Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.05.03 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.05.03 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: 13/2016.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 3.-án 15,10 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.Jelen vannak: Orbán Péter                     alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                       képviselő

Laposa Bence                   képviselő                                         (4 fő)


Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László         polgármester

Nagy Miklós                 képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                           (3 fő)


Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                   jegyző

Tamás Lászlóné               pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                 műszaki osztályvezető

Bolla József                      Badacsonytomaj VN. Kft. ügyvezető

Part Andrásné                  jegyzőkönyvvezető                               (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester, Nagy Lajos és Nagy Miklós képviselők előzetesen jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, és a meghívóban szereplő 4 napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

204/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről,

Napirendi pontok elfogadásáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Orbán Péter alpolgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.
 2. a 2016. április 22-i rendkívüli ülésének napirendjét 4 nyílt napirendi ponttal elfogadja.
  1. 1. Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Kisfaludy út felújítása

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Arculati kézikönyv

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. Egyéb ügyek

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

 1. utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester


II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont

Közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete/


Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az előterjesztés szerinti önkormányzati rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2016. (V.04.) önkormányzati rendelete

közterületek rendjéről és használatáról szóló

5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról


2. Napirendi pont

Kisfaludy út felújítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete/


Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a  Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kisfaludy út felújítása tárgyában kössön támogatási szerződést a VN Kft-vel úgy, hogy a 3 millió forint kötelezettséget a 2016. évi költségvetés felhalmozási keret terhére, az 1 millió forintot pedig az e célra támogatásként külső vállalkozástól átvett pénzeszköz keret terhére biztosítsa azzal a megkötéssel, hogy a vonatkozó szerződést a vállalkozókkal 10 napon belül kösse meg és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, kiegészítés hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

205/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Kisfaludy út felújításáról


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Kisfaludy út felújítása tárgyában támogatási szerződést köt a VN Kft-vel úgy, hogy a 3 millió forint kötelezettséget a 2016. évi költségvetés felhalmozási keret terhére, az 1 millió forintot pedig az e célra támogatásként külső vállalkozástól átvett pénzeszköz keret terhére biztosítja azzal a megkötéssel, hogy a vonatkozó szerződést a vállalkozókkal 10 napon belül meg kell kötni.
 2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


Határidő: elfogadásra azonnal,

megállapodás megkötésére 10 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

3. Napirendi pont

Arculati kézikönyv

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete/


Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő soros ülésig napolja el az Arculati kézikönyv napirendi pont megtárgyalását.


Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a bizottsági határozati javaslatát elfogadja, a napirend soros testületi ülésen történő elnapolásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

206/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Arculati kézikönyvről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja és az „Arculati kézikönyv” című napirend tárgyalását a májusi soros ülésre elnapolja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző


4. Napirendi pont

Egyéb ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete/

4.1. Tátika Üzletház kerítés ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester


Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Tátika nevű ingatlan vendéglátó, és strandcikk üzlet strand felőli bejáratát tegye zárttá, és kerítse el.

Orbán Péter alpolgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

207/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Tátika Üzletház kerítés ügye


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika Üzletház kerítés ügyében a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem fogadja el, miszerint a Tátika nevű ingatlan vendéglátó, és strandcikk üzlet strand felőli bejáratát tegye zárttá, és kerítse el.


Határidő:         azonnal

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző megállapítja, hogy marad az eredeti határozat érvényben.

4.2. Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválján

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete/


Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.


Forintos Ervin bizottság elnöke elmondja, a Pénzügyi bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválján való részvételt.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

208/2016. (V.03.) Képviselő-testületi határozat

Balaton Regatta - Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiváljáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bahart Zrt által Siófokon szervezett Nemzeti Regattán részt kíván venni.  A nevezéshez szükséges nettó 50.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetés pénzmaradványa terhére biztosítja.


Határidő: elfogadásra azonnal, nevezésre 2016. május 20.

Felelős:            Krisztin N. László polgármesterOrbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 15,15 órakor bezárja.


k.m.f.Krisztin N. László

polgármester

Orbán Péter

alpolgármester

Kun István

képviselő – jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző