Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.04.27 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2016.04.27 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 12/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                   képviselő

Kun István                                        képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Miklós                                     képviselő                               (6 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Lajos                                      képviselő                                (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                   jegyző

Horváth Márta                                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Molnárné Keller Csilla                    ügyvezető

Rausz István                                  alezredes

Pálinkásné Herczeg Henriett          r.őrnagy

Vargáné Szőke Judit                      VN. Kft. képviseletében

Part Andrásné                                 jegyzőkönyvvezető               (8 fő)

Lakosság részéről megjelent:    0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Lajos képviselő távolmaradását jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Miklós képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

172/2016. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Miklós képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester napirendek előtt javasolja, hogy Nagy Eörs emlékére 1 perces néma felállással tisztelegjenek a jelenlévők. Nagy Eörs egy korábbi testület tagja, pénzügyi bizottsági elnök illetve a Badacsonytomajért Közalapítvány kuratóriumának tagja volt, illetve egyéb módon is segítette a települést. Rendszeresen térítésmentesen felajánlotta a Művelődési házban tartandó rendezvények idejére a Leszner Pince udvarát parkolási célra, amíg az iskolát felújították - 1 tanévben - a tanítás a Leszner Pince egy részében illetve a Művelődési házban történt, stb. Nagy Eörs mindenkinek hiányozni fog.

Elmondja, hogy a meghívó 22 napirendi pontot tartalmaz. Kérdezi, hogy kíván-e valaki módosító indítvánnyal élni, illetve a napirendi sort módosítani. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének 2016. április 27-i soros, nyílt ülésének napirendjét 22 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

173/2016. (IV.27.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 27-i soros nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjét 22 nyílt napirendi ponttal az alábbiak szerint elfogadja

 

1./ Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István alzredes

2./ Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj beszámolója a 2015. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

3./ MENÜ Kft. belső ellenőrzéséről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

5./ Az Egészségház Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

6./ Badacsonytomaj város viziközműire vonatkozó vagyonértékelés véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

7./ Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

8./ 988/3. hrsz-ú ingatlanhasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

9./ 1467/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10./ 116/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11./  Badacsonytomaj 1298/1. hrsz-ú ingatlanon lévő ún. Cooptourist üzlet tekintetében elővásárlási jogról nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12./ Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13./  A Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14./ Dés László 0241/1. hrsz-ú út javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15./ Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16./ TOP-2.1.1-15 kódszámú felhívására benyújtásra kerülő projekt vonatkozásában megállapodások megkötése – Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

17./ „Az év tűzoltója” és „Az év rendőre” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

18./ Balatoni Szövetség tájékoztatása a 2016. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

19./ Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

20./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

21./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

22./ Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István alzredes

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Pálinkásné Herczeg Henriett őrnagyot és Rausz István alezredest. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a rendőrség munkáját. Reméli, hogy az idei turisztikai szezon is hasonlóképpen fog lezajlani, mint a tavalyi. Kérdezi az alezredes urat, hogy beszámolójukhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Rausz István alezredes köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy Badacsonytomaj Város a környező településekhez viszonyítva, de országos viszonylatban is kiemelkedő helyet foglal el közbiztonsági szempontból. A Tapolcai Rendőrkapitányság területén gépkocsi lopás nem történt, a bűncselekmények és jogsértések száma elenyésző. A területen elő korábbi elkövetők vagy jogerős büntetésüket töltik, vagy olyan felügyelet alatt állnak, mely ezirányú tevékenységüket ellehetetleníti. Az állomány tevékenységét jónak értékeli. Mindig lesz olyan, akinek nem felel meg az aktuális rendőri eljárás, de a közbiztonság érdekében némi kényelmetlenséget el kell szenvedni. A szórakozóhelyeken is szűrniük kell az embertömeget, de ezt minél kevesebb alkalommal fogják megtenni. Megköszöni az önkormányzatnak, hogy csatlakozott azon településekhez, akik egy-egy helyi rendőr kiemelkedő munkáját elismerik. Megjegyzi, hogy nem számít, milyen körülmények uralkodnak az egyes országrészeken, itt rend lesz, az emberek a vagyontárgyaikat biztonságban tudhatják. Kéri a testületet, hogy a beszámolójukat fogadják el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Elmondja, hogy a bizottsági vitában elhangzott, hogy a lakosság a József Attila utcában a Tapolca felől érkezők sebességkorlátozását igényelné. A megoldásról a helyi rendőrökkel történt konzultáció, illetve a Közútkezelő Kht. javaslatait is megkértük. A rendőrség úgy tud segíteni, hogy ezen a szakaszon aktívabban jelen lesz, méréseket végez. A felvillanó LEDES kijelző elhelyezésének lehetőséget is vizsgáljuk.

 

Rausz István alezredes tapasztalatai alapján elmondja, hogy a fokozott sebességmérést inkább azokon az útszakaszokra kell bevezetni, ahol súlyos balesetek történnek. A belterületi utak nem ilyenek. Idegenforgalmi területen a sebességmérés nem biztos, hogy eredményre vezet, a nyári időszakban az átmenő forgalom fog dominálni. Ezért inkább a felvillanó érzékelő kihelyezését támogatná, ennek érzékelhető hatása szokott lenni. Megelőző jelentősége van, szankcióval nem jár. Ha indokolható, gyerekek és kerékpárosok fokozott jelenlétére figyelmeztető táblák is kihelyezhetők. A fekvőrendőrt nem javasolja, mert költséges, a gépkocsikat rongálja és jelentős hanghatásokkal is jár. Valós sebességmérést is fognak végezni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen tájékoztatást kaptak a jelenlévők arról is, hogy a templom előtti területen hol szabad parkolni. Mindenki másként értelmezi a lehetőséget, ezért javasolja felfesteni a parkolásra megfelelő helyeket. Egyik képviselő felvetette, hogy elfogadhatatlan az a rendőri eljárás, hogy 30-40 rendőr a vendéglátóhelyre berontva mindenkit igazoltat. A bizottsági ülésen Horváth József a rendőrség képviseletében elmondta, hogy a hasonló ellenőrzéseket szabályok írják elő részükre. Javaslat született az irányadó szabályok változtatására, hiszen akkor is meg lehet tenni az ellenőrzést, ha a vendég kijön a vendéglátó helyről. Ez többeket érintő probléma.

 

Rausz József alezredes elmondja, hogy egész évben végeznek ilyen ellenőrzéseket azokon a szórakozóhelyeken, ahol jogsértések fordultak elő. Nem szeretné, ha ideszoknának azok a személyek, akik azt hiszik, hogy bármit elkövethetnek, biztonságban érezvén magukat. Kéri a szórakozóhelyek tulajdonosait és a képviselőket, hogy legyenek toleránsak, másként nem tudják kiszűrni a bűnelkövetőket. Azt tudja megígérni, hogy a rendőri létszámot csökkenti, hogy ne keltsenek akkor feltűnést, és ritkábbá teszi az ellenőrzéseket. Oda fognak koncentrálni, ahol a hátsó információk, és tapasztalataik szerint történhet bármi. Elveiknek és szabályzataiknak a helytállóságát támasztja alá, hogy a településen jó a közbiztonság, Révfülöptől Balatonedericsig nincsenek kiugró jogsértések, verekedések, gépkocsi lopások, mint ahogy 20 km-rel távolabb már igen. Megszűntetni nem tudja, és nem akarja ezeket az ellenőrzéseket szakmai indokai alapján.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy köszönjük a rendőrség munkáját, kapacitáljuk őket a még nagyobb jelenlétre. Kizárólag az kérjük, hogy ez a hadsereg effektus ne legyen az ellenőrzések alkalmával.

 

Rausz István alezredes megígéri, hogy a kéréshez alkalmazkodni fognak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

174/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

2./ Napirendi pont

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj beszámolója a 2015. évi munkájáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Mórocz István elnök

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Polgárőr Egyesület elnöke jelezte, hogy nem tud jelen lenni a Képviselő-testületi ülésen. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2015. évi munkájáról készített beszámolóját az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

175/2016. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat

PEB beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj 2015. évi munkájáról készített beszámolót az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

3./ Napirendi pont

MENÜ Kft. belső ellenőrzéséről tájékoztatás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Molnárné Keller Csilla ügyvezető asszonyt. Elmondja, hogy a Képviselő-testület egy korábbi ülésen határozott arról, hogy a belső ellenőrzést elrendeli. Az ellenőrzést megtörtént, a tájékoztatást megkaptuk. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ a Menü Kft. 2014-2015. évi gazdálkodásának vizsgálatáról készített 165-2/2016. számú ellenőrzési jelentést fogadja el és hívja fel az ügyvezető figyelmét az abban rögzített intézkedések soron kívüli ellátására, a hiányosságok pótlására.

2./ a Menü Kft. részére bruttó 380 eFt-ot biztosítson a pénzmaradvány terhére az előre nem látható ad-hoc jellegű feladatokhoz annak érdekében, hogy a Kft. az elvárások szerint működhessen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem javasolja a 380 eFt-os támogatás kifizetését. A Menü Kft. az előző támogatással még nem számolt el, a második részlet kifizetése még meg sem történt. Amíg az elszámolás nem történik meg, a testületnek nem áll módjában újabb támogatást adni.  Felhívja a figyelmet arra, hogy ad-hoc jelleggel nem adható támogatás, az eljárás kérelemre indulhat, kötelező jellegű feltételei vannak, melyek most hiányoznak. Az ügyvezető nem élt jelzéssel, hogy a gazdálkodási folyamatban problémái vannak. Elmonjda a költségvetési rendelet szerinti szabályokat.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ügyvezető kérelmét a bizottsági ülésen felolvasta, ennek tudatában hozta a bizottság a döntését. A vizsgálat arról az időszakról szól, amikor még nem Molnárné Keller Csilla volt az ügyvezető.  Az előterjesztésből látható, hogy milyen hiányosságokról van szó, azok egy részét sikerült tisztázni.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy a Kft. vezetését komoly adóssággal vette át, minden nap fény derül valami hiányosságra, melyeknek anyagi vonzata is van. Az eszközök 8-15 évesek, a karbantartás hiánya miatt sokat kell rájuk költeni. A belső ellenőri jelentésben jelzett problémák egy részét megoldotta, szemmel látható a változás a konyhán és az ételek minőségében is. Mintegy 10 %-kal nőtt az adagszám, ma pld. 120 fővel többet főznek. A májusi testületi ülésre tételes kimutatást fog készíteni a költségekről és a három havi gazdálkodásról, illetve a 2015. évi mérlegről.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy ezek elkészítése kötelező feladat.

 

Krisztin N. László polgármester felveti, hogy az üzleti terv korábban úgy került elfogadásra, hogy ha szükséges, az új ügyvezető kérheti a módosítását. Javasolja, hogy Molnárné Keller Csilla tekintse át az üzleti tervet és módosítási javaslatait fogalmazza meg. Az üzleti tervben át kell vezetni pld. a munkavédelmi dolgokat, stb.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi az ügyvezetőt, hogy okoz-e a napi munkában fennakadást, ha most nem kapja meg a kért összeget.

 

Molnárné Keller Csilla ügyvezető elmondja, hogy igyekszik mindent megoldani, ha nem tudja, azt jelezni fogja.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a testület mintegy 2,9 millió forintos támogatásról döntött, a Kft. számláján is van még pénz. Jelenleg nem lát komoly problémát a gazdálkodásban. Nagyobb összegű kifizetéshez illetve eszközcseréhez a tulajdonos hozzájárulása szükséges. Egy konyhatechnikai pályázatra várunk, ehhez javasolja felmérni a szükséges eszközöket.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy hosszabb távon professzionálisan kell működni, egyedi tételekben senkinek nincs energiája dönteni. Komplex döntést kell hozni, az ad-hoc jellegű dolgokat meg kell próbálni elkerülni.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja azzal, hogy az ügyvezető tekintse át az üzleti tervet, és ha szükséges, a májusi testületi ülésre tegyen javaslatot a módosítására, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

176/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Menü Kft. ellenőrzési jelentéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Menü Kft. 2014-2015. évi gazdálkodásának vizsgálatáról készített 165-2/2016. számú ellenőrzési jelentését elfogadja és felhívja az ügyvezető figyelmét az abban rögzített intézkedések soron kívüli ellátására, a hiányosságok pótlására.
 2. felkéri Molnárné Keller Csilla ügyvezetőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltaknak megfelelően adjon számot a megtett intézkedésekről és tekintse át a Kft. 2016. évi Üzleti Tervét és annak – ha szükséges – módosítására tegyen javaslatot.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Határidő:    elfogadásra azonnal

értesítésre 5 nap

2. pontban foglaltakra a májusi soros ülés

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Orbán Péter alpolgármester 9.50 órakor távozott a teremből.

Az ülésen jelenlévő, szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

4./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető megjegyzi, hogy a Képviselő-testület döntései alapján az első negyedévi változások kerültek átvezetésre a rendeletmódosításon.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2016. (V.02.) önkormányzati

rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

2/2016. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Napirendi pont

Az Egészségház Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egészségház Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal vegye tudomásul és hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert a szükséges (jog)nyilatkozatok megtételére.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy évekkel ezelőtt döntött a testület a Társasházi Alapító Okirat felülvizsgálatának kezdeményezéséről. Több tulajdonjogi probléma merült fel, nem volt a háznak közös képviselője, stb. Fontos az okirat aktualizálása, a jogszabályoknak való megfeleltetése.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

177/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Egészségház Társasház(-tulajdont) létesítő Alapító Okiratának felülvizsgálatáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségház (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 2471 hrsz. alatti Társasház Társasház(-tulajdont) létesítő Alapító Okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges (jog)nyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Orbán Péter alpolgármester 9.52 órakor érkezett vissza az ülésre.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

6./ Napirendi pont

Badacsonytomaj város viziközműire vonatkozó vagyonértékelés véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

178/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú viziközművek vagyonértékelésének elfogadásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja.
 2. vállalja, hogy a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-jei fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 569 207 981 Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:   elfogadásra azonnal

2. pontban foglaltakra 15 nap

3.pontban foglaltakra - tájékoztatásra 5 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a második határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

179/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzati tulajdonú viziközművek vagyon-nyilvántartásra vonatkozó szolgáltatásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművek vagyon-nyilvántartás vezetésére vonatkozó, DRV Zrt. által megküldött előzetes és az előterjesztés mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

7./ Napirendi pont

Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága a 5/2011. (II.28.) megyei önkormányzati rendelettel elfogadott Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

180/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az 5/2011. (II.28.) megyei önkormányzati rendelettel elfogadott Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosítását elfogadásra javasolja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

Határidő: azonnal, értesítésre 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

.

8./ Napirendi pont

988/3. hrsz-ú ingatlanhasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az a Badacsonytomaj 988/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan ismételt versenytárgyalást tartson, a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint. Javasolja, hogy az ingatlan kikiáltási árát 45 millió forintban határozza meg, a versenytárgyalás időpontjaként 2016. május 19-én (csütörtök) 10.00 órát jelölje meg.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az un. három fenyő alatti területről van szó, melyre kétszer írtunk ki pályázatot 60 millió forint kikiáltási áron, de érdeklődő nem volt. A Képviselő-testület ezért mérsékelte a kikiáltási árat. Az ingatlant az értékbecslő 33,5 millió forintra értékelte. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

181/2016.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 988/3. hrsz-ú (Három fenyő alatti) terület értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján ismételt versenytárgyalást tart az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan értékesítése céljából és egyben az előzetesen lefolytatott versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A kiírás közzétételét az alábbiak szerint elrendeli:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése: 8258 Badacsonytomaj, 988/3 hrsz-ú ingatlan

b)    az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 33.500.000 Ft

c) a hasznosítás módja: értékesítés

d)    a pályázati feltételek meghatározása:

A kikiáltási árat 45 millió forintban határozza meg.

A pályázati óvadék összegét 10 %-ban határozza meg.

A licitlépcső: 1 millió forint.

A tárgyalás ideje 2016. május 19. (csütörtök) napja 10,00 óra; helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Fő utca 14. Rózsakő terem.

Pályázatnak tartalmaznia kell a terület turisztikai hasznosításának koncepcióját.

A pénzügyi teljesítés az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással történik.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a felhívás közzétételére.

A kiírás jelenjen meg ingyenes országos szintű internetes felületeken és befektetői fórumokon is.

 

Határidő:    azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

9./ Napirendi pont

1467/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1467/3 hrsz.-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant az 1466/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását követő földhivatali bejegyzés megtörténte után értékesítse 2.110.000 Ft eladási áron, Dr. Nagy László Budapest, Határ u. 66. szám alatti pályázónak.

Kötelezze a pályázót az ingatlan értékbecslési költségének, azaz 30.000 Ft-nak megfizetésére.

Kérje fel Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével bízza meg, és egyben hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására

2./ a 1466/2. helyrajz számú ingatlan megosztását követően kialakuló harmadik telket értékesítésre a helyi újságban hirdesse meg.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság második döntésének az a motivációja, hogy lehetőleg a helyiek jussanak telekhez, esetlegesen kihasználva a CSOK adta lehetőséget. Kéri a lakosságot, hogy tájékozódjanak, kövessék a pályázati kiírásokat.  Azt hallja, hogy a helyi fiatalok keresik a lehetőséget. Most az önkormányzat nem rendelkezik olyan területtel, melyen telkeket tudna kialakítani, mint annak idején a Hársfa utcában. Ott azért nincs még beépítve 5 telek, mert azokkal lett kifizetve az a terület, ami nem az önkormányzaté volt. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a következő ülésre tekintse át, hogy milyen módon tudná segíteni a családokat. A letelepedéssel kapcsolatos helyi rendeletet már megalkotta a testület. Nyirádon pld. 60-80 telek kelt el, a CSOK igénybevételével.  Itt ilyen lehetőség csak részben van. A gulácsi út bal oldalán vannak magántulajdonú telkek, ott a HÉSZ mintegy 100 telek kialakítását teszi lehetővé. Érdemes lenne ezt a lehetőséget újra megvizsgálni. A korábbi testület megfontolt volt, hiszen közművesíteni kell, utat kell építeni, ami az önkormányzatnak 50-60 millió forintos ráfordítást jelent. Többször elhangzott az is, hogy a VN. Kft raktárépületébe 5 lakásból álló un. fecske lakásokat terveztettük. A lakások megépítésébe bevonhatók lennének azok a fiatalok, akik a CSOK-ot igénybe kívánják venni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság első javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

182/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

1467/3 hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Badacsonytomaj 1467/3 hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant az 1466/2 helyrajzi számú ingatlan megosztását követő földhivatali bejegyzés megtörténte után értékesíti 2.110.000 Ft eladási áron, Dr. Nagy László Budapest, Határ u. 66. szám alatti pályázónak.
 2. kötelezi a pályázót az ingatlan értékbecslési költségének, azaz 30.000 Ft-nak megfizetésére.
 3. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az adásvételi szerződést készítse el, annak ellenjegyzésével megbízza és egyben felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a másik javaslat arra irányult, hogy a lehető leghamarabb felül kell vizsgálni, hogy a Képviselő-testület milyen módon tudna telkeket kialakítani, a fiatalok helyben való letelepedését segíteni az eddigieken túl. Kéri, hogy aki ennek elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

 

183/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Letelepedési támogatások vizsgálatáról, lakótelkek kialakításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a lehető leghamarabb vizsgálja felül, hogy milyen módon tudna telkeket kialakítani és milyen módon tudná a fiatal családok, házasok letelepedését támogatni a meglévő támogatásokon túl.

Határidő: azonnal, egyebekben 10 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a harmadik telket a Badacsony újságban hirdessük meg, kézfelemeléssel jelezze.

 

184/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

1466/2 hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 1466/2. helyrajz számú ingatlan megosztását követően kialakuló harmadik telket értékesítésre a helyi újságban hirdesse meg.

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 45 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

10./ Napirendi pont

116/3. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Tájház udvari egyik üzletről van szó, ahol a Bérlő felmondta a bérleti szerződést. A kivárási idő lassan lejár, új pályázat kiírására van szükség. Örülne annak, ha helyi lakosok tudnának ebben az üzletben valamilyen szolgáltatással megjelenni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

185/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 116/3 hrsz.-ú üzlet hasznosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonytomaji 116/3 hrsz- ingatlanra meghirdetett pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja és ismételten pályázat kiírását rendeli el az alábbi, az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából:

a)  vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése:

8258 Badacsonytomaj, hrsz. 116/3 (üzlet)

b)  forgalmi értékének megjelölése: 3.750.000 Ft

c)  a hasznosítás módja: bérbeadás

d)  a pályázati feltételek meghatározása:

A bérleti díj legalacsonyabb mértékét 20.000.-Ft/hó+rezsiköltség bérleti díjban határozza meg.

A bérleti jogviszony időtartamát: 2016. június 1-jétől határozatlan ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásának napjáig jelöli ki.

A pályázati óvadék összegét 24.000 Ft összegben határozza meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 1298/1. hrsz-ú ingatlanon lévő ún. Cooptourist üzlet tekintetében elővásárlási jogról nyilatkozat kérése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

 1. 1. nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj, Egry József sétány 1298/1. hrsz.ú önkormányzati ingatlanon levő, 32 m2 területű pavilon felépítmény tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával éljen.
 2. 2. a Pénzügyi bizottsága javasolja az önkormányzat bírósági pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztrációját.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd úrral konzultáltak, jogi álláspontját kifejtette az elővásárlási jog tekintetében.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vagyona az elmúlt időszakban mintegy ötszörösére emelkedett, elsősorban a pályázatok igénybevételével elkészült objektumok aktiválásával. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a meglévő vagyon folyamatosan amortizálódik, azt fenn kell tartani és üzemeltetni kell. Megbeszélést folytatott Nagy Miklós és Török Péter urakkal a Kisfaludy ház üzemeltetőivel arról, hogy milyen módon tudnák segíteni az önkormányzat pályázati törekvéseit. Török úr felajánlotta, hogy ha pályázati ötletünk van, akkor az azzal kapcsolatos tanulmányokat átnézi. Ebből a szempontból minden vagyontárgy, üzlet kedvező lehet az önkormányzatnak, de a hasznosításáról gondoskodni kellene. Erre nem érkezet javaslat a bizottsági ülésen sem. Az üzlet rossz állapotban van közel húsz éve, biztosan költeni kellene rá. Úgy tapasztaltuk, hogy nem könnyű bérbe adni semmit, erre a Tátika üzletház is példa. Az un. Három fenyő alatti területet is harmadszor hirdetjük, de nem találunk partnert a fejlesztéshez. Az önkormányzat nem tipikus piaci szereplő. A testület nagy volumenű pályázati programot álmodott meg, melyre talán sikerül támogatókat szerezni. Félő, hogy a megvalósításhoz az önrészre, vagy az előre nem látható feladatokra nem marad pénzünk.  A megtakarításból a Tátika visszavásárlására 98 milliót kellett költeni. Jelenleg 140 millió forint van lekötve, melynek egy részére a testület már kötelezettséget vállalt a 2016. évi költségvetésében.

 

Nagy Miklós képviselő megjegyzi, hogy ennek az egy üzletnek a megvételével az önkormányzat nem tudna lényeges hatást gyakorolni az egész üzletsor megújítására. Viszont egy helyi vállalkozó megvenné az üzletrészt. Mivel az önkormányzat a terület tulajdonosa, elővásárlási joga van. Szerencsésnek tartaná, ha helyi vállalkozó lenne a tulajdonos.

 

Laposa Bence képviselő bízik abban, hogy a helyi vállalkozó inkább partner lenne az önkormányzati tervek megvalósításában. A testület bizalommal fordul felé, és kéri, hogy ha a jövőben lesz lehetőség a terület sorsának rendezésére, ebben természetesen üzleti érdekei mentén, de legyen partner.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a Danubius soron lévő többi üzlet alatti terület is az önkormányzaté-e.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy nem, ez külön helyrajzi számon van.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

186/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 1298/1. hrsz.-ú ingatlanon levő ún. Cooptourist üzlet tekintetében elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, Egry József sétány 1298/1. hrsz.ú önkormányzati ingatlanon levő, 32 m2 területű pavilon felépítmény tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a második javaslat a pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztrációra irányul. A vevő itt pályázott. Felvetődött a bizottsági ülésen, hogy az önkormányzat is figyelje ezt az oldalt. 7 ezer forintért lehet regisztrálni, ezt követően megküldik az önkormányzatot érintő dolgokat. Javasolja a regisztrációt. Kéri a jegyző asszonyt és a műszaki osztályvezetőt, hogy ha bármilyen megkeresés érkezik a regisztrációt követően, terjesszék a testület elé. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

187/2016.(IV.27.) képviselő-testületi határozat

Önkormányzat bírósági pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztrációról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat bírósági pályázatkezelő elektronikus rendszerben történő regisztrációját.

 

Határidő: azonnal, regisztrációra 2 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

12./ Napirendi pont

Dr. Laposa József kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Laposa József kérelmét előzetesen támogatva az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot fogadja el.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy egyik ingatlan könyvszerinti értéke meghaladja az 1 millió forintot. Az ingatlanokra még nem rendelkezünk értékbecsléssel, ennek költségét a kérelmező vállalta.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Laposa Bence képviselő kérte a szavazásból való kizárását, érintettsége okán. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

188/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Képviselői kizárásról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Laposa Bence képviselőt személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy ha az értékbecslés a könyv szerinti érték alatt lenne, akkor is értékesíteni kívánjuk-e.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az értékbecslés feletti értéken bármikor eladható, annál kevesebb összegért nem. A kamerák jelenlétét kihasználva elmondja, hogy az önkormányzatnak közel 600 elemből álló vagyona van, amit nem tud, vagy nem akar hasznosítani, értékesíteni szeretné. Az adatok nyilvánosak, a műszaki osztályon megtekinthetők. Ha valaki talál olyan ingatlant, melyben fantáziát lát, kéri jelezze. Az az érdekünk, hogy a település képe javuljon, ne legyenek gondozatlan ingatlanok. A település centrális részére sok energiát és pénzt fordítunk, nem győzzük a feladatot. Kéri, hogy a helyi lakosok, különösen a fiatalok nézzék meg a lehetőségeket, a testület szeretné, ha helyben maradnának.  Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (nem szavazott (szavazásból kizárt) 1fő) meghozza az alábbi határozatot:

189/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. dr. Laposa József kérelmét előzetesen támogatja és a kérelmező költségére értékbecslést készíttet a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának tulajdonát képező, az alább felsorolt ingatlanokról

 

Önkormányzat tulajdon (hrsz)

Megnevezés

Önkormányzati tulajdoni rész

terület nagyság (nm)

Badacsonytomaj 0160/3

Szántó

1/1

4559

Badacsonytomaj 019

vízmosás

1/1

3035

 

 1. az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása, az értékbecslés elkészülte után a kérelmet újratárgyalja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

13./ Napirendi pont

A Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának térítésmentes felajánlása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Illésné Szántai Ágnes és Szántai József (8264 Szigliget, Kossuth u. 99.) által felajánlott Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú beépítetlen terület és árok megnevezési ingatlant ajándékozás jogcímén az előterjesztés szerinti első határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az ingatlan ½ részének tulajdonosa az önkormányzat, ezért esetlegesen indokolt a felajánlás elfogadása.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy az ingatlan a DRV. régi szennyvíztelepe mellett található, a két szomszédos telek is az önkormányzat tulajdonában van.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a területek egybefogalmazásával az adottságok javulnak, ezért javasolja a bizottság a felajánlás elfogadását.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

190/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

2922 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. Illésné Szántai Ágnes és Szántai József (8264 Szigliget, Kossuth u. 99.) a Badacsonytomaj 2922. hrsz-ú beépítetlen terület és árok megnevezésű ingatlan, tulajdoni részüket képező ½ tulajdoni hányadára vonatkozó felajánlásukat köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy ajándékozás jogcímén az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön.
 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy az ajándékozási szerződést készítse elő és azt jegyezze ellen.
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 30 nap

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Gáli Mihály ügyvéd

14./ Napirendi pont

Dés László 0241/1. hrsz-ú út javítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dés László kérelmét ne támogassa, és ne biztosítson fedezet a Badacsonytomaj, 0241/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út javításához. Az esetben, amennyiben kérelmező saját forrásból megvalósítaná a beruházást, ahhoz adja meg hozzájárulását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a műszaki osztály vezetőjét, hogy ismertesse a kérelmet.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy Dés László kérelemmel fordult a testület felé, hogy támogassa egy önkormányzati út javítását és szintjének módosítását. Megvásárolt egy badacsonyörsi ingatlant, ahol elmondása szerint a Tapolcai Építéshatósággal egyeztetve az a javaslat született, hogy a telek felső részére építse meg az épületet. Az út kialakításához a jelenlegi út szintjét csökkenteni kellene és a szomszéd kerítésének a megerősítése is szükségessé válik. Az ingatlan két útról közelíthető meg, de kérelmező a felső utat szeretné használni, mert itt lenne a bejárója.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy komplett útátalakításról van szó. Ha nem megfelelően készül el az út, akkor úgy járhat az önkormányzat, mint az Ibos Ferenc utcával.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az ingatlan felső szomszédja hozzájárul a beruházáshoz azzal, hogy a kerítése érintetlen maradjon, folyamatos legyen az ingatlanának zártsága. A kerítést egy támfallal meg kell erősíteni.

 

Kun István képviselő szerint megfontolandó a hozzájárulás megadása is.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az önkormányzat műszaki ellenőrzése mellett történne a szabályozott kivitelezés, előzetesen támogatott műszaki tartalommal.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy az utat építési engedéllyel, műszaki dokumentációval alátámasztva lehet kivitelezni. A tulajdonos önkormányzat kérheti meg az engedélyt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadása és a támogatás lehetősége merült fel. A támogatás az útalap terhére történhetne. 2016. évi költségvetésben csak a fele összeget terveztük, mint amire igény volt. A 8 millió forintra a programok megvannak. Ha az önkormányzat támogatást kíván adni, az csak a jövő évi költségvetésben az akkori útalap terhére vagy a pénzmaradvány terhére lehetséges. Ebbe most nem tudunk dönteni. A bizottság javasolta a hozzájárulás megadását úgy, hogy kérelmező a műszaki osztály kontrollja mellett végezze el a munkát. Kérdezi, hogy Kun István javaslatát módosító indítványként értelmezheti-e.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy igen.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja azzal, hogy ha a kérelmező vállalja, hogy önerőből megcsinálja a beruházást, a műszaki osztállyal minden lépést köteles egyeztetni, kézfelemeléssel jelezze.

 

Wolf Viktória jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy előzetesen írásban engedélyt kell kérni a műszaki tervdokumentáció vonatkozásában is.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

191/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Dés László kérelme a 0241/1.hrsz-ú út javítására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Dés László kérelmét nem támogatja, nem biztosít fedezet a Badacsonytomaj, 0241/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út javításához.

2./ Amennyiben a kérelmező önerőből vállalja a beruházás megvalósítását, ahhoz a hozzájárulását megadja a műszaki osztály kontrollja mellett. A szomszédos ingatlan zártságát folyamatosan biztosítani kell, a kerítés támfallal való megerősítése szükséges.

3./ Az utat építési engedéllyel, műszaki dokumentációval alátámasztva lehet kivitelezni. Az engedély megkérésére a tulajdonos önkormányzat jogosult.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

15./ Napirendi pont

Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Szebellédi Ferenc kérelmezővel a továbbiakban semmilyen egyeztetést ne folytasson, fogadja el Dr. Gáli Mihály ügyvéd által javasolt jogi megoldást.

2./ Szebellédi Ferenc kérelmét tárgyalja meg, az ingatlanra vonatkozó és peres eljárásban érintett kereseti kérelem jogerős elbírálásáig döntését napolja el. Jelentse ki, hogy az ingatlanra további kijelölési vagy egyéb kötelezettség az önkormányzatot nem terheli, az ingatlanra földhasználati jog bejegyzését ne támogassa.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Szebellédi úrral az alpolgármester úr jelenlétében többször egyeztetett. A VN. Kft. ügyvezetője is megbízást kapott, hogy a helyszínen egyeztessen az ügyben. Akkor még nem tudtak arról, hogy a bírósági ítélet nem tartalmazza azt a kitételt, hogy ki kell jelölni az utat. Szebellédi úr levelében kéri többek között, hogy az önkormányzat az elmúlt 5 évre fizessen részesedést a parkoló bevételből, ezt a jövőre nézve is kéri. Javasolja földhasználati jog bejegyzését is. Előzetesen megegyeztek arról, hogy a parkoló felújításakor más színű burkoló lapból készült csíkkal teszik egyértelművé  az utat, illetve kb. 400 eFt egyszeri fix összeget fizetnek ki számára, de a döntés a Képviselő-testületé lesz.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy abban a tudatban tárgyaltak, úgy voltak tájékoztatva, hogy Szebellédi úrnak jár a kártérítés.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottság az ügyvéd úr javaslatát fogadta be, illetve javasolta, hogy amíg a per nem zárul le, ne szülessen döntés. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság első javaslatával egyetért, támogatja Dr. Gáli Mihály ügyvéd által javasolt jogi megoldást, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

192/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügyéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szebellédi Ferenc kérelmező ügyében elfogadja Dr. Gáli Mihály ügyvéd által javasolt jogi megoldást.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság második javaslatát támogatja a kereseti kérelem jogerős elbírálásáig a döntés elnapolására vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

193/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Szebellédi Ferenc szolgalmi jog ügyéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Szebellédi Ferenc kérelmét megtárgyalta és abban az ingatlanra vonatkozó és peres eljárásban érintett kereseti kérelem jogerős elbírálásáig döntését elnapolja, továbbá kijelenti, hogy az ingatlanra további kijelölési vagy egyéb kötelezettség az önkormányzatot nem terheli.
 2. az ingatlanra földhasználati jog bejegyzését nem támogatja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

16./ Napirendi pont

TOP-2.1.1-15 kódszámú felhívására benyújtásra kerülő projekt vonatkozásában megállapodások megkötése – Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

 1. 1. a TOP-2.1.1-15 kódszámú Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat tekintetében az együttműködési és konzorciumi megállapodást kösse meg a Veszprém Megyei Önkormányzattal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) a badacsonyi Felső-bazársor pályázati forrásból történő fejlesztése céljából.

Vegye tudomásul, hogy a pályázat teljes becsült költsége 200 millió forint

Az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés aláírására hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert

 1. 2. az Egészségház fejlesztésére vonatkozó TOP-4.1.1-15 pályázat benyújtásáról szóló 42/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltséget 33 millió forintra módosítsa, az alaphatározatban foglaltak egyebekben változatlanok maradjanak.
 2. 3. az óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozó TOP-1.4.1-15 pályázat benyújtásáról szóló 41/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltséget 45 millió forintra módosítsa, az alaphatározatban foglaltak egyebekben változatlanok maradjanak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a műszaki-pályázati ügyintézőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy nem kíván, javasolja a bizottság által megfogalmazottak elfogadását.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester az egészségház fejlesztésére vonatkozó pályázatban a pályázati összköltséget nem javasolja megemelni, ezzel az önkormányzat esélyei a kapott információk alapján csökkennek. Javasolja, hogy maradjon a korábbi 25 millió forintos összeg.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy mi a technikai különbség a 25 millió és a javasolt 33 millió között.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy a tervezőtől kapott értékbecslés szerint nem lehet 25 millióból megvalósítani a fejlesztést, valamit el kell hagyni a tervezetből.

 

Krisztin N. László ismerteti, hogy a tájékoztatón elhangzott, hogy 1,1 milliárd forintot kap a megye, ebből 840 milliót a tízezer fő feletti települések. 190 millió forint marad a többire, de nem tudható, hogy mennyi pályázat érkezik.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy elképzelhető-e, hogy 25 millió helyett 10 milliót kapunk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy igen, de akkor nem fogjuk megvalósítani.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző megjegyzi, hogy esetleg az elektromos rendszer megújítható lenne belőle. Ha marad a 25 millió, akkor nincs nyilvánosság, közbeszerzés, stb.

 

Nagy Miklós képviselő javasolja megpróbálni a 33 milliós támogatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem tudjuk, hogyan gondolkodnak a döntéshozók. Beadtunk egy 800 milliós városkapu fejlesztést, 200 milliós barnamezős fejlesztést, 50 milliós óvodát, 96 milliós kerékpáros fejlesztési pályázatot. Lehet, hogy önállóan bírálják el az egyes pályázatokat, a szakértők nem tudnak a másikról. Kérdezi az alpolgármestert, hogy fenntartja-e a módosító indítványát.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén javasolta, hogy ha szükséges, saját pénzből egészítsük ki 2 millióval. A következő időszakban az elektromos hálózat felújítására 6 millió forintot kell költeni akkor is, ha nem nyerünk a pályázaton.

 

Krisztin N. László polgármester a módosító javaslatot teszi fel szavazásra, miszerint 25 millió forintra pályázzunk, és 2 milliót tegyünk hozzá önerőként a fűtés és elektromos rendszer felújítása érdekében. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

194/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

TOP-4.1.1-15 pályázat benyújtása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 42/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltséget Orbán Péter módosító indítványára 25 millióra forintra módosítja, mellyel a pályázat kerüljön benyújtásra és a közel 2 millió forint különbözetet – fűtés és villamos-energia fejlesztést – saját erőből vállalja, az alaphatározatban foglaltak egyebekben változatlanok maradnak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy a magántulajdonban lévő lakás fűtése miatt 3,5 millió forint önerővel kell számolni, mely nem számolható el a pályázatban. Ezt az összeget a lakás tulajdonosának ki kell fizetnie. A támogatási összeg 25 millió forint lenne.

 

Laposa Bence képviselő javasolja, hogy 25 millióra pályázzunk. Az önrész ne 2 millió forint legyen, hanem a lakásra eső 3,5 milliós összeg. A 28,5 millióból a teljes műszaki tartalom megoldható.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a 194/2016. (IV.27.) számú határozat visszavonását.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

195/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

194/2016.(IV.27.) határozatát visszavonásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/2016.(IV.27.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal, a 4. pontban folyamatos

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozó előző testületi döntés 40 millió forintról szólt, most a pályázati összköltséget 45 millió forintja javasoljuk módosítani.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy a bölcsőde kialakításának költségvetését a tervezőtől még nem kapta meg, utána derül csak ki, hogy mi marad az óvodai részre.

 

Kun István képviselő elmondja, hogy az óvodavezető jelezte, hogy a tavalyi játékok már most korrodálódtak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg, hogy érvényes-e még a jótállás. El kell gondolkodni azon, hogy ez a cég kapjon-e munkát a jövőben településen.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy tartaléka nincs az önkormányzatnak, pénzmaradványa van. Javasolja, hogy amíg nem tudjuk a pontos összeget, ne vállaljon az önkormányzat kötelezettséget. Az itt elhangzottakat kéri figyelembe venni a tervezés során.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázati összeg módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

196/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

TOP-1.4.1-15 pályázat benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda fejlesztésére és mini bölcsőde kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 41/2016. (II.15.) Képviselő-testületi határozatban elfogadott pályázati összköltséget 45 millió forintra módosítja, az alaphatározatban foglaltak egyebekben változatlanok maradnak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a barna mezős területek rehabilitációja című pályázathoz konzorciumi megállapodás szükséges, ezt a Megyei Önkormányzat menedzsmentjére bíznánk. Erről szól a határozati javaslat, amit kiegészítene azzal, hogy felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a területen érintett ingatlantulajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot és szerezze be a támogató nyilatkozatokat. A területen található a volt Csülök csárda és a volt Inter-tourist üzlet, melyek nem önkormányzati tulajdonban vannak.  A Csülök csárda tulajdonosának földhasználati joga van, a Bíró féle csoportnak pedig szorgalmi joga az átjárásra.  Ha nem tudunk megegyezésre jutni velük, akkor a pályázatot nem adhatjuk be. Ettől függetlenül javasolja megszavazni a javaslat első három pontját is, de ha nincs egyetértés, akkor ez a projekt ellehetetlenül.

 

Wolf Viktória kérdezi, hogy a 4. pontban a határidő meghatározható-e.

 

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző elmondja, hogy a beadási határidő május 17.

 

Kun István képviselő május 5-ét javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat négy pontjával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

197/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.1-15 pályázat benyújtása, együttműködési és konzorciumi megállapodás megkötése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a TOP-2.1.1-15 kódszámú Barnamezős területek rehabilitációja című pályázat tekintetében együttműködési és konzorciumi megállapodást köt a Veszprém Megyei Önkormányzattal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) a badacsonyi Felső-bazársor pályázati forrásból történő fejlesztése céljából.
 2. tudomásul veszi, hogy a pályázat teljes becsült költsége 200 millió forint
 3. az együttműködési megállapodás és a konzorciumi szerződés aláírására felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a területen érintett ingatlantulajdonosoktól vegye fel a kapcsolatot és szerezze be támogató nyilatkozatukat.

 

Határidő: azonnal, a 4. pontban 2016. május 5.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

17./ Napirendi pont

„Az év tűzoltója” és „Az év rendőre” díjról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága

-   az év Tűzoltója díjra javasolt Palkovics Sándor főtörzszászlós személyével egyet ért, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

-   az év Rendőre díjra javasolt Varga Ferenc r.törzszászlós személyével egyet ért, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

198/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Az „Év Rendőre” és az „Év Tűzoltója” díjról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. Az év Tűzoltója díjra javasolt Palkovics Sándor főtörzszászlós személyével egyet ért.
 2. Az év Rendőre díjra javasolt Varga Ferenc r.törzszászlós személyével egyet ért.
 3. Krisztin N. László tájékoztatását tudomásul veszi és azt elfogadja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

18./ Napirendi pont

Balatoni Szövetség tájékoztatása a 2016. évi szúnyoggyérítésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Balatoni Szövetség tájékoztatását a szúnyoggyérítés vonatkozásában az előterjesztés szerinti tartalommal vegye tudomásul.

Megjegyzi, hogy tavaly december 10-ig lehetett volna reklamációt benyújtani, erre az idén jobban oda kell figyelni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lakossági bejelentés alapján lehetetlen reklamálni, arra nem lehet hivatkozni. A szolgáltató mondhatja, hogy jól sikerült a szúnyogirtás, de a Balaton-part mégis elviselhetetlen. Ezen a téren összefogás szükséges, saját erőből egy-egy település nem tudja megoldani.  Az irtás időpontja előre meg van határozva.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy ki határozza meg a percenkénti csípés számot, őket kell felkérni, hogy bizonyos időpontokban mérjenek.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Balatoni Szövetség határozza meg az időpontokat, előzetes értesítési kötelezettség van többek között a méhészek felé. Egy levél küldésének nincs akadálya. Az előző években az állam a gyérítés költségének jelentős részét átvállalta. Most, hogy az önkormányzatoknak ne jelentsen nagyobb terhet a hozzájárulás, csökkentették a gyérítések számát. Az önkormányzat nem tudja befolyásolni a folyamatot, örülhetünk, hogy a Balatoni Szövetség ennyit át tud vállalni. Ha többlet igényünk van, akkor fizetnünk kell érte.

 

Laposa Bence képviselő 11.10 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ettől nem zárkóznánk el, ha a lakosság elégedett lehetne. Egy levélben meg fogjuk kérdezni a felvetetteket. Másutt is vannak reklamációk, az irtást nem lehet teljes elégedettséggel elvégezni. Javasolja a tájékoztató elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

199/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Balatoni Szövetség tájékoztatójáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Szövetség tájékoztatását a szúnyoggyérítés vonatkozásában az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
 2. amennyiben lakossági észrevétel van, ami megalapozza a Szövetség felé történő észrevételezést, azt az illetékes hatóság felé jelezze a hivatal.

 

Határidő:  elfogadásra azonnal

tájékoztatásra 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

tájékoztatás előkészítésére Horváth Márta osztályvezető

 

19./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

200/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szól tájékoztató elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós és egyéb pályázatokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő:    azonnal

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

20./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

201/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

21./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Kérdezi, hogy a Bahart-tól átvett terület május 1-el kiadható-e.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület úgy próbálja vonzóbbá tenni a mólófejet és környékét, hogy a Bahart-tól bérbe vette a területet 3 millió forintért. Nem fognak kiadni ezen kívül egyéb területet. Már jeleztük, hogy várjuk a helyi vállalkozások jelentkezését. Természetesen átgondolva kívánjuk további bérletbe adni. A jelenlegi közterület foglalási rendelet alapján van erre lehetőség, díjaink a Bahart által alkalmazottnál lényegesen magasabbak. Több javaslat érkezett, pld. ne tekintsünk közterületként a területre, vagy legyenek olyan helyek, ahol eltérő árakat tudunk alkalmazni, esetleg övezeteket tudunk létrehozni. Ehhez rendeletmódosítás szükséges, melyre a mai ülésen nem vagyunk felkészülve. Május 1-i hétvégére alkalmi árusításra adhatunk engedélyt.

 

Laposa Bence képviselő 11.18 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a rendelet értelmében van lehetőség pár napra is közterületet bérelni. A bérleti díjat csökkenteni lehet a most hatályos közterületekről szóló rendeletünk 16. §. (3) bekezdése alapján 50 %-kal, amennyiben az a szociális helyzetre való hivatkozással indokolható.

 

Krisztin N. László polgármester nem javasolja ezt az irányt.  Egy közeli rendkívüli ülésen az övezeti szabályozást ki kellene alakítani. Addig pedig az aktuális rendelet alapján lehet a hétvégére területet bérelni.

 

Laposa Bence képviselő hangsúlyozza, hogy erre a hétvégére is alkalmazni kell a minőségi kritériumokat. A szezonra való kiadáshoz pedig látványterv készítését javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Turisztikai Egyesület felajánlotta a segítségét, ha tud hozni bérlőt, azt örömmel fogadjuk. Felvetették, hogy jutalékot kérnek, ennek rendszerét ki lehet dolgozni. A bérbeadáshoz minden lehetőséget ki kell használni, a személyes konzultációt is. Legjobb lenne a területet helyi vállalkozókkal megtölteni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

202/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22./ Napirendi pont

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a beszámoló 19. pontjánál olyan pályázati lehetőségről beszélgettek, melyet már be kellett nyújtani. Az önkormányzat felvásárolta volna a helyi termelők termékeit, ehhez hűtőkapacitás kiépítését irányozta elő. Szóba került, hogy a pályázat keretében megépíthető-e a helyi piac. A korábbi tájház udvari tervben szerepelt egy piac, de a hozzá szükséges területet a tulajdonosok nem kívánják értékesíteni. Alaposan átgondolva nincsenek kistermelők, nem nekünk való ez a pályázat. A 26. ponthoz a Badacsonyörsi Kemping jövőjével kapcsolatosan elmondja, hogy vasárnap lesz egy megbeszélés, melyre meghívta a fejlesztési tanácsnokot és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület elnökét is.  A 32-es ponttal kapcsolatosan a közvilágítás témájában az emlékeztetőt megküldte a képviselőknek. A fejlesztést saját költségen kellene megvalósítani, hitelt nem szívesen vennénk fel. Támogatási kérelemmel fordulhatunk bizonyos szervekhez.  A 22-es ponttal kapcsolatosan szintén megküldte az emlékeztetőt. Azóta Lukács úr elhozta a szerződést, mely alapján felajánlja az önkormányzatnak, illetve a VN. KFT-nek a vasúti zöldterületek karbantartását és az állomások takarítását. Bolla úr úgy nyilatkozott, hogy a takarítást nem tudják elvállalni, mivel az a síkosság mentesítést, az épület zárását, stb. is tartalmazza. A vagyoni kérdésekről még nem szóltak vissza. A Sporthorgász Egyesülettel tartott megbeszélésen részt vett a jegyző asszony és az alpolgármester úr, ahol akciótervet dolgoztak ki. Ennek lényege, hogy a Belügyminisztérium felé indított pályázati eljárás része a Bányász strand vízi bázissá történő építése, mely tartalmazza a csónakmenhely kialakítását is. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 33. ponttal kapcsolatosan rendőrségi kihallgatáson vett részt, több tanút is meg fognak hallgatni. Az egyik feljelentés tárgya az, hogy a Tátika épület birtokba vételénél rongálás következett be.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a horgászok lakókocsival is bementek a strandra.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bojlis verseny egyeztette, majd Bolla úr átvette az ügyet. A vitorlás oktatást vállaló alapítvánnyal is probléma van. Az operatív részbe nem tud, és nem akar belefolyni. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

203/2016.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester beszámolóját a két ülés között történt legfontosabb eseményekről az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

III.NAPIRENDEK UTÁN

 

 

Krisztin N. László polgármester napirendek után elmondja, hogy május 1.-én a Badacsonyörsi játszótéren kerül megrendezésre a Majális a Kulturális Intézmény és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület szervezésében, mindenkit szeretettel várnak.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tátika üzletház bérleti szerződését ma 14.00 órakor fogják aláírni a közjegyzőnél.  Kérdezi a jegyző asszonyt, hogy hol tart az épület birtokba adása.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ehhez a VN. Kft. segítségét kérték. A pakolás folyamatban van, bízik benne, hogy ma a ház takarításra kész állapotban lesz. A takarítást a VN. Kft. vállalta. Legkésőbb holnapután az új bérlők birtokába kerülhetnek, ha a bérleti szerződés közokiratba foglalása megtörténik és a bérleti díj befizetésre kerül.

 


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 11.40 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                            Nagy Miklós

polgármester                                                                                 képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző