Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.05.25 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.05.25 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 14/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                   képviselő

Kun István                                        képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                       képviselő                               (6 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                                    képviselő                                (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                   jegyző

Horváth Márta                                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                                    ügyvezető

Vargáné Szőke Judit                      könyvelő

Berecz Nikolett                               igazgató

Molnárné Keller Csilla                    ügyvezető

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető                (8 fő)

Lakosság részéről megjelent:    0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő távolmaradását jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

209/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő:       azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívó 29 napirendi pontot tartalmaz. Kérdezi, hogy kíván-e valaki módosító indítvánnyal élni, illetve a napirendi sort módosítani. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság valamennyi napirendet előzetesen megtárgyalta. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. május 25-i soros, nyílt ülésének napirendjét 29 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

210/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Napirendek módosítására, elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 25-i soros ülésének meghívó szerinti napirendjét 29 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

1./ Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családsegítő

2./ Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

3./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett BVÖKI igazgató

4./ MENÜ KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

5./ MENÜ Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

6./ MENÜ KFT. belső ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

7./ VN KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

8./ VN KFT. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló Székely Könyvizsgáló Kft.

9./ TKÖT létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylés benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./ DRV ZRt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Farkas István kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./ Tóth Tamás kérelme a régi hivatal épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Horváth Tibor kérelme önkormányzati tulajdonú 0257 hrsz. ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./  Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért 2016. évi közterület szépítési felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ 116/3 hrsz. üzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ 988/3 hrsz ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ B.tomaj 026 hrsz-ú állami tulajdonban lévő Bogyai L. út cseréje önkormányzati tulajdonú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ Badacsony, Kempinghez vezető járdaszakasz felújítására beérkezett ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Kun Ildikó és Kun Szabolcs letelepedési támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./ Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

23./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

24./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány felosztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

25./ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

26./ Folyamatban és előkészítés alatt lévő pályázatokról döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

27./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

28./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

29./ Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családsegítő

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Pordán Katalin intézményvezető asszony jelezte, hogy egyéb hivatali elfoglaltsága okán nem tud jelen lenni. A bizottsági ülésen Krausz Noémi családsegítő részt vett, a kérdésekre válaszolt. Most ő sem tud jelen lenni. A gyermekvédelmi beszámolót a Balaton-felvidéki Gyermekjóléti Szolgálat készíti, az átfogó értékelést pedig a  jegyző köteles május 31-ig a testület elé terjeszteni. A Gyerekjóléti Szolgálattal, az intézményvezetővel jó a kapcsolatunk, ez évről-évre erősödik.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

211/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

2./ Napirendi pont

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft összegű támogatással a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy további észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

212/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) részére 2016. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50 ezer Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletben elfogadott pénzmaradvány terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2016. június 15. napjáig.
 3. a támogatás célja: hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 011130
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. június 5.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

 

 

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett BVÖKI igazgató

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Kalmár Györgytől érkezett egy észrevétel, melynek lényege, hogy a koncepcióban található egy utalás arra, hogy a Badacsony TV. nem az elvárásoknak megfelelően működik. Úgy kéri felfogni ezt a szövegrészt, hogy az arra vonatkozik, hogyan kellene továbblépni ezen a területen. Úgy gondolja, hogy ezt át kellene beszélni a szerkesztő úrral is. Jelenleg a Badacsony televízió és a Badacsony Újság a szerződési feltételeknek megfelelően működik. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

213/2016. (V.25.)Képviselő- testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 3. felkéri a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Berecz Nikolett intézményvezetőt.

 

 

Határidő: azonnal

egyebekben koncepció szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett igazgató BVKI

4./ Napirendi pont

MENÜ KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

214/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a MENÜ Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben intézkedési terv szerint

beszámolásra a 2016. szeptemberi soros ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

5./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

215/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a MENÜ Kft. 2015. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

6./ Napirendi pont

MENÜ KFT. belső ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla Menü Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás
van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

216/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ KFT. belső ellenőrzéséhez készített intézkedési tervről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a MENÜ Kft. belső ellenőrzéséhez készített Intézkedési Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felhívja az ügyvezetőt az abban foglaltak határidőben történő teljesítésére és a teljesítésről történő beszámolásra
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben intézkedési terv szerint

beszámolásra a 2016. szeptemberi soros ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 

 

7./ Napirendi pont

VN KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Vargáné Szőke Judit könyvelő

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Bolla József ügyvezetőt és Vargáné Szőke Judit könyvelőt. Kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a parkolási nehézségekre tekintettel a régi városháza előtti két virágágyást meg szeretnék szüntetni, így 12-13 parkolóhelyet tudnának kialakítani. Ehhez kéri a testület hozzájárulását. A területet melegaszfalttal, vagy térkővel burkolnák le, majd felfestenék a parkolóhelyeket.

 

Krisztin N. László polgármester jónak tartja a gondolatot, de megfontolásra javasolja, hogy hogyan legyen burkolva a terület. Ha az új művelődési ház kialakítására benyújtandó pályázaton nyernénk, akkor azt fel kell szedni. Kéri, hogy a régi hivatal udvarán lévő kátyúkat mielőbb szűntesse meg a VN. Kft.

 

Kun István képviselő támogatja az ügyvezető kérését, rábízva a döntést annak szellemében, hogy mit lát gazdaságosnak.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a bizottsági ülésen említett észrevételt, miszerint a Kft. az intézmények esetében minden megkezdett 10 perces munkavégzést egy órának számol el, tisztázni kell.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy mindenki tudja, hogy egy munka elvégzése nem abból áll, hogy a helyszínen megoldjuk, hanem oda kell érkezni, fel kell mérni. Érhető, hogy többet számol fel, ezt az intézményvezetők meg is értették. Ezért ha lehetséges, a feladatokat összegyűjtik, és egyszerre végeztetik el a Kft-vel, így gazdaságosabban járnak el.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a munkát a megrendelő intézmény vezetője igazolja le a munkalapokat, ne keresse ezzel összefüggésben a testületet.

 

Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a kimutatásból is látható, hogy az intézmények külön munkaszámon vannak. A városháza és egészségház esetében 78 %, az óvoda esetében 35 % lett felhasználva a betervezett összegből. Nyáron az óvoda zárva lesz, véleménye szerint az éves költség elegendő lesz.

 

Kun István képviselő szerint az óvoda vezetője jó kapcsolatot ápol a VN. Kft. ügyvezetőjével, meg tudják beszélni a problémákat. Véleménye szerint nem közvetlenül az intézményvezetőktől érkezett az információ, hanem a lakosságtól került vissza, féligazságokat tartalmazva. Tudatni kell a lakossággal, hogy az intézmények egymás között jól működnek, az észlelt hibákat az intézményvezetőkkel közöljék.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy az intézményvezetőkkel tartja a kapcsolatot, felhívta a figyelmet arra, hogy első körben mindig a feladat érintettjéhez kell fordulni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az intézményvezetői értekezleten a vezetők a problémákat meg tudják beszélni. Kéri, hogy az értekezleten elhangzottak maradjanak a jelenlévők között, mivel csak abba a körbe tartoznak. Kérdezi, hogy le van-e szabályozva, hogy mikor keletkezik az első óradíj.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy nincs róla szabályzat. Az üzleti tervben a három intézmény szét van bontva, karbantartási naplót vezetnek, melyben az aktuális idő be van írva. Ezt az intézményvezető leigazolja, eddig minden esetben elfogadták a munkára fordított időt. Úgy gondolja, hogy ez az eset túl van tárgyalva.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

217/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

VN KFT. I-III. havi gazdálkodásáról beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a VN Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben intézkedési terv szerint

beszámolásra a 2016. szeptemberi soros ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

8./ Napirendi pont

VN KFT. 2015. évi mérlegbeszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető, Székely István könyvvizsgáló Székely Könyvizsgáló Kft.

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a határozati javaslatban az évszámot elírta, elnézést kér, azt javítani kell. A könyvelő asszonnyal egyeztetve a határozati javaslat 3. pontjába javasolja belefoglalni, hogy a Kft. eredményét a közhasznú feladatok ellátására használhatja fel.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát ezen kiegészítéssel elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

218/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

VN KFT. 2015. évi mérlegbeszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2015.01.01-2015.12.31. – jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza a Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
 3. elfogadja, hogy a VN Kft. a 2015. évi eredményét a közhasznú feladatok ellátására fordítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN Kft. ügyvezető

 

9./ Napirendi pont

TKÖT létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylés benyújtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

219/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
 2. a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

 

Határidő:    elfogadásra azonnal,

egyebekben 2016. május 31.

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

Laposa Bence képviselő 9.30 órakor távozott a teremből

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

 

10./ Napirendi pont

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző a szakmai részről is javasolja a pályázat benyújtását.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a települési támogatási keret növelésére lehet pályázatot benyújtani. Sok segély kérelem érkezett már eddig is, kezelésük egyre nehezebb. A rendkívüli forrásra szükség lehet.

 

Nagy Lajos képviselő fontosnak tartja, hogy a téli tüzelő megvásárlására is maradjon pénz. Ennek figyelembevételével kell gazdálkodni a keretből.

 

Laposa Bence képviselő 9.32 órakor érkezett vissza a testületi ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a támogatás odaítélésének a szociális törvény szerinti folyamatát be kell tartani. Szembesültünk a problémákkal, azzal, hogy a kérelem nem utasítható el. A szociális ügyeket intéző kolléganő jól végzi a munkáját. Kéri, hogy aki a pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

220/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be rendkívüli szociális támogatás igénylése céljából a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a szerinti települési támogatások 2016. évi kifizetéséhez.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és adóosztályát a pályázat határidőben történő előkészítésére és beadására.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Tamás Lászlóné osztályvezetőt a szükséges intézkedések megtételére és a pályázat, nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

pályázat benyújtására: 2016. július 15.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

11./ Napirendi pont

DRV ZRt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

221/2016. (V.25.) Képviselő-testületi határozat

DRV ZRt-vel kötendő együttműködési megállapodásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a DRV Zrt-vel (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) együttműködési megállapodást köt a Gördülő Fejlesztési Terv teljesítése érdekében és a viziközművek üzemeltetéséért az ellátásért felelőt megillető használati díj felhasználására vonatkozó rendelkezésekhez kapcsolódóan.
 2. az együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és annak aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, ellenjegyzésére Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezetőt.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről DRV ZRt-t értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

aláírásra 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

12./ Napirendi pont

Farkas István kérelme a Felső-bazársor épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 25.000 Ft/hó bérleti díj összeg meghatározásával.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy mivel a felső bazársor értéke papíron nulla, feltétlenül ki kell-e írni a pályázatot, vagy a testület dönthet a pályázat nélküli bérbeadásról is.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez esetben a pályázatot ki kell írni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy évek óta még érdeklődő sem volt. Javasolja a pályázati kiírást megjelentetni, a bizottság módosító indítványában szereplő 25 eFt/hó bérleti díj meghatározásával.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

222/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Felső-bazársor üzlethelyiség bérbeadásáról – pályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)    a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8261 Badacsonytomaj, Park u. 6. Felső-bazársor területén lévő üres üzlethelyiség

b)    a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: szolgáltatói/kereskedelmi tevékenység

c)    a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, bérbeszámítással elismerhető, bérlő által elvégzendő munkák: ---

d)    a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 25.000,- Ft/hó

e)    pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

f)        a bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, de legkésőbb az üzlet fennállásáig, vagy az önkormányzati beruházás megkezdéséig.

 1. felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a pályázati felhívás elkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

13./ Napirendi pont

Tóth Tamás kérelme a régi hivatal épületében lévő helyiségek bérletére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a pályázat kiírását. Kéri, hogy aki ezt támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

223/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Ún. „volt LEADER iroda” bérbeadásáról – pályázati kiírás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező helyiség bérbeadása céljából:

a)    a meghirdetett helyiség címe, megnevezése: 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 2. régi Polgármesteri Hivatalban lévő ún. LEADER és pénzügyi iroda

b)    a helyiségben gyakorolható tevékenység megnevezése: üzletviteli/kereskedelmi tevékenység

c)    a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, bérbeszámítással elismerhető, bérlő által elvégzendő munkák: ---

d)    a bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 15.000,- Ft/hó

e)    pályázati letét összege: A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

f)     a bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

 

Felkéri Horváth Márta műszaki osztályvezetőt a pályázati felhívás elkészítésére és Krisztin N. László polgármestert annak közzétételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető


14./ Napirendi pont

Horváth Tibor kérelme önkormányzati tulajdonú 0257 hrsz. ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 50.000 Ft-os licitlépcső meghatározásával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban a telekértékesítések kapcsán elmondta, hogy az első pályázati körben jelentsen előnyt, ha helyi lakos pályázik, főként beépíthető ingatlanok esetében. Kéri a műszaki osztályvezetőt, hogy készítsen kimutatást az ily módon értékesíthető ingatlanokról. Ha HÉSZ módosításra kerül sor, átminősítési kérelem érkezik, akkor oda kell figyelni arra, hogy nehogy valaki nyerészkedési szándékkal közeledjen az önkormányzathoz. Időnként az ily módon értékesített önkormányzati ingatlanok kezelését, gondozását javasolja ellenőrizni. A motiváció az, hogy a településkép javuljon, ne legyen karbantartási kötelezettségünk.

 

Kun István képviselő felveti, hogy hogyan csökkenhetett az ingatlan értéke 2 év alatt 70 %-kal. Akkor és most is készült értékbecslés, ilyen különbséggel. A korábbi értékbecslés jobban közelít a könyvszerinti értékhez.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy erre az értékbecslő nem adott szakszerű magyarázatot. Ezért is javasolják a forgalmi értéket meghatározni 1,7 millió forint összegben.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az ingatlan beépítésre nem szánt terület, kertes mezőgazdasági területként van nyilvántartva.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

224/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, 0257. hrsz. rét művelési ágú ingatlan pályáztatásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)   vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, 0257. hrsz. rét művelési ágú ingatlan

b)   forgalmi értékének megjelölése: 1.700.000,- Ft

c)   a hasznosítás módja: értékesítés

d)   a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 1.700.000,-Ft-ban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 170.000,- Ft összegben határozza meg.

A licitlépcsőt 50.000 Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felkéri Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére a jogszabályi előírások betartásával.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

15./ Napirendi pont

Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért 2016. évi közterület szépítési felhívásról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

„Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásra a jelentkezési lapot benyújtani, melynek aláírására felkéri Krisztin N. László polgármestert és egyben felkéri a Badacsonytomaj VN Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), hogy a település környezetének színvonalas kialakítására, a zöldfelületek virágosítására, fásítására, a településkép és különösen a lakókörnyezet esztétikus megjelenésére, mint a közhasznú tevékenységében e feladatot ellátó társaság figyeljen és működjön közre.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben felhívás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

16./ Napirendi pont

116/3 hrsz. üzlet hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a Tájház udvar egyik üzletéről van szó, melyet a korábbi bérlő visszaadott. Az új pályázó információink szerint horgászboltot szeretne ott üzemeltetni. A pályázata érvényes, a bizottság támogatta. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

226/2016. (V.25.) Képviselő-testületi határozat

„Tájház-udvar” 116/3 helyrajzi számú üzlet bérleti jogának megszerzéséről és pályázat elbírálásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 116/3. hrsz. alatt található üzletet 20.000 Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja Tóth Zoltán egyéni vállalkozó (6512 Szeremle, Fő u. 85.) pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. június 01. napjától határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határozza meg.
 2. felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:    azonnal, szerződéskötésre 2 munkanap

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

17./ Napirendi pont

988/3 hrsz ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 45 millió Ft kikiáltási ár meghatározásával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az un. Három fenyő alatti területre két alkalommal írtunk ki pályázatot, de nem volt érdeklődő. Először 60 milliós, majd 45 milliós csökkentett áron. Az ingatlan forgalmi értéke 33,5 millió forintban lett megállapítva. A bizottság azt javasolta, hogy az árat ne csökkentsük, folytassuk a pályáztatást, amíg nem lesz megfelelő partner.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy ha nem tudjuk ennyiért eladni, akkor az önkormányzat tulajdonában marad, majd a következő testület rendelkezik felette.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a tárgyalás időpontjaként június 15-én (szerda) 10.00 órát javasolja, mivel erre a bizottság nem tett javaslatot.

 

Laposa Bence képviselő szerint vagy lejjebb kell vinni az árat, vagy felesleges újra kiírni. Ha üzletileg nézzük, akkor az önkormányzat a saját idejét húzza, ezen összegért nem lesz jelentkező. Módosító indítványként 40 millió forintot tesz fel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az általa folytatott tárgyalásokról a feljegyzést mindig elküldte a képviselők részére. A 6 ha-os területtel kapcsolatosan második alkalommal folytattunk tárgyalást. Úgy látja, hogy a befektető abból indul ki, hogy ha az önkormányzat akarja a beruházás megvalósulását, akkor adja át a területet akár egy forintért. Ez nehezen fogadható el, hiszen 2008-ban volt, aki 50 milliót adott volna az ingatlanért. Ez végül meghiúsult. Ha több 100 milliós befektetést várunk, akkor nem szabad meglepődni az ilyen megkereséseken. Ettől függetlenül mindenki azt érzi, hogy nem szabad egy bizonyos ár alá menni.

 

Kun István képviselő szerint, ha lenne érdeklődő, pont arra várna, hogy alacsonyabb legyen az ár. Ha valaki konkrét fejlesztési javaslattal jönne, a pályázattól függetlenül is keresné az önkormányzatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ő úgy tenné fel a kérdést, hogy mit hoz a terület az önkormányzatnak így, és mit hozna, ha sikerülne egy fejlesztést generálni. Javasolja újra megpályáztatni ebben a szellemben, majd utána dönteni a továbbiakról.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy előfordulhat, hogy spekulációs célra használja a területet a befektető. Ezért döntött a bizottság amellett, hogy maradjon meg a 45 milliós kikiáltási ár.

 

Forintos Ervin képviselő szerint, aki több százezer forintos befektetést akar csinálni, annak nem lehet akadály a telek kifizetése. Voltak negatív tapasztalataink, nem minden befektető korrekt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez így van, de a tárgyalásokon nem lehet erre hivatkozni. Olyan feltételeket kell szabni, mely garanciákat visz a rendszerbe. Az eddigi tárgyalásokon előkerült, hogy a partner az általa elképzelt koncepciót és kapcsolatrendszerét. promóciónak tekinti, melynek értékét állítja szembe a terület értékével. Kérdezi Laposa Bence képviselőt, hogy módosító indítványát fenntartja-e.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy nem.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja azzal, hogy a tárgyalás időpontja június 15-én 10.00 óra legyen, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt versenytárgyalást tart az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából:

a)    vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú ingatlan

b)    az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 33 500 000 Ft

c)    a hasznosítás módja: értékesítés

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 45 millió forintban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 1 millió forint.

A tárgyalás ideje 2016. június 15. 10,00 óra

helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Rózsakő terem.

Pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére. A kiírás jelenjen meg ingyenes országos szintű internetes felületeken és befektetői fórumokon is.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

18./ Napirendi pont

B.tomaj 026 hrsz-ú állami tulajdonban lévő Bogyai L. út cseréje önkormányzati tulajdonú ingatlanra

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy 2015. tavaszán jeleztük a vagyonkezelőnek az út és támfalak rossz állapotát, kérve, hogy rakják rendbe. A helyszínt követően felajánlották az önkormányzatnak ingyenes tulajdonba vételre. Mivel természetvédelmi terület, erre nincs lehetőség. Az NFA képviselőjével és az illetékes építéshatósággal tartott szemlén megállapításra került, hogy több milliós ráfordítás szükséges. Az NFA két lehetőséget írt le, hogy a testület döntse el, hogy elcseréli-e az ingatlant vagy ingyenes vagyonkezelésbe veszi. Mindkettő kötelezettséget ró az önkormányzatra.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy az út nemsokára életveszélyes lesz, hasonlóan az Ibos Ferenc úthoz.  Nem javasolja az átvételét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 026. hrsz-ú ingatlanról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaj, 026. hrsz.-ú ingatlant nem kívánja térítésmentesen vagyonkezelésbe venni, sem ingatlancsere útján tulajdonjogot szerezni nem kíván az ingatlanra.
 2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

 

19./ Napirendi pont

Badacsony, Kempinghez vezető járdaszakasz felújítására beérkezett ajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

- az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra és külső vállalkozásban történő műszaki ellenőr felkérését.

- a Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításárnak kivitelezésre 2016. június 20. időpontot meghatározni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a pénzügyi osztályon elhangzottaknak megfelelően a műszaki ellenőröket megkereste, Lasancz Tamás 100 eFt-ért vállalja a feladatot. Kéri, hogy a határidő június 30. legyen, mivel egy vasbeton lemez készítése is szükséges. A beton száradási ideje 28 nap, ezért javasolja a határidő meghosszabbítását.

 

Krisztin N. László polgármester úgy gondolja, hogy a javaslat két eleme elfogadható. Számolni kell azzal is, hogy a kemping tulajdonosa a közvilágítási lámpaoszlopokat és lámpákat megvásárolja, de a lámpa alatti betontuskó és járda alatti védőcső kiépítése a mi dolgunk lesz.

 

Orbán Péter alpolgármester érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. Megjegyzi, hogy 8 ajánlatkérésből 3 érkezett be, ketten jelezték, hogy nem tudják bevállalni a munkát.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Orbán Péter alpolgármester szavazásból való kizárását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő kizárásáról - A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettsége okán Orbán Péter alpolgármestert a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mikor lehet a munkát megkezdeni.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy miután a testület kiválasztja a kivitelezőt, a vállalkozási szerződés megköthető. A munkaterületet a jövő héten tudjuk átadni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a hétfői nap reális erre. Mivel beruházásokról esik szó, a kisajátítással érintett úttal kapcsolatosan kér tájékoztatást a műszaki osztály vezetőjétől.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a vállalkozói szerződést megkötöttük, a munkaterületet átadtuk, a kivitelezés elkezdődött. Az új kaputartó oszlopokat megépítették. A kaput nem veszik le, amíg az új el nem készül, hogy az üdülőkomplexum ne maradjon nyitva. A gázóra áthelyezése a napokban megoldódik. Az engedélyezési eljárásnak aláírási akadálya van.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az egyik lakó nem írta alá a szerződést, így az engedélyeztetési dokumentációt nem tudtuk benyújtani. Az építési engedélyhez nem kötött munkák megkezdődtek, továbblépni egyelőre nem tudunk.

 

Laposa Bence képviselő 10.10 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5  fő

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki Mol benzinkúttól a Kempinghez vezető járdaszakasz kivitelezésére a President Construction Kft.-t megbízását bruttó 9.124.207.- Ft értéken támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

 

230/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsony településrész, Mol benzinkúttól a Kempinghez vezető járdaszakasz felújítására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és annak kivitelezésére a President Construction Kft.-t bízza meg bruttó 9.124.207.- Ft értéken, mely összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházások és felújítások „Badacsony Camping járdafelújítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosít.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés előkészítésére és annak aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

kivitelezésre 2016. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

 

Laposa Bence képviselő 10.12 órakor érkezett vissza a testületi ülésre..

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a külső műszaki ellenőr megbízását támogatja, illetve a kivitelezés határidejéül 2016. június 30. napját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

 

231/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

A Badacsony Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsony településrész, Mol benzinkúttól a Kempinghez vezető járdaszakasz felújítása beruházához kapcsolódóan elrendeli külső műszaki ellenőr megbízását és a kivitelezés határidejét 2016. június 30. napjában határozza meg. A műszaki ellenőri költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházások és felújítások „Badacsony Camping járdafelújítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosítja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

kivitelezésre 2016. június 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

20./ Napirendi pont

Kun Ildikó és Kun Szabolcs letelepedési támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága személyes érintettsége okán Kun István képviselőt a szavazásból kizárja.

A bizottság az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatás és 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsön biztosításával.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő kéri a szavazásból való kizárását személyes érintettsége okán.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozza az alábbi határozatot:

232/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Képviselő kizárásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes érintettsége okán Kun István képviselőt a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület a februári soros ülésén döntött arról, hogy megpróbálja pozitív irányba befolyásolni az a folyamatot, hogy a fiatalok nem itt építkeznek, hanem inkább a környező településeken telepednek le, elszakadva a szülőhelyüktől. Ezért alkotta meg a vonatkozó rendeletet. Felhívja a helyben élő, feltételeknek megfelelő fiataloknak a figyelmét arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A testület döntött arról is, hogy a VN. Kft. volt raktárhelyiségében 6 un. fecskelakást alakít ki. Itt a CSOK támogatásra jogosult fiatalok tudnának helyzetbe kerülni, ennek lehetőségét kidolgozzuk, az érintett bankkal az egyeztetés megtörtént. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) meghozza az alábbi határozatot:

233/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.(III.09) önkormányzati rendelete alapján Kun Ildikó és Kun Szabolcs (8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 21.) kérelmére a rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) vissza nem térítendő támogatást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alapján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamatmentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
 2. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a Támogatási szerződés előkészítésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően és felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési és adóosztály vezetőt a szerződés aláírására.
 3. a támogatás összegét a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
 4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. június 25.

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

21./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti tartalommal a 2015. évi ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

234/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

22./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolója

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadási beszámolójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

a)    Kiadási főösszege                                         104.187 ezer Ft, melyből

aa) Költségvetési kiadások                            104.187 ezer Ft

ebből:

1. személyi juttatások:                             64.494 ezer Ft

2. munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó:         17.636 ezer Ft

3. dologi kiadások:                                              21.283 ezer Ft

4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                           0 Ft

5. egyéb működési célú kiadások:                     0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások                                 774 ezer Ft

ac) Finanszírozási kiadások                                      0 Ft

 

b)    Bevételi főösszege                                        105.934 ezer Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek                                   20.572 ezer Ft

ebből:

 1. működési célú támogatások Áht. belül:     18.373 ezer Ft
 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
 3. közhatalmi bevételek:                                                0 Ft
 4. működési bevételek:                                    1.969 ezer Ft
 5. felhalmozási bevételek:                                 0 Ft
 6. működési célú átvett pénzeszközök:                         0 Ft
 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:         0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek                                   85.362 ezer Ft

 

 1. Mérlegfőösszege:

a)    Eszközök:                                                                 8.246 ezer Ft

ebből:

 1. Befektetett eszközök                                          1.912 ezer Ft
 2. Forgóeszközök                                                   6.334 ezer Ft

b)    Források                                                                   8.246 ezer Ft

ebből:

 1. Saját tőke                                                                810 ezer Ft
 2. Kötelezettség                                                          666 ezer Ft
 3. Passzív időbeli elhatárolások                               6.770 ezer Ft

 

 1. Pénzmaradvány                                                             1.747 ezer Ft
  1. kötelezettséggel terhelt                                               666 ezer Ft
  2. szabad pénzmaradvány                                         1.081 ezer Ft

mely pénzmaradványból 666 ezer Ft-ot a kötelezettségekre fedezetként biztosítja, a szabad pénzmaradványt, 1081 ezer Ft-ot az intézménynél hagyja és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást készítse elő.

 

IV.        vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendeletébe beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

23./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés részletes, a grafikonok is mutatják az önkormányzat vagyoni helyzetét. Az önkormányzat egyik fontos feladata, hogy a vagyonát megőrizze illetve növelje. Sokak szerint ennek akkor is eleget tesz, ha fizikailag őrzi a vagyonát, de ez nem így van. A vagyon folyamatosan amortizálódik. Általában akkor jár el helyesen, ha azon vagyonelemeket mobilizálja, melyek nem hoznak eredményt és költséget jelentenek, és a befolyó összegekből fejlesztéseket indukál. Ha a ráfordítás aktiválható, ily módon lehet megőrizni a vagyont illetve pályázatokkal növelni. A grafikonon látszik, hogy a megtakarítás csökkent. A 100 milliós készpénzcsökkenés a Tátika üzletház megvásárlásából adódik, de a vagyonban természetesen jelentkezik. Az ilyen vagyonértékesítésből származó bevételeket a fejlesztési alapba kell helyezni, mert különben más célra könnyel felhasználható. Kéri a jegyző asszonyt, hogy minden ilyen irányú képviselői döntésnél tegye hozzá a határozathoz, hogy a befolyó összeg fejlesztési célra fordítható. Ez a garancia a vagyon megőrzésére és növelésére.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Borhét értékelésén felvetődött, hogy az iparűzési adó tekintetében elnézőbbek vagyunk, mint más települések. Másutt előre be kell fizetni az adót az önkormányzatnak.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adózási morál témájában terjedő pletykákat visszautasítja. A badacsonyi vállalkozókat, alkalmi árusítókat kigyűjtöttük, eddig egy adózó nem tette meg a bejelentését, itt élni fogunk az 5 évre visszamenőleges adóbehajtással. Egyébként minden badacsonyi vállalkozó fizet.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy láthatóan különböző gépkocsik jönnek a településre, például építkezésekhez, károsítva az önkormányzati utakat. Ilyenkor is fizetni kell. Több településen kifejezetten „vadásszák” a hasonló lehetőségeket. Arra kér javaslatot, hogy ebben hatékonyabbak tudjunk lenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a hivatal munkatársai is tárnak fel iparűzési adófizetési kötelezettségeket, jelentős emelkedés látható e vonatkozásban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy reményeink szerint nagyobb léptékű fejlesztések indulnak. Kérdezi, hogy ennek iparűzési adó vonzatát lehet-e rögzíteni a vonatkozó szerződésben.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy az adózás rendjéről szóló törvény 24.§-a rögzíti, hogy a rendszer önbevalló. Felhívhatjuk a vállalkozót, hogy a bevallását tegye meg, majd revíziót alkalmazhatunk. A behajtási eszközök is rendelkezésre állnak.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy az alkalmi iparűzési adóra 30 napos határidő van, addig nincs fizetési kötelezettség. Természetesen a kollégák odafigyelnek, ebben a közterület felügyelet is segítséget ad.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy van-e joga a hivatalnak betekinteni az építési naplóba. Így leszűrhető, hogy kik végeznek munkát a településen. Az adórendeletek megalkotásában az önkormányzatok a jövőre nézve szabad kezet kaptak, javasolja a 30 napos határidő helyett akár egy nap után is alkalmazni a fizetési kötelezettséget.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a települési adó vonatkozásában a testület újabb adónemet vezethet be. A beszámoló alkalmával elmondta, hogy a helyi adók mértékére vonatkozóan rendelkezünk szabályozással, az állampolgárok továbbadóztatását a szakma részéről nem javasoljuk. Megjegyzi, hogy nem tehető különbség a helyi és nem helyi állampolgárok között, ez diszkrimináció lenne.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel a zárszámadáshoz. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet megalkotását támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:


Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

24./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány felosztásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottsága a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak az előző évekhez képest nőtt a pénzmaradványa, 168.101 eFt, melynek egy része kötelezettséggel terhelt. A szabad pénzmaradvány 127.385 eFt, melyet javasol az általános tartalékba áttenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a különböző intézményeknél is keletkezett pénzmaradvány. A Társulási Tanács az óvoda esetében az 1.400 eFt-os pénzmaradvány elvonásáról döntött. A javaslatot ő tette, így az összeg visszakerül a Badacsonytomaji önkormányzat kezelésébe. A társönkormányzatok mindig korrektek voltak. A Tanácsnak az a kérése, hogy ezen keretet az óvodára fordítsuk. A vezető asszony jelezte, hogy 2016. évi költségvetésében a játszótér felújítására biztosított 1 milliós keretet nem új játékok vásárlására, hanem a meglévők komfortosabbá tételére fordítja. Ezzel a képviselők egyetértettek.  Arról is döntés született, hogy az üléscsillapítást gumitéglákkal oldjuk meg, mely a pénzmaradvány igénybevételével valósítható meg.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a pénzügyi bizottság határozati javaslatának elfogadását, az önkormányzati szabad pénzmaradvány általános tartalékba helyezését. A KÖH esetén hiába spóroltunk a szabad álláshelyek tekintetében, vannak olyan feladatok, melyeket a közös hivatal állományában lévők látnak el. Ezért is kértük vissza. A BVKI esetében javasolja a pénzmaradvány elvonását. Ha előirányzat módosításra van szükség, az intézményvezetőknek erre lehetőségük van.

 

Kun István képviselő nem javasolja az intézmények pénzmaradványának elvonását. A bizottsági döntésnél figyelmetlen volt, a mostani szavazásnál ezt korrigálni fogja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az év végi jutalmazások a pénzmaradvány terhére történtek. Az ilyen megtakarítás a legjobb motiváció. Nincs az a pénz, amit az intézményekre ne lehetne elkölteni. Jónak tartja a pénzmaradvány elvonását. Kérelem esetén a testület mérlegelés után dönthet a forrás biztosításáról. Ez véleménye szerint nem bizalmatlanság, hanem gazdálkodási racionalitás. Összegezi, hogy a határozati javaslat a kulturális intézmény pénzmaradványát elvonja, az önkormányzat pénzmaradványát általános tartalékba helyezi, a közös hivatal pénzmaradványáról az előzőekben döntött. Ez egy előirányzat módosítást fog eredményezni, mely a következő ülés napirendje lesz. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

236/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi pénzmaradvány felosztásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)    az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- Önkormányzat                       168.101 eFt

- Kulturális Intézmény                   3.170 eFt

- Közös Hivatal                             1.747 eFt

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- Önkormányzat                         40.716 eFt

- Kulturális Intézmény                   1.565 eFt

- Közös Hivatal                                666 eFt

Szabad pénzmaradvány:

- Önkormányzat                       127.385 eFt

- Kulturális Intézmény                   1.605 eFt

- Közös Hivatal                             1.081 eFt

b)    az önkormányzat pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg figyelembe vételével az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c)    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pénzmaradványából a kötelezettségekre a 1.565 ezer Ft fedezetet biztosítja, az 1.605 ezer Ft szabad pénzmaradványt az intézménytől elvonja és az általános tartalékba helyezi.

d)    felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a következő előirányzat módosításkor a rendelettervezetet készítse elő, a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

25./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az államháztartási törvény ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a készpénzfelhasználás szabályait. Ez alapján készült a rendelet, igazodva a helyi költségvetési rendelethez.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló

17/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

26./ Napirendi pont

Folyamatban és előkészítés alatt lévő pályázatokról döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 kódszámú, a Badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése tárgyában az I. határozati javaslatot fogadja el.

-       a pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázathoz kapcsolódóan a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra vonatkozó II. határozati javaslatot fogadja el.

-       a pályázatokról szóló tájékoztatót fogadja el.

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a bizottsági ülésen a pályázati ügyintéző tájékoztatást adott arról, hogy az óvodai pályázatnál 49 millióra kell emelni az összeget. Erről szavazni kell. A bizottság az I. határozati javaslat elfogadását támogatta.  A bizottság az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre vonatkozóan a II. határozati javaslatot támogatta.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a második esetben a József Attila úti kimaradó járdaszakaszának megépítéséről és a Római út tavaly felújított részétől a Neptum szállodáig terjedő szakaszának – mintegy 200 méter – teljes szélességen történő felújításáról van szó.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy a Közútkezelő is tett egy felajánlást, hogy tavasszal folytatják a felújítást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ősszel fogják csinálni, akkor már jobban látható, hogy hogyan állnak a gazdálkodással. Ez az önkormányzatok esetében is így van. Kérdezi, hogy milyen arányban oszlanak meg a költségek.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a József Attila utcára 9 millió, a többi a Római útra lenne felhasználva.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 15 milliót soknak tartja, ha abból indulunk ki, hogy az eddig elkészült rész 4 millió volt önköltségi áron.  A 9 milliót saját zsebből a József Attila utcára fordítottuk volna, ennek terhére lehetne forrást biztosítani, hogy a Római út újabb szakasza szépüljön meg. Megjegyzi, hogy ezen a területen még nem nyertünk pályázaton. Megjegyzi, hogy ennek a pályázatnak van egy alfejezete, a sport támogatására. Felmerült, hogy a sporttelep fejlesztésére, gyepszőnyeg cseréjére adjunk be pályázatot, de egyelőre nem jutottunk tovább. Kérdezi, hogy az utakra vonatkozó pályázat tartalmaz-e járdaépítést.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy igen. 1.700 m2-es készülne aszfaltmarás és új aszfalt.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a 196/2016.(IV.27.)-os határozat módosítása szükséges.

 

Krisztin N. László polgármester módosításra javasolja a 196/2016. (IV.27.) határozatot, mely az óvoda és a mini bölcsőde vonatkozásában 45 milliós pályázati összeget határozott meg. Nulla forint önerő mellett ez az összeg 49.354.453,- Ft-ra nőtt. Megjegyzi, hogy ha nő a pályázati összeg, kisebb esélyünk van az eredményes pályázatra.  Kéri, hogy aki a pályázati összeg emelését támogatja az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

237/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-15 pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 196/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00025 számú „A badacsonytomaji PIPITÉR Óvoda fejlesztése és új mini bölcsőde kialakítása” című pályázat tekintetében

a) a pályázat összköltsége:    49.354.453,- Ft

b) az igényelt támogatás:        49.354.453,- Ft

c) az önerő mértéke:                                0,- Ft-ban

határozza meg.

 

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az önkormányzati utak témájában el tudja fogadni az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

238/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázati kiírásról

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a) pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:

 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Badacsonytomaj 996/5. és 996/2. hrsz-ú, Római út, Park utcai útkereszteződés körüli szakaszának és a 2270/3. és 234/3. hrsz-ú József Attila út menti járdaszakasz felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-       pályázat költségét összesen:    24.372.892,- Ft-ban,

-       az önerő mértékét:                       9.372.892,- Ft-ban,

-       az igényelt támogatás összegét: 15.000.000,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal,

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az egészségház vonatkozásában az I. számú határozati javaslatot támogatja, amit a bizottság is elfogadásra javasolt, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

239/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 - A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00017 számú „A badacsonytomaji egészségház minőségi és energetikai fejlesztése” című pályázat tekintetében

-         a pályázat összköltsége:    28.452.660,- Ft

-         az igényelt támogatás:        24.963.982,- Ft

-         az önerő mértéke:                  3.488.678,- Ft

határozza meg.

Az önerő összegét a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

240/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

27./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

241/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

28./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság a lejárt határidejű önkormányzati döntésekről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy abban egyetértés volt, hogy Badacsony rendezvénysorozatát támogatjuk. Van egy 6 milliós projekt, melyhez 1 millió forintos pályázati támogatást nyertünk.  A vállalkozók 1,5 milliót tesznek hozzá. Az eredeti elképzelés szerint annyival támogatta volna az önkormányzat a rendezvényt, mint a vállalkozók.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a most elsőként rendezendő programsorozatra fokozottan kell figyelni, mérni kellene, hogy mi a hozadéka. A jövőben így lehetne korrekt módon hozzáállni. A döntéskor jeleztük, hogy a pályázatokra alapozni csak úgy lehet, ha biztosítjuk az összeget, és ha nyerünk, annak örülünk.

 

Forintos Ervin képviselő szerint belépődíjat kellene szedni.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja felhívni az intézményvezető figyelmét, hogy ebbe az irányba haladjon. Megállapítja, hogy több észrevétel nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

242/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

29./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a képviselők többsége úgy nyilatkozott, hogy a Czempini útra nem tudnak eljönni. Kérdezi, hogy ez változott-e. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy ebben az időszakban az alpolgármester úr fogja itthon képviselni.

Laposa Bence képviselő a 20. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a 6 ha-os terület jelenlegi külterületi besorolásában nem lehet olyan fejlesztést megvalósítani, amit elsődlegesen szeretnénk. A terület átminősítése szükséges, függetlenül attól, hogy ezzel a beruházóval a megállapodás létrejön-e.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a HÉSZ módosításhoz a következő testületi ülésre az ajánlatok bekérését. Ha van még olyan téma, mely HÉSZ módosítást igényel, azt is kéri figyelembe venni. Az előző HÉSZ módosítás nem volt megfelelő, kéri a Jegyző asszonyt, tekintse át a vonatkozó szerződést, az önkormányzat által megfogalmazott pontokat. Úgy emlékszik, hogy a testületnek egyik fontos kérése az volt, hogy a 6 ha-os területen a kívánt fejlesztés megvalósulhasson. Ha a tervező hibázott, annak legyenek meg a következményei.

 

Laposa  Bence képviselő szerint a HÉSZ-ben felesleges és aránytalan megkötés van a beépítési százalékra vonatkozóan, melyet a tervező nem vett figyelembe.  A beépítési lehetőség valós, de a termőföld törvény idevonatkozó rendelkezéseit a tervezők figyelmen kívüli hagyják. Ez feloldható lett volna a HÉSZ keretében, de nem történt meg.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ezért kezdeményez egy megbeszélést a Földhivatal vezetőjével, ahol a mozgásteret át kell tekinteni.  A jogszabályok alapján nincs mód a teljes terület belterületté nyilvánítására. A helyzet további vizsgálatot igényel. A 28. ponttal kapcsolatosan elmondja, hogy a testület úgy döntött, hogy a polgármester tárgyaljon a felső bazársor területén érintett vállalkozókkal. A Csülök csárda esetében a felépítmény Szebellédi Balázsé, az alatta lévő földterületre földhasználati joga van. Az Inter-tourist esetében a felépítmény Horváth Ottó tulajdona, a terület az önkormányzaté, melyért bérleti díjat fizet. Szebellédi Ferenccel megbeszélést folytatott az alpolgármester úrral együtt. Egyik út az lehet, hogy a projekt keretében az üzlet átépítésre kerül, majd a vagyon aktiválása után elszámolunk egymással. A másik lehetőség, hogy az önkormányzat felé értékesíti az épületet. Ezzel kapcsolatosan kérte, hogy az önkormányzat tegyen ajánlatot.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ez csak nyertes pályázat esetén lesz-e aktuális.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről a testületnek kell dönteni.  Ha bármit akarunk kezdeni a területtel, ez a helyzet fennáll. Különösen a földhasználati jogot tartja veszélyesnek. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

243/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

III.NAPIRENDEK UTÁN

Krisztin N. László polgármester a napirendek után elmondja, hogy a fejlesztésekre vonatkozó kiadvány elkészült, a képviselőknek megküldte. Úgy gondolja, hogy a célnak megfelelő, színvonalas kiadvány készült. A grafikusi, szerkesztői és lektori feladatokhoz két személyt vontak be, illetve a nyomdaköltség merült fel, mindösszesen 310 eFt + ÁFA értékben, szemben a költségvetésbe betervezett 1,8 millió forinttal. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért ezen összeg kifizetésével, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

244/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Arculati kézikönyvről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Arculati kézikönyv szerkesztési és nyomdai költségeit, 160 ezer Ft és 150 ezer Ft + ÁFA értéken, mely összegeket az önkormányzat költségvetésében az e célra elkülönített működési kiadások keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a település lakói kaphatnak-e a kiadványból.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem, de ha valaki meg szeretné nézni, attól nem zárkózunk el. A kiadványban sok olyan dolog szerepel, melynek eredményes pályázatok nélkül nincs realitása. Egy olyan álomcsomagról van szó, melyhez forrást kell szerezni. Pályázni lehet a TOP-os és uniós pályázatokon, a belügyminisztériumi pályázati csomagra, és vannak olyan lobbisták, akik direkt forrásokhoz segítenek hozzájutni.  A kiadvány bármikor bővíthető és újra nyomtatható.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az összes olyan nagy projektet tartalmazza, mely a közigazgatási területen belül létrejöhet önkormányzati vagy privát módon, függetlenül attól, hogy milyen forrásból valósul meg a fejlesztés. Azok részére készült, akik befektetői szemmel közelítenek a település felé, vagy pályázati pénzekre van ráhatásuk. Bízik abban, hogy a megfogalmazott vágyakból minél több megvalósul.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Czempini út előkészítése folyamatban van, most ők nyertek a pályázaton.  55 fős küldöttséget várnak, eddig 40 fő jelezte, hogy részt kíván venni. Az utazás időpontja sokaknak nem megfelelő, ütközik egyéb fontos helyi programmal. A két település barátságának bővítésére tartalmas programot állítottak össze. Tartalék pénz nélkül nem lehet 40 fővel elindulni, ezért 100 eFt biztosítását kéri. Ha nem lesz felhasználva, akkor visszatesszük a kasszába. Csoportos biztosításra is szükség van, ez 80-100 eFt-ot tétel, illetve visszafogott módon ajándékokat is adunk.  A rendelkezésre álló keret töredékét fogjuk csak elkölteni.  A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület a 4. hadi fesztiválhoz támogatást kért, melyet levélben köszöntek meg. Felolvassa a köszönő levelet. A levélhez mellékelt tiszteletjegyeket felajánlja a képviselők illetve az iskola részére. Elmondja, hogy az óvoda június 8-án 10.00 órakor ballagási ünnepséget tart, melyen a képviselők jelenlétére is számítanak. Június 7-én 11.00 órakor Város bora választás illetve Pedagógusnap lesz. Június 11-én Siófokon kerül sor a Balaton regatta rendezvényre, ahol képviselni kell a települést. A nevezés benyújtásáról rendkívüli ülés keretében történt a döntés. Ez egy komolyabb dolog lesz, a Képviselő-testületet így benevezte egy vitorlás versenyre, illetve a kiegészítő programokra, mint pld. a település bemutatása, gasztronómiai bemutatóra, stb. Elmondja, hogy Margittai Elemér szeretné a Kulturális Intézménytől a projektort bérbe venni, melynek bérleti díja 5 eFt/nap az érvényben lévő szabályok szerint. A bérleti díja egy hónapra 150 eFt lenne. Kéri a testület véleményét, hogy mit tegyen.

 

 

Laposa Bence képviselő 11.22 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy ez a Kulturális Intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tátika üzletházra vonatkozóan az albérlők tekintetében egyetértési jogot szeretne gyakorolni. Az elmúlt testületi ülésen ez 3-4 bérlő esetében megtörtént. Horváth László bérlő jelezte, hogy a pizzéria részt Szebellédi Ferenc és Margittai Elemér együttműködve szeretné üzemeltetni. Eddig négy képviselő jelezte előzetesen, hogy támogatja a kérést. Kéri, hogy aki a helyi vállalkozók támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

245/2016.(V.25.) Képviselő-testületi határozat

Tátika – albérleti szerződés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az ún. Tátika üzletházban a Pizzéria részt a Finom Falatozó Szebellédi Ferenc egyéni vállalkozó üzemeltesse, a bemutatott albérleti szerződés tervezetet tudomásul veszi.

Laposa Bence képviselő 11.24  órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy mindenki tájékozódjon a jövőben, mielőtt rossz információt visz tovább, ő vagy az alpolgármester úr munkaidőben telefonon mindig elérhető. Ebben a szellemben várjuk a javaslatokat és észrevételeket. Kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.30 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                             Nagy Lajos

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző