. Senkinek nem érdeke, hogy bent álljanak az autók.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a másik oldalról megoldott az áruszállítás. Ellentmondás van a helyszíni szemlén és az itt elmondottak között.  6.00 és 10.00 óra között nem korlátozott az áruszállítás. A kompromisszum készség az önkormányzat részéről adott volt. Tájékoztat, hogy a felperesi oldalról eddig nem tettek javaslatot a kereset visszavonására.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a jelenlegi törvényes jogi szabályozás az üzletet működtetők érdekeit szolgálja. Ezt kellene betartani és nem pereskedni. Az áruszállítás 10.00 óráig biztosított, mindenkinek az az érdeke, hogy ezt követően ne legyenek bent autók.

 

Rohály Eszter vállalkozó kérdezi, hogy ha a Dísztér le van zárva, akkor hogyan tudják megoldani az áruszállítást.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy nincs kordonnal lezárva. Nem volt olyan reggeli rendezvény, ami miatt nem lehetett volna behajtani.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tulajdonosi kör képviselőjeként jelenlévő hölgytől elhangzott, hogy 6.00 – 10.00 óra között engedélyezett az áruszállítás. Ezen kívül megpróbálják elérni, hogy a szállítók a parkolóban megállva kiskocsival juttassák be az árut. Úgy gondolja, hogy ez teljes mértékben elfogadható. Egy megerősítő szavazást fog kérni erre.  Az illemhelytől az átjáróig 4 további üzlet építésére alkalmas terület van, melyet az elmúlt években nem értékesítettünk, kijelöltük szolgálati parkolónak. Az üzlettulajdonosok saját járműveikkel illetve szükség esetén a szállítók oda be tudnak állni. Kérdezi, hogy a színpad a parkoló része-e. Ezt is ki lehetne jelölni a szállítók részére.

 

Nagy Miklós képviselő elmondja, hogy az áru 6.00 és 10.00 óra között a Dísztér felől bevihető. Ha ezen időszakon túl hoznak árut, akkor a szállító a jelzett helyen megáll, majd kiskocsival viheti be az árut az üzlethez.

 

Rohály Eszter vállalkozó jónak tartja a javaslatot, a többieket tájékoztatni fogja az elhangzottakról.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy úgy tudja támogatni a két oldalról való behajtást, ha Szebellédi Ferenc írásban nyilatkozik, hogy hozzájárul és semminemű eljárást nem indít az önkormányzat ellen. Kérdezi, hogy a beszámolójával kapcsolatosan van-e még hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

284/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

21./ Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY - Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kérelme a 2015. évi pénzmaradvány felhasználására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja sürgősségi indítvány előkészítését a soros képviselő-testületi ülésre az óvoda pénzmaradványának felhasználása tárgyában.

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvoda pénzmaradványa 1.437 eFt, mely elvonásra került azzal, hogy az óvoda fejlesztési céljaira használható fel. Beérkezett az óvodavezető asszony beárazott listája. Nem javasolja a részletes vitát, a vezető asszony ezen összeg erejéig hajtsa végre a feladatokat a felhalmozási kiadások terhére.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a Társulási Tanácsban résztvevő másik két polgármester részéről hangozhatott-e el olyan felvetés, mely az internetes nyilvánosan bírálta a jelenlegi vezető tevékenységét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az illető nem a nyilvánosságnak szánta a kritikát, hanem privát üzenetnek. Az óvodavezető egy 4 órás óvónő felvételét kérte, hivatkozva arra, hogy sok energiáját viszi el a papírmunka és nem tud a gyerekekkel foglalkozni. Ő azt javasolta, hogy erre a költségvetés időszakában térjünk vissza. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

285/2016.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Óvoda pénzmaradványával kapcsolatos sürgősségi indítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. hozzájárul, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 1.437.000,- Ft összegű pénzmaradványát az intézmény vezető által benyújtott kérelem alapján kizárólag felhalmozási kiadásokra fordíthatja az óvodavezető választása szerint a beköltségelt lista alapján.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét értesítse, és a felhasználásra az intézkedést tegye meg.

Határidő:    elfogadásra azonnal, megvalósításra 30 nap.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta Műszaki osztály vezető

Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

22./ Napirendi pont

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY - A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy ismertese az előterjesztés lényegét.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Badacsonytomaj 840. hrsz-ú út ingatlan 12/20-ad részére vonatkozóan adás-vételi szerződés érkezett az önkormányzathoz. Dr. Benda Balázs ügyvéd kéri az elővásárlási jogról a nyilatkozatunkat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak az adott ingatlannal szomszédos területe van, így keletkezett az elővásárlási jogunk. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki azt támogatja, hogy az elővásárlási joggal ne éljen az önkormányzat, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

286/2016.(VI.29.) képviselő-testületi határozat

„A Badacsonytördemic 840. hrsz-ú út ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról”

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytördemic 840. hrsz-ú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan 12/120 tulajdoni hányadára vonatkozó, természetben 8262 Badacsonytördemic, Kiskert u. tekintetében fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.15 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                            Nagy Miklós

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző